2963#01#Y17#01 Yekun imtahan (qiyabi) testinin sualları Fәnn : 2963 Heyvandarlığın әsasları vә kәnd tәsәrrüfatıYüklə 13,35 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/5
tarix17.04.2017
ölçüsü13,35 Kb.
  1   2   3   4   5

1
2
3
4
5
2963#01#Y17#01 Yekun imtahan (qiyabi) testinin sualları
Fәnn : 2963 "Heyvandarlığın әsasları vә kәnd tәsәrrüfatı
Hansı heyvan tez yetişkәnlik xüsusiyyәti ilә deyil, yüksәk mәhsuldarlıq xüsusiyyәti ilә seçilir?
Hansı heyvanlar tez yetişkәnlik xüsusiyyәtinә malikdir?
Azәrbaycanda damazlıq işi hansı dövrdә tәşәkkül tapmışdır?
“Heyvandarlığın әsasları kәnd tәsәrrüfatı heyvanlarının anatomiyası vә fiziologiyası” fәnninin öyrәnmә obyektinә aşağıdakılardan hansı daxil deyil?
Respublika alimlәrinin vә tәsәrrüfat mütәxәssislәrinin birlikdә hәyata keçirdiklәri mәqsәdyönlü damazlıq vә seleksiya içinin nәticәsindә hansı
qoyun
quş
inәk

donuz
qoyun, quş, donuz, inәk
heç biri
qaramal
qoyun, donuz, quşlar

camış, donuz
mal, qoyun
XXI әsrdә
XII әsrdә
XV әsrdә
X әsrdә
XIX әsrin sonu

Kәnd tәsәrrüfatı heyvanlarının yetişmә texnikası
Әsas heyvan cinslәrinin xüsusiyyәtlәri
Damazlıq işinin әsasları
Heyvanlarının yemlәnmәsinin әsasları
Heyvan xәstәliklәrinin müalicәsi


6
7
8
9
yüksәk mәhsuldar qaramal cinsi yaradılmışdır?
Respublika alimlәrinin vә tәsәrrüfat mütәxәssislәrinin birlikdә hәyata keçirdiklәri mәqsәdyönlü damazlıq vә seleksiya içinin nәticәsindә hansı
yüksәk mәhsuldar camış cinsi alınmışdır?
Respublika alimlәrinin vә tәsәrrüfat mütәxәssislәrinin birlikdә hәyata keçirdiklәri mәqsәdyönlü damazlıq vә seleksiya işinin nәticәsindә hansı
yüksәk mәhsuldar qoyun cinsi alınmışdır?
Hansı malların çarpazlaşması nәticәsindә XIX әsrdә “dubari” adlı qaramal yetişmişdir?
Heyvandarlığın әsas sahәlәri hansılardır? 1. Maldarlıq 2. Donuzçuluq 3. Qoyunçuluq 4. Atçılıq 5. Quşçuluq
“Sarolı”
“Qafqaz”
“Saraca”
“Qonur Qafqaz”

“Altay”
“Simmental”
“Qonur Qafqaz”
“Qara­ala”
“Qafqaz”

”Hallovey”
Altay
Qafqaz
Qroznı
Askaniya
Azәrbaycan dağ merinosu

qara ala mal ilә tagilin buğalarının
hürküclü zebu malının çarpazlaşdırılmasından
Lebedin buğaları ilә Qonur Qafqaz cinsinin inәklәrinin
qara ala malı ilә kiçik Qafqaz malının buğalarının
hürküclü zebu malı ilә kiçik Qafqaz malının buğalarının

1:2:3:4:5

0.04380787037037037

10
11
12
13
14
Quşçuluq nәyin istehsal mәnbәyidir?
Donuzçuluq nәyin istehsal mәnbәyidir?
Qoyunçuluq nәyin istehsal mәnbәyidir?
Maldarlıq nәyin istehsal mәnbәyidir?
Bunlardan hansı nәsildir?
2:3:4:5
yalnız 1
0.08611111111111112
yumurta, yun
әt, yun
tük, yun
yumurta, әt

süd, әt
tük
yumurta
süd
yun
әt

süd, әt
tük, yun
yumurta, әt
әt, yun

yumurta, tük
tük, yun
әt, yun
süd, yun
süd, әt

yumurta, әt

15
16
17
18
Bunlardan hansı tipdir?
Bunlardan hansı cins qrupudur?
Bunlardan hansı şaxәdir?
Bunlardan hansı xәttdir?
Yüksәk keyfiyyәtli ana heyvandan әmәlә gәlmiş xarakterik әlamәtlәrә malik olan heyvan qrupu
Cinsin müәyyәn iqlim vә zona şәraitindә yetişdirilmәyә uyğunlaşan qrupu

Cinsin yaradılması prosesindә iştirak edәn, lakin yeni yaranmış cinsә mәxsus davamlı әlamәtlәri olmayan heyvan qrupu
Cins daxilindә bir­birindәn mәhsuldarlıq istiqamәtinә vә mәhsuldarlıq sәviyyәsinә görә fәrqlәnәn qruplar
Cinsin başqa ölkәdә yetişdirilәn әsas cinsin әlamәtlәrindәn fәrqlәnәn bәzi başqa әlamәtlәri olan böyük bir qrupu
Yüksәk keyfiyyәtli ana heyvandan әmәlә gәlmiş xarakterik әlamәtlәrә malik olan heyvan qrupu
Cins daxilindә bir­birindәn mәhsuldarlıq istiqamәtinә vә mәhsuldarlıq sәviyyәsinә görә fәrqlәnәn qruplar

Cinsin yaradılması prosesindә iştirak edәn, lakin yeni yaranmış cinsә mәxsus davamlı әlamәtlәri olmayan heyvan qrupu
Cinsin müәyyәn iqlim vә zona şәraitindә yetişdirilmәyә uyğunlaşan qrupu
Cinsin başqa ölkәdә yetişdirilәn әsas cinsin әlamәtlәrindәn fәrqlәnәn bәzi başqa әlamәtlәri olan böyük bir qrupu
Yüksәk keyfiyyәtli ana heyvandan әmәlә gәlmiş xarakterik әlamәtlәrә malik olan heyvan qrupu
Cinsin yaradılması prosesindә iştirak edәn, lakin yeni yaranmış cinsә mәxsus davamlı әlamәtlәri olmayan heyvan qrupu

Cins daxilindә bir­birindәn mәhsuldarlıq istiqamәtinә vә mәhsuldarlıq sәviyyәsinә görә fәrqlәnәn qruplar
Cinsin müәyyәn iqlim vә zona şәraitindә yetişdirilmәyә uyğunlaşan qrupu
Cinsin başqa ölkәdә yetişdirilәn әsas cinsin әlamәtlәrindәn fәrqlәnәn bәzi başqa әlamәtlәri olan böyük bir qrupu
Yüksәk keyfiyyәtli ana heyvandan әmәlә gәlmiş xarakterik әlamәtlәrә malik olan heyvan qrupu
Cinsin başqa ölkәdә yetişdirilәn әsas cinsin әlamәtlәrindәn fәrqlәnәn bәzi başqa әlamәtlәri olan böyük bir qrupu

Cins daxilindә bir­birindәn mәhsuldarlıq istiqamәtinә vә mәhsuldarlıq sәviyyәsinә görә fәrqlәnәn qruplar
Cinsin müәyyәn iqlim vә zona şәraitindә yetişdirilmәyә uyğunlaşan qrupu
Cinsin yaradılması prosesindә iştirak edәn, lakin yeni yaranmış cinsә mәxsus davamlı әlamәtlәri olmayan heyvan qrupu
Cins daxilindә bir­birindәn mәhsuldarlıq istiqamәtinә vә mәhsuldarlıq sәviyyәsinә görә fәrqlәnәn qruplar
Cinsin daxilindә görkәmli bir әcdaddan әmәlә gәlmiş, mühüm tәsәrrüfat әlamәtlәrinә görә ona oxşayan cinsin daxilindә özünәmәxsus keyfiyyәt xüsusiyyәtlәri olan
heyvan qrupu

Cinsin başqa ölkәdә yetişdirilәn әsas cinsin әlamәtlәrindәn fәrqlәnәn bәzi başqa әlamәtlәri olan böyük bir qrupu an heyvan qrupu
Yüksәk keyfiyyәtli ana heyvandan әmәlә gәlmiş xarakterik әlamәtlәrә malik olan
Cinsin yaradılması prosesindә iştirak edәn, lakin yeni yaranmış cinsә mәxsus davamlı әlamәtlәri olmayan heyvan qrupu

19
20
21
22
23
Bunlardan hansı ailәdir?
İnsan әmәyinin mәhsulu olub, ümumi әcdada malik olmaları, faydalı tәssәrrüfat, bioloji vә eksteryer әlamәtlәrinin oxşarlığı ilә xarakterizә olunan
öz әlamәt vә keyfiyyәtlәrini davamlı surәtdә nәslә keçirәn, artırılmaq üçün kifayәt qәdәr saya malik olan növdaxili heyvan qrupuna nә deyilir?
Cinsin müәyyәn iqlim vә zona şәraitindә yetişdirilmәyә uyğunlaşan qrupu nәdir?
Cinsin yaradılması prosesindә iştirak edәn, lakin yeni yaranmış cinsә mәxsus davamlı әlamәtlәri olmayan böyük heyvan qrupuna nә deyilir?
Cinsin başqa ölkәdә yetişdirilәn әsas cinsin әlamәtlәrindәn fәrqlәnәn bәzi başqa әlamәtlәri olan qrupuna nә deyilir?
Cinsin başqa ölkәdә yetişdirilәn әsas cinsin әlamәtlәrindәn fәrqlәnәn bәzi başqa әlamәtlәri olan böyük bir qrupu
Yüksәk keyfiyyәtli ana heyvandan әmәlә gәlmiş xarakterik әlamәtlәrә malik olan heyvan qrupu

Cins daxilindә bir­birindәn mәhsuldarlıq istiqamәtinә vә mәhsuldarlıq sәviyyәsinә görә fәrqlәnәn qruplar
Cinsin müәyyәn iqlim vә zona şәraitindә yetişdirilmәyә uyğunlaşan qrupu
Cinsin yaradılması prosesindә iştirak edәn, lakin yeni yaranmış cinsә mәxsus davamlı әlamәtlәri olmayan heyvan qrupu
Şaxә
Cins

Xәtt
Ailә
Nәsil
Şaxә
Nәsil

Ailә
Cins
Xәtt
Şaxә
Cins qrupu

Ailә
Nәsil
Xәtt
Ailә
Cins
Xәtt


24
25
26
27
Cinsin daxilindә görkәmli bir әcdaddan (törәdicidәn) әmәlә gәlmiş, mühüm tәsәrrüfat әlamәtlәrinә görә ona oxşayan cinsin daxilindә özünә
mәxsus keyfiyyәt xüsusiyyәtlәri olan heyvan qrupuna nә deyilir?
Yüksәk keyfiyyәtli ana heyvandan әmәlә gәlmiş xarakterik әlamәtlәrә malik olan heyvan qrupu hansıdır?
Cins nәyә deyilir?
Uzun müddәt üzәrindә damazlıq işlәri aparılmış, mәhsuldarlığına vә digәr faydalı tәsәrrüfat әlamәtlәrinә görә ixtisaslaşdırılmış, tәkmillәşdirilmiş
vә әn yüksәk sәviyyәyә çatdırılmış çinslәrә nә deyilir?
Şaxә

Nәsil
Şaxә
Xәtt

Ailә
Nәsil
Cins
Şaxә
Ailә

Nәsil
Cins qrupu
Xәtt
Cinsin daxilindә görkәmli bir әcdaddan (törәdicidәn) әmәlә gәlmiş, mühüm tәsәrrüfat әlamәtlәrinә görә ona oxşayan cinsin daxilindә özünә mәxsus keyfiyyәt
xüsusiyyәtlәri olan heyvan qrupuna
İnsan әmәyinin mәhsulu olub, ümumi әcdada malik olmaları, faydalı tәssәrrüfat, bioloji vә eksteryer әlamәtlәrinin oxşarlığı ilә xarakterizә olunana öz әlamәt vә
keyfiyyәtlәriini davamlı surәtdә nәslә keçirәn, artırılmaq üçün kifayәt qәdәr saya malik olan növdaxili heyvan qrupuna

Cinsin yaradılması prosesindә iştirak edәn, lakin yeni yaranmış cinsә mәxsus davamlı әlamәtlәri olmayan böyük heyvan qrupuna
Cinsin müәyyәn iqlim vә zona şәraitindә yetişdirilmәyә uyğunlaşan qrupuna
Cinsin başqa ölkәdә yetişdirilәn әsas cinsin әlamәtlәrindәn fәrqlәnәn bәzi başqa әlamәtlәri olan qrupuna
әtlik cinslәr
zavod cinsi

keçid
primitiv
qarışıq cinslәr

28
29
30
31
32
Zavod cinsi nәyә deyilir?
Primitiv cinslәrlә mәdәni cinslәr arasında keçid tәşkil edәn cins hansıdır?
Uzun müqddәt üzәrindә damazlıq işlәri aparılmış, mәhsuldarlığına vә digәr faydalı tәsәrrüfat әlamәtlәrinә görә ixtisasalaşdırılmış,
tәkmillәşdirilmәş vә әn yüksәk sәviyyәyә çatdırılmış çinslәrә nә deyilir?
Arqalinin vәtәni haradır?
Arkarın vәtәni haradır?
Cinsin daxilindә görkәmli bir әcdaddan (törәdicidәn) әmәlә gәlmiş, mühüm tәsәrrüfat әlamәtlәrinә görә ona oxşayan cinsin daxilindә özünә mәxsus keyfiyyәt
xüsusiyyәtlәri olan heyvan qrupuna
İnsan әmәyinin mәhsulu olub, ümumi әcdada malik olmaları, faydalı tәssәrrüfat, bioloji vә eksteryer әlamәtlәrinin oxşarlığı ilә xarakterizә olunana öz әlamәt vә
keyfiyyәtlәriini davamlı surәtdә nәslә keçirәn, artırılmaq üçün kifayәt qәdәr saya malik olan növdaxili heyvan qrupuna
Cinsin yaradılması prosesindә iştirak edәn, lakin yeni yaranmış cinsә mәxsus davamlı әlamәtlәri olmayan böyük heyvan qrupuna
Uzun müddәt üzәrindә damazlıq işlәri aparılmış, mәhsuldarlığına vә digәr faydalı tәsәrrüfat әlamәtlәrinә görә ixtisaslaşdırılmış, tәkmillәşdirilmiş vә әn yüksәk sәviyyәyә
çatdırılmış cinslәrә

Cinsin başqa ölkәdә yetişdirilәn әsas cinsin әlamәtlәrindәn fәrqlәnәn bәzi başqa әlamәtlәri olan qrupuna
әtlik cinslәr
keçid cinslәr

primitiv
zavod cinsi
qarışıq cinslәr
әtlik cinslәr
zavod cinsi

primitiv
keçid
qarışıq cinslәr
Amerika
Orta Asiya

Avstraliya
Cәnubi Avropa
Әrәbistan
Әrәbistan


33
34
35
36
37
Muflonun vәtәni haradır?
Cinsin struktur vahidi hansılardır?
Cins әmәlә gәlmәnin әsas amillәri hansılardır?
Ev keçilәrinin әcdadı hansılardır?
Damazlıq sәviyyәsinә görә cinslәr neçә yerә ayrılır?
Cәnub­Qәrbi Asiya

Amerika
Cәnubi Avropa
Avstraliya
Әrәbistan
Cәnubi Avropa

Avstraliya
Amerika
Hindistan
seleksiya üsulları, tәsәrrüfat xüsusiyyәtlәri
nәsil, tip, şaxә, xәtt, ailә

irsiyyәt, damazlıq xüsusiyyәtlәri
mәhsuldarlıq, keyfiyyәt
әcdad, genetik әsaslar
heyvanların irsi xüsusiyyәtlәri, heyvanların keciçi xәstәliklәri
tәbii şәrait, sosial­iqtisadi şәrait, insan әmәyi, heyvanların irsi xüsusiyyәtlәri

sosial­iqtisadi şәrait, heyvanların keciçi xәstәliklәri
tәbii şәrait, heyvanların keciçi olmayan xәstәliklәri
insan әmәyi, heyvani mәhsulların növlәri
Vәhşi tur
Zebular
Vәhşi dağ keçilәri

Camış
Lamalar

38
39
40
41
Mazolayaqlılara hansılar aiddir? 1. Donuz 2. At 3. Keçi 4.Dәvәlәr 5. Qaramal 6. Lamalar
Ev toyuqlarının әcdadı nә hesab edilir?
Donuzların әcdadı nә hesab edilir?
Qoyunların әcdadı hansılardır?
nәsil, şaxә
zavod, keçid, primitiv

tәkmillәşdirilmiş
ixtisaslaşdırılmış
qrup, yarımqrup
0.17013888888888887
0.1708333333333333

0.1277777777777778
0.04305555555555556
0.2125
qaurlar
bankiv toyuqları

arkarlar
muflonlar
arqalilәr
qaurlar
vәhşi qabanlar

arkarlar
muflonlar
arqalilәr
Tur
Muflon

Lamalar
Keçi
Maral

42
43
44
45
46
Qaramalın әcdadı nә hesab edilir?
Bunlardan hansı sudaüzәnlәr dәstәsinә aiddir?
Bunlardan hansı tәkdırnaqlılara aiddir? 1. Donuz 2. At 3. Keçi 4.Qoyun 5. Qaramal 6. Eşşәk
Bunlardan hansı cütdırnaqlılara aid deyil? 1. Donuz 2. At 3. Keçi 4.Qoyun 5. Qaramal 6. Eşşәk
Bunlardan hansı cütdırnaqlılara aiddir? 1. Donuz 2. At 3. Keçi 4.Qoyun 5. Qaramal 6. Eşşәk
qaur
vәhşi tur

yak
zebu
bantenq
yaklar
qazlar vә ördәklәr

toyuqlar
hinduşkalar
sesarkalar
0.1708333333333333
0.08750000000000001

0.1277777777777778
0.04305555555555556
0.2125
0.1708333333333333
0.08750000000000001

0.1277777777777778
0.04305555555555556
0.2125
2:3:4:6
1:3:4:5

1:3:4:6
1:2:3:4

47
48
49
50
51
Bunlardan hansı gövşәyәnlәrә aiddir? 1. Donuz 2. Maral 3. Keçi 4.Qoyun 5. Qaramal 6. Camış
Bunlardan hansı gövşәmәyәnlәrә aiddir?
İnfantilizm nәdir?
Embrionalizm nәdir?
Heyvandarlıqda böyümәnin sürәti neçә üsulla tәyin edilir?
1: 2:3:5
1:2:3:4:6
2:3:4:5:6

1:3:4:5:6
1:2:3:4:5
1: 2:3:5:6
qaramal
donuz

keçi
maral
qoyun
Heç biri
heyvanlar postembrional inkişaf dövründә qida maddәlәrindәn vә vitaminlәrdәn korluq cәkdikdә yaranan qeyri­normallıq

embrional inkişaf dövründә boğaz heyvanların yemlәndirilmәsindә hәddәn artıq qida maddәlәrindәn vә vitaminlәrdәn istifadә edilmәsi nәticәsindә balada olan qüsur
embrional inkişaf dövründә boğaz heyvanların qida maddәlәrindәn vә vitaminlәrdәn korluq çәkdikdә balada olan anormallıq
heyvanların postembrional inkişaf dövründә hәddәn artıq vitaminlәrlә bәslәnmәsi
heç biri
embrional inkişaf dövründә boğaz heyvanların qida maddәlәrindәn vә vitaminlәrdәn korluq çәkdikdә balada olan anormallıq

embrional inkişaf dövründә boğaz heyvanların yemlәndirilmәsindә hәddәn artıq qida maddәlәrindәn vә vitaminlәrdәn istifadә edilmәsi nәticәsindә balada olan qüsurlar
postembrional inkişaf dövründә heyvanların qida maddәlәrindәn vә vitaminlәrdәn korluq çәkdikdә olan anormallıq
heyvanların postembrional inkişaf dövründә hәddәn artıq vitaminlәrlә bәslәnmәsi
6.0
2.0


52
53
54
55
Konstitusiya tiplәrinin formalaşmasına tәsir edәn amillәr hansılardır?
Bunlardan hansı boş konstitusiya tipinә aiddir?
Bunların hansı kobud konstitusiya tipinә aiddir?
Bunların hansı incә konstitusiya tipinә aiddir?

1.0
2.0
5.0
heyvanların xarici amillәrin tәsirinә vә xәstәliklәrә dözümsüzlüyü
irsiyyәt, istiqamәrli bәslәmә, yetişmә üsulları

gec yetişkәnlik, mәhsuldarlıq
bәdәn yağının vә iç piyinin miqdarı
heyvanların әzәlәlәri vә dәrialtı piy tәbәqәsinin zәif inkişafı
Heç bir variant düzgün deyil
Sümüklәr kövrәk, әzәlәlәr boş, dәrialtı piy tәbәqәlәri yaxşı inkişaflı, tüklәri sıx olur

Sümüklәr ağır bә kobud, әzәlәlәr möhkәm vә hәcmli, dәrilәr qalın vә möhkәm, tüklәr yoğun olur
Sümüklәr yaxşı inkişaf etmiş, möhkәm әzәlәlәr, dәrialtı piy tәbәqәsi zәif inkişaf etmiş, oynaqlar, vәtәrlәr vә bağlar yaxşı inkişaf etmiş, dәrilәri sıx vә elastik, tüklәr sıx vә
parlaq
Sümüklәr nazik, әzәlәlәr vә dәrialtı piy tәbәqәsi zәif inkişaf etmiş, dәrilәri nazik vә elastik, qan damarları aydın görünәn, tüklәri nazik vә seyrәk olur
Heç biri
Sümüklәr ağır vә kobud, әzәlәlәr möhkәm vә hәcmli, dәrilәr qalın vә möhkәm, tüklәr yoğun olur

Sümüklәr nazik, әzәlәlәr vә dәrialtı piy tәbәqәsi zәif inkişaf etmiş, dәrilәri nazik vә elastik, qan damarları aydın görünәn, tüklәri nazik vә seyrәk olur
Sümüklәr yaxşı inkişaf etmiş, möhkәm әzәlәlәr, dәrialtı piy tәbәqәsi zәif inkişaf etmiş, oynaqlar, vәtәrlәr vә bağlar yaxşı inkişaf etmiş, dәrilәri sıx vә elastik, tüklәr sıx vә
parlaq
Sümüklәr kövrәk, әzәlәlәr boş, dәrialtı piy tәbәqәlәri yaxşı inkişaflı, tüklәri sıx olur
Variantların hamısı doğrudur
Sümüklәr nazik, әzәlәlәr vә dәrialtı piy tәbәqәsi zәif inkişaf etmiş, dәrilәri nazik vә elastik, qan damarları aydın görünәn, tüklәri nazik vә seyrәk olur

Sümüklәr ağır bә kobud, әzәlәlәr möhkәm vә hәcmli, dәrilәr qalın vә möhkәm, tüklәr yoğun olur
Sümüklәr yaxşı inkişaf etmiş, möhkәm әzәlәlәr, dәrialtı piy tәbәqәsi zәif inkişaf etmiş, oynaqlar, vәtәrlәr vә bağlar yaxşı inkişaf etmiş, dәrilәri sıx vә elastik, tüklәr sıx vә
parlaq
Sümüklәr kövrәk, әzәlәlәr boş, dәrialtı piy tәbәqәlәri yaxşı inkişaflı, tüklәri sıx olur

56
57
58
59
60
Bunların hansı sıx konstitusiya tipinә aiddir?
Bonitirә nәdir?
Heyvan orqanizminin daxili, fizioloji, histoloji vә biokimyәvi xüsusiyyәtlәri onun konstitusiyası vә mәhsuldarlığı ilә birgә nә adlanır?
Yoxlama dövrü әrzindәki çәki artımının yoxlama dövrünün әvvәlindәki çәkiyә faizlә nisbәtinә nә deyilir?
Sәrgi kondisiyası nә ilә sәciyyәlәnir?
Heç biri
Sümüklәr yaxşı inkişaf etmiş, möhkәm әzәlәlәr, dәrialtı piy tәbәqәsi zәif inkişaf etmiş, oynaqlar, vәtәrlәr vә bağlar yaxşı inkişaf etmiş, dәrilәri sıx vә elastik, tüklәr sıx vә
parlaq

Sümüklәr nazik, әzәlәlәr vә dәrialtı piy tәbәqәsi zәif inkişaf etmiş, dәrilәri nazik vә elastik, qan damarları aydın görünәn, tüklәri nazik vә seyrәk olur
Sümüklәr ağır bә kobud, әzәlәlәr möhkәm vә hәcmli, dәrilәr qalın vә möhkәm, tüklәr yoğun olur
Sümüklәr kövrәk, әzәlәlәr boş, dәrialtı piy tәbәqәlәri yaxşı inkişaflı, tüklәri sıx olur
yeni cinsin yaranması
çoxaldılma üsulu
tәsnifat
kompleks qiymәtlәndirmә

heyvanın mәnşәyi
cins
interyer

kondisiya
eksteryer
tәsnifat
mәhsuldarlıq
nisbi artım

kondisiya
mütlәq artım
köklük dәrәcәsi
aşağı köklük dәrәcәsi ilә
ortadan yuxarı köklük dәrәcәsi ilә

orqanizmin daxili quruluşu vә funksiyası ilә

61
62
63
64
65
İş kondisiyası nә ilә sәciyyәlәnir?
Bordaq kondisiyası nә ilә sәciyyәlәnir?
Hansı kondisiyalar var?
Kondisiya nәdir?
Heyvanların interyeri nәdir?
yüksәk köklük dәrәcәsi ilә
heyvanın xarıcı görünüşü vә bәdәn quruluşu ilә
aşağı köklük dәrәcәsi ilә
orta köklük dәrәcәsi ilә

orqanizmin daxili quruluşu vә funksiyası ilә
yüksәk köklük dәrәcәsi ilә
heyvanın xarıcı görünüşü vә bәdәn quruluşu ilә
aşağı köklük dәrәcәsi ilә
yüksәk köklük dәrәcәsi ilә

heyvanın xarıcı görünüşü vә bәdәn quruluşu ilә
orqanizmin daxili quruluşu vә funksiyası ilә
orta köklük dәrәcәsi ilә
sıx, sәrgi, işçi
zavod, sәrgi, bordaq, işçi

kobud, incә, işçi
kobud, incә, sıx, boş
zavod, bordaq, incә
infantilizm
köklük dәrәcәsi

interyer
konstitusiya
eksteryer
heç biri


66
67
68
69
70
Heyvanların konstitusiyası nәyә әsasәn müәyyәn edilir?
İnteryer dedikdә nә başa düşülür?
Heyvanların eksteryerinin öyrәnilmәsinin somatoqrafik üsulu nәdәn ibarәtdir?
Heyvanların eksteryerinin öyrәnilmәsinin somatormetik üsulu nәdәn ibarәtdir?
Heyvanların eksteryerinin öyrәnilmәsinin tәsviri üsulu nәdәn ibarәtdir?
orqanizmin daxili quruluşu vә funksiyası

köklük dәrәcәsi
heyvanın xarıcı görünüşü vә bәdәn quruluşu
infantilizm
Köklük dәrәcәsinә görә
Xarici görünüş, hüceyrәlәrin, toxumaların vә bütövlükdә orqanizmin quruluşuna vә funksiyasına görә

Heyvanın әcdadına görә
Orqanların vә toxumaların anatomik vә histoloji quruluşuna görә
Heyvanın mәhsuldarlığına görә
köklük dәrәcәsi müәyyәn edilir
orqanların vә toxumaların anatomik vә histoloji quruluşu, heyvanların morfoloji vә fizioloji xüsusiyyәtlәri, daha doğrusu orqanizmin daxili quruluşu vә funksiyası

Heyvanın әcdadı müәyyәnlә edilir
bәdәnin ayrı­ayrı hissәlәrinin diqqәtlә nәzәrdәn keçirilmәsi
Heyvanın vә mәhsuldarlığı müәyyәn edilir
köklük dәrәcәsinin müәyyәn edilmәsi
fotoşәklinin çәkilmәsi

bәdәn hissәlәrinin ölçülmәsi
bәdәn quruluşunun diqqәtlә nәzәrdәn keçirilmәsi
diri çәkisinin müәyyәn edilmәsi
köklük dәrәcәsinin müәyyәn edilmәsi
bәdәn hissәlәrinin ölçülmәsindәn

fotoşәklinin çәkilmәsi
bәdәn quruluşunun diqqәtlә nәzәrdәn keçirilmәsi
diri çәkisinin müәyyәn edilmәsi

71
72
73
74
Heyvanların eksteryerinin öyrәnilmәsi üsulları hansılardır?
Eksteryer nә demәkdir?
Boş konstitusiya tipinә mәnsub olan heyvanlar hansılardır?
Kobud konstitusiya tipinә mәnsub olan heyvanlar hansılardır?
bәdәn hissәlәrinin ölçülmәsi
fotoşәklinin çәkilmәsi
bәdәn quruluşunun diqqәtlә nәzәrdәn keçirilmәsi

diri çәkisinin müәyyәn edilmәsi
köklük dәrәcәsinin müәyyәn edilmәsi
Laborator
Kimyәvi
Tәsviri , somatormetik, somatoqrafik

Biokimyәvi
Orqanoleptiki
xәstәliklәrә qarşı dözümlülük
xarici amillәrin tәsirinә davamlılıq
heyvanın mәhsuldarlığı
damazlıq keyfiyyәti
heyvanın xarici görünüşü vә bәdәn quruluşunun forması

xarici amillәrin tәsirinә vә xәstәliklәrә dözümsüz
gec yetişәn vә az mәhsuldar
heç biri
sağlam, yüksәkmәhsuldar vә xarici amillәrinin tәsirinә dözmlü
sürәtlә böyüyәn vә tez kökәlәn

heç biri
xarici amillәrin tәsirinә vә xәstәliklәrә dözümsüz
sağlam, yüksәk mәhsuldar vә xarici amillәrinin tәsirinә dözmlü
gec yetişәn vә az mәhsuldar

sürәtlә böyüyәn vә tez kökәlәn

75
76
77
78
79
İncә konstitusiya tipinә mәnsub olan heyvanlar hansılardır?
Sıx konstitusiya tipinә mәnsub olan heyvanlar hansılardır?
Heyvanların konstitusiyası necә qiymәtlәndirilir?
Embrionalizm zamanı heyvanlarda hansı anormallıq yaranır?
Somatoqrafik üsulla heyvanların nәyi tәyin edilir?
heç biri
sağlam, yüksәk mәhsuldar vә xarici amillәrinin tәsirinә dözümlü
gec yetişәn vә az mәhsuldar
xarici amillәrin tәsirinә vә xәstәliklәrә dözümsüz

sürәtlә böyüyәn vә tez kökәlәn

Kataloq: application -> uploads -> 2016
2016 -> Təqdimatların hazırlanması (Powerpoint, Word, Excel)
2016 -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ Əlyazması hüququnda
2016 -> «magиstratura mяrkяzи»
2016 -> Övlяt иqtиsad unиversиtetи «magиstratura mяrkяzи» Abbasov Cavid Sadiq o
2016 -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ Əlyazması hüququnda
2016 -> İmtahanın keçiriləcəyi tarix «15» may 2016-cı il Otaq 412
2016 -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ
2016 -> 2016-cı il Otaq 412 Sıra№-si
2016 -> AZƏrbaycan respubl kasi təhs L naz rl y azərbaycan döVLƏt qt sad un vers tet mag stratura m
2016 -> Bayramov Rəşid Mahir oğlu «Dövlətin sosial siyasətinin maliyyə təminatında büdcənin rolu»

Yüklə 13,35 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə