1. Yem ə k borusunun tam atreziyas ını n diaqnozunu d ə qiql əş dirmYüklə 431,1 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/21
tarix14.01.2017
ölçüsü431,1 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

99. U
ş
aqlarda qab
ırğ
alar
ı
n s
ınığı ə
n çox harada t
ə
sadüf olunur ?
A) Dö
ş
ün q
ığı
rdaq hiss
ə
sind
ə
B) Qab
ırğ
an
ı
n arxa hiss
ə
sind
ə
C) Q
ığı
rda
ğı
n qab
ırğ
aya keç
ə
n yerd
ə
D) Qab
ırğ
an
ı
n ön hiss
ə
sind
ə
E) Aksillyar x
ə
tt üzr
ə
100. On ya
şlı
 u
ş
aqda dö
ş
 q
əfə
sinin travmas
ı
ndan sonra pla
ş
ab
ə
nz
ə
r hemotoraks
var, hemodinamika stabildir. N
ə
 etm
ə
li?
A) Plevral punksiya
B) Plevral bo
ş
lu
ğ
un Bülau üsulu il
ə
 passiv aspirasiyas
ı
C) Radikal 
əmə
liyyat
D) Torakoskopiya
E) Drenaj aktiv aspirasiya il
ə

101. On ya
şı
nda u
ş
aqda bud sümüyünün yerini d
ə
yi
şə
n s
ınığı
nda hans
ı
 müalic
ə
üsulundan istifad
ə
 olunur?
A) Birmomentli 
ə
ll
ə
 repozisiya
B) Ekstramedulyar osteosintez
C) 
Ş
ede üsulu il
ə
 d
ə
ri dartmas
ı
D) Skelet dartmas
ı
E) Intramedulyar osteosintez
102. Diafraqmal d
əbə
liyin hans
ı
 formas
ı
 özünü 
ə
sas
ə
n t
ənə
ffüs poz
ğ
unlu
ğ
u il
ə
biruz
ə
 verir?
A) Diafraqma künb
ə
zinin relaksasiyas
ı
B) Ön
C) Arxa-yan
D) Yem
ə
k borusu d
ə
liyinin d
əbə
liyi
E) Sa
ğtərə
fli d
əbə
lik
103. U
ş
aqlarda irinli infeksiyan
ı
n yay
ı
lma
ğ
a meyilli olmas
ı
 hamil
ə
likd
ə
 n
ə
 il
ə

ş
ahid
ə
 olunur?
A) 
Ə
mizdirm
ə
 xüsusiyy
ə
tl
ə
ri il
ə
B) Orqan v
ə
 toxumalar
ı
n nisbi qeyri-yetkinliyil
ə
C) Hipertermiyaya meyilli olmas
ı
 il
ə
D) Hamil
ə
liyin I yar
ısını
n toksikozu il
ə
E) Anamnezind
ə
 MSS-d
ə
 travma il
ə
104. A
ğ
ciy
ə
r absesinin hans
ı
 formas
ı
 konservativ müalic
əyə
 göst
ə
ri
ş
dir ?
A) Abses plevraya aç
ı
ld
ı
qda
B) Abses bronxa aç
ı
ld
ı
qda
C) 
İ
xtisasla
şmış
 h
ə
kim olmad
ı
qda
D) Abses böyük olduqda
E) U
şağı
n ümumi v
ə
ziyy
ə
ti a
ğı
r olduqda
105. Dü
ş
en-Erba do
ğuş
 iflici zaman
ı
 n
ələ
r mü
ş
ahid
ə
 edilir?
A) 
Ə
l barmaqlar
ı
nda h
ərəkə
tin itm
ə
si
B) Z
ədələ
nmi
ş ə
trafda h
ərəkə
tin tam itm
ə
si
C) 
Ə
l barmaqlar
ını
n h
ərəkə
ti zaman
ı
 iç
ə
riy
ə
 rotasiya v
ə
 çiyinin yax
ı
nla
şdırı
lmas
ı
D) Birt
ərə
fli spesifik hemiparez
E) Bazu oyna
ğı
nda h
ərəkə
tin saxlan
ı
lmas
ı
 zaman
ı ə
l barmaqlar
ı
nda h
ərəkə
tin itm
ə
si

106. Sadalanan 
ə
lam
ə
tl
ə
rd
ə
n hans
ı
 piopnevmotoraks üçün xarakterikdir?
A) Perkutor s
ə
sin gücl
ə
nm
ə
si
B) Z
ədələ
nm
ə
 zonas
ı
nda s
ə
rt t
ənə
ffüs
C) Ya
ş
 x
ırı
lt
ı
lar
D) Plevran
ı
n sürtünm
ə
 küyü
E) Vezikulyar t
ənə
ffüs
107. Dö
ş
 q
əfə
si orqanlar
ını
n patologiyalar
ını
 düzgün qiym
ə
tl
ə
ndirm
ə
k üçün
rentgenoqrafiya hans
ı
 v
ə
ziyy
ə
td
ə
 icra edilm
ə
lidir?
A) Ayaq üst
ə
B) Uzanm
ış
 v
ə
ziyy
ə
td
ə
C) Üzü üst
ə
D) Tredelenburq v
ə
ziyy
ə
tind
ə
E) Yan proyeksiyadan
108. A
şağı
dak
ı
lardan hans
ı
nda xaya qi
ş
as
ını
n punksiyas
ı
 göst
ə
ri
ş
dir?
A) Toxum ciy
ə
sinin sisti
B) Xayan
ı
n burulmas
ı
C) Orxoepididimit
D) Xayan
ı
n idiopatik ödemi
E) Xaya qi
ş
alar
ını
n g
ə
rgin hidropsu
109. Plevran
ı
n sürtünm
ə
 küyü e
ş
idilir.
A) Eksudativ plevritd
ə
B) Quru plevritl
ə
rd
ə
C) Bronxoektaziya x
ə
st
ə
liyi
D) Bronxopnevmoniyan
ı
n sa
ğ
alma m
ə
rh
ələ
sind
ə
E) Obstruktiv bronxitl
ə
rd
ə
110. Lül
ə
li sümükl
ə
rin k
ə
skin hematogen osteomielitind
ə
 ilk rentgenoloji

yi
ş
iklikl
ə
r n
ə
 vaxt a
ş
kar olunur?
A) 20-25 gün
B) 2-3 gün
C) Bir aydan sonra
D) 14-15 gün
E) 10-11 gün

111. Hans
ı
 halda pnevmoniya destruktiv adlan
ı
r?
A) A
ğ
ciy
ə
rl
ə
r, plevra v
ə
 divararal
ığı
 üzvl
ə
rinin c
ə
rrahi f
ə
sadlar
ı
 ba
ş
 verdikd
ə
B) Orqanizmd
ə
 ba
ş
qa irinli ocaqlar olduqda
C) Güclü intoksikasiya 
ə
lam
ə
tl
ə
ri olduqda
D) X
ə
st
ə
lik bir aydan art
ı
q uzananda
E) B
əlğə
md
ə
 stafilokokk floras
ı
 a
ş
kar olunanda
112. Göst
ə
ril
ə
n kliniki 
ə
lam
ə
tl
ə
rd
ə
n hans
ı
 piotoraks üçün xarakterikdir?
A) Perkutor s
ə
sin yüks
ə
k olmas
ı
B) Ya
ş
 x
ırı
lt
ı
lar.
C) Plevran
ı
n sürtünm
ə
 küyünün olmas
ı
D) X
ə
st
ə
lik olan t
ərə
fd
ə
 s
ə
rt t
ənə
ffüsün olmas
ı
E) Dö
ş
 q
əfə
sinin t
ə
sviri rentgenoqrammas
ı
nda a
ğ
ciy
ə
rin a
şağı
 pay
ı
nda maye s
ə
viyy
ə
si il
ə
kölg
ə
liyin olmas
ı
113. Hans
ı
 patologiyalarda qanl
ı
 qusma rast g
ə
lin
ə
 bil
ə
r?
A) Diafraqma d
əbə
liyi, reflüks-ezofagit
B) Reflüks-ezofagit, pilorospazm
C) K
ə
skin appendisit, mekkel divertikuliti
D) Diafraqma d
əbə
liyi, k
ə
skin appendisit
E) Axalaziya, ledde sindromu
114. A
ğ
ciy
ə
r absesinin c
ə
rrahi üsullar
ını
 göst
ə
rin:
A) A
ğ
ciy
ə
rin rezeksiyas
ı
B) Dö
ş
 q
əfə
sini açmaqla absess bo
ş
lu
ğ
unu tamponla drenaj etm
ə
k
C) Dö
ş
 q
əfə
sini açmaqla absess bo
ş
lu
ğ
unu rezin boru il
ə
 drenaj etm
ə
k
D) Dö
ş
 q
əfə
sind
ə
n absess bo
ş
lu
ğ
unun punksiyas
ı
E) Bronxdan absess bo
ş
lu
ğ
unu sanasiya etm
ə
k
115. Yast
ı
- volqus p
ə
nc
ə
sinin müalic
ə
sin
ə
 hans
ı
 daxildir?
A) Müal
ıcə
 t
ələ
b edilmir
B) M
ə
rh
ələ
li gips sar
ğısı
C) MBT, masaj
D) Ortopedik ayaqqab
ını
n istifad
ə
si
E) Yar
ısı
na langet+MBT, masaj, 
əzələlə
rin elektrostimulyasiyas
ı

116. Göst
ə
ril
ə
n kliniki 
ə
lam
ə
tl
ə
rd
ə
n hans
ı
 piopnevmotoraks üçün xarakterikdir?
A) Dö
ş
 q
əfə
sinin rentgenoqrafiyas
ı
nda a
ğ
ciy
ə
rin a
şağı
 pay
ını
n tündl
əşmə
si v
ə
 horizontal
maye s
ə
viyy
ə
sinin olmas
ı
B) Perkutor tonun yüks
ə
lm
ə
si
C) Z
ədələ
nm
ə
 t
ərə
find
ə
 s
ə
rt t
ənə
ffüs
D) Ya
ş
 x
ırı
lt
ı
lar.
E) Dö
ş
 q
əfə
sinin rentgenoqrafiyas
ı
nda a
ğ
ciy
ə
r sah
ə
sinin total tündl
əşmə
si v
ə
divararal
ığını
n sa
ğ
lam t
ərəfə
 yerini d
ə
yi
şmə
si.
117. Böyük ya
şlı
 u
ş
aqlarda k
ə
skin hematogen osteomielit sümüyün hans
ı
hiss
ə
sind
ə
n ba
ş
lay
ı
r?
A) Metafizd
ə
n
B) Oynaq q
ığı
rda
ğı
nda
C) Sümük üstlüyü
D) Epifizd
ə
n
E) Diafizd
ə
n
118. A
ğ
ciy
ə
r absesinin konservativ müalic
ə
si hans
ı
 halda göst
ə
ri
ş
dir?
A) Kliniki v
ə
 rentgenoloji m
ə
nz
ərəyə ə
sas
ə
n absessin bronxa aç
ı
lmas
ı
B) Müt
əxə
ssis olmad
ı
qda
C) Çox sayl
ı
 x
ı
rda absessl
ə
r olduqda
D) X
ə
st
ə
nin ya
şını
n az olmas
ı
 (erk
ə
n aylarda)
E) X
ə
st
ə
nin ümumi v
ə
ziyy
ə
ti a
ğı
r olduqda
119. Qeyd olunan patologiyalardan hans
ı
na qar
ı
nda k
ə
skin tutma
şə
killi a
ğrı
xarakterikdir?
A) K
ə
skin ba
ğı
rsaq keçm
ə
zliyi - invaginasiya
B) K
ə
skin appendisit
C) Birincili peritonit
D) Portal hipertenziya
E) Hir
ş
prunq x
ə
st
ə
liyi
120. Onur
ğ
anin v
ə
 çanaq sümükl
ə
rinin s
ınığı
 il
ə
 x
ə
st
ə
nin evakuasiyas
ı
 zaman
ı
optimal v
ə
ziyy
ə
t nec
ə
 verilm
ə
lidir?
A) X
ərə
k üz
ə
rind
ə
, arxas
ı
 üst
ə
 onur
ğ
anin “oxunun t
ə
hlük
ə
sizliyini” gözl
əmə
kl
ə
, ba
ş
-gövd
ə
-
çanaq-
ə
traflar eyni s
ə
viyy
ədə

B) 
Əhə
miyy
ə
t k
ə
sb etmir
C) X
ərə
kd
ə
 qar
ı
n üz
ə
rind
ə
D) X
ərə
kd
ə
 “qurba
ğ
a”v
ə
ziyy
ə
ti verm
ə
kl
ə
E) X
ərə
kd
ə
 yan
ı
 üst
ə
121. X
ə
st
ə
nin qarn
ı
nda k
ə
skin tutma
şə
killi a
ğrı
 il
ə
 b
ə
rab
ə
r düz ba
ğı
rsaqdan qanl
ı
möht
ə
viyyat
ı
n xaric olmas
ı
 hans
ı
 patologiya zaman
ı
 mü
ş
ahid
ə
 edilir?
A) Yumurtal
ı
q sistinin partlamas
ı
B) K
ə
skin ba
ğı
rsaq keçm
ə
zliyi - invaginasiya
C) Yumurtal
ığı
n burulmas
ı
D) K
ə
skin xolesistit
E) K
ə
skin pankreatit
122. Qeyd olunan patologiyalardan hans
ı
nda qar
ı
nda k
ə
skin a
ğrı
 il
ə
 b
ə
rab
ə
r d
ə
rid
ə
hemorragik s
ə
pgi mü
ş
ahid
ə
 edilir?
A) K
ə
skin qastroenterit
B) 
Ş
enleyn-Henox x
ə
st
ə
liyi
C) K
ə
skin pankreatit
D) Peritonit
E) Q
ə
bizlik
123. Piotoraks
ı
n c
ə
rrahi müalic
ə
 üsullar
ı
:
A) Torokotomiya ed
ərə
k plevra bo
ş
lu
ğ
unun sanasiyas
ı
B) Torokosintez ed
ərə
k plevra bo
ş
lu
ğ
unu Blau üsulu il
ə
 dren
ə
 etm
ə
k
C) Bronxoskop vasit
ə
sil
ə
 a
ğ
ciy
ə
r seqmentinin z
ədələ
nmi
ş
 bronxunun okkuluziyas
ı
.
D) Plevra bo
ş
lu
ğ
unu t
ə
krari punksiya etm
ə
k
E) A
ğ
ciy
ə
rin z
ədələ
nmi
ş
 pay
ını
n rezeksiyas
ı
124. Qar
ı
nda k
ə
skin a
ğrı
 qeyd olunan patologiyalardan hans
ı
nda olmur?
A) Krupoz pnevmoniya
B) K
ə
skin xolesistit
C) Böyük piyliyin burulmas
ı
D) Bronxial astma
E) K
ə
skin appendisit

125. Yenido
ğ
ulmu
ş
da h
ə
r d
əfə
 qida q
ə
bulundan sonra qusma olur. Qusma çox vaxt

aq uzan
ı
ql
ı
 v
ə
ziyy
ə
td
ə
 olduqda, a
ğ
lad
ı
qda ba
ş
 verir. Bu 
ə
lam
ə
tl
ə
r hans
ı
patologiya uy
ğ
undur?
A) Kardiyan
ı
n xalaziyas
ı
B) Yem
ə
k borusunun anadang
ə
lm
ə
 stenozu
C) Yem
ə
k borusunun axalaziyas
ı
D) Yem
ə
k borusunun atreziyas
ı
E) Pilorostenoz
126. Qar
ı
nda k
əmə
rvari a
ğrı
 v
ə
 qusma qeyd olunan patologiyalardan hans
ı
na
xarakterikdir?
A) K
ə
skin appendisit
B) Enterokolit
C) Peritonit
D) Mekkel divertikulu
E) K
ə
skin pankreatit
127. Bud sümüyü ba
şını
n do
ğuş
 epifiziolozi zaman
ı
 do
ğuş
dan sonra birinci saatda
rasional müalic
ə
 t
ə
dbirl
ə
rin
ə
 n
ələ
r daxildir?
A) Aç
ı
q üsulla repozisiya
B) Qapal
ı
 düz
ə
ldil
ərə
k z
ədələ
nmi
ş
 aya
ğı
n daxil
ə
 rotasiyas
ı
 v
ə
 horizontal v
ə
ziyy
ə
td
ə
dart
ı
laraq leykoplastrla dart
ı
lma
C) Qapal
ı
 üsulla repozisiya
D) 
Ş
ede üsulu il
ə
 dartma
E) Blaunt üsulu
128. X
ə
st
ə
 d
ə
 qar
ı
n bo
ş
lu
ğ
unun ayaqüst
ə
 rentgenoqrafiyas
ı
 zaman
ı
 Kloyber
kasac
ı
qlar
ı
 v
ə
 horizontal s
ə
viyy
ələ
r qeyd olunur. Bu hans
ı
 patologiya üçün
xarakterikdir?
A) Onikibarmaq ba
ğı
rsaq xoras
ı
B) M
ədə
 xoras
ı
C) K
ə
skin pankreatit
D) Ba
ğı
rsaq keçm
ə
zliyi
E) K
ə
skin xolesistit

129. U
şağı
n valideynl
ə
ri u
ş
aqda qar
ı
n bo
ş
lu
ğ
unda k
ə
skin a
ğrını
n olmas
ı ş
ikay
ə
tl
ə
ri
il
ə
 klinikaya müraci
ə
t edibl
ə
r. Qar
ı
n bo
ş
lunun ayaqüst
ə
 rentgenoqrafiyas
ı
 zaman
ı
sa
ğ
 diafraqmalt
ı
 sah
ə
 d
ə
 hava qeyd edilmi
ş
dir. Diaqnozunuz n
ə
dir?
A) K
ə
skin pankreatit
B) K
ə
skin qastrit
C) M
ədə
 xoras
ını
n perforasiyas
ı
D) K
ə
skin appendisit
E) K
ə
skin xolesistit
130. Dü
ş
en-Erba do
ğuş
 iflici zaman
ı
 n
ələ
r mü
ş
ahid
ə
 edilir?
A) 
Ə
l barmaqlar
ı
nda h
ərəkə
tin itm
ə
si
B) Z
ədələ
nmi
ş ə
trafda h
ərəkə
tin tam itm
ə
si
C) 
Ə
l barmaqlar
ını
n h
ərəkə
ti zaman
ı
 iç
ə
riy
ə
 rotasiya v
ə
 çiyinin yax
ı
nla
şdırı
lmas
ı
D) Bazu oyna
ğı
nda h
ərəkə
tin saxlan
ı
lmas
ı
 zaman
ı ə
l barmaqlar
ı
nda h
ərəkə
tin itm
ə
si
E) Birt
ərə
fli spesifik hemiparez
131. U
ş
aq klinikaya qar
ı
nda k
ə
skin a
ğrı
, qusma v
ə
 ümumi narahatç
ılı

ş
ikay
ə
tl
ə
ri il
ə

tirilmi
ş
dir. 
İ
lkin müayin
ə
 taktikas
ı
 nec
ə
 olmal
ıdı
r?
A) Qan
ı
n ümumi analizi, h
ə
zm trakt
ını
n endoskopik müayin
ə
si
B) Qan
ı
n ümumi analizi, qar
ı
n bo
ş
lu
ğ
unun ayaqüst
ə
 rentgenoqrafiyas
ı
C) Qan
ı
n ümumi analizi, ultras
ə
s müayin
ə
, qar
ı
n bo
ş
lu
ğ
unun ayaqüst
ə
 rentgenoqrafiyas
ı
D) Ultras
ə
s müayin
ə
, h
ə
zm trakt
ını
n kontrast rentgenoloji müayin
ə
si
E) Qan
ı
n ümumi analizi, h
ə
zm trakt
ını
n kontrast rentgenoloji müayin
ə
si

Yüklə 431,1 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə