9 Derleme hellp sendromunda Acil Yaklafl›m Emergency Approach in hellp syndrome 1Yüklə 84,55 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix23.12.2016
ölçüsü84,55 Kb.

9

Derleme


HELLP Sendromunda Acil Yaklafl›m

Emergency Approach in HELLP Syndrome

1

Mustafa BAfiTÜRK, 

2

Orhan TOKGÖZ, 

3

Mehmet S›dd›k EVSEN,

4

Güven TEKBAfi, 

5

Murat KAPAN, 

6

Etem SUYUÇOK, 

7

Behçet AL

1

Mardin Devlet Hastanesi, Acil Servis, Mardin

2

Diyarbak›r Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji Klini¤i, Diyarbak›r

3

Diyarbak›r Devlet Hastanesi, Kad›n Hastal›klar› ve Do¤um Klini¤i, Diyarbak›r

4

Cizre Devlet Hastanesi, Radyoloji Poliklini¤i, Cizre

5

Diyarbak›r Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Klini¤i, Diyarbak›r

6

Mardin Devlet Hastanesi, Psikiyatri Klini¤i, Mardin

7

Gaziantep Üniversitesi T›p Fakültesi Acil T›p AD, Gaziantep

ABSTRACT

HELLP syndrome (haemolysis, elevated liver enzymes, low platelet count)

is a multisystemic disorder that has a poor prognosis and occurring usually

in older multiparous women in the third trimester of pregnancy due to a

generalized microangiopathy. If patient has complications such as hepatic

rupture, cerebral hemorrhage and disseminated intravascular coagulation

(DIC), materno-fetal mortality is high. Severe thrombocytopenia worsens

prognosis. The early recognition of HELLP syndrome and the rapid initiation

of therapy are required for the improvement of materno-fetal prognosis. The

only specific therapy in HELLP syndrome is induction of delivery.ÖZET

HELLP sendromu (Hemoliz, karaci¤er enzimlerinde yükselme ve plateletlerde

azalma), yayg›n mikroanjiopatilere ba¤l› olarak genellikle multipar bayanlar›n

üçüncü trimestirinde ortaya ç›kan kötü prognozlu multisistemik bir hastal›kt›r.

E¤er hastada, karaci¤er rüptürü, beyin kanamas› ve yayg›n damar içi p›ht›laflmas›

(D‹C) varsa, anne-bebek mortalitesi yüksektir. Ciddi trombositopeni prognozu

kötülefltirir. HELLP tablosunun erken tan›nmas› ve tedavinin h›zl› bafllanmas›,

anne-bebek prognozunun düzeltilmesi için gereklidir. HELLP tablosunun

ö z e l l i k l i   t e d a v i s i ,   d o ¤ u m   e y l e m i n i n   g e r ç e k l e fl t i r i l m e s i d i r .

Key words:

 HELLP syndrome, pregnancy, emergency department, diagnosis,

therapy.

Anahtar kelimeler: 

HELLP sendromu, gebelik, acil servis, teflhis, tedaviCorresponding Author;

Yrd. Doç. Dr. Behçet Al

Gaziantep Üniversitesi T›p Fakültesi Acil T›p AD, Gaziantep

Telefon (‹fl): + 90 342 360 60 60 – 77105

Telefon (Cep): + 90 505 691 39 33

E-Mail: behcetal@gmail.com

Baflvuru Tarihi: 21.10.2008

Revizyon Tarihi: 21.10.2008

Kabul Tarihi: 12.11.2008

doi:10.4170/jaem.2009.16878Akademik Acil T›p Dergisi 2009; Cilt:8 Say›:1 Sayfa:9-12

JAEM 2009 8:1 JAEM Page:9-12

10

HELLP sendromu (Hemoliz, karaci¤er enzimlerinde yükselme

ve plateletlerde azalma) ilk defa 1982 y›l›nda Weinstein taraf›ndan

tan›mlanan gebeli¤in ilerleyen sürecinde ortaya ç›kan kötü

prognozlu multisistemik bir hastal›kt›r 

(1)


. Hastal›k, vücutta ödem,

proteinüri ve hipertansiyon gibi yayg›n hamilelik semptomlar›

yan›nda, mikroanjiopatik hemoliz, karaci¤er fonksiyon testlerinde

art›fl ve trombositopeni ile kendini gösterir. Eklemptik ataklar,

böbrek fonksiyonlar›nda bozulma, intrakranial kanama, intrahepatik

kanama ve koagülopati gibi klinik tablolar ile karfl›m›za

ç›kabilmektedir 

(2-4)


.

Patogenez

Kesin sebebi belli de¤ildir. Patogenezde; a) Gebelik sürecinde

anne damarlar›nda ortaya ç›kan anormal yap›sal de¤ifliklikler, b)

Anne lökositlerinin fetüste akut red reaksiyonu,  c) Anne damar

endotelinde segmental vazospazm ve fibrin matrix oluflumu

sonucunda vazospazm, trombosit agregasyonu ve hasar oluflumu

gibi  mekanizmalar›n etkili oldu¤u iddia edilmektedir 

(5-7)


. HELLP

sendromunda, mikroanjiopatik hemolitik anemi olsa bile, yayg›n

damar içi p›ht›laflma (DIC)’›n bir varyant› de¤ildir. Protrombin

zaman› (PT), parsiyel tromboplastin zaman› (aPTT) ve serum

fibrinojen seviyesi HELLP sendromunda normal iken, DIC’te

genellikle de¤iflkendir. Antitrombin III, alfa-2 antiplazmin,

plazminojenler, fibrin monomer, D-dimer, fibronektin, fibrinopeptid

A, prekallikrein gibi daha hassas DIC belirteçleri ay›r›c› tan›da

kullan›labilir 

(2,8,9)


.

Tan›

HELLP sendromu, gebelerin %70’inde son trimestirde ve geri

kalan›nda do¤um sonras› ortaya ç›kmaktad›r. Hastalar›n ço¤unda

bafllang›ç flikâyetleri halsizlik, bulant›, kusma ve sa¤ üst kadran

a¤r›s›d›r. Do¤um öncesi dönemde geliflen vakalarda, do¤umdan

48 saat sonra hemoliz kaybolur ve trombosit say›s› 100.000/mm3

üstüne ç›kar. Ancak trombositopeni yaklafl›k iki hafta kadar

sürebilir. Trombosit say›s›  50.000/mm

3

  alt›nda  ise,  annemorbiditesi artar. Ancak trombosit say›s›n›n k›sa süre içinde h›zla

azalmas› rejyonal anestezi uygulamalar› için risk oluflturmaktad›r.

Sa¤ üst kadran a¤r›s›, omuz a¤r›s› olan HELLP sendromu

hastalar›nda hipotansiyon da geliflmiflse mutlaka karaci¤er

incelenmelidir. Karaci¤er hematomlar›n›n %75’i sa¤ lobta görülür

ve kapsül rüptürleri fliddetli kanamalara sebep olabilir. Tomografide

karaci¤erde patoloji saptanan hastalar›n %77’sinde trombosit

say›s› 20.000/mm

3

 alt›ndad›r (10-11)

.

HELLP sendromunun erken döneminde, hemoliz, karaci¤erfonksiyon testlerinde de¤ifliklik ve böbrek fonksiyonlar›nda

bozulma tespit edilebilir. Hemoliz, serumda laktik dehidrogenaz

(LDH) düzeyinde art›fl (600 UI/L >) ve serum haptoglobin

seviyesinde azalma ile tan›n›r. Bu belirteçler, indirek bilüribin

art›fl› ve hemoglobin düzeyinde azalma olmadan, HELLP

sendromunun tan›s›na yard›mc› olurlar. Keza, glutatyon S transferaz

π ve glutatyon S transferaz 

α gibi belirteçler, karaci¤er hasar›n›

ve hemolizin erken fark edilmesinde faydal›d›rlar

 (2,8)


. PT ve aPTT

erken dönemde normaldir. Ancak platelet agregasyonu ve sekonder

fibrinolizis sonucu fibrin y›k›m ürünleri, D-dimer ve trombin-

antitrombin kompleksleri artar. Antitrombin III < %79, D-dimer

> 4 μg/ml ve trombin- antitrombin kompleksleri >26 mg/ml ise

do¤um eylemi gerçeklefltirilmelidir 

(9)

.

Trombositopeni koagülasyon de¤iflikli¤inin erken ve majorbelirtisidir. Trombosit say›s› 50,000/mm

3

 alt›na düfltü¤ü vakit,DIC tablosu ortaya ç›kar ve kötü prognozu gösterir 

(12)


. Anne

trombosit say›s› do¤um sonras› hemen düflerken, üçüncü günden

itibaren artmaya bafllar ve alt›nc› günde >100,000/mm

3

’e ulafl›r.Do¤um sonras› 96. saatte platelet düzeyi hala düflük ise, multiorgan

yetmezli¤i gibi ciddi bir hastal›k var demektir

(13)

.

Akut karaci¤er yetmezli¤i nadir görülmekle beraber, sinüzoidlerdemikroanjiopatiye ba¤l› t›kanma sonucu hepatosit nekrozu ortaya

ç›kar. Böylelikle, aspartat aminotransferaz (AST), alanin

aminotransferaz (ALT) düzeyleri artar. Vakalar›n %30’unda gama

glutamil transferaz (GGT), alkalin fosfataz (ALP) ve bilüribinlerde

orta düzeyde art›fl görülebilir

 (14)


.

Preeklempside, hyaluronik asit  düzeyindeki art›fl HELLP sendromu

için güvenilir bir belirteçtir.  Ayr›ca preeklmepside, fibronektin

düzeyindeki bir art›fl damarsal bir tutulumu gösterir.  ‹kinci

trimestirde, yüksek alfa fetoprotein (AFP) ve human korionik

gonadotropin (hCG) de¤erleri, HELLP sendromu riskini 47 kat

artt›r›r 

(15)


.

Karaci¤erde subkapsüler veya parankim içi hematom ve karaci¤er

rüptürü  olan hamileler için,  iyonize radyasyon vermeyen

ultrasonografi (USG) ve Magnetik rezonans (MR) tercih edilir.

Tomografi ise, do¤um sonras› dönemde kullan›l›r. Transabdominal

USG, intrahepatik hematomlar› hipoekojenik yap›lar olarak

gösterir. Tomografi ve MR, hemoperitonyumu, intrahepatik

hematomu, kapsül rüptür yeri ile ilgili olarak normal parankim

ile hematomlu sahan›n aras›ndaki düzensiz yüzeyi gösterir. Hepatik

anjiografi, invaziv bir giriflimdir ve kanama yerini gösterir ve

gerekti¤inde arteriyel embolizasyon için kullan›labilir 

(16-17)


.

S›n›flama

HELLP sendromu için genellikle 2 s›n›flama kullan›l›r 

(2,8)

;

a.Tennessee s›n›flamas›:  Bu s›n›flamada dikkate al›nan kriterler;

AST>70 UI/L, LDH >600 UI/L, trombosit say›s› <100,000/

mm

3

. Bu s›n›flamaya göre tam (Tüm kriterler pozitiftir) vek›smi (Bir veya iki kriter pozitiftir) formlar› vard›r.

b.

Mississippi s›n›flamas›: Trombosit say›s›na göre yap›l›r.Trombosit say›s›, grup 1’de 50,000/mm

3

 alt›nda, grup 2’de50,000-100,000/mm

3

 aras›nda ve grup 3’de 100,000-150,000/mm

3

 aras›ndad›r.Mortalite ve morbidite

HELLP sendromunda, karaci¤erde nekroz, kanama ve hematomlar

ortaya ç›kabilir. Karaci¤er rüptürü, 40.000-250.000 do¤umda bir

ortaya ç›kabilir. Rüptürün sebebi, karaci¤erde kanama ve kapsül

alt›nda hematom varl›¤› veya minör travmalar (Kusma, öksürük,

hastan›n nakli, karaci¤erin palpasyonu ve do¤um gibi)’d›r.

Ço¤unlukla, Glisson kapsülü rüptürüne ba¤l› olarak ani bafllayan

epigastrik a¤r›, anemi ve hipotansiyon semptomlar› ortaya ç›kar.

Parasentez veya görüntüleme yöntemleri ile kar›n içi kanama

tespit edilir. Anne mortalitesi, %18-86 aras›ndad›r 

(18,19)

. HELLP


sendromunda, mikrovasküler anormallikler karaci¤er yan›nda

safra kesesi ve pankreas›da etkileyerek pankreatit ve kolesistit

tablosuna sebep olabilir 

(20)


.

Beyin kanamas› %55 vakada ölümcül seyredebilen en yayg›n

HELLP Sendromu

Al ve Ark.11

Akademik Acil T›p Dergisi 2009; Cilt:8 Say›:1 Sayfa:9-12

JAEM 2009 8:1 JAEM Page:9-12

HELLP Sendromu

Al ve Ark.

yoksa, vaginal do¤um tercih edilir. Vakalar›n %60’›nda sezeryan

gerekir. Sezeryan s›ras›nda, karaci¤er subkapsüler hematomu var

ve kapsül sa¤lam ise müdahale edilmez. Ancak yayg›n hematom

varsa, ikincil rüptür riskinin önüne geçmek için hematom

boflalt›lmal›d›r 

(32)

. Trombosit say›s› 100,000/ mm3

 üstünde ve

herhangi bir kanama bozuklu¤u yoksa, epidural anestezi tavsiye

edilir 


(33)

.

Cerrahi müdahale

fiok tablosunda baflvuran rüptüre olmufl karaci¤er subkapsüler

hematomlu hastaya, trombosit süspansiyonu ve taze donmufl

plazma ile koagülopati düzeltilmeli, masif kan transfüzyonu

yap›lmal› ve derhal ameliyata al›nmal›d›r. Ameliyatta; hemorajik

karaci¤er segmentinin cerrahi ligasyonu, sütür ve drenaj, omental

mesh ve karaci¤er bütünlü¤ünü sa¤lamak için cerrahi mesh

uygulanabilir. Genel durumu kötü ve yayg›n karaci¤er

kanamalar›nda geçici kompres uygulamas› yap›labilir

 (9,18,19)

.

Hastada hemodinamik instabilite, masif kan kayb›, artan a¤r› vehematom infeksiyonu gibi durumlar varsa, acil cerrahi müdahale

yap›lmal›d›r. Ancak, hemodinamik olarak stabil hastalarda dikkatli

klinik, biyolojik ve görüntüleme takibi alt›nda konservatif tedavi

yap›labilir. Hepatik arteriografi s›ras›nda, arteriyel embolizasyon

ile baflar›l› sonuçlar elde edilmifltir 

(17)


. Karaci¤er hematom rüptürü

sonras›, hemostaz için argon koagülasyonu kullan›labilir.

‹ntraoperatif nekrotik dokular varsa, rezeksiyon daha sonraki

seansta yap›l›r 

(34)

. Rekombinan FVIIa, cerrahi tedaviye cevapvermeyen vakalarda hayat kurtar›c› olabilir 

(35)


. Laparotomi

s›ras›nda durdurulamayan kanamalarda ve karaci¤er yetmezli¤inde,

karaci¤er transplantasyonu gereklidir 

(36)


.

KAYNAKLAR

1. Weinstein L. Syndrome of hemolysis, elevated liver enzymes,

and low platelet count: a severe consequence of hypertension

in pregnancy. Am J Obstet Gynecol 1982; 142:159-67.

2. Sibai  BM.  Diagnosis, controversies, and management of the

syndrome of hemolysis, elevated liver enzymes, and low

platelet count. Obstet Gynecol  2004; 103: 981-991.

3. Sheikh RA, Yasmeen S, Pauly MP, Riegler JL. Spontaneous

intrahepatic hemorrhage and hepatic rupture in the HELLP

syndrome: four cases and a review. J Clin Gastroenterol 1999;

28:323-8.

4. Yagmurdur MC, Agalar F, Daphan CE. Spontaneous hepatic

rupture in pregnancy. Eur J Emerg Med. 2000;7:75-6.

5. Steinborn A,  Rebmann  V,  Scharf A,  Sohn  C,  Grosse-

Wilde  H. Soluble  HLA-DR  levels  in  the  maternal

circulation  of  normal and  pathologic  pregnancy.  Am  J

Obstet  Gynecol  2003;  188: 473-479.

6. Agatisa  PK,  Ness  RB,  Roberts  JM,  Costantino  JP,  Kuller

 LH, McLaughlin  MK.  Impairment  of  endothelial  function

 in  women with  a  history  of  preeclampsia:  an  indicator

of  cardiovascular risk. Am  J  Physiol  Heart  Circ  Physiol

2004;  286:  H1389-1393.

7. Zhou Y, McMaster M, Woo K, et al. Vascular endothelial

growth factor     ligands     and     receptors     that     regulate

    human cytotrophoblast survival are dysregulated in severe

preeclampsia and  hemolysis,  elevated  liver  enzymes,  and

komplikasyondur. Diastolik kan bas›nc›nda ortaya ç›kan ani

yükselmeler, hipertansif ensefalopati, ventriküler aritmiler ve

DIC’a sebep olabilir 

(21)


. HELLP sendromlu hastalarda, elektrolit

dengesizli¤ine veya kullan›lan ilaçlara ba¤l› olarak deliryum

tablosu ortaya ç›kabilir. Böyle hastalarda deliryum tablosunun

ortaya ç›kmas› hastal›¤›n ölümcül seyredece¤ini gösterece¤inden,

bu hastalar›n takip ve tedavisi yo¤un bak›m flartlar›nda yap›lmal›d›r

(22,23)


.

Böbreklerdeki hasarlar, mikrovasküler düzeyde tromboz,

arteriollerde t›kanma ve hipoperfüzyona ba¤l› olarak, reversibl

tübüler nekroz fleklinde olabilece¤i gibi kal›c› kortikal nekrozlarda

görülebilir. Kortikal iskemi, arteriyel hipertansiyona ve

mikroanjiopatik trombozise sebep olabilir. Nadiren nefrojenik

diabetes insipitus görülebilir 

(13,24)


.

Komplike HELLP sendromlu hamilelerin prognozu, erken tan›

ve tedavi yaklafl›mlar›na ba¤l›d›r. Perinatal infantil mortalite,

%6.7-70 aras›nda de¤iflir. Fetüslerin yaklafl›k %60’› intrauterin

ölür, %30’unda intrauterin büyüme gerili¤i, %25’inde

trombositopeni görülür. Anne mortalitesi, koagülasyon

bozukluklar›, kanama komplikasyonlar›, beyin, akci¤er ve kalp,

karaci¤er ve gastrointestinal komlikasyonlar sonucu %1-24 aras›

de¤iflir 

(8,25)


. Do¤um sonras› hastalar›n klinik tablosu düzelir. Yeni

bir gebelikte, preeklempsi ve HELLP sendromunun tekrar

görülebilece¤i hastaya anlat›lmal›d›r 

(13)


.

‹laç tedavisi

HELLP sendromundaki  tedavilerin ço¤u, ciddi preeklempsi

tedavisine benzer. Ciddi olgular, dializ ve ventilatör deste¤inin

oldu¤u yo¤un bak›mlarda takip edilmeli ve plazma volüm

geniflleticiler, antitrombotik ajanlar, heparin, antitrombin, düflük

dozda aspirin, prostasiklin, immunosüpressif ajanlar, steroidler

ve taze donmufl plazma gibi tedaviler verilmelidir. Steroidlerin,

do¤umun geciktirdi¤i, klinik ve laboratuvar parametrelerinde h›zl›

bir düzelmeye sebep olduklar› ve düflük dozlarda trombositopeniyi

düzelttikleri iddia edilir 

(26,27)

. Bununla beraber, steroidlerin kontrollüklinik çal›flmalarda prognozu iyilefltirmedi¤i ve sadece iyi seçilmifl

vakalarda verilebilece¤i iddia edilmektedir 

(28)

.

Ciddi trombositopenisi olan ve bilirubin ve kreatinin düzeylerigiderek artan olgularda, taze donmufl plazma önerilmektedir.

Do¤um sonras› 72 saatten fazla HELLP sendromu sebat olgularda

tavsiye edilirsede, fulminan hemolizi olan hastalarda pek uygun

de¤ildir 

(29)

. Preeklempside hipertansiyon, IV Magnezyum sülfat,hidralazin, klasiyum kanal blokerleri, nitrogliserin veya nitroprussit

ile tedavi edilir. Diüretikler, annede hipovolemiye ve uteroplasental

hipoperfüzyona neden olduklar›ndan rutin uygulamada

kullan›lmazlar

(8,30)

.

Gebeli¤in sonland›r›lmas›HELLP sendromunun tek özgül tedavisi, do¤umun

gerçeklefltirilmesidir. Gebeli¤i 34 hafta üzerindeki hamilelerde,

do¤umun derhal gerçeklefltirilmesi tavsiye edilir. Do¤um eylemi

12 saatten sonra gerçeklefltirilen gebelerin, ciddi komplikasyonlara

maruz kald›klar› savunulmaktad›r 

(31)


. Gebeli¤in 24-34 haftalar›nda,

fetal akci¤erin geliflimini h›zland›rmak, fetüsün intraventriküler

kanamas›n› ve nekrotik hemorajik kolit riskini azaltmak için

steroid kullan›m› tavsiye edilebilir. Obstetrik komplikasyonlar12

 low  platelets syndrome.  Am  J  Pathol  2002;  160:  1405-

1423.

8. Rahman  TM,  Wendon  J.  Severe  hepatic  dysfunction  inpregnancy.  QJM  2002;  95:  343-357.

9. Wicke C, Pereira PL, Neeser E, Flesch I, Rodegerdts EA,

Becker HD.   Subcapsular   liver   hematoma   in   HELLP

syndrome: Evaluation  of  diagnostic  and  therapeutic  options-

  a  unicenter study.  Am  J  Obstet  Gynecol  2004;  190:

106-112.


10. Sibai BM, Ramadan MK, Usta I, Salama M, Mercer BM,

Friedman SA.  Maternal  morbidity  and  mortality  in  442

pregnancies  with hemolysis,  elevated  liver  enzymes  and

low  platelets  (HELLP syndrome).  Am  J  Obstet  Gynecol

 1993;  169:  1000-1006.

11. Mihu D, Costin N, Mihu CM, Seicean A, Ciortea R. HELLP

syndrome - a multisystemic disorder. J Gastrointestin Liver

Dis. 2007;16:419-24.

12. Cavkaytar  S,  Ugurlu  EN,  Karaer A,  Tapisiz  OL,  Danisman

 N. Are   clinical   symptoms   more   predictive   than

laboratory parameters  for  adverse  maternal  outcome  in

HELLP  syndrome? Acta  Obstet  Gynecol  Scand  2007;  86:

 648-651.

13. Zhang  J,  Meikle  S,  Trumble  A.  Severe  maternal  morbidity

associated  with  hypertensive  disorders  in  pregnancy  in

the United  States.  Hypertens  Pregnancy  2003;  22:  203-

212.

14. Ch’ng CL, Morgan M, Hainsworth I, Kingham JG. Prospectivestudy of liver dysfunction in pregnancy in Southwest Wales.

Gut 2002; 51: 876-880.

15. Heitner JC, Koy C, Kreutzer M, Gerber B, Reimer T, Glocker

MO. Differentiation of HELLP patients from healthy pregnant

women by proteome analysis - on the way towards a clinical

marker set. J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci

2006; 840: 10-19.

16. X29- Maher MM, Kalra MK, Lucey BC, et al. Haemolysis,

elevated liver enzymes and low platelets syndrome: ultrasound

and magnetic resonance imaging findings in the liver. Australas

Radiol 2004; 48: 64-68.

17. Nunes JO, Turner MA, Fulcher AS. Abdominal imaging

features of HELLP syndrome: a 10-year retrospective review.

AJR Am J Roentgenol 2005; 185: 1205-1210.

18. Araujo AC, Leao MD, Nobrega MH, et al. Characteristics

and treatment of hepatic rupture caused by HELLP syndrome.

Am J Obstet Gynecol 2006; 195: 129-133.

19. Aldemir M, Baç B, Taçyildiz I, Ya¤mur Y, Kelefl C.

Spontaneous liver hematoma and a hepatic rupture in HELLP

syndrome: report of two cases. Surg Today. 2002;32:450-3.

20. Hojo S, Tsukimori K, Hanaoka M, Anami A, Nakanami N,

Kotoh K, Nozaki M. Acute pancreatitis and cholecystitis

associated with postpartum HELLP syndrome: a case and

review. Hypertens Pregnancy. 2007; 26.23-9.

21. Knopp U, Kehler U, Rickmann H, Arnold H, Gliemroth J.

Cerebral haemodynamic pathologies in HELLP syndrome.

Clin Neurol Neurosurg 2003; 105: 256-261.

22. Ganzevoort JW, Hoogerwaard EM, van der Post JA.

Hypocalcemic delirium due to magnesium sulphate therapy

in a pregnant woman with pre-eclampsia. Ned Tijdschr

Geneeskd. 2002; 146:1453-6.

23. Aldemir M, Ozen S, Kara IH, Sir A, Baç B. Predisposing

factors for delirium in the surgical intensive care unit. Crit

Care. 2001; 5.265-70.

24. Ellidokuz E, Uslan I, Demir S, Cevrioglu S, Tufan G. Transient

postpartum diabetes insipidus associated with HELLP

syndrome. J Obstet Gynaecol Res 2006; 32: 602-604.

25. Mallick IH, Syed SA, Kar AK. Liver rupture following

delivery: HELLP needed. Emerg Med J 2007; 24: 372.

26. Isler CM, Barrilleaux PS, Magann EF, Bass JD, Martin JN

Jr. A prospective, randomized trial comparing the efficacy of

dexamethasone and betamethasone for the treatment of

antepartum HELLP (hemolysis, elevated liver enzymes, and

low platelet count) syndrome. Am J Obstet Gynecol 2001;

184: 1332-1337.

27. Martin JN Jr, Thigpen BD, Rose CH, Cushman J, Moore A,

May WL. Maternal benefit of high-dose intravenous

corticosteroid therapy for HELLP syndrome. Am J Obstet

Gynecol 2003; 189: 830-834.

28. Vidaeff AC, Yeomans ER. Corticosteroids for the syndrome

of hemolysis, elevated liver enzymes, and low platelets

(HELLP): what evidence? Minerva Ginecol 2007; 59: 183-

190.

29. Bayraktaro¤lu Z, Dem›rc› F, Balat O, Kutlar I, Okan V, U¤urG. Plasma exchange therapy in HELLP syndrome: A single-

center experience. Turk J Gastroenterol 2006; 17: 99-102.

30. Livingston JC, Livingston LW, Ramsey R, Mabie BC, Sibai

BM. Magnesium sulfate in women with mild preeclampsia:

a randomized controlled trial. Obstet Gynecol 2003; 101: 217-

220.


31. Thomas T, Jophy R, Mhaskar A, Misguith D. Are we increasing

serious maternal morbidity by postponing termination of

pregnancy in severe pre-eclampsia/eclampsia? J Obstet

Gynaecol 2005; 25: 347-351.

32. Harris BM, Kuczkowski KM. Diagnostic dilemma: hepatic

rupture due to HELLP syndrome vs. trauma. Arch Gynecol

Obstet 2005; 272: 176-178.

33. Suzuki T, Kaneda T. Anesthesia in three women with HELLP

syndrome. Masui 2007; 56: 838-841.

34. Shrivastova VK, Imagawa D, Wing DA. Argon beam

coagulator for treatment of hepatic rupture with hemolysis,

elevated liver enzymes, low platelets (HELLP) syndrome.

Obstet Gynecol 2006; 107: 525-526.

35. Dart BW 4th, Cockerham WT, Torres C, Kipikasa JH, Maxwell

RA. A novel use of recombinant factor VIIa in HELLP

syndrome associated with spontaneous hepatic rupture and

abdominal compartment syndrome. J Trauma 2004; 57: 171-

174.


36. Shames BD, Fernandez LA, Sollinger HW, et al. Liver

transplantation for HELLP syndrome. Liver Transpl 2005;

11: 224-228.

HELLP SendromuAl ve Ark.


Yüklə 84,55 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə