1. Siqnal dedikdə nə başa düşülür?Yüklə 0,49 Mb.
səhifə1/5
tarix26.02.2017
ölçüsü0,49 Mb.
#9672
  1   2   3   4   5


1. Siqnal dedikdə nə başa düşülür?

A) hər hansı informasiyanı ötürür və yaxud özündə daşıyır

B) hər hansı informasiyanı ötürür və ya özündə daşımır

C) informasiyanı ötürmür

D) qrafiki formada olan dəyişən

E) istənilən dəyişən informasiya2. Siqnalların kodlaşdırmanı hansı məqsədlə aparırlar?

A) informasiyanın rəqəm formasında təsviri

B) informasiyanın qrafik formasında təsviri

C) informasiyanın animasiya formasında təsviri

D) informasiyanın cədvəl formasında təsviri

E) informasiyanın analoq formasında təsviri3. Furye çevrilməsi nə üçün lazımdır?

A) siqnalların spektral analizi üçün

B) siqnalların ötürülməsi üçün

C) siqnalların identifikasiyası üçün

D) siqnaların modulyasiyası üçün

E) siqnalların yadda saxlanması üçün4. Siqnalların emalı zamanı həll olunan məsələlər:

A) identifikasiya və tanıma

B) dəyişdirmə və kodlaşdırma

C) ötürmə və qəbuletmə

D) hesabatların tərtibi

E) qrafiklərın tərtibi5. Siqnalın maksimum amplitudası:

A) sıfır nöqtəsindən maksimum uzaqlaşma

B) sıfır nöqtəsindən minimum uzaqlaşma

C) sıfır nöqtəsindən uzaqlaşma

D) sıfır nöqtəsindən orta uzaqlaşma

E) bəzi nöqtələrdən maksimum uzaqlaşma6. Siqnalın meyletməsi:

A) müsbət və mənfi zirvələr arasındakı fərq

B) maksimum və minimum zirvələr arasındakı fərq

C) minimum və mənfi zirvələr arasındakı fərq

D) zirvələr arasındakı fərq

E) mənfi zirvələr arasındakı fərq7. Real sistem:

A) mütləq xətti sayılmır

B) mütləq xətti sayılır

C) mütləq xaotik sayılır

D) mütləq proporsional sayılır

E) mütləq qeyri-xətti sayılır8. Tezlik və zaman bir –bir ilə aşağıdakı asılılıqlarla bağlıdır:

A) t = 1/f f = 1/t

B) t = 1/а f = 1/t

C) t = 1/ f = 1/t

D) t = 1/f f = 1/t

E) t = 1/f f = 1/t9. Stasionar siqnal malikdir:

A) zamana görə daimi statistik parametrlərə malikdir;

B) zamana görə daimi statistik parametrlərə malik deyil;

C) zamana görə fasiləli statistik parametrlərə malikdir;

D) zamana görə keçid statistik parametrlərə malikdir;

E) zamana görə statistik parametrlərə malikdir;10. Stasionar siqnallar bölünürlər:

A) determenik və təsadüfi

B) staxostik

C) təsadüfi

D) qeyri determenik və təsadüfi

E) determenik11. Təsadüfi siqnalların tərkibi (qeyri stasionar) haqqında qabaqcadan məlumat vermək olmur

A) özünün tezlik tərkibinə və amplituda səviyyəsinə görə

B) amplitudanın uzunluğu və səviyyəsinə görə

C) arxa cəbhəsinə görə

D) özünün tezlik tərkibinə görə

E) amplitudanın səviyyəsinə görə12. determenik siqnallar hansılardır ?

A) Onlar nisbi daimi tezlik f=const və amplitudasını Ac=const tərkibini uzun müddət saxlayırlar

B) Onlar nisbi fasiləli tezlik f və amplitudalı Ac=const tərkibini uzun müddət saxlayırlar

C) Onlar nisbi daimi amplitudalı Ac=const tərkibi uzun müddət saxlayırlar

D) Onlar nisbi daimi tezlik f=const tərkibini uzun müddət saxlayırlar

E) Onlar nisbi daimi tezlikli f=const və daimi olamayan amplitud tərkibini uzun müddət saxlayırlar13. bunlardan hansı periodik kəsilməz siqnaldır?

A) 1

B) 2


C) 3

D) 4


E) 5

14. Sinusoidal funksiya ibarətdir:

A) ancaq bir tezlikli komponentdən

B) müxtəlif tezlikli komponentdən

C) bir neçə tezlikli komponentlərdən

D) dovri tezlikli komponentdən

E) ancaq keçirici komponentdən15. Modulyasiya adlanır:

A) Qeyr - xətti hallarda bir neçə siqnallar bir-birinə elə qarşılıqlı təsir edirlər ki, nəticədə çıxışda olmayan yeni tezliklərlə siqnal yaranır.

B) Xətti hallarda bir neçə siqnallar bir-birinə elə qarşılıqlı təsir edirlər ki, nəticədə çıxışda olmayan yeni tezliklərlə siqnal yaranır.

C) Qeyri –xətti hallarda siqnal digərləri ilə qarşılıqlı təsirdə olur ki, nəticədə yeni tezlikli siqnal yaranır

D) Qeyri – xətti hllarda eyni siqnallar bir – birinə elə qarşılıqlı təsir edirlər ki, nəticədə çıxışda olmayan yeni tezliklərlə siqnal yaranır

E) Qeyri – xətti hallarda bir neçə siqnallar bir – birinə elə qarşılıqlı təsir edirlər ki, nəticədə çıxışda olmayan yeni tezliklərlə dövri siqnal yaranır16. Modulyasiya tezliyi adlanır:

A) aparıcı

B) qeyri aparıcı

C) köməkçi

D) əsas

E) ötürücü17. Analoq – diskret çeviricisinin funksiyası:

A) analoq siqnalın diskret siqnala çevrilməsi

B) dövri siqnalın diskret siqnala çevrilməsi

C) siqnalın əmələ gəlmə prosesi

D) diskret siqnalın analoq siqnala çevrilməsi

E) diskret siqnalın əmələ gəlmə prosesi18. Obrazların klassifikasiyası üçün istifadə olunan üsullar:

A) əlamər adlanır

B) kod adlanır

C) simvol adlanır

D) rəqəmlər adlanır

E) diskret adlanır19. verilənlər bazasının vəzifəsisi

A) cari anlarda ilkin və aralıq məlumatların yadda saxlanılması

B) cari anlarda ilkin məlumatların yadda saxlanılması

C) cari anlarda aralıq məlumatların yadda saxlanılması

D) cari anlarda verilənlərin ötürülməsi və onların yadda saxlanılması

E) bütün hallarda ilkin məlumatların yadda saxlanılması20. Siqnal hansı prosesi özündə əks etdirir?

A) informasiyaları özündə əks etdirən fiziki proses

B) qrafiki informasiyaları özündə əks etdirən fiziki proses

C) ancaq cədvəl informasiyasını özündə əks etdirən fiziki proses

D) simvol informasiyasını özündə əks etdirən fiziki proses

E) ancaq multimediya informasiyasını özündə əks etdirən fiziki proses21. Avtokorrelyasiya funksiyası siqnalların emalı zamanı aşağıdakı inteqqralla təyin olunur:

A)

B)

C)

D)

E)22. Siqnal hansı informasiyanı ötürür?

A) informasiyanı ötürən fiziki kəmiyyətin dəyişilməsini

B) bəzi ötürücü informasiya məqamlarının dəyişilməsini

C) ancaq bir tipli informasiyaların dəyişilməsini

D) ancaq rəqsi kəmiyyətlərin dəyişilməsini

E) rəqəmsal informasiyanın dəyişilməsini23. Kotelnikov teoreminə görə analoq siqnal x(t) məhdudiyyət spekrtinə malikdirsə onda

A) fdiskret >2Fmax

B) fдискрet > 4Fmax

C) fдискр >Fmax

D) fдискр >1/2Fmax

E) fдискр >1/4Fmax24. Siqnalların emalı nəzəriyyəsi necə təsvir olunur?

A) riyazi metodlarla təsviri

B) hesabi üsullarla təsviri

C) texniki üsullarla təsviri

D) analoq siqnallarının dəyişdirilmə metodları

E) analoq siqnallarının ötürülməsini təsvir edən riyazi metodlar təsviri25. Furye — çevirməsi

A)

B)

C)

D)

E)26. Obyektlərin klassifikasiyalara bolünməsi üçün tləb olunan informasiya bölünür:

A) əlaməti çox olan informasiya

B) kifayət qədər əlamətləri olmayan informasiya

C) klasifikasiya üçün lazımi informasiya

D) klasifikasiaya üçün daha zəruri əlamətləri olan informasiya

E) klasifikasiaya üçün daha əlverişli informasiya27. siqnalın əlamətlərinin ehtimal xarakteristikaları hansı obyektlərə yönəlir?

A) təsadüfi xarakter daşıyan obyektin xarakteristikası

B) qeyri təsadüfi xarakter daşıyan obyektin xarakteristikası

C) fasiləli xarakter daşıyan obyektin xarakteristikası

D) xaotik xarakter daşıyan obyektin xarakteristikası

E) rəqəmsal xarakter daşıyan obyektin xarakteristikası28. Spektral analiz:

A) ölçülən siqnalın tezlik tərkibini xarakterizə edən siqnalların emalı metodlarından biridir;

B) ölçülən siqnalın amplitudunu xarakterizə edən siqnalların emalı metodlarından biridir;

C) ölçülən siqnalın zamana görə tərkibini xarakterizə edən siqnalların emalı metodlarından biridir;

D) ölçülən siqnalın modelləşmiş tərkibini xarakterizə edən siqnalların emalı metodlarından biridir;

E) ölçülən siqnalın küylü tərkibini xarakterizə edən siqnalların emalı metodlarından biridir;29. Adətən siqnalların emalı zamanı iki tip məsələlərin həlli vacib sayılır:

A) vəziyyətin müəyyənedilməsi və qiymətləndirilmə məsələsi

B) müəyyəetmə və müqayisə məsələsi

C) müəyyəetmə və ötürmə məsələsi

D) müəyyəetmə və hesablama məsələsi

E) müəyyəetmə və nəzarət məsələsi30. siqnalların emalında ekspert sistemlərinin yaradılmasının məqsədi?

A) Biliklərin əldə edilməsi və alınmış nəticələr əsasında məsləhət və izahların verilməsi

B) informasiya-axtarış sisteminin yaradılması

C) İdarəetmə sistemində məlumatların yığılması və müvafiq əmrlərin hazırlanması

D) riyazi modellər əsasında texnoloji proseslərin araşdırılması

E) verilənlərin yığılması, təhlili, ötürülməsi və istifadəçiyə verilməsi31. siqnalların emalında yumşaq hesablamalar termini (soft computinq) ilk dəfə kimin tərəfindən irəli sürülmüşdür?

A) Lütfi Zadə

B) V.Colodovnikov

C) Q.Pocpelov

D) N.Tixonov

E) M.Qluşkov32. Azad müsahiqə vaxtı koqnitoloqun vəzifəsi aşağıdakıdır

A) passiv müdaxilə

B) aktiv müdaxilə

C) müdaxilə edə bilər

D) müdaxilə edə bilməz

E) iştirak etmir33. siqnalların emalında biliklərin əldə edilmə mərhələlərinin ardıçıllığını qeyd edin

A) Identifikasiya, formalizasiya, realizasiya, testləşdirmə, konseptualizasiya

B) Konseptualizasiya, identifikasiya, formalizasiya, realizasiya, testləşdirmə

C) Identifikasiya, testləşdirmə, konseptualizasiya, formalizasiya, realizasiya,

D) Identifikasiya, realizasiya, formalizasiya, testləşdirmə, konseptualizasiya

E) Identifikasiya, testləşdirmə, formalizasiya, konseptualizasiya, realizasiya34. siqnalların emalında biliklərin əldə edilmə mərhələləri hansılardır

A) tesləşdirmə, identifikasiya, diaqnostika

B) kodlaşdırma, sistemləşdirmə, tesləşdirmə

C) konseptualizasiya,testləşdirmə,reallaşdırma

D) informasiyanın sistemləşdirilməsi,ötürülməsi

E) identifikasiya , konseptualizasiya formallaşdırma realizasiya. testləşdirmə35. siqnalların emalında biliklərin əldə edilmə üsulları

A) düz və dolayı

B) ölçmə və seçmə

C) yığma və testləşdirmə

D) nizamlama və ötürmə

E) diskretləşdirmə və sıxma36. Biliklər bazasına qoyulan tələblər

A) tamlıq, doğruluq, izafi olmamaq

B) natamamlıq,izafilik,diskretlilik

C) sistemlilik,əlaqəsizlik, doğruluq

D) iri həcmlilik,hərtərəflilik

E) səhfsizlik, diskretlilik, doğruluq37. Biliklər bazası hansı mənbələr əsasında yaradılır

A) bir və bir şox eksper biliyi əsasında

B) ancaq bir ekspertin biliyi əsasında

C) texnoloji proseslərin diaqnostikası əsasında

D) sistemli analiz əsasında

E) statistik məlumatlar əsasında38. Ekspert sistemlərində qərar qəbul edilmə hansı biliklər əcasında yaradılılır

A) müəllimlə və müəllimsiz

B) testləşdirmə

C) sistemləşdirmə

D) proqramlaşdırma

E) alqoritmləşdirmə39. Ekspert sistemlərində verilənlər bazasının rolu nədən ibarətdir

A) cari zaman anlarında verilənlərin və aralıq qiymətlərin yadda saxlamaq

B) verilənlərin yadda saxlanılması və onlara nəzarət

C) məlumat-nəzarət sistemi

D) məlumat-nəzarət –axtarış sistemi

E) hesabı verilənlərin yadda saxlanılması40. siqnalların emalında ekspert sistemlərinin əsas modulları hansılardır

A) Biliklər bazası,verilənlər bazası,qərar qəbul etmə blokları

B) kompüter, qərar qəbul etmə blokları

C) kompüter, lokal şəbəkə, qərar qəbul etmə blokları

D) interfeys, kompüter,idarəetmə blokları

E) məlumatlar bazası,hesablayıcı, qərar qəbul etmə blokları41. siqnalların emalında ekspert sistemlərinə maraq hansı səbəblərdən yaranmışdır

A) Zəif strukturlaşmış və çətin formalizə olunan obyektlərin tədqiqatı məqsədilə

B) obyektlərin idarəetmə sisteminin proqram təminatının yaradılması məqsədilə

C) obyektlərin riyazi təsvirinin yaradılması məqsədilə

D) texnoloji proseslərin ölçmə-nəzarət sisteminin yaradılması məqsədilə

E) texnoloji proseslərin məsafədən idarəolunması məqsədilə42. Ekspert sistemi termini altında hansı proqram məhsulu nəzərdə tutulur

A) Ekspert və ekspertlər qrupunu müəyyən dərəcədə əvəz edən proqram məhsulu

B) hər hansı bir proqram təminatı əsasında yaradılmış paket

C) informasiyanın emalını avtomatlaşdıran proqram məhsulu

D) məlumat-sorğu və emal proqram məhsulu

E) çoxistifadəli və universal prinsipli proqram məhsulu43. siqnalların emalında biliklər bazasına qoyulmuş tələblər

A) Ekspert qrupunun araşdırılan predmet sahəsi üzrə biliiklərinin tamlığı

B) Ekspert qrupunun araşdırılan predmet sahəsi üzrə biliikləri natamamlığı

C) Ekspert qrupunun biliiklərinin müəyyən qrup daxilində olması

D) Ekspert qrupunun araşdırılan predmet sahəsi üzrə biliiklərinin müxtəlifliyi

E) Ekspert qrupunun biliiklərinin biristiqamətliliyi44. siqnalların emalında diaqnoz əməliyyatı necə aparılır?

A) verilənlər emal olunur,tanınma prosesi aparılır və vəziyyət qiymətləndirilir

B) verilənlər yadda saxlanılır və vəziyyət qiymətləndirilir

C) verilənlər nizamlanır və vəziyyət qiymətləndirilir

D) verilənlər ötürülür və tanınma prosesi aparılır

E) verilənlər kodlaşdırılır, yadda saxlanır və vəziyyət qiymətləndirilir45. siqnalların emalının ardıcıllığı;

A) Identifikasiya, konseptualizasiya,formalizasiya, proqram məhsulunun işlənməsi, eksperimental və təcrübi istifadə

B) identifikasiya, formalizasiya, proqram məhsulunun işlənməsi.

C) formalizasiya, identifikasiya, konseptualizasiya, , eksperimental və təcrübi istifadə

D) proqram məhsulunun işlənməsi,identifikasiya, konseptualizasiya,formalizasiya, eksperimental və təcrübi istifadə

E) eksperimental və təcrübi istifadə, identifikasiya, konseptualizasiya, formalizasiya, proqram məhsulunun işlənməsi,46. siqnalların emalında biliklərin təsvir formaları hansılardır

A) Freymlər,sematiq şəbəkələr, produksiya sistemləri, məntiq sistemləri

B) produksiya sistemləri, məntiq sistemləri,diskret sistemlər

C) kəsilməz, diskret, sematiq şəbəkələr

D) sematiq şəbəkələr,qrafik təsvir,cədvəllər

E) fasiləsiz,fasiləli, sematiq şəbəkələr47. siqnalların emalında Neyrosistemlərin yaradılmasında məqsəd nədir?

A) Insanların intellektual fəaliyyətinin məntiq üzərində mükəmməl fizioloji əsasda modelləşdirilmə

B) Insanların intellektual fəaliyyətinin ciddi riyazi əsaslarla daha mükəmməl modelləşdirilmə

C) Insanların intellektual fəaliyyətinin məlumatlar əsasından modelləşdirilmə

D) Insanların intellektual fəaliyyətinin statistik məlumatlar əsasından modelləşdirilməsi

E) Insanların fəaliyyətinin məntiq əsasından daha mükəmməl fizioloji əsasda modelləşdirilmə48. Obrazların tanınması probleminin mahiyyəti

A) əlamətlər əsasında obyektin vəziyyətinin aydınlaşdırılması

B) siqnallar əsasında obyektin vəziyyətinin aydınlaşdırılması

C) mülahizələr əsasında obyektin vəziyyətinin aydınlaşdırılması

D) verilənlər bazası əsasında obyektin vəziyyətinin aydınlaşdırılması

E) təlimat əsasında obyektin vəziyyətinin aydınlaşdırılması49. siqnalların emalında sistem hansı prosesləri izləyir?

A) Statik, dinamik

B) idarəetmə, nəzarət

C) qərarqəbuletmə, idarəetmə

D) identifikasiya, idarəetmə

E) idarəetmə,ölçmə50. siqnalların emalında ekspert sisteminin hesablayıcıdan fərqi

A) Təklif və ya açıqlama tipli evristik çıxarış

B) toplama,çıxma, qüvvətə yüksəltmə

C) müxtəlif riyazi əməllər sistemi

D) hesablamalar, statistik analiz,

E) vurma, bölmə, və cmləmə51. Ekspert sistemi ilə hesablayıcı sistem arasında fərq

A) deduktiv, induktiv şəkilli məntiqi çıxarış

B) iki dəyişənin məntiq “və” vurulması

C) iki dəyişənin məntiq “və-ya” toplanması

D) iki dəyişənin məntiq “yox” inversi

E) iki dəyişənin məntiq “və” vurulması və məntiq “və-ya” toplanması52. siqnalların emalında mərhələlər

A) analiz, interpretasiya, izah,məsləhət

B) axtarış,müqayisə,yığım

C) yığım,bölünmə,həll

D) yığım,həll, seçmə

E) yığım,axtarış,həll53. siqnalların emalının əsas funksiyası

A) Diaqnostika, identifikasiya, təsnifat

B) ötürmə,yadda saxlama, sürüşdürülmə

C) sıxma,ötürmə, təsnifat

D) sinifləşdirmə,analiz,ötürmə

E) yığma,göndərmə,analiz54. hesablayıcı sistemdən fərqli ekspert sistemi qadirdir

A) mənimsəmə,tanınma,qiymətləndirmə,həll,sintez,proqnozlaşdırma

B) təqdimat,kodlaşdırma,həll

C) kodlaşdırma,dekodlaşdırma,qiymətləndirmə

D) informasiyanın sıxılması,ötürülməsi,analiz

E) transformasiya,ölçmə,yadda saxlama55. Ekspert sistemlərinin nüvəsi necə adlanır:

A) biliklər bazası,həlledici;

B) verilənlər bazası, həlledici;

C) supervizor, verilənlər bazası ;

D) koder,dekoder;

E) biliklər bazasının redaktoru.56. Ekspert sistemlərində supervizor hansı funksiyanı yerinə yetirir:

A) Ekspert sisteminin bütün komponentlərinin qarşılıqlı əlaqəsini təmin edir;

B) xarici mühütlə əlaqəni təmin edir

C) verilənlərin yığımını təmin edir

D) nformasiyanın ötürülməsini təmin edir

E) Internetlə əlaqə yaradır57. siqnalların emalında ekspertə qoyulmuş tələblər:

A) kreativlik,evristiklik, intuisiya,hərtərəflilik,asılı olmamaq;

B) evristiklik, intuisiya,biristiqamətlilik, ,asılı olmamaq çeviklik

C) übahisə aparmaq, asılı olmaq çeviklik

D) tədqiqat sahəsini yaxşı bilməmək,çeviklik

E) isin təşkilini anlamaq,idarəetmək58. siqnalların emalının İdentifikasiya mərhələsində hansı işlər görülür

A) problemin əsas xarakteristikalarinin analizi

B) verilənlərin analizi

C) ekspertlərin analizi

D) eksperimental analiz

E) siqnallarin analizi59. diaqnostika mərhələsində hansı işlər görülür?

A) biliklərin nümayişi konsepsiyasının işlənib hazırlanması

B) verilənlərin nümayişi konsepsiyasının işlənib hazırlanması

C) sistemin konsepsiyasının işlənib hazırlanması

D) əlamətlərin nümayişi konsepsiyasının işlənib hazırlanması

E) qərarların konsepsiyalarının sının işlənib hazırlanması60. Süni İntelekt üzrə tədqiqatların istiqamətləri hansılardır?

A) Bionika, Praqmatika

B) elektronika,mikroelektromika,

C) avtomatika,nəzarət

D) ölçmə və nəzarət

E) məlumat yığımı və axtarış sistemi61. siqnalların emalının İntellektual proqramlarının işlənib hazırlanması hansı yol ilə aparılır?

A) Biliklər + Biliklərin emalı strategiyası

B) Alqoritm + Məlumatlar

C) alqoritm+hesablamalar

D) riyazi metodlar+alqoritmlər

E) alqoritm+proqram62. Süni neyron hansı xüsusiyyətə malikdir?

A) bioloji neyronun

B) texniki neyronun

C) məntiqi neyronun

D) süni neyronun

E) sistemli neyronun63. Süni neyronun giriş siqnalları haradan daxil olur?

A) başqa neyronlardan daxil olan siqnallar çoxluluğu

B) ətraf mühütdən daxil olan siqnallar çoxluluğu

C) diskret siqnallar çoxluluğu

D) obyektin giriş-çıxış siqnallar çoxluluğu

E) obyektin çıxış siqnallar çoxluluğu64. Süni neyronun girişində hansı əməllər aparılır?

A) hər bir giriş xüsusi çəki əmsalina vurulur

B) ancaq bir giriş xüsusi çəki əmsalina vurulur

C) hər bir giriş xüsusi çəki əmsalina bölünür

D) hər bir giriş xüsusi çəki əmsalindan çixilir

E) ancaq bir bir giriş xüsusi çəki əmsalindan çixilir65. Süni neyronun cəmləyici bloku hansı əməliyyatı görür?

A) neyronun çəkilmiş giriş siqnallarını toplayır

B) neyronun giriş siqnallarını fərqini tapır

C) neyronun çəkilmiş giriş siqnallarını sistemləşdirir

D) neyronun çəkilmiş giriş siqnallarını bir-birinə vurur

E) neyronun çəkilmiş giriş siqnallarını nizamlayır66. Süni neyronun cəmləyici blokunun çıxışında alınır?

A) NET= XW

B) NET=X1+X2

C) NET= (X1+X2 )XW

D) NET= (X1+X2 )W

E) NET= (X1+X2 )Xi67. Süni neyronun çıxışında hansı siqnal yaranır?

A) out=f(net) siqnali

B) out=fw (net) siqnali

C) out=fw ((net + w) siqnali

D) f(net)= fw (net) siqnali

E) out=net siqnali68. OUT hansı qiymətlər ala bilir?

A)

B)

C)

D)

E)69. Süni neyronun çıxış xarakteristikası

A) 1

B) 2


C) 3

D) 4


E) 5

70. mürəkkəb neyron hesablayıcıları üçün tələb olunur:

A) neyronların vahid şəbəkədə yığılması

B) neyronların xaotik iş rejimində fəaliyyəti

C) neyronların sərbəst fəaliyyəti

D) neyronların qarşılıqlı fəaliyyəti

E) neyronların qruplar forması71. şəbəkəyə hər bir neyron göndərir?

A) müxtəlif girişlərin cəmini

B) çəkilmiş girişlərin cəmini

C) girişlərin cəmini

D) tək girişlərin cəmin

E) cüt girişlərin cəmini72. OUT çıxışda nə yaranır?

A)

B)

C)

D)

E)73. çoxsaylı şəbəkə yaradılılır

A) layların kaskadlarından

B) aksonlardan

C) snaplardan

D) dendiridlərdən

E) nüvələrdən74. laydakı hesablama aşağıdakılardan ibarətdir

A)

B)

C)

D)

E)75. perseptron hası çıxış xarakteristikasına malikdir

A) əgər giriş kəmiyyətlərinin cəmi müəyyən qiymətdən yüksəkdirsə onda çıxış vahidə bərabərdir

B) əgər giriş kəmiyyətlərinin cəmi müəyyən qiymətdən yüksəkdirsə onda çıxış sıfıra bərabərdir

C) əgər giriş kəmiyyətlərinin cəmi müəyyən qiymətdən yüksəkdirsə onda çıxış ex bərabərdir

D) əgər giriş kəmiyyətlərinin cəmi müəyyən qiymətdən yüksəkdirsə onda çıxış girişə bərabərdir

E) əgər giriş kəmiyyətlərinin cəmi müəyyən qiymətdən yüksəkdirsə onda çıxış hər hansı bir kəmiyyətə bərabərdir76. Ciddi ranqlaşdırmada konkordasiya əmsalı təyin edilir

A)

B)

C)

D)

E) 2 = (a – ai)2i/ i,77. Qeyri ciddi ranqlaşdırmada konkordasiya əmsalı təyin edilir

A)

B)

C)

D)

E)78. Ekspert sistemlərinin yaradılmasında koqnitoloqun vəzifəsi nədən ibarətdir

A) ekspertin biliyini aşkar edir və struktulaşdırır

B) ekspertə biliyi aşkar edir və struktulaşdırır

C) ekspertə biliyin mənasını aşkar edir və struktulaşdırır

D) ekspertdən biliyi qəbul edir edir və struktulaşdırır

E) ekspertin biliyini sistemləşdirir79. Ekspert sistemlərinin yaradılmasında dialoq komponentinin rolu

A) sistemlə istifadəçi arasında məsələnin həllində və öyrətmə prosesində əlaqənin yaradılması

B) sistemin öyrədilmə prosesində əlaqənin yaradılması

C) sistemlə ekspert arası əlaqənin yaradılması

D) sistemdən istifadəçiyə məlumatın ötürülməsi

E) sistemlə istifadəçi arasında öyrətmə prosesinin yaradılması80. verilənlərdən fərqli olaraq biliklər mənacan aşkar edir;

A) verilənlərin təsvirini və onlar arası əlaqənini aşkar edir

B) verilənlərin əlaqəliliyini və onlar arası oxşarlığı aşkar edir

C) verilənlərin sıxılmasını və onlar arası əlaqənini təsvir edir

D) bilikləri istifadəçiylə təqdim edir

E) verilənlərin emalını və onlar arası əlaqənini təsvir edir81. siqnalların emalında verilənlərin intellektual analizi nə demkdir?

A) verilənlərdə gizli qanuna uyğunluqlar olduğu halda qərarların qəbul edilməsinin dəstəyi

B) gizli qanuna uyğunluqlar olduğu halda qərarların qəbul edilməsi

C) verilənlərin emalı vasitəsilə qərarların qəbul edilməsinin dəstəyi

D) verilənlərdə gizli qanuna uyğunluqlar olmadığı halda qərarların qəbul edilməsinin dəstəyi

E) verilənlərdə gizli qanuna uyğunluqlar olduğu halda qərarlardan etiraz etmək82. biliklər bazasının vəzifəsisi

A) əlamətlərin,qanuna uyğunluqların,faktların,qanunların nizamlı yadda saxlanılması

B) məlumatların, qrafiklərin,faktların nizamlı yadda saxlanılması

C) cədvəllərin, qrafiklərin,faktların nizamlı yadda saxlanılması

D) kodların, qrafiklərin,faktların nizamlı yadda saxlanılması

E) qrafiki məlumatların,faktların nizamlı yadda saxlanılması
Yüklə 0,49 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə