1. Verilmiє qьvvYlYr sisteminin mьvazinYtlYєdiricisi olan qьvvYsinin qiymYtini tapэnYüklə 4,17 Mb.
səhifə4/5
tarix16.02.2017
ölçüsü4,17 Mb.
#8937
1   2   3   4   5
Nezeri mexanika 303a1a2, 204a1-a8,924a1a2,484a1a2 (2015)

A) 26,9

B) 21,8


C) 32,6

D) 19,7


E) 31,1

334. qьvvYsi verilmiєdir. Onda bu qьvvY vektorunun Ox oxu ilY YmYlY gYtirdiyi bucaрэn kosinusu nYyY bYrabYr olar?

A) 0,707

B) 0,856

C) 0,498

D) 0,652

E) 0,593

335. qьvvYsi verilmiєdir. Onda bu qьvvY vektorunun Ox oxu ilY YmYlY gYtirdiyi bucaрэn kosinusu nYyY bYrabYr olar?

A) 0,375

B) 0,156

C) 0,707

D) 0,798

E) 0,693

336. Yьk mail mьstYvi ьzYrindYdir.SьrьєmY sьrtьnmY Ymsalэ 0,6 ЁC dэr. ЏgYr yьk mail mьstYvi ьzYrindY mьvazinYtdY olarsa, bu mьstYvinin ьfьqlY YmYlY gYtirdiyi bucaq nY qYdYr olar?

A) 31

B) 37


C) 25

D) 39


E) 44

337. Aрэrlэрэ olan silindr horizontal mьstYvi ьzYrindYdir. DiyirlYnmY sьrtьnmY Ymsalэ 0,007 metrdir. Silindrin diyirlYnmYsi ьзьn Yn kiзik cьt qьvvYnin momentinin modulu nYyY bYrabYr olar?

A) 3,64

B) 2,75


C) 4,82

D) 5,02


E) 1,63

338. Dьz xYtli AB зubuрunun A vY B nцqtYlYrinin koordinatlarэ: ; . Onda bu зubuрun aрэrlэq mYrkYzinin koordinatэ nYyY bYrabYr olar?

A) 25

B) 20


C) 31

D) 17


E) 35

339. Bircinsli ABD lцvhYsi dьzbucaqlэ єYklindYdir. Ьзbucaрэn tYpYlYrinin koordinatlarэ ; olduрu mYlumdur. Onda ьзbucaрэn aрэrlэq mYrkYzinin koordinatэ nYyY bYrabYr olar?

A) 5

B) 4


C) 6

D) 7


E) 8

340. Bircinsli piramidanэn hьndьrlьyь - dir. Onda piramidanэn aрэrlэq mYrkYzindYn oturacaрэna qYdYr mYsafY nY qYdYr olar?

A) 0,2

B) 0,5


C) 0,6

D) 0,3


E) 0,4

341. SьrьєmY sьrtьnmY Ymsalэ 0,3 ЁC dьr. Onda cisim qьvvYnin tYsiri altэnda yuxarэya doрru hYrYkYt etmYsi ьзьn cismin kьtlYsi nY qYdYr olar?

A) 118

B) 97


C) 105

D) 128


E) 130

342. D tYpYsindYki bucaрэ olan ABD ьзbucaрэnэn tYpYlYrinin koordinatlarэ ; ; ; . Onda bu ьзbucaрэn aрэrlэq mYrkYzinin koordinatэ nY qYdYr olar?

A) 0.634

B) 0.412

C) 0.873

D) 0.542

E) 0.729

343. Bircinsli piramidanэn hьndьrlьyь - dir. Onda piramidanэn aрэrlэq mYrkYzindYn oturacaрэna qYdYr olan mYsafYsi nY qYdYr olar?

A) 0,3

B) 0,5


C) 0,6

D) 0,4


E) 0,2

344. Bircinsli AB tirinin A nцqtYsi hamar divara, B ucu isY dцєYmYyY sцykYnir. Onda dцєYmY ilY tir arasэnda sьrьєmY sьrtьnmY Ymsalэ nY qYdYr olar?

A) 0,5

B) 0,4


C) 0,6

D) 0,3


E) 0,2

345. Aрэrlэрэ olan cisim horizontal mьstYvinin ьzYrindYdir. Cisim horizontal ip vasitYsilY dartэlэr. CisimlY mьstYvi arasэnda sьrtьnmY Ymsalэ 0,2 ЁC yY bYrabYr olarsa, sьrtьnmY qьvvYsi nYyY bYrabYr olar?

A) 40

B) 53


C) 32

D) 49


E) 37

346. Aрэrlэрэ olan bircinsli tYkYrY horizontal mьstYvi ьzYrindY momenti olan cьt tYsir edir. Onda tYkYr sьkunYtdY olanda diyirlYnmY sьrtьnmY Ymsalэ nYyY bYrabYr olar?

A) 0,005

B) 0,004

C) 0,003

D) 0,006

E) 0,002

347. Uzunluрu olan зevrYnin hissYsi Dekart koordinat sisteminin birinci rьbьndY yerlYєir. NцqtYlYrin koordinatlarэ ; ; ; . Onda зevrYnin bu hissYsinin aрэrlэq mYrkYzinin koordinatэ nY qYdYr olar?

A) 7,78

B) 5,83


C) 9,54

D) 6,82


E) 8,91

348. Radiusu olan diskin konturunun yarэsэ Dekart koordinat sistemindY Ox oxunun ьzYrindYdir. NцqtYlYrin koordinatlarэ ; ; ; . Onda bu fiqurun koordinatэ nYyY bYrabYr olar?

A) 0.4

B) 1,01


C) 1.23

D) 0,7


E) 0,9

349. NцqtYnin radial sьrYti - dir. ЏgYr tam sьrYt polyar radiusla - li bucaq tYєkil edYrsY, bu zaman nцqtYnin tam sьrYti nYyY bYrabYr olar?

A) 2,83

B) 1,97


C) 3,21

D) 2,69


E) 3,17

350. NцqtYnin transvesral sьrYti - dir. ЏgYr tam sьrYt vektoru polyar radiusla - li bucaq tYєkil edYrsY, radial sьrYt nYyY bYrabYr olar?

A) 5,2

B) 4,71


C) 3,84

D) 4,9


E) 3,9

351. NцqtYnin radial sьrYti - dir. ЏgYr nцqtYnin tam sьrYti olarsa, transversal sьrYti nYyY bYrabYr olar?

A) 17,3

B) 18,5


C) 16.4

D) 19,1


E) 15,9

352. NцqtYnin hYrYkYt tYnliklYri polyar koordinat sistemindY verilmiєdir: . ЏgYr olarsa, polyar radiusu nYyY bYrabYr olar?

A) 9,87

B) 10,03

C) 7,64

D) 8,77


E) 6,52

353. Radial sьrYt - dir. ЏgYr nцqtYnin tam sьrYti olarsa transversal sьrYt nYyY bYrabYr olar?

A) 19,1

B) 18,5


C) 17,3

D) 16,4


E) 15,9

354. NцqtYnin hYrYkYt tYnliklYri polyar koordinat sistemindY verilmiєdir: . ЏgYr polyar radius olarsa, bu zaman polyar bucaq nYyY bYrabYr olar?

A) 1,82

B) 1,42


C) 1,74

D) 2,14


E) 2,08

355. NцqtYnin hYrYkYti polyar koordinat sistemindY verilmiєdir: . ЏgYr polyar radius olarsa, transversal sьrYt nYyY bYrabYr olar?

A) 7

B) 8


C) 6

D) 5


E) 2

356. NцqtYnin hYrYkYti polyar koordinat sistemindY verilmiєdir: . ЏgYr polyar bucaq 2.5 rad olarsa, radial sьrYt nYyY bYrabYr olar?

A) 1.5

B) 1.1


C) 1.9

D) 2.1


E) 0.9

357. Cisim eyni zamanda iki parallel oxun Ytrafэnda fэrlanma hYrYkYti edir. Bucaq sьrYtlYri vektorlarэ eyni tYrYfY yцnYlir.onda mьtlYq fэrlanma sьrYti nYyY bYrabYrdir?

A) 5

B) 4


C) 2.5

D) 1


E) 2.3

358. Beє gцyYrtYli gYmi 3.6 km/saat sьrYti ilY ьzьr.onun lifti isY 0.5 m/san sьrYti ilY qalxэr.onda liftin iзYrisindYki tYrpYnmYz adamэn mьtlYq sьrYti nYyY bYrabYr olar?

A) 0.87

B) 1.12


C) 2.69

D) 2.19


E) 0.91

359. Radisusu 0.5 m olan disk o nцqtYsindY 0 nцqtYsindY xOy mьstYvisindY yerlYєib vY eyni zamanda iki paralel oxlar Ytrafэnda fэrlanma hYrYkYtindY iєtirak edir:Ox oxu Ytrafэnda 2 rad/san bucaq sьrYtilY vY Ax oxu (diskY toxunan) Ytrafэnda 2 rad/san bucaq sьrYti .maksimum sьrYti olan nцqtYnin sьrYtini tapmalэ.

A) 3

B) 2


C) 0.5

D) 1.5


E) 2.5

360. Beє gцyYrtYli gYmi sьrYtiilY hYrYkYt edir. Liftin iзYrindYki adam isY 0.3 m/san sьrYti ilY qalxэr.Liftin sьrYti 0.2 m/san olarsa,adamэn mьtlYq sьrYti nYyY bYrabYr olar?

A) 0.621

B) 0.219

C) 0.539

D) 1.5


E) 2.5

361. GYmi 3 m/san sьrYti ilY hYrYkYt edir, GYminin gцyYrtYsindY yьk maєэnэ 3t2 qanunu ilY, maєэnэn hYrYkYtinin YksinY onun banэnda adam2t2 qanunu ilY hYrYkYt edir.t=1 san anэnda mьtlYq sьrYtini tapmalэ.

A) 1

B) 2


C) 3

D) 4


E) 5

362. Vaqonun banэ eyni zamanda iki irYllYmY hYrYkYti edir:uzunluрu boyunca 1m/san2 tYcili ilY , vertikal istiqamYtdY y=1+sin2pt qanunu ulY hYrYkYt edir. Onda banэn maksimal mьtlYq tYcili nY qYdYr olar?

A) 1.82

B) 1.27


C) 3.14

D) 2.03


E) 1.92

363. Cisim eyni zamanda paralel oxlar Ytrafэnda 3 fэrlanma hYrYkati edir.щ1=5rad/san, щ2=4 rad/san.onda mьtlYq bucaq sьrYti nYyY bYrabYr olacaq?

A) 11

B) 10


C) 6

D) 12


E) 2

364. Cisim eyni zamanda iki fэrlanma hYrYkYtindY iєtiurak edir: щ1=4rad/san, щ2=-3 rad/san. Onda mьtlYq bucaq sьrYti nYyY bYrabYr olar?

A) 7

B) 1


C) -1

D) -7


E) 12

365. Cisim eyni zamanda 1 vY 2 paralel oxlarэ Ytrafэnda hYrYkYt edir. щ1=4rad/san, щ2=-2 rad/san.oxlar Ytrafэnda mYsafY 50 sm olarsa, onda ani oxla 1 oxu arasэndakэ mYsafY nYyY bYrabYr olar?

A) 100

B) 25


C) 75

D) 300


E) 50

366. Ekvator ьzYrindY Lokomotiv (maddi nцqtY kimi qYbul etmYli) sьrYtilY hYrYkYt edir. Onun kьtlYsi -dэr.YgYr yerin bucaq sьrYtini qYbul etsYk Koriolis YtalYt qьvvYsinin qiymYti nYyY bYrabYr olar?

A) 233

B) 321


C) 197

D) 345


E) 295

367. SYrtlik Ymsalэ olan yaya yьk asdэqda onun uzanmasэ olmuєdur. Onda yayэn elastik qьvvYsinin qiymYti nYyY bYrabYr olar?

A) 0.02

B) 0.03


C) -0.01

D) 0.04


E) 0.05

368. Motorlu qayэq зay istiqamYtindY sьrYti ilY hYrYkYt edir.Motorun dartэ qьvvYsi -a bYrabYrdir.Onda motorun dartэ qьvvYsinin gьcь nYyY bYrabYrdir?(kvt-la)

A) 28

B) 34


C) 19

D) 23


E) 32

369. MьhYrrikin valэna burucu moment tYsir edir.MьhYrrikin valэnэn bucaq sьrYti olduqda mьhYrrikin gьcь nY qYdYr olar?

A) 8

B) 7


C) 9

D) 6


E) 5

370. KьtlYsi olan silindir ьfiqi mьstYvi ьzYrindY sьrtьnmYsiz olaraq bucaq sьrYtilY diyirlYnir. DiyirlYnmY sьrtьnmY Ymsalэ -dir. Onda diyirlYnmY sьrtьnmY qьvvYsinin gьcь nYyY bYrabYr olar?

A) -15.7

B) 19.3


C) 18.3

D) 13.5


E) -11.7

371. Yьk avtomobili mail mьstYvi ilY yuxarэ qalxэr.(maillik bucaрэ dir) . Onun hYrYkYti yavaєэyan hYrYkYt olub, tYcili -dэr.ЏgYr yьklY banэn birikdY kьtlYsi olarsa, avtomobilinin banэnэn qabaq hissYsinY dьєYn tYzyiq nYyY bYrabYr olar?

A) 59.3

B) 43.9


C) 63.7

D) 51.6


E) 66.4

372. ЬfьqlY -li bucaq tYєkil edYn mail mьstYvi ьzYrindY iзYrisindY su olan stYkan elY hYrYkYt edirki , suyun sYviyyYsi mьstYviyY paralel qalэr.onda stYkanэn tYcili nYyY bYrabYr olar?

A) 3.36

B) 3.99


C) 2.88

D) 4.82


E) 2.56

373. KьtlYsi olan kьrYcik sьrYtilY vertikal boru iзYrisindY hYrYkYt edir. Boru eyni zamanda borunun oxuna paralel bucaq sьrYti ilY fэrlanэr.Borunun oxu ilY ox arasэndakэ mYsafY -dir. Onda kьrYciyin kцзьrmY YtalYt qьvvYsi nYyY bYrabYr olar?

A) 2.5

B) 1


C) 2

D) 3


E) 4

374. Yьk sьkunYt vYziyyYtindYn yьk maєэnэnэn banэnda mail mьstYvi ьzYrindY hYrYkYt edir.(banэn ьfьqlY YmYlY gYtirdiyi bucaq ) .Yьk maєэnэ dalЁCdala olaraq mail mьstYvi ьzYrindY sabit sьrYti ilY hYrYkYt edir.zaman olduqda yьkьn nisbi sьrYti nYyY bYrabYr olar?

A) 0.331

B) 0.243

C) 0.482

D) 0.397

E) 0.285

375. Maddi nцqtY kimi ьfьqi mьstYvi ьzYrindY hYrYkYt qanunu ьzrY qьvvYsinin tYsiri altэnda hYrYkYt edir.ЏgYr maddi nцqtY kordinat baєlanрэcэndan yol gedYrsY qьvvYnin iєi nYyY bYrabYr olar?

A) 64

B) 55


C) 45

D) 76


E) 60

376. Cisim sabit ьfьqi qьvvYnin tYsiri altэnda mail mьstYvinin ьzYrindY yuxarэya doрru hYrYkYt edir.(maillik bucaрэ ) .ЏgYr cisim mail mьstYvi ьzYrindY yol gedYrsY ,qьvvYnin iєi nYyY bYrabYr olar?

A) 0.866

B) 0.654

C) 0.388

D) 0.932

E) 0.761

377. Liftin kabinasэ yuxarэya doрru tYcili ilY qalxэr. Liftin kabinasэnэn yuxarэsэna yay qoyulmuє vY ona aрэrlэрэ olan bYrkidilib. Onda yayda yaranan qьvvY nYyY bYrabYr olar?

A) 150

B) 200


C) 100

D) 300


E) 50

378. KьtlYsi olan disk vertikal mьstYvi ьzYrindY ; ; qanunu ьzrY uзur. anэnda xarici qьvvYlYrin baє vektorunun qiymYti nYyY bYrabYr olar?

A) 8.25

B) 8.83


C) 7.92

D) 7.29


E) 9.01

379. Ьfьqi mьstYvi ilY li bucaq tYєkil edYn kьtlYsi olan maddi nьqtY qьvvYnin tYsiri altэnda sьrьєьr.ЏgYr sьrtьnmY Ymsalэ olarsa, maddi nцqtYnin tYcili nY qYdYr olar?

A) 3.6

B) 4.9


C) 5.1

D) 2.7


E) 2.9

380. KьtlYsi olan maddi nцqtY mail mьstYvi ьzYrindY aєaрэya dьєьr. Ona tYsir edYn qьvvYlYrin cYmi -dir.(burada v- nцqtYnin hYrYkYtinin sьrYti -ilY) onda nцqtYnin Yn bцyьk surYti nYyY bYrabYr olar?

A) 44.6

B) 37.9


C) 51.3

D) 49.7


E) 39.8

381. Ay yer Ytrafэnda yerin mYrkYzindY mYsafYdY orbital sьrYtlY sьrYtilY hYrYkYt edir.Ayin kьtlYsi -dэr.Onda yerin ayэ cazibY qьvvYsi nYyY bYrabYr olar.

A) 5.08

B) 6.81


C) 5.62

D) 4.76


E) 4.82

382. KьtlYsi olan cisim tYcili ilY irYlilYmY hYrYkYti edir. Onda YtalYt qьvvYsinin baє vektorunun modulu nYyY bYrabYr olar?

A) 400

B) 500


C) 300

D) 200


E) 600

383. KьtlYsi olan cisim horizontal mьstYvi ьzYrindY irYlilYmY hYrYkYti edir.Cismin sьrYtilY hYr bir nцqtYsi radiusu olan зevrY ьzrY hYrYkYt edir.onda cismY tYsir edYn xarici qьvvYlYrin baє vektorunun modulunun horizontal toplananэ nYyY bYrabYr olar?

A) 45

B) 53


C) 39

D) 52


E) 37

384. KьtlYsi olan bircinsli зubuрun hYrYkYti ; ; qanunu ilY verilmiєdir. Onda olduqda xarici qьvvYlYrin baє vektorunun oxu ьzYrindYki proyeksiyasэ nYyY bYrabYr olar?

A) -296

B) -321


C) 188

D) 216


E) 339

385. HYlqY vertikal mьstYvi ьzYrindY ; ; qanunu ьzrY hYrYkYt edir. HYlqYnin YtalYt momenti hYlqYnin mYrkYzi simmetriya oxuna nYzYrYn . Onda olanda hYlqYyY tYsir edYn qьvvYlYrin baє momenti nYyY bYrabYr olar?

A) -0,031

B) 0,041

C) -0,029

D) 0,037

E) 0,025

386. KьtlYsi olan maddi nцqtY vertikal yay ьzYrindY qanunu ьzrY rYqsi hYrYkYt edir. Onda olduqda yayda yaranan reaksiya qьvvYsinin modulu nYyY bYrabYr olar?

A) 11,3

B) 10,4


C) 12,9

D) 14,8


E) 9,8

387. KьtlYsi olan maddi nцqtY yaratdэрэ mьqavimYt qьvvYsi oolan qatэ yaр iзYrisindY vertikal yay ьzYrindY hYrYkYt edir. NцqtYnin tYcili vY sьrYti olduqda, yayda yaranan reaksiya qьvvYsi nYyY bYrabYr olar?

A) 23,6

B) 20,7


C) 24,1

D) 22,9


E) 21,4

388. Maddi nцqtY silindrin iзYrisindY v ertikal mьstYvi ьzYrindY hYrYkYt edir (silindrin oxu horizontal єYkildYdir) . Silindrin radiusu - dir. NцqtYnin Yn yuxarэ vYziyyYtindY sьrYtin qiymYti nY qYdYr olmalэdэr ki, nцqtY aєaрэ dьєmYsin?

A) 9,81

B) 8,35


C) 3,14

D) 7,92


E) 6,37

389. KьtlYsi olan maddi nцqtY radiusu olan зevrY ьzrY qanunu ilY hYrYkYt edir. olduqda nцqtYyY tYsir edYn YtalYt qьvvYsinin qiymYti nYyY bYrabYr olar?

A) 537

B) 671


C) 439

D) 894


E) 777

390. KьtlYsi olan maddi nцqtY radiusu olan зevrY ьzrY qanunu ьzrY hYrYkYt edir. olduda nцqtYnin YtalYt qьvvYsinin modulu nYyY bYrabYr olar?

A) 42,2

B) 35,9


C) 29,5

D) 47,9


E) 38,7

391. Bir ЁC biri ilY - li bucaq YmYlY gYtirYn, qiymYtcY - a bYrabYr iki qьvvYnin YvYzlYyicisi nYyY bYrabYr olar?

A) 9,24

B) 5,73


C) 4,87

D) 8,21


E) 6,38

392. ; vY mьstYvi qьvvYlYr sisteminin YvYzlYyicisi nYyY bYrabYr olar?

A) 10,39

B) 9,31


C) 5,89

D) 2,94


E) 8,57

393. Bir nцqtYyY tYtbiq olunmuє vY qьvvYlYrinin YvYzlYyicisi ьfьqi oxla - li bucaq tYєkil edir. qьvvY vektoru Ox oxu istiqamYtindY yцnYlir, qьvvY vektoru isY bu oxla -li bucaq tYєkil edir. qьvvY vektorunun qiymYtini tapmalэ.

A) 4,62

B) 5,97


C) 7,39

D) 3,85


E) 6,71

394. Baрlanmэє tirY mьstYvi paralel qьvvYlYr sistemi tYsir edir. Bu halda qьvvYlYr sisteminin neзY mьvazinYt єYrti olar?

A) 2

B) 1


C) 3

D) 4


E) 5

395. CismY Ox oxuna paralel olan и qьvvYlYri tYsir edir. Bu sistemin mьvazinYtdY olmasэ ьзьn qьvvYsi nYyY bYrabYr olar?

A) 9

B) 7


C) 6

D) 8


E) 5

396. Ьз qьvvYdYn ibarYt mьstYvi qьvvYlYr sistemi mьvazinYtdYdir. Verilir: vY qьvYlYri Ox oxunun mьsbYt tYrYfi ilY vY tYєkil edir. Onda qьvvYsinin qiymYti nYyY bYrabYr olar?

A) 4,84

B) 3,96


C) 5,12

D) 6,38


E) 2,54

397. QьvvYnin ox ьzYrindYki proyeksiyalarэ , , olduрunu bilYrYk, qьvvYsinin modulunu tapmalэ.

A) 43,9

B) 32,8


C) 51,6

D) 29,8


E) 39,6

398. Oxyz koordinat sistemindY O nцqtYsinY vY qьvvYlYri verilmiєdir. Onda YvYzlYyicinin modulu nYyY bYrabYr olar?

A) 27,1

B) 31,2


C) 19,5

D) 22,7


E) 33,8

399. Ьз vertikal kYndir vasitYsilY зYkisi olan konstruksiya saxlanэlэr. ЏgYr iki kYndirdY yaranan dartэlma qьvvYsi bYrabYr olub olarsa, ьзьncь kYndirdY yaranan qьvvY nYyY bYrabYr olar?

A) 2,5

B) 3,2


C) 1,9

D) 2,9


E) 3,1

400. QьvvYlYr cьtьnьn momentinin vektorunun tYsir xYtti necY yцnYlir?

A) QьvvYlYrin mьstYvisinY perpendikulyar

B) QьvvYlYrY perpendikulyar

C) QьvvYlYrY paralel

D) QьvvYlYrdYn biri istiqamYtindY

E) qьvvYlYrin mьstYvisinY paralel.

401. A nцqtYsindY tYtbiq edilmiє qьvvYsi ilY B nцqtYsindY tYtbiq edilmiє qьvvYsinin YmYlY gYtirdiyi qьvYlYr cьtьnьn momentinin vektoru necY tYyin edilir?

A)

B)


C)

D)


E)

402. QьvvYlYrin nцqtYyY nYzYrYn momentinin qiymYti nYyY bYrabYrdir ( qьvvYnin tYtbiq nцqtYsinin radius vektorudur, - ilY arasэndakэ bucaq)

A)

B)


C) ,

D)


E)

403. qьvvYnin nцqtYyY nYzYrYn momentinin vektoru hansэ istiqamYtdY yцnYlir?

A) QьvvY vektoru ilY nцqtYnin yerlYєdiyi mьstYviyY perpendikulyar

B) QьvvYnin YksinY

C) QьvvYyY perpendukulyar,

D) QьvvY vektoru ilY nцqtYnin yerlYєdiyi mьstYviyY mьstYvi ьzYrindY

E) QьvvYnin istiqamYtindY

404. QьvvYnin oxa nYzYrYn momenti nYyY bYrabYrdir?

A)

B)


C)

D)


E)

405. QьvvYni bir nцqtYdYn o biri nцqtYyY цzьnY paralel kцзьrmYk ьзьn nY etmYk lazэmdэr?

A) CismY, momenti qьvvYnin kцзьrmY nцqtYsinY nYzYrYn momentinY bYrabYr qьvvYlYr cьtь YlavY etmYk lazэmdэr.

B) QьvvYnin istiqamYtini dYyiєmYk lazэmdэr,

C) KeзirmYk olmaz

D) CismY, qьvvYnin istiqamYtinY perpendikulyar vY modulca ona bYrabYr bir qьvvY tYtbiq etmYk lazэmdэr,

E) CismY, qьvvYyY paralel yeni bir qьvvY YlavY etmYk lazэmdэr

406. Эxtiyari fYza qьvvYlYr sisteminin tarazlэq єYrtini gцstYrin.

A) ; ,

B)


C)

D)


E)

407. QьvvYnin koordinat baєlanрэcэna nYzYrYn momentinin ifadYsindY nYdir?

A) QьvvYnin tYtbiq nцqtYsinin koordinatlarэ

B) QьvvYnin sonunun koordinatlarэ

C) QьvvY ьzYrindYki ixtiyarэ nцqtYnin koordinatэ

D) qьvvYlYrin qollarэ

E) QьvvYlYrin proyeksiyalarэ

408. QьvvYlYr sisteminin YvYzlYyicisinin ixtiyarэ nцqtYyY nYzYrYn momentinin ifadYsini gцstYrin.

A)

B)


C)

D) ,


E)

409. MьstYvidY paralel qьvvYlYrin tarazlэq єYrtini gцstYrin

A)

B)


C)

D)


E)

410. MьstYvidY ixtiyari qьvvYlYr sisteminin tarazlэq єYrti hansэdэr? Bu єYrtlY ki, x oxu AD ЁC yY perpendikulyar olmasэn.

A) , bu єYrtlY ki, x oxu AD -Y perpendikulyar olmasэn

B)


C)

D)


E)

411. Aєaрэdakэ tYnliklYr hansэ sistemin tarazlэq єYrtidir ?

A) Эxtiyari fYza sisteminin

B) Эxtiyari mьstYvi qьvvYlYr sisteminin,

C) Paralel mьstYvi qьvvYlYr sisteminin

D) Paralel fYza qьvvYlYr sisteminin

E) Bir nцqtYdY gцrьєYn qьvvYlYr sisteminin

412. Paralel qьvvYlYr sisteminin mYrkYzinin koordinatlarэ hansэ dьsturlarla tYyin olunur

A)

B)


C)

D)


E)

413. Cismin aрэrliq mYrkYzinin koordinatlarэ hansэ dьsturla tYyin edilir?

A)

B)


C)

D)


E)

414. NцqtYnin hYrYkYti neзY ьsulla verilir?

A) ьз

B) iki


C) dцrd

D) bir


E) beє

415. NцqtYnin hYrYkYti tYbii ьsulla verildikdY nY mYlum olmalэdэr?

A) HYrYkYt trayektoriyasэ,trayektoriya ьzrY hYrYkYt tYnliyi, yerdYyiєmYnin baєlanрэcэ vY iєarYsi.

B) HYrYkYt trayektoriyasэ,

C) trayektoriya ьzrY hYrYkYt tYnliyi,

D) yerdYyiєmYnin baєlanрэcэ vY iєarYsi,

E) HYrYkYt trayektoriyasэ, yerdYyiєmYnin baєlanрэcэ vY iєarYsi.

416. NцqtYnin hYrYkYti koordinat ьsulu ilY verildikdY nY mYlum olmalэdэr?

A)

B)


C)

D)


E)

417. NцqtYnin hYrYkYti vektor ьsulu ilY verildikdY nY mYlum olmalэdэr?

A) ,

B)


C)

D)


E)

418. NцqtYnin hYrYkYti vektor ьsulu ilY verildikdY onun sьrYt vY tYcilinin vektoru necY tapэlэr?

A)

B)


C)

D)


E)

419. NцqtYnin hYrYkYti koordinat ьsulu ilY verildikdY, onun sьrYtinin proyeksiyalarэnэn qiymYti necY tYyin edilir?

A)

B) ;


C)

D)


E)

420. NцqtYnin hYrYkYti koordinat ьsulu ilY verildikdY onun tYcilinin priyeksiyalarэnэn qiymYti necY tYyin olunur?

A) ;

B) ;


C) ;

D) ;


E)

421. NцqtYnin hYrYkYti tYbii ьsulla verildikdY onun tYcilinin vektoru dьsturunu gцstYrin.

A) ;

B) ;


C) ;

D) ;


E)

422. NцqtYnin hYrYkYti tYbii ьsulla verildikdY onun normal tYcilinin vektorunda nYyi gцstYrir?

A) Baxэlan nцqtYdY trayektoriyanэn Yyrilik radiusunu;

B) NцqtYnin radius vektorunu;

C) Sэxlэрэ,

D) NцqtYnin qцvsь kordinatэnэ;

E) NцqtYnin radiusunu

423. NцqtYnin hYrYkYti tYbii ьsulla verildikdY onun tYcilinin vektorunun dьsturunda nYyi gцstYrir?

A) Toxunan tYcilin vektorunu;

B) Normal tYcilin vektorunu;

C) Toxunan tYcilin modulunu;

D) Normal tYcilin modulunu;

E) MьtlYq tYcilin vektorunu

424. Tam tYcilin qiymYtinin ifadYsi hansэdэr?

A)

B)


C) ;

D) 4


E)

425. NцqtY dьz xYtt boyunca hYrYkYt etdikdY onun tYcili necY tYyin olunur?

A)

B) ;


C) ;

D) ;


E)

426. BYrk cismin irYlilYmY hYrYkYtindY hansэ ifadYlYr doрrudur?

A) ;

B) ;


C)

D) ;


E)

427. NцqtYnin dairYvi hYrYkYtindY xYtti sьrYt bucaq sьrYtindYn necY asэlэdэr?

A)

B) ;


C) ;

D) ;


E) ;

428. NцqtYnin dairYvi hYrYkYtindY bucaq tYcili dцnmY bucaqэndan asэlэ necY tYyinolunur?

A) ;

B) ;


C) ;

D) ;


E)

429. NцqtYnin dairYvi hYrYkYtindY toxunan tYcil bucaq tYcilindYn asэlэ necY tYyin olunur?

A) ;

B) ;


C) ;

D) ;


E)

430. NцqtYnin dairYvi hYrYkYtindY normal tYcil bucaq sьrYtindYn asэlэ necY tYyin olunur?

A)

B) ;


C) ;

D) ;


E)

431. BYrabYr yeyinlYєYn fэrlanma hYrYkYtindY dцnmY bucaрэ necY tYyin olunur?

A) ;

B) ;


C) ;

D) ;


E) ;

432. Bucaq sьrYtinin vektoru necY yцnYlmiє olur?

A) Fэrlanma oxu boyunca elY yцnYlir ki, onun sonundan baxdэqda fэrlana saat YqrYbinin YksinY yцnYlmiє olsun

B) Fэrlanma oxuna perpendikulyar;

C) Fэrlanma oxu boyunca aєaрэ;

D) Fэrlanma oxu boyunca yuxarэ;

E) Fэrlanma oxuna paralel;

433. Fэrlanan cismin fэrlanma oxu ьzYrindYki ixtiyarэ nцqtYyY nYzYrYn radius vektoruYüklə 4,17 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə