6 Sosial-iqtisadi sah ə nin tYüklə 3,19 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/10
tarix06.07.2017
ölçüsü3,19 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

AYDH 3Ö Seysmik T

ə

dqiqat Ə

traf Mühit

ə

 v

ə Sosial-

İ

qtisadi Sahə

y

ə T

ə

sirin Qiymə

tl

əndirilm

ə

si F

ə

sil 6 Sosial-

İqtisadi Sahə

nin T

ə

sviri  

Dekabr 2015 

Layih

ə

 variantı

 

6-1  Sosial-iqtisadi sah

ə

nin t

ə

sviri 

Münd

ə

ricat 

6.1


 

M

əlumat m

ə

nbə

l

əri ........................................................................................................................... 6-5

 

6.2 

Milli v


ə

ziyy


ə

t ..................................................................................................................................... 6-6

 

6.2.1


 

İqtisadiyyat

 ................................................................................................................................. 6-6

 

6.2.2 

Yoxsulluq .................................................................................................................................... 6-6

 

6.2.3


 

Ə

hali, demoqrafik struktur və

 etnik t


ə

rkib ................................................................................... 6-7

 

6.2.4


 

İctimai infrastruktur və

 kommunal xidm

ə

tlə

r ............................................................................... 6-7

 

6.3


 

Regional kontekst ............................................................................................................................. 6-8

 

6.4


 

Torpaq sahibliyi v

ə

 torpaqdan istifadə

 .............................................................................................. 6-9

 

6.4.1


 

Torpaq sahibliyi .......................................................................................................................... 6-9

 

6.4.2


 

Torpaqdan istifad

ə

 ..................................................................................................................... 6-9 

6.5


 

Kommersiya m

ə

qs

ədil

ə

 balıq ovu

 .................................................................................................. 6-25

 

6.5.1


 

Balıq tə


s

ərrüfatına dair normalar

.............................................................................................. 6-25

 

6.5.2 

3Ö Seysmik T

ə

dqiqat Sahsi ilə

 

əlaq

ə

dar kommersiya mə

qs

ədil

ə

 balıq ovuna ümumi baxış

 .. 6-28


 

6.5.3


 

D

ənizd

ə

 kommersiya mə

qs

ədil

ə

 balıq ovu

 .............................................................................. 6-30

 

6.5.4


 

Sahilyanı zonada kiçik miqyaslı balıq ovu

 ................................................................................ 6-30

 

6.5.5 

Balıqçılığın iqtisadi də

y

ə

ri ........................................................................................................ 6-32 

6.5.6


 

Mövsümilik v

ə

 alternativ fə

aliyy


ə

tl

ər ......................................................................................... 6-33

 

6.5.7 

Balıqçılıq tə

s

ərrüfatı müəssis

ə

lə

ri ............................................................................................ 6-34

 

6.5.8


 

Balıq tə


s

ərrüfatında tə

mayüll

ə

r ................................................................................................ 6-34 

6.6


 

Turizm v


ə

 istirah


ə

t .......................................................................................................................... 6-34

 

6.6.1


 

Turizm v


ə

 istirah


ə

t biznesi ........................................................................................................ 6-34

 

6.6.2


 

İstirahət, su oyunları və

 

dalğıc


 ................................................................................................. 6-36

 

6.7 

G

əmiçilik, limanlar v

ə

 mövcud də

niz infrastrukturu ........................................................................ 6-36

 

6.8


 

Z

əif qruplar ..................................................................................................................................... 6-39

 

Şəkill

ərin siyahısı

 

Şə

kil 6.1   AYDH 3Ö Seysmik Tə

dqiqat Sah

ə

sinin v


ə

 Prioritet Sah

ə

l

ərin yerl

əşdiyi ə


razi ....................... 6-4

 

Şəkil 6.2   Prioritet Sah

ə

 1-in daxilində

 torpaqdan istifad

ə

 v

ə 

ə

sas elementlə

r

3,, ................................... 6-11

 

Şəkil 6.3   Prioritet Sah

ə

 1-in daxilində

 

müşahidə 

olunmuş tipik yaşayış binası

 .................................... 6-12

 

Şəkil 6.4   Prioritet Sah

ə

 1-in daxilində

 

müşahidə 

olunmuş bitkisiz sahə

l

ə

rin nümunə

l

əri ..................... 6-13

 

Şəkil 6.5   Prioritet Sah

ə

 1-də

 

müşahidə olunan s

ənaye torpaqlarının nümunə

l

ə

ri ................................ 6-14 

Şə

kil 6.6   Prioritet Sahə

 1-d


ə

 

müşahidə olunan istirah

ə

t obyektlə

rinin nümun

ə

l

əri ............................... 6-15

 

Şəkil 6.7   Prioritet Sah

ə

 3-ün daxilində

 torpaqdan istifad

ə

 v

ə 

ə

sas elementlə Q

ə

rb3,16,17

 ................. 6-16

 

Şə

kil 6.8   Prioritet Sahə

 3-ün daxilind

ə

 torpaqdan istifadə

 v

ə 

ə

sas elementlə 

Şə

rq3,16,17

 ................. 6-17

 

Şə

kil 6.9   Prioritet Sahə

 3-d


ə

 

müşahidə 

edilmiş yaşayış tikililə

rinin nümun

ə

lə

ri ................................... 6-18

 

Şə

kil 6.10  Prioritet Sahə

 3-d


ə

 

müşahidə 

edilmiş kə

nd t

ə

sərrüfatı torpaqlarının nümunə

l

əri .................. 6-19

 

Şəkil 6.11  Prioritet Sah

ə

 3-də

 

müşahidə olunan kommersiya v

ə

 sə

naye m


ə

qs

ədil

ə

 istifadə

 olunan torpaq 

sah

ə

lə

rinin nümun

ə

l

əri ........................................................................................................... 6-21

 

Şəkil 6.12  Prioritet Sah

ə

 3-də

 

müşahidə edil

ə

n istirahə

t sah


ə

l

ərin

ə

 nümunə

l

ər .................................... 6-22

 

Şəkil 6.13  Prioritet Sah

ə

 2-nin daxilində

 torpaqdan istifad

ə

 v

ə 

ə

sas elementlə

r

3,16,17 ............................ 6-23

 

Şəkil 6.14  Prioritet  Sah

ə

  2-də

 

müşahidə 

olunmuş  seyrə

k  bitki  örtüyünün  v

ə

  istifadə

  olunmayan  torpaq 

sah

ə

lə

rinin nümun

ə

l

əri ........................................................................................................... 6-24

 

Şəkil 6.15  3Ö  Seysmik  T

ə

dqiqat  Sahə

sinin  daxilind

ə

  v


ə

 

yaxınlığında  lisenziyalı  balıq  ovu  sahəl

ə

ri18

  v


ə

 

lisenziyalı balıqçıların yaşadığı icmalar .................................................................................. 6-29

 

Şəkil 6.16  Prioritet Sah

ə

 3-də

 

müşahidə 

olunan qayıq və

 

tipik balıqçı sığınacağı ................................. 6-32

 

Şəkil 6.17  2015-

ci il üçün balıq kvotalarına və

 növl

ə

rinə

 gör


ə

 

balıqçılıq fəaliyy

ə

tlə

rinin iqtisadi d

ə

y

əri

18 ,,


6-33

 

Şəkil 6.18  3Ö  Seysmik  T

ə

dqiqat  Sahə

sinin  daxilind

ə

  v


ə

 

yaxınlığında  istirahət  sah

ə

lə

ri  v


ə

  m


əlum  dalğıc 

sah


ə

l

əri ................................................................................................................................... 6-36

 

Şəkil 6.19  3Ö Seysmik T

ə

dqiqat Sahəsinin yaxınlığında gəmi marşrutları, limanlar və

 mane


ə

l

ər ......... 6-38

 

  

AYDH 3Ö Seysmik T

ə

dqiqat Ə

traf Mühit

ə

 v

ə Sosial-

İ

qtisadi Sahə

y

ə T

ə

sirin Qiymə

tl

əndirilm

ə

si F

ə

sil 6 Sosial-

İqtisadi Sahə

nin T

ə

sviri  

Dekabr 2015 

Layih

ə

 variantı

 

6-2  

C

ə

dv

ə

ll

ərin siyahısı

 

Cə

dv

əl 6.1: 

İqtisadi sektora və

 regiona gör

ə

 kiçik müə

ssis


ə

l

ərin nisb

ə

ti (2013)4

 .................................. 6-8

 

C

ədv

ə

l 6.2  Balıq ovunu tə

nziml


ə

y

ən orqanlar v

ə

 onların funksiyaları

 ................................................ 6-26

 

C

ədv

ə

l 6.3  2015-ci  ild

ə

  kommersiya  mə

qs

ədil

ə

 balıq  ovu  üçün  lisenziyaların  verilmə

sin


ə

  dair 


m

əlumatların xülasə

si

18

 ..................................................................................................... 6-27 

C

ədv

ə

l 6.4  3Ö Seysmik T

ə

dqiqat Sahə

sinin daxilind

ə

 yerl


əşən icmaların zə

iflik xüsusiyy

ə

tl

əri ........ 6-39

 

  

 

  

AYDH 3Ö Seysmik T

ə

dqiqat Ə

traf Mühit

ə

 v

ə Sosial-

İ

qtisadi Sahə

y

ə T

ə

sirin Qiymə

tl

əndirilm

ə

si F

ə

sil 6 Sosial-

İqtisadi Sahə

nin T

ə

sviri  

Dekabr 2015 

Layih

ə

 variantı

 

6-3  

 

6.1 

Giriş

 

Bu  F


ə

sild


ə

 

Abşeron Yarımadasının Dayazsulu Hissəsind

ə

  (AYDH)  3Ö  Seysmik Tə

dqiqat  il

ə

 

əlaq

ə

dar  ilkin sosial-

iqtisadi  şə

rait  t

ə

svir  edilir.  Fə

silin  m


ə

qs

ədi  3Ö  Seysmik  T

ə

dqiqat  fə

aliyy


ə

tl

ərinin  potensial  sosial-

iqtisadi t

ə

sirl


ə

rinin qiym

ə

tl

əndirilm

ə

sinə

 imkan yaratmaq üçün kifay

ə

t q


ə

d

ər m

əlumatı tə

min etm

ə

kdir.Fə

silin 


h

ə

cmi  və

  t


ə

rkibi  3Ö  Seysmik  T

ədqiqatın  hə

minin  mü

ə

y

ənl

əşdirilmə

si  prosesi 

ə

rzində

  müyy


ə

nl

əşdirilmiş gözl

ə

nilən qarşılıqlı sosial

-iqtisadi 

ə

laq


ə

l

ərin 

əsasında müə

yy

ə

nləşdirilmişdir. 

F

əsild

ə

3Ö  Seysmik Tə

dqiqat 


Sah

ə

sinin quru və

 d

əniz elementl

ə

rinin daxilində

 v

ə 

yaxınlığında sosial

-

iqtisadi şərait

ə

 diqqə

t yetirilir.  

3Ö  Seysmik  Tədqiqat  Sahəsi  1

520  km


2

 

ümumi  sahəni  əhatə  edən  5  Prioritet  Sahədən  ibarətdir.Tədqiqat Sahəsinin  qurudakı  elementləri  təxminən 

90  km


2

sahəni  əhatə  edən  1,  2  və  3  Prioritet  Sahələrdə 

yerləşmişdir

(

Şəkil6.1-

ə istinad edin

).

Quruda Tədqiqat Sahəsinin ümumi quruluşu, o cümlədən, topoqrafiya 

və  fiziki  inrastruktur  (yolla,  boru  kəmərləri,  və  s.)  ilə  əlaqədar  məlumatlar  hazırki  Ətraf  Mühitə  və  Sosial 

İqtisadi Sahəyə Təsirin Qiymətləndirilməsi (ƏMSSTQ) sənədinin 

5-

ci fəslinin 5.5.2-

ci bölməsində verilmişdir

 

Bu Fə

sild


ə

 AYDH 3Ö Seysmik T

ə

dqiqat ilə

 

əlaq

ədar aşağıdakı mə

lumatlar t

ə

qdim olunur:  

Azərbaycanın milli və

 regional sosial-

iqtisadi şə

raitinin xülas

ə

si; 


 

Quruda  3Ö  Seysmik  Tə

dqiqat  Sah

ə

sinin  daxilində

  torpaqdan  istifad

ə

y

ə  v

ə

  torpaq  üzə

rind


ə

  sahiblik 

xüsusiyy

ə

tlə

rin


ə

 dair m


əlumatların

 xülas


ə

si;   


 

(Prioritet Sahə

y

ə gör

ə

) quruda  3Ö Seysmik Tə

dqiqat  Sah

ə

sinin  daxilində

  torpaqdan  istifad

ə

 növl


ə

rinin 


xüsusiyy

ə

tlə

rinin t


ə

sviri(m


ə

s

əl

ən,yaşayış

, k

ə

nd tə

s

ərrüfatı, kommersiya v

ə

 istirahə

t m


ə

qs

ədil

ə

 istifadə

); 


 

Quruda  3Ö  Seysmik  Tə

dqiqat  Sah

ə

sinin  daxilində

  kommunal  xidm

ə

tl

ərin  v

ə

  infrastrukturun,  o cüml

ə

də

n, 


ümumi avtomobil  yolları şə

b

ək

ə

sinin  və

 

yeraltı kommunal xidmətl

ə

rin  (su  xə

tl

ərinin, tullantı v

ə

 çirkab suları xə

tl

ərinin, v

ə

 s.) xülasə

si; 


 

Də

nizd


ə

  3Ö  Seysik T

ə

dqiqat Sahə

sinin  daxilind

ə

  v


ə

 

ya yaxınlığında və 

ə

laqədar sahilyanı zolaq boyu 

h

əyata  keçirilm

ə

kdə

 

olan  kiçik  miqyaslı  sahilyanı  balıqçılığa,  dənizd

ə

  kommersiya  mə

qs

ədil

ə

 balıq 

ovuna v


ə

 istirah


ə

t f


ə

aliyy


ə

tl

ərin

ə

 dair məlumatların xülasə

si; 


 

Də

nizd


ə

  3Ö  Seysmik  T

ə

dqiqat  Sahə

si  il


ə

  k


əsişdiyi  mə

lum  olan  regional  v

ə

  beyn


ə

lxalq 


ə

h

əmiyy

ə

tli d

ənizçilik  marşrutlarının,  ə

laq

ə

dar  liman  infrastrukturunun  və

 

sualtı  maneəl

ə

rin  mə

lum  yerl

əşmə

 

sahə

l

ərinin t

ə

sviri; və

  

Quruda  seysmik  t

ə

dqiqat  fə

aliyy


ə

tl

ərinin  t

ə

sirinə

  m


ə

ru

z  qalma  ehtimalı  olan  icmalarda  yerləşəc

ə

yi gözl

ə

nilə

n z


əif insanların növlə

ri. Bel


ə

 

insanlar yaşlarına, əlilliyin

ə

 və

 ya digr s

ə

b

əbl

ə

rə

 gör


ə

 z

əif ola v

ə

 3Ö Seysmik T

ə

dqiqat ə

rzind


ə

 

xüsusi yardıma və dig

ə

r də

st

ək növl

ə

rinə

 ehtiyac duya bil

ə

r. 


AYDH 3Ö Seysmik T

ə

dqiqat Ə

traf Mühit

ə

 v

ə Sosial-

İ

qtisadi Sahə

y

ə T

ə

sirin Qiymə

tl

əndirilm

ə

si F

ə

sil 6 Sosial-

İqtisadi Sahə

nin T

ə

sviri  

Dekabr 2015 

Layih

ə

 variantı

 

6-4  


Kataloq: content -> dam -> bp-country -> az az -> PDFs -> ESIAs -> SWAP ESIA
ESIAs -> Cqnkl geni L ndirilm si Layih si, Az rbaycan traf mühit V sosial sah y t sirin qiym tl ndirilm si
ESIAs -> 4 Qiymətləndirilmiş variantlar
ESIAs -> Ətraf mühi̇tə və sosi̇al sahəyə təsi̇rlər və təsi̇razaltma tədbi̇rləri̇
ESIAs -> Cqbk genişləndirilməsi Layihəsi, Azərbaycan Ətraf mühitə və sosial sahəyə təsirin qiymətləndirilməsi
SWAP ESIA -> Əlavə 5a xəzər suitisi haqqında hesabat
ESIAs -> Cqbk geni L ndirilm si layih si, Az rbaycan traf mühit V sosial sah y t sirin qiym tl ndirilm si
ESIAs -> Fəsil 2 Lüğət və abreviaturalar cqbk nin Genişləndirilmə si Layih ə si, Az ə rbaycan Ə traf Mühit ə V ə Sosial Sahə y ə t əsirin Qiymətləndirilməsinin Əlavə si Yekun variant 2
SWAP ESIA -> 5 Ə traf MühitinT

Yüklə 3,19 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə