1. nsan inki afı Orqanizmin qurulu u 3


b260 Proprioseptiv funksiyalarYüklə 2,08 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə5/39
tarix19.12.2016
ölçüsü2,08 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39

b260 Proprioseptiv funksiyalar 
B d n hiss l rin v ziyy tinin bir-birin  nisb t n hiss olunma sensor funksiyaları.
Daxil edilib: statesteziya v  kinesteziya funksiyaları.
Çıxarılıb: vestibulyar funksiyalar (b235);  z l  v  h r ki funksiyalar il  ba lı hissl r (b780). 
b265 Toxunma funksiyaları
S thl rin v  onların strukturunun v  ya keyfiyy tinin hiss olunma sensor funksiyaları.
Daxil edilib: toxunma funksiyaları, l verma hissi; keylik, anesteziya, arabir sancma, paresteziya v
gipersteziya kimi pozulmalar.  
Çıxarılıb: temperatur v  dig r qıcıqlandırıcılar ila ba lı sensor funksiyalar (b270).  
b270 Temperatur v  ig r qıcıqlandırıcılar il  ba lı sensor funksiyalar 
Temperatur, vibrasiya, t zyiq v  stimulların z d l nm si hissiyatı sensor funksiyaları.
Daxil edilib: s thi t zyiq, d rin t zyiq, yanma v  ya z r rli stimulların temperatur, vibrasiya, silk l m  v
ya r qs  qar ı hissiyat funksiyaları.
Çıxarılıb: toxunma funksiyaları (b265); a rı hissi (b280).  
b2700 Temperatur hissiyatı

FBT
Orqanizmin funksiyaları
39
Soyuq v  isti hissiyatının sensor funksiyaları.
b2701 Vibrasiya hissiyatı
Silk l nm  v  vibrasiya hissiyatının sensor funksiyaları.
b2702 Taktil hissiyat 
T zyiqin d rid  hiss olunma sensor funksiyaları.
Daxil edilib:  l-vurmaya qar ı hiperh ssaslıq, keym , hipesteziya, hipersteziya, paresteziya 
v  arabir sancma kimi pozulmalar.
b2703 Z d l nm  stimullarına qar ı h ssaslıq
A rılı v  xo ag lm z t sirl rin hiss olunma sensor funksiyaları.
Daxil edilib: gipalgeziya, giperpatiya, allodiniya, analgeziya v  a rı anesteziyası zamanı
yaranan pozulmalar.  
 b2708 Temperatur v  dig r qıcıqlandırıcılar il  ba lı sensor funksiyalar, dig r
d qiql dirilmi
b2709 Temperatur v  dig r qıcıqlandırıcılar il  ba lı sensor funksiyalar, dig r
d qiql dirilm mi
b279
lav  sensor funksiyalar, dig r d qiql dirilmi  v  d qiql dirilm mi
A RI (b280-289) 
b280 A rı hissi
B d nin hansısa strukturunun potensial v  ya faktik z d l nm sin  i ar  ed n xo ag lm z hissin 
hiss olunması.
Daxil edilib: b d dnin bir v  ya müxt lif hiss l rind  generalizasiya v  ya lokalizasiya olunmu  hissl r,
dermatomada a rı, spastik a rılar, yandırıcı a rı, küt a rı, sızıldayan a rı; mialgiya, 
analgeziya, giperalgeziya kimi pozulmalar.  
b2800 Generalizasiya olunmu  a rı
Bütün b d nl  hiss olunan b d nin hansısa strukturunun potensial v  ya h qiqi
z d l nm sin  i ar  ed n xo ag lm z hissin hiss olunması.
b2801 B d nini hiss sind  a rı
B d nin ayrı-ayrı hiss sind  v  ya hiss sind  hiss olunan b d nin hansısa strukturunun 
potensial v  ya h qiqi z d l nm sin  i ar  ed n xo ag lm z hissin hiss olunması.
b28010 Ba da v  boyunda a rı
Ba da v  boyunda hiss olunan b d nin hansısa strukturunun potensial v  ya h qiqi 
z d l nm sin  i ar  ed n xo ag lm z hissin hiss olunması.
b28011 Dö  q f sind  a rı
Dö  q f sind  hiss olunan b d nin hansısa strukturunun potensial v  ya h qiqi
z d l nm sin  i ar  ed n xo ag lm z hissin hiss olunması.
b28012 M d  v  ya qarında a rı
M d  v  ya qarında hiss olunan b d nin hansısa strukturunun potensial v  ya 
h qiqi z d l nm sin  i ar  ed n xo ag lm z hissin hiss olunması.
Daxil edilib: çanaq nahiyy sind  a rı
b28013 Kür kd  a rı

Orqanizmin funksiyaları
FBT
40
Kür kd  hiss olunan b d nin hansısa strukturunun potensial v  ya h qiqi
z d l nm sin  i ar  ed n xo ag lm z hissin hiss olunması.
Daxil edilib: b d nd  a rı, kür yin a a ı hiss sind  a rı
b28014 Yuxarı traflarda a rı
l daxil olmaqla, bir v  ya h r iki yuxarı traflarda hiss olunan b d nin hansısa
strukturunun potensial v  ya h qiqi z d l nm sin  i ar  ed n xo ag lm z hissin 
hiss olunması.
b28015 A a ı traflarda a rı
P nc  daxil olmaqla, bir v  ya h r iki a a ı traflarda hiss olunan b d nin hansısa
strukturunun potensial v  ya h qiqi z d l nm sin  i ar  ed n xo ag lm z hissin 
hiss olunması.
b28016 Oynaqlarda a rı
Kiçik v  böyük oynaqlar daxil olmaqla, bir v  ya daha çox oynaqlarda hiss olunan 
b d nin hansısa strukturunun potensial v  ya h qiqi z d l nm sin  i ar  ed n
xo ag lm z hissin hiss olunması.
Daxil edilib: bu-çanaq v  bazu oynaqlarlnda a rı
b28018 B d nin hiss sind  aörı, dig r d qiql dirilmi
b28019 B d nin hiss sind  aörı, d qiql dirilm mi
b2802 B d nin bir çox hiss l rind  a rı
B d nin bir çox hiss l rind  hiss olunan b d nin hansısa strukturunun potensial v  ya 
h qiqi z d l nm sin  i ar  ed n xo ag lm z hissin hiss olunması.
b2803 Dermatomaya irradiasiya ed n a rı
Eyni sinir kökcüyü il  innervasiya ed n d ri sah sind  hiss olunan b d nin hansısa
strukturunun potensial v  ya h qiqi z d l nm sin  i ar  ed n xo ag lm z hissin hiss 
olunması.
b2804 Seqment v  ya sah y  irradiasiya ed n a rı
Eyni sinir kökcüyü il  innervasiya etm y n b d nin müxt lif hiss l rinin d ri sah sind
hiss olunan b d nin hansısa strukturunun potensial v  ya h qiqi z d l nm sin  i ar  ed n
xo ag lm z hissin hiss olunması.
b289 A rının hiss edilm si, dig r d qiql dirilmi  v  d qiql dirilm mi
b298 Sensor funksiyalar, dig r d qiql dirilmi
b299 Sensor funksiyalar, d qiql dirilm mi

FBT
Orqanizmin funksiyaları
41
BÖLM  3. S S V  N TQ FUNKS YALARI
Bu bölm d  s s v  nitq yaranma funksiyaları sadalanıb.
b310 S s funksiyaları
Havanın qırtlaqdan keçdiyi zaman müxt lif s sl rin yaranma funksiyaları.
Daxil edilib: s syaranma v  s sin xüsusiyy ti funksiyaları; s sin fonasiyası, t l ffüzü, ucalı ı v  dig r
xüsusiyy tl ri funksiyaları; afoniya, disfoniya, batıqlıq, hipernazallıq, hiponazallıq kimi 
pozulmalar.
Çıxarılıb: nitqin  qli funksiyaları (b167); artikulyasiya funksiyaları (b320). 
b3100 S syaranma
Qırtla ın v  t n ffüs sistemi il  onu  hat  ed n z l l rin h r k tl rinin koordinasiya 
vasitasil  s sin yaranma funksiyaları.
Daxil edilib: fonasiya, ucalıq funksiyaları, afoniya kimi pozulma. 
b3101 S sin xüsusiyy ti
S sin hündürlüyü, rezonansı v  dig r lam tl r daxil olmaqla s s xarakteristikaların
yaranma funksiyaları.
Daxil edilib: yüks k v  ya z if ton funksiyaları; hiper- v  hiponazallıq, disfoniya, xırıltılıq
v  ya kobudla ma kimi pozulmalar.
b3108 S s funksiyaları, dig r d qiql dirilmi
b3109 S s funksiyaları, d qiql dirilm mi
b320 Artikulyasiya funksiyaları
S s nitqin yaranma funksiyaları.
Daxil edilib: foneml rin t l ffüzü, artikulyasiyası funksiyaları; spastik, ataksik v  l ng dizartriya; 
anartriya.
Çıxarılıb: nitqin  qli funksiyaları (b167); s sin funksiyaları (b310). 
b330 Nitqin c ldliyi v  ritmi funksiyaları
Nitqin fasil sizliyi v  tempin yaranma funksiyaları.
Daxil edilib: Nitqin fasil sizlik, rutm, c ldlik v  melodiya funksiyası; vur u v  intonasiya; k k l m ,
hıqqanma, tutulma, bradilaliya v  taxilaliya kimi pozulmalar 
Çıxarılıb: nitqin  qli funksiyaları (b167); s sin funksiyaları (b310); artikulyasiya funksiyaları (b320).  
b3300 Nitqin c ldliyi
Nitq axının r vanlı ı v  fasil sizliyinin yaranma funksiyaları.
Daxil edilib: Nitqin r van laq  funksiyaları, hıqqanma, k k l m , mane , c ldliyin
olmaması, s s, söz, söz hiss l rin t krar olunması v  nitqin qeyri-münt z m
dayanması kimi pozulmalar. 
b3301 Nitq ritmi 
Nitqin modulyasiya, tempi v  z rb li üslubu funksiyaları.
Daxil edilib: stereotip v  ya t krar olunan nitq ritmi kimi pozulmalar. 
b3302 Nitq sür ti

Orqanizmin funksiyaları
FBT
42
Nitqin modulyasiya, tempi v  z rb li üslubu funksiyaları.
Daxil edilib: stereotip v  ya t krar olunan nitq ritmi kimi pozulmalar. 
b3303 Nitqin melodikliyi  
Nitqin melodiya üslubunun modulyasiya funksiyaları.
Daxil edilib: nitqin prosodiyası, intonasiya, nitqin melodiyası; monoton nitq kimi 
pozulmalar.
b3308 Nitqin c ldliyi v  ritmi funksiyaları, dig r d qiql dirilmi
b3308 Nitqin c ldliyi v  ritmi funksiyaları, d qiql dirilm mi
b340 Alternativ s s funksiyaları
Vokalizasiyanın dig r qaydalarının yaranma funksiyaları.
Daxil edilib: Notların mü yy n tonlu unun, s sl rin diapazonun yaranma funksiyaları, m s l n, oxuma, 
mırtıldama v  n
m  zamanı; uca qı qırma v  ciyilti.  
Çıxarılıb: nitqin  qli funksiyaları (b167); s sin funksiyaları (b310); artikulyasiya funksiyaları (b320); 
nitqin c ldliyi v  ritmi funksiyaları (b330). 
b3400 Notların yaranması
Musiqi s sl rin yaranmasının vokal funksiyaları.
Daxil edilib: saxlama, modulyasiya v  t k v  hündürlüy  gör  variasiya vokalizi il  ba lı
yaranmanın ba a çatması, m s l n, oxuma, u ultu v  t nt n li n
m  zamanı.
b3401 S s sırasının qurulması
Müxt lif s sl rin yaranma funksiyaları.
Daxil edilib: u aqlarda va -vu  funksiyaları.
b3408 Alternativ s s funksiyaları, dig r d qiql dirilmi
b3409 Alternativ s s funksiyaları, d qiql dirilm mi
b398 S s v  nitq funksiyaları, dig r d qiql dirilmi
b399 S s v  nitq funksiyaları, d qiql dirilm mi
BÖLM  4. ÜR K-DAMAR, QAN,  MMUN V  T N FFÜS S STEM
FUNKS YALARI
Bu bölm d  ür k-damar sistemi (ür k v  qan damarları funksiyaları), qan sistemi, immun sistemi 
(qanın yaranma funksiyaları v  immunitet) v   t n ffüs sistemi (t n ffüs funksiyaları v  qük
qar ı tolerantlıq) funksiyaları sadalanıb.
ÜR K-DAMAR S STEM  FUNKS YALARI (b410-b429) 
b410 Ür k funksiyaları
Bütün b d nd  adekvat v  ya t l b olunan miqdarda qan dövranı v  t zyiqin saxlanılması üçün 
nasos funksiyalar.

FBT
Orqanizmin funksiyaları
43
Daxil edilib: ür k yı ılmalarının tezliyi, ritm v  atma funksiyaları; miokardın yı ılma gücü; ür k
qapaqlarının funksiyaları; kiçik qan dövranın nasos funksiyaları; ür y  qayıtma dinamikası;
ür k çatı mazlı ı, kardiomiopatiya, miokardit, koronar çatı mazlı ında olan taxikardiya, 
bradikardiya, qeyri-ment z m ür k yı ılmaları kimi pozulmalar.
Çıxarılıb: qan damarları funksiyaları (b415); arterial t zyiq funksiyaları (b420); fiziki a ırlı a qar ı
tolerantlıq (b455). 
b4100 Ür k yı ılmalarının tempi 
D qiq d  ür k yı ılmalarının sayı il  ba lı funksiyalar. 
Daxil edilib: h dd n artıq tez (taxikardiya) v  ya h dd n artıq z if (bradikardiya) ritm kimi 
pozulmalar
b4101 Ür k yı ılmalarının ritmi 
Ür k yı ılmalarının münt z mliyi il  ba lı funksiyalar.  
Daxil edilib: aritmiya kimi pozulmalar.  
b4102 M d cikl rin mioakardının yı ılma gücü 
H r yı ılmada m d cikl rin mikardı il  atılan qanın miqdarı il  ba lı funksiyalar.  
Daxil edilib: ür k atmasının azalması zamanı olan pozulmalar.  
b4103 Ür yin qanla t min olunması
Ür k z l sind n keç n qan h cmi il  ba lı funksiyalar.  
Daxil edilib: koronar i emiya zamanı olan pozulmalar. 
b4108 Ür yin funksiyaları, dig r d qiql dirilmi
b4109 Ür yin funksiyaları, d qiql dirilm mi
b415 Qan damarlarının funksiyaları
Orqan v  toxumalara qanın da ınma funksiyaları.
Daxil edilib: arteriya, kapillyar v  venaların funksiyaları; vazomotor funksiyalar; a ciy r arteriyaları,
kapillyarlar v  venaların funksiyaları; venoz qapaqların funksiyaları; arteriyaların blokada 
edilm si v  ya daralması kimi pozulmalar; ateroskleroz, arterioskleroz, tromboemboliya v
varikoz venalar.  
Çıxarılıb: ür yin funksiyaları (b410); arterial t zyiq funksiyaları (b420); qan sistemi funksiyaları (b430); 
fiziki a ırlı a qar ı tolerantlıq (b455). 
b4150 Arteriyaların funksiyaları
Arteriyalara qan c r yanı il  ba lı funksiyalar.  
Daxil edilib: arteriyaların geni l nm si kimi pozulmalar; arteriyaların daralması,
m s l n, növb l
n a saqlıqda kimi. 
b4151 Kapillyarların funksiyaları
Qanın kapillyarlarda h r k ti il  ba lı funksiyalar. 
b4152 Venaların funksiyaları
Venalarda qanın c r yanı il  ba lı funksiyalar v  venoz qapaqların funksiyaları.
Daxil edilib: venaların geni l nm si kimi pozulmalar; venaların daralması; qapaqların
çatı mazlı ı, m s l n, venaların varikozunda.  
b4158 Qan damarların funksiyaları, dig r d qiql dirilmi
b4159 Qan damarların funksiyaları, d qiql dirilm mi

Orqanizmin funksiyaları
FBT
44
b420 Arterial t ziyin funksiyaları
Arterial t zyiqin saxlanma funksiyaları.
Daxil edilib: arterial t zyiqin saxlanma funksiyaları; artmı  v  ya azalmı  arterial t zyiq; hipotenziya, 
hipertenziya v  postural hipotenziya kimi pozulmalar.  
Çıxarılıb: ür yin funksiyaları (b410); qan damarları funksiyaları (b415); fiziki a ırlı a qar ı tolerantlıq
(b455).
b4200 Yüks k arterial t zyiq
Mü yy n ya  üçün normadan yuxarı sistolik v  ya diastolik arterial t zyiqin yüks lm si il
ba lı funksiyalar.
b4201 A a ı salınmı  arterial t zyiq 
Mü yy n ya  üçün normadan a a ı sistolik v  ya diastolik arterial t zyiqin yüks lm si il
ba lı funksiyalar.
b4202 Arterial t zyiqin saxlanılması
Orqanizmd  olan d yi iklikl r  cavab olaraq lazımi arterial t zyiqin saxlanılması il  ba lı
funksiyalar.  
b4208 Arterial t zyiqin funksiyaları, dig r d qiql dirilmi
b4209 Arterial t zyiqin funksiyaları, d qiql dirilm mi
b429 Ür k-damar sistemin funksiyaları, dig r d qiql dirilmi  v  d qiql dirilm mi
QAN S STEM  V
MMUN S STEM N FUNKS YALARI (b430-439) 
b430 Qan sistemi funksiyaları
Qanyaradıcı, oksigen v  metabolitl rin da ınması, trombogenez funksiyaları.
Daxil edilib: qanyaradıcı v  ilik funksiyaları; oksigenin da ınma funksiyaları; qanla ba lı dala ın
funksiyaları; metabolitl rin da ınma funksiyaları; trombogenez; anemiya, hemofiliya zamanı
olan pozulmalar v  qan laxtalanmasının dig r pozulmaları.
Çıxarılıb: ür k-damar sistemi funksiyaları (b410-b429); immun sistemi funksiyaları (b435); fiziki a ırlı a
qar ı tolerantlıq (b455). 
b4300 Qanyaradıcı
Qan madd si v  onun komponentl ri il  balı funksiyalar.  
b4301 Qanın oksigen da ıyıcı funksiyaları
Bütün orqanizm  da ınılan oksigen üçün qan tutumu il  ba lı funksiyalar.  
b4302 Qanın metabolik da ıyıcı funksiyaları
Bütün orqanizm  da ınılan metabolitl r üçün qan tutumu il  ba lı funksiyalar.  
b4303 Qanın laxtalanma funksiyaları
Qanın koaqulyasiyası il a ba lı funksiyalar, m s l n, z d l nm  yerind .
b4308 Qan sistemi funksiyaları, ig r d qiql dirilmi
b4309 Qan sistemi funksiyaları, d qiql dirilm mi

FBT
Orqanizmin funksiyaları
45
b435 mmun sistemi funksiyaları
Spesifik v  qeyri-spesifik immun cavab kimi infeksiya daxil olmaqla, yad cebstansiyalara qar ı
ba lı olan orqanizmin funksiyaları.
Daxil edilib: immun cavab (spesifik v  qeyri-spesifik); hiperh ssasl q funksiyaları; limfa düyünl ri v
limfa amarların funksiyaları; hüceyr  v  humoral immunitet funksiyaları; immunizasiyaya 
cavab; autoimmun reaksiyalar, allergik reaksiyalar, limfadenit v  limfadema kimi 
pozulmalar.
Çıxarılıb: qan sistemi funksiyaları (b430). 
b4350  mmun cavab 
nfeksiyalar daxil olmaqla yad substansiyalara qar ı orqanizmin sensibilizasiya il  cavab 
verm  funksiyaları.
b43500 Spesifik immun cavab 
Yad spesifik substansiyalara qar ı orqanizmin sensibilizasiya il  cavab verm
funksiyaları.
b43501 Qeyri-spesifik immun funksiyalar
nfeksiyalar daxil olmaqla yad substansiyalara qar ı orqanizmin sensibilizasiya il
ümumi cavab verm  funksiyaları.
b43508  mmun cavab, dig r d qiql dirilmi
b43509  mmun cavab, d qiql dirilm mi
b4351 Hiperh ssaslıq reaksiyası
Orqanizmin qad substansiyaya qar ı sensibilizasiya il  h dd n artıq cavab verm
funksiyaları, m s l n, müxt lif antigenl r  qar ı h ssaslıq.
Daxil edilib: hiperh ssaslıq v  ya allergiya kimi pozulmalar.
Çıxarılıb: qidanın keçirm si (b5153). 
b4352 Limfa damarların funksiyaları
Limfa da ınmasının damar kanalları il  ba lı funksiyalar.  
b4353 Limfa düyünl rin funksiyaları
Limfa damarlarıngedi ind  yerl
n v zil r il  ba lı funksiyalar.  
b4358  mmun sistem funksiyaları, dig r d qiql dirilmi
b4359  mmun sistemi funskiyaları, d qiql dirilm mi
b439 Qan sistemi v  immun sistemin funksiyaları, dig r d qiql dirilmi  v
d qiql dirilm mi
T N FFÜS S STEM  FUNKS YALARI (b440-b449) 
b440 T n ffüs funksiyaları
A ciy rl r  havanın n f s alınması, hava v  qan arasında qaz mübadil si v  havanın n f s
verilm si.
Daxil edilib: t n ffüsün tezliyi, ritmi v  d rinliyi funksiyaları; apnoe, hiperventilyasiya, dövri t n ffüs,
paradoksal t n ffüs, bronxospazm kimi v  a ciy r emfizeması zamanı olan pozulmalar. 

Orqanizmin funksiyaları
FBT
46
Çıxarılıb: t n ffüs z l l rin funksiyaları (b445);  lav  t n ffüs funksiyaları (b450); fiziki a ırlı a qar ı
tolerantlıq (b455). 
b4400 T n ffüs tempi 
D qiq d  t n ffüsün sayı il  ba lı funksiyalar.  
Daxil edilib: t n ffüs tempinin h dd n artıq tez (taxipnoe) v  ya h dd n artıq z if
(bradipnoe) kimi pozulmaları.
b4401 T n ffüs ritmi 
T n ffüsün dövriliyi v  münt z mliyi il  ba lı funksiyalar. 
Daxil edilib: dövri t n ffüs kimi pozulmalar.
b4402 N f s alınma d rinliyi
T n ffüsün dövriliyi v  münt z mliyi il  ba lı funksiyalar. 
Daxil edilib: dövri t n ffüs kimi pozulmalar.
b4408 T n ffüs funksiyaları, dig r d qiql dirilmi
b4409 T n ffüs funksiyaları, d qiql dirilm mi
b445 T n ffüs z l l ri funksiyaları
T n ffüsd  i tirak ed n z l l rin funksiyaları.
Daxil edilib: dö  t n ffüs z l l rinin funksiyaları; diafraqmanın funksiyaları; lav  t n ffüs z l l rinin
funksiyaları.
Çıxarılıb: t n ffüs funksiyaları (b440);  lav  t n ffüs funksiyaları (b450); fiziki a ırlı a qar ı tolerantlıq
(b455).
b4450 Dö  t n ffüs z l l ri funksiyaları
T n ffüs aktında i tirak ed n dö
z l l rinin funksiyaları.
b4451 Diafraqmanın funksiyaları
T n ffüs aktında diafraqmanın funksiyaları.
b4452  lav  t n ffüs z l l rinin funksiyaları
T n ffüs aktında i tirak ed n lav
z l l rinin funksiyaları.
b4458 T n ffüs z l l rinin funksiyaları, dig r d qiql dirilmi
b4459 T n ffüs z l l rinin funksiyaları, d qiql dirilm mi
b449 T n ffüs z l l rinin funksiyaları, dig r d qiql dirilmi  v  d qiql dirilm mi
ÜR K-DAMAR V  T N FFÜS S STEM  T R F ND N
LAV  FUNKS YALAR V
H SSL R (b450-b469) 
b450
lav  t n ffüs funksiyaları
Öskür k, asqırma v
sn m  kimi t n ffüs il  ba lı lav  funksiyalar. 
Daxil edilib: a ızla üfürm , fı tırıq v  t n ffüs funksiyaları.
b455 Fiziki a ırlı a qar ı tolerantlıq funksiyaları

FBT
Orqanizmin funksiyaları
47
Fiziki a ırlıqda t n ffüs v  ür k-damar sistemin dözümlüyü ehtiyatı funksiyaları.
Daxil edilib: fiziki dözümlük, aerob ehtiyat funksiyaları; yük v  yorulmaya dözümlük. 
Çıxarılıb: ür k-damar sistemi funksiyaları (b410-b429); qan sistemi funksiyaları (b430); t n ffüs
funksiyaları (b440); t n ffüs  z l l ri funksiyaları (b445);  lav  t n ffüs funksiyaları (b450). 
b4550 Ümumi fiziki dözümlük  
Ümumi tolerantlıq s viyy si v  ya fiziki a ırlı ın da ınması il  ba lı funksiyalar.  
b4551 Aerob ehtiyat  
T ng n f sliksiz a ırlıq d r c sini yerin  yetir  bil n individ il  ba lı funksiyalar.
b4552 Yorulma 
H r hansı g rginlik s viyy sinin hiss olunması il  ba lı funksiyalar.  
b4558 Fiziki a ırlı a qar ı tolerantlıq funksiyaları, dig r d qiql dirilmi
b4559 Fiziki a ırlı a qar ı tolerantlıq funksiyaları, d qiql dirilm mi
b460 Ür k-damar v  t n ffüs sistemin f aliyy ti il  ba lı hissl r
Ür yin i ind , ür kdöyünm d  v  t n ffüsün ç tinl m sind  olan poz unluqların hiss olunması
Daxil edilib: sin d  a ırlıq, qeyri-münt z m ür kdöyünm , dispnoe, hava çatı mazlı ı, t ng n f slik,
bo azda kütl , spazm v  xırıltı hissi.
Çıxarılıb: a rı hissi (b280). 
b469 Ür k-damar v  t n ffüs sistemi t r find n lav  funksiyalar v  hissl r dig r
d qiql dirilmi  v  d qiql dirilm mi
b498 Ür k-damar, qan sistemi, immun v  t n ffüs sisteml rinin funksiyaları, dig r
d qiql dirilmi
b499 Ür k-damar, qan sistemi, immun v  t n ffüs sisteml rinin funksiyaları,
d qiql dirilm mi
BÖLM  5. H ZM, ENDOKR N S STEM  V  METABOL ZM
FUNKS YALARI
Bu bölm d  qidanın q bul, h zm etm   v  xarıc olunma funksiyaları, h mçinin metabolizm   v
endokrin v zil rin  aid funksiyalar sadalanıb
H ZM S STEM
L  BA LI FUNKS YALAR (b510-b539) 
b510 Nutruyetl rin q bul edilm  funksiyaları
A ız vasit sil  b rk v  ya maye madd l rin q bul etm  funksiyaları.

Orqanizmin funksiyaları
FBT
48
Daxil edilib: sorma, çeyn m  v  di l m , a ızda qidanın manipulyasiyası, tüpürc k ifrazı, udma, 
requrgitasiya, tüpürm  v  qusma funksiyaları; disfagiya, qidanın aspirasiyası, aerofagiya, 
hipersalivasiya, tüpürc yin g lm si v  kifat tsiz salivasiya 
Çıxarılıb: h zm sistemi il  ba lı hissl r (b535).  

Yüklə 2,08 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə