1. nsan inki afı Orqanizmin qurulu u 3Yüklə 2,08 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə6/39
tarix19.12.2016
ölçüsü2,08 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39

b5100 Sorma  
Yanaq, dodaq v  dilin h r k ti il  sorma vasit sil  a ıza ç km  funksiyası.
b5101 Di l m
Qabaq di l r vasit sil  yem k parçasının k sm , qopartma funksiyaları.
b5102 Çeyn m
Qabaq di l r vasit sil  yem k parçasının k sm , qopartma funksiyaları.
b5103 A ızda qidanın h ll olunması
Qabaq di l r vasit sil  yem k parçasının k sm , qopartma funksiya. 
b5104 A ız suyu ifrazı (salivasiya) 
A ızda tüpürc yin yaranma funksiyaları.
b5105 Udma 
A ız, udlaq, qida borusundan m d y  müvafiq h cmd  v  müvafiq sür tl  qida v
mayenin keçm si il  ba lı funksiyalar.  
Daxil edilib: a ız, udlaq v  ya qida borusu disfagiyası, qidanın qida borusuna keçm sinin
pozulması
b51050 A ız vasit sil  udma 
A ız vasit sil  müvafiq h cmd  v  müvafiq sür tl  qida v  mayenin keçm si
funksiyaları.
b51051 Udlaq vasit sil  udma
Udlaq vasit sil  müvafiq h cmd  v  müvafiq sür tl  qida v  mayenin keçm si
funksiyaları.
b51052 Qida borusu vasit sil  udma
Qida borusu vasit sil  müvafiq h cmd  v  müvafiq sür tl  qida v  mayenin 
keçm si funksiyaları.
b51058 Udma, dig r d qiql dirilmi
b51059 Udma, d qiql dirilm mi
b5106 G yirm  v  qusma 
M d d n qida borusuna, sonra a ıza v  xaric  qida v  ya mayenin  ks istiqam td
keçirilm si il  ba lı funksiyalar.  
b5108 Nutriyenl rin q bulu funksiyaları, dig r d qiql dirilmi
b5109 Nutriyenl rin q bulu funksiyaları, d qiql dirilm mi
b515 H zm funksiyaları
M d -ba ırsaq traktı il  qidanın kemirilm , h zm v  sorulma funksiyaları.
Daxil edilib: ba ırsa a da ınma, peristaltika funksiyaları; qidan n h zm olunması, fermentl rin
sekresiyası v  onların m d  v  ba ırsqda aktivliyi; nutriyentl rin sorulması v  qidanın
keçm zliyi; hiperxlorhidriya kimi pozulmalar; malsorbsiya, qidanın keçm zliyi, ba ırsa ın
yüks k peristaltikası, ba ırsa ın parezi, ba ırsaq keçm zliyi v  öd madd sinin azalması.
Çıxarılıb: nutriyentl rin q bulu funksiyası (b510); assimilyasiya funksiyaları (b520); defekasiya 
funksiyaları (b525); h zm sistemi il  ba lı hissl r (b535). 

FBT
Orqanizmin funksiyaları
49
b5150 M d  v  ba ırsaqdan qidanın da ınması
M d  v  ba ırsaqdan qidanı mexaniki ç k n peristaltika v  onunla ba lı funksiyalar. 
b5151 Qidanın do ranılması
M d -ba ırsaq traktında xırda hiss cikl r  qidanın mexaniki parçalanması funksiyaları
b5152 Nutriyentl rin sorulması
Ba ırsaqdan qan yata ına b rk v  maye nutriyentl rin da ınma funksiyaları.
b5153 Qidanın dözümlüyü  
H zm üçün q bul edil  bil n v  q buledilm z qida v  mayenin q bul etm  funksiyaları.
Daxil edilib: hiperh ssaslıq, glüten  dözümlük kimi pozulmalar. 
b 5158 H zm funksiyaları, dig r d qiql dirilmi
b 5159 H zm funksiyaları, d qiql dirilm mi
b520 Assimilyasiya funksiyaları
Nutriyentl rin metabolit v  orqanizmin komponentl rin  çevrilm si funksiyaları.
Daxil edilib: Nutriyentl rin orqanizmd  yı ılma funksiyaları.
Çıxarılıb: h zm funksiyaları (b515); defekasiya funksiyaları (b525); ç kinin saxlanma funksiyaları (b530); 
ümumi metabolik funksiyalar (b540).  
b525 Defekasiya funksiyaları
Fekaliy
klind  ekskrementl rin v   h zm olunmamı  qıdanın xaric edilm si funksiyaları v
onunla ba lı funksiyalar.
Daxil edilib: çıxarılma funksiyaları, n cisin konsistensiyası, defekasiyanın tezliyi; münt z m defekasiya, 
meteorizm; q bizlik, diareya, sulu n cis v  anal sfinkterin qüsuru v  ya sidik saxlaya 
bilm m .
Çıxarılıb: h zm funksiyaları (b515); assimilyasiya funksiyaları (b520); h zm sistemi il  ba lı hissl r
(b535).
b5250 N cisin çıxarılması
Abdominal  z l l rin yı ılma funksiyası daxil olmaqla ekskrementl rin düz ba ırsaq
vasit sil  xaric edilm  funksiyası.
b5251 N cisin konsistensiyası
N cisin konsistensiyası: b rklik, sıxlıq, yumu aqlıq v  ya maye halında olma.  
b5252 Defekasiya tezliyi 
Defekasiya tezliyin  daxil edilmi  funksiyalar. 
b5253 Defekasiyaların requlyasiyası
Ekskretor funksiya üz rind  s rb st n zar t  daxil edilmi  funksiyalar.  
b5254 Meteorizm  
Ba ırsaqdan h dd n artıq hava v  qaz miqdarının xaric edilm si il  ba lı funksiyalar.  
b5258 Defekasiya funksiyaları, dig r d qiql dirilmi
b5259 Defekasiya funksiyaları, d qiql dirilm mi
b530 B d n ç kisinin saxlanma funksiyaları

Orqanizmin funksiyaları
FBT
50
nki af dövrü ç kid  artma daxil olmaqla müvafiq b d n ç kisinin saxlanılması funksiyaları.
Daxil edilib: normal boy-ç ki indeksinin saxlanma funksiyaları; ç kinin azalması, kaxeksiya, ç kinin
itm si, artıq b d n ç kisi, arıqlama v  birincili v  ikincili piyl nm d ki kimi pozulmalar.
Çıxarılıb: assimilyasiya funksiyaları (b520); ümumi metabolik funksiyalar (b540); endokrin v zil rin
funksiyaları (b555).  
B535 H zm sistemi il  ba lı hissl r
Qida q bulu, içm  zamanı yaranan hissl r v  dig r h zm funksiyalar il  ba lı hissl r
Daxil edilib: ür kbulanma, köpm , sancı hisl ri; dolma, yı ın hissi, qarında spazm v  qzların, qıcqırma
hissl ri
Çıxarılıb: a rı hissi (b280); nutriyentl rin q bul etm  funksiyaları (b510); h zm funksiyaları (b515); 
defekasiya funksiyaları (b525).  
b5350 Ür kbulanma hissi 
Qusma ın g lm  hissi. 
b5351 Köpm  hissi 
M d  v  ya qarında çi m  hissi.  
b5352 Ba ırsaq sancısı hissi 
M d -ba ırsaq traktının hamar  z l sinin spastik v  ya a rılı yı ılması hissi.
b5358 H zm sistemi il  ba lı hissl r, dig r d qiql dirilmi
b5359 H zm sistemi il  ba lı hissl r, d qiql dirilm mi
b539 H zm sistemi il  ba lı hissl r, dig r d qiql dirilmi  v  d qiql dirilm mi
METABOL ZM V  ENDOKR N S STEM  A D FUNKS YALAR (b540-b559) 
b540 Ümumi metabolik funksiyalar 
Karbohidrat, zülal v  ya lar kimi orqanizmin  sas metabolitl rin requlyasiyası funksiyaları,
onların bir-birin  keçm si v  onların enerjiy  çevrilm si
Daxil edilib: madd  mebadil si, sas mübadil , karbohidratlar, zülal v  ya ların mübadil si funksiyaları,
katabolizm, anabolizm, orqanizmd  enerjinin yaranması; madd  mübadil sinin 
intensivliyinin artması v  ya azalması.
Çıxarılıb: qidanı h zm etm  funksiyası (b520); ç kinin saxlanılması funksiyası (b530); su, mineral v
elektrolit balans funksiyaları (b545); istiliyin t nzimi funksiyası (b550); endokrin v zil rin
funksiyası (b555).  
b5400  sas mübadil
Mü yy n sakit ç rait v  temperaturda orqanizm il  oksugenin s rf edilm si il  ba lı
funksiyalar.  
Daxil edilib: azalmı  v  artmı
sas mübadil , hipertireoz v  hipotireoz kimi pozulmalar.
b5401 Karbohidrat mübadil si
Ehtiyata götürül n qida karbohidratları v  qlükoza v  ardıcıllıqla karbohidrat 4-oksid v
suya parçalanma n tic sind  proses  daxil edilmi  funksiyalar. 
b5402 Zülal mübadil si

FBT
Orqanizmin funksiyaları
51
Qida zülalların aminotur ulara keçm si v  sonra orqanizmd  parçalanması prosesin  daxil 
edilmi  funksiyalar.  
b5403 Piy mübadil si
Qida piyl rin ehtiyata götürülm si v  orqanizmd  parçalanması prosesin  daxil edilmi
funksiyalar. 
b5408 Ümumi metabolik funksiyalar, dig r d qiql dirilmi
b5409 Ümumi metabolik funksiyalar, d qiql dirilm mi
b545 Su, mineral v  elektrolit balansı funksiyaları
Orqanizmd  su mübadil si, mikroelement v  elektrolitl rin t nziml nm si funksiyaları.
Daxil edilib: su balansı, kalsium, sink v  d mir kimi mikroelementl r balansı, natrium v  kalium kimi 
elektrolit balansının funksiyaları; su l ngim si, dehidratasiya, hiperkalsemiya, d mir
çatmazlı ı, hipernatriemiya, hiponatriemiya, hiperkaliemiya v  hipokaliemiya kimi 
pozulmalar.
Çıxarılıb: qan sistemi funksiyaları (b430); ümumi metabolik funksiyalar (b540); endokrin v zil ri
funksiyaları (b555).  
b5450 Su balansı
Orqanizmd  su s viyy si v  ya miqdarının saxlanılması il  ba lı funksiyalar.  
Daxil edilib: dehidratasiya v  rehidratasiya kimi pozulmalar 
b545000 Suyun l ngim si  
Orqanizmd  suyun saxlanması il  ba lı funksiyalar.  
b54501 Su balansın saxlanılması
Orqanizmd  optimal su miqdarının saxlanılması il  ba lı funksiyalar.  
b54508 Su balansı, dig r d qiql dirilmi
b54509 Su balansı, d qiql dirilm mi
b5451 Mineral balans  
Orqanizmd  mineralların q bulu, ehtiyata qoyulması, utilizasiyası v  ekskresiyası
arasındakı tarazlı ın saxlanılması il  ba lı funksiyalar. 
b5452 Elektrolit balans  
b5458 Su, mineral v  elektrolit balansı funksiyaları, dig r d qiql dirilmi
b5459 Su, mineral v  elektrolit balansı funksiyaları, d qiql dirilm mi
b550 stiliyin t nzimi funksiyaları
B d n temperaturunun t nziml nm si funksiyaları.
Daxil edilib: b d n temperaturun saxlanma funksiyası; hipotermiya, hipertermiya kimi pozulmalar. 
Çıxarılıb: ümumi metabolik funksiyalar (b540); endokrin v zil rin funksiyası (b555). 
b5500 B d nin temperaturu
B d nin daxili temperaturunun requlyasiyasına daxil edilmi  funksiyalar.  
Daxil edilib: hipertermiya v  ya hipotermiya kimi pozulmalar.
b5501 B d n temperaturun saxlanılması
Mühit temperaturun d yi m sind  b d nin optimal temperaturunun saxlanılmasına daxil 
edilmi  funksiyalar. 

Orqanizmin funksiyaları
FBT
52
Daxil edilib: isti v  ya soyu a dözümlük.  
b5508  stiliyin t nzimi funksiyaları, dig r d qiql dirilmi
b5509  stiliyin t nzimi funksiyaları, d qiql dirilm mi
b555 Endokrin v zil rin funksiyası
Dövri d yi iklikl r daxil olmaqla orqanizmd  hormonların istehsal olunması v  hormonal 
s viyy nin t nziml nm si funksiyaları.
Daxil edilib: hormonal balans funksiyaları; hiperpituitarizm, hipopituitarizm, hipertireoz, hipoterioz, 
böyr küstü v zil rin hiperfunksiyası, böyr küstü v zil rin hipofunksiyası, hiperparatireoz, 
hipoparatireoz, hiperqonadizm, hipoqonadizm. 
Çıxarılıb: ümumi metabolik funksiyalar (b540); su, mineral v  elektrolit balansı funksiyaları (b545); 
istiliyin t nzimi funksiyası (b550); seksual funksiyalar (b640); menstrual funksiyalar (b650). 
b559 Metabolizm v  endokrin sisteme aid funksiyalar, dig r d qiql dirilmi  v
d qiql dirilm mi
b598 H zm, endokrin sistemi v  metabolizm funksiyalar, dig r d qiql dirilmi
b599 H zm, endokrin sistemi v  metabolizm funksiyalar, d qiql dirilm mi
BÖLM  6. S D K-C NS YY T V  REPRODUKT V FUNKS YALAR
Bu bölm d  çoxalma funksiyaları v  seksual funksiyaları daxil olmaqla sidik ifrazı funksiyaları
v  reproduktiv funksiyaları sadalanıb.
S D K FRAZI FUNKS YALARI (b610-b639) 
b610 Sidikyaranma funksiyaları
Filtrasiya v  sidiyin yı ılması funksiyaları.
Daxil edilib: filtrasiya, sidiyin yı ılması funksiyaları; böyr k çatı mazlı ı, anuriya, oliquriya, hidronefroz, 
hipotonik sidik kis si v  sidik axarının obstruksiyası kimi pozulmalar. 
Çıxarılıb: sidik ifrazı funksiyaları (b620). 
b6100 Filtrasiya 
Böyr k filtrasiyası funksiyası.
b6101 Sidiyin yı ılması
Sidik axarı v  sidik kis si il  sidiyin yı ılması v  saxlanılması il  ba lı funksiyalar.  
b6108 Sidikyaranma funksiyaları, dig r d qiql dirilmi
b6109 Sidikyaranma funksiyaları, d qiql dirilm mi
b620 Sidik ifrazı funksiyaları
Sidik kis sinin bo alması funksiyası.

FBT
Orqanizmin funksiyaları
53
Daxil edilib: sidik ifrazı funksiyası, sidik ifrazı tezliyi, sidiyin saxlanılması; stres, imperativ, reflektor, 
sidiyin daimi saxlaya bilm m si kimi pozulmalar, dolma, tez-tez sidik ifrazı, avtonom sidik 
kis si, poliuriya, sidiyin l ngim si v  imperativ sidiyin g lm si zamanı sidiyin saxlaya 
bilm m si.
Çıxarılıb: sidik m l g lm  funksiyaları (b610), sidik ifrazı funksiyaları il  ba lı duy u (b630). 
b6200 Sidik ifrazı
Sidik kis sinin bo alma funksiyaları.
Daxil edilib: sidiyin gecikm si zamanı pozulma. 
b6201 Sidik ifrazatı tezliyi 
Sidik ifrazatı h r k tl rinin sayı il
laq li funksiyalar. 
b6202 Sidik ifrazatının requlyasiyası
Sidik ifrazatı zamanı n zar t funksiyaları.
Daxil edilib: daimi v  qarı ıq sidik saxlaya bilm m  zamanı olan pozulmalar 
b6208 Sidik ifrazı funksiyaları, dig r d qiql dirilmi
b6209 Sidik ifrazı funksiyaları, d qiql dirilm mi l r
b630 Sidik ifrazatı funksiyaları il  ba lı olan duy ular
Sidik kis sinin bo alması zamanı yaranan v  sidik ifrazı funksiyaları il  ba lı olan duy ular.
Daxil edilib: tam dolu sidik kis sinin natamam bo alma duy usu.
Çıxarılıb: a rı hissi (b280), sidik ifrazı funksiyaları (b620). 
b639 Sidiyin ifrazati funksiyaları, dig r d qiql dirilmi l r v  d qiql dirilm mi l r
C NS YY T V  REPRODUKT V FUNKS YALAR (b640-b679) 
b640 Cinsi funksiyalar 
Oyanma, hazırlanma, orqazm v  icaz  m rh l l ri d  daxil olmaqla cinsi aktlarla ba lı fiziki v
psixi funksiyalar. 
Daxil edilib: seksual oyanma m rh l l ri funksiyaları, seksual m rh l nin hazırlanma funksiyaları,
orqazm m rh l l ri, seksual m rh l nin ba a çatma funksiyaları: cinsi meyll rl  ba lı olan 
funksiyalar, h r k t funksiyaları, cinsi orqanın ereksiyası, klitorun ereksiyası, u aqlıq
yolunun n ml nm si, orqazmın eyakulasiyası; impotensiya, cinsi soyuqluq, vaqinism, 
vaxtından vv l eyakulasiya, priapizm v  vaxtı uzanmı  eyakulyasiya. 
Çıxarılıb: n sil artırma  funksiyaları (b660), cinsiyy t v  reproduksiya funksiyaları il  ba lı olan duy ular
(b670)
b6400 Cinsi oyanma m rh l l rinin funksiyaları
Cinsi maraq v  oyanma funksiyaları
b6401 Cinsi m rh l nin hazırlanma funksiyaları
Cinsi laq y  girm  funksiyaları
b6402 Orqazma m rh l l ri funksiyaları
Orqazma çatma funksiyaları

Orqanizmin funksiyaları
FBT
54
b6403 Cinsi m rh l nin ba a çatması funksiyaları
Orqazmdan sonrakı razı qalma v  relaksasiya. 
Daxil edilib: orqazm zamanı razı qalmama kimi poz unluqlar. 
b6408 Cinsi funksiyalar, dig r d qiql dirilmi l r
b6409 Cinsi funksiyalar, d qiql dirilm mi l r
b650 Ayba ı funksiyaları
Ayba ının münt z mliyi, ayba ı mayesinin xaric olması da daxil olmaqla ayba ı dövrü il
laq dar olan funksiyalar. 
Daxil edilib: ayba ı fasil l ri v  münt z mliyi, ayba ı qanaxmasının d r c si, menarxe , menopauza; 
ayba ıdan qabaqkı sindrom zamanı birincili v  ikincili amonoreya, menorraqiya, 
polimenoreya, retroqrad ayba ı kimi poz unluqlar  
Çıxarılıb: seksual funksiyalar (b640), cinsiyy t v  reproduksiya funksiyaları il  ba lı olan hissl r (b670), 
a rı hissl ri.
b6500 Ayba ı dövrünün münt z mliyi 
Ayba ı dövrünün t nziml nm sin  aid funksiyalar. 
Daxil edilib: h ddind n artıq tez v  ya h ddind n artıq gec ayba ılar. 
b6501 Ayba ılar arası fasil
Iki ayba ı dövrü arasındakı vaxtın müdd tini nizamlayan funksiyalar 
b6502 Menstrual qanaxma h cmi v  müdd ti
Ayba ının sayı il
laq dar olan funksiyalar 
Daxil edilib: z if ayba ı (hipomenoreya); güclü ayba ı (hipermenoreya, mennoraqiya).
b6508 Ayba ı funksiyaları, dig r d qiql dirilmi
b6509 Ayba ı funksiyaları, d qiql dirilm mi
b660 N sil artırma funksiyaları
Fertillik, hamil lik, do u , mizdirm  il
laq dar olan funksiyalar. 
Daxil edilib: ki i v  qadın fertillik funksiyaları, hamil l k v  do ulu , laktasiya; azoospermiya, 
oliqospermiya, qalaktoreya, aqalaktoreya, alaktasiya kimi pozulmalar v  artma 
qabiliyy tinin azalması, sonsuzluq, daxili s b bl rd n yaranan abort, ektopik hamil lik
zamanı olan pozulmalar, kiçik döld , hidramnionda, vaxtından vv lki do u  v  vaxtındangec
hamil lik çıxarılma pozulmaları,
Çıxarılıb: seksual funksiyalar (b640), ayba ı funksiyaları (b650) 
b6600 Fertillik il  ba lı olan funksiyalar 
N slin yaranması üçün cinsi hüceyr l rin artırılması imkanları il  ba lı olan funksiyalar. 
Daxil edilib: n sil artırma qabiliyy tinin azalması v  sonsuzluq zamanı olan pozulmalar. 
Çıxarılıb: seksual funksiyalar (b640) 
b6601 Hamil l ikl  ba lı olan funksiyalar 
Mayalanma prosesi v  hamil liyin qorunmasına daxil olan funksiyalar. 
b6602 Do u la ba lı olan funksiyalar 
Do um prosesin  daxil olan funksiyalar 
b6603 Laktasiya 

FBT
Orqanizmin funksiyaları
55
Südün artması v  onun u aq üçün  lveri liyi kimi funksiyalar. 
b6608 N sil artırma funksiyaları, dig r d qiql dirilmi
b6609 N sil artırma funksiyaları, d qiql dirilm mi
b670 Cinsiyy t v  reproduktiv funksiyalar il  ba lı olan hissl r
Cinsi oyanma, cinsi aktlar, ayba ı zamanı yaranan, cinsiyy t v  reproduktiv funksiyalar il  ba lı
olan hissl r. 
Daxil edilib: dispareuniya, dismenorreya, menopauzada qan yı ılması v  gec  t rl m si
Çıxarılıb: a rı hissl ri (b280); sidik ifrazatı funksiyaları il  ba lı olan hissl r (b630); seksual funksiyalar 
(b640), ayba ı funksiyaları (b650), n sil artırma funksiyaları (b660) 
b6700 Cinsi h r k tl rl  ba lı olan diskomfort 
Oyanma, hazırlanma, cinsi  laq , orqazm v  cinsi aktın ba a çatması il  ba lı olan hissl r.
b6701 Ayba ı dövrü il  ba lı olan diskomfort 
Ayba ıdan qabaqkı v  ayba ı sonrakı m rh l l r d  daxil olmaqla, ayba ı il  mü ayi t
olunan hissl r.
b6702 Menopauza il  ba lı olan diskomfort 
Ayba ı dövrünün ba a çatması il  ba lı olan hissl r.
Daxil edilib: menopauza zamanı qan yı ılması v  gec  t rl m si
b6708 Cinsiyy t v  reproduktiv funksiyalar il  ba lı olan hissl r, dig r d qiql dirilmi
b6709 Cinsiyy t v  reproduktiv funksiyalar il  ba lı olan hissl r, d qiql dirilm mi
b679 Cinsiyy t v  reproduktiv funksiyalar, dig r d qiql dirilmi  v  d qiql dirilm mi
b698 Sidik-cinsiyy t v  reproduktiv funksiyalar, dig r d qiql dirilmi
b699 Sidik-cinsiyy t v  reproduktiv funksiyalar, d qiql dirilm mi
BÖLM  7. S N R- Z L , SKELET V  H R K T L  BA LI 
FUNKSIYALAR  
Bu bölm d  oynaq, sümük,  z l  v  refleks funksiyaları da daxil olmaqla, h r k t v  h r k tlilik 
funksiyaları sadalanır.
OYNAQ V  SÜMÜK FUNKSIYALARI (b710-b729) 
b710 Oyana ın h r k tlilik funksiyası
Oynaqlarda h r k tin s rb stliyi v  h cmi funksiyaları.
Daxil edilib: ayrı v  ya bir neç  oynaqların h r k tlilik funksiyaları, onur a, çiyin (bazu), dirs k
(bazuönü), bil k, omba, diz, baldırla p nc ni birl dir n oynaqlar,  l v  aya ın xırda
oynaqları, ümumi oynaqlar h r k tliliyi; oynaqların h dd n artıq h r k tliliyi, oynaqların
ba lılı ı, çiyinl rin ba lılı ı, artrit kimi pozulmalar. 

Orqanizmin funksiyaları
FBT
56
Çıxarılıb: oynaqların möhk mliyi (b715); s rb st h r k t funksiyalarının n zar ti (b760) 
b7100 Bir oyna ın h r k tliliyi
Bir oyna ın h r k t s b stliyi v  h cmi funksiyası
b7101 Bir neç  oynaqların h r k tliliyi 
Bird n çox oynaqların h r k t s rb stliyi v  h cmi funksiyaları
b7102 Oynaqların ümumi h r k tliliyi 
Bütün b d n oynaqlarının h r k t s rb stliyi v  h cmi funksiyaları
b7108 Oynaqların h r k tlilik funksiyaları, dig r d qiql dirilmi
b7109 Oynaqların h r k tlilik funksiyaları, d qiql dirilm mi
b715 Oynaqların möhk mlik funksiyaları
Oynaqların tam qurulu unu saxlama funksiyaları.
Daxil edilib: ayrı oynaqların, bir neç  oyna ın möhk mlik funksiyaları v  oynaqların ümumi möhk mliyi;
qeyri sabit bazu oyna ı, oynaq çıxı ı, çiyin v  omba çıxı ı zamanı pozulmalar. 
Çıxarılıb: oynaqların h r k tlilik funksiyaları (b710) 
b7150 Bir oyna ın möhk mliyi
Bir oyna ın tam qurulu nu saxlama funksiyası.
b7151 Bir neç  oyna ın möhk mliyi 
Bird n çox oyna ın tam qurulu nu saxlama funksiyası.
b7152 Oynaqların ümumi möhk mliyi 
Bütün b d n oynaqlarının tam qurulu unu saxlama funksiyaları.
b7158 Oynaqların möhk mlik funksiyaları, dig r d qiql dirilmi
b7159 Oynaqların möhk mlik funksiyaları, d qiql dirilm mi
b720 Sümük aparatının h r k tlilik funksiyaları
Çiyin, çanaq, bil k sümükl rinin, ayaqdara ı arxası sümükl rin h cm v  s rb stlik funksiyaları.
Daxil edilib: çiyin v  çanaq sümükl rinin ba lılı ı kimi pozulmalar. 
Çıxarılıb: oynaqların h r k tlilik funksiyaları (b710) 
b7200 Kür yin h r k tliliyi 
Kür k h r k tl rinin h cm v  s rb stlik funksiyaları.
Daxil edilib: salınma, ayrılma, lateral v  medial kür k götürm .
b7201 Çana ın h r k tliliyi 
Çanaq h r k tl rinin h cm v  s rb stlik funksiyaları.
Daxil edilib: çana ın rotasiyası.
 b7202 Bil k sümükl rinin h r k tliliyi  
Bil k sümükl rinin h r k tl rinin h cm v  s rb stlik funksiyaları.
b7203 Ayaqdara ı arxası sümükl rin h r k tliliyi 
Ayaqdara ı arxası sümükl rin h r k tl rinin h cm v  s rb stlik funksiyaları.
b7208 Sümük aparatının h r k tlilik funksiyaları, dig r d qiql dirilmi

FBT
Orqanizmin funksiyaları
57
b7209 Sümük aparatının h r k tlilik funksiyaları, d qiql dirilm mi
b729 Oynaq v  sümükl rin funksiyaları, dig r d qiql dirilmi  v  d qiql dirilm mi
Z L L RIN FUNKSIYALARI (b730-b749) 
b730
z l l  gücü funksiyaları
Ayrı z l  v
z l  qrupunun yı ılma gücün  aid olan funksiyalar. 
Daxil edilib: b zi z l  v
z l  qruplarının gücü il  ba lı olan funksiyalar, bir müv qq tilik z l si,
b d nin bir hiss si, b d nin a a ı yarısı, bütün sonluqlar, gövd  v  b d nin bütün  z l l ri;
kiçik z l l rin  l v  aya ın z ifliyi, z l l rin parezi, iflic, monoleqiya, hemipleqiya, 
paraqleqiya, kvadripleqiya, akinetik mutizm kimi pozulmalar. 
Çıxarılıb: qurulu  funksiyaları, göz  biti ik olan (b215); z l  tonusu funksiyaları (b735);  z l
möhk mliliyi funksiyaları (b740) ; 

Yüklə 2,08 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə