1. Yem ə k borusunun tam atreziyas ını n diaqnozunu d ə qiql əş dirmYüklə 431,1 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə3/21
tarix14.01.2017
ölçüsü431,1 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

 a
ğ
ciy
ə
r
proyeksiyas
ı
nda perifokal reaksiya il
ə
 maye t
ə
rkibli bo
ş
luq mü
ə
yy
ə
n edilir. Diaqnoz
hans
ıdı
r?
A) Piopnevmotoraks
B) A
ğ
ciy
ə
rin bakterial destruksiyas
ını
n bulloz formas
ı
C) A
ğ
ciy
ə
rin absesi
D) Mediastenol emfizema
E) Piotoraks

66. Sadalanan infeksiyalardan 
ə
n çox hans
ı
 a
ğ
ciy
ə
rl
ə
rin destruktiv pnevmoniyas
ını
tör
ə
dir?
A) Pnevmokokk
B) Ba
ğı
rsaq çöpl
ə
ri
C) Göy irin çöpl
ə
ri
D) Stafilokokk
E) Streptokokk
67. Dö
ş
 q
əfə
sinin R-mda divaryan
ı
 d
ə
qiq konturlara malik kölg
ə
liyin a
ş
kar edilm
ə
si

 il
ə ə
laq
ə
dard
ı
r?
A) A
ğ
ciy
ə
rin bakterial destruksiyas
ını
n bulloz formas
ı
B) Plevran
ı
n total empiemas
ı
C) «Pla
ş
a b
ə
nz
ə
r» plevrit
D) Fibrinotoraks
E) Piopnevmotoraks
68. Diafraqmal d
əbə
liyin 
ə
sas R-ji 
ə
lam
ə
tl
ə
ri hans
ıdı
r?
A) Diafraqman
ı
n bir v
ə
 ya h
ə
r iki künb
ə
zinin deformasiyas
ı
B) Divararal
ığını
n yerd
ə
yi
şmə
si
C) A
ğ
ciy
ə
rl
ə
rin hipoventilyasiya 
ə
lam
ə
tl
ə
ri
D) 
Ə
lav
ə
 kölg
ə
likl
ə
rin olmas
ı
E) R-ji m
ə
lumatlar
ı
n t
ə
krar yoxlamalarda qeyri-sabitliyi
69. K
ə
skin hematogen osteomielitd
ə
 iltihabi proses sümük toxumas
ını
n hans
ı
hiss
ə
sind
ə
 ba
ş
lay
ı
r?
A) Sümüyün süng
ə
rli madd
ə
sind
ə
B) Sümük iliyind
ə
C) Sümük üstlüyünd
ə
D) Sümük lövh
ə
sind
ə
E) Sümüyün q
ığı
rdaq hiss
ə
sind
ə
70. Dö
ş
 q
əfə
sinin R-mda divararal
ığını
n z
ədələ
nm
ə
mi
ş
 t
ərəfə
 yerd
ə
yi
şmə
si, plevra
bo
ş
lu
ğ
unda a
ğ
ciy
ə
ri s
ı
xan böyük hava qabarc
ığı
 kölg
ə
liyin a
ş
kar olunmu
ş
dur. Bu

 il
ə ə
laq
ə
dard
ı
r?
A) G
ə
rgin hidropnevmotoraks
B) A
ğ
ciy
ə
rin kiçik ocaql
ı
 bakterial destruksiyas
ı
C) Plevran
ı
n total empiemas
ı

D) N
əhə
ng kortikal abses
E) G
ə
rgin pnevmotoraks
71. U
ş
aqlarda a
ğ
ciy
ə
rin travmatik c
ırı
lmas
ı
 v
ə
 qapal
ı
 g
ə
rgin pnevmotoraks
ı
n xüsusi
müayin
ə
 üsullar
ını
n t
ə
yinin
ə
 q
ədə
r hans
ı
 lazimi müalic
ə
 t
ə
dbirl
ə
ri görülm
ə
lidir?
A) Plevra bo
ş
lu
ğ
unun punksiyas
ı
, havan
ı
n xaric edilm
ə
si, Bülau drenaj
ını
n qoyulmas
ı
,
Vi
ş
nevski üsulu il
ə
 boyun vaqosimpatik blokadas
ı
, diaqnozu d
ə
qiql
əş
dirm
ə
k üçün
müayin
ələ
rin t
ə
yini
B) Diaqnoz tam d
ə
qiql
əşənə
 q
ədə
r müalic
əyə
 ehtiyac yoxdur
C) 
Ş
ok 
ə
leyhin
ə
 narkotikl
ə
rin vurulmas
ı
D) Plevra bo
ş
lu
ğ
unun punksiyas
ı
 v
ə
 y
ığı
lm
ış
 havan
ı
n xaric edilm
ə
si
E) Oksigenl
ə
 müalic
ə
nin ba
ş
lanmas
ı
 v
ə
 rentgen müayin
ə
sinin t
ə
yini
72. Destruksiyan
ı
n bulloz formas
ı
nda (qeyri-g
ə
rgin bullalar) optimal müalic
ə
 üsulu
hans
ıdı
r?
A) Bronxoskopik drenaj
B) Bullan
ı
n drenaj
ı
C) Plevral punksiya
D) Bullan
ı
n punksiyas
ı
E) Oca
ğ
a müdaxil
ə
 etm
ədə
n intensiv terapiya
73. Yenido
ğ
ulmu
ş
 u
ş
aqda erk
ə
n klinik simptomlarla ba
ş
layan uzun borulu
sümükl
ə
rin osteomielitind
ə
 n
ə
 meydana ç
ıxı
r?
A) Subfebril h
ə
rar
ə
t
B) Z
ə
if dö
ş ə
mm
ə
C) D
ə
rinin hiperemiyas
ı
D) «Psevdoparez» klinikas
ı
E) Damar
ə
traf
ı
 toxumalar
ı
n pastozlu
ğ
u
74. «Pla
ş
ab
ə
nz
ə
r plevritd
ə
» (seroz) müalic
əyə
 hans
ı
 aiddir?
A) Bronxoskopiya
B) Oca
ğ
a müdaxil
ə
 etm
ədə
n intensiv terapiya
C) Plevral punksiya
D) Aktiv aspirasiya il
ə
 plevral drenaj
E) Bülau üsulu il
ə
 plevral bo
ş
lu
ğ
un drenaj
ı
75. Piotoraksda müalic
əyə
 n
ə
 aiddir?
A) Bülau üsulu il
ə
 plevral bo
ş
lu
ğ
un drenaj
ı
B) Bronxoskopiya

C) Oca
ğ
a müdaxil
ə
 etm
ədə
n intensiv terapiya
D) Plevral punksiya
E) Aktiv aspirasiya il
ə
 plevral drenaj
76. Qida borusu venalar
ını
n varikoz gen
ə
lm
ələ
rind
ə
n olan qanaxman
ı
 saxlamaq
üçün hans
ı
 c
ə
rrahi üsul t
ə
tbiq olunur?
A) Qida borusunun varikoz gen
ə
lmi
ş
 venalar
ı
n ba
ğ
lanmas
ı
B) Qastrostomiya, m
ədə
nin selikli qi
ş
as
ı
nda varikoz gen
ə
lmi
ş
 venalar
ı
n tikilm
ə
si
C) M
ədə
nin rezeksiyas
ı
D) Sol m
ədə
 arteriyas
ını
n ba
ğ
lanmas
ı
E) Qida borusunun rezeksiyas
ı
77. G
ə
rgin pnevmotoraksda böyük bronxoplevral fistula il
ə
 müalic
ə
 taktikas
ı
na
hans
ı
 aiddir?
A) Bülau üsulu il
ə
 plevral bo
ş
lu
ğ
un drenaj
ı
B) Aktiv aspirasiya il
ə
 plevral drenaj
C) Gözl
əmə
 taktikas
ı
D) Plevral punksiya
E) Bronxun blokadas
ı
78. Sad
ə
 pnevmotoraksda n
ə
 icra edilm
ə
lidir?
A) Bülau üsulu il
ə
 plevral bo
ş
lu
ğ
un drenaj
ı
B) Plevral punksiya
C) Torakoskopiya ultras
ə
s sanasiyas
ı
 il
ə
D) Radikal 
əmə
liyyat
E) Aktiv aspirasiya il
ə
 plevral drenaj
79. Q
ı
fvari köks q
əfə
si n
ə
 il
ə
 xarakteriz
ə
 olunur?
A) Dö
ş
 sümüyünün ona birl
əşə
n qab
ırğ
alar
ı
n q
ığı
rdaqlar
ı
 il
ə
 birlikd
ə
 iç
ə
riy
ə
 do
ğ
ru batmas
ı
B) Dö
ş
 q
əfə
sinin ön-arxa ölçüsünün artmas
ı
C) Dö
ş
 q
əfə
sinin ön-arxa ölçüsünün azalmas
ı
D) Ön dö
ş
 d
ı
var
ını
n batmas
ı
E) Arxa dö
ş
 d
ı
var
ını
n ön
ə
 ç
ı
xmas
ı
80. U
ş
aqda yüks
ə
k h
ə
rar
ə
t, R-d
ə
 nazik divarl
ı
, perifokal reaksiyas
ı
 olmayan, maye

rkibli gird
ə
 tör
əmə
 mü
ə
yy
ə
n edilir. Diaqnoz hans
ıdı
r?
A) Bulla
B) A
ğ
ciy
ə
rin irinl
ə
mi
ş
 sisti

C) A
ğ
ciy
ə
rin absesi
D) Diafraqma d
əbə
liyi
E) A
ğ
ciy
ə
rin g
ə
rgin sisti
81. K
ə
skin hematogen osteomielitd
ə
 t
ə
cili c
ə
rrahi müdaxil
ə
ni n
ə
 vaxt apar
ı
lmal
ıdı
r?
A) Daxil olandan 3 saat müdd
ə
tind
ə
B) Daxil olandan bir neç
ə
 d
ə
qiq
ə
 sonra
C) Birinci sutka 
ə
rzind
ə
D) 3 gün gözl
əmə
k olar
E) C
ə
rrahi müdaxil
əyə
 ehtiyac yoxdur.
82. U
ş
aqda avto q
ə
zadan sonra üz, boyun, dö
ş
 q
əfə
sinin yuxar
ı ş
öb
ələ
ri
nahiy
ə
sind
ə
 n
əzərə
çarpan d
ə
rialt
ı
 emfizema; R-mda sa
ğ
da II, III, IV qab
ırğ
alar
ı
n
parasternal x
ə
tt boyunca s
ınığı
 qeyd edilir. Diaqnoz hans
ıdı
r?
A) Sa
ğ
 a
ğ
ciy
ə
rin partlamas
ı
B) Sa
ğ
 ba
ş
bronxun c
ırı
lmas
ı
C) Magistral damarlar
ı
n travmas
ı
D) Perikard
ı
n z
ədələ
nm
ə
si
E) Traxeyan
ı
n travmas
ı
83. U
ş
aqlar üçün a
şağı
dak
ı
lardan hans
ı
 xarakterik deyil?
A) Epifizeoliz
B) Mil cümüyünün tipik yerd
ə
n q
ırı
lmas
ı
C) Osteoepifizeoliz
D) Q
ırı
lmalar
E) Subperiostal s
ını
q
84. Yem
ə
k borusu kardial çatmazl
ığını
 daha dürüst t
ə
sdiql
əyə
n üsul hans
ıdı
r?
A) Trendelenburq v
ə
ziyy
ə
td
ə
 yem
ə
k borusunun kontrast müayin
ə
si
B) pH-metriya
C) Yem
ə
k borusunun ayaq üst
ə
 kontrast müayin
ə
si
D) Fibroezofaqoskopiya
E) S
ə
rt ezofaqoskopiya
85. Plevran
ı
n xroniki empiemas
ı
nda optimal müalic
ə
 üsulu hans
ıdı
r?
A) Radikal 
əmə
liyyat
B) Aktiv aspirasiya il
ə
 plevral drenaj
C) Bülau üsulu il
ə
 plevral bo
ş
lu
ğ
un drenaj
ı

D) Plevral punksiya
E) Plevral bo
ş
lu
ğ
un US-l
ə
 sanasiyas
ı
86. Anadang
ə
lm
ə
 qüsur v
ə
 dö
ş
 q
əfə
si üzvl
ə
rinin x
ə
st
ə
liyi olan, tez-tez asfiksiya
sindromu il
ə
 mü
ş
ay
ə
t olunan x
ə
st
ə
likl
ə
rd
ə
n hans
ı
na c
ə
rrahi korreksiya laz
ı
md
ı
r?
A) Divararal
ığını

şişlə
ri
B) Lobar enfizema
C) Yalanç
ı
 diafraqmal d
əbə
liyi
D) Anadang
ə
lm
ə
 atelektaz
E) Destruktiv pnevmoniya
87. Yem
ə
k borusunun axalaziyas
ı
nda diferensial diaqnoz nec
ə
 apar
ı
lmal
ıdı
r?
A) Diafraqman
ı
n yem
ə
k borusu d
ə
liyinin d
əbə
liyi il
ə
B) Yem
ə
k borusunun anadang
ə
lm
ə
 stenozu il
ə
C) Pilorostenozla
D) Yem
ə
k borusunun xalaziyas
ı
 il
ə
E) Anadang
ə
lm
ə
 q
ı
sa yem
ə
k borusu il
ə
88. Düz ba
ğı
rsa
ğı
n atreziyas
ını
n hündürlüyünü nec
ə
 t
ə
yin etm
ə
k olar?
A) M
ədə
-ba
ğı
rsaq trakt
ını
n kontrast madd
ə
 il
ə
 rentgenoqrafiyas
ı
B) Qar
ı
n bo
ş
lu
ğ
unun v
ə
 çana
ğı
n vertikal v
ə
ziyy
ə
td
ə
 t
ə
sviri rentgenoqrafiyas
ı
C) Qar
ı
n bo
ş
lu
ğ
unun v
ə
 çana
ğı
n ayaqlar yuxar
ı
 ba
ş
 a
şağı
 olmaq 
şə
rti il
ə
 t
ə
sviri
rentgenoqrafiyas
ı
D) Laparoskopiya il
ə
E) Narkoz alt
ı
nda qarn
ı
n palpasiyas
ı
89. Anadang
ə
lm
ə
 q
ı
sa yem
ə
k borusu diaqnozu t
ə
yin edil
ə
rk
ə

ə
sas R-ji 
ə
lam
ə
t
hans
ıdı
r?
A) Diafraqmal künb
ə
zl
ə
rin yüks
ə
ke duru
ş
u
B) Qastro-ezofageal refluks
C) Yem
ə
k borusunun a
şağı ş
öb
ədə
 geni
şlə
nm
ə
si
D) Yem
ə
k borusunun kardial 
ş
öb
ə
sinin stenozu
E) M
ədə
 dibinin dö
ş
 bo
ş
lu
ğ
una keçm
ə
si
90. Anadang
ə
lm
ə
 yem
ə
k borusu stenozlar
ı ə
n çox hans
ı
 s
ə
viyy
ədə
 rast g
ə
linir?
A) Yem
ə
k borusunun yuxar
ı
 1/3-i
B) Birinci fizioloji daralma
C) Kardial 
ş
öb
ə
D) Yem
ə
k borusunun a
şağı
 1/3-i
E) Yem
ə
k borusunun orta 1/3-i

91. K
ə
skin hemotegen osteomielitl
ə ə
n az z
ədələnə
n sümük hans
ıdı
r?
A) Bud sümüyü
B) Said sümükl
ə
ri
C) Bazu sümüyü
D) Bald
ı
r sümükl
ə
ri
E) Çanaq sümüyü
92. Anadang
ə
lm
ə
 q
ı
sa yem
ə
k borusu stenozunda daha effektiv müalic
ə
 üsulu
hans
ıdı
r?
A) Bujlama
B) Ballon dilatasiyas
ı
C) Stenozun ¾ sah
ə
si il
ə
 anastomoz
D) Stenoz sah
ə
sinin rezeksiyas
ı
 «uc-uca» anastomozla
E) Qar
şı
-qar
şı
ya maqnitl
ə
rin yerl
əş
dirilm
ə
si
93. Osteogen sarkoman
ı
n müalic
ə
si hans
ıdı
r?
A) 
Ə
traf
ı
n yuxar
ı
 amputasiyas
ı
B) 
Şiş
in rezeksiyas
ı
C) Kimya terapiya
D) 
Ş
üa terapiya v
ə
 operativ müalic
ə
E) 
Ş
üa terapiya
94. Yem
ə
k borusunun z
ədələ
nm
ə
sind
ə
 konservativ taktika n
ə
 vaxt mümkündür?
A) 
İ
nstrumental z
ədədə
B) M
ə
nf
ə
zin
ə
 keçm
əyə
n yarada
C) Dö
ş
 q
əfə
sin
ə
 nüfuz ed
ə
n z
ədə
D) Abdominal hiss
ə
sinin m
ə
nf
ə
zin
ə
 keç
ə
n
E) Plevraqar
ışı
 z
ədələ
nm
ədə
95. Abqar 
ş
kalas
ı
na gör
ə
 II-III d
ərəcə
li 1800 qrama malik vaxt
ı
ndan 
ə
vv
ə
l do
ğ
ulmu
ş

aqda ür
ə
k çat
ış
mazl
ığı
 vard
ı
r. Klinikaya anusun v
ə
 düz ba
ğı
rsa
ğı
n atreziyas
ı
diaqnozu il
ə
 daxil olub. Müayin
ə
 zaman
ı
 uretra il
ə
 fistula olmas
ı
 a
ş
karlan
ı
b. Bu
uşağ
a sadalanan 
əmə
liyyatlardan hans
ı
 daha m
ə
qs
ədə
uy
ğ
un say
ılı
r?
A) Kolostomiya
B) 1 günlük u
şağ
a radikal 
əmə
liyyat etm
ə
k
C) Fistulan
ı
 aç
ı
b, terminal kolostomiya qoymaq
D) Ba
ğı
rsa
ğı
n invaginasiyas
ı
E) Transverzostomiya

96. Böyük ya
şlı
 u
ş
aqlarda 
ə
n çox diafraqman
ı
n hans
ı
 d
əbə
liyi rast g
ə
lir?
A) Sol t
ərə
fli d
əbə
lik
B) Arxa yalanç
ı
 d
əbə
lik
C) Diafraqman
ı
n ön d
əbə
liyi
D) Yem
ə
k borusunun d
ə
liyinin d
əbə
liyi
E) Frenoperikardial
97. Yem
ə
k borusu d
ə
liyi d
əbə
liyinin diferensial diaqnostikas
ı
 nec
ə
dir?
A) Xalaziya il
ə
B) Axalaziya il
ə
C) Anadang
ə
lm
ə
 q
ı
sa yem
ə
k borusu
D) Divertikul il
ə
E) Anadang
ə
lm
ə
 stenoz il
ə
98. X
ə
st
ə
 d
ə
 qar
ı
n bo
ş
lu
ğ
unun ayaqüst
ə
 rentgenoqrafiyas
ı
 zaman
ı
 Kloyber
kasac
ı
qlar
ı
 v
ə
 horizontal s
ə
viyy
ələ
r qeyd olunur. Bu hans
ı
 patologiya üçün
xarakterikdir?
A) Onikibarmaq ba
ğı
rsaq xoras
ı
B) Ba
ğı
rsaq keçm
ə
zliyi
C) K
ə
skin pankreatit
D) K
ə
skin xolesistit
E) M
ədə
 xoras
ı

Yüklə 431,1 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə