1401 az eyani 500sual testinin sualları Fәnn : 1401y mülki müdafiәYüklə 16,08 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə5/6
tarix28.04.2017
ölçüsü16,08 Kb.
#15977
1   2   3   4   5   6
­6
­2
­25­ 30 dәqiqә
­20­ 30 dәqiqә
­30­ 40 dәqiqә

­40­ 50 dәqiqә

318
319
320
321
322
Bakterioloji silahın tәdbiqi hansı qorxulu şәraiti yarada bilir?
Bioloji silahın tәtbiqi zamanı әraziyә nә yayılır?
Karantin nәdir?
Bakterioloji silahın daşıyıcı vasitәlәri hansılardır?
Observasiya nәdir?
­15­ 25dәqiqә
Xәstәliyin digәr ölkәlәrә yayılması;
Xәstәliyin xәstәdәn xәstәyә keçmәsi;
Epidemiya;

Epidemiyanın nәqliyyat vasitәsilә müxtәlif әraziyә keçmәsi.
Xәstәliyin sağlam adama ötürülmәsilә xәstәlәnmә;
Kimyәvi vә radioaktiv vasitәlәr, rikketsilәr;
Bakterial vә kimyәvi vasitәlәr, virus;
Bakteriya, virus, göbәlәk, mikrob;

Bakterial vasitәlәr, radioaktiv vә kimyәvi zәhәrli maddәlәr.
Radioaktiv vә bakterial vasitәlәr, göbәlәklәr;
Bakterioloji tәsirә qarşı qabaqlayıcı tәdbirdir;
Kimyәvi zәdәlәnmә ocağından zәhәrli maddәlarinin әtrafa yayılmasının qarşısını almaq üçün rejimli tәdbirlәr sistemidir;
Bioloji zәdәlәnmә ocağını tәcrid etmәk, xәstәliklәrin yayılmasının qarşısının almaq vә yoluxmanı aradan qaldırmaq mәqsәdi ilә, epidemiya әleyhinә profilaktik
tәdbirlәr sistemidir;

Bakterioloji – bioloji vasitәlәrin zәrәrsizlәşdirilmәsi­deqazasiya, dezinfeksiya tәdbirlәridir.
Kimyәvi – bakterioloji zәhәrlәnmәyә nәzarәt etmәk üçün mәntәqәlәrdir;
Vakuum bombası, neytron vә proton silahları.
Әl qumbarası, Makarov tapancası;
Sualtı qayıq, sputnik gәmisi, kosmik aparat;
Tәyyarә mәrmilәri, top mәrmisi, raket, konteyner;

Kalaşnikov avtomatı, hәcmli bombalar;
Kimyәvi vә bioloji zәhәrlәnmә zonalarında hәyata keçirilәn tәdbirlәr sistemidir;

323
324
325
326
327
Bakterioloji silahın tәsirindәn kәnd tәsәrrüfatı bitgilәrindә hansı xәstәliklәr yayıla bilәr?
Vәba xәstәliyinin törәdicilәri ağ çörәkdә neçә müddәtdә tәhlükәli olaraq qalırlar?
Vәba xәstәliyinin törәdicilәri meyvә vә tәrәvәzdә neçә müddәtdә tәhlükәli olaraq qalırlar?
Bakterioloji silahın tәsirindәn әmәlә gәlәn xәstәliyin yayılmasının әn sadә üsulu hansıdır?
Epidemiya baş verәn әrazidә xәstәlik törәdәn mikrobları vә toksinlәri yayan vasitәlәr hansılardır?
Kimyәvi zәdәlәnmә ocağında aparılan kәşfiyyat növüdür;
Yoluxma xәstәliklәrinin yayılmasının qarşısını almaq mәqsәdi ilә mәhdudlaşdırma müalicә prafilaktika tәdbirlәri sistemidir;

Yoluxan xәstәliklәrin vә kimyәvi zәhәrlәnmәlәrin yayılmasının qarşısını almaq mәqsәdilә mәhdudlaşdırma vә müalicә prafilaktiki tәdbirlәr sistemidir.
Radioaktiv zәdәlәnmә ocağında aparılan nәzarәt növüdür;
Kanada lixoradkası, donuz qripi
Fitoftoroza –qripp, sibir göbәlәyi
Fitoftoroza (kartofeldә), paslanma törәmәsi, kanada lixoradkası (qarağac ağacında)

Dabbaq, ku­lexoradka, ağciyәr iltihabı
Paslanma törәmәsi, vәba, tif
25 gün
20 gün
26 gün

30 gün
24 gün
3 gün
5 gün
8 gün

10 gün
6 gün
Әtraf mühütdә heyvanların xәstәliyә yoluxması;
Әtraf mühütdә binaların xәstәliyә yoluxması;
Әtraf mühütün xәstәliyә yoluxması;

Әtraf mühütdә tәrәvәzin xәstәliyә yoluxması.
Әtraf mühütdә ağacların xәstәliyә yoluxması;

328
329
330
331
Ağ fosfor tәrkibli yandırıcı maddәlәrin yanma hәrarәti nә qәdәr olur?
Әhalinin FH­da mühafizә üsulları hansılardır?
Köcürmә nәdir?
Köcürmә zamanı hansı mәntәqәlәr yaradılır?
Balıqlar, su itlәri, pinqivinlәr;
İlanlar, quşlar, marallar, quduz itlәr;
Hәşaratlar, gәnәlәr vә gәmiricilәr;

Arılar, kәpәnәklәr, kәrtәnkәlәlәr,
Kirpilәr, çöl heyvanları, itlәr, vәhşi heyvanlar;
700­800°S
800­1000°S
900­1200°S

1200­1500°S
700­900°S
әhalinin köcürülniәsi, FMV­dәn istifadә etmәk vә MM qüvvәlәrinin hazırlığa gәtirilmәsi;
әhalinin köcürülmәsi, xәbәrdar edilmәsi vә FMV­dәn istifadә olunması;
mühafizә qurğularında daldalanmaq, fәrdi mühafizә vasitәlәrindәn istifadә etmәk vә әhalinin köcürülmәsi;

әhalinin köçürülmәsi, xәbәrdarlıq edilmәsi, sığınacaqla tәminat, әhalinin çadır şәhәrciyindә yerlәşdirilmәsi.
mühafizә qürurlarında daldalanmaq, FMV­dәn istifadә etmәk vә xәbәrdar edilmәsi;
insanların mühafizә qurğularına aparılması vә yerlәşdirilmәsi sistemidir;
әhalinin tәhlükәli zonalardan uzaqlaşdırılması üzrә tәdbirlәr sistemidir;
insanların hәyatı vә fәaliyyәti üçün tәhlükә yaranan әrazidәn әhalini mütәşәkkil surәtdә çıxarılıb tәhlükәsiz rayonlarda yerlәşdirilmәşi üzrә tәdbirlәr sistemidir;

insanların tәbii fәlakәt vә qәza zamanı tәhlükәsiz yerlәrә yerlәşdirilmәsi üzrә tәdbirlәr sistemidir.
әhalinin güclü dağıntı zonalarından kәnar edılmәsi üzrә dövlәt tәdbirlәri sistemidir;
qәbul etmә, Köcürmә mәntәqәsi vә uşaqlı qadınlar otağı;
nәqliyyatda minmә yeri;
qeydiyyat vә qәbuletmә;

qeydiyyat vә qәbul etmә mәntәqәsi vә qocalar otağı.
piyada kalonların tәşkili mәntәqәsi;

332
333
334
335
336
Köcürülәn әhali özlәri ilә nә götürmәlidir?
Köçürmәyә kim rәhbәrlik etmәlidir?
Köçürmә mәntәqәsi harada yerlәşdirilir?
Әhalinin köcürülmәsi hansı prinsip üzrә aparılır?
Növbә işçilәri obyektdә hansı vasitәlәrlә gәtirilir?
şәxsiyyәti tәsdiq edәn sәnәd, әrzaq vә kompyuter;
şәxsiyyәti tәsdiq edin sәnәd, FMV­ri, yataq dәsti vә körpә uşaqları;
şәxsiyyәti tәsdiq edәn sәnәd, qiymәtli әşyalar vә pullar, FMV­ri, 2­3 günlük әrzaq, isti paltar;

bütün ev әşyalarını vә şәxsiyyәti tәşdiq edәn sәnәdlәri.
FMV­ri vә әrzaq, pul vә televizor;
mm qәrargahi rәisi;
icra nümayәndәsi;
köçürmә komissiyasinin sәdri;

fövqәladә hallar komissiyasi.
bәlәdiyyә sәdri;
adamlar nәqliyyat vasitәlәrinә mindirilәcәk meydançalarında;

tibb mәntәqәsindә;
kitabxana binasında;
uşaq bağçası binasında;
zavodun rәhbәr heyәtinin binasında.
Daimi hazırlıq;
Fәrdi yanaşma;
Istehsalat ­ әrazi;

Qarşılıqlı әlaqә.
Kompleks yanaşma;
Motosiklet vә velosipedlә;
Metro, marşrut maşınları, velosipedlә;
Dәmir yolu, avto, gәmi, paromlarla;

Piyada kolonlarla.

337
338
339
340
341
Sığnacaq nәdir?
Obyektlәrdә sığınacaqsığınacaq kimlәr üçün nәzәrdә tutulur?
Sığnacaqda әsas tәyinatlı otaqlar hansılardır?
Sığınacağın yardımcı tәyinatlı otağlarına nә aid deyil?
Sığınacaqda otagın hündürlüyü 2,15­dәn 2,9m­dәk olduqda neçә mәrtәbәli taxtlar qoyulur?
Sәrnişin qatarı, “quj” nәqliyyatla;
Sığnacaq­orada yerlәşәn әhalinin nüvә silahından mühafizә edәn qurğudur, yüksәk hermetikdir;
Sığnacaq­orada yerlәşәn әhalinin tәbii fәlakәtlәrdәn vә kütlәvi qırğın silahlarından mühafizә edәn, yüksәk temperatur vә yanğın mәhsullarından müdafiә edәn adi
mühәndis qurğusudur;
Küllü sayda әhalinin kütlәvi qırğın silahının zәdәlәyici amillәrindәn vә onların nәticәlәrindәn yüksәk tempratur vә yanğın mәhsullarının tәsirindәn mühafizә
edәn, hermetik mühәndis qurğusudur;

Sığnacaq­orada yerlәşәn әhalinin nüvә partlayışının bütün zәdәlәyici amillәrindәn, zәhәrlәyici vә güclü tәsirli ZM­dәn, bakterial vasitәlәrdәn, habelә yanğınlar
zamanı yüksәk tempratur vә yanğın mәhsüllarının tәsirindәn miihafızәsini tәmin edәn qurğudur.
Sığnacaq­orada yerlәşәn әhalinin tәbii fәlakәtlәrdәn vә yanğından mühafizә edәn hermetik qurğudur, yüksәk mühafizә әmsalına malik olan mühәndis­tikintisidir;
İdarәedici şәxslәr vә idarәetmә qüvvәlәri üçün;
Tәsәrrüfat obyektlәrinin bütün işçilәri vә yaşlı әhali üçün;
Müharibә vә ya FH­ar dövründә bütün tәsәrrüfat obyektlәrindә әn böyük növbәdә işlәyәn fәhlә vә qulluqçular;

Mәktәbli uşaqlar vә qulluqçular, tәlәbә vә müәllimlәr üçün.
Fәhlә, qulluqçular vә әlillәr üçün;
Tibb mәntәqәsi, insanlar yerlәşәn otaqlar, komendant mәntәqәsi;
Adamlar yerlәşәn otaq, tibb mәntәqәsi, sanitariya qovşağı;
İnsanlar yerlәşәn bölmәlәr, idarәetmә vә tibb mәntәqәsi;

Adamlar yerlәşәn otaqlar, süzgәcli ventilyasiya otağı, sanitariya qovşağı vә elektrostansiya.
İradәetmә mәntәqәsi, ventilyasiya otağı, tibb mәntәqәsi;
Sanitariya qovşağı;
Әrzaq saxlanılan otaq;
Tibb mәntәqәsi;

Elektrik lövhәsi yerlәşәn otaq.
Süzgәcli ventilyasiya otağı;

342
343
344
345
Sığınacaqda hәr adam üçün gündә neçә litr icmәli su nәzәrdә tutulur?
Sığınacaqda idarәetmә mәntәqәsi kimlәr üçün nәzәrdә tutulur?
Tez tikilәn sığınacaqda adamların sayı neçә nәfәrәdәk nәzәrdә tutulur?
Sığınacaqda süzgәcli ventilyasiya rejimindә daldalanan insanlara saatda neçә m3 hava verilir?
1 mәrtәbәli;
2 vә 3 mәrtәbәli;
2 mәrtәbәli;

1 vә 2 mәrtәbәli.
3 mәrtәbәli;
3.5
1.5
3

4
2
Tibb mәntәqәsi, Rәhbәr heyәti;
Әhali vә qәrargah üçün;
Rәhbәr heyәt vә MM qәrargahı;

Xilasedici dәstәlәr vә Rәhbәr heyәtin üçün.
MM qәrargah vә uşaqlı analar;
50­dәn 200;
100­dәn 300;
50­dәn 150;

100­dәn 300 nәfәrәdәk.
50­dәn 500;
4 m3
3 m3
1,5 m3

5 m3
1 m3

346
347
348
349
350
Radiasiya әleyhinә daldalanacağın әsas otaqları hansılardır?
RӘD­in kömәkçi otaqları hansılardır?
Sadә daldalanacağın tutumu neçә nәfәr nәzәrdә tutulur?
Sadә daldalanacaq (SD) nәdir?
SD­zәrbә dalğasının tәsirini neçә dәfә azalda bilәr?
İdarәetmә mәntәqәsi, tibb mәntәqәsi, әşya anbarı;
Adamlar yerlәşәn otaqlar, İdarәetmә mәntәqәsi;
Adamlar yerlәşәn vә tibb mәntәqәsi;

Adamlar yerlәşәn vә Ventilyasiya otaqları.
Adamlar yerlәşәn, İdarәetmә mәntәqәsi vә komendant otağı;
Ventilyasiya otaqları, Sanitariya qovşağı, Tibb mәntәqәsi;
Ventilyasiya, Süzgәclәr otağı, idarәetmә vә tibb mәntәqәsi.
Adamlar yerlәşәnVentilyasiya, Süzgәclәr otağı;
Ventilyasıya, çirkli üst paltarları otağı, idarәetmә mәntәqәsi;
Ventilyasiya sanitariya qovşağı, süzgәclәr vә çirkli paltarlar saxlanan otaqlar;

30­40 nәfәr;
15­20 nәfәr;
10­15 nәfәr;

50 nәfәr.
20­30 nәfәr;
MM qәrәrgahların yerlәşdiyi qurğudur;
Kimyәvi silahın tәtbiqi zamanı mühafizә edәn qurğudur;
Müasir qırğın vasitәlәrindәn insanları kütlәvi şәkildә, qısa müddәtdә mühafizә edәn qurğudur;

Işçi vә qulluqçuları mühafizә edәn qurğudur.
Uçan binaların qırıntılarından mühafizә edәn qurğudur;
4,5 – 5,5 dәfә;
3­4 dәfә;
2,5­3 dәfә;

6 dәfә.

351
352
353
354
355
Mülki müdafiә mühafizә qurğularının tәsnifatı necәdir?
Tәyinatına görә mühafizә qurğuları necә tәsnif olunur?
Yerlәşmәsinә görә mühafizә qurğuları necә tәsnif olunur?
Zәrbә dalğasmdan mühafizә vasitәlәri hansılardır?
Bir mәrtәbәli taxtlar olduqda sığınacaqda hәr adama neçә m2 ­sahә ayrılır?
3,5­3 dәfә;
mühafizә qabiliyyәtinә, oda davamliğina;
mühafizә qabiliyyәtinә, partlayiş tәhlükәsinә, avadanliqlarin növünә, tikildiyi vaxta görә;
mühafizә xassәlәrinә, tәyinatina, yerlәşmәsinә, tikilmә müddәtinә görә;

mühafizә qabiliyyәtinә, avadanliqlarin növünә görә.
mühafizә qabiliyyәtinә, partlayiş tәhlükәsinә, oda davamliğina, yerlәşmәsinә görә;
mm dәstәlәri üçün, növbә işçilәri üçün, şәhәr әhalisi üçün;
әhalinin mühafizәsi vә idarәedilmәsi;
idaretmә mәntәqәsi vә әhalinin mühafizәsi;

dti dәstәlәrinin xilas etdiyi adamlar üçün.
idaretmә mәntәqәsinin mühafizәsi;
ayrı tikilәn yol ayrıcı keçidlәr, yeraltı şaxtalar.
yeralti tikilәn, ayri tikilәn yol ayrici keçidlәr;
ayri tikilәn, yeralti­şaxtalar;
bina ilә birgә tikilәn 5­ci mәrtәbә;
bina ilә birgә tikilәn, tәnha yerlәşәn;

qalın divarların arxasında, zirzәmilәr, mühәndis qurğuları damlar;
bina vә qurğular, zirzәmilәr, mühәndis qurğuları vә maşınlar;
sığınacaqlar, daldalanacaqlar, zirzәmilәr, mühәndis qurğuları;

yerin relyefin, bina vә qurğuların üst mәrtәbәlәri, bağlar, dağlar.
texnikadan istifadә olunmaqla, zirzәmilәr, xәndәklәr xәrәklәr;
0.8 m2
1 m2


356
357
358
359
360
İki mәrtәbәli taxtlar olduqda sığınacaqda hәr adama neçә m2 ­sahә ayrılır?
Üç mәrtәbәli taxtla olduqda sığınacaqda hәr adama neçә m2 ­sahә ayrılır?
Sığınacaqda otaqların daxili havasının hәcmi hәr adam üçün necә m3 nәzәrdә tutulur?
Sığınacaqda otaqların hündürlüyü әn coxu necә metr olmalıdır?
Binalardan, hündürlüyü әn azı neçә metr olduğu halda daldalanacaq kimi istifadә olunur?
0,6 m2

1,5 m2
0.5 m2
1 m2
0.6 m2
0.5 m2

0.8 m2
1.5 m2
0.6 m2
0.3 m2
0.4 m2

0.8 m2
0.5 m2
2 m3
1 m3
1.5 m3

2.5 m3
0.5 m3
4m
3 m
3.5 m

2.5m
2m

361
362
363
364
İdaretmә mәntәqәsi hansı otaqlardan ibarәtdir?
İdaretmә mәntәqәsindә hәr adam üçün neçә m2 ­ sahә nәzәrdә tutulur?
Adi qırğın silahı olan kumulyativ döyüş sursatı neçә mm qalınlığında zirehli sәthlәri dağıdır?
Qrad tipli reaktiv raket sistemi neçә lülәli olur?
1.75m
1.85m

2.15m
2m
1.5m
İş vә tibb mәntәqәsi otaqları;
İş vә tibb mәntәqәsi;
İş vә rabitә otağı;

Rabitә vә elektrik qovşağı.
Rabitә vә tibb mәntәqәsi;
2.5 m2
3 m2
2 m2

1.5 m2
1 m2
600­700 mm
300­350 mm
400­600 mm

700­800 mm
350­400 mm
15
30
40

10
20

365
366
367
368
369
Kumulyativ döyüş sursatı hansı döyüş silahlarında yerlәşdirilir?
Lazer­silahı başqa döyüş silahlarından hansı xassәlәrinә görә fәrqlәnir?
Yandırıcı silahların insanlara tәsiri nәdәn asılıdır?
Adi qırğın silahlarından, hәcmli mәrmilәr hansı zәdәlәnmә ocağı yarada bilәr?
İstehsalat vә nәqliyyat qәzalarının tәsnifatından asılı olaraq, partlamamış döyüş sürsatının aşkar edilmәsi faktı hansı texnogen xarakterli
hadisәlәrin növlәrinә aiddir?
F­1 tipli әl qumbaralarına
Yer­yer tipli raketlәrә
Tank әleyhinә raket vә qumbaralara

Strateji raketlәrә
Yer­hava tipli raketlәrә
yüksәk dәqiqlik
görünmәzliyi
yüksәk sürәtliliyi

düz xәtt boyunca yayılması
od­tüstü sәsin olmaması
Ağciyәr zәdәlәnmәsi vә ağız boşluğunun iltihabı
Şok vәziyyәtә salmaq
Yüksәk yandırma vә istilik törәtmә

Orqanizmin ümumi yanğınlara mәruz qalması
Tәnәffüs yollarında yanıqların әmәlә gәlmәsi
Böyük gücdә izafi tәzyiq әmәlә gәtirir;
Böyük dağıntı әrazisi yaradır;
Çox möhkәm mühafizә qurğularını dağıdır;

Uzaq әrazilәrdә insanlara tәsir göstәrir.
Böyük әrazidә yanğına sәbәb olur;
Radioaktiv mәnbәlәrin tapılması (itirilmәsi);
Binaların vә evlәrin qәflәtәn uçması;
Hәrbi­mәişәt xarakterli;


370
371
372
373
374
Yayda әrazidә ipritin zәhәrlәyici müddәti nә qәdәrdir?
Gücü 1 mt olan nüvә partlayışı zamanı 4 kal/sm2 işıq impulsu hansı mәsafәdә olur?
Nüfuzedici radiasiyanın tәsiri nә qәdәr davam edir?
Neytronların tәsirindәn torpaqlarda hansı kimyәvi elementlәr әsasәn radioaktivlәşir?
Sәnaye qәzaları hansılardır?

Tәyyarә qәzaları (nәqliyyat qәzaları).
Kimyәvi tәhlükәli maddәlәrin tapılması (itirilmәsi);
10 gün
6 gün
7 gün

15 gün
5 gün
20 km
15 km
19 km

25 km
10 km
6­7 saniyә
5­10 saniyә
10­15 saniyә

9­12 saniyә
8­10 saniyә
Mis, gümüş, qızıl
Dәmir, polad, mis
Maqnizium, natrium, kremnium

Polad, mis, gümüş
Sinq, kvars, alminium
Әtraf mühitin radioaktiv zәhәrlәnmәsi

375
376
377
378
379
İşıq şüalanmasının zәdәlәyici tәsiri nәdәn asıiı olur ?
Müasir qırğın silahları hansı vasitәlәrdәn ibarәtdir ?
Tәyyarәlәrdәn tәtbiq edilәn döyüş sursatları hansılardır ?
Kürә formalı bombanın uzunluğu nә qәdәrdir ?
Bomba atıldıqdan sonra konteynerlәr hansı vasitә ilә yerә enir ?
Partlayışlar, subasmalar, GTZM axını
Partlayışlar, әtraf mühütün radioaktiv zәhәrlәnmәsi, әtraf mühitin kimyәvi zәhәrlәnmәsi;

Әtraf mühitin kimyәvi zәhәrlәnmәsi, sellәr
Partlayışlar, sellәr, sürüşmәlәr
Nüfuzedici radiasiyadan, yerin radoaktiv zәhәrlәnmәsindәn;
Zәrbә dalğasından, sәthin hәr sm2­nә düşәn işıq enerjisinin miqdarından;
Işıq impulsundan, sәthin hәr sm2­nә düşәn işıq enerjisinin miqdarından;

Güclü tәsirli zәhәrlәyici maddәlәrdәn, işıq impulsundan;
Yerin radoaktiv zәhәrlәnmәsindәn, sәthin hәr m2­nә düşәn işıq enerjisinin miqdarından;
­ gәmilәrdәn;
­ nәqliyyat vasitәlәrindәn;
­ kütlәvi vә adi qırğın silahlarından;

­ qatarlardan.
­ tәyyarәlәrdәn;
“Hava” – “Yer” raketlәri, bombalar;

Uraqan qurğuları;
Minomyotlar.
Toplar 122 mm, 1mm, 152 mm;
Qrad qurğuları;
55 sm;
40 sm;
35 sm;

60 sm;
25 sm;

380
381
382
383
Yanacaq qarışığı havaya çilәndikdәn sonra nә әmәlә gәlir ?
Napalm hansı maddәlәrdәn alınır ?
Napalm yandırıcı maddәsi neçә dәqiqә müddәtindә yanır ?
Pirogellәr neçә dәqiqә әrzindә yanır ?
­ günәş şüası vasitәsi ilә;
­ hava axını ilә;
­ paraşütlә;

­ radioaktiv maddә ilә.
­ yağış vasitәsi ilә;
­ kimyәvi maddә;
­ hava axını;
­ aerozol buludu;

­ torpaq axını.
­ radioaktiv maddә;
­ 70 – 90 % benzindәn vә 6 – 20 % qatılaşdırıcıdan;
­ 90 – 100 % benzindәn vә 4 – 15 % qatılaşdırıcıdan;
­ 90 – 97 % benzindәn vә 3 – 10 % qatılaşdırıcıdan;

­ 95 – 100 % benzindәn vә 0,5 – 25 % qatılaşdırıcıdan;
­ 80 – 99 % benzindәn vә 5 – 10 % qatılaşdırıcıdan;
­25 – 30 dәqiqә;
­ 5 – 15 dәqiqә;
­ 5 – 10 dәqiqә;

­ 0,5 – 25 dәqiqә.
­ 15 – 20 dәqiqә;
­ 3 – 7 dәqiqә;
­ 1 – 5 dәqiqә;
­ 1 – 3 dәqiqә;

­ 4 – 6 dәqiqә.
­ 2 – 3 dәqiqә;

384
385
386
387
388
Fövqәladә Hallar Dövlәt sistemindә birinci fәaliyyәt rejimi hansıdır?
Fövqәladә Hallar Dövlәt sistemindә ikinci fәaliyyәt rejimi hansıdır?
Fövqәladә Hallar Dövlәt sistemindә üçüncü fәaliyyәt rejimi hansıdır?
Mülkü müdafiә sistemi bu gün hansı nazirlikdә tәmsil olunur?
Mülki Müdafiәnin tәmsil olunmasında Әrazi prinsipi hansı sәnәdә uyğun olaraq tәyin edilir?
Sadәlәşdirilmiş fәaliyyәt;
Hәr günlük fәaliyyәt;
Gündәlik fәaliyyәt;

Güclәndirilmiş fәaliyyәt.
Birdәfәlik fәaliyyәt;
Sadәlәşdirilmiş fәaliyyәt;
Gündәlik fәaliyyәt;
Güclәndirilmiş fәaliyyәt;

Hәr günlük fәaliyyәt.
Birdәfәlik fәaliyyәt;
Fövqәladә hallar zamanı qabaqlayıcı tәdbirlәrin görülmәsi;
Fövqәladә hallar haqda әhalinin xәbәrdar edilmәsi;
Fövqәladә halların nәticәlәrinin aradan qaldırılması;

Fövqәladә halların proqnozlaşdırılması vә qiymәtlәndirilmәsi.
Fövqәladә hallar zamanı әhalinin köçürülmәsi;
Daxili işlәr Nazirliyindә;
Müdafiә Sәnayesi Nazirliyindә;
Fövqәladә Hallar Nazirliyindә;

İqtisadi İnkişaf Nazirliyindә.
Müdafiә Nazirliyindә;
Fövqәladә Hallar Nazirliyi Regional Mәrkәzlәrin Göstәrişinә;
"MM haqqında” Nazirlәr Kabinetinin Qәrarına;
"MM haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanununa;

Nazirlәr Kabinetinin 193 saylı Qәrarında.

389
390
391
392
393
Mülki müdafıәnin Respublikamızda neçә әsas vәzifәlәri mövcuddur?
Dövlәt sisteminin fәaliyyәtinin birinci mәrhәlәsi hansıdır?
Naxçıvan Muxtar Respublikasında MM sisteminә cavabdeh kimdir?
Dövlәt sisteminin fәaliyyәtinin ikinci mәrhәlәsi hansıdır?
Mülkü müdafiә sistemindә nә mәcburi deyil?
Fövqәladә Hallar Nazirliyinin Göstәricilәrinә;
3
4
5

7
6
FH­ın proqnozlaşdırılması;
FH­da daimi hazırlıq.
FH haqda әhalinin xәbәrdar edilmәsi;
FH­ın baş vermә sәbәbinin tәyin edilmәsi;
FH­ın qarşısının alınması;

Naxçıvan MR­ın FH komissiyasının sәdri;
Naxçıvan MR­ın Baş Nazirinin müavini;
Naxçıvan MR­ın Ali mәclisinin sәdri;

Naxçıvan MR­ın Baş Naziri.
Naxçıvan MR­ın FHN­I;
FH­ı proqnozlaşdırmaq vә qiymәtlәndirmәk.
FH haqda әhalini xәbәrdar etmәk;
FH­ın başvermә sәbәbini araşdırmaq;
FH­a hazır olmaq;
FH­da fәaliyyәtә başlamaq;

16 yaşında uşaqları dәstәlәrә cәlb etmәk;
55 yaşında kişilәri dәstәlәrә cәlb etmәk;


394
395
396
397
398
Mülkü Müdafiә Sisteminә ümumi rәhbәrlik kim edir?
Fövqaladә hadisә zamanı üçüncü rejimdә FHDK­nin fәaliyyәtinә hansılar aid deyil?
Hәrbilәşdirilmәmiş MM qüvvәlәri tәyinatlığına görә hansılardır?
Ümumi tәyinatlı mülki müdafiә qüvvәlәri hansılardır?
Xidmәti mülki müdafıә qüvvәlәri hansılardır?
60 yaşında qadınları dәstәlәrә cәlb etmәk;

10 yaşında uşaqlara tәlim keçmәk.
50 yaşında kişilәri dәstәlәrә cәlb etmәk;
Fövqәladә Hallar Nazirinә;
Azәrbaycan Respublikasının Baş nazirinә;
Azәrbaycan Respublikasının Prezidentinә;

İcra Hakimiyyәti Başçısına.
Fövqәladә Hallar Komissiyasına;
Qüvvә vә vasitәlәri fәlakәt әrazisinә çatdırmaq;
Әhalinin mühafizәsini tәşkil etmәk fәaliyyәtini güclәndirmәk;
Nәticәni gözlәmәklә mühafizә ehtimalını itirmәk;

Baş vermiş fәlakәtin nәticәlәrini aradan qaldırmaq, qәza­xilasetmә işlәrini tәşkil etmәk.
İşçilәrә bilәvasitә rәhbәrlik etmәk;
Әrazi qüvvәlәri;
Gündәlik hazırlıqlar;
Ümumi vә xidmәti dәstәlәr;

Obyekt dәstәlәri.
Yüksәk hazırlıq dәstәlәri;
Tibbi yardım­hәkim briqadası;
Sanitar tәmizlәmә;
Xilasetmә, qәza­bәrpa;

Yanğın söndürmә, kәşfiyyat.
Qәza­bәrpa, tikinti;

399
400
401
402
Gündәlik fәaliyyәt üzrә birinci rejimdә FHDS­nin fәaliyyәtinә nә daxildir?
Yüksәk hazırlıq üzrә ikinci rejimdә FHDK­nin fәaliyyәtinә hansılar aiddir?
Mülki müdafiә sahәsindә dövlәtin vәzifәsi hansıdır?
Obyektin mülki müdafiә rәhbәri (rәisi) kimdir?

Kataloq: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı

Yüklə 16,08 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə