2922 Mikrobiologiya, sanitariya vYüklə 307,67 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/2
tarix01.01.2017
ölçüsü307,67 Kb.
  1   2

 

2922 Mikrobiologiya, sanitariya və gigiyena -2 

1.

  «Gigiyenanın əsasları» dərsliyinin müəllifi kimdir? 

F.P .Dobroslavin  

.P. Pavlov 

R.Kox 


Q.V. Xlopin 

L.Paster  

2.

  Sanitar nəzarətin formaları göstərilən variantı seçin. 

Planlı və plansız sanitar nəzarət 

Kütləvi şəkildə həyata keçirilən sanitar nəzarət 

Fərdi sanitar nəzarət 

Planlı və fərdi sanitar nəzarət 

Düzgün cavab yoxdur 

 

3.

  Gigiyena nədir? Mikrobların həyat və xassələrini öyrənən elmdir. 

Canlı orqanizmlərin müxtəlifliyi haqqında elmdir. 

Həyatı üçün optimal şəraiti yaratmaq haqqında elmdir. 

Təbiətdə maddələr dövranını öyrənən elmdir. 

Göbələklər haqqında elmdir. 

 

4.  Gigiyena sözü yunancadan tərcumədə nə deməkdir?  

"yoluxdurma" 

 “hər hansı şeydən azad olmaq” 

“sağlamlıq gətirən” 

“sağlamlıq” 

səhv cavab yoxdur  

5.

  Qida gigiyenasının inkişafında əməyi olan alim 

Robert Kox 

Anton Levehuk 

Meçnikov  . . 

Erisman F.F. 

Qamaleya N.F.  

 6.

  Cari sanitar nəzarətin vəzifəsi göstərilən variantı secin: 

Movcud müəssisənin sanitar vəziyyətinə  nəzarət et 

Yeni ərzaq məhsullarının istehsalı zamanı gigiyena və sanitariya qaydalarına nəzarət 

Yeni texnologiyaların yaradılmasına nəzarət 

Qida müəssisələrinin tikintisi üçün torpaq sahələrinin ayrılması üzərində nəzarət 

Məmulatların resseptinin dəyişməsinə nəzarət  

7.

  Bioloji amilləri göstərin: 

Bakteriyalar, helmintozlar 

Fenol, katexol 

Rutubət, vibrasiya 

Bakteriyalar, vibrasiya 

Deyilənlərin hamısı 

 

8.

  Fiziki amilləri göstərin: 

Bakteriyalar, helmintozlar 

Fenol, katexol 

Rutubət, vibrasiya 

Bakteriyalar, vibrasiya 

Deyilənlərin hamısı  

9.

  Sanitariya sözü latıncadan tərcumədə nə deməkdir? 

yoluxdurma" 

hər hansı şeydən azad olmaq 

sağlamlıq gətirən 

sağlamlıq  

səhv cavab yoxdur  

 

10.

 Sanitariya nədir? 

Mikroorqanizmlərin həyaf fəaliyyətini və xüsusiyyətlərini öyrən elmdir 

Sanitar  qanunvericilik  və  nəzarət  vasitəsi  ilə  gigiyena  elminin  tələblərinin  həyata 

keçməsini təmin edən elmdir 

 

Canlı orqanizmlərin müxtəlifliyini öyrənən elmdir  

Əhalinin  həyat  şəraiti  üçün  elmi  surətdə  əsaslandırılmış  optimal  şəraitin  yaradılmasını 

təmin edən elmdir 

Təbiətdə gedən maddələr dövranını öyrənən elmdir 

 

11. Rusiyada gigiyena üzrə ilk professor kim olmuşdur? 

F.P .Dobroslavin 

 

F.F. Erisman R.Kox 

Q.V. Xlopin 

L.Paster 

 

12. Peterburqda  Tibb-cərrahlıq  Akademiyasında  təşkil  edilmiş  «Gigiyena»  kafedrasına 

rəhbəri kim olmuşdur 

F.P .Dobroslavin 

 

F.F. Erisman R.Kox 

Q.V. Xlopin 

L.Paster 

 

13.  Hərbi və ümumi gigiyena üzrə dərsliyin müəllifi kimdir. 

F.P .Dobroslavin  

F.F. Erisman 

R.Kox 


Q.V. Xlopin 

L.Paster 

 

14.

 Moskva Universitetinin tibb fakültəsində «Gigiyena» kafedrasına rəhbərlik edən kim 

olmuşdur? 

F.P .eDobroslavin  

F.F. Erisman 

R.Kox 


Q.V. Xlopin 

L.Paster 15.

 Hansı  alimin təşəbbüsü ilə Moskvada sanitariya stansiyası yaradılmışdır? 

F.P .Dobroslavin  

F.F. Erisman 


 

R.Kox Q.V. Xlopin 

L.Paster 16.

 «Qida məhsulları və içkilərin tədqiqi üsulları» və «Gigiyenanın əsasları» dərsliklərinin 

əllifi kimdir? 

F.P .Dobroslavin  

.P. Pavlov 

R.Kox 


Q.V. Xlopin 

L.Paster 

 

17.

 «Gigiyenanın əsasları» dərsliyininin müəllifi kimdir? 

F.P .Dobroslavin  

.P. Pavlov 

R.Kox 


Q.V. Xlopin 

L.Paster  

18.

 Xəbərdaredici sanitar nəzarəti nədir? 

Tibbi müayinələrin təşkili üzərində sanitar nəzarət 

Yeni qida məhsulu istehsalı zamanı tədbiq olunan gigiyenik normalara və sanitar 

qaydalara  nəzarəti

 

ş

 qabiliyyətinin saxlanılması üzərində nəzarət Fəaliyyətdə olan müəssisələrə gündəlik sanitariya nəzarəti 

Deyilənlərin hamısı 

 

19.

 Rütubətin miqdarı havanın hansı xüsusiyyətlərinə aid edilir? 

Bioloji 


Kimyəvi 

Fiziki 


hamisina 

hec  birinə 

 

20.

 Ağır ionlar nəyə deyilir? 

bakteriyalarla birləşmiş ionlara 

toz hissəciyi ilə birləşmiş ionlara 


 

ionlaşma zamanı əmələ gələn ilk ionlara düzgün cavab yoxdur 

səhv cavab yoxdur 

 

21.

 Atmosfer havasında olan azotun  miqdarı necə faizdir? 

20.95% 


15.4-16% 

79.2% 


78,9% 

0.03% 


 

22.

 Atmosfer havasında olan karbon qazının miqdarı necə faizdir? 

95% 


15.4-16% 

79.2% 


78,9% 

0.03% 


 

23.

 Atmosfer havasında olan oksigenin miqdarı necə faizdir? 

20.95% 


15.4-16% 

79.2% 


78,9% 

0.03% 


 

24.

 Günəş şüasının intensivliyi  havanın hansı xassələrinə aid edilir? 

Bioloji 


Kimyəvi 

Fiziki 


Hamısına  

Hec birinə 

 

25.

 Hansı xüsusiyyət mənfi ionlara aid deyildir: 

depresiyya 

həyat tonusunu qaldırmaq xüsusiyyəti 

maddələr mübadiləsini yüksəltmək xüsusiyyəti  

düzgün cavab yoxdur səhv cavab yoxdur 

 

26. Hansı hava mühitinin çirklənmə göstəricisi hesab edilir ? 

Ağır ionların yüngül ionlardan üstünlüyü 

Yüngül ionların ağır ionlardan üstünlüyü 

Havada nəmliliyin 40%-dən az olması 

Deyilənlərin hamısı 

Deyilənlərin heç biri 

 

27.

 Aşağıdakılardan hansı içməli suyun orqanoleptik xüsusiyyətinə aid deyil? 

ş

affavlığı dadı 

rəngi 


iyi 

xloridlər  

28.

 Hansı xüsusiyyət müsbət ionlara aid deyildir: 

maddələr mübadiləsini yüksəltmək xüsusiyyəti 

depressiya  

yuxusuzluq 

ə

mək qabiliyyətinin azalması deyilənlərin hamısı 

 

 29.

 Binaların ventilyasiyası nəyə xidmət edir? 

Temperaturu azaldır 

Temperaturu artırır 

Iqlim şəraitini yaxşılaşdırır 

Rütubəti azaldır 

Işıqlanmanı artırır  

30.

 aşə müəssisələrində su təchizatı nece olmalıdır? 

Mərkəzi su təchizatı sisteminə qoşulmalıdır 

Artizan quyulardan olmalıdır. 

Gətirilmə sulardan istifadə olunmalıdır.  

Sadalananların hamısı vasitəsilə. Düzgün cavab yoxdur. 

 

31.

 Aşağıdakılardan hansı ticarət obyektlərinə aid deyildir? 

Ticarət zalı 

Yeməkxana qablarının yuyulması zalı 

Bufet 


Yarımməmulatların satış zalı 

Ə

t və balıq sexləri  

32.

 Binanın saxlanmasına göstərilən sanitar tələblər hansı variantda düzgün ifadə 

edilməmişdir? 

Döşəmələr gün ərzində çirkləndikcə təmizlənməlidir. 

Binanın əsas təmizlənməsi hər gun iş vaxtı aparılır. 

Anbar binalarının təmizlənməsi hər gün aparılmalıdır  

Cari gundəlik təmizlənmədən başqa, bütün iaşə müəssisələrində ayda bir dəfə sanitar 

günü təyin edilir 

Hər gün işin axırında təmizləmə üçün olan inventarlar qaynar su ilə yuyulub xlorlu 

ə

həngin 2%-li məhlulu ilə dezinfeksiya edilməlidir  

33.

 Hansı variantda yalnız fiziki amillər verilmişdir? 

Viruslar, bakteriyalar 

Helmintlər, radiaktiv şüalanma 

Rütubət, atmosfer təzyiqi 

Patoloji mikroorqanizmlər, səs-küy 

Benzol, fenol  

34.

 Isti su, qaynar su, buxar, isti hava, ultrabənövşəyi şüalanma aid edilir- 

Kimyəvi dezinfeksiya metodlarına 

Fiziki dezinfeksiya metodlarına 

Bioloji dezinfeksiya üsullarına 

Fizioloji dezinfeksiya metodlarına 

Duzgun cavab yoxdur.  

35.

 Aşağıdakılardan hansı inzibati-məişət obyektlərinə aid deyil? 

Mühasiblik  

Direktorun kabineti ş

çı heyət üçün paltarasılan 

ş

çı heyət üçün ayaqyolu Mətbəx qablarının yuyulması zonası 

 

36.


 Aşbaz üçün iaşə müəssisələrində havanın optimal temperaturu  

30-36°С 


25-29°С 

25-29°С 


18-20°С 

5-6°С 


 

37.

 aşə müəssisələrinin tikilməsinə qoyulan əsas tələblər 

xammalın axın və ardıcıllığının təmini 

xammal axınının kəsişməsi 

hazır məhsulun kəsişməsi 

yarımməmulatların kəsişməsi 

təmiz və çirkli qabların kəsişməsi 

 

38.

 Suda ftorun miqdarı artdiqda baş verən xəstəlik necə adlanır? 

flyuoroz 

karieys 

zob 


zəhərlənmə 

deyilənlərin hamısı 

 

39.

 Suda ftorun miqdarı azaldıqda baş verən xəstəlik necə adlanır? 

flyuoroz 

karieys 

zob 


zəhərlənmə 

deyilənlərin hamısı 

 

40.

 Suda yod catışmadıqda baş verən xəstəlik necə adlanır? 

flyuoroz 

karieys 


 

zob zəhərlənmə 

deyilənlərin hamısı 

 

41.

 şməli suyun təmizlənməsi üçün hansı maddədən istifadə olunur? 

poliakrilamiddən 

civədən 

arsendən 

molibdendən 

selendən 

 

42.

 Syun keyfiiyyət göstəricisi hansı bakteriyaların miqdarına görə təyin edilir? 

Bağırsaq çöpü bakteriyalarının miqdarına görə 

Pseudomonasların miqdarına görə 

Qlastridilərin miqdarına görə 

Səhv cavab yoxdur 

Duzgün cavab yoxdur 

 

43.


 Koli- indeks nədir? 

1 litr suda, yaxud 1 kq quru maddədə olan bağırsaq çöplərinin ümumi miqdarı 

 

bağırsaq çöpləri aşkar olunan mayenin və ya bərk maddənin ən az miqdarı (ml və ya q ifadə olunmuş) 

bakteriyaların ümumi miqdarının təyini 

səhv cavab yoxdur 

düzgün cavab yoxdur 

 

44.

 Koli –titir nədir?  

1 litr suda, yaxud 1 kq quru maddədə olan bağırsaq çöplərinin ümumi miqdarı  

bağırsaq çöpləri aşkar olunan mayenin və ya bərk maddənin ən az miqdarı (ml və ya q 

ifadə olunmuş)

 

bakteriyaların ümumi miqdarının təyini Səhv cavab yoxdur 

Düzgün cavab yoxdur 

 

45.

 çməli suda koli-indeks neçə olmalıdır? 10 

 Deyilənlərin hamısı  

46.


 Aşağıdakılardan hansı su kəmərində axan suyun keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün 

istifadə olunan

 metod deyil? 

durultma 

rəngsizləşdirmə 

zərərsizləşdirmə  

buxarlandırma 

Deyilənlərdən hamısı 

 

47. Hansı proses  istilik hasilatını ifadə etmir? 

Qida məhsullarının oksidləşməsi 

Buxarlanma 

Ə

zələ yığılması  Deyilənlərin hamısı 

Deyilənlərin hec biri 

 

48.

 Havada bakteriyaların miqdarı havanın hansı xüsusiyyətlərinə aid edilir? 

Bioloji 


Kimyəvi 

Fiziki 


Hamısına  

Hec birinə 

 

49.

 Havada karbon qazının miqdarı necə faiz olduqda tənəffüs sürətlənir? 

0.03% 


0.1% 

0.05% 


3% 

Deyilənlərin hamısında 

 

50.

 Havanın ionlaşması nədir? 


11 

 

Neytral qaz molekulunun və atomunun mənfi və müsbət yüklər daşıyan ionlaracevrilməsi  

Su molekulunun ionlaşması 

Havanın kimyəvi maddələrə oksidləşməsi  

Havanın isinməsi 

Havanın soyuması 

 

51. Havanın kimyəvi  xassələrinə aid  edilir: 

Temperatura, nəmlilik, elektrik vəziyyəti 

Oksigenin və azotun miqdarı 

onlaşma xarakteri  

onlaşma dərəcəsi 

Bakteriyaların miqdarı 

 

52.

 lkin ionlar necə adlanırlar? 

yüngül ionlar 

ağır ionlar 

tozlar 


Düzgün cavab yoxdur 

Səhv cavab yoxdur 

 

53.

 Suyun kimyəvi zərərsizləşdirilməsi hansı üsullarla aparılır? 

Ozonlaşdırma və xlorlaşdırma ilə 

Ultrasəslə 

Ultrabənövşəyi şüalarla  

Elektrik yükü impulsları ilə 

Deyilənlərdən hamısı ilə 

 

54.

 Ozonlaşdırma və xlorlaşdırma  suyun hansı üsullarla zərərsizləşdirilməsinə aid edilir? 

Fiziki 


Kimyəvi  

Bioloji  

heç birinə  

hamısına 

 

55.

 Xlorlaşdırma  suyun hansı üsullarla zərərsizləşdirilməsinə aid edilir? 


12 

 

Fiziki Kimyəvi  

Bioloji  

heç birinə  

hamısına 

 

56.

 Ultrabənövşəyi şüalarla zərərsizləşdirmə  üsullu suyun hansı üsulla 

zərərsizləşdirilməsidir? 

Fiziki 


Kimyəvi  

Bioloji  

heç birinə  

hamısına 

 

57.

 Elektrik yükü impulsları ilə zərərsizləşdirmə  üsullu suyun hansı üsulla 

zərərsizləşdirilməsidir? 

Fiziki 


Kimyəvi  

Bioloji  

heç birinə  

hamısına 

 

58.

 onlaşma xarakteri havanın hansı xüsusiyyətlərinə aid edilir 

Bioloji 


Kimyəvi 

Fiziki 


Hamısına  

Hec birinə 

 

59.

 Tənəffüs zamanı verdiyimiz havada karbon qazının miqdarı necə faiz təşkil edir? 

20.95% 


79.2% 

3% 


0.03% 

15,4-16% 

 


13 

 

60. Toz hissəcikləri ilə birləşmiş ionlar necə adlanırlar? 

yüngül ionlar 

ağır ionlar 

tozlar 


düzgün cavab yoxdur 

səhv cavab yoxdur 

 

61.

 Yaşayış yerlərində karbonun yol verilən qatılıq həddi necə faiz qəbul edilib: 

0.03% 


0.1% 

79% 


3% 

8% 


 

62.

 Un tozu nəyə səbəb olur 

allergiyaya 

toksiki infeksiyaya 

qida zəhərlənmələrinə 

deyilənlərin hamısına  

deyilənlərin heç birinə 

 

63.

 Aşağıdakılardan hansı anbar obyektlərinə aid deyil? 

Tərəvəz sexi 

Soyuducu kameralar 

Quru məhsullar üçün anbar 

Tərəvəz məhsulları üçün anbar 

Paltar və avadanlıqlar üçün anbarlar   

64.

  Aşağıdakılardan hansı istehsal obyektlərinə aid deyil? 

Tərəvəz sexi 

Ə

t və balıq sexləri Yeməkxana qablarının yuyulması şöbəsi 

Soyuq və isti sexlər 

Mətbəx qablarının yuyulması şöbəsi 

 


14 

 

65. Binanın  saxlanmasına  göstərilən  sanitar  tələblər  hansı  variantda  düzgün  ifadə 

edilməmişdir? 

Döşəmələr gün ərzində çirkləndikcə təmizlənməlidir. 

Binanın əsas təmizlənməsi hər gun iş vaxtı aparılır. 

Anbar binalarının təmizlənməsi hər gün aparılmalıdır 

Cari gundəlik təmizlənmədən başqa, bütün iaşə müəssisələrində ayda bir dəfə sanitar günü 

təyin edilir. 

Hər gün işin axırında təmizləmə üçün olan inventarlar qaynar su ilə yuyulub xlorlu əhəngin 

2%-li məhlulu ilə dezinfeksiya edilməlidir 

 

66. aşə müəssisələrində tez xarab olan məhsullar harada saxlanılır 

Ev soyuducularında 

Soyuducu kameralarda 

Zirzəmilərdə 

Quru buzda 

Zalda 


 

67.

 Qida sənayesi, ticarət və iaşə müəssisələrinin layihələndirilməsinə göstərilən gigiyenik 

tələblər aşağıda deyilənlərdən hansından asılıdır?  

stehsalın mərkəzləşdirilməsi dərəcəsindən  

stehsal dövrünün davam etməsindən  

Müəssisənin tipindən  

Funksional təyinatından  

Deyilənlərin hamısından asılıdır 

 

68.

  Tikinti sahələri zibillikdən hansı mesafədə  yerləşməlidirlər? 

1 km məsafədə 

50 m məsafədə 

100 m məsafədə 

500 mməsafəd  

10 m məsafədə 

 

69.

  Tikinti  sahələri  üzvi  tozlar  ayıran  müəssisələrdən  (yun,  dəri  emal  edən  və  s.)  hansı 

mesafədə  yerləşməlidir– 

100 m


 

aralı 


1 km aralı 

15 

 

400m aralı 

 10m aralı 

50 m aralı 

 

70.  Anbar binasını layihələndirərkən hansı gigiyenik qaydalar əsas götürülr:  

məhsulun saxlanması növlər üzrə bölünməlidir 

məhsulun növünə uyğun olaraq anbarda nəmlik rejiminə riayət olunmalıdır. 

məhsulun növünə uyğun olaraq anbarda temperatura rejiminə riayət olunmalıdır 

Sadalananların hamısı doğrudur 

Sadalananların hec biri doğru  deyil 

 

71.

 Anbar binasının düzgün layihələndirilməməsi nəyə səbəb olur? 

Məhsulun bu və ya digər orqanoleptik xassəsinin pozulmasına 

Qidanın potensial bakterial zəhərlənməsinə  

nfeksiya təhlükəsinə 

Məhsulun saxlanma davamlılığının azalmasına  

Deyilənlərin hamısına 

 

72.

  Müəssisənin soyuducusuz anbarında nə saxlanılır?  

Quru məhsullar və tərəvəz  

Ə

t məhsulları  Süd məhsulları  

Balıq  


Düzgün cavab yoxdur 

 

73.  Ət məhsulları harada saxlanılır? 

soyuducusuz anbarda 

soyuduculu anbarda 

isti sexlərdə 

qənnadı sexlərində 

düzgün cavab yoxdur 

 

74.

 Təzərvəz sexlərinə qoyulan gigiyenik tələblərdən hansı səhvdir? 

Müəssisələr  iki  mərtəbəli  planlaşdırıldıqda,  tərəvəz  sexi  birinci  mərtəbədə 

lahiyələndirilir  

Yarımfabrikatlar üçün xüsusi qaldırıcı qurğularla təchiz edilir  16 

 

Soğan emal edilən iş stolunun üstündə yerli sorucu qurğu nəzərdə tutulur. Sexin gücü kartof üzrə gündə 18 ton olan tədarük müəssisəsində nişasta şöbəsinin təşkil 

olunması məsləhət görülür.  

Səhv cavab yoxdur 

 

75.  Ət sexlərinə qoyulan gigiyenik tələblərdən hansı səhvdir? 

Ə

t  yarımfabrikatı  istehsalı  üzrə  olan  sexlər,  adətən  xammalın  saxlanması  üçün  lazım olan kameranın yanında planlaşdırılır.  

Onların  təşkilində  texnoloji  proseslərin  ardıcıllığına  riayət  olunması  böyük  gigiyenik 

ə

həmiyyət daşıyır.  ri tədarük müəssisələrində bu proseslər xüsusi yerdə (binada) həyata keçirilir. 

Orta  və  xırda  müəssisələrdə  isə  bu  proseslər  müstəqil  (ayrıca)  xətdə  (cərgədə)  həyata 

keçirilir. 

Səhv cavab yoxdur 

 

76.

  sti sexlərə qoyulan gigiyenik tələblərdən hansı səhvdir? 

sti sexlər ticarət (yemək) zalları ilə birlikdə eyni səviyyədə lahiyələndirilməlidir 

Ə

gər  zallar  bir  neçə  mərtəbədə  yerləşdirilərsə,  onda  sex  hər  bir  mərtəbədə,  yaxud  az yeri olan zaldakı mərtəbədə layihələndirilir. 

sti sexin mətbəx qabları yuyulan şöbə ilə birbaşa əlaqəsi olmalıdır 

sti  sexdən  xammalın,  yarımfabrikatların  və  istifadə  olunan  qabların  axını 

kəsilməməlidir 

Səhv cavab yoxdur 

 

77. Soyuq sexlərə qoyulan gigiyenik tələblərdən hansı səhvdir? 

Soyuq sex isti sexlə və xörək paylama xətti ilə yanaşı yerləşməlidir  

Soyuq sexlər ticarət (yemək) zalları ilə birlikdə eyni səviyyədə lahiyələndirilməlidir 

Soyuq sex digər istehsal yerlərindən arakəsmələrlə təcrid olunmalıdır 

Yarımfabrikatlarla  işləyən  iaşə  müəssisələrində  isti  və  soyuq  sexlərin  bir  binada 

olmasına icazə verilir 

Səhv cavab yoxdur 

 

78. Qənnadı sexlərinin yerləşməsində əsas gigiyenik tələb nədir? 

Onların digər istehsal sexləri binasından tamamilə təcrid olunması  

Onların digər istehsal sexləri binası ilə  əlaqədə olması   

Zirzəmidə yerləşdirilməsi 17 

 

Düz cavab yoxdur Səhv cavab yoxdur  

 

79. Qənnadı  sexlərinə qoyulan gigiyenik tələblərdən hansı səhvdir? 

Onların digər istehsal sexləri binasından tamamilə təcrid olunması 

Burada kremin hazırlanmasına xüsusi yer ayrılır 

Yuma yeri kremli məmulatların hazırlanmasında işlənən inventarın sterilizasiyası üçün 

su hamamı ilə təchiz olunmalıdır 

Tez xarab olan məhsulların saxlanması üçün soyuducu şkaf da qoyulur 

Səhv cavab yoxdur

 

 80.

 Qənnadı məmulatlarına bakteriyaların düşməsi profilaktikasında əsas vəzifə

Texnoloji  əməliyyatların  dəqiq  ayrılması  və  ardıcıllıqla  həyata  keçirilməsinə  riayət 

olunmasıdır 

Dezinfeksiya edici maddələrin qatılması 

Qənnadı sexlərinin digər istehsal sexləri binası ilə  əlaqədə olması   

Düz cavab yoxdur 

Səhv cavab yoxdur  

 

81. Yeməkxana və mətbəx qablarının yuyulması şöbələrinə göstəriləəsas gigiyenik  tələ

hansıdır?  

Yeməkxana və mətbəx qablarının yuyulması şöbələri ayrıca layihələndirilir 

Texnoloji əməliyyatların dəqiq ayrılır 

Yeməkxana və mətbəx qablarının yuyulması şöbələri eyni layihələndirilir 

Düz cavab yoxdur 

Səhv cavab yoxdur 

 

82.

 Xəmir hazırlamaq üçün istifadə olunan stollar hansı ağac növündən hazırlannırlar? 

Ş

am, küknar, şabalıd Palıd, fısdıq, göyrüş 

Cökə, küknar , şam 

Düz cavab yoxdur 

Səhv cavab yoxdur 

 

83.

 Qida məhsullarının və kulinar məmulatlarının emalı üçün istifadə olunan stollar 

haqqında deyilənlərdən hansı səhvdir? 


18 

 

Stolların örtüyü tikişsiz olmalı Küncləri dəyirmi olmalı  

Stolların örtüyü tikişli olmalı  

Örtük səthi hamar olmalı 

Deyilənlərin hamısı 

 

84.

 stehsal vannaları üçün gigiyenik cəhətdəən davamlı material hansıdır? 

paslanmayan polad 

aliminium 

Gümüş 


dəmir 

Mis 


 

85.

 Nə üçün qabları yumaq üçün aliminium vaannalardan istifadə olunmur? 

çünki yuyucu məhlullar ilə əlaqədə o, qaralır və qüsurlu olur 

qablara qırmızı rəng verir 

qablara xüsusi dad verir 

səhv cavab yoxdur 

düz cavab yoxdur 

 

86.

 Sellofan nədir? 

Qlükozadan hazırlanmış şəffav material 

Sellülozadan hazırlanmış nazik,parıltılı, şəffav  material 

Qlükozadan hazırlanmış qalın, parıltısız, qara  material 

Səhv cavab yoxdur 

Düz cavab yoxdur 

 

87.

 Bombaj: 

Mikroorqanizmlərin həyat fəaliyyəti nəticəsində konserv məhsullarında qaz toplanması və 

ş

işmə 


Sintez reaksiyalarını kataliz edən ferment 

Mikroorqanizmlərin həyat fəaliyyəti nəticəsindəətraf mühitə sintez olunan zülal 

Müxtəlif növ orqanizmlər arasında əlaqə forması 

Səhv cavab yoxdur  

 

19 

 

88. Əti doğramaq üçün stolların hazırlanması üçün hansı ölçülü ağac gövdələrdən istifadə 

olunur? 

 diametri 80 sm və hündürlüyü 60 sm ölçüdə ağac gövdədən  

diametri 30 sm və hündürlüyü 30 sm ölçüdə ağac gövdədən  

diametri 50 sm və hündürlüyü 80 sm ölçüdə bütöv ağac gövdədən 

 diametri 40 sm və hündürlüyü 70 sm ölçüdə bütöv ağac gövdədən 

düz cavab yoxdur 

 

89.

 Xörək bişirən qazanların pəncərnin qarşısına qoyulması nə üçün qadağandır? 

Ş

üşənin tərləməsinə səbəb olur ki, bu da sexin işıqlandırılmasını zəiflədir Yeməyin dadına təsir göstərir 

Yeməyə xüsusi iy veir 

Səhv cavab yoxdur 

Düz cavab yoxdur 

 

90.

 stehsal sexlərində qida tullantılarının yığılması üçün istifadə olunan pedallı cəlləklərin 

həcmi nə qədər olmalıdır? 

20 l-dən az olmamalı  

5 l olmalı 

10 l-dən az olmamalı 

Səhv cavab yoxdur 

Düz cavab yoxdur 

 

91.

 Sellofon ən cox hansı məhsulların qablaşdırılmasında istifadə  olunur? 

Süd və süd məhsullarının 

Ə

t və ət məhsullarının  dondurulmuş giləmeyvə və tərəvəz məhsullarının 

Çörəyin  

Yantar pendirin  

 

92. Yüksək təzyiqli polietilen torbadan harada istifadə olunur? 

Süd və süd məhsullarının saxlanılmasında 

Ə

t və ət məhsullarının saxlanılmasında dondurulmuş giləmeyvə və tərəvəz məhsullarının saxlanılmasında 

Çörəyin saxlanılmasında 

Yantar pendirin saxlanılmasında 


20 

 

 93.

 Penopolistrolla nə qablaşdırılır? 

Dondurulmuş giləmeyvə və tərəvəz məhsullarının 

«Yantar» pendiri  

Çay 


Süd və süd məhsullarının 

Mayonez 


 

94.

 Mayonezi, povidlo, mürəbbə, cemi və çayı qablaşdırmaq üçün nədən istifadə olunur? 

PÇ-2 nazik polietilen-sellofan materiallardan 

polixlorvinilli pərdədən (B-118) 

Penopolistrollardan 

Yüksək təzyiqli polietilen torbadan 

Səhv cavab yoxdur 

 

95.

 Perqament kağızlardan nə mqsədlə istifadə olunur? 

Yağlı məhsulların qablaşdırılması üçün 

Süd və süd məhsullarının qablaşdırılması üçün 

Ə

t və ət məhsullarının qablaşdırılması üçün Dondurulmuş giləmeyvə və tərəvəz məhsullarının saxlanılmasında 

Quru məhsulların qablaşdırılması üçün 

 

96.

 Alüminium və qalay zər vərəqləri nə məqsədlə istifadə olunur? 

Süd və süd məhsullarının qablaşdırılması üçün 

Ə

t və ət məhsullarının qablaşdırılması üçün Dondurulmuş giləmeyvə və tərəvəz məhsullarının saxlanılmasında 

Quru məhsulların qablaşdırılması üçün 

Qənnadı məmulatlarını, çayı qablaşdırmaq üçün 

 

97. aşə müəssisələrində hansı qablardan istifadə olunmur? 

Çini qablardan 

Mis qablardan 

Ş

üşə qablardan Paslanmayan polad qablardan 

Plastik qablardan  

21 

 

98. Nə üçün istehsalatda mis qablardan  demək olar ki, istifadə olunmur? 

Tez oksidləşir 

Mikroorqanizmlərlə tez çirklənməyə məruz qalır  

Tez soyuyur 

Tez qızır 

Düz cavab yoxdur 

 

99.

 Müstəsna hal kimi, mis qablardan qənnadı sexlərində nə məqsədlə istifadə olunur? 

 

Şirə və mürəbbə qaynatmaq üçün  

Krem hazırlamaq üçün  

Xəmiri  bişirmək üçün 

Düz cavab yoxdur 

Səhv cavab yoxdur 

 

100.  Sinklənmiş dəmirdən olan qablar nə məqsədlə istifadə olunur? 

Yeməyin saxlanması və hazırlanması üçün 

Quru dənəvər məhsulları və suyu saxlamaq olar 

Krem hazırlamaq üçün  

Düz cavab yoxdur 

Səhv cavab yoxdur 

 

101.

  Qida sənayesində hansı materialdan olan qablardan istifadə etmək olar? 

Sinklənmiş dəmirdən  

misdən 

Dəmir və cuğundan Paslanmayan poladdan 

Sinklənmiş dəmirdən 

 

102.

  Yeməkxana alətlərinin hazırlanması üçün ən cox hansı metaldan istifadə olunur? 

Platin  


Qalay  

Melxior 


Deyilənlərin hamısından 

Deyilənlərin heç birindən 

 

 


22 

 

103.  Elektroplitələr hansı avadanlıqlara aid edilir?  

Mexaniki avadanlıqlara 

stilik avadanlıqlarına 

Soyutma avadanlıqlarına 

Qeyri-mexaniki avadanlıqlara 

Hec birinə  

104.

   Kulinar emalının düzğün aparılmaması nəyə səbəb olur? 

 qida  maddələrinin,  vitaminlərin,  mineral  maddələrin  əhəmiyyətli  dərəcədə 

itirilməsinə 

yarımfabrikatların və hazır xörəklərin çirklənməsinə 

məhsulun keyfiyyətini dəyişilməsinə  

Deyilənlərin heç birinə 

Deyilənlərin hamısına 

 

105.  aşə  müəssisələrində  xörəklərin  və  kulinar  məmulatlarının  hazırlanmasında  gedə

müxtəlif texnoloji prosesləri əsasən hansı mərhələlərə ayırmaq olar:  

mexaniki və isti kulinar emalına 

mexaniki və soyuq kulinar emalına 

isti və soyuq kulinar emalına 

səhv cavab yoxdur 

düz cavab yoxdur 

 

106.

  Məhsulun  donunun  açılmasını,  onun  müxtəlif  çirklənmələrdən  və  yeyilməyə

hissələrdən təmizlənməsini, yumanı, islatmanı (duzlu ət və balıq üçün), qidalıq dəyərinə 

görə məhsulun hissələrə ayrılmasını, ona müvafiq forma, ölçü verilməsini və s. nəzərdə 

tutan emal növü hansıdır. 

sti emal 

Mexaniki emal 

Qənnadı məhsullarının isti emalı  

Səhv cavab yoxdur 

Düz cavab yoxdur 

 

107.

  aşə  müəssisələrinin  yarımfabrikatlar  hazırlanan  sexlərində  təmizlənmiş  kartofu 

hansı məhlulla isladırlar ki, qaralmasın? 

 1%-li natrium-bisulfit (Na

2

SO

3) məhlulu ilə  

23 

 

2%-li sirkə turşusu məhlulu ilə 3%-li sulfat turşusu məhlulu ilə  

2%-li qələvi məhlulu ilə 

1%-li xörək duzu məhlulu ilə 

  

108.  Məhsulun istilik emalının aparılmasının  əsas məqsədi hansıdır? 

qidaya müəyyən orqanoleptiki xassə vermək,  

onun bioloji qidalıq dəyərini saxlamaq,  

həmçinin mikroorqanizmləri məhv etmək 

Deyilənlərin hamısı 

Deyilənlərin hec biri  

 

109.

  Yağlı məhsullarda mikroblar nəyə görə  daha çox sağ qalır? 

çünki yağlar istiliyi pis keçirir 

çünki yağlar istiliyi yaxşı keçirir 

yağın tərkibində mikroorqanizmləri qoruyan maddə vardır 

Səhv cavab yoxdur 

Düz cavab yoxdur 

 

110.

  Bütün istilik emalı üsullarından ərzaq məhsullarına daha yaxşı bakteriosid effekt verəni 

hansı növ bişirilmədir 

suda bişirmə 

qızartma 

pörtlətmə 

qurudulma 

deyilənlərin hamısı 

 

111.

  Əksər qida məhsullarında istilik emalı zamanı hansı vitamininin aktivliyi demək olar ki 

bütövlükdə saxlanılır? 

A vitamininin 

B vitaminin 

C vitaminin 

E vitaminin 

D vitaminin 

 

112.

  Ətdə olan B qrupu vitaminləri müxtəlif növ istilik emalında necə faiz qalır? 


24 

 

15%-dən 20%-ə qədər 40%-dən 85%-ə qədər 

10%-dən 30%-ə qədər 

40%-dən 50%-ə qədər 

Düz cavab yoxdur 

 

113.

  Bitki məhsullarının bişirməsi zamanı B

1

, B

2

 vitaminləri necə faiz saxlanılır 

30%-ə qədər  

80%-ə qədər  

10%-ə qədər  

50%-ə qədər  

40%-ə qədər  

 

114.

  Kulinar emal zamanı C vitamini necə faizə qədər azalır ? 

50%-ə qədər azalır 

10%-ə qədər azalır 

30%-ə qədər azalır 

80%-ə qədər azalır 

Düz cavab yoxdur 

 

115.

  Hansı xörəklərin isti emal zamanı mikroorqanizmlərlə yoluxma minimuma çatır? 

Duru xörəklərin 

Qarnirlərin 

kinci xörəklərin 

Salatların 

 

Düz cavab yoxdur  

116.

  sti birinci və ikinci xörəklər plitənin üzərində və ya marmitdə ən çoxunecə saat qala 

bilər? 

 2-3 saat müddətində 

3-6 saat müddətində 

6-8 saat müddətində 

0.5-1 saat müddətində 

4-5 saat müddətində 

 


25 

 

117.  2-3  saat  müddətində  satılmayan  xörəkləri  ancaq  8

o

C  temperaturadan  aşağı 

temperaturada ən çoxu necə saat  saxlamağa icazə verilir? 

12 saat  

24 saat 

36 saat 


48 saat 

düz cavab yoxdur 

 


Каталог: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı

Yüklə 307,67 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə