1(104)-15/2016 surətiYüklə 99,76 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix07.03.2017
ölçüsü99,76 Kb.
#10604

1(104)-15/2016                                                                                                                          surəti 

 

 

 

   

 

 

 

 

АЗЯРБАЙЪАН   РЕСПУБЛИКАСЫ   АДЫНДАН 

 

Q Ə R A R 

 

Эянъя шящяри    

 

 

  

 

 

                        13 yanvar 2016-cı ил 

 

Эянъя Апеллйасийа Мящкямясинин Ъинайят Коллеэийасы 

Щакимляр Əliyev Bədəl Cəlal оьлу (сядрлик едян вя мярузячи), Məhərrəmli Rəşid Ağamirzə оğlu 

və Bayramov Elşad Abdulla оьлундан ибарят тяркибдя, 

Таьыйева Рущийя Надим гызынын катиблийи,   

Дювлят  иттищамчысы  Азярбайъан  Республикасы  Баш  Прокурорлуьунун  Дювлят  Иттищамынын 

Мцдафияси цзря Идарясинин, апеллйасийа вя кассасийа инстансийасы мящкямяляриндя Дювлят Иттищамынын 

Мцдафияси цзря шюбясинин прокурору, kiçik ədliyyə müşaviri Nəcəfov Nəsif Lətif оьлуnun,  

Məhkum  Balakişiyev  Nüsrət  Balakişi  oğlunun,  onun  müdafiəçisi  Sadıqov  İbrahim  Miri 

oğlunun,  zərərçəkmiş  şəxsin  hüquqi  varisi  Balakişiyev  Bəxtiyar  Nüsrət  oğlunun  və  mütəxəssis 

Məmmədov Elvin İsrayıl oğlunun iştirakları ilə

Balakişiyev Nüsrət  Balakişi  oğlunun  Azərbaycan  Respublikası  Cinayət  Məcəlləsinin  120.1-ci 

maddəsi  ilə  məhkum  olunmasına  dair  Gəncə  Ağır  Cinayətlər  Məhkəməsinin  14  avqust  2015-ci  il 

tarixli,  l(088)-130/2015  saylı  hökmündən  məhkumun  müdafiəçisi  Sadıqov  İbrahim  Miri  oğlu  və 

zərərçəkmiş  şəxsin  hüquqi  varisi  Balakişiyev  Bəxtiyar  Nüsrət  oğlu  tərəfindən  verilmiş  apellyasiya 

şikayətlərinə ясасян ъинайят ишиня ачыг мящкямя иъласында бахараг  

М Ц Я Й Й Я Н    Е Т Д И: 

 

Gəncə  Ağır  Cinayətlər  Məhkəməsinin  14  avqust  2015-ci  il  tarixli,  l(088)-130/2015  saylı 

(Əliyev  Kəramət  Fətəli  oğlunun  sədrliyi,  hakimlər  Allahverdiyev  Elbəy  Hidayət  oğlu  və  Rüstəmov 

Elmin İltizam oğlu) щюкмц ilə 

 

1937-ci  ildə  Qazax  rayonu  Kəmərli  kəndində  anadan  olmuş

Azərbaycan  Respublikası  vətəndaşı,  ailəli,  orta  təhsilli, 

təqaüdçü,  əvvəllər  məhkum  olunmamış,  Bakı  şəhəri,  Pirallahı 

qəsəbəsi, S.Bağırov küçəsi ev 11-də qeydiyyatda olmaqla həmin 

ünvanda  yaşamış,  11  sentyabr  2014-cü  il  tarixdən  həbsdə  olan, hazırda Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar 

Xidmətin  Gəncə  2  saylı  İstintaq  Təcridxanasında  saxlanılan 

Balakişiyev Nüsrət Balakişi oğlu 

 

Azərbaycan  Respublikası  Cinayət  Məcəlləsinin  120.1-ci  maddəsi  ilə  təqsirli  bilinib,  ona  09 

(doqquz) il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzasının təyin edilməsi, Balakişiyev Nüsrət Balakiş

oğlu  cəzasını  ciddi  rejimli  cəzaçəkmə  müəssisəsində  çəkməsi,  haqqında  seçilmiş  həbs  qətimkan 

tədbirinin hökm qanuni qüvvəsini alanadək dəyişdirilməməsi və cəzaçəkmənin əvvəli 11.09.2014-cü il 

tarixdən hesablanması müəyyən edilmişdir.  

Щюкмя ясасян, Balakişiyev Nüsrət Balakişi oğlu 1949-cu il təvəllüdlü Balakişiyeva Baniçiçə

Şamil qızı ilə 2014-cü ilin yay aylarında dincəlməüçün Qazax rayonu Kəmərli kəndinə gəlmiş, 11 sentyabr  2014-cü  il  tarixdə  saat  15.30  radələrində  evinin  həyətində  kəsilmiş  ağac  budaqlarını 

 

 

2daşımağa  kömək  etməsini  arvadından  xahiş  etdikdə,  sonuncunun  etiraz  etməsi  ilə  bağlı  aralarında 

yaranmış  mübahisədən  sonra  bağa  gedərək  kəsilmiş  ağac  budaqlarını  daşıyıb  çəpərin  yanına  yığı

qurtardıqdan sonra evin həyətindəki çardağın altına qayıtmış, arvadı yenidən onunla sözlə mübahisə 

edib, “qul” kimi alındığını və işlədildiyini, artıq birgə yaşaya bilməyəcəklərindən qaldıqları Kəmərli 

kəndindəki evdən getmək istədiyini bildirib, polietilen torbaya paltarlarını yığaraq həyətdəçıxarkə

arvadının  qarşısını  kəsib  mane  olmaq  istədikdə  Baniçiçək  Balakişiyeva  nalayiq  sözlərlə  təhqir 

edərək,  həyətdəki  masanın  üstündən  mətbəx  bıçağını  götürərək  çəkilməyəcəyi  təqdirdə  bıçaqla 

vuracağını  bildirmişdir.  Baniçiçək  Balakişiyevanı  əli  ilə  itələyərək  çardağın  altındakı  taxtın  üstünə 

yıxmış və  əlindəki bıçağı alaraq nalayiq sözlər deyib təhqir etməsinə görə əsəbiləşərək qisas almaq 

niyyəti  ilə  arvadını  öldürmək  qərarına  gəlmiş,  ələ  keçirdiyi  ümumi  uzunluğu  26  sm  olan  mətbə

bıçağı  ilə  Baniçiçək  Balakişiyevanın  bədəninin  müxtəlif  nahiyələrinə  ardıcıl  olaraq  7  zərbə  vurub, 

ona  başın  sol  alın-təpə  nahiyəsinin,  sol  bazunun orta  üçdə  birinin  bayır  səthinin,  sol  bazunun  aşağı 

üçdə birinin arxa səthinin və sağ əlin II barmağınıəsas falanqasının ovuc səthinin kəsilmiş-deşilmiş yaraları  ilə  müşayiət  olunan  dərəcəsinə  görə  səhhətin  qısa  müddətə  pozulmasına  səbəb  olan 

sağlamlığa yüngül zərər vuran, döş qəfəsinin sol yuxarı tış hissəsində döş boşluğuna keçərəürəyin 

sol mədəciyini zədələyən, qarının yuxarı və aşağı şöbələrinin sol iç hissələrinin daxilə nüfuz etməklə 

ürəyin  zədələnməsindən  törənən  kəskin  daxili  qanitirmə  ilə  müşayiət  olunan  kəsilmiş-deşilmiş yaraları ilə nəticələnən, yetirilən andan həyat üçün təhlükəli olmaqla sağlamlığa ağır zərər vuran və 

ölümünə  səbəb  olan  çoxsaylı  bədən  xəsarətləri  yetirərək  qəsdən  öldürmüş,  yəni  həyatdan  məhrum etmişdir. 

Биринъи  instansiya  məhkəməsinin  yuxarıda  qeyd  edilən  щюкмцндян  məhkumun  müdafiəçisi 

Sadıqov  İbrahim  Miri  oğlu  апеллйасийа  шикайяти  верərək,  Gəncə  Ağır  Cinayətlər  Mящкямясинин  14 

avqust  2015-ci  il  тарихли  hökmünə  dəyişiklik  edilərək,  məhkum  N.Balakişiyevin  barəsində  CM-nin 

62-ci maddəsi tətbiq edilməklə həmin Məcəllənin 120.1-ci maddəsinin sanksiyasının aşağı həddində

də aşağı cəza təyin olunmasını xahiş etmişdir. 

Биринъи  instansiya  məhkəməsinin  yuxarıda  qeyd  edilən  щюкмцндян  zərərçəkmiş  şəxsin  hüquqi 

varisi  Balakişiyev  Bəxtiyar  Nüsrət  oğlu  апеллйасийа  шикайяти  верərək,  Gəncə  Ağır  Cinayətlə

Mящкямясинин  14  avqust  2015-ci  il  тарихли  hökmünə  dəyişiklik  edilərək,  məhkum  N.Balakişiyevin 

barəsində  CM-nin  62-ci  maddəsi  tətbiq  edilməklə  həmin  Məcəllənin  120.1-ci  maddəsinin 

sanksiyasının aşağı həddindən də aşağı cəza təyin olunmasını xahiş etmişdir. 

Məhkumun  müdafiəçisi  Sadıqov  İbrahim  Miri  oğlu  aпеллйасийа  шикайятиндя  гейд  еtмишдир  ки, 

birinci  instansiya  məhkəməsinin  hökmü  ilə  razı  deyildir,  hesab  edir  ki,  hökm  dəyişdirilməli  və 

N.Balakişiyev  barəsində  CM-nin  62-ci  maddəsi  tətbiq  edilməklə  ona  CM-nin  120.1-ci  maddəsinin 

sanksiyasının  aşağı  həddindən  az  cəza  təyin  olunmalıdır.  Belə  ki,  cəza  təyini  zamanı  birinci 

instansiya məhkəməsi N.Balakişiyevin 78 yaşında olmasını, cinayətin zərərçəkmiş şəxsin qanunazidd 

hərəkətləri nəticəsində baş verməsini, N.Balakişiyevin müsbət xarakterizə olunmasını, hadisə barədə 

özünün  polis  orqanlarına  xəbər  verməklə  istintaqın  gedişatına  göstərdiyi  köməkliyi,  onun  səmimi qəlbdən  hadisə  ilə  bağlı  peşmançılıq  çəkməsini,  hadisə  ilə  bağlı  şikayətin  olmamasını  və  s.  halları 

nəzərə  almaqla  CM-nin  62-ci  maddəsinin  tətbiq  olunması  üçün  əsasların  mövcudluğu  şəraitində 

məhkəmə  yuxarıda  göstərilən  yüngülləşdirici  halları  qiymətləndirməmiş,  onun  barəsində  9  il 

müddətinə  azadlıqdan  məhrumetmə  kimi  ağır  cəza  təyin  etmişdir.  Hökmdə  göstərilir  ki, 

təqsirləndirilən  şəxs  N.Balakişiyevin  törətmiş  olduğu  cinayət  əməli  özünün  verdiyi  ifadələr,  onun 

qeyd olunan cinayəəməlini törətməsi barədə zərərçəkmiş şəxsin hüquqi varisi və şahidlərin ifadələri, 

ekspertiza rəyləri, maddi sübutlar, habelə sair iş materialları ilə guya sübuta yetirilmişdir. Hərçənd 

ki,  həmin  hadisənin  şahidi  olmamış,  N.Balakişiyevin  ifadəsi  isə  ziddiyyətlidir  və  bu  ziddiyyət  nə 

ibtidai  istintaq  aparılan  zaman,  nə  də  məhkəmə  istintaqı  zamanı  aradan  qaldırıla  bilməmişdir. 

Sübutla  bağlı  bir  sıra  şübhələr  və  mülahizələr  olmasına  baxmayaraq,  o,  N.Balakişiyevin  törətmiş 

olduğəməli CM-nin müvafiq normasına tövsifi ilə bağlı mübahisə etmir. Onun mübahisəsi cəza ilə 

bağlıdır.  Belə  ki,  Azərbaycan  Respublikası  CM-nin  58-ci  maddəsinə  əsasən  cinayət  törətməkdə 

təqsirli bilinəşəxsə, bu Məcəllənin Ümumi hissəsinin müddəaları nəzərə alınmaqla Xüsusi hissəsinin 

müvafiq maddələrində nəzərdə tutulmuş hədlərdə ədalətli cəza təyin edilir. Törədilmiş cinayətə görə 

nəzərdə tutulmuş çəzalardan daha ciddi cəza növü yalnız o halda təyin edilir ki, az ciddi cəza növü 

cəzanın  məqsədlərini  təmin  edə  bilmir.  Törədilmiş  cinayətə  görə  bu  Məcəllənin  Xüsusi  hissəsinin 

 

 

3müvafiq maddələrində nəzərdə tutulmuş cəzadan daha ciddi cəza yalnız həmin Məcəllənin 66 və 67-ci 

maddələrinə  uyğun  olaraq,  cinayətlərin  məcmusu  və  hökmlərin  məcmusu  üzrə  təyin  edilə  bilər. 

Törədilmiş  cinayətə  görə  bu  Məcəllənin  Xüsusi  hissəsinin  müvafiq  maddələrində  nəzərdə  tutulmuş 

cəzadan  daha  yüngül  cəzanın  təyin  olunması  əsasları  həmin  Məcəllənin  62-ci  maddəsi ilə  müəyyə

edilir. Cəza təyin edilərkən törədilmiş cinayətin xarakteri və ictimai təhlükəlilik dərəcəsi, təqsirkarı

şəxsiyyəti,  o  cümlədən  cəzanı  yüngülləşdirən  və  ağırlaşdıran  hallar,  habelə  təyin  olunmuş  cəzanışəxsin  islah  olunmasına  və  onun  ailəsinin  həyat  şəraitinə  təsiri  nəzərə  alınır.  Həmin  Məcəllənin 

59.1.8-ci ınaddəsinə əsasən cinayətin zərərçəkmiş şəxsin qanunsuz və ya əxlaqsız hərəkətlərinin təsiri 

altında və ya bu hərəkətlər nəticəsində qəflətən baş vermiş güclü ruhi həyəcan (affekt) vəziyyətində 

törədilməsi  cəzanı  yüngülləşdirən  hallardan  biri  hesab  olunur.  Yenə  həmin  Məcəllənin  62-ci 

maddəsinə  əsasən  cinayətin  məqsədi  və  motivi,  təqsirkarın  cinayətin  törədilməsində  rolu,  cinayətin 

törədilməsi zamanı və bundan sonra onun davranışı ilə bağlı müstəsna hallar, habelə cinayətin ictimai 

təhlükəliliyini  əhəmiyyətli  dərəcədə  azaldan  başqa  hallar  olduqda,  eləcə  də  iştirakçılıqla  törədilmiş 

cinayətin iştirakçısı həmin cinayətin açılmasına fəal kömək etdikdə, bu Məcəllənin Xüsusi hissəsinin 

müvafiq maddəsində müəyyən edilmiş aşağı həddən də az cəza təyin edilə bilər və ya məhkəmə həmin 

maddədə  müəyyən  ediləndən  daha  yüngül  cəza  növü  təyin  edə  bilər,  yaxud  təyin  edilməsi  məcburi 

olan  əlavə  cəzanı  təyin  etməyə  bilər.  Cəzanı  yüngülləşdirən  həm  ayrı-ayrı  hallar,  həm  də  bu  cü

halların məcmusu müstəsna hal hesab edilə bilər. Ona görə də Gəncə Ağır Cinayətlər Mящкямясинин 

14 avqust 2015-ci il тарихли hökmünə dəyişiklik edilərək, məhkum N.Balakişiyevin barəsində CM-nin 

62-ci maddəsi tətbiq edilməklə həmin Məcəllənin 120.1-ci maddəsinin sanksiyasının aşağı həddində

də aşağı cəza təyin olunmasını xahiş etmişdir. 

Zərərçəkmiş  şəxsin  hüquqi  varisi  Balakişiyev  Bəxtiyar  Nüsrət  oğlu  aпеллйасийа  шикайятиндя 

гейд  еtмишдир  ки,  birinci  instansiya  məhkəməsinin  hökmü  ilə  razı  deyildir,  hesab  edir  ki,  hökm 

dəyişdirilməli və N.Balakişiyev barəsində CM-nin 62-ci maddəsi tətbiq edilməklə ona CM-nin 120.1-

ci maddəsinin sanksiyasının aşağı həddindən az cəza təyin olunmalıdır. Belə ki, Balakişiyev Nüsrə

Balakişi oğlunun onun anası Baniçiçək Balakişiyevanı öldürməsində təqsirli olmadığını bilir. Bilir ki, 

anası ona qarşı sərt rəftar edirdi və onun belə rəftarı istər-istəməəsəb gərginliyi yaradırdı və belə 

gərginlik  anında  hazırki  cinayətin  baş  verdiyi  göz  qabağındadır.  Törədilmiş  cinayətə  görə  bu 

Məcəllənin Xüsusi hissəsinin müvafıq maddələrində nəzərdə tutulmuş cəzadan daha ciddi cəza yalnı

həmin  Məcəllənin  66  və  67-ci  maddələrinə  uyğun  olaraq,  cinayətlərin  məcmusu  və  hökmlərin 

məcmusu  üzrə  təyin  edilə  bilər.  Törədilmiş  cinayətə  görə  bu  Məcəllənin  Xüsusi  hissəsinin  müvafı

maddələrində  nəzərdə  tutulmuş  cəzadan  daha  yüngül  cəzanın  təyin  olunması  əsasları  həmin 

Məcəllənin 62-ci maddəsi ilə müəyyən edilir. Cəza təyin edilərkən törədilmiş cinayətin xarakteri və 

ictimai təhlükəlilik dərəcəsi, təqsirkarışəxsiyyəti, o cümlədən cəzanı yüngülləşdirən və ağırlaşdıran 

hallar, habelə təyin olunmuş cəzanışəxsin islah olunmasına və onun ailəsinin həyat şəraitinə təsiri 

nəzərə alınır. Həmin Məcəllənin 59.1.8-ci maddəsinə əsasən cinayətin zərərçəkmiş şəxsin qanunsuz 

və ya əxlaqsız hərəkətlərinin təsiri altında və ya bu hərəkətlər nəticəsində qəflətən baş vermiş güclü 

ruhi  həyəcan  (affekt)  vəziyyətində  törədilməsi  cəzanı  yüngülləşdirən  hallardan  biri  hesab  olunur. 

Yenə  həmin  Məcəllənin  62-ci  maddəsinə  əsasən  cinayətin  məqsədi  və  motivi,  təqsirkarın  cinayətin 

törədilməsində rolu. cinayətin törədilməsi zamanı və bundan sonra onun davranışı ilə bağlı müstəsna 

hallar,  habelə  cinayətin  ictimai  təhlükəliliyini  əhəmiyyətli  dərəcədə  azaldan  başqa  hallar  olduqda, 

eləcə də iştirakçılıqla törədilmiş cinayətin iştirakçısı həmin cinayətin açılmasına fəal kömək etdikdə

bu Məcəllənin Xüsusi hissəsinin müvafiq maddəsində müəyyən edilmiş aşağı həddən də az cəza təyin 

edilə bilər və ya məhkəmə həmin maddədə müəyyən ediləndən daha yüngül cəza növü təyin edə bilər, 

yaxud təyin edilməsi məcburi olan əlavə cəzanı təyin etməyə bilər. Cəzanı yüngülləşdirən həm ayrı-

ayrı hallar, həm də bu cür halların məcmusu müstəsna hal hesab edilə bilər. Ona görə də, Gəncə Ağı

Cinayətlər  Mящкямясинин  14  avqust  2015-ci  il  тарихли  hökmünə  dəyişiklik  edilərək,  məhkum 

N.Balakişiyevin  barəsində  CM-nin  62-ci  maddəsi  tətbiq  edilməklə  həmin  Məcəllənin  120.1-ci 

maddəsinin sanksiyasının aşağı həddindən də aşağı cəza təyin olunmasını xahiş etmişdir. 

Азярбайъан  Республикасы  Ъинайят-Просессуал  Мяъяллясинин  397.1-ъи  маддясиня  ясасян 

аpellyasiya  instansiyası  məhkəməsi  birinci  instansiya  məhkəməsi  tərəfindən  işin  faktiki  hallarını

müəyyən  edilməsinin,  habelə  cinayət  qanununun  və  bu  Məcəllənin  normalarının  tətbiq  edilməsinin 

düzgünlüyünü yoxlayır. 

 

 

4Həmin  Məcəllənin  397.2-ci  maddəsinə  əsasən  birinci  instansiya  məhkəməsi  tərəfində

müəyyən  edilmiş  faktiki  hallar  apellyasiya  instansiyası  məhkəməsi  tərəfindən  yalnız  apellyasiya 

şikayətinin  və  ya  apellyasiya  protestinin  hüdudlarında  yoxlanılır.  Birinci  instansiya  məhkəməsi tərəfindən cinayət qanununa və bu Məcəllənin normalarına riayət edilməsi apellyasiya instansiyası 

məhkəməsi  tərəfindən  apellyasiya  şikayətinin  və  ya  apellyasiya  protestinin  dəlillərindən  asılı 

olmayaraq yoxlanılır. 

Мящкямя кollegiyaсы  hesab  edir ki,  məhkumun əməli,  mötəbərliyi  heç  bir  şübhə  doğurmayan 

Azərbaycan  Respublikası  CPM-nin  143-146-cı  maddələrinin  tələblərinə  uyğun  olaraq  əldə  edilmiş 

sübutlarla tam təsdiq edilmişdir. 

Mящкямя  kollegiyası  апеллйасийа  şikayətlərинин  dəlillərini  iş  materialları  ilə  əlaqəli  şəkildə 

araşdırıb  мящкумun,  onun  мцдафиячисинин  və  həmçinin  зярярчякмиш  şəxsin  hüquqi  varisinin 

apellyasiya  şikayətlərinin  təmin  edilməsi  və  birinci  instansiya  məhkəməsinin  hökmünü

dəyişdirilməsi  barədə,  апеллйасийа  шикайятlərинин  тямин  едилмямяси  və  биринъи  инстансийа 

мящкямясинин  щюкмцнцн  дяйишдирилмядян  сахланылмасы  барядя  дювлят  иттищамчысынын  чыхышларыны 

dinləyərək  hesab  edir  ki,  aşağıdakılara  əsasən  апеллйасийа  şikayətləri  təmin  edilməməli  və  биринъи 

инстансийа мящкямясинин щюкмц дяйишдирилмяdən сaxлanылmalıдıр. 

Мящкямя  коллеэийасы  hesab  edir  ki,  ibtidai  araşdırma  zamanı  tоplanmış  sübutlarы  məhkəmə 

iclasında tam, hərtərəfli və оbyektiv araşdırmış birinci instansiya məhkəməsi ямялин тювсифи щиссясиндя 

iş  üçün  əhəmiyyət  kəsb  edən  bütün  halları  tam  aydınlaşdıraraq,  həmin  sübutlara  əsasə

N.Balakişiyevin ямялини düzgüн гиймятляндирмишдир. 

Эюрцндцйц кими ъинайят hadisəsinin N.Balakişiyev тяряфиндян тюрядилмяси юзцнцн, зярярчякмиш 

шяхсin  hüquqi  varisi  вя  шащид  ифадяляри,  експертиза  ряйляри  вя  иш  цзря  ибтидаи  арашдырма  заманы 

топланмыш,  биринъи  вя  апеллйасийа  инстансийа  мящкямяляринин  иъласларында  ися  там,  щяртяряфли  вя 

обйектив арашдырылараг щцгуги гиймят верилмиш диэяр сцбутларын мяъмусу иля там тясдиг едилир. 

Мящкямя  коллеэийасы  щесаб  едир  ки,  ишя  бахан  биринъи  instansiya  məhkəməsi  мящкума  cəza 

təyin  eдяркян  qanunvericiliyin  tələblərini  нязяря  алмышдыр.  Мящкума  ъяза  тяйини  иля  баьлы  ганун 

позунтусуна йол верилмямишдир. 

Cinayət işinə əlavə edilmiş Азярбайcан Республикасы Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Ekspertizası 

Mərkəzinin  22774  nömrəli  28.12.2015-ci  il  tarixli  məhkəmə-psixoloji  ekspertizasının  rəyində

görünür  ki,  Balakişiyev Nüsrət  Balakişi  oğlu  hadisə  zamanı  emosional  gərginlik  halında  olmuşdur. 

N.Balakişiyevin  keçirmiş  olduğu  emosional  gərginlik  halı  hadisədən  bilavasitə  əvvəl  aralarında 

yaranmış mübahisə zamanı arvadı Balakişiyeva BanıxanıŞamil qızının onu təhqir etməsi və onun 

ünvanına nalayiq sözlər deməsi ilə şərtlənə bilərdi, N.Balakişiyev cinayəəməlini törədərkən affekt halında  olmamışdır,  N.Balakişiyevin  hadisə  zamanı  emosional  gərginlik  halında  olması  onun  ö

hərəkətlərini iradi cəhətdən tənzimləməsinə və emosional-iradi sferasına neqativ təsir göstərə bilərdi, 

N.Balakişiyev  keçirmiş  olduğu  emosional  halına  görə  hadisə  zamanı  etdiyi  hərəkətləri  adekvat 

olaraq  qavramaqla,  onların  mahiyyətini  dərk  etmək  və  öz  hərəkətlərini  idarə  etmək  qabiliyyətinə 

malik olmuşdur.  

«Мящкямяляр  тяряфиндян  ъинайят  ъязаларынын  тяйин  едилмяси  тяърцбяси  щаггында»  Азярбайъан 

Республикасы Али Мящкямяси Пленумунун 25 ийун 2003-ъц ил тарихли, 4 сайлы Гярарынын 1-ъи бяндиня 

ясасян  мящкямяляр  щяр  бир  конкрет  щалда  тягсирляндирилян  шяхсляря  ъязаларын  тяйин  едилмясиня  фярди 

йанашмалы, ъинайят ганунун вязифяляри вя ъязанын мягсядиндян бящс едян Ъинайят Мяъяллясинин 2 вя 

41-ъи маддяляринин мцдяаларынын щяйата кечирилмясини сюзсцз тямин етмялидир.  

Ъəza  cinayətin  hüquqi  nəticəsi  olmaqla fərdin  təqsirli  olaraq tюrətdiyi  ictimai  təhlükəli  əmələ 

görə dövlət tərəfиndən kəskin mənfi münasibətin göstəricisi kimi çıxış edir. Cəza cinayət törətməkdə 

təqsirli  hesab  edilən  şəxsə  tətbiq  olunur  və  həmin  şəxs  barəsində  Cinayət  Məcəlləsi  ilə  müəyyə

edilən məhrumiyyətlər yaradılmasından və ya onun hüquq və azadлыqlarının məhdudlaşdırılmasынdan 

ibarətdir.  Bu  baxımdan  da  məhkəmə  kollegiyası  birinci  instansiya  məhkəməsinin  məhkum 

N.Balakişiyev barəsində cəza tətbiqi ilə əlaqədar mövqeyini düzgün hesab eдir. 

Мящкямя коллеэийасы ону да гейд едир ки, тяйин едилмиш щяр щансы бир ъяза, ъязанын мягсядиня 

хидмят етмяли вя ъямиййятдя там мянада сосиал ядаляти бярпа етмяли, щям мящкумлар, щям дя диэяр 

шяхсляр тяряфиндян йени ъинайятлярин тюрядилмясинин гаршысыны алмалыдыр. 

Мəhkəmə  kollegiyaсы  щесаб  едир  ки,  биринъи  инстансийа  мящкямяси  тяряфиндян  мящкумун 

 

 

5ъязасыны  йцнэцлляшдирян  щаллары  вя  Ъинайят  Мяъяллясинин  60-cı  маддяsинин  тяляблярини  нязяря  алараг 

онун  тягсирли  билиндийи  маддянин  санксийасында  нязярдя  тутулан  ъязанын  ашаьы  щяддиндя  ъяза  тяйин 

едилмишдир. 

Aзярбайъан  Rеспубликасы  ЪМ-нин  62-ъи  мaddəsinя  əsasən  cinayətin  məqsədi  və  motivi, 

təqsirkarın  cinayətin  törədilməsində  rolu,  cinayətin  törədilməsi  zamanı  və  bundan  sonra  onun 

davranışı  ilə  bağlı  müstəsna  hallar,  habelə  cinayətin  ictimai  təhlükəliliyini  əhəmiyyətli  dərəcədə 

azaldan başqa hallar olduqda bu Məcəllənin Xüsusi hissəsinin müvafiq maddəsində müəyyən edilmiş 

aşağı həddən də az cəza təyin edilə bilər. Cəzanı yüngülləşdirən həm ayrı-ayrı hallar, həm də bu cü

halların məcmusu isə müstəsna hal hesab edilə bilər. 

Эюстярилянляря  ясасян  мящкямя  коллеэийасы  щесаб  едир  ки,  мящкум  N.Balakişiyevin  барясиндя 

тягсирли билиндийи маддяйя ЪМ-нин 62-ъи маддясинин тятбиг едилмяси цчцн ясаслар йохдур.  

Mящкямя  коллеэийасы  щесаб  едир  ки,  биринъи  инстансийа  мящкямяси  N.Balakişiyevə  ъяза  тяйин 

едяркян  CM-nin  8,  9,  41.2,  58.1  вя  58.3-cц  maddələrini  rəhbər  tutараг  тюрядилмиш  ъинайятин 

характерини,  иътимаи-тящлцкялилик  дяряъясини,  щямчинин  мящкумун  ilk  dəfə  cinayət  hadisəsi 

törətməsini, könüllü olaraq sahə müvəkkilinə zəng edərək hadisə barədə məlumat verməsini, 1937-cı 

ildə anadan olmaqla 78 yaşında olmasını, müxtəlif xəstəliklərdən, o cümlədən “Xroniki resediv verə

qeyri spesifik xoralı kolit. Subtotal zədələnmə ilə orta ağır gedişli. Xroniki reaktiv hepatit. Xraniki 

reaktiv  pankreotit.  Anemiya.  Toksik  hepatit.  Hepatobilyar  sisteminin  pozğunluğu.  Xroniki 

xolesistit. Disbakterioz II dər. ÜİX, gərginlik stenokardiyası fs II. Bel fəqərələrinin osteoxondrozu 

və  deformasiya  edici  spandilyozu  davamlı  ağrı  sindromu  ilə  gedən.  Xroniki  bel  oma  radikuliti. 

Serebral ateroskleroz. Postinfarktli kardioskleroz. ÜİX, Essensial hipertenziya I, ÜÇ II fs. Xroniki 

beyin  qan  dövran  pozğunluğu.  Sidik  daşı”  xəstəliklərindən  əziyyət  çəkməsini,  yaşayış  yerində

müsbət xarakterizə olunmasını və hadisənin zərərçəkmiş şəxsin qanunsuz və əxlaqsız hərəkətlərinin 

təsiri  altında  törətməsini  ъязаны  йцнэцлляшдирян  щал  щесаб  етмиш,  ъязаны  аьырлашдыран  щалларын  ися 

олмамасыны  нязяря  алараг,  ЪМ-нин  120.1-ci  маддяsi  iля  təqsirli  bilərək  она  щямин  маддянин 

санксийасында  нязярдя  тутулан  ъязанын  ашаьы  щяддиндя,  йяни  09  (doqquz)  il  müddətinə  azadlıqdan 

məhrum etmə ъязасы тяйин едяркян дцзэцн нятиъяйя эялмишдир. 

Ъəza cinayətin hüquqi nəticəsi olmaqla fərdin təqsirli olaraq tюrətdiyi ictimai təhlükəli əmələ 

görə dövlət tərəfиndən kəskin mənfi münasibətin göstəricisi kimi çıxış edir. Cəza cinayət törətməkdə 

təqsirli  hesab  edilən  şəxsə  tətbiq  olunur  və  həmin  şəxs  barəsində  Cinayət  Məcəlləsi  ilə  müəyyə

edilən məhrumiyyətlər yaradılmasından və ya onun hüquq və azadлыqlarının məhdudlaşdırılmasынdan 

ibarətdir.  Bu  baxımdan  da  məhkəmə  kollegiyası  биринъи  instansiya  məhkəməsinin  məhkum 

N.Balakişiyev barəsində cəza tətbiqi ilə əlaqədar mövqeyini düzgün hesab eдir.  

İş  üzrə  ekspertiza  tədqiqatının  dəyəri  olan  120  manat  Balakişiyev  Nüsrət  Balakişi  oğlundan alınaraq  Azərbaycan  Respublikası  Ədliyyə  Nazirliyi  Məhkəmə  Ekspertizası  Mərkəzinin  VÖEN 

1700326621,  AZ34CTRE00000000000002088501,  Dövlət  Xəzinədarlığı  Agentliyi,  KOD  210005 

VÖEN  1401555071,  Müxbir  hesab  AZ41NABZ01360100000000003944  SFİFT  BİK  CTREAZ22 

hesabına köçürülməlidir.  

Беляликля  məhkəmə  kollegiyası  биринъи  instansiya  məhkəməsinin  məhkum  N.Balakişiyev 

barəsində cəza təyini ilə əlaqədar mövqeyini düzgün hesab edərək belə qənaətə gəlir ki, апеллйасийа 

шикайятlərиндя иряли сцрцлян дялилляр ясасында щюкмцн dəyişdirilməsi, мящкума тяйин едилмиш ъязанын 

йцнэцлляшдирилмяси цчцн гануни ясаслар yoxdur. Она эюря дя Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 

14 avqust 2015-ci il tarixli, l(088)-130/2015 saylı hökmü дяйишдирилмядян, апеллйасийа шикайятlərи ися 

тямин едилмядян сахланылмалыдыр.  

Шярщ  олунанлара  ясасян,  мящкямя  коллеэийасы  Азярбайъан  Республикасы  Ъинайят-Просессуал 

Мяъяллясинин 397, 398.1.1, 407-410 вя 412-ъи маддялярини рящбяр тутараг 

 

Q Ə R A R A   A L D I: 

 

Məhkumun  müdafiəçisi  Sadıqov  İbrahim  Miri  oğlu  və  zərərçəkmiş  şəxsin  hüquqi  varisi 

Balakişiyev Bəxtiyar Nüsrət oğlu tərəfindən verilmiş apellyasiya şikayətləri тямин едилмясин. 

Balakişiyev Nüsrət  Balakişi  oğlunun  Azərbaycan  Respublikası  Cinayət  Məcəlləsinin  120.1-ci 

maddəsi  ilə  məhkum  olunmasına  dair  Gəncə  Ağır  Cinayətlər  Məhkəməsinin  14  avqust  2015-ci  il 

 

 

6tarixli, l(088)-130/2015 saylı hökmü дяйишдирилмядян сахланылсын.  

İş  üzrə  ekspertiza  tədqiqatının  dəyəri  olan  120  manat  Balakişiyev  Nüsrət  Balakişi  oğlundan alınaraq  Azərbaycan  Respublikası  Ədliyyə  Nazirliyi  Məhkəmə  Ekspertizası  Mərkəzinin  VÖEN 

1700326621,  AZ34CTRE00000000000002088501,  Dövlət  Xəzinədarlığı  Agentliyi,  KOD  210005 

VÖEN  1401555071,  Müxbir  hesab  AZ41NABZ01360100000000003944  SFİFT  BİK  CTREAZ22 

hesabına keçirilsin. 

Qərar elan olunduğu andan дярщал сонра гануни qüvvəyə minir. 

Qərardan  Azərbaycan  Respublikası  Ali  Məhkəməsinин  Ъинайят  Коллеэийасына  kassasiya 

şikayəti və кассасийа protesti verilə bilər.  

 

Сядрлик едян:/имза/ 

Щакимляр:/имзалар/ 

Дцздцр: 

Щаким:   

 

 

 

 

Bədəl Əliyev 

 

 

 


Yüklə 99,76 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə