1. Qara yaran ı n tör ə dicisidirYüklə 1,3 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/12
tarix22.02.2017
ölçüsü1,3 Mb.
#9171
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

1. Qara yaran

ı

n tör

ə

dicisidir:

A) 


В

. burgdorferi

B) B. c

а

nisC) B. anthracis

D) B. bovis

E) B. mirabilis

2. Qara yarada infeksiyanb

ə

yi deyil:

A) mal-qara

B) atlar

C) marallar

D) ev qu

ş

ları

E) d


əvələ

r

3. Qızı

lcan

ı

n kataral dövrünün klinik 

ə

lam

ə

tl

ə

ri:

A) s


ə

pgil


ə

rin en


ə

n qaydada ard

ıcı

ll

ığıB) q

ı

zdı

rma, rinit, konyunktivit, quru öskür

ə

k

C) normal də

ri fonunda s

ə

pgil


ə

rin meydana ç

ı

xmas


ı

D) d


ə

rinin piqmentl

əşmə

si v


ə

 cüzi k


əpə

kvari qab

ı

qlanmas


ı

E) t


ə

ngn


əfə

slik, taxikardiya, akrosianoz4. Qara yara tör

ə

dicisinin toksinidir:

A) enterotoksin

B) sitotoksin

C) endotoksin

D) neyrotoksin

E) ekzotoksin5. Difteriyan

ı

n spesifik terapiyas

ı

na aiddir:

A) dezintoksikasion terapiya

B) desensibiliz

ə

edici terapiyaC) infuzion terapiya

D) seroterapiya

E) a

ğı

z-udlağı

n yerli müalic

ə

si

6. Tetanusda sağ

alman

ı

n ilk t

ə

zahürüdür:

A) udman

ı

n bə

rpa olunmas

ı

B) a


ğzı

n aç


ı

lmas


ı

C) sidik ifraz

ını

n b


ə

rpa olunmas

ı

D) tetanik qı

colman


ı

n itm


ə

si

E) toniki qı

colman


ı

n itm


ə

si

7. Qara yarada immunitet:

A) davaml

ı

B) tipospesifikC) q

ı

sa müddə

tli


D) yaranm

ı

rE) qeyri-steril faza

8. Yalanç

ı

 v

ərə

min aid oldu

ğ

u infeksiyalar:

A) transmissiv

B) t

ənə


ffüs

C) antroponoz

D) xarici örtük

E) zoonoz9. Qara yara karbunkulunun 

ə

n çox yerl

əş

diyi nahiy

ə

:

A) üz, 


ə

ll

ər

B) yuxar


ı ə

traf, qar

ı

n

C) döş

, gövd


ə

D) üz, dö

ş

E) ba


ş

, qar


ı

n

10. Epidemik parotitin ə

sas profilaktik üsuludur:

A) immunoqlobulin yeridilm

ə

si

B) ölü vaksinlə

 peyv


ə

nd

C) xə

st

ələrin t

ə

crid olunması

D) diri vaksinli peyv

ə

nd

E) karantin tə

dbirl


ə

ri

11. Dabağı

n hematoloji göst

ə

ricil

ə

ri :

A) leykositoz, trombositopeniyaB) leykopeniya, eozinofiliya

C) monositoz, trombositoz

D) limfositoz, EÇS –in enm

ə

siE) eozinofiliya, eritrositoz

12. Qara yaran

ı

n karbunkuloz formas

ı

na aid simptom:

A) Ortner

B) Stefanski

C) Qovorov-Qodelye

D) Rozenberq

E) Kurvuazye13. Qara yarada t

ə

tbiq olunan seroloji reaksiya:

A) komplementin birl

əşmə

 reaksiyası

B) aqlütinasiya reaksiyas

ı

C) polimeraza zə

ncirvari reaksiya

D) mikroaqlütinasiya, lizis reaksiyas

ı

E) qeyri – düz hemaqlütinasiya reaksiyası

14. Q

ızı

lcan

ı

n aktiv profilaktikas

ı

:

A) qan v


ə

 plazman


ı

n köçürülm

ə

si

B) normal insan immunoqlobuliniC) q

ızı


lca 

ə

leyhinə

 immunoqlobulin

D) stafilokokk 

ə

leyhinə

 immunoqlobulin

E) diri q

ızı


lca vaksini

15. Qara yaran

ı

n diaqnozunda istifad

ə

olunmur:

A) qeyri – düz hemaqlutinasiya reaksiyas

ı

B) biolojiC) parazitoloji

D) bakterioloji

E) bakteroskopik

16. Quduzlu

ğ

un tör

ə

dicisi bu ail

əyə

 m

ə

nsubdur:

A) Coronaviridae

B) Rinoviridae


C) Flaviviride

D) Herpesviridae

E) Rabdoviridae

17. Difteriya bu infeksiyalara aiddir:

A) transmissiv

B) ba

ğı

rsaqC) xarici örtük

D) t


ənə

ffüs


E) virus

18. Qara yara karbunkulunda qartma

ğı

n r

ə

ngi:

A) qonur


B) q

ı

rmızı

C) qara


D) q

ə

hvə

yi

E) sarı

mt

ıl - ya

şı

l19. Sodokunun mualic

ə

sind

ə

 t

ə

yin olunur:

A) fizioterapiya

B) vitamin kompleksi

C) deksametazon

D) peyv

ə

ndE) penisillin

20. Qara yaran

ı

n d

ə

ri formas

ınıə

n çox rast g

ələ

n variant

ıdı

r:

A) ödematoz

B) bulloz

C) karbunkuloz

D) erizipeloid

E) fleqmanoz21. Q

ızı

l yelin tör

ə

dicisidir:

A) q


ızılı

 stafilokoklar

B) proteyl

ə

rC) yersinialar

D) mirabilisl

ə

rE) 

β

 – hemolitik streptokoklar22. Klinik xüsusiyy

ə

tl

ə

rin

ə

 gör

ə

 g

ənə

 ensefalitinin formalar

ı

:

A) sar


ılı

qs

ız, meningeal, q

ı

zdı

rmas


ı

z, meningoensefalitik

B) sar

ılı


ql

ı

, meningeal, artritik, poliradikulonevritikC) q

ı

zdı

rmal


ı

, meningeal, meningoensefalitik, poliradikulonevritik

D) q

ı

zdı

rmal


ı

, paralitik, poliensefalit, miastenik

E) q

ı

zdı

rmas


ı

z, poliomielit, poliensefalit, artritik23. Q

ızı

l yelin yoluxma yoludur:

A) cinsi yolla

B) alimentar

C) transplansentar

D) z

ədələ


nmi

ş

 də

ri v


ə

 selikli qi

ş

a

E) aerogen24. Difteriya ina

ğını

n m

ə

rh

ələlə

rin

ə

 aiddir:

A) asfiksiya, h

ərə

ki oyan


ı

ql

ıq, sianotik

B) disfonik, h

ərə

ki oyan


ı

ql

ıq, artralgik

C) kataral, stenotik, asfiksiya

D) disfonik, hemorrargik, artralgik

E) kataral, stenotik, hemorrargik25. Q

ızı

lcayab

ə

nz

ə

r m

ə

xm

ərə

yin tör

ə

dicisi aiddir:

A) rikketsiyalara

B) viruslara

C) bakteriyalara

D) spiroxetalara

E) ibtidail

ərə

26. Q

ızı

l yelin müalic

ə

sind

ə

 t

ə

tbiq olunmur:

A) nitrofuran tör

əmələ

ri

B) timalinC) qan kocürm

ə

D) aloeE) antibiotikl

ə

r27. Skarlatinan

ı

n klinik t

ə

zahürl

ə

rin

ə

 aiddir:

A) q


ı

zarm


ış

 d

ərid

ə

 qansı

zmalar


B) q

ı

rmızı

 dermoqrafizm, n

ə

m v


ə

 soyuq d


ə

ri

C) qara ciyə

r v


ə

 dala


ğı

n xeyli böyüm

ə

si, a


ğrılı

 olmas


ı

D) «alovlu 

ə

sn

ək», «moru

ğ

u dil», solğ

un burun-dodaq üçbuca

ğı

E) d


ə

rid


ə

 irilövh


ə

li qab


ı

qlanman


ı

n olmamas

ı

28. Sulu çiç

ə

yin

ə

 aid tipik f

ə

sad:

A) sonsuzluq

B) otit

C) miokarditD) ensefalit

E) limfadenit29. Q

ızı

l yel diferensasiya olunmur:

A) felinozla

B) osteomielitl

ə

C) qara yara ilə

D) neyrodermitl

ə

rl

əE) fleqmona il

ə

30. İİ

V – infeksiyas

ı

nda opportunist x

ə

st

ə

likl

ə

tör

ə

tmir:

A) herpes viruslar

ı

B) salmonellalarC) protozoalar

D) göb


ələ

kl

ər

E) ortomiksoviruslar31. Q

ızı

l yelin infeksiya m

ə

nb

ə

idir:

A) ev qu


ş

lar


ı

B) g


ə

miricil


ə

r

C) piş

ikimil


ə

r

D) qara malE) x

ə

stə

 insan


32. Q

ızı

l yelin kliniki formalar

ı

dir:

A) birincili, residiv ver

ə

n, t


ə

krari


B) birincili, ikincili, fasil

ə

sizC) ikincili, fasil

ə

li, tə

krar


D) birincili, ikincili, fasil

ə

liE) fasil

ə

li, fasilə

siz, residivl

əşə

n

33. SMV infeksiyasını

n generaliz

ə

sin

ə

 s

əbə

b:

1) interkurrent infeksiya

2) sitostatikl

ə

r

3) immunodepressantlarla müalic

ə

4) uzun müdd

ə

tli antibiotikoterapiya

5) ev heyvanlar

ı

 il

ə

 t

ə

mas

6) gün

əş ş

üalar

ını

n t

ə

siri

A) 2,5,6;

B) 2,4,5 ;

C) 2,3,5 ;

D) 3,4,5

E) 1,2,3;34. Sar

ı

 q

ı

zd

ı

rman

ı

n q

ızğı

n dövründ

ə

 hemoqramma d

ə

yi

ş

iklikl

ə

ri:

A) leykopeniya, eritrositoz

B) limfopeniya, eritropeniya

C) leykositoz, trombositopeniya

D) eozinofiliya, bazofiliya

E) normositoz, trombositoz35. Q

ızı

l yelin residivin

ə

 xasd

ı

:

A) ba


ş

qa nahiy


ə

li ocaqda lokalla

şı

r, 2 ild


ə

n sonra


B) 

ə

n çox aşağı ə

traflarda lokalla

şı

r, 5 ild


ə

n sonra


C) 

ə

n çox yuxarı ə

traflarda lokalla

şı

r, 5 il


ə

 q

ədər

D) I – li ocaq nahiy

ə

sind


ə

 lokalla


şı

r, 2 il


ə

 q

ədər

E) II – li ocaq nahiy

ə

sind


ə

 lokalla


şı

r, 3 il


ədə

k

36. Toksoplazmozun diaqnostikası

nda t

ə

tbiq olunan seroloji reaksiya:

A) Vidal reaksiyas

ı

B) Vasserman reaksiyası

C) Paul-Bunnel reaksiyasi

D) Sebin-Feldman reaksiyas

ı

E) mikroaqlutinasiya reaksiyası

37. Q

ızı

l yelin residivl

ə

rind

ə ə

n çox i

şlə

dil

ə

n antibiotik:

A) oksasillin

B) streptomisin

C) rifampisin

D) kanamisin

E) qentamisin38. Yalanç

ı

 v

ərə

min skarlatinadan f

ə

rqli xüsusiyy

ə

tl

ə

ri:

1) k

ə

skin tonzillit, regionar lmfadenit

2) “ba

şlı

q, 

ə

lc

ə

k, corab”simptomlar

ı

 il

ə

 nöqt

ə

vari s

ə

pgi

3) sol

ğ

un burun-dodaq üçbuca

ğı

4) ileosekal nahiy

ədə

 a

ğrı

, artralgiya

5) qaraciy

ə

r v

ə

 dala

ğı

n böyüm

ə

si

6) alovlu 

ə

sn

ə

k, moru

ğ

u dil

A) 3, 4, 5;

B) 2, 4, 5;

C) 4, 5, 6;

D) 1, 3, 4

E) 1, 2, 3;39. Q

ızı

lcan

ı

n m

ə

nb

ə

yi:

A) sa


ğ

lam virusg

ə

zdiricil


ə

r

B) xə

st

ə insan

C) q


ızı

lcan


ı

 keçirmi


şlə

r

D) qansoran buğ

umayaql


ı

lar


E) x

ə

stə

 ev v


ə

 v

əhşi heyvanlar

40. Tetanusun yoluxma faktorudur:

A) çiy su

B) t

əzə


 qan

C) insan v

ə

 heyvan ekskrementlə

ri

D) torpaqE) boyat xör

ə

k41. A

ğ

caqanad ensefalitinin müalic

ə

sind

ə işlə

dilmir:

A) bronxolitikl

ə

r

B) hiperimmun at zə

rdab


ı

C) qammaqlobulin

D) kortikosteroidl

ə

rE) rekonvalessent z

ə

rdab42. Sodokuda mü

ş

ahid

ə

 olunur:

A) pankreatit

B) di

şlənə


n yerd

ə

 ilkin affektC) a

ğ ə


rpli dil

D) qaraciy

ə

r v


ə

 dala


ğı

n böyüm


ə

si

E) qaraciyə

r sirrozu43. Tetanusun kliniki formas

ı

 deyil:

A) qalxan tetanus

B) xroniki forma

C) ba


şı

n tetanusu

D) yay

ı

lmış

 forma


E) bulbar tetanus

44. Toksoplazmozda dölün yoluxmas

ı

na s

əbə

b olan klinik forma:

A) xroniki

B) latent

C) birincili-xroniki

D) ikincili-xroniki

E) k


ə

skin


45. Epidemik parotiti  brusellyozdanrql

ə

ndirmir:

A) Mursu simptomu

B) pankreatit

C) sidikd

ə

 diastazanin artması

D) Qiyen – Barre sindromu

E) orxoepididimit46. Tetanus tör

ə

dicisinin patogenetik faktoru:

A) endotoksin

B) enterotokssin

C) sitotoksin

D) ekzotoksin

E) fermentl

ə

r

47. Sulu çiçə

yi zaman

ı ə

sas morfoloji d

ə

yi

ş

iklikl

ə

r ba

ş

 verir:

A) yuxar


ı

 t

ənəffüs yollar

ı

ndaB) limfoid sistemd

ə

C) mə

rk

əzi sinir sistemind

ə

D) də

ri v


ə

 selikli qi

ş

alarda


E) qaraciy

ə

r və

 dalaqda


48. 

İİ

V – infeksiyas

ı

nda çox rast g

ələ

n x

ə

st

ə

likl

ə

rdir:

A) ür


ə

k – damar v

ə

 a

ğciy

ə

rB) infeksion v

ə

 onkolojiC) endokrinoloji v

ə

 damarD) ginekoloji v

ə

 endokrinE) d

ə

ri və

 stomatoloji
Yüklə 1,3 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə