2-ci nəŞR ƏHLİ SÜNNƏ VƏl cəmaat


PEYĞƏMBƏR – Sallallahu Aleyhi Və Səlləm – İN XİDMƏTÇİLƏRİYüklə 1,25 Mb.
səhifə5/13
tarix24.01.2017
ölçüsü1,25 Mb.
#6245
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
PEYĞƏMBƏR – Sallallahu Aleyhi Və Səlləm – İN XİDMƏTÇİLƏRİ

XİDMƏTÇİLƏRİ - Ənəs b. Məlik, İbn Məsud, Ukbə b. Amr əl-Huhəni, Əslağ b. Şərik, Bilal, Ribah, Sad, Əbu Zərr, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm in azad etdiyi Əymən b. Ubeyd və anası Ummu Əymən - Allah onlardan razı olsun- .

PEYĞƏMBƏR – Sallallahu Aleyhi Və Səlləm – İN KATİBLƏRİ

KATİBLƏRİ - Əbu Bəkr, Ömər, Osman, Zubeyr, Amr b. Fuheyrə, Amr b. əl-Ass, Ubeyy b. Kəbb, Sabit b. Qeys, Muğirə b. Şöbə, Abdullah b. Ravaha, Xalid b. Vəlid, Muaviyə b. Əbu Sufyan, Xalid b. Said b. əl-Ass, Abdullah b. əl-Ərkam, Hənzələ b. Rabi əl-Useydi və Zeyd b. Sabit - Allah onlardan razı olsun - .
PEYĞƏMBƏR Sallallahu Aleyhi Və Səlləm DƏN ƏN ÇOX HƏDİS RƏVAYƏT EDƏN SƏHABƏLƏR

Əbu Hureyrə 5374, İbn Ömər 2630, Ənəs b. Məlik 2286, Aişə 2210, İbn Abbas 1660, Cabir b. Abdullah 1540, Əbu Səid əl-Xudri 1170, İbn Məsud 848, Abdullah b. Amr b. əl-Ass 700, Ömər 537, Əli 536 Allah onların hər birindən razı olsun -


PEYĞƏMBƏR – Sallallahu Aleyhi Və Səlləm – İN MÜƏZZİNLƏRİ VƏ ŞAİRLƏRİ

MÜƏZZİNLƏRİ - Mədinədə Bilal b. Ribah və Ömər b. Ummu Məktub əl-Quraşi əl-Amiri əl-Ama. Quba məscidində Ammar b. Yəsir və Sad əl-Kurz. Məkkədə isə Əbu Məhzura idi. ŞAİRLƏRİ Kəb b. Məlik, Abdullah b. Rəvaha, Həsən b. Sabit. XATİBİ Sabit b. Qeys b. Şəmmasdır. «Ey iman gətirənlər! Səsinizi Peyğəmbərin səsindən artıq qaldırmayın və bir-birinizlə ucadan danışdığınız kimi onunla ucadan danışmayın. Yoxsa özünüz də bilmədən əməlləriniz puç olar». (əl-Hucurat 2). Sabit b. Qeys - radıyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm in xatibi idi və onun yanında xütbə verərkən uca səslə danışardı. Bu ayə nazil olduqdan sonra Qeys bir neçə müddət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm in yanına gəlmir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Sad b. Muaz - radıyallahu anhu ya deyir ki: «Sənin qonşun Qeys haradadır?». Sad - radıyallahu anhu ona baş çəkməyə gedir və görür ki, Qeys evində qorxu içərisində oturaraq ağlayır və deyir ki: «Mənim əməllərim puç olmuşdur, artıq mən Cəhənnəm əhlindənəm. Çünki səsimi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm in yanında qaldırmışam». Sad - radıyallahu anhu bu xəbəri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm söylədikdə: «Xeyr, o Cənnət əhlindəndir» deyə buyurdu64.
PEYĞƏMBƏR Sallallahu Aleyhi Və Səlləm İN SİLAHLARI VƏ MİNİKLƏRİ

DOQQUZ QILINCI VAR İDİ: Masur – ilk sahib olduğu qılınc idi. Atasından qalmışdır. əl-Abd, Zülfüqar – Bədr döyüşündə qənimətdən götrülmüşdür (Başqa rəvayətdə: Abdullah b. Said öz babasından rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Məkkənin fəthi günü Məkkəyə daxil olduqda qılıncında qızıl və gümüş vardı. Talib b. Xudayr dedi: «Gümüş qılıncın hansı hissəsində idi?». O: «Sapında (tutacağı)»65). əl-Kali, əl-Bəttar, əl-Hətf, əl-Rasub, əl-Mihzəm, əl-Kadib. YEDDİ ZİREHİ VAR İDİ: Zat əl-Fudul, Zat əl-Vişah, Zat əl-Havaşi, əl-Sağdiyə, Fiddə, əl-Bətra, əl-Hirnik. Uhud döyüşündə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm in əynində iki zirehi var idi66. ALTI YAYI VAR İDİ: əl-Zavra, əl-Kətum, əl-Sadad, əl-Safra, əl-Beyda. əl-Kətum Uhud döyüşündə qırılmışdır. əl-Zəluq və əl-Futak adlı iki qalxanı var idi. İKİ MİĞFƏRİ (DƏBİLQƏ) VAR İDİ: Miğfər – başa geyinilən zirehdir. Rəvayətdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Məkkənin fəthi günü başında Miğfər Məkkəyə girdi. Miğfəri başlarından çıxartdıqları zaman başlarında qara rəngdə sarğı vardı67. Cabir, İbn Abbas - radıyallahu anhum rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Məkkənin fəthi günü (İnsanlara xütbə verərkən) Məkkəyə daxil olduqda başında qara çalma (əmmamə) vardı (Başqa rəvayətdə: İbn Ömər - radıyallahu anhum deyir ki, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm in çalmasını necə bağladığını gördün. Əksər hallarda o, çalmanın ucunu belinə atardı)»68. Təbərani «Mucəm». İbn Abbas - radıyallahu anhu dan rəvayət edir: «Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm in Zülfüqar adlı gümüşdən qılıncı (Başqa rəvayətdə: Qılıncın tutacağı gümüşdən idi69), əl-Sədad adlı yayı, əl-Cəm adlı oxu, Zat əl-Fudul adlı zirehi, əl-Mucəz adlanan bir qalxanı, əl-Səkb adlanan bir atı, əl-Qasva adlanan dəvəsi, Yağfur adlanan bir eşşəyi, əl-Kinn adlanan bir çadırı, əl-Kumra adlanan ucu dəmirdən bir sopası, əl-Mevt adlanan bir əsası, əl-Ukab adlı sarı bayrağı, əl-Reyyan və Muğni adlı gümüş zəncir taxılmış iki bayrağı da var idi. əs-Səkb adlı atını 400 yüz dirhəmə çöl ərəblərindən almışdır. Qara rəngdə idi. əl-Murtəcəz qır rəngli idi. Xuzeymə b. Sabit - radıyallahu anhu - bu atın üzərində şəhid olmuşdur. əl-Luhayf, əl-Lizaz, əl-Zarib, əl-Vərd, Sabha bunlarda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm in atları olmuşlar. Duldul adlı qatırı ona əl-Muqavkis hədiyyə etmişdir. Fidda adlı qatırı isə Fərva əl-Cuzami və əlavə olaraq iki qatırı da var idi. Dəvələrindən əl-Qasva – Hudeybiyyə sülhündə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm in dəvəsi yerə çökdü və insanlar: «Hü! Hü!» deyə dəvəni yerindən tərpətməyə çalışdılar. Lakin dəvə çökdüyü yerdən qalxmadı və onlar: «Qasva70 inadkarlıq edib qalxmır!» dedilər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu: «Qasva inadkarlıq etməz! Bu onun adəti deyildir. Lakin (bir zamanlar Məkkəyə daxil olmaq istəyən) fili tutub saxlayan Allah indi də Qasvanı saxladı71. əl-Abda, əl-Cəda (ikisi də qulağı kəsik mənasındadır). əl-Abda yarışda keçilməz bir dəvə idi. Lakin bir çöl ərəbi yük dəvəsi ilə gəldi və onu keçdi. Səhabələr bundan üzüldülər. Peyğəmbər: «Allah dünyada ikən yüksələn bir şeyi mütləq bir gün alçaldar»72. Burnu gümüş halqadan olan Mehri cinsindən Əbu Cəhlin dəvəsini Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Bədr döyüşündə qənimət olaraq götürmüşdü. Hudeybiyyə günü isə onu hədiyyə etdi73. Bundan başqa artmalarını istəmədiyi yüz qoyunu, yeddi dənə südü gec kəsilən keçisi vardır ki, bunları da Ummu Əymən otarırdı.
PEYĞƏMBƏR Sallallahu Aleyhi Və Səlləm İN MƏKTUBLARI

HƏBƏŞİ KRALI NƏCAŞİ əsl adı Əshəmə b. Əbcardır. «Rahmən və Rahim olan Allahın adı ilə. Hidayətdə olanlara, Allah və Rəsulunun salamı olsun. Mən şəhadət edirəm ki, Allahdan başqa ibadətə layiq heç bir haqq ilah yoxdur, O təkdir və şəriki də yoxdur, O nə doğmuş nə də doğulmuşdur. Yenə də şəhadət edirəm ki, Muhəmməd onun qulu və Rəsuludur. İslama gir və salamt ol! «(Ya Muhəmməd!) Söylə ki, Ey kitab əhli, sizinlə bizim aramızda eyni olan bir kəlməyə tərəf gəlin! Allahdan başqasına ibadət etməyək. Ona şərik qoşmayaq və Allahı qoyub bir-birimizi (özümüzə) Rəbb qəbul etməyək! Əgər onlar yenə də üz döndərərlərsə, o zaman (onlara) deyin: İndi şahid olun ki, biz həqiqətən müsəlmanlarıq. (Allaha təslim olanlarıq)». (Ali-İmran 64). Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Nəcaşinin yanına elçi olaraq Amr b. Umeyyə əd-Damri - radıyallahu anhu nu göndərmişdi. Nəcaşi məktubu alıb gözünə qoydu. Cəfər b. Əbu Talib - radıyallahu anhu nun əli ilə müsəlman oldu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ə cavab məktubu yazaraq İslama girdiyini və müsəlman olduğunu yazdı. H. 9-cu ili Rəcəb ayında vəfat edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun üçün cənazə namazı qılır. Peyğəməbr sallallahu aleyhi və səlləm müsəlman Nəcaşinin yerinə keçən krala da məktub yazmışdır. Lakin onun müsəlman olub-olmadığı bilinmir. Əbu Hureyrə - radıyallahu anhu rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu: «Həbəşilərin sahibi Nəcaşinin vəfatını, öldüyü günü insanlara xəbər verdi (Başqa rəvayətdə: Bir qardaşınız ölmüşdür. Allahın yaxşı bir qulu Əshamə öldü). Xalqı musəlləyə çıxardıb dörd təkbir aldı (qardaşınız üçün (Allahdan) məğfirət diləyin)»74.

BİZANS İMPERATORU HERAKL - «Rahmən və Rahim olan Allahın adı ilə. Allahın Rəsulu Muhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm dən Rumun İmperatoru Herakla! Salam olsun doğru yolda olanlara! Sonra: «(Ey Rum imperatoru!) Mən səni İslama dəvət edirəm. İslamı qəbul et və canını qurtar. Allah da sənin əcrini iki qat versin. Əgər bu dəvətimi qəbul etməzsənsə ətrafındakı Xristianların da günahı sənin boynunadır. «(Ya Muhəmməd!) Söylə ki, Ey kitab əhli, sizinlə bizim aramızda eyni olan bir kəlməyə tərəf gəlin! Allahdan başqasına ibadət etməyək. Ona şərik qoşmayaq və Allahı qoyub bir-birimizi (özümüzə) Rəbb qəbul etməyək! Əgər onlar yenə də üz döndərərlərsə, o zaman (onlara) deyin: İndi şahid olun ki, biz həqiqətən müsəlmanlarıq. (Allaha təslim olanlarıq)». (Ali-İmran 64). Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm məktubu Herakla Dihyə b. Xəlifətil Kəlbi - radıyallahu anhu ilə göndərmişdir. Herakl Xımsda Rumun böyüklərini hüzuruna dəvət etdi. Dəvət olunanlar saraya daxil olduqdan sonra (sarayın) qapılarının bağlanmasını əmr etdi. Sonra hündür bir yerə çıxaraq: «Ey Rum cəmaatı! Haqq yoluna yönəlmək və mülkünüzün qalmasını istəyirinizsə bu Peyğəmbərə beyət edin!» deyə xitab etdi. (Bu sözləri eşidcək) onlar vəhşi eşşəklər kimi qapılara doğru qaçmağa başladılar. Lakin qapıların bağlı olduqlarını gördülər. (Herakl) bu dərəcədə nifrətin və onun sözlərinin (onlar üçün) heç bir əhəmiyyət kəsb etmədiyini, onların iman gətirməyəcəklərinə ümüdünü kəsərək: «Onları geri çağırın!» deyə əmr etdi. (Onlar qayıtdıqda) O: «Mən bu sözləri yalnız sizi dininizə bağlılığınızı yoxlamaq üçün söylədim. İndi isə (sizin dininizə bağlılığınıza) gözlərimlə şahid oldum!» deyə cavab verdi. Bu sözlərdən sonra oradakılar (öz məmnuniyyətlərini bildirməkdən ötrü) onun qarşısında təzim olaraq səcdəyə qapandılar. Bu da Heraklı (İslam ilə bağlayan) son hadisə idi»75.

MİSİR KRALI MUKAVKİS əsl adı Cureyc b. Minadır. «Rahmən və Rahim olan Allahın adı ilə. Allahın Rəsulu Muhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm dən Qibtilərin böyük rəisi əl-Mukavkisə. Salam olsun doğru yolda olanlara! Sonra: «Mən səni İslama dəvət edirəm. İslamı qəbul et və canını qurtar. Allah da sənin əcrini iki qat versin. Əgər bu dəvətimi qəbul etməzsənsə ətrafındakı Qibtilərin də günahı sənin boynunadır. «(Ya Muhəmməd!) Söylə ki, Ey kitab əhli, sizinlə bizim aramızda eyni olan bir kəlməyə tərəf gəlin! Allahdan başqasına ibadət etməyək. Ona şərik qoşmayaq və Allahı qoyub bir-birimizi (özümüzə) Rəbb qəbul etməyək! Əgər onlar yenə də üz döndərərlərsə, o zaman (onlara) deyin: İndi şahid olun ki, biz həqiqətən müsəlmanlarıq. (Allaha təslim olanlarıq)». (Ali-İmran 64). Məktubu Mukavkisə elçi olaraq Xatib b. Əbi Bəltə - radıyallahu anhu göndərmişdir. Bu yaxınlardan bir Peyğəmbərin Şam tərəfdən çıxdığını zənn edirdim - dedi. Lakin müsəlman olmadı. Misirin ən gözəl iki cariyəsini Mariyə və Sirin və bir də Duldul adlı eşşəyi də göndərdi. Sirini Həsən b. Sabitə verdi. Mariyə - radıyallahu anhə ilə özü nigahlandı.

FARS KRALI KİSRA «Rahmən və Rəhim olan Allahın adı ilə. Allahın Rəsulu Muhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm dən İranlıların böyüyü Kisraya. Hidayətə ittiba edən və Allah Rəsuluna inanan, ortağı və şəriki olmayan Allahdan başqa haqq ilah olmadığına, Muhəmmədin Onun qulu və Rəsulu olduğuna bəyan edənlərə salam olsun. Mən səni İslam dininə çağırıram. Çünki mən hər canlını dinə dəvət, kafirlərə qarşı Allahın sözünü yerinə yetirmək üçün bütün insanlar nəzdnində Allahın Rəsuluyam. O, halda İslamı qəbul et və salamat ol. Rədd edən Məcusilərin günahı sənindir. Məktubu elçi olaraq Abdullah b. Xuzafə əs-Səhmi - radıyallahu anhu vermişdir. Məktubu oxuyan kimi parça-parça etdi və: «Mənim əlim altında olan bəsit bir qul öz adını mənim adımdan öncə yazmış» deyə qəzəbini bildirdi. Bu xəbər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm çatdı. Allah onun mülkünü dağıdsın. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm in duası qəbul olundu. Öz oğlu onu devirərək hakimiyyətə keçdi. Ömər - radıyallahu anhu nun dövründə isə darmadağın edildilər. İslam torpaqlarına qatıldılar.

DƏMƏŞQ RƏİSİ HƏRİS B. ƏBİ ŞƏMR ƏL-QASSANİ «Rahman və Rəhim olan Allahın adı ilə. Allah Rəsulu Muhəmməddən Həris b. Əbi Şəmrə. Hidayətə uyub Allaha iman edən və doğrulayana salam olsun. Mən səni heç bir şəriki olmayan bir və tək olan Allaha iman etməyə çağırıram. Belə edərsənsə məmləkətin sənə qalar». Bu məktubu Şuca b. Vəhb əl-Əsədi göndərmişdi. Məktubu oxuduqdan sonra tulladı və: «Kim mənim məmləkətimi məndən alacaqmış?».

YƏMƏN RƏİSİ HƏVZƏ B. ƏLİ - «Rahman və Rəhim olan Allahın adı ilə. Allah Rəsulu Muhəmməddən Həvzə b. Əliyə. Hidayətdə olanlara salam olsun. Bil ki, dinim bütün Ərəbistana yayılacaqdır. İslamı qəbul et və salamat ol! Əlin altında olan mülkün sənə qalsın». Bu məktubu Suheyl b. Amr əl-Amiri göndərmişdir.

BƏHREYN KRALI UNZİR B. SAVİ Ala b. əl-Hadrami İslama çağıran məktubu ona göndərdi. Məktubu alır-almaz qövmündən bir çox kimsəylə müsəlman oldu.

OMAN KRALI CİFƏR VƏ QARDAŞI Məktubu Amr b. əl-Ass göndərmişdir. Məktubu alıb oxuduqdan sonra bir neçə gün düşündülər və İslamı qəbul etdilər. Bu hadisə fəthdən sonra baş vermişdir.

BƏSRƏ RƏİSİ Bəsrə rəisi üçün hazırladığı məktubu Həris b. Umeyr əl-Əzdi ilə göndərdi. Bu səhabə Mutə adlanan yerdə Şurahbil b. Amr əl-Qassani tərəfindən şəhid edilir. Bu Allah Rəsulunun elçisinə qarşı yönəldilmiş ən şiddətli bir hal idi. Onun bu çirkin davranışı döyüş demək idi. H. 8-ci il 629-cu il Cəmədiul Əvvəl (Cumədəəl Ulə). Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm 3000 min nəfərlik bir ordu hazırlayaraq başlarına Zeyd b. Həris - radıyallahu anhu nu qoydu və: «Zeyd öldürülərsə, Cəfər b. Əbu Talib - radıyallahu anhu onun yerinə keçsin, o da öldürülərsə Abdullah b. Rəvaha - radıyallahu anhu başçılığı ələ alsın» deyə buyurdu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu döyüşdə iştirak etmir. Onlara nəsihət verərək buyurur: «Onları İslama dəvət edin, qəbul etməzlərsə döyüşün. Allahın adı ilə və Allahın yolunda çıxın. Xəyanət etməyin və həddi aşmayın. Uşaqlara, qadınlara, yaşlılara və evləri xaraba qoyub ağacları da kəsməyin». Tarixdə ən şiddətli döyüşlərdən biridir. 3000 minlik bir qüvvə 200000 minlik Roma və Ərəb qüvvələrinə qarşı. Belə də oldu bayrağı Zeyd b. Həris götürdü və şəhid olana qədər döyüşdü. Sonra bayrağı Cəfər götürdü sağ əli kəsildikdə bayrağı sol əlinə aldı. Bu əli də kəsildikdə bayrağı bağrına basdı və 90 yaxın yara alaraq şəhid edildi76. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, Cəfərə iki qolu əvəzinə Cənnətdə qanad verilmişdir. «Cəfəri gördüm, Cənnətdə mələklərlə birlikdə uçurdu»77. Sonra bayrağı Rəvaha götürdü o, da şəhid olana qədər döyüşdü. Bundan sonra Sabit b. Ərqəm bayrağı əlinə alaraq qışqırdı: «Özünüzə başçı seçin». Xalid b. Vəlid başçı təyin edildi. Xalid - radıyallahu anhu deyir ki, bu döyüşdə 9 qılınc sındırdım78. Lakin sonra Allah zəfəri bizə müyəssər etdi. Ona bu döyüşdən sonra Seyfullah (Allahın qılıncı) ləqəbi verilmişdir. Müsəlmanlar 12 şəhid verildi.Yüklə 1,25 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə