1. Yem ə k borusunun tam atreziyas ını n diaqnozunu d ə qiql əş dirmYüklə 431,1 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə9/21
tarix14.01.2017
ölçüsü431,1 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21

sind
ə
 k
ə
skin s
ə
rh
ə
di olmayan, m
ə
rk
ə
zind
ə
fluktuasiyas
ı
 olan, iltihabi infiltrasiya oca
ğı
 vard
ı
r. Sizin diaqnoz hans
ıdı
r?
A) Psevdofurunkulyoz
B) Furunkulyoz
C) Q
ızı
l yel
D) Abses
E) D
ə
rialt
ı
 toxuman
ı
n absesi
268. Erk
ə
n aylarda olan u
ş
aqlarda k
ə
skin hematogen osteomielitd
ə
 iltihabi proses
sümüyün hans
ı
 hiss
ə
sind
ə
n ba
ş
lay
ı
r?
A) Oynaq q
ığı
rda
ğı
ndan
B) Epifizar hiss
ə
sind
ə
n
C) Epifizar q
ığı
rdaq lövh
ə
sind
ə
n
D) Metafizd
ə
n
E) Diafizd
ə
n
269. Böyük ya
şlı
 u
ş
aqlarda k
ə
skin hematogen osteomielitd
ə
 iltihabi proses
sümüyün hans
ı
 hiss
ə
sind
ə
 ba
ş
lay
ı
r?
A) Diafizar
B) Epifizar
C) Epifizin q
ığı
rdaq lövh
ə
sind
ə
n
D) Oynaq q
ığı
rda
ğı
ndan
E) Metafizar
270. On iki ya
şlı
 u
ş
aqda ilkin bax
ış
 zaman
ı
 budun s
ınığı
 a
ş
kar edilib v
ə
 çanaq
sümükl
ə
rinin s
ınığı
na, dala
ğı
n z
ədələ
nm
ə
sin
ə ş
übh
ə
 yaran
ı
b. Optimal müalic
ə
-

diaqnostik t
ə
dbirl
ə
r s
ı
ras
ı
na (x
ə
st
ə
xanaya q
ədə
r promedol vurulub) hans
ı
lar
daxildir?
A) Budun transport immobilizasiyas
ı
+laparotomiya
B) Bud s
ınığı
na gör
ə
 a
ğrısı
zla
şdı
rma, Skolnikov-Silivanov üsulu il
ə
 çanaqdaxili blokada,
zədələ
nmi
ş ə
traf
ı
n transport immobilizasiyas
ı
, rentgenoloji müayin
ə
C) Transport immobilizasiyas
ı
+m
ə
rk
ə
zi venan
ı
n kateterizasiya+ qan 
əvə
zedicil
ə
rin
köçürülm
ə
si +laparotomiya
D) Rentgenoloji müayin
ə
+periferik venalar
ı
n kateterizasiyas
ı
+laparotomiya
E) Transport immobilizasiyas
ı
+rentgenoloji müayin
ə
, m
ə
rk
ə
zi venan
ı
n
kateterizasiya+plazma 
əvə
zedicisinin köçürülm
ə
si+ qan qrupu v
ə
 rezus-faktorun t
ə
yini,
laparotomiya
271. K
ə
skin hematogen osteomielit 
ə
n çox hans
ı
 sümüyü z
ədələ
yir?
A) Said
B) Körpücük
C) Bazu
D) Bud
E) Bald
ı
r
272. Anadand
ə
lm
ə
 bud ç
ıxı
qlar
ını
 Vilenski 
ş
inas
ı
 il
ə
 müalic
ə
 etdikd
ə
 g
ə
tirici 
əzələlə
rin
kontrakturas
ı
ndan a
ğrı
 vaxt
ı
nda a
ş
kar edilm
ə
dikd
ə
 hans
ı
 n
ə
tic
ələrə
 s
əbə
b ola bil
ə
r?
A) Bud sümüyü ba
şını
 aseptik nekrozuna
B) 
Ş
oka
C) Bud sümüyünün burulmas
ı
D) Oynaq kapsulas
ını
n c
ırı
lmas
ı
E) P
ə
nc
ələ
rd
ə
 qan dövran
ını
n pozulmas
ı
273. K
ə
skin hematogen osteomielitin laborator analizl
ə
rinin erk
ə

ə
lam
ə
tl
ə
ri
hans
ıdı
r?
A) Trompositopeniya
B) Leykopeniya
C) EÇR –k
ə
skin sür
ə
tl
ə
nm
ə
si
D) Hiperleykositoz, leykoformulan
ı
n sola meyilliyi v
ə
 ECR az sür
ə
tl
ə
nm
ə
si
E) Anemiya
274. C
ə
rrahi 
əmə
liyyata göst
ə
ri
şlə

ə
sas
ə
n n
ə
 zaman meydana c
ıxı
r?

A) Bazu sümüyünün metadiafizar z
ədələ
nm
ələ
rind
ə
B) Bazu sümüyünün diafizar z
ədələ
nm
ələ
rind
ə
C) Bazu sümüyünün metafizar z
ədələ
nm
ələ
rind
ə
D) Interpozisiya olduqda
E) Bazu sümüyünün oynaqdaxili z
ədələ
nm
ələ
rind
ə
275. K
ə
skin hematogen osteomielitd
ə
 ilk rentgenoloji 
ə
lam
ə
ti hans
ıdı
r?
A) Nazikdivarl
ı
 sümük bo
ş
luqlar
ını
n olmas
ı
B) Periostal reaksiya v
ə
 yuvac
ı
ql
ı
 osteoparez
C) Osteoskleroz
D) Sümüyün kortikal qat
ını
n defekti
E) Sümüyün tam osteoparezi
276. K
ə
skin hematogen osteomielitd
ə
 a
ğrını
n s
əbə
bi n
ə
dir?
A) Sümükdaxili t
ə
zyiqin artmas
ı
B) 
Ə
traf
ı
n sinir üclar
ını
n toksinl
ə
rl
ə
 q
ıcı
qland
ı
rmas
ı
C) 
Ə
traf
ı
n sinirl
ə
rinin tör
ə
dicinin fermentl
ə
ri il
ə
 da
ğı
lmas
ı
D) Ödemil
ə ə
traf
ı
n d
ə
ri reseptorlar
ını
n q
ıcı
qlanmas
ı
E) «M
ə
rk
ə
z» m
ənşə
li a
ğrı
277. Ba
ğı
rsa
ğı
n embrional f
ı
rlanmas
ını
n pozulmas
ı
 n
ə
 il
ə
 s
ə
ciyy
ələ
nir?
A) Mekkel divertikulu
B) Ba
ğı
rsa
ğı
n membranas
ı
C) Ba
ğı
rsa
ğı
n atreziyas
ı
D) Leddi sindromu
E) Orta ba
ğı
rsa
ğı
n burulmas
ı
278. K
ə
skin hematogen osteomielitd
ə
 operasiyan
ı
n mahiyy
ə
ti n
ədə
n ibar
ə
tdir?
A) Sümüküstlüyünün aç
ı
lmas
ı
, sümüyün perforasiyas
ı
 v
ə
 antibiotikl
ə
 sanasiya etm
ə
k üçün
sümük iliyind
ə
 iyn
ə
nin saxlan
ı
lmas
ı
.
B) Sümüyün punksiyas
ı
C) Yum
ş
aq toxuman
ı
n k
ə
silm
əsı
D) Sümüyün doloto il
ə
 geni
ş
 trepanasiyas
ı
E) 
Ə
traf
ı
n amputasiyas
ı
279. U
ş
aqda bazu sümüyünün kondilusdan kec
ə
n aç
ıcı
 qapal
ı
 tam yerd
ə
yi
şmə
 il
ə
 s
ınığı
var. 
Ə
l barmaqlar
ı
 avaz
ımış
 mil arteriyas
ı
 üz
ə
rind
ə
 n
ə
bz k
ə
skin z
ə
ifl
ə
mi
ş
dir. Folkman
ı
n


emik kontrakturas
ını
n qar
şısını
n al
ı
nmas
ı
 ücün optimal müalic
ə
 taktikas
ı
 nec
ə
olmal
ıdı
r?
A) 
Ə
ll
ə
 qapal
ı
 repozisiya, gips immobilizasiyas
ı
B) 
Ə
ll
ə
 qapal
ı
 repozisiya s
ını
q hiss
ələ
rinin d
ə
rid
ə
n mill
ə
 fiksasiyas
ı
C) Aç
ı
q repozisiya, sümüy
ə
 tiki
ş
 qoyulmas
ı
D) Aç
ı
q repozisiya, damar d
ə
st
ə
sinin reviziyas
ı
, s
ını
q hiss
ələ
rinin mill
ə
 fiksasiyas
ı
E) Skelet dartmas
ı
280. Epifizar osteomielitd
ə
 c
ə
rrahi müdaxil
ə
 n
ədə
n ibar
ə
tdir?
A) Üum
ş
aq toxuman
ı
 k
əsərə
k epifizin frezl
ə
 perforasiyas
ı
B) Antibiotiki yeritm
ə
k üçün epifizl
ə
 iyn
ə
 yeritm
ə
k.
C) Oynaq bo
ş
lu
ğ
unun t
ə
krari punksiya edil
ərə
k irinin evakuasiya edil
ərə
k antibiotikl
ə
sanasiyas
ı
 v
ə
 gips langeti il
ə
 immobilizasiyas
ı
D) Artrotomiya etm
ə
k.
E) Oynaq nahiy
ə
sind
ə
 yum
ş
aq toxuman
ı
n v
ə
 sümük üstlüyünün k
ə
sil
ərə
k aç
ı
lmas
ı
281. Epifizar osteomielitin aqib
ə
ti n
ə
 ola bil
ə
r?
A) Patoloji s
ını
q v
ə
 yalanç
ı
 oyna
ğı

əmələ
 g
ə
lm
ə
si
B) Prosesin xroniki formaya keç
ərə
k fistula il
ə
 f
ə
sadla
ş
mas
ı
C) Epifizin lizis
ə
 u
ğ
ramas
ı
 v
ə ə
traf
ı
n q
ı
salmas
ı
D) Oyna
ğı
n deformasiyas
ı
E) Heç bir iz qalmadan sa
ğ
alma
282. K
ə
skin hematogen osteomielitd
ə
 t
ə
cili 
əmə
liyyata göst
ə
ri
ş
:
A) X
ə
st
ə
xanaya daxil olandan 24 saat 
ə
rzind
ə
B) X
ə
st
ə
xanaya daxil olan an.
C) X
ə
st
ə
xanaya daxil olandan 3 sutka sonra.
D) X
ə
st
ə
xanaya daxil olandan 3-6 saat sonra.
E) 
Əmə
liyyata ehtiyac yoxdur.
283. Xroniki hematogen osteomielitin müalic
ə
si n
ədə
n ibar
ə
tdir?
A) Sekvestral korobkan
ı
n qa
şı
nmas
ı
.
B) Süzg
ə
cl
ə
rin antibiotikl
ə
 yuyulmas
ı
C) Konservativ kurort müalic
ə
si

D) Sümüküstlüyünün reaksiyas
ını
n ç
ə
kil
ə
nd
ə
n, ayd
ı
n sekvestr formala
ş
andan v
ə
osteoskleroz 
əmələ
 g
ə
ldikd
ə
n sonra sekvestral korobka qay
ı
qvari rezeksiya edil
ərə
k
sekvestrektomiya v
ə
 patoloji qranulyasion toxuma xaric edil
ərə
k sümük kanal
ını
n
sanasiyas
ı
.
E) Diaqnoz qoyulandan sonra sekvestrektomiya
284. X
ə
st
ə
 d
ə
 qarn
ı
n ön divar
ını
n l
ı
rt olmas
ı
 il
ə
 yana
şı
 sidik ç
ı
xar
ıcı
 sistemin
patologiyas
ı
 qeyd edilir. Bu hans
ı
 patologiyaya xarakterdir?
A) Prune-Belle sindromu (albuxara qar
ı
n)
B) Xolesistopankreatit
C) Peritonit
D) Piolonefrit
E) K
ə
skin qlomerulonefrit
285. Erk
ə
n ya
şlı
 u
ş
aqlarda ilk olaraq sümüyün hans
ı
 hiss
ə
sind
ə
iltihabi proses ba
ş
 ver
ı
r?
A) Metafizd
ə
B) Diafizd
ə
C) Epifizd
ə
D) Oynaq q
ığı
rda
ğı
nda
E) Sümük üstlüyünd
ə
286. U
ş
aq normal gedi
ş
li hamil
ə
likd
ə
n 3600 qr ç
ə
ki il
ə
 do
ğ
ulmu
ş
dur. Do
ğ
ulan andan
çənə
alt
ı
 v
ə
 boyun nahiy
ə
sin
ə
 siray
ə
t ed
ə
n 6x6 sm ölçüd
ə
 az h
ərəkə
tli, elastiki
konsistensiyal
ı şiş
kinlik var. Tör
əmə
 palpasiyada a
ğrısı
zd
ı
r. D
ə
ri 
şiş
 nahiy
ə
sind
ə
normal r
ə
ngd
ə
dir. U
şağı
n ümumi v
ə
ziyy
ə
ti kafidir. B
ədə
n temperaturu 36,6
0
C. Sizin

qribi diaqnozunuz n
ə
dir?
A) Ç
ənə
alt
ı
 nahiy
ə
nin adenofleqmonas
ı
B) Boyun nahiy
ə
sinin kavernoz limfangiomas
ı
C) Boynun yan sisti
D) Boynun orta sisti
E) Boyun nahiy
ə
sinin kavernoz hemangiomas
ı
287. Böyük ya
şlı
 u
ş
aqlarda k
ə
skin hematogen osteomielitin 
ə
n xarakterik erk
ə
n
ə
lam
ə
ti hans
ıdı
r?
A) 
Ə
traf
ı
n m
ə
cburi v
ə
ziyy
ə
ti

B) Oynaqda h
ərəkə
t m
ə
htudlu
ğ
u
C) 
Ə
traf
ı
n h
ə
cminin böyüm
ə
si
D) D
ə
rinin hiperemiyas
ı
E) Sümüyün palpasiyas
ı
nda k
ə
skin a
ğrını
n olmas
ı
288. K
ə
skin hematogen osteomielitin erk
ə
n laborator 
ə
lam
ə
ti hans
ıdı
r?
A) Anemiya
B) Anizositoz
C) Leykopeniya
D) EÇR- yüks
ə
lm
ə
si
E) Leykositoz
289. Mantedc s
ını
q ç
ıxığı
 n
ə
 dem
ə
kdir?
A) Dirs
ə
k sümüyünün yuxar
ı
 v
ə
 a
şağı
 s
ə
rh
ə
ddind
ə
 mil sümüyü ba
şını
n ç
ıxığı
B) Said sümükl
ə
rinin dirs
ə
kd
ə
n ç
ıxığı
 v
ə
 onlar
ı
n birinin a
şağı
 1/3 s
ınığı
C) Bil
ə
yin ç
ıxığı
 v
ə
 said sümükl
ə
rinin orta 1/3-nin s
ınığı
D) Bir t
ərə
fd
ə
 said sümükl
ə
rinin ç
ıxığı
, dig
ə
r t
ərə
fd
ə
 onlar
ı
n s
ınığı
E) Dirs
ə
k sümüyünün ç
ıxığı
 v
ə
 mil sümüyünün s
ınığı
290. K
ə
skin hematogen osteomielitd
ə
 ilk rentgenoloji 
ə
lam
ə
ti hans
ıdı
r?
A) Osteoskleroz
B) Sümük üstlüyünün qal
ı
nla
ş
mas
ı
C) Osteoparoz
D) Sümüyün x
ı
rda ocaql
ı
 bo
ş
luqlar
ı
E) Sümüyün kortikal t
əbəqə
sinin deformasiyas
ı
291. K
ə
skin hematogen osteomielitd
ə
 a
ğrını
n s
əbə
bl
ə
ri:
A) Sümükdaxili t
ə
zyiqin yüks
ə
lm
ə
si
B) 
İ
nfeksiyan
ı
n toksinl
ə
rinin sinir üclar
ını
 q
ıcı
qland
ı
rmas
ı
C) Sinir üclar
ını
n infeksiyan
ı
n fermentl
ə
ri t
ərə
find
ə
n da
ğı
lmas
ı
D) 
Ə
traf
ı
n ödemi n
ə
tic
ə
sind
ə
 d
ə
ri reseptorlar
ını
n q
ıcı
qlanmas
ı
E) «M
ə
rk
ə
z» m
ənşə
li a
ğrı
292. Said sümükl
ə
ri s
ınığını
n c
ə
rrahi 
əmə
liyyat
ı
na mütl
ə
q göst
ə
ri
şlərə
 n
ələ
r aiddir?
A) Saidin h
ə
r iki sümüyünün müxt
ə
lif yerl
ə
rd
ə
 s
ınığı
B) Mil sümüyünün orta 1/3-nin tam yerd
ə
yi
şmə
 il
ə
 s
ınığı

C) Said sümükl
ə
rinin h
ə
min 
ə
trafda qan t
ə
chizat
ını
n pozulmas
ı
na s
əbə
b olan s
ını
qlar
ı
D) Saidin h
ə
r iki sümüyünün orta 1/3-nin tam yerd
ə
yi
şmə
 il
ə
 s
ınığı
E) Dirs
ə
k sümüyünün 1/3-nin tam yerd
ə
yi
şmə
 il
ə
 s
ınığı
293. K
ə
skin hematogen osteomielitd
ə əmə
liyyat n
ədə
n ibar
ə
tdir?
A) Sümüyün punksiyas
ı
B) Osteoperforasiya v
ə
 sümük kanal
ı
na antibiotik yeritm
ə
k üçün drenaj
ı
n qoyulmas
ı
.
C) Yum
ş
aq toxumada k
ə
sik apar
ı
lmas
ı
D) Sümüküstlüyü absesin aç
ı
lmas
ı
E) Sümük kanal
ını
n doloto il
ə
 geni
ş
 aç
ı
lmas
ı
294. G
ə
rgin pnevmotoraksda n
ə
 icra edilm
ə
lidir?
A) Plevral punksiya
B) Bülau üsulu il
ə
 plevral bo
ş
lu
ğ
un drenaj
ı
C) Aktiv aspirasiya il
ə
 plevral drenaj
D) Torakoskopiya ultras
ə
s sanasiyas
ı
 il
ə
E) Radikal 
əmə
liyyat
295. Epifizar osteomielitin kliniki 
ə
lam
ə
ti hans
ıdı
r?
A) Oynaq
ə
traf
ı
 toxuman
ı
n b
ə
rkim
ə
si
B) Oyna
ğı

ş
arab
ə
nz
ə
r böyüm
ə
si v
ə
 onun h
ə
cminin böyüm
ə
si
C) Oyna
ğı
n h
ə
cminin böyüm
ə
si
D) 
Ə
traf
ı
n m
ə
cburi v
ə
ziyy
ə
ti.
E) Oynaqda flyuktasiyan
ı
n olmas
ı
296. Hündürlükd
ə
n y
ıxı
lma zaman
ı
 üstünlüyü n
ə
 t
əş
kil edir?
A) 
Ə
traflar
ı
n z
ədələ
nm
ə
si
B) K
ə
ll
ə
-beyin travmas
ı
, daxili orqanlar
ı
n z
ədələ
nm
ə
si
C) K
ə
ll
ə
-beyin travmas
ı

ə
traflar
ı
n z
ədələ
nm
ə
si
D) K
ə
ll
ə
-beyin travmas
ı

ə
traflar
ı
n z
ədələ
nm
ə
si, çanaq v
ə
 daxili orqanlar
ı
n z
ədələ
nm
ə
si
E) Çana
ğı
n v
ə ə
traflar
ı
n z
ədələ
nm
ə
si

Yüklə 431,1 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə