1. Revmatoid artrit (RA) hans ı xarakterli oynaq x ə st ə liyidir?Yüklə 285,99 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/12
tarix16.02.2017
ölçüsü285,99 Kb.
#8561
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

1. Revmatoid artrit (RA) hans
ı
 xarakterli oynaq x
ə
st
ə
liyidir?
A) metabolik
B) spondiloartritl
ə
C) reaktiv
D) iltihab
ı
E) degenerativ
2. Revmatoid artrit zaman
ı
 ür
ə
yin 
ə
n çox hans
ı
 qapa
ğı
 z
ədələ
nir?
A) mitral qapaq
B) heç bir qapaq z
ədələ
nmir
C) üçtayl
ı
 qapaq
D) a
ğ
 ciy
ə
r arteriyas
ı
 qapa
ğı
E) aortal qapaq
3. Revmatoud artritd
ə
 hans
ı
 simptom erk
ə
n diqnoz qoyma
ğ
a köm
ə
k edir?
a) oynaqlarda lateral kistl
ə
rin olmas
ı
;
b) axill v
ətə
rind
ə
 palpasiyada a
ğrı
;
c) s
əhə
r h
ərəkə
tsizlik;
d) d
ə
rialt
ı
 düyünl
ə
r;
e) falanqaras
ı
 oynaqlarda ödem.
Düzgün variant
ı
 seçin:
A) c,d,e
B) a,b
C) b,c
D) c,d
E) a,b,c
4. Silikozun tez-tez rast g
ə
lin
ə
n f
ə
sad
ı
 hans
ıdı
r?
A) A
ğ
 ciy
ə
rl
ə
rin v
ərə
mi
B) Bronxial astma
C) A
ğ
 ciy
ə
rin kandidozu
D) A
ğ
ciy
ə
r ür
ə
yi
E) A
ğ
 ciy
ə
rl
ə
rin x
ə

ə
ngi
5. Revmatoid artritd
ə
 sinovial mayenin xarakterik xüsusiyy
ə
ti:
A) mayed
ə
 Ca-pirofosfat kristallar
ını
n olmas
ı

B) hemorragik ekssudat
C) mayed
ə
 urat kristallar
ını
n olmas
ı
D) mayenin qeyri-iltihab xarakterli olmas
ı
E) mayenin iltihabi xarakterd
ə
 olmas
ı
6. Qaraciy
ə
r sirrozu üçün hans
ı
 simptom xarakterik deyil:
A) asteno-vegetativ sindrom
B) portal hipertenziya
C) meteorizm
D) k
ə
skin a
ğrı
E) dispepsiya
7. Revmatoid artritin müalic
ə
sind
ə
 metotreksat n
ə
 vaxt istifad
ə
 olunur?
A) sistem z
ədələ
nm
ələ
rl
ə
 ged
ə
n yüks
ə
k aktivlikli RA
B) 
ə
sas
ə
n oynaqlar
ı
n z
ədələ
nm
ə
si il
ə
 ged
ə
n forma
C) RA-n
ı
n ba
ş
lan
ğı
c m
ə
rh
ələ
si, minimal f
ə
all
ı
q
D) monoartrit 
şə
klind
ə
 inki
ş
af ed
ə
n forma
E) ah
ı
l ya
şlı
 pasiyentl
ə
rd
ə
 v
ə ə
sas
ə
n oynaqlar
ı
n z
ədələ
nm
ə
si il
ə
 ged
ə
n RA
8. Angilozla
şdırıcı
 spondiloartritin 
ə
sas 
ə
lam
ə
ti. Düzgün variant
ı
 seçin:
A) f
əqərələ
rd
ə
 osteofitl
ə
rin 
əmələ
 g
ə
lm
ə
si
B) subxondral osteoskleroz
C) f
əqərələ
rd
ə
 spontan s
ını
qlar
ı
n ba
ş
 verm
ə
si
D) fizioloji f
əqərə ə
yrilikl
ə
rin hamarla
ş
mas
ı
E) f
əqərə
aras
ı
 diskd
ə
 ba
ş
 ver
ə
n degenerativ d
ə
yi
ş
iklik
9. Dermatomiozitin patoqnomonik göst
ə
ricil
ə
rind
ə
n biri:
A) alopesiya
B) "heliotrop" eritemal
ı
 yuxar
ı
 göz qapa
ğını
n paraorbital ödemi v
ə
 Hottron sindromu
(daraq-falanqa oynaqlar
ı
 üz
ə
rind
ə
 eritema)
C) Reyno sindromu
D) poykilodermiya
E) b
ədə
nin aç
ı
q hiss
ələ
rinin eritemas
ı
10. Revmatoid artrit
ə
 xarakterdir:
a) s
əhə
rl
ə
r h
ərəkə
tin m
ə
hdudla
ş
mas
ı
;

b) oynaqlar
ı
n simmetrik z
ədələ
nm
ə
si;
c) distal falanqaaras
ı
 oynaqlar
ı
n z
ədələ
nm
ə
si;
d) oynaq nahiyy
ə
sind
ə
 hiperemiyan
ı
n olmas
ı
;
e) gec
ə
nin birinci yar
ısı
nda oynaqlarda agr
ını
n olmas
ı
.
Düzgün variant
ı
 seçin:
A) b,c
B) a,b
C) c,d
D) a,b,c
E) c,d,e
11. Qeyri selektiv proteinuriya a
şağı
dak
ı
lardan hans
ını
 t
ə
sdiql
ə
yir?
A) reabsorbsiyan
ı
n pozulmas
ını
B) yumaqc
ı
qlar
ı
n filtrasiyon t
ə
rkibinin k
ə
skin pozulmas
ını
C) eksresiyan
ı
n pozulmas
ını
D) sekresiyan
ı
n pozulmas
ını
E) interstisial toxumada iltihabi prosesini
12. Faqositl
ə
rin sinovial mayed
ə
 yüks
ə
k d
ərəcədə
 artmas
ı
 hans
ı
 x
ə
st
ə
likd
ə
 rast

lir?
A) fibromialgiya
B) revmatoid artrit
C) Titse sindromu
D) Bexterev x
ə
st
ə
liyi
E) osteoartroz
13. Revmatoid artritin bazis terapiyas
ı
na aiddir:
a) tauredon;
b) metotreksat;
c) aspirin;
d) prednizolon;
e) ibuprofen.
Düzgün variant
ı
 seçin:
A) a,b

B) c,d,e
C) b,c
D) a,b,c
E) c,d
14. Portal sirroz zaman
ı
 qida borusu varikoz geni
şlə
nmi
ş
 venalar
ı
n qanaxmas
ını
n
qar
şısını
 alma t
ə
dbirl
ə
rin
ə
 aiddir:
A) venadaxili vazopressin yeridilm
ə
si
B) bunlar
ı
n ham
ısı
C) 
ε
-Aminokapron tur
ş
usunun vurulmas
ı
D) balonlu zondla obturasion tamponada
E) t
əzə
 dondurulmu
ş
 qan
ı
n köçürülm
ə
si
15. X
ə
st
ədə
 limfa düyünl
ə
ri, dalaq böyüyüb, limfositozla leykositoz

ş
ahid
ə
edilir.Sizin diaqnozunuz:
A) k
ə
skin limfoblast leykoz
B) xronik mieloleykoz
C) eritremiya
D) xronik limfoleykoz
E) limfoqranulomatoz
16. Sirkulyasiya ed
ə
n immun komleksl
ə
r hans
ı
 x
ə
st
ə
likd
ə
 t
ə
yin edilir?
A) psoriatik artrit
B) k
ə
skin revmatik q
ı
zd
ı
rma
C) sistem sklerodermiya
D) revmatoid artrit
E) podaqra
17. Sistem sklerodermiyan
ı

ə
sas diaqnostik laborator göst
ə
ricisi:
A) DNT-y
ə
 qar
şı
 antitel
B) anti SKL-70 v
ə
 antisentromer antitel
C) EÇS-in yüks
ə
lm
ə
si
D) LE-hüceyr
ələ
ri
E) RF

18. Revmatoid artrit zaman
ı
 a
ğ
ciy
ə
rl
ə
rin z
ədələ
nm
ə
sinin 
ə
n çox hans
ı
 formas
ı
 rast

linir?
A) pnevmoniya
B) fibrozla
şdırıcı
 alveolit
C) adheziv plevrit
D) qanhayx
ı
rma
E) bronxoektaziya
19. Xroniki pielonefrit:
A) böyr
ə
k yumaqc
ı
qlar
ını
n z
ədələ
nm
ə
sidir
B) böyr
ə
k l
əyə
ni v
ə
 kasac
ı
qlar
ını
n qeyri-spesifik iltihabi x
ə
st
ə
liyiidir
C) böyr
ə
k yumaqc
ı
qlar
ını
n kistoz-fibrotik d
ə
yi
ş
ikliyidir
D) böyr
ə
k yumaqc
ı
qlar
ı
n ikit
ərə
fli z
ədələ
nm
ə
si il
ə
 ged
ə
n autoimmun x
ə
st
ə
likdir
E) böyr
ə
k parenximas
ını
n spesifik x
ə
st
ə
liyidir
20. Xroniki böyr
ə
k çat
ış
mazl
ıgı
nda hans
ı
 antibiotikd
ə
n orta dozada istifad
ə
 etm
ə
k
olar?
A) tetrasiklin
B) qentomisin
C) biseptol
D) tarivid
E) ampisillin
21. Revmatoid artritin I m
ə
rh
ələ
sinin rentgen 
ə
lam
ə
tl
ə
ri:
A) osteofitl
ə
r
B) birt
ərə
fli sakroileit
C) oynaq
ə
traf
ı
 osteoporoz
D) subxondral osteoskleroz
E) oynaq q
ığı
rda
ğını
n da
ğı
lmas
ı
22. Seropozitiv revmatoid artrit n
ə
dir?
A) qan z
ə
rdab
ı
nda ASL-O tap
ılı
r
B) qan z
ə
rdab
ı
nda RF olmur
C) qan z
ə
rdab
ı
nda LE-hüceyr
ələ
r olur
D) qan z
ə
rdab
ı
nda C-reaktiv zülal olur

E) qan z
ə
rdab
ı
nda RF olur
23. Sutka 
ə
rzind
ə
 n
ə
 q
ədə
r d
ə
mir sorulur?
A) 2,0- 2,5 mq
B) 10,0- 12,0 mq
C) 0,5- 1,0 mq
D) 7,0- 8,0 mq
E) 4,0- 4,5 mq
24. Revmatoid artritin II m
ə
rh
ələ
sinin rentgenoloji 
ə
lam
ə
tini göst
ə
rin:
A) osteofitl
ə
r
B) osteoporoz
C) oynaq ba
şı
nda t
ə
k-t
ə
k eroziya v
ə
 oynaq yar
ığını
n daralmas
ı
D) oynaq s
ə
thl
ə
rind
ə
 çoxlu kistalar
ı
n olmas
ı
E) subxondral osteoskleroz
25. Artroza hans
ı ə
lam
ə
tl
ə
r xarakterdir?
a) mexaniki a
ğrı
;
b) oynaqda 
şiş
kinlik;
c) oynaqda temperaturun qalxmas
ı
;
d) oynaqda x
ı

ı
lt
ı
;
e) z
ədələ
nmi
ş
 oynaqda hiperpiqmentasiya.
Düzgün variant
ı
 seçin:
A) b,c
B) c,d
C) a,b,c
D) c,d,e
E) a,b
26. Asbestozun f
ə
sadlar
ı
ndan daha tez-tez mü
ş
ahid
ə
 edil
ə
ni:
A) Xroniki bronxit
B) A
ğ
 ciy
ə
rl
ə
rin v
ərə
mi
C) Yuxar
ı ə
zalar
ı
n polinevropatiyas
ı
D) A
ğ
 ciy
ə
r x
ə

ə
ngi v
ə
 plevran
ı
n mezoteliomas
ı
E) Bronxial astma

27. Revmatoid faktor n
ə
dir?
A) antigen
B) autoantigen
C) autoantitel
D) zülal
E) dimer molekulas
ı
28. X
ə
st
ədə
 qaraciy
ə
r sirrozu, böyr
ə
k v
ə
 oynaqlarda d
ə
yi
ş
ilikl
ə
r mü
ş
ahid
ə
 olunur.
Müayin
ə
 zaman
ı
 eritrositl
ə
rin hemolizi, gözd
ə
 Kayzer-Fley
ş
er halqalar
ı
, psixi

yi
ş
ilikl
ə
r a
ş
kar olunmu
ş
dur. Ehtimal olunan x
ə
st
əı
ik:
A) Vilson-Konovalov
B) hemoxromatoz
C) medikamentoz hepatit
D) xroniki C virus hepatit
E) heptosellular karsinoma
29. Revmatik poliartrit
ə
 xarakterdir:
a) oynaqlar
ı
n davaml
ı
 deformasiyas
ı
;
b) oynaqlar
ı
n davams
ı
z deformasiyas
ı
;
c) iri v
ə
 orta oynaqlar
ı
n z
ədələ
nm
ə
si;
d) uçucu a
ğrı
;
e) qeyri steroid iltihab 
ə
leyhin
ə
 d
ə
rmanlar
ı
n q
ə
bulundan sonra agr
ını
n itm
ə
si.
Düzgün variant
ı
 seçin:
A) a,b
B) b,c
C) c,d
D) c,d,e
E) a,b,c
30. Düyünlü poliarteriitd
ə
 periferik sinir sisteminin z
ədələ
nm
ə
sinin 
ə
sas xüsusiyy
ə
ti:
A) simmetrik z
ədələ
nm
ə
B) v
ətə
r refleksi yüks
ə
lir
C) sür
ə
tl
ə
 inki
ş
af edir
D) asimmetrik z
ədələ
nm
ə

E) h
ərə
ki poz
ğ
unluq ba
ş
 vermir
31. Reyter sindromu zaman
ı
 laborator analizd
ə
 hans
ı
 patologiya daha çox rast

linir?
A) EÇS-in yüks
ə
lm
ə
si
B) RF-nin a
ş
kar olunmas
ı
C) proteinuriya
D) uretradan götürülmü
ş
 yaxmada xlamidiyan
ı
n tap
ı
lmas
ı
E) trombositopatiya
32. Revmatoid artritd
ə
 hans
ı
 oynaq z
ədələ
nir?
A) proksimal falanqaaras
ı
 oynaqlar
ı
B) distal falanqaaras
ı
 oynaqlar
ı
C) onurgan
ı
n boyun hiss
ə
si oynaqlar
ı
D) birinci daraq falanqaaras
ı
 oyna
ğı
E) onurgan
ı
n bel hiss
ə
sini
33. A
ş
ag
ı
dak
ı
lardan hans
ı
 a
ğrını
n iltihab
ı
 xarakter olmas
ını
 göst
ə
rir?
a) oynaqda deformasiya;
b) oynaqlarda x
ışı
lt
ı
;
c) oynaqlarda 
şiş
kinlik;
d) oynaq d
ə
risind
ə
 hipertermiya;
e) oynaga ag
ı
rl
ı
q dü
şə
nd
ə
 agr
ı
.
Düzgün variant
ı
 seçin:
A) a,b,c
B) c,d,e
C) a,b
D) c,d
E) c,b
34. Hans
ı
 sidikqovucu preparat aldosteronun antaqonistidir?
A) uregit
B) mannit
C) furosemid
D) vero
ş
piron

E) bütün yuxar
ı
da adlar
ı
 sadalananlar
35. Osteoartrozda rentgenoloj d
ə
yi
ş
ikl
ə
r hans
ıdı
r?
a) osteoporoz;
b) oynaqlarda eroziyalar
ı
n olmas
ı
;
c) osteofitoz;
d) oynaq yar
ıgını
n daralmas
ı
;
d) osteoskleroz.
Düzgün variant
ı
 seçin :
A) c,d
B) b,c
C) c,d,e
D) a,b,c
E) a,b
36. Xroniki kolit üçün xarakterikdir:
A) x
ə
st
ə
liyin patogenezind
ə
disaxaridoz çat
ış
mazl
ığı
 rol oynay
ı
r
B) k
ə
skinl
əşmə
 dövründ
ə
 polifekaliya olur
C) bütün sadalananlar düzdür
D) anamnezd
ə
 tez-tez dizenteriya qeyd olunur
E) a
ğı
r gedi
ş
at
ı
 zaman
ı
 B
12
çat
ış
mazl
ığı
 olur.
37. Hemorragik vaskulit
ə
 xarakterdir:
A)  hematom qanaxma
B)  laxtalanma müdd
ə
tinin uzanmas
ı
C)  protrombin indeksinin azalmas
ı
D)  trombositopeniya
E) vaskulit-purpur tip qanaxma
38. Osteoartroz zaman
ı
 patoloji prosesin 
ə
n çox 
ə
lilliy
ə
 g
ə
tir
ə
n lokalizasiyas
ı
hans
ıdı
r?
A) diz oynaqlar
ı
B) bud-çanaq oynaqlar
ı
C) 
ə
ll
ə
rin distal falanqalararas
ı
 oynaqlar
ı
D) çiyin oynaqlar
ı

E) a
şı
q-daban
39. Dekompressiya x
ə
st
ə
liyinin a
ğı
rla
ş
malar
ı
na n
ə
 aid deyil:
A) Görm
ə
nin pozulmas
ı
B) Reyno sindromu
C) Parezl
ə
rin, iflicl
ə
rin v
ə
 paraplegeyl
ə
rin inki
ş
af
ı
D) Pnevmotoraks
E) Hu
ş
un itirilm
ə
si
40. Bu
ş
ar düyünl
ə
ri hans
ı
 oynaqlar
ı
n osteoartrozunda rast g
ə
lir?
A) proksimal falanqalararas
ı
 oynaqlarda
B) bud-çanaq oynaqlar
ı
nda
C) mil-bil
ə
k oynaqlar
ı
nda
D) distal falanqalararas
ı
 oynaqlarda
E) diz oynaqlar
ı
nda
41. Neçiporenko s
ı
nag
ı
na gör
ə
 sa
ğ
lam adamda 1ml sidikd
ə
 n
ə
 q
ədə
r leykosit olur?
A) 2*10
2
B) 4*10
4
C) 1*10
2
D) 4*10
3
E) 1*10
3
42. 58 ya
şlı
 x
ə
st
ə
 qad
ı
n uzun müdd
ə
tdir osteoartrozdan 
ə
ziyy
ə
t ç
ə
kir. X
ə
st
ə
hərəkətə
 ba
ş
layanda v
ə
 pill
əkə
ni ç
ı
xanda diz oyna
ğı
nda k
ə
skin a
ğrı
lar olur, b
əzə
n

st
ə
nin diz oyna
ğı
 tam aç
ı
lm
ı
r. Bel
ə
 halda oyna
ğı
n aç
ı
lmamas
ını
n s
əbə
bi n
ə
dir?
A) podaqra
B) reaktiv sinovit
C) oynaq yar
ığını
n daralmas
ı
D) oynaq ba
şını
n s
ınığı
E) oynaq siçovulu


Yüklə 285,99 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə