1. nsan inki afı Orqanizmin qurulu u 3Yüklə 2,08 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə7/39
tarix19.12.2016
ölçüsü2,08 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   39

b7300 T k z l  v
z l  qruplarının gücü 
B zi v  t k z l  v
z l  qruplarının yı ılma gücü il  ba lı olan funksiyalar. 
Daxil edilib: kiçik  z l  stop v
l z ifliyi kimi pozulmalar. 
b7301  l ayaq  z l si gücü 
Bir l v  aya ın z l  qrupu v
z l sinin yı ılma gücü il  ba lı olan funksiyalar. 
Daxil edilib: monopare v  monoplegiya kimi pozulmalar. 
b7302 B d nin bir t r finin  z l  gücü. 
B d nin sa  v  ya sol yarımhiss sinin z l  qrupu v
z l  yı ılması il  ba lı olan 
funksiyalar 
Daxil edilib: hemiparez v  hemiplegiya kimi pozulmalar. 
b7303 B d nin a a ı yarımhiss sinin z l  gücü 
B d nin a a ı yarımhiss sinin z l  qrupları v
z l l rinin yı ılması gücü il  ba lı olan 
funksiyalar. 
Daxil edilib: paraparez v  paraplegiya kimi pozulmalar. 
b7304 Bütün  l ayaq  z l  gücü 
B d nin a a ı yarımhiss sinin z l  qrupları v
z l l rinin yı ılması gücü il  ba lı olan 
funksiyalar. 
Daxil edilib: paraparez v  paraplegiya kimi pozulmalar. 
b7305 Gövd
z l l rinin gücü 
Gövd nin bütün  z l  v
z l  qrupunun yı ılma gücü il  ba lı olan funksiyalar. 
b7306 B d nin bütün  z l l rinin gücü 
B d nin bütün  z l  v
z l  qrupunun yı ılma gücü il  ba lı olan funksiyalar. 
Daxil edilib: akinetik muteiz kimi pozulmalar. 
b7308  z l  gücünün funksiyaları, dig r d qiql dirilmi
b7309  z l  gücünün funksiyaları, d qiql dirilm mi
b735
z l  tonusunun funksiyaları

Orqanizmin funksiyaları
FBT
58
Passiv h r k tl r zamanı sükut v  müqavim td
z l l rin dartılması il  ba lı olan funksiyalar. 
Daxil edilib: ayrı-ayrı z l  v
z l  qruplarının tonusu, bir  l ayaq  z l si, b d nin bir hiss sinin v
b d nin a a ı yarısının, bütün  l ayaq  z l l ri, gövd
zl l ri v  b d nin bütün  z l l ri il
ba lı olan funksiyalar; hepotoniya, hipertoniya,  z l  spastikliyi kimi pozulmalar. 
Çıxarılıb: z l  gücü funksiyaları (b730),  z l  möhk mliyi funksiyaları (b730).  
b7350 Ayrı z l  v
z l  qruplarının tonusu
Passiv h r k tl r zamanı sükut v  müqavim td  olan ayrı z l  v
z l  qruplarının
dartılması il  ba lı olan funksiyalar. 
Daxil edilib: lokal distoniya,  yriboyun kimi pozulmalar. 
b7351 Bir  l ayaq  z l  tonusu 
Passiv h r k tl r zamanı sükut v  müqavim td  olan bir ayaq v  ya  lin ayrı z l  v
z l
qrupunun dartılması il  ba lı olan funksiyalar. 
Daxil edilib: monoparez v  monoplegiya il  na lı olan pozulmalar. 
b7352 B d nin bir hiss sinin  z l  tonusu 
Passiv h r k tl r zamanı sükut v  müqavim td  olan b d nin sa  v  ya sol yarısının ayrı
z l  v
z l qrupunun dartılması il  ba lı olan funksiyalar. 
Daxil edilib: hemiparez v  hemiplegiya il  ba lı olan pozulmalar. 
b7353 B d nin a a ı yarısının z l  tonusu 
Passiv h r k tl r zamanı sükut v  müqavim td  olan b d nin a a ı yar ayrı yarısının z l
v
z l qrupunun dartılması il  ba lı olan funksiyalar. 
Daxil edilib: paraparez v  paraplegiya il  ba lı olan pozulmalar. 
b7354 Bütün  l ayaq  z l  tonusları
Passiv h r k tl r zamanı sükut v  müqavim td  olan bütün dörd  l ayaq  z l  v
z l
qrupunun dartılması il  ba lı olan funksiyalar. 
Daxil edilib: tetraparez v  tetraplegiya il  ba lı olan pozulmalar. 
b7355 Gövd
z l l ri tonusu 
Passiv h r k tl r zamanı sükut v  müqavim td  olan gövd
z l  v
z l qrupunun
dartılması il  ba lı olan funksiyalar. 
Daxil edilib:ümumi distoniya, Parkinson x st liyi, ümumi parez v  iflic kimi pozulmalar. 
b7358  z l  tonusu funksiyaları, dig r d qiql dirilmi
b7359  z l  tonusu funksiyaları, d qiql dirilm mi
b740
z l  möhk mliyi funksiyaları
T l b olunan vaxt müdd tind
z l l rin yı ılma qabiliyy tinin saxlanması il  ba lı olan 
funksiyalar.
Daxil edilib: ayrı z l l rin,  z l  qruplarının v  b d nin bütün  z l l rinin yı ılma qabiliyy tinin
saxlanması il  ba lı olan funksiyalar; miast qravis zamanı olan pozulmalar. 
Çıxarılıb: fiziki g rginlikd  dözümlülük funksiyaları (b455);  z l  gücü funksiyaları (b730);  z l  tonusu 
funksiyaları (b735). 
b7400 Ayrı ayrı z l l rin möhk mliyi 
T l b olunan vaxt müdd tind  ayrı z l l rin yı ılma qabiliyy tinin saxlanılması il  ba lı
olan funksiyalar.  
 b7401  z l  qruplarının möhk mliliyi 

FBT
Orqanizmin funksiyaları
59
T l b olunan vaxt fasil sind  ayrı z l  qruplarının yı ılma qabiliyy tinin saxlanılması il
ba lı olan funksiyalar.  
Daxil edilib: monopareza, monoplegiya, hemiparezma, hemiplegiya, paraparezma v
paraplegiya il  ba lı olan pozulmalar. 
b7402 B d nin bütün  z l l rinin möhk mliyi
T l b olunan vaxt müdd tind  b d nin bütün  z l l rinin yı ılma qabiliyy tinin 
saxlanılması il  ba lı olan funksiyalar.  
Daxil edilib: tetropareza, tetraplegiya, hemiparezma, ümumi parez v  iflic il  ba lı olan 
pozulmalar.
b7408  z l  möhk mliyi funksiyaları, dig r d qiql dirilmi
b7409  z l  möhk mliyi funksiyaları, d qiql dirilm mi
b749
z l  funksiyaları, dig r d qiql dirilmi  v  d qiql dirilm mi
H R K T FUNKS YALARI (b750-b789) 
b750 Motor-reflektor funksiyalar 
Mü yy n stimulların yaratdı ı qeyri-iradi avtomatik  z l  yı ılma funksiyaları.
Daxil edilib: motor refleksl rin t zahür funksiyaları, yerli avtomatik oynaq refleksl ri, z d l nmi  v  dig r
ekstroseptiv stimullara s b b olan refleksl r; ç km , biseps refleks,  üa refleksi, kvadriseps 
refleks, diz qapa ı refleksl ri, axil refleksi. 
b7500 H r ki refleks z d l nm
Avtomatik z d l nm y  s b b olan  z l l rin qeyri-iradi yı ılma funksiyaları.
b7501 Z d l nmi  stimulda refleksl r
Avtomatik a rı v  dig r z d l nmi  stimullara s b b olan  z l l rin qeyri-iradi yı ılma 
funksiyaları.
b7502Dig r ekstraseptik stimullarda refleksl r
Avtomatik daxili v  z d l nm mi  stimullara s b b olan z l l rin qeyri-iradi yı ılma 
funksiyaları.
b7508 Motor reflektor funksiyalar, dig r d qiql dirilmi
b7509 Motor reflektor funksiyalar, d qiql dirilm mi
b755 Qeyri-iradi h r k t reaksiyaları funksiyaları
B d nin v ziyy ti, müvazin ti v   t hlük li stimulların yaratdı ı ks r z l l r v  bütün b d n
z l l rinin qeyri-iradi yı ılma funksiyaları.
Daxil edilib: postural reaksiyalar funksiyaları, uy unla mı  reksiyaların, müvazin t
reaksiyalarının,v ziyy tinin tarazla ması, müdafi  reksiyaların pozasının saxlanması.
Çıxarılıb: h r k t refleksl ri il  ba lı olan funksiyalar (b750). 
b760 radi h r ki funksiyaların n zar ti
radi h r k tl rin n zar ti v  uy unla ması il  ba lı olan funksiyalar. 

Orqanizmin funksiyaları
FBT
60
Daxil edilib: sad  iradı v  mür kk b iradi h r k tl rin n zar t funksiyaları, iradi h r k tl rin 
uy unla ması, l v  ayaqların dayaq funksiyaları, sa -sol motor uy unla ma, göz- l
uy unla ması v  göz-ayaq uy unla ma, n zar t v  uy unla ma, disdiadoxikineziya kimi 
pozulmalar.
Çıxarılıb: z l  gücü funksiyaları (b730); qeyri-iradi h r k t funksiyaları (b765); yeri in stereotip 
funksiyaları (b770) 
b7600 Sad  iradi h r k tl rin n zar ti 
Sad  v  ya ayrı iradi h r k tl rin n zar t v  uy unla ması il  ba lı olan funksiyalar. 
b7601 Mür kk b iradi h r k tl rin n zar ti
Mür kk b iradi h r k tl rin n zar t v  uy unla ması il  ba lı olan funksiyalar. 
b7602  radi h r k tl rin n zar ti
Verilmi  kombinasiyada h r k tl rin yerin  yetirilm sind  sad  v  mür kk b iradi 
h r k tl rin uy unla ması il  ba lı olan funksiyalar. 
Daxil edilib: sa -sol kordinasiya, h r k tl rin istiqam tind  görm  kordinasiyası,
m s l n: göz- l, v  göz-stop kordinasiyası, disdiadoxikineziya kimi pozulma. 
b7603  l v  ayaqların dayaq funksiyaları
Ç kinin ll rd  (dirs k v
ll rd ) v  ya ayaqlarda (diz v  p nc ) saxlanması iradi 
h r k tl rin kordinasiya v  n zar ti il  ba lı olan funksiyalar. 
b7608  radi h r k t funksiyalarının n zar ti, dig r d qiql dirilmi .
b7609 Qeyri-iradi h r k t funksiyalarının n zar ti, d qiql dirilm mi .
b765 Qeyri-iradi h r k t funksiyaları
Q sd n olmayan, m qs dyönsüz v  ya natamam m qs dyönlü
z l   v  ya  z l  qruplarının
qeyri-iradi yı ılması funksiyaları.
Daxil edilib:  z l l rin qeyri-iradi yı ılması, sünilik, stereotipl r, h r k t perseverasiya, xoreya, atetoz, 
vokal tikl r, distonik h r k tl r v  diskineziya kimi pozulmalar. 
Cıxarılıb: iradi h r k t funksiyaları n zar ti (b760); yeri in stereotip funksiyaları (b770) 
b7650  z l l rin qeyri-iradi yı ılması
Q sd n olmayan, m qs dyönsüz v  ya natamam m qs dyönlü  z l  v  ya  z l
qruplarının qeyri-iradi yı ılması funksiyaları, m s l n psixi disfunksiyanın hiss l ri kimi 
çıxı  ed n.
Daxil edilib: h r k tl rin yuxuda pozulması il  ba lı olan xoreya, atetoz kimi pozulmalar. 
b7651 Tremor 
Titr k h r k tl r  s b b olan oynaqlar  trafında z l  qruplarının yı ılmalarnın v
relaksasiyanın növb l m si funksiyaları.
b7652 Tik v  sünilik 
T krar, yalan-m qs dli, qeyri-iradi  z l  qruplarının yı ılması il  ba lı funksiyalar. 
Daxil edilib: vokal tikl r, koprolaliya v  bruksizm kimi pozulmalar.
b7653 Stereotip v  h r k t perservasiyasiyaları
Spontan, m qs dsiz h r k tl rl  ba lı olan funksiyalar, m s l n: ir li-geri yır alanma, 
ba ını t rp tm  v  asta-asta t rp tm  . 
b7658 Qeyri-iradi h r k t funksiyaları, dig r d qiql dirilmi
b7659 Qeyri-iradi h r k t funksiyaları, d qiql dirilm mi

FBT
Orqanizmin funksiyaları
61
b770 Yeri in stereotip funksiyaları
Yerim , qaçma v  b d nin dig r h r k tl ri il  ba lı olan stereotip h r k t funksiyaları
Daxil edilib: yeri  v  qaçı  stereotipi; spazmatik yeri , hemiplegik yeri , paraplegik yeri , assimetrik yeri ,
topallıq v  ba lanmı  yeri  kimi pozulmalar. 
Çıxarılıb: z l  gücü funksiyaları (b730);  z l  tonusu funksiyaları (b735); iradi h r k t funksiyalarına
n zar t (b760); qeyri-iradi h r k t funksiyaları (b765) 
b780
z l  v  h r k t funksiyaları il  ba lı olan hissl r
B d nin z l  v
z l  qrupları v  onların h r k tl ri il  assosiativ hissl r. 
Daxil edilib:  z l l rin ba lılı ı v  keyim si, z l  spazması v  ya qıc olması, z l l rd  a ırlıq hissl ri.
Çıxarılıb: a rı hissl ri (b280). 
b7800  z l  ba lılı ı hissl ri
z l l rin keyim si v  ba lılı ı hissl ri.
b7801  z l  spazması hissi 
z l  v
z l  qrupunun qeyri-iradi yı ılması hissi. 
b7808  z l  v  h r k t funksiyaları il  ba lı olan hissl r, dig r d qiql dirilmi
b7809  z l  v  h r k t funksiyaları il  ba lı olan hissl r, d qiql dirilm mi
b789 H r k t funksiyaları, dig r d qiql dirilmi  v  d qiql dirilm mi
b798 Skelet, neyro- z l  v  h r k t il  ba lı olan funksiyalar, dig r d qiql dirilmi
b799 Skelet, neyro- z l  v  h r k t il  ba lı olan funksiyalar, d qiql dirilm mi
BÖLM  8. D R  FUNKS YALARI V  ONUNLA BA LI OLAN 
QURULU
Bu bölm d  d rinin, dırnaqların v  saçın funksiyaları sadalanır.
D R N N FUNKS YALARI (b810-849) 
b810 D rinin qoruyucu funksiyaları
D rinin fiziki, kimy vi v  bioloji t sirl rd n qoruyucu funksiyaları.
Daxil edilib: gün  v  ba qa i ıqdan qoruma funksiyaları, fotoh ssaslıq, piqmentasiya, d rinin keyfiyy ti;
d rinin ayırıcı funksiyaları, mozolların m l  g lm si, b rk i ; d ri z d l nm l ri, xora, 
yataq yarası v  nazik d ri kimi pozulmalar. 
Çıxarılıb: d rinin reperativ funksiyaları (b820); d rinin dig r funksiyaları (b830) 
b820 D rinin reperativ funksiyaları
K sikl r v  dig r z d l nm l r zamanı d rinin yenid n b rpa olunması.

Orqanizmin funksiyaları
FBT
62
Daxil edilib: yarada qabıqların m l  g lm  funksiyaları, sa alma, biti m ; qançırların yaranması v
keloidl rin m l  g lm si 
Çıxarılıb: d rinin qoruyucu funksiyaları (b810); d rinin dig r funksiyaları (b830) 
b830 D rinin dig r funksiyaları
Qoruyucu v  reperativ funksiyalardan ba qa d rinin istilikverm   v   t rin  m l   g lm si kimi 
dig r funksiyaları.
Daxil edilib: t rin m l  g lm si funksiyaları, d ri v zil ri funksiyaları v  b d nin qoxusu. 
Çıxarılıb: d rinin qoruyucu funksiyaları (b810); d rinin reperativ funksiyaları (b820);
b840 D ri il  ba lı olan hissl r
Gici m , qıcqırma, arabir sancma kimi d ri il  ba lı olan funksiyalar. 
Daxil edilib: arabir sancma v  qarı qa g zm si kimi pozulmalar. 
Çıxarılıb: a rı hissl ri (b280) 
b849 D rinin funksiyaları, dig r d qiql dirilmi  v  d qiql dirilm mi
SAÇ V  DIRNAQ FUNKS YALARI (b850-b869) 
b850 Saçın funksiyaları
Qoruma, r ng v  xarici görünü  kimi saç funksiyaları.
Daxil edilib: saçın uzunluq funksiyaları, saçların piqmentasiyası, saçın düzülü ü; saçın tökülm si,
dazla ma kimi pozulmlar. 
b860 Dırnaqların funksiyaları
Dırnaqların qoruyucu, cırmaqlama v  xarıcı görünü  funksiyaları.
Daxil edilib: dırnaqların uzunlu u v  piqmentasiyası, dırnaqların keyfiyy ti
b869 Saç v  dırnaqların funksiyaları, dig r d qiql dirilmi  v  d qiql dirilm mi
b898 D rinin onun qurulu u il  ba lı olan funksiyaları, dig r d qiql dirilmi
b899 D rinin onun qurulu u il  ba lı olan funksiyaları, d qiql dirilm mi

FBT
Orqanizmin strukturu 
63
ORQAN ZM N STRUKTURU 
BÖLM  1. S N R S STEM N N STRUKTURU
s110 Ba  beynin strukturu 
s1100 Beyin qabı ı paylarının strukturu  
s11000 Alın payı
s11001 Gicgah payı
s11002 T p  payı
s11003  ns  payı
s11008 Beyin qabı ı paylarının dig r d qiql dirilmi  strukturu
s11009 Beyin qabı ı paylarının d qiql dirilm mi  strukturu 
s1101 Orta beynin strukturu  
s1102 Aralıq beynin strukturu  
s1103 Bazal düyünl r v  onlara aid strukturlar
s1104 Beyinciyin strukturu  
 s1105 Beyin kötüyünün strukturu  
s11050 Uzunsov beyin  
s11051 Varolio körpüsü 
s11058 Beyin kötüyünün dig r d qiql dirilmi  strukturu
s11059 Beyin kötüyünün d qiql dirilm mi  strukturu 
s1106 K ll  sinirl rinin strukturu
s1108 Ba  beynin dig r d qiql dirilmi  strukturu
s1109 Ba  beynin d qiql dirilm mi  strukturu 
s120 Onur a beyin v  ona aid strukturlar  
 s1200 Onur a beynin strukturu
s12000 Onur a beynin boyun hiss si
s12001 Onur a beynin dö  hiss si
s12002 Onur a beynin bel-büzdüm hiss si
s12003 At quyru u
s12008 Onur a beynin dig r d qiql dirilmi  strukturu 
s12009 Onur a beynin d qiql dirilm mi  strukturu
s1201 Onur a beyin sinirl ri
s1208 Onur a beyin v  ona aid strukturlar, dig r d qiql dirilmi
s1209 Onur a beyin v  ona aid strukturlar, d qiql dirilm mi
s130 Beyin qi alarının strukturu
s140 Simpatik sinir sisteminin strukturu  

Orqanizmin strukturu 
FBT
64
s150 Parasimpatik sinir sisteminin strukturu  
s198 Sinir sisteminin dig r d qiql dirilmi  strukturu
s199 Sinir sisteminin d qiql dirilm mi  strukturu 
BÖLM  2. GÖZ, QULAQ V  ONLARA A D STRUKTURLAR
s210 Göz yuvasının strukturu 
s220 Göz almasının strukturu
s2200 Konyunktiva, sklera, damarlı qi a
s2201 Buynuz qi a
s2202 Qüzehli qi a
s2203 Tor qi a
s2204 Büllur  
s2205 ü y b nz r cisim  
s2208 Göz almasının dig r d qiql dirilmi  strukturu  
s2209 Göz almasının d qiql dirilm mi  strukturu 
s230 Göz  trafının strukturu 
s2300 Göz ya ı v zil ri v  onlara aid strukturlar  
s2301 Kiprik 
s2302 Qa
s2303 Xarici göz  z l l ri
s2308 Göz  trafı dig r d qiql dirilmi  strukturlar
s2309 Göz  trafı d qiql dirilm mi  strukturlar 
s240 Xarici qula ın strukturu 
s250 Orta qula ın strukturu
s2500 T bil p rd si
s2501 Yevstax borusu  
s2502 E itm  sümükl ri
s2508 Orta qula ın dig r d qiql dirilmi  strukturu
s2509 Orta qula ın d qiql dirilm mi  strukturu  
s260 Daxili qula ın strukturu 
s2600 lbiz 
s2601 Vestibulyar labirint  

FBT
Orqanizmin strukturu 
65
s2602 Yarım dair vi kanalcıqlar
s2603 Daxili qulaq keç c yi
s2608 Daxili qula ın dig r d qiql dirilmi  strukturu  
s2609 Daxili qula ın d qiql dirilm mi  strukturu 
s298 Göz, qulaq strukturları v  onlara aid dig r d qiql dirilmi  strukturlar  
s299 Göz, qulaq strukturları v  onlara aid d qiql dirilm mi  strukturlar
BÖLM  3. S S M L G LM  V  N TQD
T RAK ED N
STRUKTURLAR
s310 Burnun strukturu 
s3100 Xarici burun 
s3101 Burun arak sm si
s3102 Burun çuxuru 
s3108 Burnun dig r d qiql dirilmi  strukturu 
s3109 Burnun d qiql dirilm mi  strukturu 
s320 A zın strukturu
s3200 Di l r
s3201 Di
ti
 s3202 Dama ın strukturu 
s32020 S rt damaq
s32021 Yum aq damaq
s3203 Dil 
 s3204 Doda ın strukturu 
s32040 Üst dodaq 
s32041 Alt dodaq 
s3208 A zın dig r d qiql dirilmi  strukturu 
s3209 A zın d qiql dirilm mi  strukturu 
s330 Udla ın strukturu
s3300 Burun-udlaq  
s3301 A ız-udlaq  
s3308 Udla ın dig r d qiql dirilmi  strukturu 
s3309 Udla ın d qiql dirilm mi  strukturu 
s340 Qırtla ın strukturu
s3400 S s ba ları

Orqanizmin strukturu 
FBT
66
s3408 Qırtla ın dig r d qiql dirilmi  strukturu 
s3409 Qırtla ın d qiql dirilm mi  strukturu 
s398 S s m l g lm  v  nitqd  i tirak ed n dig r d qiql dirilmi  strukturlar  
s399 S s m l g lm  v  nitqd  i tirak ed n d qiql dirilm mi  strukturlar
BÖLM  4. ÜR K-DAMAR,  MMUN V  T N FFÜS S STEML R N N
STRUKTURLARI
s410 Ür k-damar sisteminin strukturu 
 s4100 Ür k
s41000 Qulaqcıq
s41001 M d cik
s41008 Ür yin dig r d qiql dirilmi  strukturu 
s41009 Ür yin d qiql dirilm mi  strukturu 
s4101 Arteriyalar
s4102 Venalar 
s4103 Kapilyarlar 
s4108 Ür k-damar sisteminin dig r d qiql dirilmi  strukturları
s4109 Ür k-damar sisteminin d qiql dirilm mi  strukturları
s420 mmun sistemin strukturu
s4200 Limfa damarları
s4201 Limfa düyünl ri
s4202 Timus 
s4203 Dalaq  
s4204 Sümük iliyi 
s4208 mmun sistemin dig r d qiql dirilmi  strukturu 
s4209 mmun sistemin d qiql dirilm mi  strukturu 
s430 T n ffüs sisteminin strukturu
s4300 Traxeya 
 s4301 A ciy rl r
s43010 Bronx a acı
s43011 Alveollar 
s43018 A ciy rin dig r d qiql dirilmi  strukturu 
s43019 A ciy rin d qiql dirilm mi  strukturu 
s4302 Dö  q f si
 s4303 T n ffüs z l l ri  

FBT
Orqanizmin strukturu 
67
s43030 Qabır a arası z l l r
s43031 Diafraqma 
s43038 T n ffüs z l l rinin dig r d qiql dirilmi  strukturu  
s43039 T n ffüs z l l rinin d qiql dirilm mi  strukturu 
s4308 T n ffüs sisteminin dig r d qiql dirilmi  strukturu 
s4309 T n ffüs sisteminin d qiql dirilm mi  strukturu 
s498 Ür k-damar, immun v  t n ffüs sisteml rinin dig r d qiql dirilmi  strukturları
s499 Ür k-damar, immun v  t n ffüs sisteml rinin d qiql dirilm mi  strukturları
BÖLM  5. H ZM, ENDOKR N S STEML R N  V  METABOL ZM
A D STRUKTURLAR  
s510 A ız suyu v zil rinin strukturu
s520 Qida borusunun strukturu 
s530 M d nin strukturu 
s540 Ba ırsa ın strukturu 
s5400 Nazik ba ırsaq
s5401 Yo un ba ırsaq
s5408 Ba ırsa ın dig r d qiql dirilmi  strukturu  
s5409 Ba ırsa ın d qiql dirilm mi  strukturu 
s550 M d altı v zin strukturu  
s560 Qaraciy rin strukturu 
s570 Öd kis si v  öd çıxarıcı yolların strukturu
s580 Endokrin v zil rin strukturu 
s5800 Hipofiz 
s5801 Qalxanab nz r v zi
s5802 Qalaxanab nz r traf v zi 
s5803 Böyr küstü v zi 
s5808 Endokrin v zil rin dig r d qiql dirilmi  strukturu
s5809 Endokrin v zil rin d qiql dirilm mi  strukturu  
s598 H zm, endokrin sisteml r  v  metabolizm  aid dig r d qiql dirilmi  strukturlar  

Orqanizmin strukturu 
FBT
68
s599 H zm, endokrin sisteml r  v  metabolizm  aid d qiql dirilm mi  strukturlar  
BÖLM  6. S D K-C NS YY T V  REPRODUKT V S STEML R N  A D
STRUKTURLAR
s610 Sidik ifrazı sisteminin strukturu  
s6100 Böyr kl r
s6101 Sidik axarları
s6102 Sidik kis si
s6103 Sidik kanalı
s6108 Sidik ifrazı sisteminin dig r d qiql dirilmi  strukturu  
s6109 Sidik ifrazı sisteminin d qiql dirilm mi  strukturu 
s620 Çanaq dibinin strukturu


Yüklə 2,08 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   39
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə