1401 az eyani 500sual testinin sualları Fәnn : 1401y mülki müdafiәYüklə 16,08 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/6
tarix28.04.2017
ölçüsü16,08 Kb.
#15977
1   2   3   4   5   6

sülh dövründә zәdәli insanlara yardım göstәrmәk üçündür.
fövqәladә hallar baş verdikdә epidemiyanın qarşısını almaq üçündür;
resperator (R­2), kimya әleyhinә zәrf, fәrdi sarğı zәrfi.
fәrdi mühafizә geyimi, kimya әleyhinә zәrf, fәrdi sarğı zәrfi;
fәrdi dәrman qutusu, kimya әleyhinә zәrf, fәrdi sarğı zәrfi;

resperator (R­2), fәrdi mühafizә geyimi, kimya әleyhinә zәrf, fәrdi sarğı zәrfi.
mühafizә geyimi, başlıqlı gödәkçә, әlcәk, uzun boğaz çәkmәlәr;
gözlәri açaraq, nәfәsi buraxmaq, әleyhqazı çantadan çıxarıb geyinmәk;
nәfәs almaq, gözlәri açaraq, әleyhqazı çantadan çıxarıb geyinmәk;
nәfәsi daraltmaq, gözlәri yummaq, әlehqazı çantadan çıxarıb geyinmәk, nәfәsi buraxmaq, gözlәri açmaq;

nәfәs alıb­vermәk, gözü açıb­yumaraq, әleyhqazı geyinmәk.

247
248
249
250
251
Fәrdi mühafizә vasitәlәri hansılardır?
R­2d respiratoru kimlәr üçün nәzәrdә tutulub?
Sığınacaqda toz әleyhinә süzgәclәrin tәyinatı nәdir?
Müasir radiasiya әleyhinә daldanacaqlarda havasorucu tәrtibat nә üçündür?
Sığınacaqda havapaylayıcı tәrtibat nә üçündür?
nәfәs almaq, gözlәri açaraq, әleyhqazı geyinmәk, nәfәsi buraxmaq;
әrzaq mәhsullarının zәrәrsizlәşdirilmәsi.
evakuasiya, nәqliyyat vasitәlәri ilә köçürmә;
sığınacaqlar, sadә daldanacaqlar vә respiratorlar;
tәnәffüs üzvlәrini, dәrini vә tibbi mühafizә vasitәlәri;

әrzaq mәhsullarının mühafizәsi;
fәhlәlәr üçün;
böyüklәr üçün;
uşaqlar üçün;

işçilәr üçün.
tәlәbәlәr üçün;
Sığınacağa verilәn havanı hәşaratlardan tәmizlәmәk;
Sığınacağa verilәn havanı kimyәvi tozdan tәmizlәmәk;
Sığınacağa verilәn havanı radioaktiv tozdan tәmizlәmәkdir;

Sığınacağa verilәn havanı yoluxucu xәstәlikdәn tәmizlәmәk;
Sığınacağa verilәn havanı bakterialoji vasitәdәn tәmizlәmәk;
işlәnmiş havanı sığınacaqdan kәnar etmәmәk üçün;
işlәnmiş havanı sığınacaqda saxlamaq üçün;
işlәnmiş havanı sığınacaqdan kәnar etmәk üçün;

işlәnmiş havanı sığınacaqda uyğunlaşdırmaq üçün;
işlәnmiş havanı sığınacaqdan geri qaytarmaq üçün;
çirkli havanı sığınacaqda bir yerә toplamaq üçün;
tәmiz havanı sığınacağın otaqlarına vermәmәk üçün;


252
253
254
255
256
Әhalinin FH­da mühafizәsi üsulları hansılardır?
Apteçkanın ağ rәngli panelindә neçә hәbb yerlәşir?
Obyektin işinin dayanıqlığı nәdir?
Obyektin dayanaqlığını artırılması üçün sәfәrbәrlik ehtiyatı hansıdır?
İqtisadiyyatın dayanıqlığı nәdir?
tәmiz havanı sığınacağın otaqlarına vermәk üçün;

çirkli havanı sığınacaqdan çıxarmadan tәmizlәmәk üçün;
tәmiz havanı sığınacağın otaqlarından çıxarmaq üçün;
Mühafizә qurğularında daldalanmaq, FMV­dәn istifadә etmәk
Әhalinin köçürülmәsi vә yerlәşdirilmәsi
Mühafizә qurğularında daldalanmaq, fәrdi mühafizә vasitәlәrindәn (FMV)­dәn istifadә etmәk, әhalinin evakuasiyası

Әhalinin köçürülmәsi, ­FMV­dәn istifadә etmәk
FMV­dәn istifadә olunması, tәcrid olma
7
12
15

5
10
Obyektdә fәhlә vә qulluqçuların FH­ın tәsirindәn mühafizәsinin tәmin edilmәsi
FH­ların qarşısının alınması tәdbirlәrinin obyektdә nәzәrdә tutulması vә yerinә yetirilmәsi
FH­lar zamanı, hәtta zәif vә orta dәrәcәli zәdәlәnmә olduqda planda nәzәrdә tutulmuş hәcmdә mәhsul buraxması qabiliyyәti

Obyektdә fәhlә vә qulluqçuların hәmçinin qurğu vә avadanlıqların FH­ın tәsirindәn mühafizәsinin tәmin edilmәsi
Obyektdә FH­ra qarşı qabaqlayıcı tәdbirlәrin görtilmәsi
Fәrdi mühafizә vasitәlәri ehtiyatı
Unikol aparatları vә dәzgahlar
Üzülmәyәn azuqә, neft mәhsulları xam mal

İş rejiminin tәnzimlәnmәsi
Fәhlәlәrin mühafizәsi üçün sığınacaqların hazırlığa gәtirilmәsi

257
258
259
260
Obyektin işinin dayanıqlığının artırılması üzrә MM tәdbirlәri nәyә әsaslanır?
Obyektin dayanıqlığının artırılması tәdbirlәri harada öz әksini tapır?
Obyektin dayanıqlığı hansı tәdbirlәrdәn asılı olur?
Obyektin dayanıqlığının artırılmasında ilk tәdbir hansıdır?
Nәqliyyatın dayanıqlığı
Sahәlәrin işinin dayanıqlığı
Obyektlәrin işinin pul dövriyyәsinin dayanıqlığı

Fәhlә vә qulluqçuların bacarığı
Respublika tәssәrüfatının dayanıqlığı
Fәhlә vә qulluqçuların bacarığına
Avadanlığın dözümlük dәrәcәsinә
Elmi­nәzәri tәdqiqata

Rәhbәr heyәtin idarәetmә qabiliyyәtinә
Sәfәrbәrlik ehtiyatına
FHN­ni regional idarәlәrinin göstәrişindә
Dayanıqlığın artırılması üzrә rәisin әmrindә
Dayanıqlığın artırılması üzrә MM­ә planında

İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Qәrarında
Dayanıqlığın artırılması üzrә yuxarı tәşkilatın göstәrişindә
Avadanlığın sazlığından
İdarәetmә sisteminin avtomatlaşdırılması sәviyyәsindәn
Fәhlә vә qulluqçuların mühafizә edilmә imkanından

Sәfәrbәr edilәn xammaldan
Fәhlә vә qulluqçuların iş bacarığından
İş rejiminin tәnzimlәnmәsi
Elmi­nәzәri tәdqiqat

Unikal avadanlıqlar ehtiyyatı
Xammal ehtiyatlarının yaradılması
Fәhlәlәrin mühafizәsinin tәminatı

261
262
263
264
265
Mühәndis­texniki tәlәblәrin yerinә yetirilmәsi hansıdır?
Enerji, qaz, su tәchizatını layihәlәndirәrkәn obyektdә әn azı neçә mәnbәdәn istifadә olunur?
FH­da obyektlәrin işinin dayanıqlığının yüksәldilmәsi tәdbirlәri neçәdir?
İşini davam etdirәn obyektdә neçә iş növbәsi tәyin edilir?
Obyektin dayanıqlığının artırılması zamanı әsas tәdbirlәr hansılardır?
Tәxirәsalınmaz işlәrin planlaşdırılması
İqtisadi dayanaqlıq
Әhalinin mühafizәsi

Qәza axtarışın tәşkil edikmәsi
Xilasetmә işlәrinin tәşkili
5
3
2

6
4
5
3
2

6
4
6
3
4

8
2
İş rejiminin tәnzimlәnmәsi;
Xammal ehtiyyatının yaradılması;
Planda nәzәrdә tutulan mәhsulun kәmiyyәt vә keyfiyyәtcә buraxılması;

Fәhlә vә qulluqçuların hazırlanması.

266
267
268
269
270
Respublikamızin әrazisinin neçә faizi seysmik aktiv zonaya malikdir ?
İqtisad obyektlәrinin iş qabiliyyәtinin yüksәldilmәsi sahәsindә hansı әsas kriteriyalar nәzәrә alınmalıdır ?
FH­da mühüm әhәmiyyәtli obyektlәrin iş dayanıqlığının artırılması hansı problemlәri әhatә edir?
Respublikamızda iqtisadiyyatın dayanıqlığı nәlәri әhatә edir ?
Nәqliyyat, rabitә, sәhiyyә, tәdris vә başqa müәssisәlәrin iş dayanıqlığı dedikdә nә başa düşülür ?
Unikal avadanlıq ehtiyyatı;
40% ­dәk
70% ­dәk
50% ­dәk

25% ­dәk
30% ­dәk
­Ehtimal olunan tәbii fәlakәtlәr zamanı istehsalatın yerlәşdiyi әrazidә işçilәrin mühafizәsi vә müәssisә qismәn sıradan çıxdıqda 5 il müddәtdә bәrpası;
Ehtimal olunan tәbii fәlakәtlәr zamanı istehsalatın yerlәşdiyi әrazidә әhalinin mühafizәsi vә mühafizәsi vә müәssisә qismәn sıradan çıxdıqda onun uzun müddәtdә
bәrpası;
­Ehtimal olunan tәbii fәlakәtlәr zamanı istehsalatın yerlәşdiyi әrazidә işçilәrin mühafizәsi vә müәssisә qismәn sıradan çıxdıqda onun qısa müddәtdә bәrpası;

­Ehtimal olunan tәbii fәlakәtlәr zamanı istehsalatın yerlәşdiyi әrazidә işçilәrin mühafizәsi vә müәssisә qismәn sıradan çıxdıqda 7 il müddәtdә bәrpası.
­Ehtimal olunan tәbii fәlakәtlәr zamanı istehsalatın yerlәşdiyi әrazidә işçilәrin mühafizәsi vә müәssisә qismәn sıradan çıxdıqda çox gec müddәtdә bәrpası;
­bu obyektlәrin fәhlә vә qulluqçularının, rәhbәr işçilәrinin, onların ailә üzvlәrinin şәhәrdәn kәnar tәhlükәsiz zonada yerlәşdirilmәsi;
­yeni eyni tipli iqtisad obyektlәrinin, bu obyektlәrә yaxın mәsafәdә yerlәşdirib, onların potensialından sәmәrәli istifadә etmәk;
­onun düzgün, eyni tipli әvәzedici müәssisәnin, digәr tәhlükәsiz mәsafәdә yerlәşdirilmiş, etibarlı maddi­ texniki tәchizat, nәqliyyat әlaqәlәri, işçilәrin mühafizәsi,
fәlakәtlәrin nәticәlәrinin aradan qaldırılması;

­FH­ın hәr bir vәziyәtlәrindә obyektlәrin tәhlükәsizliyini, yәni radioaktiv, zәhәrlәyici maddәlәr, güclü tәsirә malik olan ZM vә müxtәlif xәstәlik törәdici
mikroblardan hәmçinin terrorçulardan mühafizә etmәk.
­mühüm әhәmiyyәtli hәrbi xarakterli iqtisad obyektlәrinin yeraltı kommunikasiyalarda yerlәşdirilmәsi;
­obyektlәrin, sahәlәrin işinin, qәsәbә tәsәrrüfatının fәaliyyәtinin dayanıqlığı;
­obyektlәrin, sahәlәrin işinin, rayon tәsәrrüfatının fәaliyyәtinin dayanıqlığı;
­obyektlәrin, sahәlәrin işinin, respublika tәsәrrüfatının fәaliyyәtinin dayanıqlığı;

­obyektlәrin, sahәlәrin işinin, kәnd­qәsәbә tәsәrrüfatının fәaliyyәtinin dayanıqlığı.
­obyektlәrin, sahәlәrin işinin, bәlәdiyyә tәsәrrüfatının fәaliyyәtinin dayanıqlığı;

271
272
273
274
Tәsәrrüfat sahәlәrinin iqtisad obyektlәrinin dayanıqlıq anlayışı nәdir ?
Tam hәcmdә MM­nin mühәndis­ texniki tәlәbatına nәlәr daxil olmalıdır ?
Mövcud şәraitdә (reallıqda) obyektlәrin iş sabitliyini yüksәltmәk mәqsәdi ilә dağıntı әrazisi neçә zonaya ayrılır ?
Respublika tәsәrrüfatı fәaliyyәtinin dayanıqlığı nәdir ?
­bu müәssisәlәrin FH­ da öz funksiyalarını vaxtında yerinә yetirә bilmәmәsi bacarığı;
­bu müәssisәlәrin FH­ da öz funksiyalarını yerinә yetirә bilmәmәsi bacarığı;
­bu müәssisәlәrin FH­ da öz funksiyalarının yerinә yetirilmәsi bacarığı;

­bu müәssisәlәrin FH­ da öz funksiyalarının vaxtaşırı yerinә yetirә bilmәmәsi bacarığı.
­bu müәssisәlәrin FH­ da öz funksiyalarını uzun müddәtә yerinә yetirә bilmәmәsi bacarığı;
­FH zamanı onların әvvәlcәdәn planlaşdırılmış mәhsuldarlığı az müddәtdә saxlamaq qabiliyyәtini tәmin etmәkdir;
­FH zamanı onların әvvәlcәdәn planlaşdırılmış mәhsuldarlığı saxlamamaq qabiliyyәtini tәmin etmәkdir;
­FH zamanı onların әvvәlcәdәn planlaşdırılmış mәhsuldarlığı saxlamaq qabiliyyәtini tәmin etmәkdir;

­FH zamanı onların әvvәlcәdәn planlaşdırılmış mәhsuldarlığı çatdıra bilmәmәsi qabiliyyәtini tәmin etmәkdir;
­FH zamanı onların әvvәlcәdәn planlaşdırılmış mәhsuldarlığı zәiflәtmәk qabiliyyәtini tәmin etmәkdir;
­kateqoriyaya daxil olmayan kәnd yaşayış mәntәqәlәrinin әrazisindә vә onun әtraf mühitindә strateji әhәmiyyәtli obyektlәr;
­kateqoriyaya daxil olmayan rayonların әrazisindә vә onun әtraf mühitindә strateji әhәmiyyәtli obyektlәr;
­kateqoriyaya daxil olan şәhәrlәrin әrazisindә vә onun әtraf mühitindә strateji әhәmiyyәtli obyektlәr;

­kateqoriyaya daxil olmayan qalan bütün şәhәr, qәsәbә vә kәnd yaşayış mәntәqәlәrinin әrazisindә vә onun әtraf mühitindә strateji әhәmiyyәtli obyektlәr;
­kateqoriyaya daxil olmayan qәsәbәlәrin әrazisindә vә onun әtraf mühitindә strateji әhәmiyyәtli obyektlәr;
­3
­6
­5
­4
­2

­Respublikanın müdafiә vә tәsәrrüfatı üçün tәlәb olunan strateji sәviyyәlәrini çox az saxlamaq qabiliyyәti;
­Respublikanı idarә edәn vә zәif struktur sisteminin iş sabitliyinin yüksәldilmәsi;
­Respublikanın müdafiә vә tәsәrrüfatı üçün tәlәb olunan strateji sәviyyәlәrini sabit saxlamaq qabiliyyәti;

­ Respublikanın müdafiә vә tәsәrrüfatı üçün tәlәb olunmayan strateji sәviyyәlәrini sabit saxlamaq qabiliyyәti;
­Ayrı­ ayrı istehsalat sistemlәrinin dayanıqlığının yüksәldilmәsi vә maliyyә mәsәlәlәri;

275
276
277
278
279
Zәdәlәnmә ocağmda yerinә yetirilәn işlәr neçә hissәdәn ibarәtdir?
Qәza xilasetmә işlәrinә hansılar ilk növbәdә aid edilir?
Digәr tәxirәsalınmaz işlәrә /DTİ/ hansılar aid deyil?
Xilasetmә /X/ vә DTİ­nin aparılması neçә mәrhәlәdә baş verir?
Sanitar tәmizlәmә, deqazasiya, dezaktivasiya vә dezinfeksiya tәdbirlәrindә tәdbiq edilәn yuyucu vasitәlәrin rolu nәdir?
5
3
2

6
4
Tapılan insanlara ilk tibb yardım göstәrmәk vә tibb müәssisәsinә göndәrmәk
Zәdәlәnmiş adamları axtarıb tapmaq ücün, kәşfiyyatın tәşkili
Zәdәlәnmә ocağına gedәn yolların ucqunlardan tәmizlәnmәsi, keçidlәrin açılması

Adamları dağıntı yerlәrindәn tәhlükәsiz yerlәrә çıxarmaqla DTİ­n görülmәsi
Uçqunlar altmdan insanları çıxarmaq üçün texnikanın gәtirilmәsi
Uçulma tәhlükәsi olan bina vә qurğulann tamamilә sökülmәsi vә ya bәrkidilmәsi
Nәqliyyat keçidlәrinin zәdәlәnmә ocağında ilk növbәdә açılması
İnsanlara dağıntı vә zәhәrlәnmә zonasında ilk tibbi yardım göstәrmәk

Rabitә xәtlәrinin tәmiri vә bәrpa etmәklә idarәetmәnin bәrpası
Qaz, elektrik vә su xәtlәrindә baş vermiş qәzaların mәhdudlaşdırmaq
5
2
3

7
4
Sәthi aktiv maddәlәrin tәsirindәn suyun “yumuşaldılması”
Sәthi aktiv maddәlәrin tәdbiqi ilә mәhlulun yuyuculuq qabiliyyәtini artırmaq
Suyun sәthi gәrilmә әmsalını azaltmaqla yuyuculuğu artırmaq

“Yumuşaldılmış” suyun bütün mәsamәlәrә girmә qabiliyyәtinin artırılması

280
281
282
283
284
Mәişәtdә işlәdilәn sәthi aktiv maddәlәrin aşağıda göstәrilәnlәrdәn hansından istifadә edirsiniz?
Deratasiya әmәliyyatı nәyi nәzәrdә tutur?
Son dezinfeksiya tәdbiri nәyi nәzәrdә tutur?
Zarinin deqazasiyasi üçün hansı deqazasiya mәhlulundan istifadә olunur?
Xilasedici dәstә bir iş növbәsindә (8­10 saat) hansı işlәri görә bilәr?
Sәthi gәrilmәnin tәsirini azalteaqla yuyuculuq qabiliyyәtini artırılması
Xlor
SF­2
Ariyel

Ammonyak
SF­2li
Tәhlükә törәdәn bakteriyaların mәhv edilmәsi
Tәhlükә törәdәn virusların mәhv edilmәsi
Tәhlükә törәdәn gәmiricilәrin mәhv edilmәsi

Tәhlükә törәdәn insanların tәhlükәsizliyini
Tәhlükә törәdәn heyvanların mәhv edilmәsi
Xәstә ilә tәmasda olanların dezinfeksiya edilmәsini
Xәstә ölәndәn sonra otaqda yoluxmanın qarşısının alınmasını
Xәstә tәcrid edilәndәn sonra әvvәlki yerdә yoluxmanın qarşısının alınmasını

Xәstәnin özünü dezinfeksiya edilmәsini
Xәstә başqa otağa köçürüldükdә yoluxmanın qarşısının alınmasını
DTS­QK
2 bş N 1
2 aş N 1

DT­2 vә DT­6
Xlor mәhlulu
48­36 sığınacaq vә zirzәminin üstünü açıb sökәn
1200­2004 nәfәri uçqun altından çıxarıb, 1250­1350m mәsafәyә aparan


285
286
287
288
289
Sanitar drujina dәstәsi bir iş növbәsindә neçә nәfәrә ilk tibbi yardım göstәr bilәr?
Әrzaqda dezaktivasiyanın tam aparılması hansı cihazla yoxlanılır?
Radioaktiv zәhәrlәnmiş texnika vә avadanlıq tәlimdә hansı tәmizlәmә tәsirinә mәruz qalmalıdır?
Maye halında olan bitgi yağları necә dezaktivasiya edilmәlidir?
Bakterioloji silahdan yaranmış epidemiya zamanı tәlimdә hansı mühafizә tәdbiri icra edilir?
600­1200 nәfәri zәhәrlәnmә ocağından çıxara bilәr

100 sәngәr qazaraq, üstünü örtә bilәr
160­220 daldalanacağın üstünü açıb sökәn
1000­2200
2000­3000
2200­2700

2100­2500
1500­2100
Rentgenmetrlә
Radiometrlә

İd­1 cihazı ilә
DP­64 ilә
Dozaimetrlә
Dezinseksiya;
Dezinfeksiya;
Dezaktivasiya;

Sanitariya tәmizliyi.
Deratizasiya;
Soyutmaqla
Qaynatmaqla
Süzülmәklә­çökdürülmәklә

Buxarlandırmaqla
Durultmaqla

290
291
292
293
Dәnәvәr әrzaq mәhsulu olan duzla qablaşdırılmış kisәlәrin hansı dәrinliyinә zәhәrlәyici maddә nüfuz edir?
Dezinfeksiya әmәliyyatı nәyi nәzәrdә tutur?
Xlorlu әhәng suyu ilә dezinfeksiya nәyi nәzәrdә tutur?
İprit vә V­qazlar hansı deqazasiya mәhlulu ilә deqazasiya edilmәlidir?
Epizootiya­epifitotiya
Deqazasiya­sanitar tәmizlәmә
Karantin­observasiya

Dezinfeksiya­qazookurivaniya
Dezaktivasiya­deratizasiya
6­7 sm
3­5 sm
5­10 sm

12­15 sm
2­3 sm
Tәhlükә törәdәn heyvanların mәhv edilmәsini
Yoluxucu xәstәlik törәdәn gәmircilәrinmәhv edilmәsini
Bizi әhatә edәn yoluxucu xәstәlik törәdәn mikrobların mәhv edilmәsini

Bizi әhatә edәn, tәhlükә törәdәn rikketsiilәrin mәhv edilmәsini
Yoluxucu xәstәlik törәdәn hәşaratların mәhv edilmәsini
Avtomobillәri, paravozları vә s. zәrәrsizlәşmә
Әrazini, binaları, yolları vә s. zәrәrsizlәşmә
Әllәri, qab­qacağı, otaqları vә s. zәrәrsizlәşmәyi

İnsanların, heyvanların vә bitgilәrin zәrәrsizlәşmәsini
Avadanlığı, divarları, dәzgahları vә s. zәrәrsizlәşmә
Dixloretan
2 aş N 1
Mәhlul N1

Dixloramin
2 bş N 1

294
295
296
297
298
Zoman tipli zәhәrlәyici maddәlәrin deqazasiyası üçün hansı deqazasiya mәhlulundan istifadә olunur?
Davamsız zәhәrlәyici maddә ilә zәhәrlәnmiş әrzaq necә deqazasiya edilmәlidir?
Dezinfeksiya hansı üsullarla aparılır?
Dezinfeksiya fiziki üsulla necә hәyata keçirilir?
Dezinfeksiya kimyәvi üsulla necә hәyata keçirilir?
DT­2
Mәhlul N 1
2 aş (2 bş)N 1

DT­6
Dixloretan
Qızdırmaqla
Qapalı saxlamaqla
Külәyә vermәqlә

Soyutmaqla
Ağzı açıq saxlamaqla
Bәrpaedilmә
Mexaniki
Fiziki vә kimyәvi

Paslatma
Oksidlәşmә
Oksidlәşdirmә ilә
Kimyәvi tәsirlә
Fiziki­mexaniki tәsirlә

Turşularla tәsir etmәklә
Mexaniki aşılanmaqla
Neft mәhsullarından istifadә etmәklә
Oksidlәşmiş maddәlәrdәn istifadә etmәklә
Kimyәvi maddәlәrdәn istifadә etmәklә

Mexaniki üsulla aşılamaqla

299
300
301
302
303
Vәba xәstәliyinin törәdicilәri suda neçә müddәtdә tәhlükәli olmaqla artırlar?
Maye halında olan әrzaqlardan nümunә necә götürülmәlidir?
Meyvә, tәrәvәz, әt vә balıq mәhsulları necә dezaktivasiya edilir?
Bәrk piylәr, yağ, pendir necә dezaktivasiya edilmәlidir?
Dәnәvәr әrzaq mәhsulu olan yarma ilә qablaşdırılmış kisәlәrin hansı dәrinliyinә zәhәrlәyici maddә nüfuz edir?
Fiziki­mexaniki tәsir etmәklә
Bir neçә saat
Bir neçә hәftә
Bir neçә ay

10 gün
Bir neçә gün
Qarışdırıb sonra götürmәli
Alt qatdan
Üst qatdan vә qabın dibindәn

Qarışdırmadan götürmәli
Orta qatdan
Üstlәrinә su tökmәklә
Sudabir neçә dәfә yumaqla
Axar su altında bir neçә dәfә yumaqla

Üstlәrinә su çilәmәklә
Suya salıb çıxarmaqla
Orta qatından 1­2 mm qalınlığından kәsmәklә
Üst qatından 4­5 mm qalınlığından kәsmәklә
Üst qatlarından 2­3 mm qalınlığından kәsmәklә

Bütün sәthlәrdәn 3­4 sm kәsmәklә
Alt qatından 3­4 sm qalınlığından kәsmәklә
8­12 sm
5­10 sm


304
305
306
307
308
Dәnәvәr әrzaq mәhsulu olan taxılla qablaşdırılmış kisәlәrin hansı dәrinliyinә zәhәrlәyici maddә nüfuz edә bilir?
Su vә maye halında olan әrzaq mәhsullarının hansı dәrinliyinә zәhәrlәyici maddә nüfuz edә bilәr?
Damcı halında zәhәrlәyici maddә torpağın hansı dәrinliyinә nüfuz edә bilir?
Çuma (taun) xәstәliyinin törәdicilәri suda hansı müddәtdә tәhlükәli olaraq qalır?
Çuma xәstәliyinin törәdicilәri süddә hansı müddәtdә tәhlükәli olaraq qalır?
10­20 sm

12­15 sm
10­15 sm
10mm
60mm
80 mm

70mm
50mm
Dörddә iki dәrinliyinә
Yarı dәrinliyinә
Bütün dәrinliyinә

Üçdә iki dәrinliyinә
Üçdә bir dәrinliyinә
6­7 sm
1­3 sm
2­5 sm

9­10 sm
2­4 sm
25 gün
20 gün
30 gün

50 gün
10 gün

309
310
311
312
Vәba (xolera) xәstәliyinin törәdicilәri süddә hansı müddәtdә tәhlükәli olaraq qalır?
Ayrıca yanğın zonaları nәdir?
Tam sanitariya tәmizlәnmәsi nәyә deyilir?
Xlorla zәhәrlәnmәnin ilkin әlamәtlәri hansılardır?
60 gün
50 gün
90 gün

100 gün
70 gün
45 gün
35 gün
48 gün

55 gün
40 gün
Rayonlar vә tikilmiş sahәlәrdir ki, hansıların әrazisindә I, II, III dәrәcәli yanğına davamlı dağılmış, uşulmuş binalar yanır;
Rayonlar vә tikilmiş sahәlәrdir ki, hansıların әrazisindә yerlәşәn bütün binalarda, qurğularda yanğın baş verir;
Rayonlar vә tikilmiş sahәlәrdir ki, bu әrazisindә, ayrıca binalarda, qurğularda yanğın baş vermişdir;

Rayonlar vә tikilmiş sahәlәrdir ki, hansıların әrazisindә yanğınlar güclü tüctülәnmә әmәlә gәtirir vә dağıntılarda uzun müddәtli yanğınlarla xarakterizә edilir.
Rayonlar vә tikilmiş sahәlәrdir ki, hansıların әrazisindә dağılmamış binaların vә qurğuların әksәriyyәti yanır;
Zәhәrlәnmiş adamın dәri örtüyünün açıq yerlәrini tәmiz su ilә yuyulmasına;
Zәhәrlәnmiş adamın havaya çıxarılmasına;
Insanların bütün bәdәninin radioaktiv, zәhәrlәyici vә bakterial maddәlәrdәn tәmizlәnmәsinә;

Nәbzin pozulması tәnәffüsün çәtinlәşmәsinә.
Zәhәrlәnmiş adamın sakitliyinin tәmin edilmәsinә;
Tәnәffüsün çәtinlәşmәsi;
Ürәyin surәtlә döyünmәsi;
Döş qәfәsindә kәskin ağrı, quru öskürәk, qusma, baş gicәlәnmәsi, tәngәnәfәslik, gözlәrdәn yaşın axması, çoxlu bәlğәm ifrazı;

Tam çakitliyin tәmin edilmәsi.
Nәbzin pozulması, öskürәk;

313
314
315
316
317
Ammonyakla zәhәrlәnmә zamanı ilk tibbi yardım necә göstәrilir?
Xlorla zәhәrlәnmә zamanı ilk tibbi yardım necә göstәrilir?
Xloru neytrallaşdırmaq üçün nәdәn istifadә olunur?
Sanitar xәrәyini uzaq mәsafәyә neçә nәfәr aparmalıdır ?
Kütlәvi yanğınların baş vermәsi üçün alovun yayılmasına әlverişli şәrait neçә dәqiqәdәn sonra yaranır ?
Baş gicәlәnmәsi, tәngәnәfәslik;
Döş qәfәsindә kәskin ağrı;
Zәhәrlәnmiş adamı tәmiz havaya çıxarmalı, onun tam sakitliyini tәmin etmәli, gözlәrini vә dәri örtüyünü tәmiz su ilә yumalı;

Gözlәrdәn yaş axması, çoxlu bәlğәm ifrazı.
Quru öskürәk, qusma;
Zәhәrlәnmiş adamı yerindәn tәrpәtmәdәn, onun tam sakitliyini tәmin etmәli, bәdәnini sәrin su ilә yumalı, oksigen inqalyasiyası etmәli, hospitallaşdırmalı;
Zәhәrlәnmiş adamı tәmiz havaya çıxarmalı, onun tam sakitliyini tәmin etmәli, bәdәnini sәrin su ilә yumalı, oksigen inqalyasiyası etmәli, hospitallaşdırmalı;
Zәhәrlәnmiş adamı tәmiz havaya çıxarmalı, onun tam sakitliyini tәmin etmәli, bәdәnini isitmәli, oksigen inqalyasiyası etmәli, hospitallaşdırmalı;

Zәhәrlәnmiş adamı yerindәn tәrpәtmәdәn, onun üst paltarını dәyişmәli, , bәdәnini isti su ilә yumalı, oksigen inqalyasiyası etmәli, hospitallaşdırmalı;
Zәhәrlәnmiş adamı yerindәn tәrpәtmәdәn, onun tam sakitliyini tәmin etmәli, bәdәnini isitmәli, oksigen inqalyasiyası etmәli, hospitallaşdırmalı;
1/120 nisbәtindә benzindәn
1/130 nisbәtindә spirtdәn
1/120 nisbәtindә sudan

1/90 nisbәtindә ağ neftdәn
1/140 nisbәyindә amonyakdan
­5
­3
­4


Kataloq: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı

Yüklə 16,08 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə