1. Yem ə k borusunun tam atreziyas ını n diaqnozunu d ə qiql əş dirmYüklə 431,1 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə7/21
tarix14.01.2017
ölçüsü431,1 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21

ə

ə
rzind
ə
 kümb
əzəbə
nz
ə
r formal
ı
,
irinli öz
ə
yi olmayan çoxsayl
ı
 absesl
ə
r qeyd edilir. Sizin diaqnoz hans
ıdı
r?
A) Furunkulyoz
B) Psevdofurunkulyoz
C) Fleqmona
D) D
ə
rialt
ı
 toxuman
ı
n absesi
E) Q
ızı
l yel
201. Yenido
ğ
ulmu
ş
 v
ə
 vaxt
ı
ndan qabaq do
ğ
ulmu
ş
 u
ş
aqlarda yem
ə
k borusu v
ə
ba
ğı
rsa
ğı
n plastikas
ı
nda hans
ı
 optimal c
ə
rrahi tiki
şdə
n istifad
ə
 edilir?
A) Atravmatik sapla bir s
ı
ral
ı
 t
ə
k-t
ə
k tiki
şlə
r
B) Birqat fasil
ə
siz tiki
şlə
r
C) T
ə
k-t
ə
k P-vari t
ə
kqat tiki
şlə
r
D) Mexaniki tiki
şlə
r
E) Kapronla iki s
ı
ral
ı
 tiki
şlə
r

202. On ya
şlı
 u
şağı
n arxa-boyun nahiy
ə
sind
ə
 m
ə
rk
ə
zind
ə
 üç 
ədə
d irinli öz
ə
yi olan

skin a
ğrılı
 infiltrat vard
ı
r. Sizin diaqnoz hans
ıdı
r?
A) Q
ızı
l yel
B) D
ə
rialt
ı
 toxuman
ı
n absesi
C) Fleqmona
D) Furunkul
E) Karbunkul
203. Yar
ı
m k
ə
skin limfadeniti ad
ətə
n hans
ı
 x
ə
st
ə
likl
ə
rl
ə
 diferensasiya etmirl
ə
r?
A) Limfoqranulematozla
B) Bo
ğ
ulmu
ş
 qas
ı
q d
əbə
liyi il
ə
C) Hemangioma il
ə
D) V
ərə
ml
ə
E) 
Şişlə
204. U
ş
aqlarda diafizar s
ını
qlarda korreksiya zaman
ı
 u
şağı
n ya
şı
ndan as
ılı
olmayaraq hans
ı
 yerd
ə
yi
şmə
 mütl
ə
q aradan götürülm
ə
lidir?
A) Bucaqvari
B) Enin
ə
C) Boylama
D) Ham
ısı
E) Rotasion
205. 3 ya
şı
nda u
ş
aqda qida q
ə
bulundan d
ə
rhal v
ə
 ya bir neç
ə
 saat sonra qusma
olur. Qusuntunun t
ə
rkibi d
ə
yi
ş
ilm
ə
mi
ş
dir v
ə
 m
ədə
 möht
ə
viyyat
ı
 olmayan qidadan
ibar
ə
tdir.Qusuntunun miqdar
ı
 q
ə
bul edil
ə
n qidadan azd
ı
r. Bu 
ə
lam
ə
tl
ə
r hans
ı
patologiya uy
ğ
undur?
A) Yem
ə
k borusunun atreziyas
ı
B) Yem
ə
k borusunun anadang
ə
lm
ə
 stenozu
C) Yem
ə
k borusunun axalaziyas
ı
D) Pilorostenoz
E) Pilorospazm
206. U
ş
aqda barmaq ucunun iyn
ə
 il
ə
 de
ş
ilm
ə
sind
ə
n iki gün sonra a
ğrı
 v
ə
 d
ı
rnaq
alt
ı
nda irin y
ığı
lmas
ı
 qeyd edilir. Sizin diaqnoz hans
ıdı
r?
A) Paronixiya
B) D
ə
rialt
ı
 dolama
C) D
ı
rnaqalt
ı
 dolama

D) D
ə
ri dolamas
ı
E) Fleqmona
207. On dörd ya
şlı
 u
ş
aqda barma
ğı
n uc nahiy
ə
sind
ə
 3 gündür ki, döyün
ə
n a
ğrı
,
ödem, q
ı
zart
ı
, oynaqda h
ərəkə
t m
ə
hdudlu
ğ
u, hipertermiya, palpasiyada k
ə
skin
ağrı
lar qeyd edilir. Sizin diaqnoz hans
ıdı
r?
A) Paronixiya
B) D
ı
rnaqalt
ı
 dolama
C) Sümük dolamas
ı
D) D
ə
rialt
ı
 dolama
E) D
ə
ri dolamas
ı
208. Portal hipertenziya ilk növb
ədə
 h
ə
zm trakt
ını
n hans
ı ş
öb
ə
sinin qanaxmas
ı
 il
ə

sadla
şı
r?
A) M
ədə
nin
B) 12 barmaq ba
ğı
rsa
ğı
n
C) Qida borusunun
D) Yo
ğ
un ba
ğı
rsa
ğı
n
E) Düz ba
ğı
rsa
ğı
n
209. On üç ya
şlı
 u
ş
aqda mil-bil
ə
k oyna
ğı
nad
ə
k yay
ı
lm
ış
 barmaq 
ə
sas
ı
 toxumalar
ını
n
ödemi, a
ğrı
, oynaqda aktiv h
ərəkə
t m
ə
hdudlu
ğ
u, passiv h
ərəkə
tl
ə
rin k
ə
skin a
ğrılı
olmas
ı
 qeyd edilir. Sizin diaqnoz hans
ıdı
r?
A) D
ə
ri dolamas
ı
B) V
ətə
r dolamas
ı
C) D
ə
rialt
ı
 dolama
D) Paronixiya
E) D
ı
rnaqalt
ı
 dolama
210. On dörd ya
şlı
 u
ş
aqda bil
ə
k nahiy
ə
sind
ə
 k
ə
skin a
ğrı
, bil
ə
k arxas
ını
n ödemi,

zart
ı
, hipertermiya, palpator k
ə
skin a
ğrı
 qeyd edilir. Sizin diaqnoz hans
ıdı
r?
A) Bil
ə
yin fleqmonas
ı
B) D
ə
ri dolamas
ı
C) V
ətə
r dolamas
ı
D) Sümük dolamas
ı
E) D
ə
rialt
ı
 dolama
211. Yenido
ğ
ulmu
ş
lar
ı
n fleqmonas
ını
 hans
ı
 göst
ə
ril
ə
n x
ə
st
ə
likl
ə
rl
ə
 diferensasiya
etm
ə
k laz
ı
md
ı
r?

A) D
ə
rialt
ı
 toxuman
ı
n hemangiomas
ı
 il
ə
B) Q
ızı
lyel x
ə
st
ə
liyin
C) Limfangioma il
ə
D) Travmatik hematoma il
ə
E) Epitizior osteomielitl
ə
212. On iki ya
şlı
 u
ş
aqda sümük dolamas
ını
n rentgenoloji 
ə
lam
ə
tl
ə
ri n
ə
 vaxt
meydana ç
ıxı
r?
A) 1- 2 sutkaya
B) 4-6 sutkaya
C) 7-9 sutkaya
D) 10-12 sutkaya
E) 13-15 sutkaya
213. Çanaq sümükl
ə
rinin s
ınığı
 zaman
ı
 optimal 
ş
ok 
ə
leyhin
ə
 müal
ıcəyə
 n
ələ
r
daxildir?
A) Ayaqlar
ı
n düz
ə
ldil
ərə

ş
ina il
ə
 fiksasiya edilm
ə
si, s
ını
q nahiy
ə
sin
ə
 novokain vurulmas
ı
B) Venadaxili narkotik vurulmas
ı
, passiv transfuzion müalic
ə
C) “Qurba
ğ
a” v
ə
ziyy
ə
ti ver
ərə
k fiksasiya, 
Ş
kolnikov-Selivanov üsulu il
ə
 çanaqdaxili
novokain blokadas
ı
, infuzion terapiya, hemotransfuziya
D) Immobilizasiyas
ı
z müal
ıcə
vi narkoz
E) Venadaxili narkotik vurulmas
ı
, maye köçürülm
ə
si
214. Antibiotikin seçilm
ə
si zaman
ı
 ilk növb
ədə
 hans
ı
 n
əzərə
 al
ını
r?
A) 
İ
ltihab
ı
n yay
ı
lmas
ı
B) 
İ
rinli oca
ğı
n yerl
əşmə
si
C) 
İ
rinli ifrazat
ı
n xarakteri
D) Mikrofloran
ı
n xarakteri v
ə
 h
ə
ssasl
ığı
E) 
İ
rinli ifrazat
ı
n h
ə
cmi
215. Yenido
ğ
ulmu
ş
lar
ı
n irinli c
ə
rrahi x
ə
st
ə
likl
ə
rin 
əmələ
 g
ə
lm
ə
sind
ə
 a
şağı
dak
ı
mikroorqanizml
ə
rin xüsusi ç
ə
kisin
ə
 gör
ə
 birinci yerd
ə
 hans
ı
 durur?
A) Ba
ğı
rsaq çöpl
ə
ri
B) Streptokoklar
C) Stafilokoklar
D) Qar
ışı
q infeksiyalar
E) Ba
ş
qalar
ı

216. 
İ
nvaginasiya diaqnozu il
ə
 yatm
ış
 x
ə
st
ədə
 hans
ı
 müayin
ə
 metodu il
ə

st
ələ
nm
ə
ni müdd
ə
tind
ə
n as
ılı
 olaraq 
əmə
liyyata göst
ə
ri
ş
 v
ə ə
ks göst
ə
ri
ş
i d
ə
qiq
bilm
ə
k mümkündür ?
A) Laparoskopiya
B) Kolonoskopiya
C) Barium il
ə
 irriqoskopiya
D) Hava il
ə
 iriqoskopiya
E) Narkoz alt
ı
nda qarn
ı
n palpasiyas
ı
217. Omfolitin hans
ı
 formas
ı
nda ambulator 
şə
raitd
ə
 konservativ müalic
ə
 aparmaq
olar?
A) Göb
ə
yin fleqmonas
ı
nda
B) Göb
ə
yin qanqrenas
ı
nda
C) Bütün formalar
ı
nda
D) Sad
ə
 (kataral) omfolitd
ə
E) 
İ
rinli omfolitd
ə
218. Yenido
ğ
ulmu
ş
lar
ı
n fleqmonas
ını
n yerli müalic
ə
si n
ədə
n ibar
ə
tdir?
A) Antiseptik m
ə
hlulla islad
ı
lm
ış
 sar
ğı
lar
ı
n qoyulmas
ı
B) Hiperemiyaya m
ə
ruz qalan bütün sah
ə
nin sa
ğ
lam d
ə
riy
ə
 keç
ə
n s
ə
rh
ə
ddin
ə
 q
ədə
r
ş
axmatvari kiçik k
ə
sikl
ə
rin apar
ı
lmas
ı
.
C) Hiperemiyaya u
ğ
ram
ış
 bütün sah
ə
nin xaçvari k
ə
silm
ə
si
D) D
ə
rialt
ı
 toxuman
ı
n punksiya edil
ərə
k antiseptik m
ə
hlulla yuyulmas
ı
.
E) Hiperemiyan
ı
n m
ə
rk
ə
zind
ə
 k
ə
sik apar
ı
lmas
ı
219. Psevdofrunkulyozda d
ə
rinin hans
ı
 elementl
ə
ri iltihabi proses
ə
 c
ə
lb olunur?
A) Epidermis
B) Derma
C) T
ə
r v
ə
zil
ə
ri
D) Piy v
ə
zil
ə
ri
E) D
ə
rialt
ı
 toxuma
220. Dü
ş
en-Erba iflicinin müalic
ə
si zaman
ı
 qolun fiksasiya v
ə
ziyy
ə
ti hans
ıdı
r?
A) Qolun b
ədənə
 bükülm
ə
si
B) 90
0
 xarici rotasiya alt
ı
nda bazunun fiksasiya olunmas
ı
C) Fiksasiya vacib deyil
D) Dezo sar
ğısı
 qoymaq
E) Qolun onur
ğ
aya t
ərə
f fiksasiyas
ı

221. Yenido
ğ
ulmu
ş
lar
ı
n fleqmonas
ı
nda birincili olaraq d
ə
rinin hans
ı
 elementi
zədələ
nir ?
A) Piy v
ə
zi
B) D
ə
rialt
ı
 toxuma
C) T
ə
r v
ə
zi
D) Epidermis
E) Derma
222. Göst
ə
ril
ə
n yerli kliniki 
ə
lam
ə
tl
ə
rd
ə
n hans
ı
 yenido
ğ
ulmu
ş
lar
ı
n fleqmonas
ı
 üçün
xarakterikdir?
A) D
ə
rinin 
şiş
kinl
əşmə
si hiperemiya v
ə
 m
ə
rk
ə
zind
ə
 fluktuasiyan
ı
n olmas
ı
.
B) D
ə
rinin hiperemiya olmadan qal
ı
nla
ş
mas
ı
C) D
ə
rinin ayd
ı
n hüduda malik olan hiperemiyas
ı
.
D) M
ə
rk
ə
zind
ə
 irinli-nekrotik öz
ə
yi olan konusvari infiltrasiya
E) D
ə
rinin çox sür
ə
tl
ə
 yay
ı
lan hiperemiyas
ı
 v
ə
 z
ədələnə
n nahiy
ə
nin m
ə
rk
ə
zind
ə
tünl
əşmə
nin olmas
ı
.
223. Qeyd olunan 
şişlə
rd
ə
n hans
ı
 yum
ş
aq toxuma 
şişlə
rin
ə
 aid deyil?
A) Limfangioma
B) Leomioma
C) Angiosarkoma
D) Osteogen sarkoma
E) Liposarkoma
224. K
ə
skin hematogen osteomielitd
ə
 diaqnostik osteoperforasiya zaman
ı
 irin
al
ı
narsa, sonrak
ı
 taktika hans
ıdı
r?
A) Yaran
ı
n drenl
ə
nm
ə
si
B) 
Ə
lav
ə
 osteoperforasiya
C) Sümükdaxili t
ə
zyiqin ölçülm
ə
si
D) Yaran
ı
n tikilm
ə
si
E) Sümük iliyi kanal
ını
n yuyulmas
ı
225. Stasionara k
ə
skin hematogen osteomielitl
ə
 a
ğı
r v
ə
ziyy
ə
td
ə
 u
ş
aq daxil
olmu
ş
dur. Apar
ı
lan intensiv t
ə
dbirl
ərə
 baxmayaraq bir sutkadan sonra x
ə
st
ə
ölmü
ş
dür. Göst
ə
ril
ə
n hans
ı
 gedi
ş
 variant
ı
na aiddir?
A) Toksiki (ildr
ı
m sür
ə
tli)
B) Septikopiemik
C) Yar
ı
mk
ə
skin
D) Xroniki

E) Yerli
226. Çanaq h
ə
lq
ə
sinin taml
ığı
 n
ə
 vaxt pozulur?
A) Oturaq sümüyünün qabar
ını
n qopmas
ı
 zaman
ı
B) Qalça sümüyünün k
ə
nar
ı
 s
ınığı
nda
C) Oturaq v
ə
 qas
ı
q sümükl
ə
rinin birt
ərə
fli s
ınığı
nda, simfizin aralanmas
ı
nda
D) Oturaq sümüyünün s
ınığı
 zaman
ı
E) Qas
ı
q sümüyünün s
ınığı
 zaman
ı
227. H
ə
zm trakt
ını
n hans
ı
 hiss
ə
si yuxar
ı
 v
ə
 a
şağı ş
öb
ə
nin qanaxmalar
ını
n

rh
ə
ddini t
əş
kil edir?
A) 12 barmaq ba
ğı
rsa
ğı
n ac
ı
 ba
ğı
rsa
ğ
a keç
ə
n hiss
ə
si
B) Kardial struktur
C) Pilorus
D) 
İ
leosekal sfinkter
E) Könd
ələ
n ç
ə
nb
ə
r-ba
ğı
rsaq
228. K
ə
skin hematogen osteomielit keçirmi
ş
 u
ş
aqda 10 ay müalic
ə
 apar
ı
lm
ış
, 2 il
ə
rzind
ə
 proses k
ə
skinl
əşmə
mi
ş
dir. Yerli olaraq d
ə
yi
ş
iklik yoxdur, R-ji osteoskleroz
ə
lam
ə
tl
ə
ri qeyd edilir. Göst
ə
ril
ə
n hans
ı
 gedi
ş
 variant
ı
na aiddir?
A) Toksiki
B) Xroniki
C) Septikopiemik
D) Yar
ı
mk
ə
skin
E) Yerli
229. K
ə
skin hematogen osteomielitd
ə
 x
ə
st
ə
liyin k
ə
skin dövrünün müdd
ə
ti hans
ıdı
r?
A) 2-3 aya q
ədə
r
B) 12 aya q
ədə
r
C) 8-10 aya q
ədə
r
D) 4-8 aya q
ədə
r
E) 2-6 aya q
ədə
r
230. X
ə
st
əyə
 bax
ış
 zaman
ı
 qar
ı
n bo
ş
lu
ğ
unun tam böyüm
ə
si v
ə
 anamnezind
ə
anadang
ə
lm
ə
 q
ə
bizliyin olmas
ı
, qeyd olunan patologiyalardan hans
ı
na xarakterdir?
A) Xroniki pankreatit
B) Hir
ş
prunq x
ə
st
ə
liyi
C) Spastik kolit

D) Dolixosiqma
E) Enterokolit
231. K
ə
skin hematogen osteomielitin erk
ə
n diaqnostikas
ı
nda hans
ı
 üsul daha
dürüstdür?
A) Osteofleboqrafiya
B) Yaxman
ı
n bakterioskopiyas
ı
C) Yum
ş
aq toxumalar
ı
n diaqnostik punksiyas
ı
D) Sümükdaxili t
ə
zyiqin ölçülm
ə
si
E) Elektrorentgenoqrafiya
232. U
ş
aqda ilkin-xroniki osteomielit oca
ğı
 qam
ış
 sümüyünün yuxar
ı
 1/3-d
ə
 olub,
ağrı
 v
ə

Yüklə 431,1 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə