1. r-qrammada “Bamper” s ınığı nec əYüklə 252,64 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/16
tarix06.02.2017
ölçüsü252,64 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

1. R-qrammada “Bamper” s

ınığı

 nec

ə

 n

əzərə

 çarp

ı

r?

A) X


ə

tti s


ını

q

B) Çoxqə

lp

əli s

ını


q

C) D


ə

lib-keç


ə

n s


ını

q

D) Terassayabə

nz

ər s

ını


q

E) Sümük toxumalar

ını

n üçkünc çıxı

nt

ılar

ı

2. Mə

hk

əmə

- tibbi ekspertiza xidm

ə

tinin t

əş

kilinin 

ə

saslar

ı

 hans

ı

 qurum

tərə

find

ə

n mü

ə

yy

ə

nl

əş

dirilir?

A) S


ə

hiyy


ə

 Nazirliyi

B) Respublika Prokurorlu

ğ

uC) Ali M

ə

hkəmə

D) Daxili 

İşlə

r NazirliyiE) Müdafi

ə

 Nazirliyi3. Qeyri - mikrob m

ənşə

li qida z

əhə

rl

ə

ri hans

ı

lard

ı

r?

A) Bakterial toksinl

ə

r

B) Zəhə

rli bitkil

ə

r

C) Civə

D) Etil spirti

E) Mikroblar

4. S

ı

naq 

şüşə

sin

ə

 standart £ v

ə β

 z

ə

rdab

ı ə

lav

ə

 edildikd

ə

 aqlutinasiya ba

ş

lam

ışdı

r. Qan hans

ı

qrupa aiddir?

A) qan


ı

n qrupu AB (IV)

B) qan

ı

n qrupu Aβ

 (II)


C) qan

ı

n qrupu 0£β

 (I)


D) qan

ı

n qrupu B£ (III)E) qan

ı

n qrupu Aβ

 (II) v


ə

 ya B£ (III)5. Evtanaziyaya gör

ə

 CM-nin hans

ı

 madd

ə

sind

ə

 cinay

ə

t m

ə

suliyy

ə

ti n

əzə

rd

ə

 tutulub:

A) CM.,madd

ə

 140.


B) CM.,madd

ə

 139.C) CM.,madd

ə

 141.D) CM.,madd

ə

 135.E) CM.,madd

ə

 136.6. Hans

ı

 dövl

ə

ti m

ə

hk

əmə

 t

ə

bab

ə

tinin v

ətə

ni saymaq olar?

A) Çini


B) Hindistan

ı

C) Fransanı

D) Rusiyan

ı

E) AB


Ş

-n

ı7. Ba

ş

a m

ə

hdud s

ə

th

ə

 malik olan 

əş

ya il

ə

 z

ə

rb

ədə

n tör

ənə

n s

ını

qlar

ı

n xarakteri nece olur?

A) D


ə

lik


şə

killi


B) Bas

ı

lmış

-q

əlp

ə

liC) X

ə

ttiD) Pill

əkə


nvari

E) Q


ə

lp

əli

8. Ya

şı

n t

ə

yini zaman

ı

 a

şağı

da göst

ə

ril

ə

nl

ə

rd

ə

n hans

ı ə

lam

ə

t daha d

ə

qiqdir?

A) d


ə

ri örtüyünün v

ə

ziyy


ə

ti

B) insanı

n boyu


C) sümükl

əşmə


 nöqt

ə

sinin olması

D) di


ş

 emal


ını

n sürtülm

ə

si

E) xarici cinsiyyə

t üzvl


ə

rinin v


ə

ziyy


ə

ti

9. Mə

hk

əmə

-tibbi müayin

ə

 hans

ı

 s

ənədə ə

sas

ə

n apar

ılı

r?

A) Müst


ə

ntiqin t


ə

liq


ə

sin


ə ə

sas


ə

n

B) Müstə

ntiqin q


ə

rar


ı

na 


ə

sas


ə

n

C) Hakimin qə

rar


ı

na 


ə

sas


ə

n

D) Zərə

əkmi

ş

in ə

riz


ə

sin


ə ə

sas


ə

n

E) Prokurorun qə

rar


ı

na 


ə

sas


ə

n

10. Aşı

nd

ırıcı

 z

əhə

r hans

ıdı

r?

A) Arsen


B) D

ə

m qazı

C) Süleymani

D) Sulfat tur

ş

usuE) Civ

ə


11. Bunlardan hans

ı

 madd

ə

 hemolitik z

əhə

rl

ərə

 aiddir?

A) Natrium q

ələ

visi


B) Benzol

C) Civ


ə

D) Qur


ğuş

un

E) Hörümçə

k z


əhə

rl

əri

12. Bir qayda olaraq hans

ı

 halda komissyon m

ə

hk

əmə

-tibbi ekspertizas

ı

 t

ə

yin edilir?

A) Tibb i

ş

çil


ə

rinin pe


şə

 sah


ə

sind


ə

 qanunsuz f

ə

aliyy


ə

tin


ə

 dair ekspertiza apar

ı

landa


B) 

İ

ntihar etmiş şə

xsin meyiti müayin

ə

 edil


ə

nd

əC) Sa

ğ

lamlığ

a z


ərə

r vurma d

ərəcə

sinin t


ə

yinind


ə

D) Q


ə

tl

ə yetirilmi

ş şə


xsin meyiti müayin

ə

 edilə

nd

əE) B

ə

dbə

xt hadis


ə

 n

ətic

ə

sində

 h

əlak olmu

ş şə


xsl

ə

rin meyitlə

ri müayin

ə

 edil


ə

nd

ə13. Yan

ı

q x

ə

st

ə

liyind

ə

 hans

ı

 dövrl

ə

r mü

ş

ahid

ə

 edilir?

A) Yan


ı

şoku dövrü

B) 


İ

nfeksion k

ə

skinl


əşmə

 (toksemiya)

C) Yan

ığı


n sa

ğ

alması

 dövrü


D) Göst

ə

rilə

n dövr


ıə

rin ham


ısı

E) Yan


ı

q iltihab

ı

 dövrü


14. Hans

ı

 temperatur s

ə

viyy

ə

sind

ə

 çürüm

ə

 prosesi daha 

ə

lveri

ş

lidir?

A) 5-10°C

B) 30-40°C

C) 0-1°C


D) 10-20°C

E) 60°C


15. Az

ə

rbaycan Respublikas

ını

n CPM-nin 140-c

ı

 madd

ə

sin

ə ə

sas

ə

n, hans

ı

 halda m

ə

hk

əmə

tibbi ekspertizas

ını

n t

ə

yin edilm

ə

si mütl

ə

qdir?

A) Alkoqol s

ə

rxo


ş

lu

ğunun t

ə

yini mə

qs

ədi il

ə

B) Cinsin tə

yini üçün

C) Ümumi v

ə

 peşə əmə

k qabiliyy

ə

tinin itirilmə

 d

ərəcəsinin t

ə

yini üçünD) Sa

ğ

lamlığı

n v


ə

ziyy


ə

tinin t


ə

yini m


ə

qs

ədi il

ə

E) Ölümün səbə

binin t


ə

yin edilm

ə

si m


ə

qs

ədi il

ə


16. Terminal t

ənə

ffüs h

ərəkə

tl

ə

ri m

ə

rh

ələ

si üçün xarakterik olan n

ə

dir?

A) sakit v

ə

ziyy


ə

t

B) nəfə

salma akt

ını

n n


əfə

sverm


ədə

n üstün olmas

ı

C) n


əfə

sverm


ə

nin n


əfə

salmadan üstün olmas

ı

D) güclü qı

colmalar


E) nizams

ı

z tənə

ffüs h


ərəkə

tl

əri

17. 

İ

sti maye t

ə

sirind

əəmələ

 g

ə

lmi

ş

 yan

ı

qlarda a

şağı

dak

ı ə

lam

ə

tl

ə

rd

ə

n hans

ı

 olmur?

A) d


ə

rid


ə

 q

ızart

ı

 və şiş

kinliyin olmas

ı

B) d


ə

rid


ə

 tükl


ə

rin yanmamas

ı

C) d


ə

rinin kömürl

əşmə

si

D) yanığı

n ax


ı

nt

ı şəklind

ə

 olması

E) d


ə

rid


ə

 iç


ə

risind


ə

 maye il


ə

 olan suluqlar

ı

n olmas


ı

18. R

ə

y verm

ə

kd

ə

n boyun qaç

ı

rmaya gör

ə

 ekspert CM-nin a

şağı

dak

ı

 madd

ə

si il

ə

 m

ə

suliyy

ə

t

da

şıyı

r:

A) CM.,madd

ə

 300.


B) CM.,madd

ə

 298.C) CM.,madd

ə

 296.D) CM.,madd

ə

 297.E) CM.,madd

ə

 292.19. Dir

ə

nmi

ş

 v

ə

ziyy

ə

td

ə

 at

əş

in 

ə

sas 

ə

lam

ə

ti hans

ıdı

r?

A) Toxuma çat

ış

mazl


ığı

B) Yara 


ə

traf


ı

nda 


ə

lav


ə

 faktorlar

ı

n olmaması

C) 


Ş

tamp izinin olmas

ı

D) Giri


ş

 d

əliyinin k

ə

narlarını

n çevrilm

ə

si

E) Silinmə

 v

ə s

ı

yrı

lma halqalar

ını

n olmas


ı

20. A

şağı

 temperaturun t

ə

sirind

ə

n ölmü

ş

 insan

ı

n meyitini müayin

ə

 ed

ə

rk

ə

n hans

ı

 tipik 

ə

lam

ə

t

tap

ılı

r?

A) Minakov l

əkələ

ri

B) Olivye-Danjer ə

lam


ə

ti

C) Tardye ləkələ

ri

D) Amyuss ə

lam


ə

ti


E) Puparev 

ə

lamə

ti

21. Bədə

nin s

ə

thinin 30%-d

ə

n çox sah

ə

sini 

ə

hat

ə

 ed

ə

n, lakin a

ğı

r d

ərəcə

li 

ş

ok tör

ədə

n

yan

ı

qlar z

ərə

rvurmaya gör

ə

 CM hans

ı

 madd

ə

sin

ə

 aiddir?

A) CM.,madd

ə

 127.


B) CM.,madd

ə

 126.C) CM.,madd

ə

 133.D) CM.,madd

ə

 128.E) CM.,madd

ə

 132.22. Hans

ı

 s

ənə

dl

ərə ə

sas

ə

n ekspertiza apar

ılı

r?

A) müayin

ə

 olunan xə

st

əlik tarixi

B) z


ərə

əkənin 

ə

rizə

si

C) istintaq orqanlarını

n q


ə

rar


ı

D) s


ə

hiyy


ə

 orqanlar

ını

n gönd


ə

ri

ş v

ərəqə


sin

ə

E) tə

cili yard

ı

m stansiyasını

n gönd


ə

ri

ş v

ərəqə


si

23. A

şağı

da göst

ə

ril

ə

n x

ə

sar

ə

tl

ə

rd

ə

n hans

ı

 küt 

əş

ya il

ə

 yetirilm

əyə

 xarakter deyildir?

A) S


ı

yr

ıqlar

B) Qans


ı

zmalar


C) C

ırı


lmalar

D) 


Ə

zilmi


ş

 yaralar


E) Çap

ı

lma24. Sa

ğ

laml

ığ

a a

ğı

r z

ərə

r vurman

ı

n hans

ı ə

lam

ə

tl

ə

ri vard

ı

r?

A) ümumi 

əmə

k qabiliyyə

tinin 10%-

ə

 q

ədər itirilm

ə

siB) ümumi 

əmə


k qabiliyy

ə

tinin 1/3-də

n az olmayaraq dayanaql

ı

 itirilm


ə

si

C) ümumi əmə

k qabiliyy

ə

tinin 1/3-də

n az itirilm

ə

si

D) ümumi əmə

k qabiliyy

ə

tinin cüzi dayanı

ql

ı itirilm

ə

siE) ümumi 

əmə


k qabiliyy

ə

tinin 10-%-də

n 33%-


ə

 q

ədər itirilm

ə

si25. Az

ə

rbaycan Respublikas

ını

n CPM-nin 140-c

ı

 madd

ə

sin

ə ə

sas

ə

n, hans

ı

 halda m

ə

hk

əmə

tibbi ekspertizas

ını

n t

ə

yin edilm

ə

si mütl

ə

qdir?

A) Cinsi yetkinliyin t

ə

yini üçünB) Simulyasiya, dissimulyasiya, aqravasiyan

ı

n tə

yini üçün

C) Ox

ş

arlığı

n t


ə

yini üçünD) Sa

ğ

lamlığ

a z


ərə

rvurman


ı

n a


ğı

rl

ıq d

ərəcə


sinin v

ə

 xarakterinin tə

yin olunmas

ı

E) Mayalandı

rma qabiliyy

ə

tinin t


ə

yini m


ə

qs

ədi il

ə

26. Göstə

ril

ə

n madd

ələ

rd

ə

n hans

ı

lar

ı

 stimulyatorlara aiddir?

A) LSD, MDMA, ekstazi

B) Etaminol natrium

C) Etil spirti

D) Morfin, heroin, promedol

E) Kokain, pervitin27. A

ğı

r z


Yüklə 252,64 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə