1. Yemək borusunun tam atreziyasının diaqnozunu dəqiqləşdirmək üçün doğum evində hansı müayinələr aparılmalıdır?


Bud-çanaq oynağının anadangəlmə çıxığının postnatal dövrün ilk ğünlərində daha çox ehtimal olunan hansıdır?Yüklə 1,3 Mb.
səhifə7/11
tarix10.12.2016
ölçüsü1,3 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

405. Bud-çanaq oynağının anadangəlmə çıxığının postnatal dövrün ilk ğünlərində daha çox ehtimal olunan hansıdır?

A) Dölün qeyri-düzgün,budların uzaqlaşmış vəziyyətində olması

B) Dölünayaq gəlişində (olunması) doğulması, aşağı ətrafların yaxınlaşmış olması

C) Hamiləliyin patologiyası

D) Bud-çanaq oynağın və ətraf toxumaların inkişaf qüsurları

E) Oynaq və ətraf toxumaların inkişafdan qalması406. 6 aylıq uşaqda bud-çanaq oynağının sol tərəfli çıxığı diaqnozu qoyulub. Bu diaqnozu təsdiq etmək üçün siz hansı kliniki və rentgenoloji əlamətləri aşkar etməlisiniz?

A) Hamısını

B) Marks-Ortolani simptomunu

C) Ətrafın nisbi qısalmasını

D) Xarici rotasiyanı

E) Asetabulyar bucağın dərəcəsini407. 2 yaşlı uşaq isti çay olan stəkanı aşırmış və əllərinin, üzün , döş qəfəsinin və qarnın ön divarının termiki yanığını almışdır. Sizin qospitalaqədər mərhələdə görəcəyiniz tədbirlər? Yanıq travmasının sahəsini və dərəcəsini təyin etmə üsulları? Bu mərhələdə nəyin edilməsi vacib deyil?

A) Bu mərhələdə yanıq sahəsini və dərəcəsini təyin etmək vacib deyil

B) Xəstənin əynindən paltarlarını soyundurmalı

C) Əllərini soyuq su kranı altına tutma

D) Yanıq sahəsinə novokain-furasillin sarğısı qoyma

E) Ağrıkəsici vurma408. 11 yaşlı oğlan futbol oynayarkən yıxılmış və sağ dirsək oynağı nahiyəsində deformasiya baş vermişdir. Uşaq travmalı ətrafını sağlam əli ilə fiksə edərək hərəkəti məhtudlaşdırmışdır. Siz təcili yardım stansiyasının həkimisiniz. Sizin təqribi stasionara qədərki mərhələdə göstərdiyiniz təcili yardımın həcmi?

A) Ətrafı transport şinası ilə immobilizasiya etmək

B) Sağ yuxarı ətrafa Dezo sarğısı qoymaq

C) Ağrıkəsici vurmaq

D) Ətrafı arxa gips langeti ilə fiksə etmək

E) Ətrafı ləçəklə boynundan asmaq409. Yenidoğulmuşda bud çıxığının daha dəqiq əlaməti hansıdır?

A) Marks-Ortolani simptomu (sürüşmə)

B) Aşağı ətrafın nisbi qısalması

C) Budun uzaqlaşdırılmasının məhdudlaşması

D) Sağrı büküşlərin asimmetriyası

E) Ayağın xaricə rotasiyası410. Bud çıxığının konservativ müalicəsi hansı dövrdə başlanmalıdır?

A) Yenidoğulmuş dövrdə

B) 1-3 yaş arası

C) 1 yaşa qədər

D) Birinci yarımillikdə

E) Cərrahi müalicəyə göstərişdir411. Budun anadandəlmə çıxığının sadə cərrahi müalicəsinə göstəriş hansıdır?

A) 1 yaşından yuxarı uşaqlarda, harda ki, eyni zamanda Lorens üsulu ilə aparılmış müalicə uğursuz olmuşdur.

B) 1 yaşdan yuxarı sirkə kasası inkişafdan qaldıqda

C) 2-8 yaş arası uşaqlarda çıxıq yerinə salınmadıqda, oynaq çuxuru formalaşıb bud sümüyü başı düzgün inkişaf etdikdə

D) Ancaq kicik yaşlarında (2 yaşa kimi) harda ki, konservativ müalicə aparılmayıb

E) 8 yaşdan yuxarı uşaqlarda bud sümüyünün başı inkişafdan qaldıqda412. Anadandəlmə bud çıxıqlarını Vilenski şinası ilə müalicə etdikdə gətirici əzələlərin kontrakturasından ağrı vaxtında aşkar edilmədikdə hansı nəticələrə səbəb ola bilər?

A) Pəncələrdə qan dövranının pozulması

B) Şoka

C) Bud sümüyü başını aseptik nekrozuna

D) Bud sümüyünün burulması

E) Oynaq kapsulasının cırılması413. Anadandəlmə bud çıxığının erkən rentgenoloji əlamətləri hansıdır?

A) Sümükləşmə nüvəsinin gec əmələ gəlməsi

B) Sümükləşmə nüvəsinin erkən əmələ gəlməsi

C) Bud sümüyü başını aşağıya yerdəyişməsi

D) Bud sümüyü başını yuxarıya yerdəyişməsi

E) Sirkə kasası damının düz olması414. Əyripəncəliyin cərrahi müalicəsi hansı müddətdə aparılır?

A) 1-3 yaşda

B) 3-7 yaşda

C) Yenidoğulmuşda

D) 7-10 yaşda

E) Əhəmiyyət kəsb etmir415. Yastı- volqus pəncəsinin müalicəsinə hansı daxildir?

A) Ortopedik ayaqqabının istifadəsi

B) Mərhələli gips sarğısı

C) Yarısına langet+mbt, masaj, əzələlərin elektrostimulyasiyası

D) Müalıcə tələb edilmir

E) Mbt, masaj416. Uşaqlarda ətraflarin postosteomielitik deformasiyanın cərrahi müalicəsinə nə vaxt göstəriş qoyulur?

A) Tam kliniki və rentgenoloji sağalmadan 2-4 il sonra

B) Remissiya dövründə

C) Prosesin sakitləşmə dövründə

D) Osteomielitin xroniki formasında

E) Fistula formasında417. Sümük və oynaqların spesifik zədələnmələrində diaqnostika zamanı ən etibarlı üsullara hansılar aiddir?

A) Rentgenoloji müayinə

B) Teploqrofik müayinə

C) Bakterioloji müayinə

D) Tomoqrafiya

E) Kliniki müayinə418. Uşaqda bazu sümüyünün kondilusdan kecən açıcı qapalı tam yerdəyişmə ilə sınığı var. Əl barmaqları avazımış mil arteriyası üzərində nəbz kəskin zəifləmişdir. Folkmanın işemik kontrakturasının qarşısının alınması ücün optimal müalicə taktikası necə olmalıdır?

A) Açıq repozisiya, damar dəstəsinin reviziyası, sınıq hissələrinin millə fiksasiyası

B) Əllə qapalı repozisiya, gips immobilizasiyası

C) Əllə qapalı repozisiya sınıq hissələrinin dəridən millə fiksasiyası

D) Skelet dartması

E) Açıq repozisiya, sümüyə tikiş qoyulması419. “Ekzastoz xondrodisplaziya” anlayışı nə deməkdir?

A) Epifizar qığırdağın inkişaf qüsuru, hansı ki, sümüyün metafizar zonasına doğru inkişaf edir

B) Sümüyün mezenximasının inkişaf qüsuru

C) İltihabi xarakterli xəstəlikdir

D) Bədxassəli şiş

E) Xoşxassəli şiş420. Qeyd olunan xəstəliklər inkişaf edən orqanizmin üzv və sistemlərinin tam formalaşmaması nəticəsində nə baş verir?

A) Bud çanaq oynagının displaziyası

B) Amniotik bag

C) Budun patoloji çıxığı

D) Anadangəlmə çəpgözlük

E) Klippel-Feyl xəstəliyi421. Osteoxondropatiyanın əsasını nə təşkil edir?

A) Inkişafın disfunksiyası

B) Dölün ana bətnində qeyri düzgün inkişafı

C) Terotogen təsirlər

D) Dölün ana bətnində infeksiyası

E) Yetişkənliyin disfunksiyası422. Qeyd olunan xəstəliklər nəticəsində inkişafın disfunksiyasına səbəb hansılardır?

A) Gənclik epifiziolizi

B) Sindaktiliya

C) Yastıayaqlıq

D) Anadangəlmə çox barmaqlılıq

E) Notta xəstəliyi423. Uşaqlarda inkişafın rasional yolla idarə olunmasına hansı aiddir?

A) Ortopedik üsullar

B) Qidalanma, funksional yol, yetişkənliyə uyğun tədbirlər

C) Cərrahi rekonstruksiya

D) Cərrahi-palliativ

E) Cərrahi-medikamentoz424. Polidaktiliya nəıdir?

A) Əlavə barmağın olması

B) Barmaqların olmaması

C) Barmaqların qısalığı

D) Barmaqların bitişməsi

E) Hec biri425. Uşaqlarda ən çox hansı sistemin şişlərinə rast gəlinir?

A) Qanyaradıcı sistemin

B) Sidik çıxarıcı sistemin

C) Həzm sisteminin

D) Endokrin sistemin

E) Cinsiyyət sisteminin426. Qeyd olunan şişlərdən hansı kiçik yaşlı uşaqlar üçün xarakterdir?

A) Vilms şişi

B) Mədə xərçəngi

C) Karsinoma

D) Süd vəzinin xərçəngi

E) Yuinq sarkoması427. Qeyd olunan şişlərdən hansı qarışıq şişlər qrupuna aiddir?

A) Teratoma

B) Sarkoma

C) Karsinoma

D) Hemangioma

E) Limfangioma428. Qeyd olunanlardan hansı xoşxassəli şişlər qrupuna aiddir?

A) Hemangioma

B) Sarkoma

C) Karsinoma

D) Retinoblastoma

E) Limfaqranulomatoz429. Qeyd olunan şişlərdən hansı özbaşına reqresiyya xüsusiyyətinə malikdir?

A) Hemangioma

B) Limfoma

C) Fibromioma

D) Teratoma

E) Dermoid şişlər430. Uşaqlarda bədxassəli şişlər zamanı gec diaqnostikanın əsas səbəblərindən biri hansıdır?

A) Bədxassəli şişlərin uşaqlarda az rast gəlinməsi

B) Uşaqlarda radioloji mayinə metodlarının az istifadə olunması

C) Uşaqlarda xoşxassəli şişlərin üstünlük təşkil etməsi

D) Onkoloji yardımın düzgün təşkil edilməməsi

E) Müayinə metodlarından vaxtında istifadə olunmaması431. Qeyd olunanlardan hansı qan damarının xoşxassəli şişidir?

A) Hemangioma

B) Limfangioma

C) Angiosarkoma

D) Limfasarkoma

E) Leomioma432. Qeyd olunanlardan hansı limfa damarlarının xoşxassəli şişidir?

A) Limfangioma

B) Limfaqranulamatoz

C) Limfasarkoma

D) Hemangioma

E) Angiosarkoma433. Qeyd olunan şişlərdən hansı xoşxassəli şişlər qrupuna aid deyil?

A) Rabdomioblastoma

B) Lipoma

C) Fibroma

D) Leomioma

E) Hemangioma434. Qeyd olunan şişlərdən hansı yumşaq toxuma şişlərinə aid deyil?

A) Osteogen sarkoma

B) Leomioma

C) Limfangioma

D) Liposarkoma

E) Angiosarkoma435. 2 aylıq qızın ətraf, üz və bədəninin dərisində ölçüsü 1x1,5sm-dən 1x1sm-ə qədər olan tünd-qırmızı rəngli ləkələr aşkar olunur. Ləkələr dəri səthindən qalxır, təzyiq etdikdə rəngini dəyişir. Diaqnoz nədir?

A) Kavernoz hemangioma

B) Piqment ləkəsi

C) Kapilyar hemangioma

D) Telangioektaziya

E) Peyts-Egers sindromu436. Yuinq sarkomasının rentgenoloji mənzərəsinə nə xarakterdir?

A) Oval ocaqlı qeyri-müəyyən hüdudlu şiş

B) Sümük cisminin ləkəvari osteoporozu

C) Seluloz sahəsinin osteoporozu

D) Sacaqlı periosta sümüküstlüyünün aralanması

E) Metafizar sahədə yerləşmiş 2 sm-ə qədər ocaq437. Hemangiomaların müalicə metodları hansılardır?

A) Krioterapiya və sklerozlaşdırıcı müalicə

B) Polikimyəvi müalicə və krioterapiya

C) Radioterapiya və krioterapiya

D) Fototerapiya

E) Fizioterapiya438. Hemonqioma ilk dəfə özünü hansı əlamətlə biruzə verir?

A) Kiçik qırmızı ləkə

B) Piqment ləkəsi

C) İri həcmli şiş

D) Hiperemiya

E) Ödem439. Osteogen sarkoma zamanı rentgenoloji şəklin xarakteri hansıdır?

A) Sümüyün osteoporozu

B) Sümük üstlüyünün soyulmasının olmaması

C) Metafizin qədəhəbənzər genişlənməsi,ətrafların oxunun əyilməsi

D) Yumşaq toxumaya inkişafının dəqiq sərhəddinin olmaması

E) Metafizin daxılı konturlarını bərkiməsi, ləkəli yumşalmış ocaqlar, “dimdik” simptomu440. Osteogen sarkomanın müalicəsi hansıdır?

A) Şüa terapiya və operativ müalicə

B) Şüa terapiya

C) Ətrafın yuxarı amputasiyası

D) Şişin rezeksiyası

E) Kimya terapiya441. Ekzastoz xondrodisplaziyanın kliniki əlamətləri necə xarakterizə olunur?

A) Böyümə zonası yaxın yerləşən ağrısız bərk törəmə

B) “Ördək yerişi”

C) Kəskin ağrılı törəmə

D) Güclü olmayan gecə ağrıları, qanda iltihabi reaksiya ilə

E) Ətrafda ödem, ümumi vəziyyətinin qəflətən pisləşməsi442. Yemək borusunun anadangəlmə anomaliyaları arasında hansı daha çox təsadüf olunur?

A) Yuxarı ucun kor şəkildə qurtarması, aşağı ucun traxeyaya açılması

B) Yuxarı və aşağı şöbənin fistulu ilə yanaşı qida borusunun atreziyası

C) Qida borusunun aşağı şöbəsi- trazeya svişi atreziyası ilə birgə

D) Fistulsuz qida borusunun atreziyası

E) Qida borusunun yuxarı şöbəsi- trazeya fistulası atreziyası ilə birgə443. Yemək borusunun aşağı şöbəsində atreziya və həmin nahiyədə şiş olarsa belə halda uşaqda sadalananlardan hansı kliniki simptoma uyğundur?

A) Təngnəfəslik

B) Siyanoz

C) Ağızdan köpüklü ifrazatın gəlməsi

D) Ağ ciyərin auskultasiyasında xışıltının eşidilməsi

E) Dolu qarın444. Yemək borusunun atreziyası və fistulası olan xəstənin rentgenoqramma və kontrast müayinəsində aşağıda sadalanan informasiyalardan hansını əldə etmək olmur?

A) Bağırsağın atreziyasının olub-olmamasını

B) Atreziyanın formasını

C) Ağ ciyərin iltihabi dəyişikliyinin dərəcəsini

D) Yemək borusu- traxeya fistulanın uzunluğunu

E) Atreziyanın səviyyəsini445. Yemək borusunun atreziyasının traxeya arasında fistula olan xəstəni təxliyyə (transportirvka) etdikdə hansı vəziyyətdə aparmaq daha düzgündür?

A) Sağ böyrü üstə

B) Trendelenburq vəziyyəti

C) Horizontal

D) Vəziyyətin əhəmiyyəti yoxdur

E) Vertikal446. Yenidoğulmuşların yemək borusunun atreziyası zamanı daha çox istifadə olunan anastomoz növü hansıdır?

A) Uc-uca anastomoz

B) Uc-yan anastomoz

C) Bairov üsulu

D) Xayyat üsulu ilə tikiş qoymaq

E) Levaditis üsulu ilə sirkulyar ezofaqomiotomiya447. Yemək borusunun atreziyasında qida borusuna qoyulan tikişlərin sırası hansı prinsiplə yerinə yetirilməlidir?

A) Atravmatik saplardan istifadə etmək

B) Yemək borusunun ucları arasındakı məsafə 1,5-2 sm-dən çox olmadıqda

C) 2 mm intervalı ilə düyünlü tikişlər

D) Yemək borusunun aşağı hissəsinin 1-1,5 çox olmayaraq mobilizasiyası

E) Qida borusunun yuxarı hissəsinin mobilizasiyası448. Yenidoğulmuşların yemək borusunun atreziyası zamanı ekstraplevral yolla icra olunmuş radikal əməliyyatdan sonra tikişlərin hissəvi tutarsızlığı baş vermişdir. Belə halda nə məqsədəuyğundur?

A) Qastrostomiya, divararalığının drenə edilməsi

B) Retororokotomiya, anastomozu ayırmaq, ezofaqo və qastrostomiya

C) Retororokotomiya, qida borusu defektinin tikilməsi

D) Konservativ müalicə (intensiv antibakterial terapiya, aktiv aspirasiya

E) Xəstəni inkurabel hesab etmək449. Yemək borusuna birbaşa qoyulmuş anastomozlar zamanı sadalanan hallardan hansı daha çox rast gəlinir?

A) Yemək borusunun stenozu

B) Uzunmüddətli qastroezofaqial reflüks

C) Disfagiya

D) Aspirasion pnevmoniyanın residivləşməsi

E) Yemək borusu-traxeya fistulunun rekanalizasiyası450. Yenidoğulmuşların yemək borusu- traxeya fistulasının daha çox rast gəlinən anatomik variantına hansı aiddir?

A) Qida borusu ilə traxeyanın ümumi divarı

B) Qısa və ensiz

C) Dar və uzun boyun nahiyəsində

D) Uzun və enli

E) Qısa və enli birinci döş451. İzolə olunmuş traxeya-yemək borusu fistulasına xarakter olmayan simptom hansıdır?

A) Vertikal halda uşağı qidalandırdıqda öskürək və sianozun azalması

B) Aspirasion pnevmoniyanın residivləşməsi

C) Qidalanma zamanı öskürək

D) Köpüklü mayenin ağızdan xaric olması

E) Qidalanma zamanı sianoz452. Aşağıda sadalanan müayinə üsullarından hansı ilə yemək borusu-traxeya fistulası diaqnozunu daha dəqiq qoymaq olar?

A) Yemək borusunun rentgen-kontrast müayinəsi

B) Traxeobronxoskopla

C) Eyni vaxtda həm traxeobronxoskopiya və metilen abısının yemək borusuna yeridilməsi

D) Metilen abısı ilə sınaq

E) Ezofaqoskopla453. 1,5 aylıq uşaqda nəzərəçarpan öyümə müşahidə olunur, çəki az artır, tez-tez pnevmoniya, bronxitdən əziyyət çəkir. Qusuntu kütləsində bəzən selik qan izi olur, qidalandırma zamanı narahatçılıq olur, yuxuda öskürək simptomu müşahidə olunur. Düzgün diaqnoz hansıdır?

A) Diafraqmanın qida borusu dəliyinin dəbəliyi

B) Hissəvi yuxarı şöbənin keçməzliyi

C) Mukovistidoz

D) Posthipoksik ensefalopatiya

E) Pilorospazm454. Körpələrdə bağırsaq atreziyasına gətirib çıxardan bağırsaq keçməzliyinin səbəbi hansıdır?

A) Bağırsaq borusunun solid şunur mərhələsində embrionogenezin pozulması

B) Bağırsaq divarının innervasiyasının pozulması

C) Embrionogenezdə bağırsaq fırlanmasının pozulması

D) Anomal damar

E) Nalvari mədəaltı vəz455. Membranoz formalı 12 barmaq bağırsağın atreziyası münasibəti ilə əməliyyat zamanı xəstədə hansını icra etmək olmaz?

A) Palpator və zondla membrananın təyini

B) Membrananın üstündən bağırsağın divarın açmaq və membranı tikmək

C) Bağırsağın rezeksiyası

D) Yuxarı-orta laparotomiya

E) Bağırsağın təftişi (reviziyası)456. 12 barmaq bağırsağın atreziyası münasibəti ilə radikal əməliyyata uğramış xəstədə tez-tez rast gələn ağırlaşmaya nə aiddir?

A) Metabolik pozğunluq

B) 12 barmaq bağırsağın motorikasının bərpa olunmasının ləngiməsi

C) Müxtəlif mərhələlərdə böyrək çatmazlığı

D) Anastomozun stenozlaşması

E) Pnevmoniya457. Yenidoğulmuş uşaqlarda aşağı bağırsaq keçməzliyinin simptomlarına hansı aiddir?

A) Çoxlu qatı qusma

B) Yumşaq ağrısız qarın

C) Aspirasiya

D) Nəcis ifrazının olmaması

E) Köpmüş ağrılı qarın458. Mekoniyalı qusma aşağıda sadalanan hansı halda olur?

A) Nazik bağırsağın atreziyasında

B) Düz bağırsağın atreziyasında

C) Hirşprunq xəstəliyinin ağır formalarında

D) Peritonitdə

E) Köndələn çənbər bağırsağın atreziyasında459. Yenidoğulmuş və vaxtından qabaq doğulmuş uşaqlarda yemək borusu və bağırsağın plastikasında hansı optimal cərrahi tikişdən istifadə edilir?

A) Atravmatik sapla bir sıralı tək-tək tikişlər

B) Tək-tək P-vari təkqat tikişlər

C) Birqat fasiləsiz tikişlər

D) Mexaniki tikişlər

E) Kapronla iki sıralı tikişlər460. Nazik bağırsağın atreziyası münasibətilə əməliyyata məruz qalmış xəstədə əməliyyatdan sonrakı daha ciddi ağırlaşma hansı sayılır?

A) Metabolik pozğunluq

B) Pnevmoniya

C) Beyin qan dövranı pozğunluğu

D) Kəskin böyrək çatmamazlığı

E) Davamlı bağırsaq parezi461. Qalça bağırsağın atreziyası və bağırsağın gətirici və aparıcı hissələrinin diametrində böyük fərq müşahidə olunan yenidoğulmuş uşaqlarda aşağıda qeyd olunan anastomozlardan hansının qoyulması daha məqsədəuyğundur?

A) «Yan-yana» anastomoz

B) U formalı anastomoz

C) «Uc-yan» anastomoz

D) «Uc-uca» anastomoz

E) Mikuliç üsulu ilə ikiqat anastomoz462. Anus atreziyası olan yenidoğulmuş uşağın köndələn interoqramması 24-26 saatdan sonra nə üçün aparılmalıdır?

A) Əməliyyatın həcmini və əməliyyatönü hazırlığın nə qədər olmasını təyin etmək üçün

B) Bağırsağın atreziyasının səviyyəsini təyin etmək üçün

C) Atreziyanın məsafəsini təyin etməkdən ötrü

D) Diaqnozu təsdiqləmək üçün

E) Yanaşı qüsurları aşkarlamaq üçün463. Uşaqda anusun atreziyası var. Hansı zaman çərçivəsində Vanqenstin üsulu ilə rentgenoqrafiya etmək məqsədəuyğundur?

A) Doğuşdan 24-26 saat sonra

B) Doğuşdan 36 saat sonra

C) Doğuşdan dərhal sonra

D) Doğuşdan 12 saat sonra

E) Doğuşdan 8 saat sonra464. Aşağıda göstərilən müayinə üsullarından hansı düz bağırsağın atreziyası zamanı daha informativ sayılır?

A) Doğuşdan 24-26 saat sonra köndələn invertoqramma

B) Aralığın punksiyası

C) Aralığın USM-si

D) Təkan simptomunun əmələ gəlməsi

E) Oturaq sümük qabarlar arası məsafələr465. Yenidoğulmuş 1 günlük qız uşağı 3 kq çəkidədir. Ona düz bağırsağın atreziyası və fistulası diaqnozu qoyulub. Rektovestibulyar fistulanı zondladıqda onun diametrinin 4 mm, uzunluğunun 2 sm olduğu müəyyən olundu. Mekonioum yaxşı xaric olur. Uşağa göstəriş hansıdır?

A) 1 yaşında əməliyyat

B) 4-5 yaşında əməliyyat

C) Təcili əməliyyat

D) Yenidoğulmuş dövrdən sonra əməliyyat

E) Fistulanı bujlayaraq 6-8 saatdan sonra əməliyyat466. Yenidoğulmuş uşaqlarda bağırsaq burulmasının nəzərəçarpan simptomuna hansı aiddir?

A) Təkrari ödlü bağırsaq möhtəviyyatı ilə qusma

B) Narahatçılıq

C) Üzdə iztirab, əziyyət

D) Palpasiyada şişəbənzər, ağrılı törəmənin əllənməsi

E) Bağırsaqdan qanın xaric olması467. 7 günlük uşaqda birdən-birə vəziyyət pisləşib belə ki, ümumi narahatçılıq, təkrarlanan ödlü qusma, nəcis ifrazı zamanı əvvəl qan sonra isə ifrazatın olmaması,qarnı əllədikdə ağrılı olması, iztirablı üz müşahidə edilib. Sadalananlardan hansı daha düzgün diaqnoza uyğundur?

A) «Orta bağırsaq burulması» «Leddi sindromu»

B) Melena ilə müşayət olunan hemorragik sindrom

C) Bağırsağın invaginasiyası

D) Xoralı nekrotik enterokolit

E) Düz bağırsağın polipi468. Doğum evindən evə yazılmış 5 günlük uşaqda axşam ödlü qusma olmuşdur. iştahsızdır, uşaq narahatdır, yeməkdən imtina edir, əzablı gözləri var, dərisi mərmər rəngindədir. Qarına baxdıqda epiqastral nahiyyə bir qədər köplüdür, palpasiyada ağrılıdır. Sadalananlardan hansını inandırıcı diaqnoz hesab edirsiniz?

A) Ledda sindromu

B) Yuxarı şöbənin hissəvi bağırsaq keçməzliyi

C) Bağırsağın invaginasiyası

D) Pilorostenoz

E) Aşağı şöbənin bağırsaq keçməzliyi469. Doğum evindən evə yazılmış 5 günlük uşaqda, axşam ödlü qusma olmuşdur. iştahsızdır, uşaq narahatdır, ayaqlarını hərəkət etdirir, yeməkdən imtina edir, əzablı gözləri var, dərisi mərmər rəngindədir. Qarına baxdıqda epiqastral nahiyyə bir qədər köplüdür, palpasiyada ağrılıdır. Diaqnozu dəqiqləşdirmək üçün nə lazımdır?

A) Qarın boşluğu orqanlarının təsviri rentgenskopiyası

B) Qarının palpasiyası

C) Qarın boşluğunun USM-i

D) Kontrast irriqoqrafiya

E) Nəcisdə qanın olub-olmamasın təyin etmək üçün düz bağırsağa qazburaxıcı boru

yeritmək

470. Leddi sindromu olan yenidoğulmuş uşağa hansı manipulyasiyanı etmək məqsədəuyğun deyil?

A) Appendektomiya

B) Bağırsaq burulmasını ləğv etmək

C) Enteral qidalanma üçün zondun bağırsağa salınması

D) Embrional bitişmələri ayırmaq

E) SekopeksiyaKataloq: load -> imt9
imt9 -> Müalicə-profilaktika fakültəsinin V kurs tələbələri üçün imtahan testləri Uşaqlarda tənəffüs sisteminin xəstəlikləri
imt9 -> Lor mpf V kurs. Az sektor. Hansı əlamətlər adenotomiya əməliyyatına göstərişdir
imt9 -> Urologiyadan testlər sidik axarının intramural hissəsinin daşı olduqda ağrılar irradiasiyası edir
imt9 -> MÜALİCƏ-profilaktika və pediatriya faküLTƏLƏRİ TƏLƏBƏLƏRİ ÜÇÜn məHKƏMƏ TƏbabəTİ FƏNNİ ÜZRƏ testləR
imt9 -> 1. Disfunksional uşaqlıq qanaxması rast gəlinir: a yuvenil dövrdə b südəmər dövrdə
imt9 -> 1. Sinus bradikardiyas ı üçün xarakterik ekq?
imt9 -> 1. Penisillinl ə rd ə n hans ı venadaxilin
imt9 -> 1. Hans ı ə lam ə tl ə r adenotomiya
imt9 -> 1. h ə zm qastritin diaqnostikas ını n ə sas ını

Yüklə 1,3 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə