1229Y az Yekun imtahan testinin sualları Fәnn : 1229y heyvanlar alәmiYüklə 14,37 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/4
tarix14.04.2017
ölçüsü14,37 Kb.
#14104
  1   2   3   4

5/11/2016
1/108
1
2
3
4
5
6
1229Y_az_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 1229Y Heyvanlar alәmi
Heyvanların coğrafiyasını öyrәnәn elm?
Yer kürәsindә neçә milyon heyvan növü var?
Zoocoğrafiya heyvanların nәyini öyrәnir?
Zoocoğrafiyanın әsasını qoyan alimlәr?
Biosfer terminini ilk dәfә kim işlәtmişdir?
Biosfer terminini ilk dәfә elmә kim daxil etmişdir?
zooloiya
zoocoğrafiya

fitocoğrafiya
paleocoğrafiya
ekologiya
5.0
2.0

1.0
3.0
4.0
xarici quruluşunu
arealını

parazitlәrini
qidasını
daxili quruluşunu
Pavlov vә Miçurin
Zimmerman vә Byuffon

Marks vә Engels
Lamark vә Linney
İvanov vә Darvin
Darvin
Lamark

Pavlov
Mahmudov
Linney
İvanov
Zyuss

Linney
Darvin
Pavlov

5/11/2016
2/108
7
8
9
10
11
12
13
Biosfer haqqında tәlimi kim yaratmışdır?
Qәdim heyvanları hansı elm eyrәnir?
Bunlardan hansı zoocoğrafiyanın obyektidir?
Biosenoz anlayışını ilk dәfә kim işlәtmişdir?
Biotop bitki vә heyvanların nәyidir?
Yan xәtt hansı heyvanlar üçün sәciyyәvidir?
Çәnә ayaqları hansı heyvan üçün sәciyyәvidir?
Vernadski
İvanov

Pavlov
Darvin
Lamark
ekologiya
paleontologiya

ixtiologiya
arxeologiya
hidrobiologiya
yosunlar
fauna

daşlar
bitkilәr
göbәlәklәr
Pavlov
Mebius

Lamark
Linney
Mendeleyev
tәnzimlәnmәsi
yaşadıqları әrazi

qidası
parazitlәri
tapılmış qalıqları
pinqvin
balıq

yaşlı qurbağa
delfin
suiti
qurbağa
çay xәrçәngi


5/11/2016
3/108
14
15
16
17
18
19
Bәdәn boşluğu xüsusi әzәlәli pәrdә ilә qarın vә döş boşluqlarına ayrılmışdır:
Diafraqma hansı heyvanların hamısı üçün sәciyyәvidir?
Hansı heyvanın yumurta hüceyrәsi amöbә oxşayır?
Latimeriya aiddir:
Dәniz ayğırı aiddir:
İlk dәfә hәzm prosesi hәm hüceyrә daxilindә, hәm dә bağırsaq boşluğunda gedәn heyvanlar:

soxulcan
anadonta
xanı balığı
sürünәnlәrdә
mәmәlilәrdә

quşlarda
balıqlarda
suda­quruda yaşayanlarda
amfibilәr
mәmәlilәr

quşlar
balıqlar
sürünәnlәr
hidra

ağ planari
soxulcan
soliter
askarid
suda­quruda yaşayanlara
balıqlara

xәrçәnglәrә
sürünәnlәrә
mәmәlilәrә
qurdlara
xordalılara

buğumayaqlılara
mollyusklara
xәrçәnglәrә
hәlqәvi qurdlar
bağırsaqboşluqlular

sap qurdlar
mollyusklar
ibtidailәr

5/11/2016
4/108
20
21
22
23
24
25
26
Tәkamül prosesindә hәzm borusu ilk dәfә әtraf mühitә iki dәlik vasitәsilә açılan heyvanlar:
Tәkamül prosesindә suya qurudan keçmiş, lakin çoxalmaq üçün sudan çıxmayan heyvanlar:
Tәkamül prosesindә qurudan suya keçmiş, lakin çoxalmaq üçün quruya çıxan heyvan:
Evriterm heyvan nәdir?
Stenoterm heyvan nәdir?
Termofil heyvan nәyi sevir?
Termofob heyvan nәyi sevmir?
hәşәratlar
yastı qurdlar

mәmәlilәr
xәrçәnglәr
sar qurdlar
ağ ayı
balina

suiti
pinqvin
timsah
delfin
suiti

triton
balina
balıq
kölgә sevәn
temperaturun geniş diapozonunda yaşayan

duzluluğu sevәn
rütubәti sevәn
quraqlığı sevәn
duzluluq sevәn
mәhdud temperaturda yaşayan

kölgә sevәn
rütubәt sevәn
quraqlıq sevәn
quraqlığı
istiliyi

rütubәti
işığı
kölgәni
işığı
istiliyi


5/11/2016
5/108
27
28
29
30
31
32
Qalofil heyvan nәyi sevir?
Qalofob heyvan nәyi sevmir?
Evrihiqrobiont heyvan nәyi sevir?
Stenohiqrobiont heyvan nәyi sevmir?
Yüksәk ekoloji valentliyә malik olan heyvanlar necә adlanır?
Mәhdud ekoloji valentliyә malik olan heyvanlar necә adlanır?

kölgәni
rütubәti
quraqlığı
quraqlığı
duzluluğu

istiliyi
rütubәti
kölgәni
işığı
duzluluğu

istiliyi
rütubәti
kölgәni
işığı
kölgәni
quraqlığı
istiliyi
rütubәti

quraqlığı
rütubәti

işığı
istiliyi
kölgәni
qalofil
evribiont

evriterm
stenoterm
qalofob
qalofil
stenobiont

stenoterm
qalofob
termofil

5/11/2016
6/108
33
34
35
36
37
38
39
Müxtәlif duzluluqda yaşayan heyvanlar necә adlanır?
Mәhdud duzluluqda yaşayan heyvanlar necә adlanır?
Poykiloterm heyvan nәdir?
Homoyoterm heyvan nәdir?
Heyvanlarda qış yuxusuna getmәk necә adlanır?
Bunlardan hansı poykilotermdir?
Bunlardan hansı poykilotermdir?
evribiont
evriqalin

stenoterm
termofil
stenoqalin
termofil
stenoterm

evriterm
evriqalin
qalofil
istiqanlı
soyuqqanlı

istisevәn
quraqlıq sevәn
rütubәtsevәn
quraqlıq sevәn
istiqanlı

soyuqqanlı
isti sevәn
kölgәsevәn
stenobiont
anabioz

poykiloterm
homoyoterm
evribiont
ayı
balıq

fil
pәlәng
zürafә
göyәrçin
qurbağa


5/11/2016
7/108
40
41
42
43
44
45
Bunlardan hansı poykilotermdir?
Bunlardan hansı poykilotermdir?
Bunlardan hansı poykilotermdir?
Bunlardan hansı poykilotermdir?
Bunlardan hansı poykilotermdir?
Bunlardan hansı poykilotermdir?

canavar
qartal
siçan
kirpi
ilan

zürafә
fil
tülkü
porsuq
kәrtәnkәlә

dovşan
canavar
tülkü
şir
meymun
ördәk
qurbağa

ayı
bәbir
triton

şir
pәlәng
puma
durna
balıq

vaşaq
inәk
qaz
toyuq
nәrә

yarasa
kaftar
qartal

5/11/2016
8/108
46
47
48
49
50
51
52
Bunlardan hansı poykilotermdir?
Bunlardan hansı poykilotermdir?
Bunlardan hansı poykilotermdir?
Bunlardan hansı poykilotermdir?
Bunlardan hansı poykilotermdir?
Bunlardan hansı homoyotermdir?
Bunlardan hansı homoyotermdir?
at
kobra

begemot
kәrkәdan
zebra
tәkә
timsah

keçi
qoyun
köpgәr
qorilla
anakonda

qaplan
şimpanze
oranquta
morj
piton

sayqak
ceyran
ayı
kasatka
kilkә

suiti
morj
delfin
qurbağa
gürzә
kәlәz
fil

timsah
triton
kobra

5/11/2016
9/108
53
54
55
56
57
58
Bunlardan hansı homoyotermdir?
Bunlardan hansı homoyotermdir?
Bunlardan hansı homoyotermdir?
Bunlardan hansı homoyotermdir?
Bunlardan hansı homoyotermdir?
Bunlardan hansı homoyotermdir?
nәrә
dovşan

kәrtәnkәlә
qurbağa
әfi
triton
zürafә

varan
tısbağa
anakonda
qurbağa
canavar

ilanbalığı
balıq
gürzә
tısbağa
tülkü

koramal
tısbağa
kәlәz
nәrә
morj

timsah
qurbağa
balıq
ilan
suiti

kәlәz
ilan
kәrtәnkәlә
timsah
maral

koramal

5/11/2016
10/108
59
60
61
62
63
64
65
Bunlardan hansı homoyotermdir?
Bunlardan hansı homoyotermdir?
Bunlardan hansında anabioz olur?
Bunlardan hansında anabioz olur?
Bunlardan hansında anabioz olur?
Bunlardan hansında anabioz olur?
Bunlardan hansında anabioz olur?
piton
triton
gürzә
cüyür

anakonda
balıq
qurbağa
tısbağa
dәlә

ilan
çaqqal
cüyür
maral
ilan

ceyran
eşşәk
fil
şir
tısbağa

at
ilbiz

keçi
inәk
kәl
it
maral
pişik
it
kәrtәnkәlә

dovşan
siçovul
tısbağa


5/11/2016
11/108
66
67
68
69
70
71
Bunlardan hansında anabioz olur?
Bunlardan hansında anabioz olur?
Bunlardan hansında anabioz olur?
Bunlardan hansında anabioz olur?
Bunlardan hansında anabioz olur?
“Autos” sözünün yunancadan tәrcümәsi?

dәlә
sincab
siçan
yenot
canavar
çaqqal
mollyusk

porsuq
at
pişik
ceyran
hәşәrat

it
durna
sәrçә
qartal
kәpәnәk

göyәrçin
meymun
qaban
at
qurbağa

dәvә
әntәr
oranqutan
qorilla
gürzә

şimpanze
sap
hәyat
qida
özü

bәdәn

5/11/2016
12/108
72
73
74
75
76
77
78
“Litos” sözünün yunancadan tәrcümәsi?
“Biogeosenoz” anlayışına uyğun gәlәn termin?
Sahә vә ya hәcm vahidinә düşәn fәrdlәrin miqdarını göstәrәn termin?
İnsan tәrәfindәn dәyişdirilmiş vә daima saxlanılan az növlü orqanizmlәrin birliyi?
Parazit orqanizmlәri hara aid etmәk olar?
Üzvi maddәlәri әn sadә mineral birlәşmәlәrә qәdәr parçalayan mikroorqanizmlәri birlәşdirәn termin?
Orqanizmin hәyatında baş verәn hadisәlәr (illik vәrdişlәr): böyümә, çoxalma, tülәmә, köçmә, qış vә
yay yuxusu kimi dövrü hadisәlәr necә adlanır?
bәdәn
qat
hәyat
daş

sap
fotoperiodizm
biokütlә
biosfer
ekosistem

populyasiya
bioloji mәhsuldarlıq
mәhdudlaşdirici amil
hәyat dalğaları
populyasiyanın sıxlığı

növ müxtәlifliyi
sistematika
mimikriya
dominantlıq
aqrosenoz (antropogen ekosistem)

ekoloji piramida
produsentlәrә
saprofitlәrә
avtotroflara
yırtıcılara
konsumentlәrә

parazitlәr
konsumentlәr
produsenttlәr
redusentlәr

koaservatlar
populyasiya dalğası

5/11/2016
13/108
79
80
81
82
83
84
Heyvanların mövsümi inkişafını idarә edәn әsas amil?
Ozon qatı Yer sәthindәn maksimum neçә km hündürlükdәdir?
Heyvan populyasiyalarının vәziyyәtinә tәsir göstәrәn mühit amillәri hansıdır?
Müxtәlif mürәkkәbliyә malik biogeosenozları birlәşdirәn birlәşdirәn ali ekosistem?
Hansı heyvan növlәrini “Qşrmızı kitaba” daxil etmirlәr?
Temperaturun mövsümi dәyişmәsinin dәqiq astronomik xәbәrvericisi?
bioloji saat
fotoperiodizm
bioloji ritm

çoxalma intensivliyi
qida çatışmazlığı
rütubәt
bioloji saat
günün uzunluğu

temperatur
65.0
3.0
100.0
35.0

15.0
antropogen
biotik
abiotik
ekoloji

süni seçmә
troposfer
atmosfer
meşә
biosfer

hidrosfer
sayı azalan
tәrәqqidә olan

qeyri­müәyyәn
nәsli kәsilmәkdә olan
nadir
hava
günün uzunluğu

karbon qazının miqdarı
rütubәt
mineral duzlar

5/11/2016
14/108
85
86
87
88
89
90
91
Fotoperiodizm nәdir?
İnsanın yaratdığı ekosistem?
Tәbii ekosistem?
Daş kömürü nә әmәlә gәtirir?
Torfu nә әmәlә gәtirir?
Noosfer hansı canlıların fәaliyyәti nәticәsindә formalaşır?
Biosfer nәyin fәaliyyәti nәticәsindә yaranır?
bioloji proseslәrin illik tsikli
heyvanların günün uzunluğuna qarşı olan reaksiyası

bioloji priseslәrin aylıq tsikli
qaranlıqda çoxalmanın sürәti
ekoloji amillәrin ritmik dәyişmәsi
çәmәn
yasaqlıq

çöl
meşә
bataqlıq
park
meşә

üzüm bağı
qoruq
tarla
mәrcan
bitki

mollyusk
ibtidailәr
trilobit
göbәlәk
mamır

plankton
heyvan
bakteriya
göbәlәk
insan

mikroorqanizm
heyvan
bitki
produsentlәrin
canlıların


5/11/2016
15/108
92
93
94
95
96
97
Canlıların yaşama ehtimalı әn az olan geosfer?
Hansı geosferin hәcmi daha böyükdür?
Hansı canlılar üçün әtraf mühitin temperaturuna qarşı dözümlülüyün yuxarı vә aşağı hәdlәri daha
genişdir?
Hansı heyvanlar üçün havanın temperaturuna qarşı dözümlülüyün yuxarı vә aşağı hәddi daha
genişdir?
Toyuq fermalarında günün uzunluğunu süni olaraq artıranda quşların:
Arealın müәyyәn hissәsindә uzun müddәt yaşayan vә hәmin növün birgә yaşayan fәrdlәrindәn tәcrid
olunan, sәrbәst çarpazlaşan bir növün fәrdlәr cәmi nәdir?

insanın
mikroorqanizmlәrin
abiotik amillәrin
hidrosfer
stratosfer

litosfer
pedosfer (torpaq atı)
troposfer
stratosfer
atmosfer

hidrosfer
litosfer
troposfer
şibyә
bakteriya

heyvan
bitki
göbәlәk
fillәr
quşlar

suda­quruda yaşayanlar
sürünınlәr
primatlar
yumurtlama qabiliyyәti azalar
yumurtlama qabiliyyәti artar

ömrü artar
lәlәklәrin rәngi dәyişәr
çәkisi azalar
dәstә
populyasiya

alәm

5/11/2016
16/108
98
99
100
101
102
103
Morfoloji cәhәtdәn oxşar olan, sәrbәst çarpazlaşan vә tәbiәtdә müәyyәn arealı tutan fәrdlәr cәmi
nәdir?
Populyasiya dalğası nәdir?
İki növün konvergensiyasına sәbәb olur:
Hansılar arasında parazit münasibәtlәr yarana bilәr?
Heyvanların növ adları latın dilindә neçә sözdәn ibarәtdir?
Quşların vә sürünәnlәrin әlamәtlәrini özündә әks etdirir:
ştamm
sort
cins
növ

dәstә
alәm
ştamm
fenotipin dәyişmәsi
fәrd sayının artması vә azalması

yalnız fәrd sayının azalması
fenotipdә stabilliyin olması
genotipin dәyişmәsi
növlәrin özünü tәkmillәşdirmәyә meyli
oxşar yaşayış şәraiti

növlәr arası gen mübadilәsi
eyni bir әcdaddan әmәlә gәlmәsi
hәr birinin 3­cü bir növlә çarpazlaşması
insan vә toyuq
liqula vә balıq

qarışqa vә mәnәnә
insan vә liqula
insan vә arı
5.0
2.0

3.0
4.0
1.0
ixtiozavr
arxeopteriks

brontozavr
trilobit
steqosefal

5/11/2016
17/108
104
105
106
107
108
109
110
Buğumayaqlılar ilk dәfә hansı dövrdә quruya çıxmışlar?
Mollyusklar ilk dәfә hansı dövrdә quruya çıxmışlar?
İlk mәmәlilәrin әmәlә gәldiyi dövr?
Psilofitlәrin meydana çıxdığı dövr?
İlk avtotrof orqanizmlәrin meydana gәldiyi era?
Hansı eradan sonra yeni heyvan tiplәrinin yaranmasına imkan verәnaromorfozlar olmamışdır?
Heyvanlarda toxumalar hansı erada yaranmışdır?
kembbri
silur

trias
perm
daş kömür
perm
silur

trias
tәbaşir
ordovik
yura
trias

tәbaşir
ordovik
devon
paleogen
ordovik

daş kömür
tәbaşir
trias
kaynozoy
arxey

proterozoy
paleozoy
mezozoy
mezozoy
roterozoy

kaynozoy
arxey
paleozoy
kaynozoy
proterozoy


5/11/2016
18/108
111
112
113
114
115
116
Balıqların aid edildiyi tipin ilk nümayәndәlәrinin yarandığı era?
Suda­quruda yaşayanların aid edildiyi tipin nümayәndәlәrinin yarandığı era:
Tәkamül prosesindә quru mühitinә әn axırıncı çıxmışlar:
İnsan embrionunda quyruğun olması nәdir?
Şüalı simmetriyaya malik orqanizm ilk dәfә nә vaxt yaranmışdır?
İlk bәdәn boşluğu olan orqanizmlәr nә vaxt yaranmışdır?

mezozoy
paleozoy
arxey
arxey
proterozoy

kaynozoy
mezozoy
paleozoy
arxey
proterozoy

mezozoy
paleozoy
kaynozoy
göbәlәklәr
heyvanlar

bakteriyalar
viruslar
bitkilәr
filogenetik sıra
tәkamülün embrioloji dәlili

rudiment
atavizm
tәkamülün paleontoloji dәlili
neogen
proterozoy

yura
paleozoy
arxey
yura
proterozoy

trias
arxey
paleogen

5/11/2016
19/108
117
118
119
120
121
122
123
Sinir sisteminә malik olan orqanizmlәr nә vaxt yaranıb?
Plasentalı mәmәlilәrin yarandığı dövr?
Onurğalı heyvanların çoxalması hansı dövrә qәdәr yalnız su mühitindә gedirdi?
Bunlardan hansı qaranlığı sevir?
Bunlardan hansı qaranlığı sevir?
Bunlardan hansı qaranlığı sevir?
Bunlardan hansı yüksәkdә uçur?
yura
proterozoy

kaynozoy
paleozoy
paleogen
daş kömür
tabaşir

trias
paleogen
yura
trias
daş kömür

yura
perm
tabaşir
sığırçın
yarasa

sәrçә
qarğa
göyәrçin
qaz
bayquş

bildirçin
sәrçә
toyuq
sәrçә
çobanaldadan

ördәk
göyәrçin
qaz
qırqovul
qartal


5/11/2016
20/108
124
125
126
127
128
129
Bunlardan hansı yüksәkdә uçur?
Bunlardan hansı yüksәkdә uçur?
Bunlardan hansı yüksәkdә uçur?
Bunlardan hansı qaranlığı sevir?
Bunlardan hansı soyuqda yaşayır?
Bunlardan hansı soyuqda yaşayır?

sәrçә
bildirçin
turac
turac
ağbaş kәrkәs

qarğa
sәrçә
qırqovul
dәvәquşu
qaraquş

turac
kәklik
qaranquş
bildirçin
çöl qartalı

dәvәquşu
kәklik
qarğa
kәklik
yapalaq

qarğa
sәrçә
turac
torağay
pinqvin

ördәk
qaz
durna
qaratoyuq
albatros

flaminqo
toyuq
sәrçә

5/11/2016
21/108
130
131
132
133
134
135
136
Bunlardan hansı soyuğu sevir?
Bunlardan hansı dәnizi sevir?
Bunlardan hansı dәnizi sevir?
Bunlardan hansı dәnizi sevir?
Bunlardan hansı suyu sevir?
Bunlardan hansı suyu sevir?
Bunlardan hansı suyu sevir?
qaranquş
İmperator pinqvini

qarğa
dәvәquşu
ular
kәklik
qağayı

dәvәquşu
sәrçә
turac
turac
fırtına quşu

qaranquş
qartal
bildirçin
turac
albatros

qarğa
sәrçә
dәvәquşu
kәklik
ördәk

qaranquş
qartal
dәvәquşu
qarğa
qu

sәrçә
qartal
qırqovul
tülkü
su siçovulu


5/11/2016
22/108
137
138
139
140
141
142
Bunlardan hansı suyu sevir?
Bunlardan hansı suyu sevir?
Bunlardan hansı suyu sevir?
Bunlardan hansı havada uçur?
Bunlardan hansı havada uçur?
Bunlardan hansı torpaqda yaşayır?

kirpi
qaban
ayı
qarğa
flaminqo

kәklik
turac
qaranquş
qırqovul
qarabattaq

sәrçә
kәklik
turac
turac
gümüşü qağayı

quzğun
bildirçin
sәrçә
vaşaq
yarasa

şir
pәlәng
ceyran
qurbağa
quş

balıq
ilan
kәlәz
tarakan
soxulcan

arı
milçәk
kәpәnәk

5/11/2016
23/108
143
144
145
146
147
148
149
Bunlardan hansı torpaqda yaşayır?
Bunlardan hansı torpaqda yaşayır?
Bunlardan hansı torpaqda yaşayır?
Bunlardan hansı torpaqda yaşayır?
Bunlardan hansı meşәdә yaşayır?
Bunlardan hansı meşәdә yaşayır?
Bunlardan hansı buzlarda yaşayır?
muflon
köstәbәk

arı
cüyür
bәbir
ağacdәlәn
qonurdiş

dağ keçisi
qaplan
vaşaq
arı
ilbiz

tülkü
canavar
dovşan
qaplan
qarışqa

milçәk
kәpәnәk
yarasa
qartal
canavar

ceyran
dağ keçisi
dağ qoyunu
bizon
ayı

qağayı
pinqvin
ağ ayı
ördәk
pinqvin


5/11/2016
24/108
150
151
152
153
154
155
Bunlardan hansı buzlarda yaşayır?
Bunlardan hansı dәnizdә yaşayır?
Bunlardan hansı dәnizdә yaşayır?
Bunlardan hansı okenda yaşayır?
Bunlardan hansı okeanlarda yaşayır?
Bunlardan hansı dәnizdә yaşayır?

tülkü
maral
cüyür
eynәkli ayı
ağ ayı

qonur ayı
qara ayı
bambuk ayısı
pәlәng
morj

panda
yexidna
çaqqal
muflon
suiti

maral
ceyran
cüyür
dovşan
balina

ördәk
qu
canavar
samur


Yüklə 14,37 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə