1. Yem ə k borusunun tam atreziyas ını n diaqnozunu d ə qiql əş dirmYüklə 431,1 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə14/21
tarix14.01.2017
ölçüsü431,1 Kb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21

432. Qeyd olunan 
şişlə
rd
ə
n hans
ı
 xo
ş
xass
ə
li 
şişlə
r qrupuna aid deyil?
A) Rabdomioblastoma
B) Lipoma
C) Fibroma
D) Leomioma
E) Hemangioma
433. Qeyd olunan kliniki 
ə
lam
ə
tl
ə
rl
ə
 mü
ş
ahid
ə
 olunan politravma zaman
ı
:
burun-dodaq ücbüca
ğı
nda n
əzərə
 çarpan sianoz, tezl
əş
mi
ş
 s
ə
thi t
ənə
ffüs, dö
ş
qəfə
sinin sa
ğ
 yar
ısı
 üz
ə
rind
ə
 timpanik perkutor s
ə
s, ür
ə
k s
ə
rh
ə
dl
ə
rinin sola
yerd
ə
yi
şmə
si. Bunlara s
əbə
b olan patologiyaya hans
ı
 aiddir?
A) Ür
ə
yin 
ə
zilm
ə
si
B) Qapal
ı
 g
ə
rginlik pnevmotoraks
ı
, a
ğ
 ciy
ə
r c
ırı
lmas
ı
C) Diafraqman
ı
n c
ırı
lmas
ı
D) Aç
ı
q pnevmotoraks
E) Qaraciy
ə
r v
ə
 diafraqman
ı
n c
ırı
lmas
ı
434. 2 ayl
ı
q q
ızı

ə
traf, üz v
ə
 b
ədə
ninin d
ə
risind
ə
 ölçüsü 1x1,5sm-d
ə
n 1x1sm-
ə
 q
ədə
r
olan tünd-q
ı
rm
ızı
 r
ə
ngli l
əkələ
r a
ş
kar olunur. L
əkələ
r d
ə
ri s
ə
thind
ə
n qalx
ı
r, t
ə
zyiq
etdikd
ə
 r
ə
ngini d
ə
yi
ş
ir. Diaqnoz n
ə
dir?

A) Kavernoz hemangioma
B) Piqment l
əkə
si
C) Kapilyar hemangioma
D) Peyts-Egers sindromu
E) Telangioektaziya
435. Yuinq sarkomas
ını
n rentgenoloji m
ə
nz
ərə
sin
ə
 n
ə
 xarakterdir?
A) Sümük cisminin l
əkə
vari osteoporozu
B) Seluloz sah
ə
sinin osteoporozu
C) Sacaql
ı
 periosta sümüküstlüyünün aralanmas
ı
D) Oval ocaql
ı
 qeyri-mü
ə
yy
ə
n hüdudlu 
şiş
E) Metafizar sah
ədə
 yerl
əş
mi
ş
 2 sm-
ə
 q
ədə
r ocaq
436. K
ə
skin hematogen osteomielit keçirmi
ş
 u
ş
aqda 10 aydan sonra yerli irinli
ifrazata malik fistula, rentgenoqramda sekvestr qeyd edilir. Göst
ə
ril
ə
n hans
ı
 gedi
ş
variant
ı
na aiddir?
A) Xroniki
B) Yar
ı
mk
ə
skin
C) Septikopiemik
D) Toksiki
E) Yerli
437. Hemonqioma ilk d
əfə
 özünü hans
ı ə
lam
ə
tl
ə
 biruz
ə
 verir?
A) 
İ
ri h
ə
cmli 
şiş
B) Hiperemiya
C) Kiçik q
ı
rm
ızı
 l
əkə
D) Ödem
E) Piqment l
əkə
si
438. Osteogen sarkoma zaman
ı
 rentgenoloji 
şə
klin xarakteri hans
ıdı
r?
A) Sümüyün osteoporozu
B) Metafizin q
ədəhəbə
nz
ə
r geni
şlə
nm
ə
si,
ə
traflar
ı
n oxunun 
ə
yilm
ə
si
C) Sümük üstlüyünün soyulmas
ını
n olmamas
ı
D) Yum
ş
aq toxumaya inki
ş
af
ını
n d
ə
qiq s
ə
rh
ə
ddinin olmamas
ı
E) Metafizin dax
ılı
 konturlar
ını
 b
ə
rkim
ə
si, l
əkə
li yum
ş
alm
ış
 ocaqlar, “dimdik” simptomu
439. Qeyd olunan kliniki 
ə
lam
ə
tl
ə
rl
ə
 mü
ş
ahid
ə
 olunan politravma zaman
ı
: burun-
dodaq ücbüca
ğı
nda n
əzərə
 çarpan sianoz, tezl
əş
mi
ş
 s
ə
thi t
ənə
ffüs, dö
ş
 q
əfə
sinin

sa
ğ
 yar
ısı
 üz
ə
rind
ə
 timpanik perkutor s
ə
s, ür
ə
k s
ə
rh
ə
dl
ə
rinin sola yerd
ə
yi
şmə
si.
Bunlara s
əbə
b olan patologiyaya hans
ı
 aiddir?
A) Ür
ə
yin 
ə
zilm
ə
si
B) Diafraqman
ı
n c
ırı
lmas
ı
C) Qapal
ı
 g
ə
rginlik pnevmotoraks
ı
, a
ğ
 ciy
ə
r c
ırı
lmas
ı
D) Qaraciy
ə
r v
ə
 diafraqman
ı
n c
ırı
lmas
ı
E) Aç
ı
q pnevmotoraks
440. Ekzastoz xondrodisplaziyan
ı
n kliniki 
ə
lam
ə
tl
ə
ri nec
ə
 xarakteriz
ə
 olunur?
A) K
ə
skin a
ğrılı
 tör
əmə
B) 
Ə
trafda ödem, ümumi v
ə
ziyy
ə
tinin q
ə
fl
ətə
n pisl
əşmə
si
C) Böyüm
ə
 zonas
ı
 yax
ı
n yerl
əşə
n a
ğrısı
z b
ə
rk tör
əmə
D) “Örd
ə
k yeri
ş
i”
E) Güclü olmayan gec
ə
 a
ğrı
lar
ı
, qanda iltihabi reaksiya il
ə
441. Anus atreziyas
ı
 olan yenido
ğ
ulmu
ş
 u
şağı
n könd
ələ
n interoqrammas
ı
 24-26
saatdan sonra n
ə
 üçün apar
ı
lmal
ıdı
r?
A) Atreziyan
ı
n m
ə
saf
ə
sini t
ə
yin etm
ə
kd
ə
n ötrü
B) Ba
ğı
rsa
ğı
n atreziyas
ını
n s
ə
viyy
ə
sini t
ə
yin etm
ə
k üçün
C) Diaqnozu t
ə
sdiql
əmə
k üçün
D) 
Əmə
liyyat
ı
n h
ə
cmini v
ə əmə
liyyatönü haz
ı
rl
ığı
n n
ə
 q
ədə
r olmas
ını
 t
ə
yin etm
ə
k üçün
E) Yana
şı
 qüsurlar
ı
 a
ş
karlamaq üçün
442. Yem
ə
k borusunun a
şağı ş
öb
ə
sind
ə
 atreziya v
ə
 h
ə
min nahiy
ədə şiş
 olarsa bel
ə
halda u
ş
aqda sadalananlardan hans
ı
 kliniki simptoma uy
ğ
undur?
A) A
ğı
zdan köpüklü ifrazat
ı
n g
ə
lm
ə
si
B) Siyanoz
C) A
ğ
 ciy
ə
rin auskultasiyas
ı
nda x
ışı
lt
ını
n e
ş
idilm
ə
si
D) T
ə
ngn
əfə
slik
E) Dolu qar
ı
n
443. M
əişə
t travmatizmi aras
ı
nda u
ş
aq ya
ş
lar
ı
nda üstünlüyü hans
ı
lar t
əş
kil edir?
A) Z
əhə
rl
ə
nm
ələ
r
B) Z
ədələ
nm
ələ
r
C) Yan
ı
qlar
D) Odlu silah yaralanmalar
ı

E) Yad cisim
444. Yem
ə
k borusunun atreziyas
ını
n traxeya aras
ı
nda fistula olan x
ə
st
ə
ni t
ə
xliyy
ə
(transportirvka) etdikd
ə
 hans
ı
 v
ə
ziyy
ə
td
ə
 aparmaq daha düzgündür?
A) Sa
ğ
 böyrü üst
ə
B) Trendelenburq v
ə
ziyy
ə
ti
C) Horizontal
D) V
ə
ziyy
ə
tin 
əhə
miyy
ə
ti yoxdur
E) Vertikal
445. Yenido
ğ
ulmu
ş
lar
ı
n yem
ə
k borusunun atreziyas
ı
 zaman
ı
 daha çox istifad
ə
olunan anastomoz növü hans
ıdı
r?
A) Uc-uca anastomoz
B) Bairov üsulu
C) Uc-yan anastomoz
D) Xayyat üsulu il
ə
 tiki
ş
 qoymaq
E) Levaditis üsulu il
ə
 sirkulyar ezofaqomiotomiya
446. Apofizeolizin 
ə
n çox rast g
ələ
n lokalizasiyas
ı
 hans
ıdı
r?
A) Bud kondiluslar
ı
B) Bazu epikondiluslar
ı
C) Topuqlar
D) Qam
ış
 qabar
ı
E) F
əqərə
 ç
ıxı
nt
ı
lar
ı
447. Yenido
ğ
ulmu
ş
lar
ı
n yem
ə
k borusunun atreziyas
ı
 zaman
ı
 ekstraplevral yolla icra
olunmu
ş
 radikal 
əmə
liyyatdan sonra tiki
şlə
rin hiss
ə
vi tutars
ı
zl
ığı
 ba
ş
 vermi
ş
dir. Bel
ə
halda n
ə
 m
ə
qs
ədə
uy
ğ
undur?
A) Retororokotomiya, qida borusu defektinin tikilm
ə
si
B) Qastrostomiya, divararal
ığını
n dren
ə
 edilm
ə
si
C) Retororokotomiya, anastomozu ay
ı
rmaq, ezofaqo v
ə
 qastrostomiya
D) Konservativ müalic
ə
 (intensiv antibakterial terapiya, aktiv aspirasiya
E) X
ə
st
ə
ni inkurabel hesab etm
ə
k
448. U
ş
aqlarda s
ını
qlar zaman
ı
 dair
ə
vi gips sar
ğısı
 qoyularsa onun 
ə
n t
ə
hlük
ə
li

sad
ı
 hans
ıdı
r?
A) 
Ə
traf
ı
n qan dövran
ını
n pozulmas
ı
B) Kontraktura

C) Yataq yaras
ı
D) Travmatik nevrit
E) Yalanç
ı
 oynaq
449. Yenido
ğ
ulmu
ş
lar
ı
n yem
ə
k borusu- traxeya fistulas
ını
n daha çox rast g
ə
lin
ə
n
anatomik variant
ı
na hans
ı
 aiddir?
A) Dar v
ə
 uzun boyun nahiy
ə
sind
ə
B) Uzun v
ə
 enli
C) Q
ı
sa v
ə
 ensiz
D) Q
ı
sa v
ə
 enli birinci dö
ş
E) Qida borusu il
ə
 traxeyan
ı
n ümumi divar
ı
450. 
İ
zol
ə
 olunmu
ş
 traxeya-yem
ə
k borusu fistulas
ı
na xarakter olmayan simptom
hans
ıdı
r?
A) Aspirasion pnevmoniyan
ı
n residivl
əşmə
si
B) Vertikal halda u
şağı
 qidaland
ı
rd
ı
qda öskür
ə
k v
ə
 sianozun azalmas
ı
C) Qidalanma zaman
ı
 öskür
ə
k
D) Köpüklü mayenin a
ğı
zdan xaric olmas
ı
E) Qidalanma zaman
ı
 sianoz
451. Yenido
ğ
ulmu
ş
da Hir
ş
prunq x
ə
st
ə
liyin k
ə
skin formas
ı
 t
ə
yin edilib. Optimal
əmə
liyyat növü hans
ıdı
r?
A) Radikal operasiya
B) Terminal kolostoma yo
ğ
un ba
ğı
rsa
ğı
n keçid hiss
ə
sin
ə
C) En
ə
n ç
ə
nb
ə
r ba
ğı
rsa
ğ
a divarl
ə
 kolostoma
D) Kolostoma transverzuma qoymaq
E) Qalxanç
ə
nb
ə
r ba
ğı
rsa
ğ
a qoyulan kolostoma
452. 1,5 ayl
ı
q u
ş
aqda n
əzərə
çarpan öyüm
ə
 mü
ş
ahid
ə
 olunur, ç
ə
ki az art
ı
r, tez-tez
pnevmoniya, bronxitd
ə

ə
ziyy
ə
t ç
ə
kir. Qusuntu kütl
ə
sind
ə
 b
əzə
n selik qan izi olur,
qidaland
ı
rma zaman
ı
 narahatç
ılı
q olur, yuxuda öskür
ə
k simptomu mü
ş
ahid
ə
 olunur.
Düzgün diaqnoz hans
ıdı
r?
A) Mukovistidoz
B) Hiss
ə
vi yuxar
ı ş
öb
ə
nin keçm
ə
zliyi
C) Pilorospazm
D) Posthipoksik ensefalopatiya
E) Diafraqman
ı
n qida borusu d
ə
liyinin d
əbə
liyi
453. Körp
ələ
rd
ə
 ba
ğı
rsaq atreziyas
ı
na g
ə
tirib ç
ı
xardan ba
ğı
rsaq keçm
ə
zliyinin
səbə
bi hans
ıdı
r?

A) Embrionogenezd
ə
 ba
ğı
rsaq f
ı
rlanmas
ını
n pozulmas
ı
B) Nalvari m
ədə
alt
ı
 v
ə
z
C) Ba
ğı
rsaq divar
ını
n innervasiyas
ını
n pozulmas
ı
D) Anomal damar
E) Ba
ğı
rsaq borusunun solid 
ş
unur m
ə
rh
ələ
sind
ə
 embrionogenezin pozulmas
ı
454. U
ş
aqda göst
ə
rici barmaq nahiy
ə
sind
ə
 epidermisi qald
ı
ran kiçik irinlik qeyd
edilir. Sizin diaqnoz hans
ıdı
r?
A) Fleqmona
B) D
ı
rnaqalt
ı
 dolama
C) D
ə
ri dolamas
ı
D) D
ə
rialt
ı
 dolama
E) Paronixiya
455. Hir
ş
prunq x
ə
st
ə
liyinin k
ə
skin formas
ı
nda n
ə
 etm
ə
k laz
ı
md
ı
r?
A) Per os rentgenkontrast
ı
n verilm
ə
si
B) 
İ
rriqoqrafiya, rentgen
şə
kil 24 saat sonra
C) 
İ
rriqoqrafiya, 4 proyeksiyada rentgenoqrafiya
D) Kolonoskopiya
E) Asetilxolinesterazan
ı
n aktivliyini t
ə
yin etm
ə
k (düz ba
ğı
rsa
ğı
n selikli qi
ş
as
ı
nda)
456. Yenido
ğ
ulmu
ş
 u
ş
aqlarda a
şağı
 ba
ğı
rsaq keçm
ə
zliyinin simptomlar
ı
na hans
ı
aiddir?
A) Yum
ş
aq a
ğrısı
z qar
ı
n
B) Çoxlu qat
ı
 qusma
C) Aspirasiya
D) Köpmü
ş
 a
ğrılı
 qar
ı
n
E) N
ə
cis ifraz
ını
n olmamas
ı
457. Mekoniyal
ı
 qusma a
şağı
da sadalanan hans
ı
 halda olur?
A) Nazik ba
ğı
rsa
ğı
n atreziyas
ı
nda
B) Hir
ş
prunq x
ə
st
ə
liyinin a
ğı
r formalar
ı
nda
C) Düz ba
ğı
rsa
ğı
n atreziyas
ı
nda
D) Peritonitd
ə
E) Könd
ələ
n ç
ə
nb
ə
r ba
ğı
rsa
ğı
n atreziyas
ı
nda
458. Rentgenoloji olaraq qam
ış
 sümüyünün yuxar
ı
 1/3-d
ə
 ilkin-xroniki osteomielit
oca
ğı
 t
ə
yin edilmi
ş
dir. 
Ş
ikay
ə
ti yoxdur, qan analizl
ə
ri normada. X
ə
st
əyə
 hans
ı
 t
ə
dbir

sl
əhə
tdir?
A) Planl
ı əmə
liyyat

B) Diaqnostik punksiya
C) T
ə
cili 
əmə
liyyat
D) Antibiotikoterapiya
E) Mü
ş
ahid
ə
459. Nazik ba
ğı
rsa
ğı
n atreziyas
ı
 münasib
ə
til
ə əmə
liyyata m
ə
ruz qalm
ış
 x
ə
st
ədə
əmə
liyyatdan sonrak
ı
 daha ciddi a
ğı
rla
ş
ma hans
ı
 say
ılı
r?
A) K
ə
skin böyr
ə
k çatmamazl
ığı
B) Davaml
ı
 ba
ğı
rsaq parezi
C) Metabolik poz
ğ
unluq
D) Beyin qan dövran
ı
 poz
ğ
unlu
ğ
u
E) Pnevmoniya
460. Qalça ba
ğı
rsa
ğı
n atreziyas
ı
 v
ə
 ba
ğı
rsa
ğı
n g
ə
tirici v
ə
 apar
ıcı
 hiss
ələ
rinin
diametrind
ə
 böyük f
ə
rq mü
ş
ahid
ə
 olunan yenido
ğ
ulmu
ş
 u
ş
aqlarda a
şağı
da qeyd
olunan anastomozlardan hans
ını
n qoyulmas
ı
 daha m
ə
qs
ədə
uy
ğ
undur?
A) «Uc-yan» anastomoz
B) «Uc-uca» anastomoz
C) U formal
ı
 anastomoz
D) Mikuliç üsulu il
ə
 ikiqat anastomoz
E) «Yan-yana» anastomoz
461. U
ş
aqlarda diafizar s
ını
qlarda bucaqvari yerd
ə
yi
şmə
nin burax
ı
lan hüdudu
hans
ıdı
r?
A) 5-10
o
B) 15-20
o
C) 10-15
o
D) 20-30
o
E) Hec biri
462. U
ş
aqda anusun atreziyas
ı
 var. Hans
ı
 zaman ç
ə
rçiv
ə
sind
ə
 Vanqenstin üsulu il
ə
rentgenoqrafiya etm
ə
k m
ə
qs
ədə
uy
ğ
undur?
A) Do
ğuş
dan d
ə
rhal sonra
B) Do
ğuş
dan 36 saat sonra
C) Do
ğuş
dan 24-26 saat sonra
D) Do
ğuş
dan 8 saat sonra
E) Do
ğuş
dan 12 saat sonra
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə