1. Yem ə k borusunun tam atreziyas ını n diaqnozunu d ə qiql əş dirmYüklə 431,1 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə21/21
tarix14.01.2017
ölçüsü431,1 Kb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

645. Qar
ı
nda k
ə
skin a
ğrı
 qeyd olunan patologiyalardan hans
ı
nda olmur?
A) Krupoz pnevmoniya
B) K
ə
skin appendisit
C) Böyük piyliyin burulmas
ı
D) Bronxial astma
E) K
ə
skin xolesistit
646. 
İ
rinli yaran
ı
n c
ə
rrahi i
şlə
nm
ə
sind
ə
 hans
ı
 anesteziya üsulu m
ə
qs
ədə
uy
ğ
un
say
ılı
r?
A) F
ə
rdi olaraq
B) Ümumi anesteziya
C) Yerli keçirici
D) Yerli infiltrasion
E) Yerli xloretil
647. Qar
ı
nda k
əmə
rvari a
ğrı
 v
ə
 qusma qeyd olunan patologiyalardan hans
ı
na
xarakterikdir?
A) K
ə
skin appendisit
B) K
ə
skin pankreatit

C) Peritonit
D) Enterokolit
E) Mekkel divertikulu
648. U
ş
aq qarn
ı
nda xüsus
ə
n d
ə
 sa
ğ
 qalça çuxurunda a
ğrını
n olmas
ı
ndan 
ş
ikay
ə
t
edir. H
ə
kim x
ə
st
ə
nin palpator müayin
ə
sini qarn
ı
n hans
ı
 hiss
ə
sind
ə
n ba
ş
lamal
ıdı
r?
A) Sa
ğ
 qalça çuxuru
B) Sa
ğ
 qab
ırğ
alt
ı
 nahiyy
ə
C) Sol qab
ırğ
alt
ı
 nahiyy
ə
D) Epiqastral nahiyy
ə
E) Sol qalça çuxuru
649. Yem
ə
k borusuna birba
ş
a qoyulmu
ş
 anastomozlar zaman
ı
 sadalanan hallardan
hans
ı
 daha çox rast g
ə
linir?
A) Yem
ə
k borusunun stenozu
B) Uzunmüdd
ə
tli qastroezofaqial reflüks
C) Disfagiya
D) Aspirasion pnevmoniyan
ı
n residivl
əşmə
si
E) Yem
ə
k borusu-traxeya fistulunun rekanalizasiyas
ı
650. U
şağı
n valideynl
ə
ri u
ş
aqda qar
ı
n bo
ş
lu
ğ
unda k
ə
skin a
ğrını
n olmas
ı ş
ikay
ə
tl
ə
ri
il
ə
 klinikaya müraci
ə
t edibl
ə
r. Qar
ı
n bo
ş
lunun ayaqüst
ə
 rentgenoqrafiyas
ı
 zaman
ı
sa
ğ
 diafraqmalt
ı
 sah
ə
 d
ə
 hava qeyd edilmi
ş
dir. Diaqnozunuz n
ə
dir?
A) K
ə
skin pankreatit
B) K
ə
skin xolesistit
C) M
ədə
 xoras
ını
n perforasiyas
ı
D) K
ə
skin appendisit
E) K
ə
skin qastrit
651. X
ə
st
ə
 klinikaya qarn
ı
n köpm
ə
si, qusma, n
ə
cis v
ə
 qazlar
ı
n xaric olmamas
ı
ş
ikay
ə
tl
ə
ri il
ə
 g
ə
tirilmi
ş
dir. X
ə
st
ə
 d
ə
 ba
ğı
rsaq keçm
ə
zliyini t
ə
sdiql
əmə
k üçün hans
ı
müayin
ədə
n istifad
ə
 olunmal
ıdı
r?
A) Qar
ı
n bo
ş
lu
ğ
unun ayaqüst
ə
 rentgenoqrafiyas
ı
B) Radioizotop müayin
ə
C) Qar
ı
n bo
ş
lu
ğ
unun ultras
ə
s müayin
ə
si
D) Qan
ı
n laborator müayin
ə
si

E) Qan
ı
n biokimy
ə
vi analizi
652. U
ş
aq klinikaya qar
ı
nda k
ə
skin a
ğrı
, qusma v
ə
 ümumi narahatç
ılı

ş
ikay
ə
tl
ə
ri il
ə

tirilmi
ş
dir. 
İ
lkin müayin
ə
 taktikas
ı
 nec
ə
 olmal
ıdı
r?
A) Qan
ı
n ümumi analizi, h
ə
zm trakt
ını
n endoskopik müayin
ə
si
B) Qan
ı
n ümumi analizi, qar
ı
n bo
ş
lu
ğ
unun ayaqüst
ə
 rentgenoqrafiyas
ı
C) Qan
ı
n ümumi analizi, ultras
ə
s müayin
ə
, qar
ı
n bo
ş
lu
ğ
unun ayaqüst
ə
 rentgenoqrafiyas
ı
D) Ultras
ə
s müayin
ə
, h
ə
zm trakt
ını
n kontrast rentgenoloji müayin
ə
si
E) Qan
ı
n ümumi analizi, h
ə
zm trakt
ını
n kontrast rentgenoloji müayin
ə
si
653. Qeyd olunan patologiyalardan hans
ı
nda qar
ı
n bo
ş
lu
ğ
unda asimmetriya

ş
ahid
ə
 oluna bil
ə
r?
A) K
ə
skin xolesistit
B) M
ədə
nin xoras
ı
C) Qar
ı
n bo
ş
lu
ğ
unun tör
əmə
si
D) Assit
E) K
ə
skin pankreatit
654. A
şağı
da sadalanan kliniki simptomlardan hans
ı
nda onur
ğ
a beyni d
əbə
liyi t
ə
cili

rrahi 
əmə
liyyata göst
ə
ri
ş
dir?
A) Bel nahiy
ə
sind
ə
 böyük 
şişəbə
nz
ə
r tör
əmə
nin olmas
ı
B) A
şağı ə
traflar
ı
n parezi
C) Qi
ş
an
ı
n c
ırı
laraq likvorun axmas
ı
D) Çanaq orqanlar
ını
n funksiyas
ını
n pozulmas
ı
E) D
əbə
lik yz
ə
rind
ə
 d
ə
rinin nazikl
əşmə
si
655. X
ə
st
əyə
 bax
ış
 zaman
ı
 qarn
ı
n epiqastral nahiyy
ə
sinin köpm
ə
si, mezo v
ə
hipoqastral nahiyy
ələ
rinin batmas
ı
 mü
ş
ahid
ə
 edilir (qay
ı
qvari qar
ı
n). Bu qeyd
olunan patologiyalardan hans
ı
na xarakterdir?
A) A
şağı
 tip ba
ğı
rsaq keçm
ə
zliyi
B) Yuxar
ı
 tip ba
ğı
rsaq keçm
ə
zliyi
C) Meqakolon
D) K
ə
skin appendisit
E) Birincili peritonit
656. M
ədə
 v
ə
 onikibarmaq ba
ğı
rsa
ğı
n iltihabi x
ə
st
ə
likl
ə
rind
ə
 diaqnozu t
ə
sdiql
əmə
k
üçün hans
ı
 müayin
ə
 metodundan istifad
ə
 olunmal
ıdı
r?

A) Qan
ı
n biokimy
ə
vi analizi
B) Qar
ı
n bo
ş
lu
ğ
unun ayaqüst
ə
 ümumi görünü
ş
 rentgenoqrafiyas
ı
C) Fibroqastroduodenoskopiya
D) Ultras
ə
s müayin
ə
si
E) Qan
ı
n ümumi analizi
657. A
ğ
ciy
ə
r absesinin bo
ş
ald
ı
lma üsullar
ı
 :
A) Bronxun kateterizasiyas
ı
B) Postural drenaj
C) Oksigen terapiyas
ı
D) Dö
ş
 q
əfə
sinin lidaza il
ə
 elektrofarez
E) A
ğı
zdan fermentl
ə
rin t
ə
yini
658. Hans
ı
 patologiya zaman
ı
 qusma h
ə
yat
ı
n ilk saatlar
ı
ndan olur?
A) Pilorostenoz
B) Düz ba
ğı
rsa
ğı
n v
ə
 anusun atreziyas
ı
C) Yem
ə
k borusunun atreziyas
ı
D) Hiss
ə
vi ba
ğı
rsaq keçm
ə
zliyi
E) Anusun atreziyas
ı
659. Hans
ı
 patologiya zaman
ı
 qusma do
ğ
ulandan 20-25 gün sonra olur?
A) Ledde sindromu
B) Pilorospazm
C) Meningit
D) Pilorostenoz
E) Osteomielit
660. Yem
ə
k borusunun atreziyas
ı
 zaman
ı
 qusuntunun t
ə
rkibi nec
ə
 olur?
A) Qusuntuda öd qar
ışığı
 olur
B) Çürüntülü qusma olur
C) Qida d
ə
yi
ş
ikliy
ə
 m
ə
ruz qalmadan qaytar
ılı
r
D) Qusuntu qan qar
ışı
ql
ı
 olur
E) Qusuntu öd v
ə
 qan qar
ışı
ql
ı
 olur
661. Erk
ə
n ya
şlı
 u
ş
aqlarda epifizeoliz müalic
ə
 olunmazsa sonradan o hans
ı
 a
ğı
r

sada s
əbə
b olar?
A) 
Ə
traf
ı
n q
ı
salmas
ı

B) Kontraktura
C) Varus deformasiyas
ı
D) Valgus deformasiyas
ı
E) Ankiloz
662. Hans
ı
 patologiyalarda qanl
ı
 qusma rast g
ə
lin
ə
 bilm
ə
z?
A) Diafraqma d
əbə
liyi, pilorospazm
B) Diafraqma d
əbə
liyi, reflüks-ezofagit
C) Pilozostenoz, düz ba
ğı
rsa
ğı
n atreziyas
ı
D) Reflüks-ezofagit, portal hipertenziya
E) K
ə
skin appendisit, reflüks-ezofagit
663. Ba
ğı
rsaq keçm
ə
zliyi zaman
ı
 qusuntunun ödlü olmas
ı
 n
ə
yi bildirir?
A) Keçm
ə
zliyin Fater m
əmə
ciyind
ə
n proksimal s
ə
viyy
ədə
 olmas
ını
B) Keçm
ə
zliyin kardial sfinkter s
ə
viyy
ə
sind
ə
 olmas
ını
C) Keçm
ə
zliyin Fater m
əmə
ciyind
ə
n distal s
ə
viyy
ədə
 olmas
ını
D) Keçm
ə
zliyin pilorik sfinkter s
ə
viyy
ə
sind
ə
 olmas
ını
E) 12 barmaq ba
ğı
rsaq atreziyas
ını
n olmas
ını
664. 
İ
rinli infeksiyada kortikosteroidl
ə
rin istifad
ə
 müdd
ə
tini hans
ı
 t
ə
yin edir?
A) Temperaturun subfebril
ədə
k enm
ə
si
B) X
ə
st
ə
nin v
ə
ziyy
ə
tinin orta d
ərəcəyə
 en
ərə
k normalla
ş
mas
ı
C) Ür
ə
k-a
ğ
ciy
ə
r çatmamazl
ığını
n aradan götürülm
ə
si
D) 
Ş
okun aradan götürülm
ə
si
E) Bütün sadalananlar
665. Yenido
ğ
ulmu
ş
da h
ə
yat
ı
n ilk saatlar
ı
ndan qusma var. H
ə
kim muayin
ə
 zaman
ı
qida borusunun atreziyas
ı
ndan 
ş
übh
ələ
nir. Diaqnozu t
ə
sdiql
əmə
k üçün 
ə
n sad
ə
müayin
ə
 üsulunu göst
ə
rin.
A) Kontrast rentgen müayin
ə
si
B) Rentgen müayin
ə
si
C) Elefant s
ı
na
ğı
D) Maqnit rezonans tomoqrafiya
E) Kompyuter tomoqrafiya
666. Yenido
ğ
ulmu
ş
da h
ə
yat
ı
n ilk saatlar
ı
ndan qusma var. Muayin
ə
 zaman
ı

kimqida borusunun atreziyas
ı
ndan 
ş
übh
ələ
nir. Diaqnozu t
ə
sdiql
əmə
k üçün 
ə
sas
müayin
ə
 üsulunu göst
ə
rin.

A) Kontrast rentgen müayin
ə
si
B) Elefant s
ı
na
ğı
C) Rentgen müayin
ə
si
D) Qanin ümumi müayin
ə
si
E) Ultras
ə
s müayin
ə
667. H
ə
r d
əfə
 b
ə
rk qida q
ə
bulundan sonra h
ə
ll olunmam
ış
 qida il
ə
 qusma hans
ı
patologiyaya daha uy
ğ
undur?
A) Pilozostenoz
B) Yem
ə
k borusunun stenozu
C) Ledde sindromu
D) Yem
ə
k borusunun atreziyas
ı
E) Pilorospazm
668. Yem
ə
k borusu d
ə
liyinin d
əbə
likl
ə
rinin 
ə
n informativ diaqnoz üsulu hans
ıdı
r?
A) Ezofaqoskopiya
B) Fibroezofaqoskopiya
C) Rentgenkontrast müayin
ə
D) Rentgenskopiya
E) Kompüter tomoqrafiyas
ı
669. Yenido
ğ
ulmu
ş
da h
ə
r d
əfə
 qida q
ə
bulundan sonra qusma olur. Qusma çox vaxt

aq uzan
ı
ql
ı
 v
ə
ziyy
ə
td
ə
 olduqda, a
ğ
lad
ı
qda ba
ş
 verir. Bu 
ə
lam
ə
tl
ə
r hans
ı
patologiya uy
ğ
undur?
A) Kardiyan
ı
n xalaziyas
ı
B) Yem
ə
k borusunun axalaziyas
ı
C) Yem
ə
k borusunun atreziyas
ı
D) Yem
ə
k borusunun anadang
ə
lm
ə
 stenozu
E) Pilorostenoz
670. Qusma apar
ıcı ə
lam
ə
t olan c
ə
rrahi patologiyalarda apar
ıcı
 müayin
ə
 üsulu
hans
ıdı
r?
A) Sintiqrafiya
B) Ultras
ə
s müayin
ə
C) Qan
ı
n biokimy
ə
vi müayin
ə
si
D) Kontrast rentgenoqrafiya
E) Maqnit rezonans tomoqrafiya

671. A
şağı
da göst
ə
ril
ə
n müayin
ə
 üsullar
ı
ndan hans
ı
 düz ba
ğı
rsa
ğı
n atreziyas
ı
zaman
ı
 daha informativ say
ılı
r?
A) Aral
ığı
n USM-si
B) Do
ğuş
dan 24-26 saat sonra könd
ələ
n invertoqramma
C) T
ə
kan simptomunun 
əmələ
 g
ə
lm
ə
si
D) Oturaq sümük qabarlar aras
ı
 m
ə
saf
ələ
r
E) Aral
ığı
n punksiyas
ı
672. Ür
ə
kbulanma hans
ı
 növ qusma ücün xarakter deyil?
A) Reflektor
B) Qida borusunun stenozu
C) M
ə
rk
ə
zi
D) Yuxar
ı
 ba
ğı
rsaq keçm
ə
zliyi
E) Peritonitd
ə
673. Göst
ə
ril
ə
n x
ə
st
ə
likl
ə
rd
ə
n hans
ı
nda qusma yem
ə
k vaxt
ı
 ba
ş
 verir?
A) Pilorostenozda
B) Beyin sirk
ələ
nm
ə
sind
ə
C) Yuxar
ı
 ba
ğı
rsaq keçm
ə
zliyind
ə
D) K
ə
ckin appendisitd
ə
E) Qida borusunun stenozunda
674. Göst
ə
ril
ə
n x
ə
st
ə
likl
ə
rin hans
ı
nda qusuntu kütl
ə
si q
ələ
vi reaksiyal
ı
 olur?
A) K
ə
ckin qastritd
ə
B) K
ə
ckin appendisitd
ə
C) Yuxar
ı
 ba
ğı
rsaq keçm
ə
zliyind
ə
D) Qida borusunun stenozunda
E) Pilorostenozda
675. Göst
ə
ril
ə
n hans
ı
 halda qusma ba
şı
n h
ərəkə
ti il
ə ə
laq
ə
dard
ı
r?
A) K
ə
ckin appendisitd
ə
B) K
ə
ckin qastritd
ə
C) Ba
ğı
rsaq invaginasiyas
ı
nda
D) Paralitik ba
ğı
rsaq keçm
ə
zliyind
ə
E) Ba
ş
-beynin ödemind
ə
676. A
şağı
da sadalanan müayin
ə
 üsullar
ı
ndan hans
ı
 il
ə
 yem
ə
k borusu-traxeya
fistulas
ı
 diaqnozunu daha d
ə
qiq qoymaq olar?
A) Traxeobronxoskopla

B) Yem
ə
k borusunun rentgen-kontrast müayin
ə
si
C) Metilen ab
ısı
 il
ə
 s
ı
naq
D) Eyni vaxtda h
ə
m traxeobronxoskopiya v
ə
 metilen ab
ısını
n yem
ə
k borusuna yeridilm
ə
si
E) Ezofaqoskopla
677. H
ə
zm trakt
ını
n yuxar
ı ş
öb
ə
sinin qanaxmalar
ı
na hans
ı ə
lam
ə
t xarakterikdir?
A) N
ə
cisd
ə
 al qan
ı
n olmas
ı
B) Ödlü qusma
C) Burun qanaxmas
ı
D) Qanl
ı
 qusma v
ə
 melena
E) Selikli-qanl
ı
 n
ə
cis ifraz
ı
678. H
ə
zm trakt
ını
n yuxar
ı ş
öb
ə
sinin qanaxmalar
ını
n diaqnostikas
ı
nda hans
ı
müayin
ə
 üsulundan istifad
ə
 edilir ?
A) Qar
ı
n bo
ş
lu
ğ
unun USM-si
B) Qar
ı
n bo
ş
lu
ğ
unun obzor rentgenoqrafiyas
ı
C) Angioqrafiya
D) Bronxoskopiya
E) Qastroduodenoskopiya
679. Qeyd olunan patologiyalardan hans
ı
nda qar
ı
nda k
ə
skin a
ğrı
 ola bil
ə
r?
A) Paraproktit
B) Sa
ğ
 a
şağı
 pay pnevmoniyas
ı
C) K
ə
skin bronxit
D) Mastit
E) Bronxial astma
680. Hans
ı
 patologiyalarda qanl
ı
 qusma rast g
ə
lin
ə
 bil
ə
r?
A) Diafraqma d
əbə
liyi, k
ə
skin appendisit
B) Reflüks-ezofagit, pilorospazm
C) Axalaziya, ledde sindromu
D) Diafraqma d
əbə
liyi, reflüks-ezofagit
E) K
ə
skin appendisit, mekkel divertikuliti
681. A
şağı
dak
ı
 müayin
ə
 üsullar
ı
ndan hans
ı
ndan istifad
ə
 etm
ə
kl
ə
 nazik ba
ğı
rsaq
divertikulunu mü
ə
yy
ə
nl
əş
dirm
ə
k mümkündür?
A) Radioizotop müayin
ə

B) Obzor rentgenoqrafiya
C) Qastroduodenoskopiya
D) USM
E) Kolonoskopiya
682. Portal hipertenziya ilk növb
ədə
 h
ə
zm trakt
ını
n hans
ı ş
öb
ə
sinin qanaxmas
ı
 il
ə

sadla
şı
r?
A) M
ədə
nin
B) Qida borusunun
C) 12 barmaq ba
ğı
rsa
ğı
n
D) Yo
ğ
un ba
ğı
rsa
ğı
n
E) Düz ba
ğı
rsa
ğı
n
683. Göst
ə
ril
ə
n x
ə
st
ə
likl
ə
rin hans
ı
nda qusuntu kütl
ə
si q
ələ
vi reaksiyal
ı
 olur?
A) K
ə
ckin qastritd
ə
B) Qida borusunun stenozunda
C) Yuxar
ı
 ba
ğı
rsaq keçm
ə
zliyind
ə
D) K
ə
ckin appendisitd
ə
E) Pilorostenozda
684. Bu müayin
ə
 üsullar
ı
ndan hans
ı
 qida borusu qanaxmas
ını
 mü
ə
yy
ə
nl
əş
dirm
əyə
imkan verir?
A) Qida borusunun v
ə
 m
ədə
nin kontrast rentgenoqrafiyas
ı
B) Ezofaqoskopiya
C) M
ədə
nin zondlanmas
ı
D) Kolonoskopiya
E) Laparoskopiya.
685. Hans
ı
 müayin
ə
 üsulu yo
ğ
un ba
ğı
rsaq qanaxmas
ını
 mü
ə
yy
ə
nl
əş
dirm
əyə
 imkan
verir?
A) KT müayin
ə
B) Rektal müayin
ə
C) Kolonoskopiya
D) Laparoskopiya.
E) 
İ
rriqoqrafiya

686. K
ə
skin hematoqen osteomielit zaman
ı
 iltihab
ı
 proses sümüyün hans
ı
toxumas
ı
ndan ba
ş
lay
ı
r?
A) Sümük iliyind
ə
n
B) Sümük lövh
ə
sind
ə
n
C) Böyüm
ə
 zonas
ı
ndan
D) Birl
əş
dirici toxumadan
E) 
Əzələ
 toxumas
ı
ndan
687. A
şağı
dak
ı
 patologiyalardan hans
ı
na barmaqla rektal müayin
ə
 aparmaqla
diaqnoz qoymaq mümkündür?
A) Qeyri spesifik xoral
ı
 kolit
ə
B) Kron x
ə
st
ə
liyin
ə
C) Düz ba
ğı
rsa
ğı
n polipin
ə
D) Peytz-Egers sindromuna
E) Proktit
ə
688. 
Ə
yriboyunluq zaman
ı
 konservativ müalic
ə
 effekt verm
ə
dikd
ə
 c
ə
rrahi 
əmə
liyyat
neç
ə
 ya
şı
nda olunur?
A) 3-4 ya
şı
nda
B) 2 ya
ş
a q
ədə
r
C) 1 ya
ş
a q
ədə
r
D) 5 ayl
ığ
a q
ədə
r
E) 3 ya
ş
a q
ədə
r


Yüklə 431,1 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə