4-mavzu: rukn va bahr tushunchalari haqida umumiy ma’lumot rejaYüklə 106,5 Kb.
səhifə1/2
tarix12.05.2023
ölçüsü106,5 Kb.
#112615
  1   2
4-mavzu Rukn va bahr


4-MAVZU: RUKN VA BAHR TUSHUNCHALARI HAQIDA UMUMIY MA’LUMOT


Reja:
1. Rukn va uning tuzilishi.
2. Bahrlarning tuzilishi va turlari.
3. Bir xil asliy ruknlardan tarkib topgan bahrlar.


Tayanch tushunchalar: bahr, rukn, ramal, hazaj, rajaz, mutaqorib, foilotun, mafoiylun, mustafilun, fauvlun, musaddas, musamman, mahzuf, solim, taqti, vasl.
Baytdagi hijolarning qisqa yoki cho'ziqligini o'zlashtirganimizdan so'ng rukn va bahr haqida tushuncha hosil qilib olishimiz kerak. Buning uchun avval bir baytni cho'ziq va qisqa hijolarga ajratib chiqamiz:


Latofatda yuzung ham gul emish, ham gulsiton ermish,
Halovatda labing ham jon-u, ham oromijon ermish.
(«Badoye ul-vasat», 264-g‘azal)La

to

fat

da

Yu

zung

ham

gul

e

mish

ham

gul

si

ton

er

mish

V

-


-


-


V

-


-


-


V

-


-


-


V

-


-


-


Ha

lo

vat

da

La

bing

ham

jo

nu

ham

o

ro

mi

jon

er

mish

V

-


-

-


V

-


-


-


V

-


-


-

V

-

-

-

Ushbu baytning chizmasi quyidagicha ekanligiga guvoh bo'ldik:


V- - - V- - - V - - - V - - -
V- - - V- - - V - - - V - - -

E’tibor qaratilsa, baytni cho'ziq va qisqa hijolarga ajratganimizda bir qisqa hijodan keyin uchta cho'ziq hijoning takrorini ko'rish mumkin: V - - - (qisqa, cho'ziq, cho'ziq, cho'ziq). Aynan mana shu bo'lak bayt tarkibida butunicha qaytarilib kelganini kuzatamiz. Takrorlanayotgan mazkur bo'lakni biz rukn deb ataymiz. Demak, ushbu baytda to'rtta rukn mavjud. Barcha ruknlarda bitta qisqa va uchta cho'ziq hijo bor. Ruknlarning takrori ikkala misrada ham bir xil. Ushbu holat baytning ohangdorligini ta’minlayapti.


Ko'rib o‘tgan misollarimizdan kelib chiqib rukn tushunchasiga quyidagicha ta'rif berish mumkin: Rukn arabcha so'z bo'lib, o'zbek tilida1 «ustun» degan ma’noni bildiradi. Aruz tizimida esa ma’lum bir hijolarning birikuvidan hosil bo'ladigan ritmik bo'lak rukn hisoblanadi. Masalan, bir cho'ziq + bir qisqa + bir cho'ziq + bir cho'ziq (- V - -) hijolar birlashsa, foilotun deb ataluvchi rukn vujudga keladi. Foilotun so'zi «faala» so'zining o'zagidan hosil qilingan bo'lib, alohida ma’no anglatmaydi. Maz­kur so'zning tarkibidagi hijolar sifatiga e'tibor qaratsak, ya’ni bo'g'inlarni cho'ziq-qisqalarga ajratsak, «fo» - cho'ziq, «i» - qisqa, «lo» - cho'ziq, «tun» - cho'ziq hijolardan iborat ekanligiga guvoh bo'lamiz.
Hijolarning takroridan ruknlar hosil bo'lgani kabi, ruknlaming muayyan tarzda takrorlanib kelishi bahrlarni vujudga keltiradi. Masalan, foilotun rukni takroridan ramal deb ataluvchi bahr, mafoiylun rukni takroridan hazaj bahri, mustaf’ilun rukni takroridan rajaz bahri hosil bo'ladi. Buni soddaroq shaklda quyidagicha tushuntirish mumkin: Aruz deganda biror oliy o'quv yurtini tushunsak, bahr deganda undagi yo'nalishlar (fakultetlar)ni tasavvur qilaylik. Bilamizki, fakultetlarning o'z nomlari bor. Demak, bahrlar ham nomlanadi. Arab aruzida 19 bahr mavjud. Turkiy aruzda esa asosan ularning 11 tasi qo'llaniladi. Shu 11 bahming ichida 4 tasi nisbatan faol bahrlardan sanaladi. Ular ramal, hazaj, rajaz, mu­taqorib bahrlaridir. Har bir fakultetning tayanch fanlari bo'lgani kabi, bahr­lar ham o‘z ustunlariga, ya’ni ruknlariga ega. Bular asliy ruknlar hisobla­nadi, tayanch fanlar o‘z ichida yana bo'limlarga bo'linganidek, har bir asliy rukn ham tarmoq ruknlarga bo'linadi. Bu haqda keyingi mavzularda batafsilroq suhbatlashamiz. Hozircha yuqorida aytib o'tilgan 4 bahrning ruknlari, ya'ni ustunlari qanday nomlanishini bilib olishimiz zarur.
Ramal bahri ruknining chizmasi quyidagichadir: - V - - (cho'ziq, qis­qa, cho‘ziq, cho'ziq). Bu rukn foilotun deb ataladi. Bir nuqtaga e’tibor bering: fo - cho'ziq, i - qisqa, lo - cho'ziq, tun - cho'ziq. Demak, rukn nomi uning chizmasini o'zida aks ettirar ekan.
Shu tariqa qolgan 3 ta bahrning ruknlari nomlari bilan ham tanishib chiqsak, quyidagicha manzara hosil bo'ladi:


T/r

Bahrlar nomi

Asliy ruknlar nomi

Chizmadagi shakli

1

Ramal

Foilotun

-V - -

2

Hazaj

Mafoiylun

V - - -

3

Rajaz

Mustaf'ilun

- - V -

4

Mutaqorib

fauvlun

V - -
Ishq soldi xonumonim ichra o’t,
La’li otashnoki jonim ichra o’t.


Ish-q(i) sol-di xo-nu-mo-nim ich-ra o’t
- V - - - V - - - V -
La’-li o-tash-no-ki jo-nim ich-ra o’t.
- V - - - V - - - V -


E’tibor berilsa, ushbu chizma - V - - (foilotun) rukni bilan mos kelyapti. Foilotun rukni 1-misrada 3 marta, 2-misrada ham 3 marta takrorlangan, faqat 3-rukn – V – (cho’ziq, qisqa, cho’ziq) shaklida bo’lib, bu holatga keyinroq to’xtalamiz. Demak, ushbu bayt ramal bahrida yaratilgan. Ruknni “/” belgisi bilan ajratamiz:
- V - - / - V - - / - V –
- V - - / - V - - / - V -


Endi e’tiborimizni baytdagi ruknlarning miqdoriga qaratamiz. Ikkala misradagi ruknlar soni 6 tani tashkil etyapti. Arab tilida bu miqdor musaddas (oltilik) deyiladi. Demak, ushbu chizma ramal bahrining musaddas shakliga oid vaznga tegishli ekan. Ana endi ruknlarning bayt tarkibida qay holatda kelishini kuzatamiz, chunki bu bayt vaznni aniqlash va nomlashda juda muhim. Baytni tahlil qilganimizda uchinchi rukn to’liq foilotun, - V - - (cho'ziq, qisqa, cho'ziq, cho'ziq) emas, balki foilun, -V- (cho'ziq, qisqa, cho'ziq) shaklida ekanligiga guvoh bo'ldik. Bu holatni oxirgi hijo tashlab yuborilganligi uchun mahzuf (oxiri tashlangan) deb ataymiz. Mahzuf ham rukn hisoblanadi, lekin asliy rukn emas. Chunki u o'zgarishga uchragan. O‘zgarishga uchragan ruknlar aruzshunoslikda tarmoq ruknlar deb ataladi.
Manzarani umumlashtirib quyidagicha xulosa qilish mumkin:

  1. ruknlar ramal bahriga tegishli;

  2. ularning baytdagi soni oltita, ya'ni musaddas;

  3. oxirgi hijo tashlab yuborilgan, ya'ni mahzuf.

Endi biz tahlil qilgan baytning vazni quyidagi nomga ega ekanligini ko'rishimiz mumkin: ramali musaddasi mahzuf.
Hazrat Navoiy qalamiga mansub yana bir baytni tahlil qilib ko'raylik:


Junun vodiysig‘a moyil ko‘rarmen joni zorimni,
Tilarmen biryo'li buzmoq buzulg'on ro‘zgorimni.Ju

nun

vo
vo

diy

Si

g‘a

mo

yil

ko'

Rar

men

jo

Ni

zo

rim

Ni

V

-

--

-

V

-

-

-

V

-

-

-

V

-

-

-

Ti

Lar

men

biryo‘

li

buz

moq

bu

Zul

g‘on

ro'

z(i)

go

rim

Ni

V

-

-

-

V

-

-

-

V

-

-

-

V

-

-

-

Endi chizmani alohida belgilasak:V - - - V - - - V- - - V - - -
V - - - V - - - V- - - V - - -

Chizmadagi belgilar jadvaldagi mafoiylun rukni bilan mos keladi. De­mak, bayt hazaj bahriga tegishli. Ruknlar soni esa sakkizta. Bu arab tili- da musamman (sakkizlik) deyiladi. Har ikkala misradagi ruknlar to'liq, tashlab yuborilmagan, bu holat solim (sog'lom) deyiladi. Ruknlar soni sakkizta ekanligini hisobga olib bayt vaznini nomlasak, uning hazaji ] musammani solim ekanligi ma lum bo'ladi.


Baytlar hijolarining chizmadagi shakli taqti deyiladi. Taqti arabcha so‘z bo'lib, o'zbek tilida «qirqish» ma’nosini bildiradi. Chunki biz har bir ruknni alohida «qirqib» olamiz:
V - - - / V - - - / V- - - / V - - -
V - - - / V - - - / V- - - / V - - -
Ruknlarning nomlarini alohida yozib chiqsak ham yuqoridagi manzaraga hamohanglikni ko'ramiz:

Yüklə 106,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə