1. Yem ə k borusunun tam atreziyas ını n diaqnozunu d ə qiql əş dirmYüklə 431,1 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə6/21
tarix14.01.2017
ölçüsü431,1 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

ə əzələ
 m
ənşə
li 
ə
yriboyunlu
ğ
un s
əbə
bi hans
ıdı
r?
A) Nevrogen deformasiya
B) Miogen deformasiya
C) Konstitusion deformasiya
D) Desmogen deformasiya
E) Dermo-desmogen deformasiya
165. A
şağı
dak
ı
 patologiyalardan hans
ı
na barmaqla rektal müayin
ə
 aparmaqla
diaqnoz qoymaq mümkündür?
A) Peytz-Egers sindromuna
B) Qeyri spesifik xoral
ı
 kolit
ə
C) Kron x
ə
st
ə
liyin
ə
D) Düz ba
ğı
rsa
ğı
n polipin
ə
E) Proktit
ə

166. Sadalanan 
ə
lam
ə
tl
ə
rd
ə
n hans
ı
 qanaxman
ı
n m
ədə
-ba
ğı
rsaq trakt
ını
n a
şağı
hiss
ə
sind
ə
n dem
əyə ə
sas verir?
A) Qan
ı
n ümumi analizi
B) Qanitirm
ə
nin ümumi 
ə
lam
ə
tl
ə
ri
C) Burun qanaxmas
ı
D) Qanl
ı
 qusma
E) Melena v
ə
 düz ba
ğı
rsaqdan al qan
ı
n axmas
ı
167. K
ə
skin hemotogen osteomielitd
ə
 skelet dartmas
ını
n t
ə
tbiqi n
ə
 zaman
göst
ə
ri
ş
dir?
A) Qam
ış
 sümüyünün proksimal z
ədələ
nm
ə
sind
ə
B) Budun proksimal z
ədələ
nm
ə
sind
ə
C) Budun distal z
ədələ
nm
ə
sind
ə
D) 
İ
ncik sümüyünün z
ədələ
nm
ə
sind
ə
E) Qam
ış
 sümüyünün distal z
ədələ
nm
ə
sind
ə
168. Qida borusu v
ə
 m
ədə
 qanaxmas
ını
 hans
ı ə
lav
ə
 müayin
ə
 üsullar
ı
 t
ə
sdiql
ə
yir?
A) 
İ
rriqoqrafiya
B) Kontrast rentgenoqrafiya
C) Ultras
ə
s müayin
ə
si
D) Fibroezofaqoqastroskopiya
E) Kolonoskopiya
169. Bazu sümüyünü iç kondilusunun qopmu
ş
 s
ınığı
 zaman
ı ə
sas
ə
n n
ə
 z
ədələ
nir?
A) Dirs
ə
k siniri
B) Mil siniri
C) Orta sinir
D) Sinir z
ədələ
nmir
E) 
Əzələ
-d
ə
ri siniri
170. M
ədə
 v
ə
 onikibarmaq ba
ğı
rsaq qanaxmalar
ı
nda hans
ı
 halda c
ə
rrahi müdaxil
ə
göst
ə
ri
ş
dir?
A) Profuz qanaxma olduqda
B) Konservativ hemostatik t
ə
dbirl
ə
r effektsiz olduqda v
ə
 qanaxman
ı
n t
ə
krarlanan
residivl
ə
rind
ə
C) Erroziv qanaxmalarda

D) Stress xoralardan qanaxmada
E) Medikamentoz qanaxmalarda
171. U
ş
aq sirk
ə
 esensiyas
ı
 içdikd
ə
n sonra m
ədə
 hans
ı
 m
ə
hlulla yuyulmal
ıdı
r ?
A) 
İ
sti su il
ə
B) Otaq temperaturlu su
C) Z
ə
if tur
ş
u m
ə
hlulu il
ə
D) Soyuq su il
ə
E) Q
ələ
vi m
ə
hlulla
172. U
ş
aqlarda irinli- iltihabi prosesl
ə
rin 
ə
sas tör
ə
dicisi hans
ıdı
r?
A) Protey
B) Stafilokok
C) Göy-ya
şı
l irin çöpl
ə
ri
D) Ba
ğı
rsaq çöpl
ə
ri
E) Streptokok
173. U
ş
aqlarda stafilokokk infeksiyas
ı
 üçün xarakterik n
ə
dir?
A) Kliniki 
ə
lam
ə
tl
ə
rin ayd
ı
n olmamas
ı
B) Antibiotikl
ərə
 qar
şı
 davaml
ılığı
n nadir hallarda inki
ş
af
ı
C) D
ə
rmanlara tez öyr
əşmə
D) Antibiotikl
ərə
 qar
şı
 yüks
ə
k h
ə
ssasl
ı
q
E) 
Ə
traf mühitd
ə
 az yay
ı
lma
174. 12 barmaq ba
ğı
rsa
ğı
n atreziyas
ı
 münasib
ə
ti il
ə
 radikal 
əmə
liyyata u
ğ
ram
ış

st
ədə
 tez-tez rast g
ələ
n a
ğı
rla
ş
maya n
ə
 aiddir?
A) Metabolik poz
ğ
unluq
B) 12 barmaq ba
ğı
rsa
ğı
n motorikas
ını
n b
ə
rpa olunmas
ını
n l
ə
ngim
ə
si
C) Anastomozun stenozla
ş
mas
ı
D) Müxt
ə
lif m
ə
rh
ələlə
rd
ə
 böyr
ə
k çatmazl
ığı
E) Pnevmoniya
175. Anaerob infeksiyada patogenetik müalic
ədə
 göst
ə
ril
ə
nl
ə
rd
ə
n hans
ı
 vacib
say
ı
lm
ı
r?
A) Dövr ed
ə
n toksinl
ə
rin neytralizasiyas
ı
B) Lampas k
ə
sikl
ə
r
C) 
Ə
traf
ı
n immobilizasiyas
ı
D) Z
ədələ
nmi
ş
 toxumalar
ı
n k
ə
silib götürülm
ə
si
E) Homeostaz
ı
n t
ə
nziml
ə
nm
ə
si

176. Qas
ı
q y
ı
rt
ığını
 qeyd olunan patologiylardan hans
ı
 il
ə
 differensasiya etm
ə
k laz
ı
m

lir?
A) Toxum ciy
ə
sinin sisti
B) Varikosele
C) Monorxizm
D) Anorxizm
E) Kriptorxizm
177. Göy-ya
şı
l irinli infeksiyaya qar
şı
 effektiv vasit
ə
 hans
ı
 say
ılı
r?
A) Furasilin m
ə
hlulu
B) Bor tur
ş
usu
C) Levomekol
D) Hidrogen peroksid
E) Hipertonik m
ə
hlul
178. 
İ
rinli yaran
ı
n c
ə
rrahi i
şlə
nm
ə
si n
ə
yi t
ə
min etmir?
A) Antibakterial t
ə
siri
B) Sa
ğ
alman
ı
n sür
ə
tini
C) Prosesin generalizasiyas
ını

ə
ng
ə
ll
ə
nm
ə
sini
D) 
İ
ntoksikasiyan
ı
n azalmas
ını
E) Yara infeksiyas
ını
n m
ə
hdudla
ş
mas
ını
179. 9 ya
şı
nda q
ı
z aya
ğı
 sürü
şərə
k sa
ğrısı
 üst
ə
 yer
ə
 d
ə
ymi
ş
dir. Q
ə
bul 
ş
öb
ə
sind
ə
baxanda budun yuxar
ı
 üçd
ə
 birind
ə
 göz
ə
çarpan deformasiya var. Palpasiya a
ğrılıdı
r v
ə
kripitasiya hiss olunur. Rentgenoloji müayin
ədə
 bud sümüyünün yuxar
ı
 1/3 q
ə
lp
ə
li
yerinid
ə
yi
şə
n s
ını
q var. Rentgenoqrammada diqq
ə
ti ç
əkə
n vacib m
ə
qamlardan biri
diafizd
ə
 olan sümük destruksiyas
ı
 v
ə
 sümüküstlüyünün laylanmas
ıdı
r. T
ə
qribi
diaqnozu formala
şdı
r?
A) Bud sümüyünün ostroxondropatiyas
ı
B) Bud sümüyünün Yuninq sarkomas
ı
C) Bud sümüyünün osteoblastoklastomas
ı
D) Bud sümüyünün patoloji s
ınığı
E) Bud sümüyünün metafizar s
ınığı
180. 
İ
rinli yarada tamponun hiqroskopik t
ə
sir müdd
ə
ti neç
ə
 vaxt davam edir?
A) 4-6 saat
B) 2-3 saat
C) 10-12 saat

D) F
ə
rdi olaraq
E) 7-9 saat
181. 
İ
rinli yarada rezin buxar
ıcını

ə
sas t
ə
sir mexanizmi hans
ıdı
r?
A) Hiqroskopik xüsusiyy
ə
t
B) Aktiv aspirasiya
C) Passiv ötürm
ə
D) Kapilyar xüsusiyy
ə
t
E) Mü
ştərə
k xüsusiyy
ə
t
182. A
şağı
dak
ı
 x
ə
st
ə
likl
ə
rin hans
ı
 qida borusunun qanaxmalar
ını
 tör
ə
dir?
A) Portal hipertenziya fonunda qida borusu venalar
ını
n varikoz gen
ə
lm
ə
si.
B) Traxea- qida borusu fistulas
ı
C) Qida borusunun divertikulu.
D) Qida borusunun x
ə

ə
ngi
E) M
ədə
 xoras
ı
183. Yem
ə
k borusunun traxeyaya fistulal
ı
 formas
ı
 olan u
şağı
 nec
ə
 qidaland
ı
rmaq
laz
ı
md
ı
r?
A) Anan
ı
n dö
ş
ün
ə
 qoymaq
B) Venadaxilin
ə
 infuziya
C) M
ədəyə
 yeridil
ə
n zond vasit
ə
si il
ə
D) Çay qa
şığı
 il
ə
 5%-li qlukozan
ı
 verm
ə
k
E) Ac saxlamaq
184. 
İ
rinli yaran
ı
n daha effektiv drenl
əmə
 üsulu hans
ıdı
r?
A) Aktiv drenl
əmə
B) Tampon
C) Rezin burax
ıcı
D) Passiv ötürm
ə
 üçün birm
ə
nf
ə
zli boru
E) Siqar üsulu
185. 
İ
rinli yarada birincili gecikdirilmi
ş
 tiki
şlə
r hans
ı
 müdd
ə

ə
rzind
ə
 qoyulur?
A) 10-12 gün
B) 12-14 gün
C) 5-6 gün
D) 7-10 gün
E) 3-4 gün

186. Qas
ı
q birl
əşmə
sinin travmatik qopmas
ı
 zaman
ı
 stasionarda x
ə
st
ə
ni hans
ı

ziyy
ə
td
ə
 qoymaq m
ə
sl
əhə
tdir?
A) A
şağı ə
trafdan birin
ə
 skelet dartmas
ı
 qoymaq
B) Xüsusi v
ə
ziyy
ə
t t
ələ
b olunmur
C) Horizontal v
ə
ziyy
ə
td
ə
 h
ə
r iki a
şağı ə
trafa skelet dartmas
ı
 qoymaq
D) “Hamakfiksator” il
ə
 çana
ğı
 s
ı
xmaq v
ə
 qald
ı
rmaq, balkan k
əmə
ri il
ə
 b
ə
rkitm
ə
k
E) Horizontal 
şə
kild
ə
 “qurba
ğ
a” v
ə
ziyy
ə
ti verm
ə
k
187. 
İ
rinli yarada ikincili tiki
şlə
r n
ə
yi t
ə
min etmir?
A) Sa
ğ
alma müdd
ə
tinin azalmas
ını
B) Kosmetik n
ə
tic
ələ
rin yax
şı
la
ş
mas
ını
C) Hospital infeksiyala
ş
ma t
ə
hlük
ə
sinin azalmas
ını
D) 
İ
ltihab m
ə
rh
ələlə
rinin müdd
ə
tinin q
ı
salmas
ını
E) Yara ifrazat
ı
 il
ə
 itirilm
ə
nin azalmas
ını
188. 
İ
rinli yarada ikincili tiki
şlə
rin qoyulmas
ı
 üçün vacib 
şə
rt hans
ıdı
r?
A) Perifokal iltihab
ı
n keçm
ə
si
B) X
ə
st
ə
nin v
ə
ziyy
ə
tinin yax
şı
la
ş
mas
ı
C) Laborator göst
ə
ricil
ə
rin normalla
ş
mas
ı
D) Reparativ m
ə
rh
ələ
nin ba
ş
lanmas
ı
E) H
ə
rar
ə
tin olmamas
ı
189. Onur
ğ
a beyin d
əbə
liyind
ə
 hans
ı
 halda t
ə
cili c
ə
rrahi korreksiyaya ehtiyac olur?
A) Y
ı
rt
ı
q kis
ə
si c
ırı
ld
ı
qda v
ə
 likvoreya olduqda
B) Hidrosefaliya olduqda
C) Onur
ğ
a beyin d
əbə
liyi diaqnozu qoyulduqda
D) A
şağı ə
traflar
ı
n parezi v
ə
 çanaqdaxili üzvl
ə
rin funksiyas
ı
 pozulduqda
E) D
əbə
liyin bo
ğ
ulmas
ı
 olduqda
190. U
şağı
n a
şağı
 doda
ğı
nda absesl
əşə
n furunkul olarsa, ona n
ə
 etm
ə
k olmaz?
A) Fizioterapiya
B) Radikal c
ə
rrahi 
əmə
liyyat
C) Hospitalizasiya
D) Antibiotikoterapiya
E) M
ə
lh
ə
ml
ə
 sar
ğı
191. Anadang
ə
lm
ə əzələ ə
yriboyunlu
ğ
u zaman
ı
 ba
şı
n qeyri-düzgün v
ə
ziyy
ə
ti nec
ə
qeyd edilir?
A) Ba
ş
 z
ədələ
nmi
ş əzələ
 t
ərəfə ə
yilir

B) Ba
ş
 z
ədələ
nmi
ş
 t
ərəfə ə
yilir v
ə ə
ks t
ərəfə
 f
ı
rlan
ı
r.
C) Ba
ş
 z
ədələ
nmi
ş
 t
ərəfə
 f
ı
rlan
ı
r.
D) Ba
ş
 sa
ğ
lam t
ərəfə
 f
ı
rlan
ı
r.
E) Ba
ş
 sa
ğ
lam t
ərəfə ə
yilir
192. U
ş
aqlarda c
ə
rrahi sepsis anlay
ışı
 hans
ını
 t
ə
yin etmir?
A) Ümumi a
ğı
r infeksion v
ə
ziyy
ə
ti
B) Yerli infeksiya oca
ğını
n olmas
ını
C) Yerli c
ə
rrahi v
ə
 ümumi intensiv müalic
ə
nin vacibliyini
D) Orqanizmd
ə
 reaktivliyin d
ə
yi
şmə
sini
E) Hormonal müalic
əyə
 göst
ə
ri
ş
i
193. A
şağı
da göst
ə
ril
ə
nl
ə
rd
ə
n hans
ı
 c
ə
rrahi sepsisin patogenezini t
ə
yin etmir?
A) Orqanizmin spesifik reaktivliyi
B) 
İ
lkin infeksiya oca
ğını
n v
ə
ziyy
ə
ti (yerl
əşmə
si, yerli d
ə
yi
ş
iklikl
ə
rin xarakteri)
C) 
İ
nfeksiyan
ı
n tör
ə
dicisi (növü,virulentliyi)
D) Orqanizmin qeyri-spesifik reaktivliyi
E) 
Ə
vv
ə
l apar
ı
lan antibakterial müalic
ə
194. Dö
ş
 q
əfə
sinin R-mda plevra bo
ş
lu
ğ
unda mayenin üfüqi s
ə
viyy
ə
si, a
ğ
ciy
ə
rin tam
kollaps
ı
 v
ə
 divararal
ığını
n z
ədələ
nm
ə
mi
ş
 t
ərəfə
 yerd
ə
yi
şmə
si a
ş
kar edilir. Bu n
ə
 il
ə
ə
laq
ə
dard
ı
r?
A) G
ə
rgin hidropnevmotoraks
B) Plevran
ı
n total empiemas
ı
C) Hidropnevmotoraks
D) Pnevmotoraks
E) A
ğ
ciy
ə
rin absesi
195. Septiki x
ə
st
ədə ş
okun inki
ş
af
ını
 hans
ı
 t
ə
sdiql
ə
yir?
A) Metabolik poz
ğ
unluqlar
ı
n olmas
ı
B) K
ə
skin sur
ə
td
ə
 diurezin azalmas
ı
 v
ə
 mikrosirkulyasiyan
ı
n pozulmas
ı
C) X
ə
st
ə
nin v
ə
ziyy
ə
tinin t
ə
dric
ə
n pisl
əşmə
si
D) Metastatik infeksiya ocaqlar
ını
n olmas
ı
E) Uzun müdd
ə
tli hipertermiya
196. Epifizar osteomielitin klinik 
ə
lam
ə
tl
ə
ri:
A) Oyna
ğı
n flyuktasiyas
ını
n pozulmas
ı
B) Oyna
ğı

ə
traf toxumalar
ını
n s
ı
xla
ş
mas
ı
C) Hipertermiya

D) Hiperemiya
E) Oyna
ğı
n h
ə
cmc
ə
 böyüm
ə
si
197. Qlükokortikoidl
ə
rin istifad
ə
sin
ə
 göst
ə
ri
ş
 hans
ıdı
r?
A) Septiki a
ğı
rla
ş
malar
ı
n yüks
ə
k inki
ş
af riski
B) Septisemiya
C) Presepsis (sepsisin ilkin m
ə
rh
ələ
si)
D) Septikopiemiya
E) Septiki 
ş
ok v
ə
 toksiko-allergik reaksiya
198. Ba
ğı
rsaq keçm
ə
zliyi zaman
ı
 qusuntunun ödlü olmamas
ı
 n
ə
yi bildirir?
A) Keçm
ə
zliyin qalxan ç
ə
mb
ə
r ba
ğı
rsaq s
ə
viyy
ə
sind
ə
 olmas
ını
B) Keçm
ə
zliyin könd
ılı
n ç
ə
mb
ə
r ba
ğı
rsaq s
ə
viyy
ə
sind
ə
 olmas
ını
C) Keçm
ə
zliyin Fater m
əmə
ciyind
ə
n proksimal s
ə
viyy
ədə
 olmas
ını
D) Keçm
ə
zliyin Fater m
əmə
ciyind
ə
n distal s
ə
viyy
ədə
 olmas
ını
E) Düz ba
ğı
rsaq atreziyas
ını
n olmas
ını
199. Be
ş
 ya
şlı
 u
ş
aqda uzunmüdd
ə
tli yar
ı
mk
ə
skin gedi
şə
 malik çoxsayl
ı
konusab
ə
nz
ə
r irincikl
ə
r, irinli öz
ə
yi olan ocaqlar qeyd edilir. Sizin diaqnoz hans
ıdı
r?
A) Psevdofurunkulyoz
B) D
ə
rialt
ı
 toxuman
ı
n absesi
C) Furunkulyoz
D) Q
ızı
l yel
E) Fleqmona
200. Be
ş
 ayl
ı
q hipotrofiyal
ı
 z
ə
if u
ş
aqda q
ı
sa müdd

Yüklə 431,1 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə