1. Sinus bradikardiyas ı üçün xarakterik ekq?Yüklə 223,3 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/13
tarix07.01.2017
ölçüsü223,3 Kb.
#4534
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

31. Mitral stenozlu x

ə

st

ədə

 s

ə

yrici aritmiya fonunda peresistolik küy nec

ə

 d

ə

yi

ş

ir:

A) az gücl

ə

nir


B) d

ə

yiş

mir


C) itir

D) azal


ı

r

E) hiss olunacaq dərəcədə

 gücl


ə

nir


32. Eksudativ plevritin rentgenoloji 

şə

kli üçün xarakterikdir:

A) homogen kölg

ə

lik,divararalığ

i orqanlar

ı

ln x


ə

st

ə t

ərəfə


 yerd

ə

yişmə

si

B) horizontal sə

viyy


ə

li mayeli bo

ş

luq


C) homogen kölg

ə

lik, divararalığı

 orqanlar

ı

n sa


ğ

lam t


ərəfə

 yerd


ə

yi

şməsi

D) a


ğ

ciy


ə

rin 


şə

ffafl


ığını

n artmas


ı

E) a


ğ

ciy


ə

şəklinin gücl

ə

nmə

si

33. Emfizema zamanı

 pasiyentin 

ə

sas 

ş

ikay

ə

ti:

A) t


ə

ngn


əfə

slik


B) dö

ş

 qəfə

sind


ə

 a

ğrıC) b

əlğə


m ifraz

ı

 ilə

 öskür


ə

k

D) qanhayxı

rma


E) bo

ğ

ulma tutmaları

34. A

ş

aq

ı

dak

ı

lardan hans

ını

 quru perikarditl

ə

 differensasiya etm

ə

k laz

ı

m g

ə

lir:

A) qida borusunun peptik yaras

ı

B) miokard infarktC) diafraqma y

ı

rtıgı

D) k


ə

sk

ın pankreatit

E) miokardit35. Taxisistolik forma s

ə

yrici aritmiya mü

ş

ahid

ə

 olunur:

1) Volf- Parkinson- Uayt sindromunda;

2) tireotoksikozda;

3) PR interval

ını

n q

ı

salmas

ı

 sindromunda;

4) hipertonik ür

ə

kd

ə

.

A) 1,2 v


ə

 3

B) 1 və

 3

C) 2 və

 4

D) 1, 2, və

 4

E) 3 və

4

36. Vorobyov-Pottencer simptomu xarakterikdir:

A) k

ə

skin pnevmaniya üçünB) bronxoektaziyaa üçün

C) quru apikal plevrit üçün

D) bronxial astma üçün

E) eksudativ plevrit üçün37. Transudat xarakterli plevral çoküntü mü

ş

ahid

ə

 olunur:

A) revmaotid artirit zaman

ı

B) Meyqs sindromundaC) plevran

ı

n mezoteliomasindaD) qaraciy

ə

r sirrozundaE) a

ğ

ciyə

r v


ərə

mind


ə

38. Diaqnostik m

ə

qs

ə

dl

ə

 plevral punksiya hans

ı

 x

ə

st

ə

likd

ə

 t

ə

yin olunur:

A) krupoz pnevmoniya

B) xroniki bronxit

C) bronxoektaziya

D) ekssudativ plevrit

E) bronxial astma39. M

ədə

cik paroksizmal taxikardiyas

ı

 a

şağı

dak

ını

n x

əbə

rçisi ola bil

ə

r:

A) miokard infarkt

ı

B) qulaqcı

q s


ə

yirm


ə

si

C) ekstrasistoliyalarD) m

ədə


cikl

ə

rin fibrillyasiyası

E) qulaqc

ı

q titr


əmələ

ri

40. Sə

yrici aritmiya zaman

ı

 hans

ı

 a

ğı

rla

ş

maya rast g

ə

linir?

A) ür


ə

k çat


ış

mazl


ığı

B) hipotoniya

C) miokard infarkt

ı

D) tromboembolik sindromE) hipertonik kriz

41. A

ğ

ciy

ə

r absesinin risk faktorlarina aiddir:

A) piyl


ə

nm

əB) hiperlipidemiya

C) siqaret ç

ə

km

əD) alkoqolizim

E) 40 ya


ş

dan yuxar

ı

 ki


ş

i cinsi


42. Vazorenal arterial hipertenziya 

ə

n cox rast g

ə

lin

ə

n s

əbə

bi:

A) fibromuskulyar displaziya

B) böyr

ə

k arteriyasını

n anevrizmas

ı

C) böyr


ə

k arteriyas

ını

n aterosklerozuD) böyr

ə

k arteriyasını

n tromboemboliyas

ı

E) qeyri-spesifik aortoarteriit43. A

ğ

ciy

ə

r absesinin formala

ş

ma prosesi d

ə

vam edir:

A) 3-5gün

B) 24 saat

C) 1ay


D) 10-12 gün

E) 3 h


ə

ft

ə44. Arterial t

ə

zyiqd

ə

n hans

ı ə

lam

ətə

 gör

ə ş

übh

ələ

nm

ə

k olar:

A) ür


ə

k ritminin v

ə

 keçiriciliyin pozulması

B) q

ı

samüddə

tli hu


ş

un itm


ə

si

C) periferik ödemD) t

ənə


ffüs ritminin pozulmas

ı

E) ə

ns

ə nahiyy

ə

sində

 agr


ı

45. M

ədə

cik eksrasistoliyas

ını

n xarakterik xüsusiyy

ə

ti:

A) P di


ş

i m


ə

nfidir, QRS kompleksi geni

şlə

nib


B) P di

ş

i müsbə

tdir, QRS kompleksi geni

şlə

nib


C) P di

ş

i yoxdur, QRS kompleksi normaldı

r

D) P diş

i yoxdur, QRS kompleksi geni

şlə

nib


E) P di

ş

i mə

nfidir, QRS kompleksi normald

ı

r

46. Ekssudativ perikarditə

 xarakterdir:

A) hamarlanm

ış

 qövs


B) pulsasiya konturunun azalmas

ı

C) köndələ

n ölçünün uzununa ölçüd

ə

n üstün olması

D) ham


ısı

 düzdür


E) damar d

ə

stə

sinin q


ı

salmas


ı

47. Bronxoektaziya x

ə

st

ə

liyinin k

ə

skinl

əşmə

sind

ə

 istifad

ə

 edilir:

A) trental

B) tavegil

C) modipin

D) biseptol

E) amoksisilin48. Ekssudativ perikarditin auskultativ 

ə

lam

ə

ti :

A) zirv


ədə

 diastolik küy

B) zirv

ədə


 sistolik küy

C) yuxar


ı

da sadalananlardan heç biri

D) zirv

ədə


 ür

ə

k tonlarını

n z


ə

ifl


əmə

si

E) zirvədə

 I tonun gücl

ə

nm

əsi

49. Qulaqc

ı

qdaxili blokadan

ı

n EKQ 

ə

lam

ə

ti hans

ıdı

r:

A) P di


ş

inin geni

şlə

nm

əsi v

ə

 deformasiyası

B) II, III v

ə

 aVF aparmalarda mə

nfi P di


ş

i


C) P di

ş

i QRS kompleksində

n sonra g

ə

lir


D) V1 - aparmalarda P di

şlə


ri «günb

ə

z» tipində

dir


E) P di

ş

inin olmaması

50. Xroniki abses üçün xarakterdir:

A) aorta üz

ə

rind


ə

 sistolik küy

B) quru öskür

ə

kC) sol m

ədə


cik çati

ş

mazlığı

D) t


ə

bil çubu


ğ

u

E) bradikardiya51. A

ğ

ciy

ə

rl

ə

rin xroniki obstruktiv x

ə

st

ə

liy, xroniki ür

ə

k çat

ış

mazl

ığı

, ikincili

eritrositoz, dekompensasiyal

ı

 a

ğ

ciy

ə

r ür

ə

yind

əə

ziyy

ə

t ç

əkə

n 62 ya

şlı

 x

ə

st

ədə

 dö

ş

sümüyü arxas

ı

nda tutma 

şə

killi a

ğrı

lar meydana ç

ı

xm

ışdı

r: k

ə

skin akrosianoz,

tənə

ffüsün say

ı

 - 18 d

ə

qiq

ədə

, ÜDT 100 d

ə

qiq

ədə

, AT 120 / 80 mm. c. st. EKQ

çə

kilm

ə

sin

ə

 q

ədə

r a

ğrı

 tutmas

ını

 aradan qald

ı

rmaq laz

ı

md

ı

r. Hans

ı

 preparat

ı

n t

ə

yin

olunmas

ı

 s

ə

hv hesab edilir?

A) baralgin damardaxili

B) morfin d

ə

rialtı

C) nitroqliserin dil alt

ı

na

D) novokain damardaxiliE) heparin damardaxili

52. Bronxoektaziya üçün xarakterikdir:

A) ç


ə

tin ifraz olunan quru öskür

ə

k

B) gecələ

r mü


ş

ahid


ə

 olunan köpüklü qanl

ı

 b

əlğəm

C) s


əhə

rl

ər mü

ş

ahidə

 olunan çoxlu irinli b

əlğə

mli öskürə

k

D) gecələ

r mü


ş

ahid


ə

 olunan quru öskür

ə

k

E) taxipnoe dispnoe53. K

ə

skin perikarditin etioloji amill

ə

rin

ə

 aid deyil:

A) göb


ələ

k

B) də

rman


C) viruslar

D) alkohol

E) bakteriya

54. Miokardit zaman

ı

 koronar arteriyalar

ı

n proses

ə

 qo

ş

ulmas

ını

n xarakter klinik
zahürl

ə

ri hans

ıdı

r?

A) intotsikasiya 

ə

lam


ə

tl

ərinin artmas

ı

B) stenokardiya tutmalarını

n yaranmas

ı

C) arterial hipotenziyaD) arterial hipertenziya

E) zirv


ədə

 sistolik küyün yaranmas

ı

55. S

ə

yirici aritmiya paroksizminin aradan qald

ırı

lmas

ı

 üçün a

şağı

dak

ı

ndan istifad

ə

etm

ə

k olmaz:

A) novokainamid

B) izoptin

C) kordaron

D) propafenon

E) lizinopril56. Plevrit zaman

ı

 perkusiyada kütlüyün yuxar

ı

 s

ə

rh

ə

ddi:

A) Kerinq sah

ə

si

B) Qarland üçbucağı

C) Damuazo x

ə

tti


D) Rauxfus-Qrokko üçbucag

ı

E) Traube sahə

si

57. Taxisistolik forma qulaqcı

q s

ə

yrim

ə

sind

ə

 hans

ı

 d

ə

rman preparat

ı

 ritmi tezl

əş

dir

ə

bil

ə

r:

A) kordaron

B) diqoksin

C) xinidin

D) verapamil

E) obzidan58. Xroniki a

ğ

ciy

ə

r ür

ə

yinin s

əbə

bidir:

A) a


ğ

ciy


ə

rin xroniki obstruktiv x

ə

st

əliyi

B) plevrit

C) pnevmoniya

D) qapaql

ı

 pnevmotoraksE) massiv tromboemboliya

59. Auskultativ 

ğ

öst

ə

ricil

ə

rd

ə

n hans

ı

 daha çox k

ə

skin miokarditl

ə

r zaman

ı

 rast

ğə

linir?

A) I tonun zirv

ədə ğ

ücl


ə

nm

əsi

B) bildirçin ritmi

C) II tonun a

ğ

ciyə

r arteriyas

ı

 üz


ə

rind


ə

 z

əifl

əmə


si

D) Flint küyü

E) zirv

ədə


 I v

ə

 II tonları

n karla


ş

mas


ı

60. Tam A-V blokadas

ını

n EKQ 

ə

lam

ə

ti hans

ıdı

r:

A) qulaqc

ı

q-m


ədə

cik dissosiasiyas

ını

n olmas


ı

: qulaqc


ı

q v


ə

 m

ədəcikl

ə

r bir - birində

n as


ılı

olmayaraq h

ərə

si öz ritmində

 oyan


ı

r

B) PQ intervalını

n 0,40-0,60 saniy

əyədə

k uzanması

C) PQ interval

ını

n sabit uzunluğ

u zaman h

ə

r ikinci və

 ya iki v

ə

 daha artı

q QRS -


kompleksinin münt

əzə


m itm

ə

siD) PQ interval

ını


n 0,20 saniy

ədə


n art

ı

q uzanması

.

E) PQ intervalını

n sabit (normal) uzunlu

ğ

u zaman QRS - kompleksinin nizamsı

z itm


ə

si

61. Endokrin və

zl

ə

rin patologiyas

ı

 il

ə

 ba

ğlı

 hipertonik kriz 

ə

sas

ə

n n

ə

 zaman rastlir?

A) hipotireoz

B) hipoparatireoz

C) feoxromositoma

D) 

şəkə


rsiz diabet

E) addison x

ə

st

əliyi

62. Ya

şlı

 insanlarda sistolik arterial hipertoniya:

1) normad

ı

r

2) hipertoniyan

ı

n xo

ş

xas

ə

li gedi

ş

ini xarakteriz

ə

 edir

3) çox vaxt qan dövran

ı

 çat

ış

mazl

ığı

na g

ə

tirib ç

ı

xar

ı

r

4) beyin insultunun risk faktorlar

ı

na aiddir

A) 4


B) 1, 3

C) 2, 4


D) 1, 4

E) 1, 2 , 363. S

ə

hv iddialar

ı

 seçin:

A) bütün iddialar s

ə

hvdir


B) xroniki a

ğ

 ciyə

r ür


ə

yi heç vaxt a

ğ

 ciy


ə

rin restriktiv x

ə

st

əlikl

ə

ri zaman inkiş

af etmir


C) alveolyar havada karbon qaz

ını


n azalmas

ı

 ağ

 ciy


ə

rin kiçik arteriya v

ə

 arteriollarını

n

tonusunun artması

na g


ə

tirib ç


ı

xar


ı

r

D) xroniki ağ

 ciy


ə

rin 


ə

sas f


ə

sad


ı

 - qulaqc

ı

qlar


ı

n titr


əmə

sidir


E) sa

ğ

 mədə

ciyin hipertrofiyas

ı

 a

ğ ciy

ə

r arteriyası

nda t


ə

zyiqin qalxmas

ı

na g


ə

tirib ç


ı

xar


ı

r


Kataloq: load -> imt9
imt9 -> Müalicə-profilaktika fakültəsinin V kurs tələbələri üçün imtahan testləri Uşaqlarda tənəffüs sisteminin xəstəlikləri
imt9 -> Lor. Mpf V kurs. Az sektor. Hansı əlamətlər adenotomiya əməliyyatına göstərişdir
imt9 -> 1. Yemək borusunun tam atreziyasının diaqnozunu dəqiqləşdirmək üçün doğum evində hansı müayinələr aparılmalıdır?
imt9 -> Urologiyadan testlər sidik axarının intramural hissəsinin daşı olduqda ağrılar irradiasiyası edir
imt9 -> MüALİCƏ-profilaktika və pediatriya faküLTƏLƏRİ TƏLƏBƏLƏRİ ÜÇÜn məHKƏMƏ TƏbabəTİ FƏNNİ ÜZRƏ testləR
imt9 -> 1. Disfunksional uşaqlıq qanaxması rast gəlinir: a yuvenil dövrdə b südəmər dövrdə
imt9 -> 1. Penisillinl ə rd ə n hans ı venadaxilin
imt9 -> 1. Hans ı ə lam ə tl ə r adenotomiya
imt9 -> 1. h ə zm qastritin diaqnostikas ını n ə sas ını

Yüklə 223,3 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə