1. nsan inki afı Orqanizmin qurulu u 3


e510 stehlak mallarının istehsalı üzr  xidm tl r, inzibati sisteml r v  siyas tYüklə 2,08 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə14/39
tarix19.12.2016
ölçüsü2,08 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   39

e510 stehlak mallarının istehsalı üzr  xidm tl r, inzibati sisteml r v  siyas t
nsanlar t r find n istehlak edil n v  ya istifad  edil n mal v  m mulatların istehsalını t kil v
t min ed n xidm tl r, inzibati sisteml r v  siyas t.
e5100 stehlak mallarının istehsalı üzr  xidm tl r
stehlak mallarının, m s l n, yerd yi m , rabit , t hsil, n ql, m k v  m
ulluq, ev 
t s rrüfatı üçün istifad  olunan m mulatların v  texnologiyaların yı ımı, yaradılması,
i l nib hazırlanması v  istehsalı üçün xidm tl r v  proqramlar, bu xidm tl ri t min ed n
insanlar da daxil olmaqla.  
Çıxarılıb: t hsil v  t rbiy  üzr   xidm tl r ( 5850); rabit  xidm tl ri (e5350); bölm  1: 
M hsullar v  texnologiyalar  
e5101 stehlak mallarının istehsalı üzr  inzibati sisteml r
nzibati n zar t v  monitorinq mexanizml ri, m s l n, standartları mü yy n ed n regional, 
milli v  ya beyn lxalq t kilatlar (y ni Beyn lxalq Standartlar T kilatı) v  istehlak mal v
m mulatlarının yı ımına, yaradılmasına, i l nib hazırlanmasına v  istehsalına n zar t ed n
istehlakçılar t kilatları.
e5102 stehlak mallarının istehsalı üzr  siyas t
stehlak mal v  m mulatlarının seçimi, yaradılması, i l nib hazırlanması v  istehsalı
qanunvericiliyi, t limatları v  standartları, m s l n, standartları mü yy n ed n siyas t.
e5108 stehlak mallarının istehsalı üzr  xidm tl r, inzibati sisteml r v  siyas t, dig r
d qiql dirilmi
e5109 stehlak mallarının istehsalı üzr  xidm tl r, inzibati sisteml r v  siyas t,
d qiql dirilm mi
e515 Memarlıq v  in aat xidm tl ri, inzibati sisteml ri v  siyas ti  

traf mühit amill ri
FBT
122
ctimai v
xsi binaların layih l dirilm si v  tikintisi üzr  xidm tl r, inzibati sisteml r v
siyas t.
Çıxarılıb: razil rin saxlanması üzr  xidm tl r, inzibati sisteml r v  siyas t (e520)
e5150 Memarlıq v  in aat xidm tl ri
Ya ayı , kommersiya, s naye v  ictimai binaların layih l dirilm si, tikintisi v
saxlanması xidm tl ri v  proqramları, m s l n, binaların qurulması, layih l dirm , in aat
m c ll l ri, t limatların v  standartların prinsipl rinin realla ması, bu xidm tl ri t min 
ed n
xsl r daxil olmaqla.  
e5151 Memarlıq v  in aat inzibati sisteml ri
Ya ayı , kommersiya, s naye v  ictimai binaların layih l dirilm si, tikintisi v
saxlanmasına n zar t ed n inzibati n zar t v  monitorinq mexanizml ri, m s l n, tikinti 
m c ll l rini v  standartlarını, yan ından mühafiz  v  dig r t hlük sizlik standartlarını
t tbiq ed n v  onların yerin  yetirilm sin  n zar t ed n sisteml r.  
e5152 Memarlıq v  in aat siyas ti
Ya ayı , kommersiya, s naye v  ictimai binaların planla dırılması, layih l dirilm si,
tikintisi v  xidm ti qanunvericiliyi, t limatları v  standartları, m s l n, tikinti m c ll l ri
v  standartları, yan ından mühafiz  v  dig r t hlük sizlik standartları.
e5158 Memarlıq v  in aat xidm tl ri, inzibati sisteml ri v  siyas ti, dig r d qiql dirilmi
e5159 Memarlıq v  in aat xidm tl ri, inzibati sisteml ri v  siyas ti, d qiql dirilm mi
e520
razil rin saxlanması üzr  xidm tl r, inzibati sisteml r v  siyas t
K nd,
h rk narı v
h r yerl rind  ictimai  razil rin (m s l n, parkların, me l rin, sahilin, 
bataqlıqların) v  xüsusi  razil rin planla dırılması v  saxlanması üzr  xidm tl r, inzibati 
sisteml r v  siyas t.
Çıxarılıb: Memarlıq v  in aat xidm tl ri, inzibati sisteml ri v  siyas ti (e515)
e5200
razil rin saxlanması üzr  xidm tl r
h r,
h rk narı, k nd yerl rind , istirah t yerl rind  v  qoruqlarda, insanların yı ı dı ı
yerl rd  (meydançalar, açıq ticar t meydanları, bazarlar), piyada v  velosiped n qliyyat 
mar rutlarında qayda-qanunun planla dırılmasını, yaradılmasını v  qorunub saxlanmasını
h yata keçir n xidm tl r v  proqramlar, bu xidm tl rl  t min ed n
xsl r daxil olmaqla.
Çıxarılıb: ctimai (e150) v  xüsusi (e155) istifad  üçün layih l dirm , tikinti v
qura dırılma dizaynı, xarakteri; torpaqdan istifad  m hsulları v
texnologiyaları (e160)
e5201
razil rin saxlanması inzibati sisteml ri
K nd yeri,  h rk narı,
h r, parklar v  qoruqlar daxil olmaqla,  razil rin,
planla dırılması, layih l dirilm si, inki af etdirilm si v  xidm t göst rilm sin  n zar t
ed n inzibati n zar t v  monitorinq mexanizml ri, m s l n, t bi tin v  m d ni d y rl rin
saxlanması üzr  regional v  ya milli planla dırma, m c ll l r, siyas ti h yata keçir n v
buna n zar t ed n sisteml r.
e5202
razil rin saxlanması üzr  siyas t
K nd yerl ri,
h rk narı,
h r, parklar v  qoruqlar da daxil olmaqla, açıq razil rin
planla dırılmasını, layih l dirilm sini, inki afını v  xidm ti t nziml y n qanunvericilik
t limatlar v  standartlar, m s l n: t bi tin v  m d ni d y rl rin qorunması üzr  yerli
regional v  ya milli planma dırma aktları, m c ll l ri, siyas ti.

FBT
traf mühit amill ri
123
e5208
razil rin saxlanması üzr  xidm tl r, inzibati sisteml r v  siyas t, dig r
d qiql dirilmi
e5209
razil rin saxlanması üzr  xidm tl r, inzibati sisteml r v  siyas t, d qiql dirilm mi
e525 M nzil xidm tl ri, inzibati sisteml ri v  siyas ti  
nsanları sı ınacaq, m nzil v  ya ya ayı  yeri il   t min ed n xidm tl r, inzibati sisteml r v
siyas t.
e5250 M nzil xidm tl ri  
M nzill rd  v  ya yerl rd  insanların yerl dirilm sin , qayda-qanunun t min edilm sin
v  saxlanmasına n zar t ed n xidm tl r v  proqramlar, m s l n, da ınmaz  mlak 
agentlikl ri v  m nzil xidm tl ri, bu xidm tl rl  t min ed n
xsl r daxil olmaqla.  
e5251 M nzil inzibati sisteml ri
nsanların yerl dirilm sin  v  ya amasına n zar t ed n inzibati n zar t v  monitorinq 
mexanizml ri, m s l n, m nzil siyas tini h yata keçir n v  ona n zar t ed n inzibati 
sisteml r.
e5252 M nzil siyas ti
nsanların yerl dirilm sini v  ya amasını t nziml y n qanunvericilik, t limatlar v
standartlar, m s l n, m nzil v  ya m skunla ma yerinin yararlılı ını mü yy n ed n
qanunvericilik v  siyas t; hökum tin m nzilin inki afında v  saxlanmasında i tirakına aid 
siyas t; m nzil sah sinin harada v  nec  inki af etm li oldu una aid siyas t.
e5258 M nzil xidm tl ri, inzibati sisteml ri v  siyas ti, dig r d qiql dirilmi
e5259 M nzil xidm tl ri, inzibati sisteml ri v  siyas ti, d qiql dirilm mi
e530 Kommunal t s rrüfat xidm tl ri, inzibati sisteml ri v  siyas ti  
halini su, yanacaq, elektrik, sanitar xidm tl r, ictimai n qliyyat v  dig r sas xidm tl rl  t min 
ed n kommunal t s rrüfat mü ssis l rinin xidm tl ri, inzibati sisteml ri v  siyas ti.
Çıxarılıb: v t nda ların müdafi si xidm tl ri, inzibati sisteml ri v  siyas ti (e545)
e5300 Kommunal t s rrüfat xidm tl ri
Ya ayı  v  kommersiya binalarında halini z ruri enerji (yanacaq v  elektrik), sanitar-
texniki xidm tl r, su v  dig r sas xidm tl rl  (m s l n, t cili t mir xidm tl ri) t chiz
ed n xidm tl r v  proqramlar, bu xidm tl rl  t min ed n
xsl r daxil olmaqla.  
e5301 Kommunal t s rrüfat inzibati sisteml ri
Sanitar normalarına v  t hlük sizliy  v  istehlakçı maraqlarına riay t olunması kimi 
kommunal xidm tl r göst rilm si
rtl rin  n zar t ed n inzibati sistem v  monitorinq 
mexanizml ri.  
e5302 Kommunal t s rrüfat siyas ti
Kommunal xidm tl r göst rilm si
rtl rini t nziml y n qanunvericilik, t limatlar v
standartlar, m s l n, sanitar normalara v  su v  yanacaqla t chizat;n t hlük sizliyin ,
c miyy td  sanitar qaydalara, defisit v  ya t bii f lak tl r halında dig r z ruri xidm tl r v
t chizatlar qaydalarına riay t etm .
e5308 Kommunal t s rrüfat xidm tl ri, inzibati sisteml ri v  siyas ti, dig r d qiql dirilmi

traf mühit amill ri
FBT
124
e5309 Kommunal t s rrüfat xidm tl ri, inzibati sisteml ri v  siyas ti, d qiql dirilm mi
e535 Rabit  xidm tl ri, inzibati sisteml ri v  siyas ti
nformasiya ötürülm si v  informasiya mübadil si üçün xidm tl r, inzibati sisteml r v  siyas t.
e5350 Rabit  xidm tl ri
nformasiyanın müxt lif metodlarla, m s l n, telefon v  faks  laq si, yerüstü v  aviapoçt, 
elektron poçt v  dig r kompüter rabit  texnologiyaları il  (m s l n, telefon, teletayp, 
teletekst, internet) ötürülm sini t min ed n xidm tl r v  proqramlar, bu xidm tl rl  t min 
ed n
xsl r daxil olmaqla.  
Çıxarılıb: informasiya vasit l ri xidm tl ri (e5600)
e5351 Rabit  inzibati sisteml ri
nformasiyanın telefon, faks, yerüstü v  aviapoçt, elektron poçt v  kompüter rabit
texnologiyaları da daxil olmaqla, müxt lif metodlarla ötürülm sini t nziml y n
telekommunikasiya rabit si orqanları v  bu kimi nzibati n zar t v  monitorinq 
mexanizml ri.  
e5352 Rabit  siyas ti
Telefon, faks, yerüstü v  aviapoçt, elektron poçt v  kompüter rabit  texnologiyaları da 
daxil olmaqla, müxt lif metodlarla ötürülm sini t nziml y n qanunvericilik, t limatlar v
standartlar, m s l n, rabit  xidm tl rin  çıxı  icaz si, poçt ünvanına aid t l bl r v
radiorabit  il  t min etm  standartları.
e5358 Rabit  xidm tl ri, inzibati sisteml ri v  siyas ti, dig r d qiql dirilmi
e5359 Rabit  xidm tl ri, inzibati sisteml ri v  siyas ti, d qiql dirilm mi
e540 N qliyyat xidm tl ri, inzibati sisteml ri v  siyas ti
nsanların v  ya malların bir yerd n ba qa yer   h r k ti v  ya yerd yi m sini t min ed n
xidm tl r, inzibati sisteml r v  siyas t.
e5400 N qliyyat xidm tl ri
nsanların v  ya malların avtomobil yolu, d mir yolu, dig r quru, hava v  ya su n qliyyatı,
ictimai v  ya xüsusi n qliyyat vasit sil  h r k tini t min ed n xidm tl r v  proqramlar, bu 
xidm tl rl  t min ed n
xsl r daxil olmaqla.
Çıxarılıb: Günd lik
xsi istifad  üçün m mulatlar v  texnologiyalar (e115)  
e5401 N qliyyat inzibati sisteml ri
nsanların v  ya malların avtomobil yolu, d mir yolu, dig r quru, hava v  ya su n qliyyatı
vasit sil  h r k tini t nziml y n inzibati n zar t v  monitorinq mexanizml ri, m s l n,
mövcud n qliyyat vasit l rinin yararlılı ını mü yy n ed n, müxt lif növ n qliyyatdan 
istifad  il  ba lı sanitar normaları v  t hlük sizlik t l bl rini h yata keçir n v  onlara 
n zar t ed n sisteml r.
Çıxarılıb: Yol hadis l rind  z r rç kmi l r  sı orta vasit sil  kompensasiya öd nm si
sisteml ri (e570)  
e5402 N qliyyat siyas ti
nsanların v  ya malların avtomobil yolu, d mir yolu, dig r quru, hava v  ya su n qliyyatı
vasit sil  h r k tini t nziml y n qanunvericilik, t limatlar v  standartlar, m s l n,
n qliyyat aktları v  siyas ti, ictimai n qliyyatla t min etm  v
lveri lilik normaları.

FBT
traf mühit amill ri
125
e5408 N qliyyat xidm tl ri, inzibati sisteml ri v  siyas ti, dig r d qiql dirilmi
e5409 N qliyyat xidm tl ri, inzibati sisteml ri v  siyas ti, d qiql dirilm mi
e545 V t nda ların müdafi si xidm tl ri, inzibati sisteml ri v  siyas ti
nsanların v  mülkiyy tin müdafi si üçün n z rd  tutulmu  xidm tl r, inzibati sisteml r v
siyas t.
Çıxarılıb: kommunal t s rrüfat xidm tl ri, inzibati sisteml ri v  siyas ti (e530)
e5450 V t nda ların müdafi si xidm tl ri
C miyy t t r find n t kil edilmi  v  insanların v  mülkiyy tin mühafiz si üçün n z rd
tutulmu  xidm tl r v  proqramlar, m s l n, yan ın xidm ti, milis xidm ti, t xir salınmaz 
v  t cili yardım, bu xidm tl rl  t min ed n
xsl r daxil olmaqla.  
e5451 V t nda ların müdafi si inzibati sisteml ri  
nsanların v  mülkiyy tin müdafi sini t nziml y n inzibati n zar t v  monitorinq 
mexanizml ri, m s l n, milis, yan ın, t xir salınmaz v  t cili yardım xidm tl ri il
t minatı t kil ed n sisteml r.
e5452 V t nda ların müdafi si siyas ti
nsanların v  mülkiyy tin müdafi sini t nziml y n qanunvericilik, t limatlar v
standartlar, m s l n, milis, yan ın, t xir salınmaz v  t cili yardım xidm tl ri il  t minat 
siyas ti.
e5458 V t nda ların müdafi si xidm tl ri, inzibati sisteml ri v  siyas ti, dig r
d qiql dirilmi
e5459 V t nda ların müdafi si xidm tl ri, inzibati sisteml ri v  siyas ti, d qiql dirilm mi
e550
dliyy  xidm tl ri, inzibati sisteml ri v  siyas ti  
Ölk nin hüquq sistemin  aid xidm tl r, inzibati sisteml r v  siyas t
e5500
dliyy  xidm tl ri
Dövl tin qanunverici hakimiyy tinin qanuna  sas n t min edilm si üçün n z rd  tutulmu
xidm tl r v  proqramlar, m s l n, m hk m l r, tribunallar v  mülki v  cinay t i l rinin
qaydaya salınması v  t nziml nm si, müv kkill rin, notarius xidm tl rinin, vasit çi,
arbitraj xidm tl rinin v  islahedici v  ya cinay t c zalarının verilm si üçün dig r orqanlar, 
bu xidm tl rl  t min ed n
xsl r daxil olmaqla.
e5501
dliyy  inzibati sisteml ri
dliyy  orqanlarının i ini t nziml y n inzibati n zar t v  monitorinq mexanizml ri, 
m s l n, r smi qaydaların (qanunların, qaydaların, ad tl rin, dini qaydaların, beyn lxalq 
qanunvericiliyin v  sazi l rin) t tbiqini h yata keçir n v  buna n zar t ed n sisteml r.
e5502
dliyy  siyas ti
dliyy  orqanlarının i ini t nziml y n qanunvericilik, t limatlar v  standartlar, m s l n,
qanunlar, ad tl r, dini qaydalar, beyn lxalq qanunvericilik v  sazi l r.
e5508
dliyy  xidm tl ri, inzibati sisteml ri v  siyas ti, dig r d qiql dirilmi
e5509
dliyy  xidm tl ri, inzibati sisteml ri v  siyas ti, d qiql dirilm mi

traf mühit amill ri
FBT
126
e555 Assosiasiya v  t kilatlar xidm tl ri, inzibati sisteml ri v  siyas ti
Ümumi qeyri-kommersiya maraqları il  birl mi , çox vaxt üzvlükl  ba lı insanlar qrupuna aid 
xidm tl r, inzibati sisteml r v  siyas t.
e5550 Assosiasiya v  t kilatlar xidm tl ri
Xidm t göst rilm si
rtinin c miyy t  üzvlük ola bil c yi ümumi qeyri-kommersiya 
maraqları il  birl
n insanlar t r find n t min edilmi  xidm tl r v  proqramlar, m s l n,
yl nc  v  asud  vaxtın keçirilm si, idman, m d ni istirah t, dini v  qar ılıqlı yardım
t kil ed n assosiasiyalar v  t kilatlar.  
e5551 Assosiasiya v  t kilatlar inzibati sisteml ri  
Ümumi qeyri-kommersiya maraqları il  birl mi  insanların münasib tl rini v
f aliyy tini, assosiasiya v  t kilatların, m s l n, qar ılıqlı yardım t kilatları, m d ni v
dini assosiasiyaların v  qeyri-kommersiya t kilatlarının yaradılması v  mövcudlu unu 
t nziml y n inzibati n zar t v  monitorinq mexanizml ri.
e5552 Assosiasiya v  t kilatlar siyas ti
Ümumi qeyri-kommersiya maraqları il  birl mi  insanların münasib tl rini v  f aliyy tini 
t nziml y n qanunvericilik, t limatlar v  standartlar, y ni assosiasiya v  t kilatların
yaradılması v  f aliyy ti siyas ti, qar ılıqlı yardım t kilatları, m d ni v  dini 
assosiasiyalar, qeyri-kommersiya t kilatlarının siyas ti daxil olmaqla.  
e5558 Assosiasiya v  t kilatlar xidm tl ri, inzibati sisteml ri v  siyas ti, dig r
d qiql dirilmi
e5559 Assosiasiya v  t kilatlar xidm tl ri, inzibati sisteml ri v  siyas ti, d qiql dirilm mi
e560 Kütl vi informasiya vasit l ri xidm tl ri, inzibati sisteml ri v  siyas ti  
Radio, televiziya, q zet v  internet xidm tl ri il  kütl vi t minat xidm tl ri, inzibati sisteml ri v
siyas ti.
e5600 Kütl vi informasiya vasit l ri xidm tl ri
Kütl vi informasiya il  t min etm  üçün n z rd  tutulmu  xidm tl r v  proqramlar, 
m s l n, radio, televiziya, subtitr xidm tl ri, m tbuat agentlikl ri, q zetl r, Braylya dilind
informasiya il  t min ed n xidm tl r v  kompüter kütl vi informasiyası (beyn lxalq
informasiya  b k si, internet), bu xidm tl rl  t min ed n
xsl r daxil olmaqla.  
Çıxarılıb: rabit  xidm tl ri (e5350) 
e5601 Kütl vi informasiya vasit l ri inzibati sisteml ri
nsanların geni  dair sinin x b rl r v  informasiya il  t min edilm sini t nziml y n
inzibati n zar t v  monitorinq mexanizml ri, m s l n, kütl vi informasiyanın radio, 
televiziya, m tbuat agentliyi, q zetl r v  kompüter  b k si (beyb lxalq informasiya 
b k si, internet) vasit sil  saxlanmasını, paylanmasını, yayılmasını, çıxı  v  metodlarını
t nziml y n standartlar.
Daxil edilib: Televiziya, q zetl rin çıxması v  Braylya dilind  dig r n riyyatlara, teletekst 
killi radioproqramlara subtitrl rin t min edilm si t l bi.
Çıxarılıb: nzibati rabit  sisteml ri (e5351)
e5602 Kütl vi informasiya vasit l ri siyas ti
Geni  ictimaiyy tin x b rl r v  informasiya il  t min edilm sini t nziml y n
qanunvericilik, t limatlar v  standartlar, m s l n, kütl vi informasiyanın radio, televiziya, 
m tbuat agentliyi, q zetl r v  kompüter  b k si (beyb lxalq informasiya  b k si,

FBT
traf mühit amill ri
127
internet) vasit sil  saxlanmasını, paylanmasını, yayılmasını, çıxı  v  metodlarını
t nziml y n standartlar.
Çıxarılıb: Rabit  siyas ti (e5352)
e5608 Kütl vi informasiya vasit l ri xidm tl ri, inzibati sisteml ri v  siyas ti, dig r
d qiql dirilmi
e5609 Kütl vi informasiya vasit l ri xidm tl ri, inzibati sisteml ri v  siyas ti,
d qiql dirilm mi
e565 qtisadi xidm tl r, inzibati sisteml r v  siyas t
Bütün mal v  xidm tl rin istehsalı, paylanması, istehlakı v  istifad si sistemi il
laq dar
xidm tl r, inzibati sisteml r v  siyas t.
Çıxarılıb: sosial müdafi  xidm tl ri, inzibati sisteml ri v  siyas ti (e570)
e5650 qtisadi xidm tl r
Mal v  xidm tl rin ümumi istehsalı, paylanması, istehlakı v  istifad si üçün xidm tl r v
proqramlar, bu xidm tl rl  t min ed n
xsl r, y ni, öz l kommersiya sektoru - firmalar, 
korporasiyalar, öz l mü ssis l r daxil olmaqla; ictimai sektor, ictimai, kommersiya 
t kilatları v  mü ssis l ri daxil olmaqla, m s l n, kooperativl r v  korporasiyalar; 
maliyy  t kilatları, m s l n, banklar v  sı orta irk tl ri, bu xidm tl rl  t min ed n
xsl r daxil olmaqla.
Çıxarılıb: kommunal t s rrüfar xidm tl ri (e5300);  m k v  m
ulluq xidm tl ri (e5900)
e5651 qtisadi inzibati sisteml r
Mal v  xidm tl rin istehsalı, paylanması, istehlakı v  istifad sini t nziml y n inzibati 
n zar t v  monitorinq mexanizml ri, m s l n, iqtisadi siyas tin h yata keçirilm si v  ona 
n zar t üçün sisteml r.
Çıxarılıb: kommunal t s rrüfat inzibati sisteml ri (e5301);  m k v  m
ulluq inzibati 
sisteml ri (e5901)  
e5652 qtisadi siyas t
Mal v  xidm tl rin istehsalı, paylanması, istehlakı v  istifad sini t nziml y n
qanunvericilik, t limatlar v  standartlar, m s l n, hökum t t r find n q bul edilmi  v
h yata keçiril n iqtisadi doktrina.  
Çıxarılıb: kommunal t s rrüfat siyas ti (e5302);  m k v  m
ulluq siyas ti (e5902)
e5658 qtisadi xidm tl r, inzibati sisteml r v  siyas t, dig r d qiql dirilmi
e5659 qtisadi xidm tl r, inzibati sisteml r v  siyas t, d qiql dirilm mi
e570 Sosial sı orta xidm tl ri, inzibati sisteml ri v  siyas ti
Ya ına, a a ı g lirin , i sizliy , sa lamlıq v ziyy tin  v  ya h yat f aliyy tinin m hdud olmasına
gör  sosial yardıma ehtiyacı olan insanlara maddi yardımın t min edilm si üçün n z rd  tutulmu
xidm tl r, inzibati sisteml r v  siyas t; bu d st k ümumi vergid n v  ya fondlardan 
maliyy l dirilir.
Çıxarılıb: iqtisadi xidm tl r, inzibati sisteml r v  siyas t (e565)
e5700 Sosial sı orta xidm tl ri
Ya ına, a a ı g lirin , i sizliy , sa lamlıq v ziyy tin  v  ya h yat f aliyy tinin m hdud
olmasına gör  c miyy tin yardımına ehtiyacı olan insanların ümumi vergid n v  ya 

traf mühit amill ri
FBT
128
fondlardan maliyy l
n pul v saiti il  t min edilm si üçün n z rd  tutulmu  xidm tl r v
proqramlar, m s l n, ehtiyac d r c sini, sosial yardım (sı orta v  yoxsulluq v  ya dig r
s b bl rd n kompensasiya sistemi il
laq dar olmayan), sosial sı orta (b db xt
hadis l rd n v  i sizlikd n sı orta) v  t qaüd t minatını, o cüml d n, h yat f aliyy ti 
m hdudiyy tl ri il
laq dar t qaüd t minatını mü yy n ed n xidm tl r, bu xidm tl rl
t min ed n
xsl r daxil olmaqla.  
Çıxarılıb: s hiyy  xidm tl ri (e5800)
e5701 Sosial sı orta inzibati sisteml ri  
Ya ına, a a ı g lirin , i sizliy , sa lamlıq v ziyy tin  v  ya h yat f aliyy tinin m hdud
olmasına gör  c miyy tin yardımına ehtiyacı olan insanlara maddi d st yi t min ed n
proqram v  qaydaları t min ed n inzibati n zar t v  monitorinq mexanizml ri, m s l n,
qaydaların t tbiq edilm sini, sosial yardım, d st k, i sizlik, h yat f aliyy ti
m hdudiyy tl rin  gör  sosial sı orta öd m l ri v  bununla  laq dar t qaüd v
imtiyazların t nziml nm sini h yata keçir n sisteml r.  
e5702 Sosial sı orta siyas ti
Ya ına, a a ı g lirin , i sizliy , sa lamlıq v ziyy tin  v  ya h yat f aliyy tinin m hdud
olmasına gör  c miyy tin yardımına ehtiyacı olan insanlara maddi d st yi t min ed n
proqram v  qaydaları t nziml y n qanunvericilik, t limatlar v  standartlar, m s l n,
i sizlik, h yat f aliyy ti m hdudiyy tl rin  gör  sosial yardım, d st k, sosial sı orta
öd m l ri v  bununla  laq dar t qaüd v  imtiyazlar haqqında qanunvericilik v
t nziml nm .
e5708 Sosial sı orta xidm tl ri, inzibati sisteml ri v  siyas ti, dig r d qiql dirilmi
e5709 Sosial sı orta xidm tl ri, inzibati sisteml ri v  siyas yi, d qiql dirilm mi
e575 Ümumi sosial d st k xidm tl ri, inzibati sisteml ri v  siyas ti
Alı -veri  h yata keçirilm si, ev t s rrüfatının aparılması, n qliyyat vasit l rind n istifad , özün
v  ba qalarına qay ı kimi c miyy td  tam f aliyy t üçün z ruri olan sah l rd  yardıma ehtiyacı
olan insanlara d st yin t min edilm sin  yön lmi  xidm tl r, inzibati sisteml r v  siyas t.
Çıxarılıb: qulluq v  yardım h yata keçir n personal (e340); sosial müdafi  xidm tl ri, inzibati sisteml ri
v  siyas ti (e570); s hiyy  xidm tl ri, inzibati sisteml ri v  siyas ti (e580)
e5750 Ümumi sosial d st k xidm tl ri
Ya ına, a a ı g lirin , i sizliy , sa lamlıq v ziyy tin  v  ya h yat f aliyy tinin m hdud
olmasına gör  alı -veri  h yata keçirilm si, ev t s rrüfatının aparılması, n qliyyat
vasit l rind n istifad , özün  v  ba qalarına qay ı kimi c miyy td  tam f aliyy t üçün 
z ruri olan sah l rd  yardıma ehtiyacı olan insanlara d st yin t min edilm sin  yön lmi
xidm tl r v  proqramlar.  

Yüklə 2,08 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   39
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə