5 Ə traf MühitinTYüklə 4,29 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/26
tarix29.05.2017
ölçüsü4,29 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

AYDH 3Ö Seysmik T

ə

dqiqat Ə

traf Mühit

ə

 v

ə Sosial-

İqtisadi Sahə

y

ə

 Tə

sirin Qiym

ə

tl

əndirilm

ə

si F

ə

sil 5 Ə

traf Mühitin T

ə

sviri 


 

Noyabr 2015-ci il 

Layih

ə

 variantı 

 Ə

traf MühitinT

ə

sviri 

Münd

ə

ricat 

5.1


 

Giriş


 ............................................................................................................................................ 5-4

 

5.2 

M

əlumat m

ə

nbə

l

əri ..................................................................................................................... 5-6

 

5.3 

Fiziki çöküntü .............................................................................................................................. 5-8

 

5.3.1


 

Geologiya v

ə

 seysmiklik ....................................................................................................... 5-8 

5.3.2


 

Meteorologiya v

ə

 iqlim ....................................................................................................... 5-10 

5.4


 

Quru mühiti ............................................................................................................................... 5-11

 

5.4.1


 

Ə

traf şə

rait .......................................................................................................................... 5-11

 

5.4.2


 

Torpaq şə

raiti, qruntlar v

ə

 çirklə

nm

ə .................................................................................. 5-13

 

5.4.3 

Qrunt v


ə

 s

əth suları ............................................................................................................ 5-15

 

5.4.4 

Havanın keyfiyyə

ti .............................................................................................................. 5-17

 

5.4.5 

Quru mühitind

ə

 s

əs-küy ..................................................................................................... 5-17

 

5.4.6 

Quru mühitinin ekologiyası

 ................................................................................................. 5-20

 

5.4.7 

Mühafiz


ə

 

Olunmuş Ərazilər v

ə

 Mühüm Ornitoloji Ərazilə

r ................................................. 5-31

 

5.5


 

D

əniz mühiti .............................................................................................................................. 5-35

 

5.5.1 

Batimetriya v

ə

 okeanoqrafiya ............................................................................................. 5-35 

5.5.2


 

D

əniz mühitinin t

ədqiqatına dair mə

lumatlar ...................................................................... 5-39

 

5.5.3 

D

ənizdibinin fiziki v

ə

 kimyə

vi mühiti ................................................................................... 5-43

 

5.5.4


 

D

ənizdibinin bioloji mühiti ................................................................................................... 5-50

 

5.5.5 

Su sütunun fiziki v

ə

 kimy


ə

vi mühiti..................................................................................... 5-55

 

5.5.6


 

Su sütununun bioloji mühiti ................................................................................................ 5-62

 

5.6


 

M

əd

ə

ni irs ................................................................................................................................. 5-78 

5.6.1


 

Qurudaarxeologiya v

ə

 m

əd

ə

ni irs ...................................................................................... 5-78 

5.6.2


 

D

ənizd

ə

 mə

d

əni irs ............................................................................................................ 5-82

 

 

 

 


AYDH 3Ö Seysmik T

ə

dqiqat Ə

traf Mühit

ə

 v

ə Sosial-

İqtisadi Sahə

y

ə

 Tə

sirin Qiym

ə

tl

əndirilm

ə

si F

ə

sil 5 Ə

traf Mühitin T

ə

sviri 


 

Noyabr 2015-ci il 

Layih

ə

 variantı 

 

Şəkill

ərin siyahısı

 

Şə

kil 5-1: 

Abşeron regionuna nisbə

t

ə

n AYDH 3Ö Seysmik Tə

dqiqat Sah

ə

si Region ...................... 5-5 

Şə

kil 5-2: 

3Ö  Seysmik  T

ə

dqiqat  Sahəsinin  yaxınlığında,  o  cümlə

d

ən,  palçıq vulkanlarının  və

  z


ə

lz

əl

ə

  mə

rk

əzl

ə

rinin  yerləşdiyi  sahə

l

ərd

ə

  seysmik xüsusiyy

ə

tlə

20,, .............................................................................................................. 5-10

 

Şəkil 5-3:

 

1 saylı Prioritet Sahə daxilind

ə

 ətraf şə

rait v


ə

 

coğrafi xüsusiyyətl

ə

r .............................. 5-12 

Şə

kil 5-4: 

2 v


ə

 

3 saylı Prioritet Sahəl

ə

r daxilində

 

ətraf şərait v

ə

 coğrafi xüsusiyyə

tl

ər ................... 5-12

 

Şəkil  5-5: 

3  saylı  Prioritet  Sahə

d

ə

  2015-ci  ildə

 

keçirilmiş  ekoloji  monitorinq  zamanı müşahidə

 

olunmuş karbohidrogenlə  çirkl

ə

nmənin fotoları.

 ........................................... 5-15

 

Şə

kil 5-6: 3Ö Seysmik Tə

dqiqat Sah

ə

nin daxilində

  y


eraltı və

 

yerüstü suların hidroqrafiya elementl

ə

ri 26,,30

 ............................................................................................................... 5-16

 

Şə

kil 5-7: 

S

əs-küyünMonitorinq Yerl

ə

ri  .......................................................................................... 5-18 

Şə

kil 5.8:  

Quşların həssaslığının icmalı

 .......................................................................................... 5-31

 

Şəkil 5-9:

 

Cə

nub-q


ə

rbi X


ə

z

ər Sahilind

ə

 yerləşə

n Mühafiz

ə

 

Olunmuş Ərazil

ə

r və

 Mühüm 


Ornitoloji Ərazilə

r v


ə

 

Quşların Miqrasiya Marşrutları ...................................................... 5-34

 

Şəkil 5-10:

 

Xə

z

ər d

ənizinin Şimal, Mə

rk

ə

zi və

 C

ənub Hövz

ə

lə

rinin yerl

əşdiyi ə

razi ......................... 5-36

 

Şə

kil 5-11:  

Mart,  Aprel,  İyun,  İyul,  Sentyabr,  Oktyabr  və

 

Noyabr  aylarında  AYDH  3Ö Seysmik T

ə

dqiqat Sahə

sind


ə

 qeyd


ə

 

alınmış səthd

əki axınlar

 ....................................... 5-38

 

Şəkil 5-12:

 

3Ö  Seysmik  Tə

dqiqat  Sah

ə

sin


ə

  müvafiq  nümun

ə

götürm


ə

  m


ə

nt

əq

ə

lə

rinin 


yerl

əşdiyi ə


razi ................................................................................................................ 5-42

 

Şəkil 5-13:

 

AYDH 3Ö Tə

dqiqat Sah

ə

sind


ə

 

Aylıq Orta Hava Temperaturu, Dəniz S

ə

thinin Temperaturu v

ə

 Də

niz S


əthinin Duzluluğu

 ..................................................................... 5-56

 

Şə

kil 5-14: 

Siy


ə

n

ək/şişqarın, kefal, nər

ə

, kilkə

 v

ə bölg

ə

 balıqlarının miqrasiya marşrutları

 ............. 5-69

 

Şə

kil 5-15: 

X

əz

ə

rə

 suitisinin yaz v

ə

 

payız miqrasiyası ..................................................................... 5-73

 

Şəkil 5-16: 

 

2010-2015-ci  illə

rd

ə  X

ə

zə

r  suitil

ə

ri  il


ə

 

əlaq

ədar  müşahidə

l

ərin  aparıldığı t

ə

xmini  sahə

l

ər  v

ə

  AYDH  3Ö  Seysmik  Tə

dqiqat  Sah

əsinin  yaxınlığında 

miq


rasiya zamanı suitilə

r üçün h


ə

ssas sah


ə

l

ər .............................................................. 5-77

 

Şəkil 5-17:

 

1-ci Prioritet sahə

si daxilind

ə

 

aşkar edilmiş arxeoloji və m

ə

də

ni irs sah

ə

l

əri ................. 5-80

 

Şəkil  5-18:  2  v

ə

  3-cü  Prioritet  sahə

l

əri  daxilind

ə

 aşkar  edilmiş  arxeoloji  və

  m


ə

d

əni  irs 

sah


ə

l

əri ........................................................................................................................... 5-81

 

Şəkil 5-19:

 

Də

nizd


ə

 m

əlum m

ə

də

ni irs sah

ə

l

əri ............................................................................... 5-84

 

Cə

dv

ə

ll

ərin siyahısı

 

C

ədv

ə

l 5-1: 

2015-


ci  ilin  Noyabr  Ayında  Sə

s-küy  S


ə

viyy


ə

l

ərinin  Öyr

ə

nilməsi  Ərzində

 

Qeydə

 

Alınmış Səs-küy S

ə

viyyə

l

ərinin Xülas

ə

si ................................................... 5-18 

C

ədv

ə

l 5-2: 

Ekoloji T

ədqiqat zamanı qeydə

 

alınmış flora növləri .................................................. 5-23

 

Cə

dv

əl 5-3:

 

Ekoloji Tə

dqiqat Sah

ə

sind


ə

 Mü


ə

yy

ən edilmiş və ya Potensial Mövcud olan 

Sürün


ə

n v


ə

 Suda-


quruda yaşayan Növlə

r ............................................................. 5-24

 

C

ədv

ə

l 5-4: 

Ekoloji T

ə

dqiqat Sahə

sind


ə

 Potensial Mövcud olan M

ə

m

əlil

ə

rin Növlə

ri .................. 5-26

 

C

ədv

ə

l 5-5: 

2002  v


ə

  2006-


cı  illər  arasında  Pirallahı  və

 

Şahdili  sahillərind

ə

  qeydə

 

alınmış qışlayan əh

ə

miyyətli quşlar

 ....................................................................... 5-28

 

C

ədv

ə

l 5-6: 

2002  v


ə

  2006-


cı  illər  arasında  Prallahı  və

 

Şahdili  sahillərind

ə

  qeydə

 

alınmış əh

ə

miyyə

tli köç


əri quşlar

 ........................................................................... 5-29

 

C

ədv

ə

l 5-7: 

Abşerondan  Qobustana  qə

d

ər  sahilyanı  zonalarda  müşahidə 

edilmiş 


mühafiuz

əsi narahatlığa sə

b

əb olan quş növləri ................................................... 5-31

 

Cə

dv

əl 5-8:

 

AYDH  3Ö  Seysmik  Tə

dqiqat  Sah

əsinin  yaxınlığında  Azərbaycanın 

Mühafiz


ə

 

olunmuş Əraziləri v

ə

 Mühüm Ornitoloji Ərazilə

ri .................................... 5-32

 

C

ədv

ə

l 5-9: 

AYDH 3Ö Seysmik T

ə

dqiqat Sahə

si il


ə

 

əlaq

ədar monitorinq stansiyalarının 

növü v

ə

 sayı

 ........................................................................................................... 5-40

 

C

ədv

ə

l 5-10: 

AYDH  3Ö  Seysmik  T

ə

dqiqat  sahə

sind


ə

  v


ə

 

onun  yaxınlığında  çöküntü t

ədqiqatları zamanı qeydə

 

alınmış çöküntülərin fiziki xüsusiyy

ə

tlə

ri ..................... 5-44

 

C

ədv

ə

l 5-11: 

AYDH  3Ö  Seysmik  T

ə

dqiqat  Sahəsinin  yaxınlığında  minimum, 

maksimum v

ə

 

ortaKarbohidrogen Konsentrasiyalarının Ümumi Miqdarı .............. 5-45

 

Cə

dv

əl 5-12:

 

AYDH 3Ö Seysmik Tə

dqiqat Sah

ə

sind


ə

 v

ə 

onun yaxınlığında aparılmış 

çöküntü  t

ədqiqatlarında  qeydə

 

alınmış  minimum, maksimum  v

ə

  orta ağır metal konsentrasiyaları

 ................................................................................... 5-48

 


AYDH 3Ö Seysmik T

ə

dqiqat Ə

traf Mühit

ə

 v

ə Sosial-

İqtisadi Sahə

y

ə

 Tə

sirin Qiym

ə

tl

əndirilm

ə

si F

ə

sil 5 Ə

traf Mühitin T

ə

sviri 


 

Noyabr 2015-ci il 

Layih

ə

 variantı 

 

Cə

dv

əl 5-13: 

3Ö  Seysmik  T

ə

dqiqat  Sahə

sind


ə

  v


ə

 

onun  yaxınlığında  bentos t

ə

dqiqatlarında  qeydə

 

alınmış  onurğasız  növlərin  (S)  sayı  və  ümumi 

bolluğun faiz nisbə

tin (%) ....................................................................................... 5-52

 

Cə

dv

əl 5-14:

 

3Ö  Seysmik  Tə

dqiqat  Sah

ə

sind


ə

  v


ə

 

onun  yaxınlığında  aparılmış t

ə

dqiqatlarda bentos növlərinin mövcudluğu

 ......................................................... 5-53

 

C

ədv

ə

l 5-15: 

AYDH 3Ö Seysmik T

ə

dqiqat Sahə

sind


ə

 v

ə 

onun yaxınlığında 

su sütunu 

t

ədqiqatlarında  qeydə 

alınmış  kimyə

vi  analizl

ə

r  və

 

qidalandırıcı s

ə

viyyə

l

ər ............................................................................................................... 5-58

 

Cə

dv

əl 5-16:

 

AYDH 3Ö Seysmik Tə

dqiqat Sah

ə

sind


ə

 v

ə 

onun yaxınlığında 

su sütunu 

t

ədqiqatlarında qeydə 

alınmış ağır metal konsentrasiyalar

 ................................... 5-59

 

Cə

dv

əl 5-17:

 

AYDH  3Ö  Seysmik  Tə

dqiqat  Sah

ə

sind


ə

  su  sütunu  t

ədqiqatlarında 

qeyd


ə

 

alınmış mikrobioloji konsentrasiyalar .......................................................... 5-62

 

Cə

dv

əl 5-18:

 

AYDH 3Ö Seysmik Tə

dqiqat Sah

ə

sind


ə

 

fitoplankton icmasının tərkibinin 

xülas


ə

si .................................................................................................................. 5-63

 

C

ədv

ə

l 5-19: 

AYDH 3Ö Seysmik T

ə

dqiqat Sahə

sind


ə

 v

ə 

onun yaxınlığında müşahidə

 

olunmuş fitoplankton növləri .................................................................................. 5-65

 

Cə

dv

əl 5-20:

 

AYDH 3Ö Seysmik Tə

dqiqat Sah

ə

sind


ə

 v

ə 

onun yaxınlığında müşahidə

 

olunmuş zooplankton növləri ................................................................................. 5-67

 

Cə

dv

əl 5-21:

 

Cə

nubi X


ə

z

ərd

ə

 mövcud olacağı g

özl


ə

nil


ən balıq növlə

rinin xülas

ə

si .................. 5-70 

C

ədv

ə

l 5-22: 

2010-


cu ilin yazından 2015

-

ci ilin yazına qəd

ə

r olan müddə

td

ə havadan 

aparılmış  mövsümi  müşahidə

l

ər  zamanı  Xəz

ə

r  suitilərinin  müşahidə

 

olunduğu sahəl

ə

r ................................................................................................... 5-75 

C

ədv

ə

l 5-23: Arxeoloji  v

ə

  Mə

d

əni  İrs üzr

ə

  Tə

dqiqat  Sah

ə

ll

ərinin  Xülas

ə

si  və

  AYDI 


üzr

ə

 3Ö Seysmik Tə

dqiqat Sah

ə

si daxilində

 

aşkar edilmiş tapıntılar .................... 5-79

 

 AYDH 3Ö Seysmik T

ə

dqiqat Ə

traf Mühit

ə

 v

ə Sosial-

İqtisadi Sahə

y

ə

 Tə

sirin Qiym

ə

tl

əndirilm

ə

si F

ə

sil 5 Ə

traf Mühitin T

ə

sviri 


 

Noyabr 2015-ci il 

Layih

ə

 variantı

 

5-4  


Kataloq: content -> dam -> bp-country -> az az -> PDFs -> ESIAs -> SWAP ESIA
ESIAs -> Cqnkl geni L ndirilm si Layih si, Az rbaycan traf mühit V sosial sah y t sirin qiym tl ndirilm si
ESIAs -> 4 Qiymətləndirilmiş variantlar
ESIAs -> Ətraf mühi̇tə və sosi̇al sahəyə təsi̇rlər və təsi̇razaltma tədbi̇rləri̇
ESIAs -> Cqbk genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan Ətraf mühitə və sosial sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi
SWAP ESIA -> Əlavə 5a xəzər suitisi haqqında hesabat
ESIAs -> Cqbk geni L ndirilm si layih si, Az rbaycan traf mühit V sosial sah y t sirin qiym tl ndirilm si
ESIAs -> Fəsil 2 Lüğət və abreviaturalar cqbk nin Genişləndirilmə si Layih ə si, Az ə rbaycan Ə traf Mühit ə V ə Sosial Sahə y ə t əsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavə si Yekun variant 2
ESIAs -> Çqbk-nin Genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan Ətraf mühitə və sosial sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi
SWAP ESIA -> 6 Sosial-iqtisadi sah ə nin t

Yüklə 4,29 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə