1. nsan inki afı Orqanizmin qurulu u 3


b1449 Yadda  funksiyaları d qiql dirilm miYüklə 2,08 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/39
tarix19.12.2016
ölçüsü2,08 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39

b1449 Yadda  funksiyaları d qiql dirilm mi
b147 Psixomotor funksiyalar 
Orqanizm s viyy sind  eyni zamanda h r k ti n zar tin v  psixi f aliyy tin spesifik  qli
funksiyaları.
Daxil edilib: psixomotor n zar t funksiyası , m s l n: psixomotor dayandırma, h y can v  h r k t
g tirm , posturizasiya, katatoniya, neqativizm, ambivalentlik, exopraksiya v  exolaliya, 
psixomotor funksiyaların xasiyy tl ri
Çıxarılıb: qli funksiyalar (b110), oriyentasiyala ma funksiyaları (b114), intellektual funksiyalar (b117), 
iradi v  sövqedici funksiyalar (b130), diqq t funksiyaları (b140),  qli nitq funksiyaları (b167), 
ardıcıl mür kk b h r k tl rin yerin  yetirilm sind
qli funksiyalar (b176) 
b1470 Psixomotor n zar t.
H r k tin motor v  psixi komponentl rini t nziml y n qli funksiyalar, y ni cavabın sur ti
v  ya vaxtı, m s l n, onun n zar ti itdikd  psixomotor l ngim  (h r k t v  nitq l ngim si;
l-qol h r k ti v  qeyri-iradi h r k tl r) v  ya psixomotor oyanma (ad t n qeyri-s m r li

Orqanizmin funksiyaları
FBT
30
olan h dd n artıq h r k t v  ya idrak f aliyy ti v  çox vaxt aya ın ba  barma ının atması,
ll rin yilm si, h y can v  ya narahatlıq il  ifad  olunan daxili g rginliy  cavab kimi 
olur) yaranır.
b1471 Psixomotor funksiyaların xüsusiyy tl ri
Qeyri-verbal h r k tin v
lin v  gözün v  ya yeri in koordinasiyası kimi onun 
subkomponentl rin lazimi ardıcıllı ını v  mü yy n xüsusiyy tl rini t min ed n qli
funksiyalar. 
b1478 Psixomotor funksiyalar, dig r d qiql dirilmi
b1479 Psixomotor funksiyalar, d qiql dirilm mi
b152 Emosiya funksiyaları
T f kkür prosesl rinin hissi v  affektiv komponentl rin  aid olan spesifik  qli funksiyalar. 
Daxil edilib: emosiyaların adekvatlıq funksiyaları, emosiyaların t nziml m si v  diapazonu; affekt; qüss ,
xo b xtlik, sevgi, qorxu, q z b, nifr t, g rginlik, narahatlıq, sevinc, k d r; emosiyaların
d yi k nliyi; affektin aradan qaldırılması.
Çıxarılıb: temperament v
xsi funksiyalar (b126); iradi v  vadaredici funksiyalar (b130). 
b1520 Emosiya adekvatlı ı
Hissiyatın uy unlu unu v  ya v ziyy tin affektini t min ed n qli funksiyalar, m s l n,
yax ı x b rl r aldıqda sevinc.
b1521 Emosiyaların t nziml m si
H y can v  affektin ifad sini n zar t ed n qli funksiyalar. 
b1522 Emosiya diapazonu 
Sevgi, nifr t, ndi , qüss , sevinc, qorxu v  q z b kimi keçirilmi  affekr v  hissl rin
bütün spektrini t min ed n qli funksiyalar. 
b1528 Emosiya funksiyaları, dig r d qiql dirilmi
b1529 Emosiya funksiyaları, d qiql dirilm mi
b156 Qavrama funksiyaları
Sensor stimulların tanıma v  interpretasiya spesifik  qli funksiyaları.
Daxil edilib: e itm , görm , iybilm , dad hissi, taktil v  m kani qavrama funksiyaları, m s l n,
hallyusinasiya v  ya illüziyalar.
Çıxarılıb: üur funksiyaları (b110); oriyentasiya funksiyaları (b114); diqq t funksiyaları (b140); yadda
funksiyaları (b144); nitqin  qli funksiyaları (b167); görm  v  onunla ba lı funksiyalar (b210-
b229); e itm  v  vestibulyar funksiyalar (b230-b249);  lav  sensor funksiyalar (b250-b279). 
b1560 E itm  qavraması
S s, ton, onların ucalı ı v  dig r akustik qıcıqlandırıcıların tanınmasına c lb edilmi
qli
funksiyalar.  
b1561 Görm  qavraması
Forma, ölçü, r ng v  dig r görm  qıcıqlandırıcıların tanınmasına c lb edilmi
qli
funksiyalar. 
b1562  yl rin qavraması
y çalarlarının tanınmasına c lb edilmi
qli funksiyalar.  

FBT
Orqanizmin funksiyaları
31
b1563 Dadın qavraması
Dil il  hiss olunan  irin, tur , duzlu v  acı dadların tanınmasına c lb edilmi
qli
funksiyalar. 
b1564 Taktil qavrama 
Toxunma il  hiss olunan nahamar v  ya hamar kimi s thin tanınmasına c lb edilmi
qli
funksiyalar. 
b1565 Vizual m kani qavrama 
Xarici mühitd  v  ya bir-birin  nisb t n olan obyektl rin yerl m sinin tanınmasına c lb
edilmi
qli funksiyalar.  
b1568 Qavrama funksiyaları, dig r d qiql dirilmi
b1569 Qavrama funksiyaları, d qiql dirilm mi
b160 T f kkür funksiyaları
T f kkür prosesl ri il  ba lı spesifik  qli funksiyalar. 
Daxil edilib: temp, forma, n zar t v  dü ünc nin mahiyy ti funksiyaları; mü yy n m qs d  yön ldilmi
t f kkür, m qs d  yön ldilm mi  dü ünc nin m ntiqi funksiyaları, m s l n, dü ünc nin üstün 
olması, x yalın gücü, t f kkür bloku, dü ünc nin rabit sizliyi, dolgunluq, yanılma, sarı an
ideya v  kompulsiv t f kkür. 
Çıxarılıb: ntellektual funksiyalar (b117); yadda ın funksiyaları (b144); psixomotor funksiyalar (b147); 
qavrama funksiyaları (b156); yüks k s viyy li idrak funksiyaları (b164); nitqin  qli funksiyaları
(b167); hesablama funksiyaları (b172).  
b1600 T f kkür ritmi 
T f kkür prosesin sür tini idar  ed n qli funksiyalar. 
b1601 T f kkür forması
T f kkür prosesini, onun rabit liyini v  m ntiqliyini t kil ed n qli funksiyalar. 
Daxil edilib: t f kkür, s thi v  dol unluq ardıcıllı ının pozulmaları.
b1602 T f kkürün mahiyy ti
deyaların t rkib hiss si olan t f kkür prosesind  i tirak ed n v  anlayı la düz l n qli
funksiyalar.  
Daxil edilib: illüziya, d y rli ideyalar v  somatizasiya  klind  pozulmalar. 
b1603 T f kkürün n zar t edilm si
xsiyy t il  d rk olunan t f kkürün idrak n zar tini t min ed n qli funksiyalar. 
Daxil edilib: t f kkür saqqızı, sarı an ideya, radioyayım v
lav  t f kkür
klind
pozulmalar.
b1608 T f kkür funksiyaları, dig r d qiql dirilmi
b1609 T f kkür funksiyaları, d qiql dirilm mi
b164 Yüks k s viyy li idrak funksiyaları
Xüsus n beynin alın paylarından asılı olan, mür kk b m qs d uy un h r k t daxil olmaqla 
spesifik  qli funksiyalar, m s l n, q rarların q bul edilm si, abstrakla dırma, planla dırma v
dü ünülmü  fikirin h yata keçirilm si, t f kkürün, mü yy n
raitl rd  adekvat h r k tin 
seçilm si ustalı ı; icra funksiyaları adlanan.

Orqanizmin funksiyaları
FBT
32
Daxil edilib: abstrakla dırma t f kkürün t kili funksiyaları, zamanın idar  olunması, anlama v
mülahiz , konsepsiya, q ti sur tin, idrak ustalı ın formala ması.
Çıxarılıb: yadda ın funksiyaları (b144); t f kkür funksiyalar (b160); nitqin  qli funksiyaları (b167); 
hesablama funksiyaları (b172).  
b1640 Abstraktla dırma
Konkret reallıq, spesifik  ya v  ya  raitd n f rql n n ayrılmı  xüsusiyy t v  ya 
xarakteristikanın ümumi ideyaların yaradılmasının qli funksiyaları.
b1641 T kil etm  v  planla dırma
Hiss l rin bütövlükd  koordinasiyası v  sisteml dirm si qli funksiyaları; praktiki yerin
yetirilm  v  t sir üsulun yaradılmasına c lb edilmi
qli funksiyalar.  
b1642 Zamanın idar  olunması
Hadis l rin v  aktivliyin qeydi il  vaxt ehitiyatın bölü dürülm sinin xronoloji ardıcıllıqda
hadis l rin bölü dürülm sinin qli funksiyaları.
b1643  drak ustalı ı
Xüsus n probleml rin h ll olunmasına c lb edilmi
qli mexanizml rin strategiyası va ya 
keçirilm sinin d yi dirilm sinin qli funksiyaları.
b1644 A ıllılıq
Özün v  öz h r k tin d rk etm  v  anlama  qli funksiyaları.
b1645 Müzakir
M s l n, fikirin formala masında i tirak ed n müxt lif variant v  onların arasındakı
f rql ri qiym tl ndirm k üçün  qli funksiyalar.  
b1646 Probleml rin h ll olunması
Q rar
klind  eynil dirm , t hlil v  rabit siz v  ya zidd olan m lumatların birl dirm si
qli funksiyaları.
b1648 Yüks k s viyy li idrak funksiyaları, dig r d qiql dirilmi
b1649 Yüks k s viyy li idrak funksiyaları, d qiql dirilm mi
b167 Nitqin  qli funksiyaları
Ni an, i ar   v  dilin dig r komponentl rinin tanınması v  istifad  edilm sinin spesifik  qli
funksiyaları.
Daxil edilib:  ifahi, yazı nitqin v  ya ni anların dili tipli dilin dig r formalarının qavrama v  oxunulması
funksiyaları; ifahi, yazı nitqi v  ya dilin dig r formaları
klind  ifad  etm  funksiyaları;
dilin, nitqin v  yazının inteqral funksiyaları, m s l n, qavramanın, ifad nin afaziyasına,
Brok, Vernike v  keçirici afaziyaya g tir n m suliyy tli olanlar.  
Çıxarılıb: diqq t funksiyaları (b140); yadda ın funksiyaları (b144); qavrama funksiyaları (b156); t f kkür
funksiyalar (b160); yüks k s viyy li idrak funksiyaları (b164); hesablama funksiyaları (b172); 
mür kk b h r k tl rin yerin  yetirilm si üzr
qli funksiyalar (b176); F S L 2 Sensor 
funksiyalar v  a rı; F S L 3 S s v  nitq funksiyaları.
b1670 Dil qavraması
Danı ıq, yazı va ya dig r formada x b rl rin dekodla dırılması spesifik  qli funksiyalar. 
b16700 Danı ıq dilin qavraması
X b rl rin m nasını ba a dü m k üçün danı ıqda onların dekodla dırmasının qli
funksiyaları.
b16701 Yazı dilin qavraması

FBT
Orqanizmin funksiyaları
33
X b rl rin m nasını ba a dü m k üçün onların dekodla dırmasının qli
funksiyaları.
b16702 Ni an dilin qavraması
X b rl rin m nasını anlamaq üçün onların l v  ya dig r h r k tl rin köm yi il
göst ril n ni an dilind  onların dekodla dırmasının qli funksiyaları.
b16708 Dilin qavraması, dig r d qiql dirilmi
b16709 Dilin qavraması, d qiql dirilm mi
b1671 Dil vasit sil  ifad
Danı ıq, yazı, siqnal v  dig r dild  m na da ıyan x b rl rin ötürülm si üçün lazım olan 
spesifik qli funksiyalar.  
b16710 Danı ıq dili vasit sil  ifad  etm
ifahi dil vasit sil  m na da ıyan x b rl rin ötürülm si üçün lazım olan  qli
funksiyalar. 
b16711 Yazı dili vasit sil  ifad  etm
Yazı vasit sil  m na da ıyan x b rl rin ötürülm si üçün lazım olan  qli
funksiyalar. 
b16712 Ni an dili vasit sil  ifad  etm
l v  ya dig r h r k tl rin köm yi il  ni an dili vasit sil  m na da ıyan x b rl rin
ötürülm si üçün lazım olan  qli funksuyalar.  
b16718 Dil vasit sil  ifad  etm , dig r d qiql dirilmi
b16719 Dil vasit sil  ifad  etm , d qiql dirilm mi
b1672 Dilin integrativ funksiyaları
Danı ıq, yazı va ya dig r dild  x b rl rin t rtib olunmasında qrammatik struktur v  m nanı
bir c rg y  düz n, semantik v  simvolik m na ver n qli funksiyalar.  
b1678 Dilin  qli funksuyaları, dig r d qiql dirilmi
b1679 Dilin  qli funksuyaları, d qiql dirilm mi
b172 Hesablama funksiyaları
Riyazi simvol v  prosesl r il   t yin etm , approksimasiya v  manipulyasiya spesifik  qli 
funksiyalar.
Daxil edilib: toplama, çıxma v  dig r sad  riyazi hesablamalar funksiyaları; mür kk b riyazi  m ll rin
funksiyaları.
Çıxarılıb: diqq t funksiyaları (b140); yadda  funksiyaları (b144); t f kkür funksiyaları (b160); yüks k
s viyy li idrak funksiyaları (b164); nitqin  qli funksiyaları (b167).  
b1720 Sad  hesablama  
Toplama, çıxma, vurma v  bölm  kimi hesablama  qli funksiyaları.
b1721 Mür kk b hesablamalar  
Hesab msalları il
ifahi probleml rin köçürülm si, riyazi formulalar v  hesab  msalları
v
d dl rl  olan dig r mür kk b manipulyasiyaların qli funksiyaları.
b1728 Hesablama funksiyaları, d qiql dirilmi
b1729 Hesablama funksiyaları, d qiql dirilm mi

Orqanizmin funksiyaları
FBT
34
b176 Ardıcıl g l n mür kk b msalların qli funksiyaları
Mür kk b, mü yy n m qs d  yön ldilmi  ardıcıl v  uzla dırılmı  spesifik  qli funksiyalar. 
Daxil edilib: alqoritm, ideomotorika, odevaniya, okulomotorika v  nitq apraksiyasının formala masındakı
kimi pozulmalar.
Çıxarılıb: psixomotor funksiyalar (b147); qüks k s viyy li idrak funksiyaları (b164); f sil 7. Sinir- z l ,
skelet v  h r ki funksiyalar.
b180 Özünü hiss etm  v  vaxtın hiss edilm si funksiyaları
Özünün, öz b d ninin, öz real  hat si v  vaxtında v ziyy tinın eynil dirm sin  aid spesifik  qli
funksiyalar.
Daxil edilib: özünü hiss etm , b d nin sur ti, vaxtın hiss olunması.
b1800 Özünü hiss etm
Özünün v  öz real  hat sind ki v ziyy tinın eynil dirm sinin spesifik  qli funksiyaları.
Daxil edilib: depersonalizasiya v  derealizasiya kimi pozulmalar.  
b1801 B d nin sur ti
B d nin sur tinin t s vvürün  v  d rk edilm sin  aid olan spesifik  qli funksiyalar.  
Daxil edilib: fantom sonluq v  artıq köklük v  ya arıqlıq hissi kimi pozulmalar. 
b1802 Vaxtın hiss olunması
Vaxtın davamlılıq v  gedi inin subyektiv hiss olunması spesifik  qli funksiyaları.
Daxil edilib: heç vaxt rast g linm mi  v  ya daha rast g linmi  hisl rin pozulmaları.
b1808 Özünü hiss etm  v  vaxtın hiss edilm si funksiyaları, dig r d qiql dirilmi
b1809 Özünü hiss etm  v  vaxtın hiss edilm si funksiyaları, d qiql dirilm mi
b198
qli funksiyalar, dig r d qiql dirilmi
b199
qli funksiyalar, d qiql dirilm mi
BÖLM  2. H SS YAT FUNKS YALARI V  A RI
Bu f sild  hissiyat orqanların funksiyaları sadalanıb: görm , e itm , dadbilm   v  s., h mçinin 
a rının hiss edilm si.
GÖRM  V  ONUNLA BA LI FUNKS YALAR (b210-b229) 
b210 Görm  funksiyaları
ı ın hiss olunmasına, h mçinin vizual stimulların forması, ölçüsü, konturu v  r ngin  aid sensor 
funksiyalar.
Daxil edilib: görm  itiliyi funksiyaları; görm  sah si funksiyaları; görm  xüsusiyy tl ri; i ıq v  r ngin,
uzaq v  yaxım görm  itiliyinin hiss olunması funksiyaları, monokulyar v  binokulyar görm ;
panoram görm ; yaxındangörm , uzaqdangörm , astiqmatizm, gemianopiya, daltonizm, 

FBT
Orqanizmin funksiyaları
35
tunnel görm , m rk zi v  periferik skotoma, diplopiya, gec  korlu u v  i ı a öyr m nin
pozulması.
Çıxarılıb: qavrama funksiyaları (b156) 
b2100 Görm  itiliyi funksiyaları
st r uzaqda, ist rs  d  yaxında, n inki binokulyar, h tta monokulyar görm nin forma v
konturlarının hiss olunması görm  funksiyaları.
b21000 Binokulyar uzaq görm  itiliyi
ki gözün istifad  edilm sind  gözd n uzaqla dırılmı  obyektl rin ölçü, forması v
konturlarının hiss olunmasının görm  funksiyaları.
b21001 Monokulyar uzaq görm  itiliyi 
Ayrıca sol v  ya sa  gözünün istifad sind  gözd n uzaqla dırılmı  obyektl rin
ölçü, forması v  konturlarının hiss olunmasının görm  funksiyaları.
b21002 Yaxında binokulyar görm nin itiliyi
Ayrıca sol v  ya sa  gözünün istifad sind  gözd n uzaqla dırılmı  obyektl rin
ölçü, forması v  konturlarının hiss olunmasının görm  funksiyaları.
b21003 Yaxında monokulyar görm nin itiliyi
Ayrıca sol v  ya sa  gözünün istifad sind  gözd n uzaqla dırılmı  obyektl rin
ölçü, forması v  konturlarının hiss olunmasının görm  funksiyaları.
b21008 Görm  itiliyi funksiyaları, dig r d qiql dirilmi
b21009 Görm  itiliyi funksiyaları, d qiql dirilm mi
b2101 Görm  sah si funksiyaları
Baxı ın fiksasiyasında görün n sah nin ölçüsün  aid görm  funksiyaları.
Daxil edilib: skotoma, tunel görm , anopsiya kimi pozulmalar.  
b2102 Görm  xüsusiyy tl ri
ıq hissiyatı, r ng görm , kontrastlıq v  t svirin bütövlükd  xüsusiyy tind n ibar t görm
funksiyaları.
b21020  ı ın hiss edilm si
Minimal i ıqlıq (i ıq minimumu) v  i ıqlı ın intensivliyinin minimal f rqinin (i ıq
ayrılması) hiss olunmasının görm  funksiyaları.
Daxil edilib: qaranlı a adaptasiya funksiyaları, gec  korlu u (i ı a z if hissiyat) 
v  i ıqdan qorxma (i ı a yüks k hissiyatlıq) kimi pozulmalar.  
b21021 R ngin hiss olunması
R ngl rin seçilm si v  tutu durulması görm  funksiyaları.
b21022 Kontrast hissiyat  
R ngl rin seçilm si v  tutu durulması görm  funksiyaları.
b21023 Görm  t svirinin xüsusiyy tl ri
T svirin xüsusiyy tini t yin ed n görm  funksiyaları.
Daxil edilib: r ng çalarların qavrama funksiyaları, t svirin xüsusiyy t rinin
pozulması (yell tm  v  ya torla ç kilm ), t hrif edilm  v  göz 
qar ısında ulduz v  ya milç kl rin m l  g lm si.
b21028 Görm  xüsusiyy ti, dig r d qiql dirilmi
b21029 Görm  xüsusiyy ti, d qiql dirilm mi
b2108 Görm  funksiyaları, dig r d qiql dirilmi
b2109 Görm  funksiyaları, d qiql dirilm mi

Orqanizmin funksiyaları
FBT
36
b215 Göz  biti ik olan strukturların funksiyaları
Görm  funksiyasının h yata keçm sin   s b b olan gözün strukturlarının v  gözün  trafındakı
funksiyalar.
Daxil edilib: gözün, göz qapa ının daxili  z l l rinin, gözün xarici  z l l rinin funksiyaları, gözün s rb st
v  reflektor h r k tl ri v  fiksasiya, göz ya ı v zil ri, akkomodasiya, papillyar refleks daxil 
olmaqla; nistaqm, kseroftalmiya v  ptoz kimi pozulmalar.
Çıxarılıb: görm  funksiyaları (b210); BÖLM  7. Sinir- z l , skelet v  h r k t funksiyaları
b2150 Gözün daxili  z l l rinin funksiyaları
Göz b b yi v  göz büllurunun forması v  ölçüsün  uy unla dırılan qüzehi qi anın z l l ri
kimi daxili gözün  z l l rinin funksiyaları.
Daxil edilib: akkomodasiya funksiyaları, göz b b yi refleksi 
b2151 Göz qapa ının funksiyaları
Qoruyucu refleks kimi göz qapa ının funksiyaları.
b2152 Gözün xarici  z l l rinin funksiyaları
Müxt lif istiqam tl r  baxmaq, görm  sah sind ki h r k t ed n obyekti izl m k, h r k t
ed n m qs di tutmaq, s rt h r k tl ri v  gözün fiksasiyası etm k üçün istifad  olunan 
z l  funksiyaları.
Daxil edilib: nistaqm, gözün uzla dırılmı  h r k tl ri
b2153 Göz ya ı v zil rin funksiyaları
Göz ya ı v zil ri v  kanallarının funksiyaları.
b2158 Göz  biti n strukturların funksiyaları, dig r d qiql dirilmi
b2159 Göz  biti n strukturları funksiyaları, d qiql dirilm mi
b220 Göz v  ona biti ik olan strukturlar il  ba lı olan hissl r
Yor unluq, quruluq, göz sayrı ması v  onunla ba lı hissl r.
Daxil edilib: gözarxası t zyiq, gözd  yad cismin olması, göz g rginliyi, gözd  yanma hissi; gözün 
qıcıqlandırılması
Çıxarılıb: a rı hissi (b280) 
b229 Görm  v  onunla ba lı funksiyalar, dig r d qiql dirilmi  v  d qiql dirilm mi
E
TM  V  VEST BULYAR FUNKS YALAR (b230-b249) 
b230 E itm  funksiyaları
S sin, onun yerinin, m nb yinin, ucalı ının v   s sin xüsusiyy tinin hiss olunmasina aid olan 
sensor funksiyalar.
Daxil edilib: s sin qavraması va tanınması, s s m nb yinin lokalizasiyası v  onun yerl diyi yerinin 
t r fl ri, nitqin tanınması funksiyaları; karlıq, e itm nin k skinl m si, e itm nin itm si kimi 
pozulmalar.
Çıxarılıb: qavrama funksiyaları (b156) v  nitqin  qli funksiyaları (b167). 
b2300 S sin qavraması

FBT
Orqanizmin funksiyaları
37
S sin hiss olunmasının sensor funksiyaları.
b2301 S sl rin tanınması
S sin tutmasına aid, fonun ayrılması v  binaural sintez, bölünm si v  uy unla dırma daxil 
olmaqla, sensor funksiyalar.  
b2302 S s m nb yinin lokalizasiyası
S s m nb yinin lokalizasiyasının t yin edilm sin  aid sensor funksiyalar.  
b2303 S sin lateralizasiyası
Soldan sa a s s m nb yinin t r fl rinin t yin edilm sin  aid sensor funksiyalar.  
b2304 Nitqin tanınması
Danı ıq dili v  onun dig r dill r il  f rql ndirilm sinin t yin edilm sin  aid sensor 
funksiyalar.  
b2308 E itm  funksiyaları, dig r d qiql dirilmi
b2309 E itm  funksiyaları, d qiql dirilm mi
b235 Vestibulyar funksiyalar
V ziyy t (mövqe), tarazlıq v  h r k t  aid daxili qula ın sensor funksiyaları.
Daxil edilib: b d nin v ziyy tinin funksiyaları v  onun v ziyy tinin hiss olunması; b d nin tarazlı ı
funksiyası, h mçinin h r k t zamanı
Çıxarılıb: E itm  v  vestibulyar funksiya il  ba lı hissl r (b240) 
b2350 M kan v ziyy tin vestibulyar funksiyaları
B d nin v ziyy tinin hissiyatına aid daxili qula ın sensor funksiyaları.
b2351 Tarazlı ın vestibulyar funksiyaları
B d nin tarazlı ının saxlanılmasına aid daxili qula ın sensor funksiyaları.
b2352 H r k t vestibulyar funksiyaları
stiqam t v  sür t daxil olmaqla, b d h r k tl rin  aid daxili qula ın sensor funksiyaları.
b2358 Vestibulyar funksiyalar, dig r d qiql dirilmi
b2359 Vestibulyar funksiyalar, dig r d qiql dirilm mi
b240 E itm  v  vestibulyar funksiya il  ba lı hissl r
Ba gic ll nm , yıxılma v  qulaqda s s hissi.
Daxil edilib: qulaqda s s, qulaqda qıcıqlandırma, qulaqda t zyiq hissl ri; ba gic ll nm  il  ba lı ür k
bulanması.
Çıxarılıb: vestibulyar funksiyalar (b235); a rı hissi (b280).  
b2400 Qulaqda s s v  ya s s-küy
Qulaqda z iftezlikli s s-küy, vıyıltı v  ya s s hissi 
b2401 Ba gic ll nm
Ba da v  ya  hat d  olan  yaların fırlanma hissi, h rl nm , yell nm  v  ya yıxılma hissi 
b2402 Yıxılma hissi 
Daya ın itirm  v  yıxılma hissi 
b2403 Ba gic ll nm  il  ba lı ür k bullanma  

Orqanizmin funksiyaları
FBT
38
Ba gic ll nm  s b bind n qusma ın g lm si hissi 
b2404 Qulaqda qıcıqlandırma
Qa ınma hissi v  ya qulaqa dig r ox ar hiss 
b2405 Qulaqda t zyiq  
Qulaqda t zyiqin hiss olunması
b2408 E itm  v  vestibulyar funksiyalar il  ba lı hissl r, dig r d qiql dirilmi
b2409 E itm  v  vestibulyar funksiyalar il  ba lı hissl r, d qiql dirilm mi
b249 E itm  funksiyaları v  vestibulyar funksiyalar, dig r d qiql dirilmi  v
d qiql dirilm mi
LAV  H SS YAT FUNKS YALARI (b250-b279) 
b250 Dadbilm  hissi funksiyaları
Acı, irin, tur  v  duzlu keyfiyy tli hiss edilm sinin sensor funksiyları.
Daxil edilib: dadın hiss olunma funksiyaları; aqevziya, gipoqevziya kimi pozulmalar.
b255 ybilm  funksiyaları
tir v  iyl rin hiss olunması sensor funksiyaları.
Daxil edilib: iybilm  funksiyaları, iyl rin hiss edilm si; anosmiya, gipoosmiya kimi pozulmalar.  

Yüklə 2,08 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə