1. nsan inki afı Orqanizmin qurulu u 3


d6505 Otaq v  çöl bitkil rin  qulluqYüklə 2,08 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə11/39
tarix19.12.2016
ölçüsü2,08 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   39

d6505 Otaq v  çöl bitkil rin  qulluq 
Otaq bitkil rin  v  evd n k narda bit n bitkil r  qulluq, m s l n, bitkil rin kilm si,
suvarılması v  tozlandırılması; ba çılıqla m
ul olma v
xsi istifad  üçün yem 
bitkil rinin bec rilm si.
d6506 Heyvanlara qulluq 
Ev heyvanlarına qulluq, m s l n, onların yedizdirilm si, yerinin t mizl nm si, qay ı
göst rilm si v
hlil dirilm si; ev heyvanlarının sa lamlı ının qorunması.
d6508 Ev  mlakına qay ı, dig r d qiql dirilmi
d6509 Ev  mlakına qay ı, d qiql dirilm mi
d660 Ba qalarına köm k göst rilm si
Ail  üzvl rin   v  ba qa 
xsl r   t hsild , ünsiyy td , özün xidm td , evin daxilind   v  ya 
xaricind   h r k t etm kd  köm k göst rilm si; ail  üzvl rinin v  ba qa 
xsl rin yax ı hval-
ruhiyy sinin qay ısına qalma.  
Daxil edilib: dig r
xs r  özün xidm td , h r k t zamanı, ünsiyy td  v
xsiyy tl rarası münasib tl rin
qurulmasında, qidalanmada v  sa lamlı ın qorunmasında köm k göst rilm si.
Çıxarılıb: öd ni li i  (d850)  
d6600 Ba qalarına özün xidm td  köm k göst rilm si

F allıq v  i tirak 
FBT
96
Özün xidm tin h yata keçirilm sind  ail  üzvl rin  v  ba qa
xsl r  köm k göst rilm si,
o cüml d n qidalanma, çimm  v  geyinm  zamanı köm k; u aqlara v  x st  ail  üzvl rin ,
el c  d  elementar özün xidm td  ç tinlik ç k n dig r
xsl r  köm k göst rilm si.
d6601 Ba qalarına h r k t zamanı köm k göst rilm si
Ail  üzvl rin  v  dig r
xsl r  evd n k narda,
h rd  v
h r trafında h r k t
etm kd , m kt b , i , dig r t yinat yerin  getm sin  v  geri qayıtmasına köm k
göst rilm si.
d6602 Ba qalarına ünsiyy td  köm k göst rilm si 
Ail  üzvl rin  v  dig r
xsl r  ünsiyy td  v
xsiyy tl rarası münasib tl rd , m s l n,
söhb t, yazı yazma v  ya mütali  zamanı köm k göst rilm si.
d6603 Ba qalarına
xsiyy tl rarası münasib tl rin saxlanmasında köm k göst rilm si
Ail  üzvl rin  v  dig r
xsl r
xsiyy tl rarası münasib tl rin saxlanmasında, m s l n,
münasib tl rin qurulmasında, qorunub saxlanmasında v  dayandırılmasında köm k
göst rilm si.
d6604 Ba qalarına qida q bulunda köm k göst rilm si
Ail  üzvl rin  v  dig r
xsl r  qidalanmada, m s l n, yem k hazırlanmasında v
yeyilm sind  köm k göst rilm si.
d6605 Ba qalarına s hh tin qorunmasında köm k göst rilm si 
Ail  üzvl rin  v  dig r
xsl r  r smi v  qeyri-r smi tibbi xidm t göst rilm sind  köm k
edilm si, m s l n, u a ın müt madi tibbi müayin d n keçm sinin v  ya ya lı qohumun 
t l b olunan tibbi vasit l r q bul etm sin  köm k göst rilm si.
d6608 Ba qalarına köm k göst rilm si, dig r d qiql dirilmi
d6609 Ba qalarına köm k göst rilm si, d qiql dirilm mi
d669 Ev  mlakina qay ı v  ba qalarına köm k, dig r d qiql dirilmi  v
d qiql dirilm mi
d698 M i t h yatı, dig r d qiql dirilmi
d699 M i t h yatı, d qiql dirilm mi
BÖLM  7. 
XS YY TL RARASI QAR ILIQLI  LAQ L R V
MÜNAS B TL R
Bu bölm , v ziyy t  müvafiq olaraq v  sosial c h td n q bul olunmu  formada insanlarla (tanı
olmayan 
xsl rl , dostlarla, yaxınlarla, ail  üzvl ri il   v  sevgilil rl )
sas v  kompleks 
laq l rin t l bl rinin yerin  yetirilm sin  h sr olunur.
XS YY TL RARASI ÜMUM  QAR ILIQLI
LAQ L R (d710-d729) 
d710
xsiyy tl rarası sas qar ılıqlı laq l r
V ziyy t  müvafiq olaraq v  sosial c h td n q bul olunmu  formada insanlarla qar ılıqlı
laq l rin saxlanması, m s l n, z ruri hallarda diqq t v  hörm t göst rilm si, yaxud dig rinin 
hissl rini cavablandırma.  

FBT
F allıq v  i tirak 
97
Daxil edilib: münasib tl rd  hörm t v  s mimiyy t, münasib tl rin müsb t qar ılanması, münasib tl rd
dözümlülük nümayi  etdirilm si; münasib tl rd  t nqid, münasib tl rd  eyhamlar; 
münasib tl rd  yol veril n fiziki  laq .
d7100 Münasib tl rd  hörm t v  s mimiyy t
V ziyy t  müvafiq olaraq v  sosial c h td n q bul olunmu  formada diqq t v  hörm t
göst rilm si, ba qaları t r find n h min münasib tl rin cavablandırılması.
d7101 Münasib tl rin müsb t qar ılanması
V ziyy t  müvafiq olaraq v  sosial c h td n q bul olunmu  formada razılı ın v
minn tdarlı ın ifad  olunması, ba qaları t r find n h min ifad nin cavablandırılması.
d7102 Münasib tl rd  dözümlülük nümayi  etdirilm si
V ziyy t  müvafiq olaraq v  sosial c h td n q bul olunmu  formada ba qasının
davranı ının q bul olunması v  ba qaları t r find n ifad  olunan dözümlülüyün 
cavablandırılması.
d7103 Münasib tl rd  t nqid
V ziyy t  müvafiq olaraq v  sosial c h td n q bul olunmu  formada a kar v  ya gizli zidd 
fikrin v  ya narazılı ın ir li sürülm si v  ba qaları t r find n t nqidin cavablandırılması.
d7104 Münasib tl rd  eyhamlar 
Eyhamların v  i ar l rin bildirilm si, el c  d  ba qalarının qar ılıqlı sosial  laq l r zamanı
bildirdiyi eyhamların q bul olunması.
d7105 Münasib tl rd  fiziki  laq
V ziyy t  müvafiq olaraq v  sosial c h td n q bul olunmu  formada fiziki t mas v  dig r
xsl rl  münasib td  bunun cavablandırılması.
d7108 
xsiyy tl rarası sas qar ılıqlı laq l r, dig r d qiql dirilmi
d7109 
xsiyy tl rarası sas qar ılıqlı laq l r, d qiql dirilm mi
d720
xsiyy tl rarası mür kk b qar ılıqlı münasib tl r
V ziyy t  müvafiq olaraq v  sosial c h td n q bul olunmu  formada insanlarla qar ılıqlı
münasib tl rin saxlanması v  idar  olunması, m s l n, emosiyalara v  impulsiv ehtiraslara, fiziki 
v  söz co unlu una n zar t; sosial qar ılıqlı münasib tl rd  müst qillik; sosial norma v
qaydalara müvafiq davranı .
Daxil edilib: münasib tl rin formala dırılıması v  k silm si; qar ılıqlı münasib tl r zamanı davranı a
n zar t; sosial normalara müvafiq qar ılıqlı münasib tl r; m saf nin saxlanması.
d7200 Münasib tl rin formala dırılması
V ziyy t  müvafiq olaraq v  sosial c h td n q bul olunmu  formada qısa v  ya uzun 
zaman müdd tind  dig r insanlarla qar ılıqlı münasib tl rin ba lanması v  saxlanılması,
m s l n, tanı lıq, dostluq v  pe kar münasib tl rin axtarılması v  yaradılması, daimi, 
romantik v  ya intim ola bil c k münasib tl rin yaranmasında t
bbüskarlıq.
d7201 Münasib tl rin k silm si
V ziyy t  müvafiq olaraq v  sosial c h td n q bul olunmu  formada qar ılıqlı
münasib tl rin k silm si, m s l n, görü ün sonunda qısamüdd tli münasib tl rin
k silm si, ba qa
h r  köçm  s b bind n dostlarla uzunmüdd tli münasib tl rin 
k silm si v  ya h mkarlarla, xidm ti hey tl  münasib tl rin k silm si, romantik v  intim 
münasib tl rin k silm si.
d7202 Qar ılıqlı münasib tl r zamanı davranı ın t nziml nm si

F allıq v  i tirak 
FBT
98
V ziyy t  müvafiq olaraq v  sosial c h td n q bul olunmu  formada ba qa
xsl rl
qar ılıqlı münasib tl rd  emosiya v  ehtirasların, fiziki v  söz co unlu unun 
t nziml nm si.
d7203 Sosial normalara müvafiq qar ılıqlı münasib tl r
nsanlarla qar ılıqlı münasib tl rd  sosial normalara cavab ver n v  özünün roluna, 
s viyy sin  v  dig r sosial statusuna müvafiq olan müst qil davranı .
d7204 M saf l rin saxlanması
nsanlarla özünün arasında, v ziyy tin, mühitin v  m d niyy tin yol verdiyi m saf nin
d rk olunması v  saxlanması.
d7208 
xsiyy tl rarası mür kk b qar ılıqlı münasib tl r, dig r d qiql dirilmi
d7209 
xsiyy tl rarası mür kk b qar ılıqlı münasib tl r, d qiql dirilm mi
d729
xsiyy tl rarası ümumi qar ılıqlı münasib tl r, dig r d qiql dirilmi  v
d qiql dirilm mi
S C YY V
XS YY TL RARASI MÜNAS B TL R (d730-d779) 
d730 Tanı  olmayan insanlarla münasib tl r
Tanı  olmayan insanlarla mü yy n m qs d da ıyan müv qq ti laq   v  münasib tl r, m s l n,
yolu x b r alma v  ya alı -veri  zamanı sor u-sual.
d740 R smi münasib tl r
R smi  saslarla mü yy n münasib tl rin yaradılması v  saxlanması, m s l n, i götür nl ,
h mkarlarla v  ya xidm ti personalla münasib tl r.
Daxil edilib: Hakimiyy t  v  yüks k nüfuza malik insanlarla, tabeçilikd  olanlarla, s viyy c  b rab r olan 
xsl rl  münasib tl r.
d7400 Hakimiyy t  v  yüks k nüfuza malik insanlarla münasib tl r
lind  hakimiyy t olan v  ya daha yüks k sosial s viyy y  malik insanlarla, m s l n,
i götür nl  r smi  sasda mü yy n münasib tl rin yaradılması v  saxlanması.
d7401 Tabeçilikd  olan insanlarla münasib tl r
Daha a a ı sosial s viyy y  malik insanlarla, m s l n, i  götürülmü  i çi il  v  ya 
xidm ti personalla r smi  sasda mü yy n münasib tl rin yaradılması v  saxlanması.
d7402 S viyy c  b rab r olan  xsl rl  münasib tl r
Sosial s viyy si b rab r olan insanlarla r smi  sasda mü yy n münasib tl rin yaradılması
v  saxlanması.
d7408 R smi münasib tl r, dig r d qiql dirilmi
d7409 R smi münasib tl r, d qiql dirilm mi
d750 Qeyri-r smi sosial münasib tl r
Dig r
xsl rl  münasib tl r, m s l n, eyni c miyy td  v  ya ya ayı  yerind  ya ayan insanlarla, 
m kda larla, t l b l rl , dostlarla, eyni sosial s viyy y   v  ya pe y  malik  xsl rl   t sadüfi
münasib tl r.

FBT
F allıq v  i tirak 
99
Daxil edilib: Dostlarla, h mv t nl rl , tanı larla, qon ularla, b rab r s viyy li  xsl rl  qeyri-r smi 
münasib tl r.
d7500 Dostlarla qeyri-r smi münasib tl r
Qar ılıqlı hörm tl  v  ümumi maraqlarla xarakteriz  olunan dostluq münasib tl rinin
yaradılması v  saxlanması.
d7501 H mv t nl rl  qeyri-r smi münasib tl r
Qon uluqda v  ya eyni  razid  ya ayan  xsl rl  qeyri-r smi münasib tl rin yaradılması
v  saxlanması.
d7502 Tanı larla qeyri-r smi münasib tl r
Dost olmayan tanı
xsl rl  qeyri-r smi münasib tl rin yaradılması v  saxlanması.
d7503 Qon ularla qeyri-r smi münasib tl r
xsi v  ya ictimai idar  altında olan eyni binada v  ya eyni ya ayı  yerind  ya ayan
xsl rl  müxt lif s b bl rd n v  ya müxt lif m qs dl rl  qeyri-r smi münasib tl rin
yaradılması v  saxlanması.
d7504 Müxt lif
xsl rl  qeyri-r smi münasib tl r
Eyniya lı, yaxud eyni maraqlara malik  xsl rl  qeyri-r smi münasib tl rin yaradılması v
saxlanması.
d7508 Qeyri-r smi sosial münasib tl r, dig r d qiql dirilmi
d7509 Qeyri-r smi sosial münasib tl r, d qiql dirilm mi
d760 Ail  münasib tl ri
n yaxın v  geni l ndirilmi  ail  mühiti il , t rbiy edici v  ögey ail  il  ail   v  qohumluq 
münasib tl rinin yaradılması v  saxlanması, el c   d  daha uzaq qohumluq münasib tl rinin,
m s l n, min v l ri, dayın v l ri, xalan v l ri v  ya bibin v l ri il , q yyumlarla qohumluq 
münasib tl rinin saxlanılması.
Daxil edilib: Valideyn-övlad v  övlad-valideyn münasib tl ri, ail d ki övladlar arasında münasib tl r,
uzaq qohumlarla münasib tl r.
d7600 Valideyn-övlad münasib tl ri  
Do ma v  ögey valideyn qismind  övladlarla münasib tl rin yaradılması v  saxlanması,
m s l n, övlaq olduqda ona valideyn münasib tinin b sl nm si, övladlı a götürülmü
u aqla valideyn münasib tl rinin yaradılması v  saxlanması, do ma v  ya ögey övlada 
fiziki, qli v  emosional yardımın t min edilm si.
d7601 Övlad-valideyn münasib tl ri  
Övladın öz valideynl ri il  münasib tl rinin, m s l n, öz valideynl rin  ita t ed n balaca 
u a ın v  ya öz ya lı valideynl rin  qay ı göst r n böyük övladın münasib tl rinin
yaradılması v  saxlanması.
d7602 Ail d ki övladlar arasında münasib tl r
Anadan olark n, övladlı a götürül rk n v  ya valideynl ri nigaha daxil olark n
valideynl rd n birinin v  ya h r ikisinin onların h r ikisinin valideyni oldu u övladlar 
arasında bacı-qarda  münasib tl rinin yaradılması v  saxlanması.
d7603 Uzaq qohumlarla münasib tl r
Uzaq qohumlarla, m s l n, miu aqları, dayıu aqları, xalau aqları v  ya bibiu aqları il ,
el c  d
mil rl  v  dayılarla, xalalarla v  bibil rl , n n l rl  v  babalarla münasib tl rin
yaradılması v  saxlanması.
d7608 Ail  münasib tl ri, dig r d qiql dirilmi

F allıq v  i tirak 
FBT
100
d7609 Ail  münasib tl ri, d qiql dirilm mi
d770 ntim münasib tl r
rl  arvad, iki sevgili v  ya seksual t r fda lar arasında yaxın v  ya romantik münasib tl rin 
yaradılması v  saxlanması.
Daxil edilib: romantik, nigah v  seksual münasib tl r
d7700 Romantik münasib tl r
Potensial sur td  uzunmüdd tli intim münasib tl r  g tirib çıxaran emosional v  fiziki 
ehtiraslara saslanan münasib tl rin yaradılması v  saxlanması.
d7701 Nigah münasib tl ri
Dig r bir  xsl  qanuni yolla r smil dirilmi  intim münasib tl rin yaradılması v
saxlanması, m s l n, qanuni nigaha daxil olaraq  r-arvad olmaqla, o cüml d n mülki 
nigah sasında yaranan münasib tl r.
d7702 Seksual münasib tl r
rl  (arvadla) v  ya dig r t r fda la seksual xarakterli münasib tl rin yaradılması v
saxlanması.
d7708  ntim münasib tl r, dig r d qiql dirilmi  münasib tl r
d7709  ntim münasib tl r, d qiql dirilm mi  münasib tl r
d779
xsiyy tl rarasi s ciyy vi münasib tl r, dig r d qiql dirilmi  v  d qiql dirilm mi
d798
xsiyy tl rarası qar ılıqlı laq l r v  münasib tl r, dig r d qiql dirilmi
d799
xsiyy tl rarası qar ılıqlı laq l r v  münasib tl r, d qiql dirilm mi
BÖLM  8. H YATIN
SAS SAH L R
Bu bölm   i , m
ulluq, qar ılıqlı iqtisadi münasib tl r v   t hsilalma prosesind   t l b olunan 
v zif  v
m liyyatların icrasına v  h yata keçirilm sin  h sr olunur.
T HS L (d810-d839) 
d810 Qeyri-r smi t hsil
Evd   v  ya r smi statusu olmayan h r hansı ba qa bir yerd  bilikl rin  ld  olunması, m s l n,
valideynl rd n v  ya ail  üzvl rind n s n t öyr nilm si v   v rdi l r  yiy l nm , yaxud evd
bilikl rin  ld  olunması.
d815 M kt b q d r t hsil 
U a ın m cburi m kt b t hsili
raitin  hazırlanması v  öyr dilm si üçün n z rd  tutulmu
ibtidai s viyy li proqram üzr  bilikl rin  ld  olunması, m s l n, günd lik tap ırıqların yerin
yetirilm si v  ya m kt b  ibtidai hazırlıq m
l l ri il
laq dar v rdi l r  yiy l nm .

FBT
F allıq v  i tirak 
101
d820 M kt b t hsili
M kt b  getm k imkanının ld  olunması, m kt bin bütün t l bl rinin, öz hüquq v  v zif l rinin 
yerin  yetirilm si, t dris kursu üzr  materialın v  f nnl rin öyr nilm si, ibtidai v  ya orta t hsil
proqramlarının t dris planının yerin  yetirlim si, o cüml d n müt madi olaraq m kt b   g lm ,
dig r agirdl rl  (t l b l rl ) birlikd  çalı ma, mü lliml rin göst ri l rinin d rk olunması, t dris
prosesinin t kili, qar ıya qoyulmu   v zif l rin v  layih l rin icrasının ba a çatdırılması, dig r
t dris m rh l sin  keçid.
d825 Pe  bilikl rinin  ld  olunması
H r hansı pe d  v  ya ixtisas üzr  i l m y  hazırlıq planının v  texniki-pe  t drisi proqramının
bütün t l bl rinin yerin  yetirilm si.
d830 Ali t hsil
Universitetl rd , akademiyalarda v  dig r ali t hsil mü ssis l rind  ali m kt b proqramının,
el c   d  elmi d r c nin, diplomun,  had tnam nin v  dig r v siq l rin ld  olunması üçün 
t dris planının bütün t l bl rinin yerin  yetirilm si, m s l n, universitetd  bakalavr v  ya magistr 
d r c si üzr   t dris kursunun ba a vurulması, tibb akademiyasında v  ya dig r ali t hsil
mü ssis sind  t hsilin ba a vurulması.
d839 T hsilin dig r d qiql dirilmi  v  d qiql dirilm mi  formaları
 V  M
ULLUQ (d840-d859) 
d840 agirdlik (pe  f aliyy tin  hazırlıq)
Pe  hazırlı ı v  ixtisası üzr
rtl rin v   t l bl rin yerin  yetirilm si, m s l n, usta  agirdinin,
müqavil
sasında internaturada t hsil alan stajorun, istehsalatdakı
agirdl rin öhd likl rinin 
yerin  yetirilm si.
Çıxarılıb: pe  t hsili (d825) 
d845
 tapma,  m k münasib tl rinin yerin  yetirilm si v  dayandırılması
in axtarılması, tapılması v  seçilm si, i  q bul olunma v
rtl rin q bul edilm si, öhd likl rin 
yerin  yetirilm si v  ir lil yi l r, müvafiq qayda il  i d n azad olunma.  
Daxil edilib: i in axtarılması; s n dl rin v  ya anket m lumatlarının hazırlanması; sahibkarla  laq  v
müsahib y  hazırlıq; i  yerinin qorunub saxlanması; öz pe kar keyfiyy tl rinin
qiym tl ndirilm si; elan verm ; i in dayandırılması.
d8450  in axtarılması
stehsal, pe  v  ya dig r m
ulluq formasında i in tapılması v  seçilm si, i  q bul
olunmaq üçün t l b olunan v zif l rin icrası, i  yerinin tapılması v  i  q bul olunark n
müsahib d  i tirak.
d8451  m k öhd likl rinin icrası
stehsal, pe  v  ya dig r m
ulluq formasındakı öhd likl r  müvafiq olan i l
laq dar
v zif l rin icrası, v zif nin üyks lm si v  dig r ir lil yi  formaları.

F allıq v  i tirak 
FBT
102
d8452  m k münasib tl rinin dayandırılması
Müvafiq sur td  i in dayandırılması v  ya i  yerini t rk etm .
d8458   tapma,  m k münasib tl rinin yerin  yetirilm si v  dayandırılması, dig r
d qiql dirilmi
d8459   tapma,  m k münasib tl rinin yerin  yetirilm si v  dayandırılması,
d qiql dirilm mi
d850 Öd ni li i
Tam v  ya qism n m
ullu a malik muzdlu i çi, yaxud f rdi m k f aliyy ti il   m
ul olan 
xs qismind , mü yy n öd ni  müqabilind  v zif d n, ixtisasdan, pe  f aliyy tind n v  dig r
m
ulluq formalarından ir li g l n bütün  rtl rin yerin  yetirilm si, m s l n, i in axtarılması
v  tapılması, i in icrası, i  lazımi v  ya t l b olunan vaxtda g lm , ba qalarının i in   n zar t, 
dig rl ri t r find n n zar t, qar ıya qoyulmu   v zif l rin müst qil sur td   v  ya qrup  klind
icra olunması.
Daxil edilib: f rdi m k f aliyy ti, tam v  ya qism n m
ulluq
d8500 F rdi m k f aliyy ti
Ba qaları il  ba lanmı  müqavil
sasında v  ya f rdi sur td , r smi m k münasib tl ri
olmadan, pul mükafatı müqabilind  ist nil n i in icrası, m s l n, mövsümi k nd t s rrüfatı
i l rinin, tatdank nar jurnalist v  ya m sl h tçi v zif sinin, qısamüdd tli müqavil d
n z rd  tutulmu  i l rin, r ssamlıq v  ya s n tkarlıq i l rinin, ma aza sahibi v zif sinin
icrası v  ya öz i inin idar  olunması.
Çıxarılıb: tam v  ya qism n m
ulluq (d8501, d8502)  
d8501 Qism n m k m
ullu u
Muzdlu i çi qismind  qism n m k m
ullu u sasında öd ni  müqabilind  bütün i
aspektl rinin icrası, m s l n, i in axtarılması v  tapılması, i in icrası, i  lazımi v  ya t l b
olunan vaxtda g lm , ba qalarının i in  n zar t, dig rl ri t r find n n zar t, qar ıya 
qoyulmu  v zif l rin müst qil sur td  v  ya qrup  klind  icra olunması.
d8502 Tam  m k m
ullu u
Muzdlu i çi qismind  qism n m k m
ullu u sasında öd ni  müqabilind  bütün i
aspektl rinin icrası, m s l n, i in axtarılması v  tapılması, i in icrası, i  lazımi v  ya t l b
olunan vaxtda g lm , ba qalarının i in  n zar t, dig rl ri t r find n n zar t, qar ıya 
qoyulmu  v zif l rin müst qil sur td  v  ya qrup  klind  icra olunması.
d8508 Öd ni li i in dig r d qiql dirilmi  formaları
d8509 Öd ni li i in d qiql dirilm mi  formaları
d855 Öd ni siz i
Tam v  ya qism n m
ullu a malik, öd ni  n z rd  tutulmayan ist nil n i in icrası, o cüml d n,
i in t kili v   t l bl rin yerin  yetirilm si, i  lazımi v  ya t l b olunan vaxtda g lm ,
ba qalarının i in   n zar t, dig rl ri t r find n n zar t, qar ıya qoyulmu   v zif l rin müst qil 
sur td   v  ya qrup  klind  icra olunması, m s l n, könüllü i , xeyriyy çilik f aliyy ti il
m
ulluq, könüllü  saslarla h r hansı c miyy td   v  ya dini icmada çalı ma, evin h y tind
könüllü i .
Çıxarılıb: F sil 6. M i t h yatı
d859
in v  m
ullu un dig r d qiql dirilmi  v  d qiql dirilm mi  formaları

FBT
F allıq v  i tirak 
103
QT SAD  H YAT (d860-d879) 
d860
sas iqtisadi münasib tl r
Sad  iqtisadi münasib tl rin ist nil n formaları il  m
ulluq, m s l n, rzaq almaq üçün puldan 
istifad , mal v  xidm tl rin mübadil si v  satı ı; pul  man ti.
d865 Mür kk b iqtisadi münasib tl r
Mür kk b iqtisadi münasib tl rin ist nil n formaları il   m
ulluq, o cüml d n kapital v
mülkiyy t mübadil si, g lirin yaradılması v  iqtisadi m nf tin ld  edilm si, m s l n, öz i ini 
v  ya fabrikini açma, avadanlıq ld  etm , bankda hesab açma,  mt  ticar ti.
d870 qtisadi müst qillik
Cari v  g l c k ehtiyacların öd nilm si üçün iqtisadi t minata z man t verm li olan  xsi v  ya 
ictimai m nb l rd n ld  edil n iqtisadi resurslardan istifad .
Daxil edilib:  xsi iqtisadi resurslar v  ictimai-iqtisadi fondlar 
d8700 
xsi iqtisadi resurslar 
Cari v  g l c k ehtiyacların öd nilm si üçün iqtisadi müst qilliy  z man t verm li olan 
xsi v  ya öz l m nb l rd n ld  edil n iqtisadi resurslardan istifad .
d8701  ctimai-iqtisadi resurslar 
Cari v  g l c k ehtiyacların öd nilm si üçün iqtisadi müst qilliy  z man t verm li olan 
ictimai m nb l rd n ld  edil n iqtisadi resurslardan istifad .
d8708  qtisadi müst qillik, dig r d qiql dirilmi
d8709  qtisadi müst qillik, d qiql dirilm mi
d879 qtisadi h yat, dig r d qiql dirilmi  v  d qiql dirilm mi
d898 H yatın sas sah l ri, dig r d qiql dirilmi
d899 H yatın sas sah l ri, d qiql dirilm mi
BÖLM  9. C M YY TD  H YAT, CT MA  V  MÜLK  H YAT
Bu bölm , ail d n k narda müt
kkil ictimai h yatla m
ul olmaq, ayrı-ayrı icmaların,
bütünlükl   c miyy tin h yatına v  mülki h yat sah l rin  daxil olmaq üçün t l b edil n
m liyyatlara v  v zif l r  h sr olunur.
d910 C miyy td  h yat
C miyy tl rin sosial h yatının bütün aspektl rin , m s l n, xeyriyy  t kilatlarının, klubların v
ya pe kar ictimai t kilatların f aliyy tin  daxil olma.  
Daxil edilib: qeyri-r smi birlikl r, r smi assosiasiyalar; m rasiml r

F allıq v  i tirak 
FBT
104
Çıxarılıb: öd ni siz i  (d855); istirah t v  asud  vaxt (d920); din v  dini t crüb  (d930); siyasi h yat v
v t nda lıq (d950).  

Yüklə 2,08 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   39
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə