1. Metrologiya nədir?Yüklə 82,61 Kb.
səhifə1/4
tarix25.12.2016
ölçüsü82,61 Kb.
  1   2   3   4
1. Metrologiya nədir?

A) məhsulun keyfiyyət sertifikatı

B) hava durumu haqqında məlumat

C) məhsulun keyfiyyətinə nəzarət üsulu

D) ölçmə üsulları və vasitələri haqqında elm

E) yerin quruluşunu öyrənən elm2. Metrologiya necə bölmədən ibarətdir?

A) 8


B) 1

C) 10


D) 2

E) 5


3. Ölcmə üsulları və vasitələri haqqında elm necə adlanır?

A) minerologiya

B) texnologiya

C) metrologiya

D) mexanika

E) sertifikatlaşdırma4. Standartlaşdırma haqqında normativ-texniki sənəd necə adlanır?

A) akt


B) serifikat

C) məmulat

D) standart

E) arayış5. Texniki şərt nədir?

A) meşə materialları

B) ölcü

C) istehsalın nəmliyi

D) normativ-texniki sənəd

E) layihə6. Standart əsasən necə illik tərtib olunur?

A) 10


B) 9

C) 1


D) 5

E) 15


7. Mişarlanmış materialın nominal ölcüləri necə faiz nəmlikli material ücün müəyyən olunur?

A) 30%


B) 5%

C) 25%


D) 15%

E) 2%


8. Mişarlanmış materialın forma dəqiqliyi nə ilə yoxlanılır?

A) santimetrlə

B) nəmlik ölcənlə

C) saatla

D) dərəcə ilə

E) bucaqla9. Əməliyyatın yerinə yetirilmə keyfiyyətinə nəzarət necə aparılır?

A) istilik, nəmlik

B) ölcü, nəmlik

C) xətkeş, bucaq

D) passiv, fəal

E) əllə, gözucu10. Bilavasitə texnoloji xətdə yerinə yetirilən nəzarət necə adlanır?

A) fəal

B) birbaşa

C) passiv

D) texniki

E) termiki11. Ölcmə prosesini yerinə yetirmək ücün qurğular və cihazlar necə adlanır?

A) şablon

B) ölçmə dərəcəsi

C) ölçmə əməliyyatı

D) ölcü vasitələri

E) etalon12. Həqiqi ölçüdən artıq-əskiklər necə adlanır?

A) ölcmə xətası

B) kənara cıxma

C) ehtiyat

D) dəqiqlik

E) ruletka13. Ölçmə xətası nədir?

A) ehtiyat

B) kənara cıxmalar

C) həqiqi ölçüdən artıq-əskiklər

D) dəqiqlik

E) həqiqi ölçü14. Nahamarlığı ölcmək ücün istifadə olunan cihaz hansıdır?

A) indikatorlu dərinlikölcən

B) nəmlikölçən

C) şkala

D) şablon

E) termocüt15. Nəmlik neçə üsulla təyin olunur?

A) 10


B) 7

C) 5


D) 1

E) 2


16. Hissələrin hazırlanması zamanı neçə dəqiqlik sinfi mövcuddur?

A) 25


B) 19

C) 29


D) 3

E) 9


17. Xarakterinə görə ölçmə xətalarının növlərini göstərin.

A) xırda, orta, iri

B) təsadüfü, incə, dəyişən

C) sabit, dəyişkən

D) təsadüfü, adi gözlə görünməyən

E) dövrü, təsadüfü, kobud18. Təzyiqin ölcü vahidini göstərin.

A) Pa


B) metr

C) %


D) 0S

E) saniyə19. Qurutma kameralarında temperaturun ölcü vahidini göstərin.

A) Om


B) dəqiqə

C) kq


D) 0C

E) Vatt20. Oduncaq materialının nahamarlığını ölçən cihazı göstərin.

A) kalorimetr

B) termometr

C) siferblat

D) viskozimetr

E) mikrometr21. Həqiqi ölcü ilə nominal ölcü arasında fərq necə adlanır?

A) ehtiyat

B) fərq

C) ölçmə xətası

D) ölçü

E) dəqiqlik22. Şkalasız ölçü vasitəsi hansıdır?

A) metr


B) ruletka

C) menzurka

D) kalibr

E) saat23. Ölçü vasitəsinin göstəricisini qeyd edən element hansıdır?

A) avtomat

B) karton

C) şablon

D) kağız

E) şkala24. Ağac tədarükündə uzunluğu ölçən aləti göstərin.

A) spidometr

B) mikrometr

C) ştangenpərgar

D) termometr

E) tanometr25. Bunlardan hansı universal cihaz deyil?

A) mikrometr

B) Ştangen pərgar

C) optik cihaz

D) Marşal cihazı

E) tərəzi26. Ölcü vasitələrinə nəzarət vasitəsi nədir?

A) etalon

B) nümunə

C) qurğu

D) pres

E) arşın27. Etalonu təsdiqləyən sənəd hansıdır?

A) xəritə

B) akt

C) standart

D) qəbz

E) passport28. Simmetrik şkala nədir?

A) “0” rəqəmi mərkəzdə yerləşən iki tərəfli şkala

B) “0” rəqəmi sağda yerləşən şkala

C) “2” rəqəmi ilə başlayan iki tərəfli şkala

D) düzbucaq formalı şkala

E) dairəvi formada olan istənilən şkala29. Ağac məmulatları hansılardır?

A) yonulmuş taxta və tirciklər, profilli pəstahlar və məmulatlar, parket, kərpic

B) yonulmuş taxta və tirciklər, profilli pəstahlar və məmulatlar, parket, faner

C) yonulmuş taxta və tirciklər, profilli pəstahlar və məmulatlar, parket, polimer

D) yonulmuş taxta və tirciklər, profilli pəstahlar və məmulatlar, parket, şüşə

E) yonulmuş taxta və tirciklər, profilli pəstahlar və məmulatlar, parket, metal30. Ölcü vasitələrinə dövlət nəzarət forması hansıdır?

A) metroloji nəzarət

B) sınaq nəzarəti

C) ölcü nəzarəti

D) təcrübi nəzarət

E) təşkilati nəzarət31. Ölcü vasitələri yoxlandıqdan sonra verilən sənədi göstərin.

A) möhür


B) pasport

C) qəbz

D) şəhadətnamə

E) bilet32. Dövrü nəzarətin yerinə yetirilmə forması hansıdır?

A) təşkilat daxili

B) bucaq göstəricisi

C) texnoloji proses boyu

D) yoxlama üsulu

E) dövrü33. Yoxlama mərhələsi hansıdır?

A) axırıncı

B) aralıq

C) yenidən

D) ilkin

E) kənar34. İstismar zamanı hansı yoxlama növü istifadə olunur?

A) axırıncı

B) hərdənbir

C) dövrü

D) texnoloji

E) ehtiyac olduğu zaman35. Ölcü vasitələri yoxlandıqdan sonra onlara nə vurulur?

A) nömrə


B) işarə

C) möhürlənmiş surquc

D) ad

E) tarix36. Növbədənkənar yoxlama nə vaxt aparılır?

A) texnologiya dəyişdikdə

B) tarixi silindikdə

C) möhürlənmiş surquc düşdükdə

D) nömrəsi bilinmədikdə

E) material dəyişdikdə37. Müəssisədə aparılan yoxlama növü hansıdır?

A) yenidən

B) texnoloiji

C) ilkin

D) təkrar

E) müfəttiş38. Metroloji nəzarətin əsas forması hansıdır ?

A) nəqliyyat yoxlaması

B) istismar yoxlaması

C) texnoloji yoxlama

D) ticari yoxlaması

E) metroloji yoxlama39. Yoxlama nəticəsində tərtib olunan sənəd hansıdır?

A) arayış

B) qəbz

C) bilet

D) akt

E) cədvəl40. Vaxtın ölcü vahidini hansı etalon nizamlayır?

A) saniyə

B) amper

C) metr

D) arşın

E) kq


41. Saniyənin ölçmə xətası nə qədər ola bilər?

A) 20-10


B) 2-4

C) 10-8

D) 5-5

E) 15-642. Vaxt ölçüsü ücün etalonun funksiyası hansıdır?

A) vaxtı ölçmək

B) vaxta nəzarət

C) vaxt şkalasını qorumaq

D) vaxtı öyrənmək

E) vaxtı bilmək43. Vaxt şkalasını qorumaq ücün etalon kompleksini göstərin.

A) su


B) dəmir

C) hidrogen

D) oksigen

E) qaz


44. Etalonların mərhələli bölgüsü hansıdır?

A) dövlət, müəssisə

B) əvvəlki, sonuncu

C) qədim, müasir

D) sadə, mürəkkəb

E) ilkin, təkrar45. Vaxt və tezlik ötürücülərinin ötürülməsi ücün əsas vasitələr hansıdır?

A) telefon əlaqə sistemi

B) səs ötürücü sistemi

C) kompüter sistemi

D) telemetrik ötürücü sistemi

E) işıq sistemi46. Ümumdünya vaxtını təyin etmək ücün fəaliyyət göstərən müşahidə məntəqəsi hansıdır?

A) elektrik stansiyaları

B) qüllələr

C) mayak

D) rəsədxana

E) dəmir yolu47. Dəqiqlik normalarının, ölcü vasitələrinin və üsullarının düzgün secilməsinə nəzarət necə adlanır?

A) metroloji ekspertiza

B) tibbi ekspertiza

C) ticarət ekspertizası

D) nəqliyyat ekspertizası

E) nəzəri ekspertiza48. Keyfiyyətə nəzarət zamanı hansı təbii qüsurlar mişarlanmış materialın növünə təsir göstərir?

A) catlar, göyərmiş yerlər, qətran yolları və cibləri

B) tekstura, nəmlik, temperatur

C) emal növü, ilkin nəmlik, ölcüləri

D) ağacın tərkibi, cinsi, tətbiq sahəsi

E) daşınma üsulu, havanın temperaturu, ziyanvericilər49. Sınanma zamanı AYT-nın nəmliyi necə faiz olur?

A) 15 - 20%

B) 1 - 3%

C) 16 - 20%

D) 6 – 1o%

E) 20 - 25%50. Kameralarda temperatura nəzarət cihazı hansıdır?

A) termometr

B) tanometr

C) fanendaskop

D) saat

E) nəmlikölcən51. Qazın hərəkət sürətini ölcən cihaz hansıdır?

A) anemometr

B) spidometr

C) termometr

D) arşın

E) həcmölçən52. Beynəlxalq Ölçü Sistemində neçə əsas ölçü vahidi var?

A) 7


B) 3

C) 1


D) 4

E) 2


53. Oduncağın yüksəkgərginlikli sahədə yapışdırılması zamanı elektrik cərəyan şiddətinin ölcüsü vahidini göstərin.

A) kiloqram

B) metr

C) saniyə

D) amper

E) dərəcə54. Səsin təzyiqinin ölcü vahidi nədir?

A) desibel

B) metr

C) dərəcə

D) dərinlik

E) uzunluq55. İstehsalat binaları üçün səs-küy səviyyəsinin qiyməti neçə dB olmalıdır?

A) 80-85

B) 18-55

C) 70-80

D) 89-100.

E) 100-11056. Kkal nəyin ölcü vahididir?

A) xətanın

B) surətin

C) vaxtın

D) istiliyin

E) sahənin57. Nahamarlıq nə deməkdir?

A) materialın növü

B) ölçü

C) səthin vəziyyəti

D) nəmlik

E) standart58. Kalibr nədir?

A) qüllə


B) dəzgah

C) daşıyıcı mexanizm

D) şkalasız ölcü vasitəsi

E) avtomobil59. Kalibrlə nəyə nəzarət olunur?

A) temperatura

B) səthə

C) uzunluğa

D) ölçülərə

E) sürətə60. Ağac materiallarının çürünmədən neçə üsulla qoruyurlar.

A) 15


B) 8

C) 1


D) 5

E) 7


61. Taxometrik sərfölçənlər arasında əsas yeri hansı sərfölçənlər tutur?

A) düşgülü

B) üzgəcli

C) porşenli

D) turbinli

E) diyircəkli62. Keyfiyyətli ölçmə neçə mərhələdə aparılır?

A) 4


B) 1

C) 3


D) 2

E) 6


63. Standartlaşma üzrə ilk beynəlxalq təşkilat neçənci ildə yaradılmışdır?

A) 2003


B) 1963

C) 1980

D) 1926

E) 191864. Ölçmə nəticələrinin dəqiqliyi neçə sinfə bölünür?

A) 6


B) 5

C) 2


D) 3

E) 4


65. Beynəlxalq standartlaşdırma təşkilatı hansıdır?

A) AZS


B) AKK

C) STAKO

D) İSO

E) Prezident aparatı66. Standartlaşdırma nədir?

A) etalondur

B) məhsula və onun keyfiyyətinə nəzarət edən normativ sənəddir

C) məlumatdır

D) texniki şərt

E) uyğunluq nişanı67. MDB dövlətlərarası standart necə adlanır?

A) ГОСТ

B) СНиП

C) protokol

D) akt

E) əmr


68. Standartlaşdırma üzrə beynəlxalq təşkilat (İSO) neçənci ildən fəaliyyət göstərir?

A) 2002


B) 1996

C) 1941

D) 1946

E) 200069. Girdə ağac materiallarının hansı növləri var?

A) şalbanlar, nazik şalbanlar və payalar

B) faner, nazik şalbanlar və payalar

C) parket, şalbanlar, nazik şalbanlar və payalar

D) parket, nazik şalbanlar və payalar

E) brus, parket, şalbanlar, nazik şalbanlar və payalar70. Milli standart nədir?

A) materialların sınanılma metodikası

B) standartlaşdırma işləri üçün qayda

C) dünya dövlətlərin üçün normativ sənəd

D) müstəqil dövlətin ərazisində işlədilən normativ sənəd

E) qonşu dövlətlər arasında işlədilən normativ sənəd71. Texniki şərtlər nədir?

A) dövlətlər arasında müəyyənləşdirilmiş norma

B) istehsalçı müəssisənin təklifi

C) konkret məhsulun standartlaşdırılması üzrə normativ-texniki sənəd

D) istehsalçı müəssisənin əmri

E) standart avadanlıq növü72. Texniki şərtlərin titul vərəqi hansı standart üzrə rəsmiləşdirilir?

A) ГОСТ 3.108

B) ГОСТ 2.103

C) ГОСТ 2.127

D) ГОСТ 2.105

E) ГОСТ 3.21173. Standartlar neçə mərhələdə işlənib hazırlanır?

A) 6


B) 7

C) 12


D) 3

E) 5


74. Ölçmə və nəzarət proseslərini avtomatlaşdırılması neçə qrupa bölünür?

A) 7


B) 6

C) 4


D) 2

E) 3


75. Aşağıdakılardan hansı məhsulun keyfiyyətində əsas göstəricisi hesab olunur?

A) çeşidi

B) etibarlılığı

C) uzunömürlülüyü

D) yararlılıq

E) sifarişi76. Kvalimetriya nə deməkdir?

A) uyğunluq, oxşarlıq

B) vaxtı ölçmək

C) cərəyan sürətini ölçmək

D) keyfiyyəti ölçmək

E) hər hansı işıq mənbəyinin gücünü ölçmək77. Konstruktor sənədlərinin vahid sisteminə neçə standart daxildir?

A) 180


B) 125

C) 230


D) 250

E) 200


78. Lazımi şərtlərin mövcudluğunu təsdiq edən rəsmi sənəd nədir?

A) akt


B) uyğunluq nişanı

C) beynəlxalq müqavilə

D) istehsalat attestasiyası

E) protocol79. Ekspert kimdir?

A) müəyyən iş qabiliyyətinə malik şəxs

B) müəyyən bilik sahibi olan şəxs

C) hüquqşünas

D) xüsusi bilik tələb edən, mübahisəni həll etmək üçün dəvət olunan mütəxəssis

E) zabit80. Uyğunluq nişanı neçə ildən çox olmamaq şərti ilə verilir?

A) 5


B) 7

C) 6


D) 3

E) 4


81. Ekspertiza nədir?

A) müəyyən elm sahəsində mövcud olan hər hansı məsələnin ekspert tərəfindən təsdiq edilməsi

B) müəyyən məhsulun sınanılması

C) müəyyən bir metodla məhsulun istehsalına nəzarət

D) istehsal rejiminə laboratoriya nəzarəti

E) heç biri82. Məhsulun təyinat göstəricisi nəyi müəyyən edir?

A) ölçülərini və həcmini

B) istehsal üsulunu və müddətini

C) əsas xassəsini və tətbiq sahəsini

D) istifadə olunan əsas xammalın növünü

E) emal rejimini83. Məhsulun keyfiyyət səviyyəsinin qiymətləndirilməsinin metodları hansılardır?

A) məhsulun sinfinin və qrupunun müəyyən edilməsi

B) təsdiq edilməsi

C) saxlanılması

D) seçilməsi

E) yoxlanılması84. Sertifikatlaşdırma üzrə səlahiyyətlərin rəsmi toplusu nədir?

A) akkreditasiya sənədi

B) beynəlxalq miqyasda sənəd

C) keyfiyyətin sertifikatlaşdırma sistemi

D) sertifikatlaşdırma üzrə hər hansı bir fəaliyyət göstərmək üçün səlahiyyətlərin rəsmi tanınması

E) uyğunluq nişanı85. Sertifikatlaşmanın neçə növü var?

A) 6


B) 5

C) 4


D) 2

E) 1


86. Ekspertizanın nəticəsi hansı şəkildə tərtib olunur?

A) rəy


B) əmr

C) müraciət

D) təqdimat

E) akt


87. Rəsmi standart hansı formada təzahür olunur?

A) texnoloji rejim

B) texnoloji norma

C) istehsal əməliyyatları

D) dövlət standartı, texniki şərtlər

E) dərslik, inşaat norması88. Sertifikat nədir?

A) sınaq metodu

B) inşaat norması

C) məhsulun keyfiyyətini göstərən sənəd

D) istehsal üsulu

E) tədqiqat obyekti89. Uyğunluq nişanı nədir?

A) konkret standarta və ya normativ sənədə uyğunluğunu göstərən, sertifikatlaşdırma sisteminə uyğun verilən və müdafiə olunan nişan

B) məhsulun keyfiyyətini göstərən xüsusi medal

C) məhsulun şəkilli olan nişan

D) istehsal müəssisənin fərdi nişanı

E) müəyyən bir təşkilatın nişanı90. Akkreditləşdirmə nədir?

A) normativ sənəd

B) sertifikatlaşdırma orqanı

C) sertifikatlaşdırma üzrə hər hansı bir fəaliyyət üçün səlahiyyətlərin rəsmi tanınması

D) inşaat norması

E) müəyyən edilmiş iş rejimi91. Akkreditasiya olunmuş laboratoriya nədir?

A) konkret məhsul növünün sınağını aparmasına rəsmi səlahiyyəti olan sınaq laboratoriyası

B) istehsalı təşkil edən müəssisədə mövcud olan istənilən laboratoriya

C) təhsil müəssisənin tədris laboratoriyası

D) istənilən qan analizi laboratoriyası

E) elmi-tədqiqat laboratoriyası92. Ekspert-auditor kimdir?

A) ali təhsil diplomu almış istənilən şəxs

B) sertifikatlaşdırma sistemində bir və ya bir neçə işi aparmaq üçün attestasiyadan keçmiş və hüquq almış şəxs

C) kamal attestatı almış orta yaşlı kişi

D) sağlamlıq haqqında arayışı olan şəxs

E) hüquqşünas93. Məcburi sertifikatlaşdırılan məhsulun nomenklaturası hansı təşkilat tərəfindən təsdiqlənir?

A) Fövqalada Hallar Nazirliyi

B) Milli Məclis

C) Ticarət Nazirliyi

D) Respublika Nazirlər Kabineti

E) Gömrük Komitəsi94. Məhsulun keyfiyyətini qiymətləndirilməsi ilə hansı elm sahəsi məşğul olur?

A) təbiət

B) kristalloqrafiya

C) kvalimetriya

D) humanitar

E) minerologiya95. Məhsulun təyinat göstəricisi nəyi müəyyən edir?

A) ölçülərini və həcmini

B) istehsal üsulunu və müddətini

C) əsas xassəsini və tətbiq sahəsini

D) istifadə olunan əsas xammalın növünü

E) emal rejimini96. Məhsulun keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi kvalimetriyada hansı metodla həyata keçirilə bilər?

A) mikroskopik, spektral

B) rentgenoqrafik, differensial-termik

C) petroqrafik, kalorimetrik

D) instrumental, orqonometrik, kombinə edilmiş

E) yaş, quru, plastic97. Ekspert-auditor hansı sahədə hüquqi şəxsdir?

A) sertikatlaşmada

B) sınaq laboratoriyalarında

C) müəssisədə

D) idarədə

E) standartlaşmada98. Texnoloji ölçmələrin əsas məqsədi nədən ibarətdir?

A) əlaqə yaratmaqdan

B) ölçmə məlumatı almaqdan

C) informasiya axını yaratmaqdan

D) eksperiment aparmaqdan

E) prosseslərə nəzarət etməkdən99. Ağac materialları neçə üsulla qurudulur?

A) 6


B) 2

C) 7


D) 4

E) 3


100. Estetik göstərici nəyi ifadə edir?

A) məhsulun xarici görünüşünü ,müasir stilə uyğunluğunu

B) məhsulun tərkibini təşkil edən komponentlərin nisbətini

C) texnoloji parametrləri

D) ətraf mühitin ekoloji sabitliyini

E) xammal mənbəyinin qıtlığını101. Fizioloji göstərici nəyi müəyyən edir?

A) texnoloji əməliyyatları

B) ətraf mühitin və əməyin mühafizəsini

C) insanın psixoloji vəziyyətini

D) məmulatın və ya konstruksiyanın insan gücünə və sürət imkanlarına uyğunluğunu

E) istehsalın axarlılığın102. Antropometrik göstərici nəyi müəyyən edir?

A) məmulatın və ya konstruksiyanın insan bədəninə və formasına uyğunluğu

B) məmulatın keyfiyyətini

C) məmulatın və ya konstruksiyanın istismar şəraitini

D) avadanlığın konstruksiyanın növündən asılı olaraq təyinini

E) xammalın və materialın inşaat normalarına uyğunluğunu103. Gigiyenik göstəricilərə təsir edən amillər hansılardır?

A) layihə möhkəmliyi

B) istehsal növü və üsulu

C) yaşayış şəraiti və maddi imkan

D) işıq, temperatur, şüalanma, titrəmə, səs-küy

E) etika və estetika104. Erqonometrik göstərici hansılardır?

A) istismar şəraiti, xassələri

B) texnoloji parametrlər

C) gigiyena, antropometrik, fizioloji, psixoloji

D) istehsal müəssisəsini

E) tətbiq sahəsini105. Psixoloji göstərici nəyi xarakterizə edir?

A) məmulatın uzunömürlülüyünü

B) istehsalın statistik təhlilini

C) məmulatın rənginin və konstruksion ölçülərini

D) konstruksiyanın şaxtayadayanıqlığını

E) məhsulun estetik baxımdan keyfiyyətini106. Sahə standartları neçə mərhələdə işlənib hazırlanır?

A) 9


B) 4

C) 5


D) 3

E) 2


107. Məhsulun istehsala qoyulması haqqında texniki şərt hansı standarta əsasən hazırlanır?

A) ГОСТ 15.006

B) ГОСТ 15.002

C) ГОСТ 15.007

D) ГОСТ 15.001

E) ГОСТ 15.011Kataloq: external -> ckfinder -> userfiles -> files -> tedrisuser -> files
files -> Şəhərsalmanın əsasları” fənnindən testlər
files -> Fakultə:İnşaat texnologiya Kafedra: Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi
files -> Təsdiq edirəm” “fh və hft” kafedrasının müdiri Prof. İ.İ. Mustafayev “ ” 2016- cı IL
files -> 1. Siqnal dedikdə nə başa düşülür?
files -> Təsdiq edirəm” “fh və hft” kafedrasının müdiri Prof.İ.İ. Mustafayev “ ” 2016 –cı IL
files -> Təsdiq edirəm” AzMİU-nun rektoru
files -> Meliorasiya sistemlərinin istismari və monitorinqi” FƏnnindəN İmtahan suallari I böLMƏ
files -> Sensor sistemləRİ FƏNNİ ÜZRƏ İmtahan suallari birinci qrupun sualları
files -> İnformasiya sistemləRİNDƏ monitorinq və Dİaqnostika texnologiyalari 843a1,a2 Birinci qrupun sualları

Yüklə 82,61 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə