1. Sinus bradikardiyas ı üçün xarakterik ekq?Yüklə 223,3 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/13
tarix07.01.2017
ölçüsü223,3 Kb.
#4534
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

əfə

sinin flüoqrafiyas

ı

 zaman

ı

 a

şağı

 qab

ırğ

a s

ə

thinin

uzurasiyan

ı

 xat

ı

rladan 

ə

lam

ə

tl

ə

r a

ş

karlan

ı

b. Hipertenziyan

ı

n s

əbə

bi n

ə

dir?

A) aortan

ı

n koarktasiyası

B) yuxu arteriyas

ını

n stenozuC) hipertrioz

D) hipertoniya x

ə

st

əliyi

E) esensial hipertenziya91. Xronik a

ğ

ciy

ə

r ür

ə

yi zaman

ı

 mü

ş

ahid

ə

 edilir:

A) inspirator t

ə

ngn


əfə

slik


B) EKQ –d

ə

 P-mitraleC) yay

ı

lmış

 isti sianoz

D) akrosianoz

E) sol m


ədə

ciyin hipertrofiyas

ı

92. AV – blokada hans

ı

 d

ə

rmanlar

ı

n dozas

ını

n çox olmas

ı

ndan yaran

ı

r?

A) bütün cavablar do

ğ

rudur


B) izoptin

C) kordaron

D) ür

ə

k qlükozidlə

ri

E) beta- blokatorlar93. A

ğ

ciy

ə

r arteriyas

ı

 emboliyas

ınıə

lam

ə

ti deyil:

A) d


ə

rin venalar

ı

n trombozuB) bradikardiya

C) taxikardiya

D) sa

ğ

 mədə

cik çat


ı

zmazl


ığı

E) sianoz94. Hipertrofik kardiomiopatiyan

ı

n müalic

ə

sind

ə

 ür

ə

k çat

ış

mazl

ığı

 olmayan hallarda

seçim preparat

ı

 hans

ıdı

r?

A) beta adrenoblokatorlar

B) metabolikl

ə

rC) nitratlar

D) AÇF inhibitorlar

ı

E) diuretiklə

r

95. Sağ

 m

ədə

ciyin aritmogen displaziyas

ınıə

n informativ qeyri- invaziv

diaqnostika metodu hans

ıdı

r?

A) miokard

ı

n ssintiqrafiyası

B) EKQ


C) Holter monitorla

ş

ması

D) ür


ə

yin MRT


E) EXO KQ

96. A

ğ

ciy

ə

r absesi:

A) a


ğ

ciy


ə

r toxumas

ıını

 iltihab


ı

 n

ətic

ə

sində əmələ

 g

ələn ilfiltrativ tör

əmə


dir

B) Kox çöpl

ə

rinin t


ə

siri n


ə

tic


ə

sind


ə

 a

ğciy

ə

rdə

 yaranan kavernoz bo

ş

luqdur


C) a

ğ

ciyə

rd

ə yay

ı

lmış

 disseminasiya ocaqlar

ıdı

r

D) ağ

ciy


ə

r toxumas

ını

n çürüntülü dağı

lmas


ıdı

r

E) ağ

ciy


ə

r toxumas

ını

n nekrozu və

 parçalanmas

ı

 n

ətic

ə

sində əmələ

 g

ələn irinli bo

ş

luğ

udur


97. Traube sah

ə

si itir:

A) saq t


ərə

fli eksudativ plevritd

ə

B) saq m


ədə

ciyin hipertrofiyas

ı

nda


C) solt

ərə


fli ekssudativ plevritd

ə

D) ağ

ciy


ə

r emfizemas

ı

nda


E) saq qulaqc

ı

q hipertrofiyası

nda


98. A

ğ

ciy

ə

rl

ə

rin birincili emfizemas

ı

 ad

ətə

n bu ya

ş

larda yaran

ı

r:

A) 60 ya


ş

dan yuxar

ı

B) 70 ya


ş

dan yuxar

ı

C) 30-40 yaş

 aras


ı

nda


D) 50 ya

ş

dan yuxarı

E) 40 ya


ş

dan yuxar

ı

99. a-adrenoblakatorun hipotenziv terpiyada 

ə

sas çat

ış

mazl

ıgı

:

A) reflektor taxikardiya

B) kalium mübadil

ə

sinin pozulması

C) dislipoproteidemiya

D) bradikardiya

E) ortostatik hipotenziya

100. Perikarditl

ə

r zaman

ə

 a

ğrı

 sindromunun xarakteri bar

ə

sind

ə

 düzgün iddialar

ı

seçin:

A) fiziki g

ə

rginlik zamanı

 artan s


ıxıcı

 xarakterli a

ğrı

B) qida qə

bulundan sonra v

ə

 horizontal və

ziyy


ə

td

ə artan bas

ıcı


 xarakterli a

ğrı


C) bütün iddialar düzdür

D) horizontal v

ə

ziyy


ə

td

ə v

ə

 nəfə

s alanda artan bas

ıcı

 xarakterli ağrı

E) stress v

ə

ziyy


ə

tl

ərind

ə

 artan uzun müddə

tli a


ğrı

101. Fibrinoz perikarditli x

ə

st

ələ

rin obyektiv müayin

ə

sinin n

ə

tic

ə

si hans

ıdı

r?

A) perikard

ı

n sürtünmə

 küyü


B) ür

ə

yin nisbi kütlüyünün hüdudlarını

n geni


şlə

nm

əsi

C) ür


ə

yin tonlar

ını

n karla


ş

mas


ı

D) ür


ə

yin tonlar

ı

nin normal olması

E) ür


ə

yin mütl


ə

q kütlüyünün hüdudlar

ını

n geni


şlə

nm

əsi

102. K

ə

skin quru perikarditd

ə

 perikard

ı

n sürtünm

ə

 küyünün xüsusiyy

ə

ti:

A) bütün variantlar

ı

B) 3-komponentlı

C) 2-komponentl

ı

D) 1-komponentlı

;

E) olmaya bilə

r

103. Hemorragik plevrit müş

ahid

ə

 edilir:

A) k


ə

skin pankreatitd

ə

B) sarkoidozdaC) revmaizimd

ə

D) Dressler sindromundaE) dö

ş

 qəfə

sinin travmas

ı

 zaman


ı

104. Autoimmun perikardit

ə

 aiddir:

A) postravmatik

B) postkomissural


C) postperikardit

D) ham


ısı

E) postinfarkt (Dressler sindromu)105. S

ə

yirici aritmiya zaman

ı

 EKQ-d

ə

 a

şağı

dak

ı

 olmur:

A) 


Р

 di


ş

ciyi


B) Q di

ş

ciyiC) QRS kompleksi

D) T di


ş

ciyi


E) ST seqmenti

106. III d

ərəcə

li A-V blokadan

ı

n adekvat müalic

ə

si hans

ıdı

r:

A) eufillinin damardaxili vurulmas

ı

B) 


β

 - adrenoblokatorlar

ı

n t


ə

yin olunmas

ı

C) kordaronun yüklə

yici dozalar

ını

n q


ə

bulu


D) bütün sadalananlar

E) t


ələ

b üzr


ə

 i

şləyən süni ritm qur

ğ

usunun (kardiostimulyatorun) qoyulması

107. K

ə

skin fibrinoz perikarditin erk

ə

n EKQ 

ə

lam

ə

tini göst

ə

rin:

A) ST seqmentin depressiyas

ı

B) yüks


ə

kitiuclu T di

ş

i

C) mə

nfi T di


ş

i

D) QRSkompleksinin amplitudasını

n azalmas

ı

E) aparmaları

n çoxunda ST-seqmentinin yüks

ə

lm

əsi

108. K

ə

skin perikarditd

ə

 a

ğrı

 sindromunda istifad

ə

 edil

ə

n secim preparat

ı

:

A) qeyri- steroid iltihab 

ə

leyhin


ə

 d

ərmanlar

B) steroid d

ə

rmanlar


C) papaverin v

ə

 ya noş

-pa


D) nitratlar

E) narkotik analgetikl

ə

r

109. Asimmetrik hipertrofik kardiopatiya zamanı

 sinkopal v

ə

ziyy

ə

tl

ə

riyaradan

mexanizml

ə

rini göst

ə

rin:

1) ç

ı

xacaq trakt

ı

n sistolik obstruksiyas

ı

;

2) sol m

ədə

ciyin sistolik funksiyas

ınıəhə

miyy

ə

tli azalmas

ı

;

3) müxt

ə

lifritm poz

ğ

unluqlar

ını

n yaranmas

ı

;

4) damar tonusu t

ə

nziminin pozulmas

ı

.

A) 1 v


ə

 3

B) 1, 2 və

 3

C) 2 və

 4

D) 3 və

 4

E) 1, 2, 3 və

 4

110. Feoxromositoma və

 paraqanqlioma zaman

ı

 arterial t

ə

zyiqin artmas

ı

 hans

ı

xarakter da

şıyı

r?

A) t


ə

dric olmu

ş

 diastolikB) t

ə

dricə

n

C) yuxarı

 v

ə a

şağı ə


traflarda assimetriklik

D) kriz


E) t

ə

crid olmuş

 sistolik111. Konstruktiv perikarditi 

əmələ

 g

ə

tir

əə

sas s

əbə

bi göst

ə

rin:

A) travma

B) kollagenoz

C) ür


ə

kd

ə c

ə

rrahi müdaxilə

D) uremiya

E) v

ərə


m

112. Xroniki a

ğ

ciy

ə

r ür

ə

yin

ə

 s

əbə

b olmur:

A) birincili a

ğ

ciy


ə

r hipertenziyas

ı

B) Bexterev xə

st

əliyi

C) a


ğ

ciy


ə

rl

ərin xroniki obstruktiv x

ə

stə

liyi


D) vaskulitl

ə

rE) astmatik status

113. Konstruktiv perikardit üçün xarakterikdir:

A) ür


ə

k at


ımını

n azalmas

ı

B) ham


ısı

 aiddir


C) ür

ə

k ölçülə

rinin normal olmas

ı

D) perikardda kalsinozE) paradoksal n

ə

bz114. Birincili a

ğ

ciy

ə

r emfizemas

ı

 zaman

ı

 a

ğ

ciy

ə

r hipertenziyas

ını

n differensial-

diaqnostik meyarlar

ı

:

A) 


ə

lam


ə

tl

ərin x

ə

stə

liyin ancaq gecikmi

ş

 m

ərh

ələlə


rind

ə

 meydana çı

xmas


ı

B) 


ə

lam


ə

tl

ərin erk

ə

n meydana çı

xmas


ı

C) a


ğ

ciy


ə

r hipertenziyas

ı

 birincili ağ

ciy


ə

r emfizemas

ını

n differensial-diaqnostik meyarı

say


ı

lm

ır

D) simptom ancaq x

ə

st

əliyin erk

ə

n mə

rh

ələsind

ə

 meydana çıxı

r, sonra is

ə

 itir


E) bu simptom mü

ş

ahidə

 olunmur


115. Kiçik ür

ə

k zaman

ı

 sa

ğmədə

cik çat

ış

mazl

ığı ə

lam

ə

tl

ə

ri v

ə

 zirv

ə

 vur

ğ

usunun

itm

ə

si hans

ı

 x

ə

st

ə

liyin t

ə

sdiql

ə

yici 

ə

lam

ə

tidir:

A) mitral çat

ış

mazl


ı

q

B) arterial hipertenziyaC) konstruktiv perikardit

D) idiopatik KMP

E) ür

ə

yin anevrizması

116. Hipertrofik kardiomiopatiyan

ı

n müalic

ə

sind

ə

 istifad

ə

 olunan d

ə

rman hans

ıdı

r?

A) ür


ə

k qlikozidl

ə

ri

B) AÇF inhibitorları

C) nitratlar

D) beta-adrenoblokator

E) Ca antoqonistl

ə

ri - dihidropiridin qrupu117. Perikarddak

ı

 biti

şmələ

r zaman

ı

 yaranan hemodinamik qeyri-sabitliyi n

ə

 il

ə

 izah

etm

ə

k olar:

1) miokard

ı

n diastolik bo

ş

almas

ını

n m

ə

hdudla

ş

mas

ı

 il

ə

;

2) dö

ş

 q

əfə

sinin sorma güçünün azalmas

ı

 il

ə

;

3) böyük venalar

ı

n s

ıxı

lmas

ı

 il

ə

;

4) son yükl

ə

nm

ə

nin artmas

ı

 il

ə

.

A) 2, 4


B) 1, 4

C) 1, 2, 4

D) 3, 4


E) 1, 2, 3

118. M

ədə

cik fibrillyasiyas

ını

n müalic

ə

si üçün istifad

ə

 edirl

ə

r:

A) verapamil

B) propafenon

C) elektrik defibrillyasiya

D) amiodaron

E) sotalol119. Hans

ı

 x

ətə

likl

ə

r zaman

ı

 ekssudativ perikardit inki

ş

af ed

ə

 bil

ə

r ?

A) bütün sadalanm

ış

 x

əst

ə

liklə

r zaman


ı

B) hipotireoz

C) v

ərə


m

D) divararas

ı

 limfa düyünlə

rinin z


ədələ

nm

əsi il

ə

 limfoqranulomatozE) sistemli q

ı

rmızı

 qurde


şənə

yi

120. Ağ

ciy

ə

r absesi differensiasya edilir:

A) a


ğ

ciy


ə

şişi il

ə

B) Qudpasçer sindiromu ilə

C) k


ə

skin pnevmaniya il

ə

D) sarkaidoz ilə

E) a


ğ

ciy


ə

rin kavernoz v

ərə

mi il


ə

121. S

ə

yirici aritmiya zaman

ı

 qulaqc

ı

qlar

ı

n oyanma dal

ğ

alar

ını

n tezliyi:

A) bir d


ə

qiq


ədə

 100 – 200

B) bir d

ə

qiqədə

 50 - 100

C) bir d

ə

qiqədə

 300 - 400

D) bir d

ə

qiqədə

 200 - 300

E) bir d

ə

qiqədə

 500 - 800Kataloq: load -> imt9
imt9 -> Müalicə-profilaktika fakültəsinin V kurs tələbələri üçün imtahan testləri Uşaqlarda tənəffüs sisteminin xəstəlikləri
imt9 -> Lor. Mpf V kurs. Az sektor. Hansı əlamətlər adenotomiya əməliyyatına göstərişdir
imt9 -> 1. Yemək borusunun tam atreziyasının diaqnozunu dəqiqləşdirmək üçün doğum evində hansı müayinələr aparılmalıdır?
imt9 -> Urologiyadan testlər sidik axarının intramural hissəsinin daşı olduqda ağrılar irradiasiyası edir
imt9 -> MüALİCƏ-profilaktika və pediatriya faküLTƏLƏRİ TƏLƏBƏLƏRİ ÜÇÜn məHKƏMƏ TƏbabəTİ FƏNNİ ÜZRƏ testləR
imt9 -> 1. Disfunksional uşaqlıq qanaxması rast gəlinir: a yuvenil dövrdə b südəmər dövrdə
imt9 -> 1. Penisillinl ə rd ə n hans ı venadaxilin
imt9 -> 1. Hans ı ə lam ə tl ə r adenotomiya
imt9 -> 1. h ə zm qastritin diaqnostikas ını n ə sas ını

Yüklə 223,3 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə