1. nsan inki afı Orqanizmin qurulu u 3


s630 Reproduktiv sistemin struktutuYüklə 2,08 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə8/39
tarix19.12.2016
ölçüsü2,08 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   39
s630 Reproduktiv sistemin struktutu 
s6300 Yumurtalıqlar
 s6301 U aqlı ın strukturu
s63010 U aqlıq cismi
s63011 U aqlıq boynu 
s63012 U aqlıq (Fallop) borusu  
s63018 U aqlı ın dig r d qiql dirilmi  strukturu 
s63019 U aqlı ın d qiql dirilm mi  strukturu 
s6302 Dö  v  dö  gil si  
 
 s6303 U aqlıq yolu v  xarici cinsiyy t orqanlarının strukturu  
s63030 Klitor 
s63031 Böyük cinsiyy t doda ı
s63032 Kiçik cinsiyy t doda ı
s63033 U aqlıq yolu 
s6304 Xayalar  
 s6305 Ki i cinsiyy t üzvünün strukturu  
s63050 Cinsiyy t üzvünün ba ı
s63051 Cinsiyy t üzvünün cismi  
s63058 Cinsiyy t üzvünün dig r d qiql dirilmi  strukturu  
s63059 Cinsiyy t üzvünün d qiql dirilm mi  strukturu 
s6306 Prostat v zi  
s6308 Reproduktiv sistemin dig r d qiql dirilmi  strukturları
s6309 Reproduktiv sistemin d qiql dirilm mi  strukturları
s698 Sidik-cinsiyy t v  reproduktiv sisteml r  aid dig r d qiql dirilmi  strukturlar

FBT
Orqanizmin strukturu 
69
s699 Sidik-cinsiyy t v  reproduktiv sisteml r  aid d qiql dirilm mi  strukturlar
BÖLM  7. H R K TL  BA LI STRUKTURLAR
s710 Ba ın v  boyun nahiy sinin strukturu
s7100 K ll  sümükl ri
s7101 Üz sümükl ri
s7102 Boyun nahiy si sümükl ri
s7103 Ba  v  boyun oynaqları
s7104 Ba  v  boyun  z l l ri
s7105 Ba  v  boyun ba ları v  fassiyaları
s7108 Ba  v  boyun nahiy sinin dig r d qiql dirilmi  strukturu
s7109 Ba  v  boyun nahiy sinin d qiql dirilm mi  strukturu 
s720 Çiyin nahiy sinin strukturu
s7200 Çiyin qur a ı sümükl ri
s7201 Çiyin qur a ı oynaqları
s7202 Çiyin qur a ı z l l ri
s7203 Çiyin qur a ı ba ları v  fassiyaları
s7208 Çiyin qur a ının dig r d qiql dirilmi  strukturu 
s7209 Çiyin qur a ının d qiql dirilm mi  strukturu 
s730 Yuxarı trafın strukturu
 s7300 Bazunun qurulu u
s73000 Bazu sümükl ri
s73001 Dirs k
s73002 Bazu  z l l ri
s73003 Bazu ba ları v  fassiyaları
s73008 Bazunun dig r d qiql dirilmi  strukturu  
s73009 Bazunun d qiql dirilm mi  strukturu 
 s7301 Saidin strukturu  
s73010 Said sümükl ri
s73011 Bil k
s73012 Said  z l l ri
s73013 Said ba ları v  fassiyaları
s73018 Saidin dig r d qiql dirilmi  strukturu 
s73019 Saidin d qiql dirilm mi  strukturu 
 s7302  lin qurulu u
s73020  l sümükl ri
s73021  l v  barmaq oynaqları
s73022  l z l l ri

Orqanizmin strukturu 
FBT
70
s73023  l ba ları v  fassiyaları
s73028  lin dig r d qiql dirilmi  strukturu 
s73029  lin d qiql dirilm mi  strukturu 
s7308 Yuxarı trafln dig r d qiql dirilmi  strukturu 
s7309 Yuxarı trafln d qiql dirilm mi  strukturu 
s740 Çanaq nahiy sinin strukturu
s7400 Çanaq qur a ı sümükl ri
s7401 Çanaq qur a ı oynaqları
s7402 Çanaq qur a ı z l l ri
s7403 Çanaq qur a ı ba ları v  fassiyaları
s7408 Çanaq qur a ının dig r d qiql dirilmi  strukturu
s7409 Çanaq qur a ının d qiql dirilm mi  strukturu 
s750 A a ı trafın strukturu
 s7500 Budun strukturu  
s75000 Bud sümüyü  
s75001 Bud-çanaq oyna ı
s75002 Bud  z l l ri
s75003 Bud ba ları v  fassiyaları
s75008 Budun dig r d qiql dirilmi  strukturu 
s75009 Budun d qiql dirilm mi  strukturu 
 s7501 Baldırın strukturu
s75010 Baldır sümükl ri  
s75011 Diz oyna ı
s75012 Baldır z l l ri
s75013 Baldır ba ları v  fassiyaları
s75018 Baldırın dig r d qiql dirilmi  strukturu 
s75019 Baldırın d qiql dirilm mi  strukturu 
 s7502 Topuq v  aya ın strukturu  
s75020 Topuq v  ayaq sümükl ri
s75021 Topuq, ayaq v  ayaq barmaqları sümükl rinin oynaqları
s75022 Topuq v  ayaq  z l l ri
s75023 Topuq v  ayaq ba ları v  fassiyaları
s75028 Topuq v  aya ın dig r d qiql dirilmi  strukturu
s75029 Topuq v  aya ın d qiql dirilm mi  strukturu 
s7508 A a ı trafın dig r d qiql dirilmi  strukturu
s7509 A a ı trafın d qiql dirilm mi  strukturu 
s760 Gövd nin strukturu
 s7600 Onur anın strukturu
s76000 Onur anın boyun hiss si

FBT
Orqanizmin strukturu 
71
s76001 Onur anın dö  hiss si
s76002 Onur anın bel hiss si
s76003 Onur anın sa rı hiss si
s76004 Büzdüm  
s76008 Onur anın dig r d qiql dirilmi  strukturu 
s76009 Onur anın d qiql dirilm mi  strukturu 
s7601 Gövd
z l l ri
s7602 Gövd  ba ları v  fassiyaları
s7608 Gövd nin dig r d qiql dirilmi  strukturu  
s7609 Gövd nin d qiql dirilm mi  strukturu 
s770 H r k tl  ba lı lav  sümük- z l  strukturları
s7700 Sümükl r
s7701 Oynaqlar 
s7702
z l l r
s7703 D qiql dirilm mi  xarici oynaq ba ları, fassiyaları, xarici  z l  aponevrozları,
qi alar, arak sm l r, kis cikl r
s7708 H r k tl  ba lı dig r d qiql dirilmi
lav  sümük- z l  strukturları
s7709 H r k tl  ba lı d qiql dirilm mi
lav  sümük- z l  strukturları
s798 H r k tl  ba lı dig r d qiql dirilmi  strukturlar  
s799 H r k tl  ba lı d qiql dirilm mi  strukturlar  
BÖLM  8. D R  V  ONA A D STRUKTURLAR  
s810 D ri örtüyünün strukturu
s8100 Ba  v  boyun nahiy sinin d risi  
s8101 Çiyin qur a ının d risi
s8102 Yuxarı trafın d risi 
s8103 Çanaq nahiy sinin d risi
s8104 A a ı trafın d risi  
s8105 Gövd  v  belin d risi
s8108 D ri örtüyünün dig r d qiql dirilmi  strukturu  
s8109 D ri örtüyünün d qiql dirilm mi  strukturu 
s820 D ri v zl rinin strukturu
s8200 T r v zl ri
s8201 Piy v zl ri
s8208 D ri v zl rinin dig r d qiql dirilmi  strukturu

Orqanizmin strukturu 
FBT
72
s8209 D ri v zl rinin d qiql dirilm mi  strukturu 
s830 Dırnaqların strukturu
s8300
l barmaqlarının dırnaqları
s8301 Ayaq barmaqlarının dırnaqları
s8308 Dırnaqların dig r d qiql dirilmi  strukturu
s8309 Dırnaqların d qiql dirilm mi  strukturu 
s840 Saçların strukturu
s898 D ri v  ona aid dig r d qiql dirilmi  strukturlar  
s899 D ri v  ona aid d qiql dirilm mi  strukturlar  

FBT
F allıq v  i tirak 
73
F ALLIQ V
T RAK
BÖLM  1. B L KL R N
LD  OLUNMASI V  T TB Q
Bu bölm  bilikl rin  ld  olunmasına v  t tbiqin , t f kkür , problerin h llin  v  q rarların q bul
edilm sin  h sr olunmu dur.
H SS YYAT ORQANLARINDAN M QS DYÖNLÜ  ST FAD  (d110-d129) 
d110 Görm  qabiliyy tind n istifad
Vizual stimulların m nasının d rk olunması m qs di il  görm  qabiliyy tind n istifad , m s l n,
idman yarı larının v  ya u aq oyunlarının mü ahid  olunması.
d115 E itm  qabiliyy tind n istifad
S s stimullarının m nasının d rk olunması m qs di il  e itm  qabiliyy tind n istifad , m s l n,
radionun, musiqinin v  ya mühazir nin dinl nilm si.
d120 Dig r hissl rd n m qs dyönlü istifad
Dig r stimulların m nasının d rk olunması m qs di il  dig r sas hissl rd n istifad , m s l n,
predmetl rin strukturunun lamis  vasit si il  hiss olunması, konfet dadının v  ya gül-çiç k trinin 
hiss olunması.
d120 Hissiyyat orqanlarından m qs dyönlü istifad , dig r d qiql dirilmi  v
d qiql dirilm mi  istifad  qaydaları
B L KL R N
LD  OLUNMASI ZAMANI  SAS V RD
L R (d130 – d159) 
d130 T qlid
Bilikl rin  ld  olunmasının sas komponenti kimi, b nz tm  v  ya yamsılama, m s l n, jestl rin,
s sl rin v  ya  lifba h rfl rinin t qlidi. 
d135 T krarlama 
Bilikl rin ld  olunmasının sas komponenti kimi, mü yy n ardıcıllıqla t krarlama, m s l n,
onluqlarla sayma v  ya ucadan  eir oxunu u.
d140 Mütali  v rdi l rinin m nims nilm si
Yazı dilind  düzgün v  s lis mütali  (o cüml d n, Brayl yazısı il  mütali ) v rdi l rinin inki afı,
m s l n, h rfl rin v
lifbanın tanınması, düzgün t l ffüz etm kl  ucadan mütali , sözl rin v
ifad l rin ba a dü ülm si.

F allıq v  i tirak 
FBT
74
d145 Yazı v rdi l rinin m nims nilm si 
Nitq s sl rinin, sözl rin v  ifad l rin m nasının çatdırılması m qs di il  h min s sl rin, sözl rin 
v  ifad l rin
ks etdirilm si üçün istifad  olunan r mzl rin (simvolların) t krarlanması
v rdi l rinin inki afı (o cüml d n, Brayl dilind  yazılmı  yazı), m s l n, h rfl rin aydın yazılı ı
v  qrammatikadan düzgün istifad .
d150 Hesablama v rdi l rinin m nims nilm si
R q ml rl  manipulyasiya, sad   v  mür kk b riyazi  m liyyatların aparılması v rdi l rinin 
inki afı, m s l n, riyazi toplama v  çıxma i ar l rind n istifad   v  probleml rin h lli zamanı
düzgün riyazi  m liyyatların t tbiqi. 
d155 T crübi v rdi l rin qazanılması
Müst qil seçim edilm si v  mü yy n v rdi l rin inki af etdirilm si m qs di il  bir sıra
m liyyatların v  ya tap ırıqların yerin  yetirilm si (m s l n,
ahmat oyunu v  ya  m k
al tl rind n istifad ) üçün z ruri olan ba lan ıc v  kompleks v rdi l rin inki afı.
Daxil edilib: ba lan ıc v  kompleks v rdi l rin qazanılması
d1550 Ba lan ıc v rdi l rin qazanılması
Elementar, m qs dyönlü  m liyyatların yerin  yetirilm si qabiliyy tinin inki afı, m s l n,
ç ng l-bıçaqla, karanda la v  ya adi bir al tl  davranma qaydalarının öyr dilm si.
d1551 Kompleks v rdi l rin qazanılması
Futbol oyunu v  ya in aat al tl rind n istifad  kimi f aliyy t sah l rind  mövcud 
qaydalara riay t olunması, mü yy n h r k tl rin ardıcıllı ının qorunub saxlanması v
onların koordinasiya edilm si m qs di il  mür kk b m liyyatlar m cmusunun yerin
yetirilm si qabiliyy tinin inki af etdirilm si.
d1558 V rdi l rin qazanılması, dig r d qiql dirilmi
d1559 V rdi l rin qazanılması, d qiql dirilm mi
d159 Bilikl rin ld  olunması zamanı ba lan ıc v rdi l r, dig r d qiql dirilmi  v
d qiql dirilm mi  v rdi l r
B L KL R N T TB Q  (d160-d179) 
d160 Diqq tin c ml dirilm si
Diqq tin m qs dyönlü
kild  s ciyy vi stimullarda c ml dirilm si, m s l n, s s-küylü
raitd
fikrin toplanması.
d163 T f kkür
deyaların, konsepsiyaların v  ya obrazların m qs dyönlü v  ya qeyri-m qs dyönlü
kild  t snif 
edilm si v  istifad  olunması, m s l n, b dii obrazın yaradılması, teoremin isbatı, ideyaların ir li
sürülm si, beyin h ml si, meditasiya, dü ünc , spekulyativ v  reflektor t f kkür.
Çıxarılıb: probleml rin h lli (d175); q rarların q bul edilm si (d177) 

FBT
F allıq v  i tirak 
75
d166 Mütali
Ümumi bilikl rin v  xüsusi m lumatların ld  olıunması m qs di il  yazı materialının (m s l n,
kitabların, t limatların v  ya q zetl rin, o cüml d n Brayl dilind  buraxılmı  materialların) d rk
olunması v  t fsiri.  
Çıxarılıb: mütali  v rdi l rinin m nims nilm si (d140) 
d170 Yazı
M lumatların ötürülm si m qs di il  dil r mzl rinin (simvollarının) t krarlanması v  istiafd si, 
m s l n, hadis l rin t sviri v  ya m ktubun
rhi.  
Çıxarılıb: yazı v rdi l rinin m nims nilm si (d145) 
d172 Hesablama 
Sözl rl
rh olunan probleml rin h ll olunması üçün riyazi prinsipl rin t tbiqi il  hesablamaların
aparılması v   n tic l rin qeyd  alınması v  ya  ks etdirilm si, m s l n, üç toplananın c minin 
hesablanması v  ya bir r q min dig rin  bölünm sinin n tic sinin alınması.
Çıxarılıb: hesablama v rdi l rinin m nims nilm si (d150) 
d175 Probleml rin h lli
Sualları v  ya v ziyy tl ri eynil dirm kl   v  ya t hlil etm kl  onların cavabının v  ya h lli
yollarının axtarılması, variantların v   q rarların i l nib hazırlanması, q rarların mümkün 
n tic l rinin qiym tl ndirilm si v   q bul olunmu   q rarın icrası, m s l n, iki insan arasındakı
ziddiyy tl rin h lli.
Daxil edilib: sad  probleml rin h lli, mür kk b probleml rin h lli 
Çıxarılıb: t f kkür (d163); q rarların q bul edilm si (d177) 
d1750 Sad  probleml rin h lli
T rkibind  vahid aspekt v  ya sual dayanan sad  problemi eynil dirm kl  v  ya t hlil
etm kl  onun h llinin axtarılması, q rarların i l nib hazırlanması, q rarların mümkün 
n tic l rinin qiym tl ndirilm si v  q bul olunmu  q rarın icrası.
d1751 Mür kk b probleml rin h lli
T rkibind  bir-biri il  qar ılıqlı laq d  olan çoxsaylı aspekt v  ya bir neç
laq li problem 
dayanan mür kk b problemi eynil dirm kl  v  ya t hlil etm kl  onun h llinin
axtarılması, q rarların i l nib hazırlanması, q rarların mümkün n tic l rinin
qiym tl ndirilm si v  q bul olunmu  q rarın icrası.
d1758 Probleml rin h lli, d qiql dirilmi  dig r h ll
d1759 Probleml rin h lli, d qiql dirilm mi  h ll
d177 Q rarların q bulu
Variantlar arasından seçim edilm si, seçimin h yata keçirilm si v  edilmi  seçimin n tic l rinin
qiym tl ndirilm si, m s l n, mü yy n m qs dl rin seçilm si v  qar ıya qoyulması, yaxud yerin
yetirilm li olan bir neç  tap ırıqdan birinin h yata keçirilm si.
Çıxarılıb: t f kkür (d163); probleml rin h lli (d175) 

F allıq v  i tirak 
FBT
76
d179 Bilikl rin t tbiqi, dig r d qiql dirilmi  v  d qiql dirilm mi  bilikl r
d198 Bilikl rin ld  olunması v  t tbiqi, dig r d qiql dirilmi  bilikl r
d199 Bilikl rin ld  olunması v  t tbiqi, d qiql dirilm mi  bilikl r
BÖLM  2. ÜMUM  V Z F L R V  T L BL R
Bu bölm  ayrı-ayrı v  çoxplanlı v zif l rin yerin  yetirilm sinin ümumi aspektl rin , nizam 
qaydalarının t kilin  v  stressin aradan qaldırılmasına h sr olunur. Bu amill r, müxt lif  raitd
v zif l rin yerin  yetirilm sinin xüsusiyy tl rinin d qiql dirilm si üçün daha d qiq v zif  v  ya 
m ll rl  birlikd  istifad  oluna bil r.
d210 Ayrı-ayrı v zif l rin yerin  yetirilm si
V zif l rin yerin  yetirilm sinin qli v  fiziki komponentl ri il
laq dar olan sad , mür kk b v
koordinasiya olunmu
m liyyatların h yata keçirilm si, m s l n, v zif nin ir li sürülm si,
v zif l rin yerin  yetirilm si üçün vaxtın, yerin v  maddi ehtiyatların t kili, v zif nin yerin
yetirilm sinin stimulla dırılması, v zif nin sonad k yerin  yetirilm si v   v zif nin yerin
yetirilm sind n boyun qaçırılmaması.
Daxil edilib: sad  v  ya mür kk b v zif l rin yerin  yetirilm si, ayrı-ayrı v zif l rin müst qil v  ya qrup 
klind  yerin  yetirilm si.
Çıxarılıb: t crübi v rdi l rin qazanılması (d155); probleml rin h ll olunması (d175); q rarların q bul
edilm si (d177); çoxplanlı v zif l rin yerin  yetirilm si (d220).
d2100 Sad  v zif nin yerin  yetirilm si
Sad  v zif nin yerin  yetirilm si üçün z ruri olan vaxtın v  yerin hazırlanması, ba lanması
v  t kili, sad  t kkomponentli v zif nin yerin  yetirilm si, m s l n, kitab mütali si,
m ktub yazılması v  ya çarpayının yı ı dırılması.
d2101 Mür kk b v zif nin yerin  yetirilm si
Mür kk b v zif nin yerin  yetirilm si üçün z ruri olan vaxtın v  yerin hazırlanması,
ba lanması v  t kili, ardıcıl sur td  v  ya eyni zamanda yerin  yetiril  bil n mür kk b
çoxkomponentli v zif nin yerin  yetirilm si, m s l n, evd  mebelin düzülm si v  ya 
m kt b tap ırı ının h ll edilm si.
d2102 Ayrı-ayrı v zif l rin müst qil sur td  yerin  yetirilm si 
Sad  v  ya mür kk b v zif l rin yerin  yetirilm si üçün z ruri olan vaxtın v  yerin 
hazırlanması, ba lanması v  t kili, v zif nin müst qil sur td  v  ba qalarının köm yi 
olmadan t kil edilm si v  yerin  yetirilm si.
d2103 Ayrı-ayrı v zif l rin qrup  klind  yerin  yetirilm si
Sad  v  ya mür kk b v zif l rin yerin  yetirilm si üçün z ruri olan vaxtın v  yerin 
hazırlanması, ba lanması v  t kili, v zif nin bütünlükl  v  ya b zi aspektl rinin yerin
yetirilm sin  c lb olunmu  dig r insanlarla birlikd  h min v zif nin t kil edilm si v
yerin  yetirilm si.
d2108 Ayrı-ayrı v zif l rin yerin  yetirilm si, dig r d qiql dirilmi  v zif l r
d2109 Ayrı-ayrı v zif l rin yerin  yetirilm si, d qiql dirilm mi  v zif l r

FBT
F allıq v  i tirak 
77
d220 Çoxplanlı v zif l rin yerin  yetirilm si
Çoxplanlı, çoxt rkibli v  mür kk b v zif l rin bir hiss si olan sad , mür kk b v  koordinasiya 
edilmi
m ll rin ardıcıl sur td  v  ya eyni zamanda yerin  yetirilm si.
Daxil edilib: çoxplanlı v zif l rin yerin  yetirilm si, çoxplanlı v zif l rin tamamlanması, çoxplanlı
v zif l rin müst qil sur td  v  ya qrup halında yerin  yetirilm si.
Çıxarılıb: t crübi v rdi l rin qazanılması (d155); probleml rin h ll olunması (d175); q rarların q bul
edilm si (d177); ayrı-ayrı v zif l rin yerin  yetirilm si (d210) .  
d2200 Çoxplanlı v zif l rin yerin  yetirilm si
Bir neç  v zif nin yerin  yetirilm si üçün z ruri olan vaxtın v  yerin hazırlanması,
ba lanması v  t kili, ardıcıl sur td  v  ya eyni zamanda bir neç  v zif nin yerin
yetirilm si.
d2201 Çoxplanlı v zif l rin tamamlanması
Bir neç  v zif nin ardıcıl sur td  v  ya eyni zamanda tamamlanması.
d2202 Çoxplanlı v zif l rin müst qil sur td  yerin  yetirilm si 
Çoxplanlı v zif l rin yerin  yetirilm si üçün z ruri olan vaxtın v  yerin hazırlanması,
ba lanması v  t kili, bir neç  v zif nin müst qil sur td  v  ba qalarının köm yi olmadan 
t kil edilm si v  yerin  yetirilm si.
d2203 Çoxplanlı v zif l rin qrup  klind  yerin  yetirilm si
Çoxplanlı v zif l rin yerin  yetirilm si üçün z ruri olan vaxtın v  yerin hazırlanması,
ba lanması v  t kili, bir neç  v zif nin bütünlükl  v  ya b zi aspektl rinin yerin
yetirilm sin  c lb olunmu  dig r insanlarla birlikd  h min v zif nin t kil edilm si v
yerin  yetirilm si.
d2208 Çoxplanlı v zif l rin yerin  yetirilm si, dig r d qiql dirilmi  v zif l r
d2209 Çoxplanlı v zif l rin yerin  yetirilm si, d qiql dirilm mi  v zif l r
d230 Günd lik nizam qaydalarının yerin  yetirilm si 
Günd lik nizam qaydalarının v  ya öhd likl rin planla dırılması, t kili v  yerin  yetirilm si
üçün sad , mür kk b v  koordinasiya edilmi
m ll rin ardıcıl sur td  v  ya eyni zamanda yerin
yetirilm si, m s l n, gün  rzind  ayrı-ayrı v zif l rin planla dırılması v  vaxtın bölü üdrülm si.
Daxil edilib: günd lik nizam qaydalarının t kili v  icrası; öz f alli ının s viyy sinin idar  olunması.
Çıxarılıb: çoxplanlı v zif l rin yerin  yetirilm si (d220) .
d2301 Günd lik nizam qaydalarının t kili
Günd lik nizam qaydalarının v  ya öhd likl rin planla dırılması v  t kili üçün sad ,
mür kk b v  koordinasiya edilmi
m ll rin yerin  yetirilm si.
d2301 Günd lik nizam qaydalarının icrası
Günd lik nizam qaydalarının v  ya öhd likl rin icrası üçün sad , mür kk b v
koordinasiya edilmi
m ll rin yerin  yetirilm si.
d2303 Öz f allı ının s viyy sinin idar  olunması
Günd lik nizam qaydalarının v  ya öhd likl rin t l bl rind n asılı olaraq, qüvv nin, vaxtın
v  enerji s rfiyyatının bölü dürülm si.
d2308 Günd lik nizam qaydalarının icrası, dig r d qiql dirilmi  icra qaydaları
d2309 Günd lik nizam qaydalarının icrası, d qiql dirilm mi  icra qaydaları

F allıq v  i tirak 
FBT
78
d240 Stressin v  dig r psixoloji g rginlikl rin aradan qaldırılması
Böyük m suliyy t t l b ed n, stressl  v  ya böhran v ziyy ti il
laq dar olan v zif l rin icrası
zamanı yaranan psixoloji g rginlikl rin u urla idar  olunması v  n zar td  saxlanılması m qs di
il  sad , mür kk b v  koordinasiya olunmu
m liyyatların h yata keçirilm si, m s l n, intensiv 
h r k t
raitind  n qliyyatın idar  olunması v  ya bir qrup u a a n zar t edilm si.
Daxil edilib: m suliyy t; stressin v  böhran v ziyy tinin aradan qaldırılması.
d2400 M suliyy t
Öhd likl rin z ruriliyini d rk ed r k onların lazımi qaydada yerin  yetirilm si üçün sad ,
mür kk b v  koordinasiya olunmu
m liyyatların h yata keçirilm si.
d2401 Stressin aradan qaldırılması
V zif nin icrası il
laq dar olan g rginliyin, böhran v ziyy tinin v  stressin aradan 
qaldırılması üçün sad , mür kk b v  koordinasiya olunmu
m liyyatların h yata 
keçirilm si.
d2402 Böhran v ziyy tinin aradan qaldırılması
Böhran v ziyy tl rind , yaxud ciddi t hlük  v  ya ç tinlikl r dövründ  h lledici, dönü
m qamlarının aradan qaldırılması üçün sad , mür kk b v  koordinasiya olunmu
m liyyatların h yata keçirilm si.
d2408 Stressin v  dig r psixoloji g rginlikl rin öhd sind n g lm k qabiliyy ti, dig r
d qiql dirilmi  qabiliyy tl r
d2409 Stressin v  dig r psixoloji g rginlikl rin öhd sind n g lm k qabiliyy ti, 
d qiql dirilm mi  qabiliyy tl r
d298 Ümumi v zif l r v  t l bl r, dig r d qiql dirilmi
d 299 Ümumi v zif l r v  t l bl r, d qiql dirilm mi
BÖLM  3. ÜNS YY T
Bu bölm d  dil, i ar   v   r mzl r vasit si il  ünsiyy tin ümumi v   s ciyy vi elementl ri, o 
cüml d n m lumatların d rk olunması v
rh edilm si, söhb tin davam etdirilm si, rabit
vasit l rind n v  ünsiyy t texnikalarından istifad  üsulları n z rd n keçirilir.
ÜNS YY T ZAMANI M LUMATLARIN D RK OLUNMASI (d310 – d329) 
d310 Ünsiyy t zamanı ifahi m lumatların d rk olunması
ifahi nitq m lumatlarının birba a v   n z rd  tutulan m nalarının aydınla dırılması, m s l n,
ifad nin faktın t sdiqi v  ya idiomatik ifad  olmasının ba a dü ülm si.

Yüklə 2,08 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   39
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə