A n k a r a Ecz. Fak. D e r. 19, 1-2 (1989)Yüklə 79,83 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix03.04.2017
ölçüsü79,83 Kb.

A n k a r a Ecz. Fak.  D e r . 

19, 1-2 (1989) 

j . Fac.  P h a r m .  A n k a r a 

19, 1-2 (1989) 

İdrarda Testosteron ve Epitestosteronun İnce Tabaka Kromatografisi 

ve Gaz Sıvı Kromatografisi İle Tayini* 

The Determination of Urinary Testosterone and Epitestosterone Using 

Thin-Layer Chromatography and Gas Liquid Chromatography Nevin VURAL** Sinan SÜZEN** 

ÖZET 

İdrarda testosteron (T) ve epitestosteronun (E) tayini için, ince 

tabaka kromatografisi ile kombine basit ve duyarlı gaz kromatografik 

bir yöntem tanımlanmıştır. İdrardaki testosteron ve epitestosteron asit 

hidrolizi ve ekstraksiyondan sonra ince tabaka kromatografisi (İTK) 

ile ayrılmış ve elüe edilmiştir. Elüat asetillenmiş, tekrar İTK ile izole 

edilmiş ve iç standart ilave edilip gaz sıvı kromatografisinde (GSK) 

analiz edilmiştir. Bu yöntemle verim testosteron için % 73.79 ± 3.9 

ve epitestosteron için % 75.94 ± 7.9, duyarlılık ise 0.05 µg olarak 

bulunmuştur. Geliştirilen yöntem normal erkek ve kadın idrarları ile 

ilaç verilen kişilerin idrarlarına uygulanarak T E oranlan saptanmış-

tır. Normal erkek idrarlarında bu oran 1.96 ± 0.62, normal kadın 

idrarlarında 2.62 ± 0.32, ilaç verilen kişilerin idrarlarında ise 4.88 ± 

1.78 olarak bulunmuştur. Bulgular doping kontrolü açısından değerlen-

dirilmiştir. 

SUMMARY 

A simple and accurate gas chromatographic method for the deter-

mination of testosterone (T) and epitestosterone (E) in human urine is 

described. Urinary testosterone and epitestosterone after acid hydrolysis 

and extraction , were separated by thin layer chromatography (TLC) 

Redaksiyona verildiği tarih: 26.4. 1989 

* Bu çalışma A. Ü. Araştırma Fonu tarafından desteklenmiştir. (Proje no: 

87. 30. 0012). 

** Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı, Eczacılık Fakültesi Ankara Üniversitesi 


and then eluted. The eluates acetylated, applied to TLC for further iso-

lation and analyzed by gas liquid chromatography (GLC) by using 

internal standard. The recovery was found 73.79 ± 3.9 % for tes-

tosterone and 75.94 + 7.9 % for epitestosterone with 0.05 µg sen-

sitivity. T/E ratio in urine samples of normal males, females and tes-

tosterone administred male subjects were determined by the described 

method. The ratios were found 1.96 ± 0.62; 2.62 ± 0.32 and 4.88 ± 

1.78 for males, females and testosterone administred subjects respec-

tively. Results were discussed from the point of doping control. 

Anahtar Kelimeler Testosteron, epitestosteron, doping kontrol, 

gaz kromatografisi. 

Anabolik steroidler içinde yer alan testosteron ve sentetik türevleri 

klinikte terapötik amaçlar dışında, sporda doping amacı ile kulla-

nılan ilaçlar arasında da yer almaktadırlar. Bu grup ilaçlar başta hal-

terciler olmak üzere sporcular tarafından yüksek dozlarda ve uzun 

antrenman periyotlarında atletik performanslarını arttırmak için kul-

lanılmaktadırlar 1). 

Testosteron, sporcular tarafından son yıllarda diğer anabolik stero-

idlere göre daha çok suistimal edilmeğe başlanmıştır. Vücudun doğal 

olarak sentezlenen ürünü olan bu maddenin kullanımı, doping kontro-

lünde suistimalinin ispatlanamayacağı düşüncesi nedeni ile yaygınlaş-

mıştı (2). Ancak gerek testosteron türevleri ve gerekse diğer anabolik 

steroidlerin doping amacı ile suistimalinin sporcularda üreme sistemin-

de bozukluklara, karaciğer fonksiyon testlerinde anormalliklere, pelio-

sis hepatis'e ve karaciğer tümörlerine neden oldukları gösterilmiştir 

(3,4,5,6,7). Ayrıca libidoda değişiklik, saldırganlık, kas spazmı, jine-

komasti, akne, huzursuzluk ve ödem gibi kişisel yan etkileri de olduğu 

bilinmektedir(l). 

Anabolik steroidler bu yan etkileri nedeni ile 1976 yılından beri 

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından sporda kullanımı 

yasaklanan ilaçlar arasında yer almaktadır(8). 

Doğal olarak oluşan androjenlerin en önemlisi olan testosteronun 

(17-ß-hidroksiandrost-4-en-3-on) doku ve vücut sıvılarında tayini, 

kişinin androjenik durumunu belirlemede önemli bir kriterdir(9). Di-

ğer taraftan doping amacı ile testosteron suistimalinin belirlenmesi için 

idrarda testosteron konsantrasyonunun tayini yanında izomeri olan epitestosteron, (17— -hidroksiandrost-4-en-3-on) konsantrasyonunun 

tayini ve T/E oranının hesaplanması da gerekmektedir (2) IOC'nin 

kurallarına göre T/E'nin 6/1 büyük olması halinde, testosteronun 

doping amacı ile kullanıldığı kabul edilmektedir (10,11,12). 

Doping kontrol amacı ile idrarda testosteron ve epitestosteron 

analizi için, konjugatlarının enzim veya asit hidrolizinden sonra izo-

lasyonları, kantitatif tayinleri ile ilgili kağıt, kolon, ince tabaka kro-

matografisi (İTK) ile gaz kromatografisi (GK), kütle spektrometresi 

(MS), radyoimminoassay (RIA) veya bu yöntemlerin kombinasyonları 

gibi değişik yöntemler kullanılmaktadır (11,13,14,15,16). Bu yöntem-

lerin, IOC tarafından tescil edilebilmesi için yeterli derecede duyarlı, 

tekrarlanabilen, spesifik ve kesin olması gerekmektedir(17). 

Ülkemizde, anabolik steroidler arasında önemli bir yeri olan tes-

tosteron ve epitestosteronun biyolojik sıvılarda tayini ile ilgili fazla bir 

çalışma yoktur. Bu araştırmada idrarda testosteron tayini için gerek 

doping ve gerekse klinik uygulamada kullanılabilecek bir yöntem geliş-

tirilmesi amaç edinilmiştir. Testosteron ve epitestosteron asit hidroliz-

den sonra İTK ile saflaştırılmış, GSK'da türevleme yöntemi ile tayin 

edilmiştir. Yöntemin uygulanabilirliği normal kişilerle, ilaç alan kişi-

lerin idrar örneklerinin analizi yapılarak gösterilmiştir. DENEL KISIM 

Materyal 

Testosteron (Organon), epitestosteron (Sigma), metiltestoste-

ron (Sigma), asetik asit anhidriti (Merck), Sülfirik asit (Merck), ß-

Glukuronidaz (Sigma). 

Kullanılan Aletler: İTK takımı (Desega), mor ötesi ışın lambası 

(254-366 nm Camag) Rotary vakum evaporatörü, Gaz Kromatograf 

(Packard-Becker model 419) ve alev iyonlaşma detektörü (FID-Model 

706). 

Kullanılan Biyolojik Materyal: Çalışmamızda biyolojik materyal olarak idrar kullanılmıştır. Yöntemin standardizasyonu için sabah-

leyin alınan (spot) idrar örnekleri hiç ilaç almamış kişilerden seçilmiş-

tir. Testosteron ve epitestosteronun kantitatif analizinde yaşları  2 1 -

32 arasında değişen 5 kadın ve yaşlan 22-34 arasında değişen 5 erkek-ten sabah alınan idrarlarla çalışılmıştır. Ayrıca ilaç alan (Sustanon 250) 

kişilerin idrarları da aynı şekilde analiz edilmiştir. 

Metod 

A- Testosteronun İdrardan İzolasyonu. Her iki steroid glukuroni-dat ve sülfat konjugatları halinde atıldıklarından hidrolizleri için asit 

hidroliz ve enzim hidroliz yöntemleri kullanılmıştır. 

1- Asit Hidroliz Yöntemi: Testosteron ve epitestosteron konju-

gatlarmın hidroliz ve ekstraksiyonunda GOTO ve FEHER'in yöntem-

leri ile IBAYASHI'nin yöntemi kombine edilerek uygulanmıştır (18, 

19, 20, 21). 100 ml idrar, üzerine 0.5 ml formaldehit, 60 ml benzen 

ve 1 ml sülfürik asit ilave edilerek 2 saat 80-85°C'de geri çeviren soğu-

tucu altında tutulmuştur. Benzen fazı ayrıldıktan sonra, idrar fazına 

60 ml benzen ve 15 ml sülfürik asit ilave edilerek aynı şartlarda 20 dk. 

tutulmuştur. Tekrar benzen fazı alınarak, idrar son kez 60 ml benzen 

ile ekstrakte edilmiştir. Tüm benzen fazları birleştirilerek 2 kez 40 ml 

% 20 NaOH ve distile su ile yıkanmıştır. Benzen fazı susuz sodyum sül-

fatdan geçirildikten sonra uçurulmuştur (18, 19, 20). Daha sonra ka­

lıntı Kieselgel HF

2 5 4

 ile kaplı plaklara standart testosteron ve epites-tosteron ile beraber uygulanmıştır. Hareketli faz olarak benzen-etil-

asetat (1:1) kullanılmıştır. Plaklar develope edildikten sonra 254 nm'de 

UV lambası altında standart testosteron ve epitestosterona karşılık 

gelen lekeler metanol ile elüe edilmiştir. Metanol azot gazı altında uçu-

rulduktan sonra Kieselgel HF

2 5 4


 ile kaplı plaklara standart testosteron 

asetat ve epitestosteron asetat ile beraber uygulanmıştır. Benzen-etil-

asetat (3:1) ile develope edildikten sonra 254 nm'de UV lambası altında 

standartlara karşılık gelen lekeler metanol ile elüe edilip daha sonra 

metanol uçurulmuştur(21). Kalıntıya iç standart olarak metiltestos-

teron ilave edilerek 5 µl gaz kromatografisine verilmiştir. 

2- Enzim ile Hidroliz:Enzim ile hidrolizde ß-Glukuronidaz (130. 

000 ünite /ml) kullanılmıştır. 100 ml idrar pH'sı 5'e ayarlandıktan son-

ra enzim ilave edilerek 55°C de 2.5 saat inkübe edilmiştir.(22). Soğu-

duktan sonra 3 kez 100 ml eter ile ekstrakte edildikten sonra eterli faz 

% 20 NaOH ve distile su ile yıkanıp susuz sodyum sülfatdan geçiril-

miştir (15, 18). Eter fazı kuruluğa kadar uçurulduktan sonra kalıntıya 

aynen asit hidrolizdeki işlemler uygulanmış ve en son kalıntıya iç stan-


dart olarak metiltestosteron ilave edilip gaz kromagotrafisine 5 µl en-

jekte edilmiştir. 

B- Gaz-Sıvı Kromatografisine Ait Çalışmalar: Testosteron ase-

tat ve epitestosteron asetatın kantitatif tayini için gaz-sıvı kromatog-

rafisinde sabit faz olarak % 3 SE-30 "Chromosorb WHP 80-100 mesh 

üzerinde" ve detektör olarak FID kullanılmıştır. Fırın sıcaklığı 260 C. 

enjeksiyon giriş sıcaklığı 280

o

C, detektör sıcaklığı 300o

C, taşıyıcı gaz 

(azot) akış hızı 30 ml /dk., hidrojen akış hızı 50 ml /dk., hava akış hızı 

300 ml /dk., kaydedici hızı 0.5 cm/dk ve attenuation 8 alınarak bu 

kromatografik şartlarda kantitatif tayine geçilmiştir. 5 µl numune ile 

çalışılmıştır. 

C- Kalibrasyon Eğrisinin Çizilmesi: Standart testosteron asetat 

(mg /ml) ve epitestosteron asetat (mg /ml) çözeltileri, 10 µg /ml, 25 µg / 

ml, 50 µg /ml, 75 µg /ml ve 100 µg /ml konsantrasyonda olmak üze-

re kloroformla seyreltildi. Bunların hazırlanması sırasında iç standart 

olarak kullanılan metiltestosteron 50 µg /ml konsantrasyonda olmak 

üzere ilave edilerek birlikte hazırlandı. Hazırlanan seri çözeltilerden 

5 µl çekilip gaz kromatograf isine verildi. Pik yükseklikleri oranları kon-

santrasyona karşı grafiğe geçirilerek kalibrasyon eğrisi çizildi. 

D- Ekstraksiyon Veriminin Hesaplanması: Testosteron ve epi-

testosteron idrarda normal olarak atıldığı için her maddenin ekstrak-

siyon verimi standart katma yöntemi uygulanarak hesaplanmıştır. Bu-

amaçla kadın idrarından yararlanılmıştır. Bu maddelerin ekstraksiyon 

verimi gaz-sıvı kromatograf isi yöntemi kullanılarak yapılmıştır(21). 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Çalışmamızda benzen ve eter ekstraktlarının safra asitleri ve diğer 

asidik veya fenolik bileşiklerden uzaklaştırılması için % 20 NaOH ile 

yıkanmıştır (18,21). Testosteron ve epitestosteronun saflaştırılması ve 

diğer steroidlerden ayrılması içinde ince tabaka kromatografisinden 

yararlanılmıştır. 

Gaz-sıvı kromatografisinde % 3 SE-30, yüksek sıcaklık derece-

lerine dayanıklılığı ve steroidlerin daha iyi ayrılmasını sağladığından 

seçilmiştir (23, 24). Testosteron ve epitestosteron gaz kromatografisine 

doğrudan verildiklerinde SE-30 fazında iyi bir şekilde ayrılmaları müm-

kün olmamıştır. Bu nedenle her iki steroid de 17. karbon atomundaki 


hidroksil grubundan asetillenmiştir. Oluşan testosteron asetat ve epi-

testosteron asetat türevleri laboratuvar koşullarında uzun süre daya-

nıklıdır ve gaz sıvı kromatografisinin yüksek sıcaklıktaki çalışma ko-

şullarına uygundurlar (14,15). Böylece testosteron asetat ve epitestos-

teron asetatın SE-30 sabit fazında alıkonma zamanları daha uzun ve 

farklı olmuştur. Bu farklılık, birbirlerinden ayrılmalarını ve ayrı pikler 

elde etmemizi mümkün kılmıştır. Ayrıca asetilleme ile duyarlılıkda 

arttırılmıştır. Testosteron ve epitestosteron ile doğrudan çalışıldığında 

0.2 µg madde tanımlanabilmesine karşın asetillemeden sonra 0.05 

µg madde düzeyine inilebilmiştir. Elde ettiğimiz duyarlılık sınırı bu 

konudaki araştırmalarla uyum göstermektedir (15, 23). Şekil-1'de tes-

tosteron asetat ve epitestosteron asetat standartlarının gaz-sıvı kro-

matografisindeki kromatogramları gösterilmiştir. 

Asit hidroliz yöntemi ile idrardan benzen ekstraksiyon verimi, 

kadın idrarına standart testosteron ve epitestosteron çözeltilerinden 

ilave edilerek hesaplanmıştır. Elde edilen testosteron ve epitestosteron 

yüzdeleri tablo  - l ' d e gösterilmiştir. Bu sonuçlara göre testosteron için 

ortalama verim % 73.39 ± 3.9 (S.D.) ve epitestosteron için ortalama 

verim % 75.94 ± 7.9 (S.D.) olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar diğer 

araştırıcıların gaz kromatografisi ile elde ettikleri ortalama yüzde ve-

rime yakındır (14,15) (Regresyon denklemleri testosteron asetat için, 

y = 2.42 x — 0.03; epitestosteron asetat için, y = 3.03 x + 0.04, 

bulunarak kantitatif değerlendirme yapılmıştır). 

Enzim hidroliz yönteminde sonucun daha çabuk alınması nedeniy-

le idrar 55°C'de 2.5 saat inkübe edilmiştir (22). Asit hidroliz ve en-

Tablo 1. Testosteron ve epitestosteronun asit hidroliz ve benzen ekstraksiyon verimi 

İdrara (100 ml) ka-

tıları T ve E mikta- (

µg) Elde edilen T mik-

tarı (µg) 

Elde edilen E mik-

tarı (µg) 

% Verim 

T E 

75 

60.27 

51.45 

80.36 

68.60 

75 

56.71 

52.66 

75.62 

70.22 

100 

71.30 

76.05 

71.30 

76.05 

100 

74.07 

72.11 

74.07 

72.11 

125 

86.02 

97.87 

68.82 

78.30 

125 

90.75 

112.89 

72.60 

90.37 

Ortalama verim T: 73.79 ± 3.9 

(x ± S.D.) E: 75.94 ± 7.9 

c m 

10 


Dakika 

Şekil 1. Testosteron asetat, epitestosteron asetat ve metiltestosteron standartlarının gaz-

sıvı kromatografisindeki kromatogramları 1-Metiltestosteron (0.5 µg) 2- Epitestosteron 

asetat (0.5 µg) 3. Testosteron asetat (0.5 (µg). 

zim hidrolizi aynı idrar örneklerine uygulanarak karşılaştırılmıştır. 

Sonuçlarımıza göre gerek testosteron ve gerekse epitestosteronda 

elde edilen verim enzim hidrolizi yöntemiyle daha düşük bulunmuş-

tur (ortalama % 15). Böylece asit hidroliz yöntemi de hem verimin 

10 daha yüksek olması ve hem de çok daha ekonomik olması sebebiyle 

tercih edilebilir. 

Metodun uygulanabilirliği açısından 5 kadın ve 5 erkek idrarında 

testosteron ve epitestosteron miktarları saptanmıştır. Normal kişiler-

den alınan idrarlarda asit hidroliz ve benzen ekstraksiyonundan sonra 

saflaştırılıp, türevlenen testosteron ve epitestosteron miktarları tablo-

2'de yer almaktadır. Şekil-2'de de erkek idrarındaki testosteron ve 

epitestosteron'un gaz-sıvı kromatografisindeki kromatogramı gösteril-

miştir. Ayrıca olayı doping açısından değerlendirmek için testosteron / 

epitestosteron (T/E) oranları da belirlenmiştir. Tablo-2'ye dikkat 

edildiğinde T /E arasındaki oranlarının normal erkeklerde 1.96 ± 0.62 

(S.D.) ve kadınlarda ise 2.62  ± 0 . 3 2 (S.D.) olduğu görülmektedir. Tablo 2. Deneme şahıslarında saptanan testosteron ve epitestosteron miktarları 

(µg/100 ml) ve testosteron /epitestosteron oranları 

Cinsiyet 

T/E x ± S.D. 

0.51 

0.74 

0.35 

0.66 

0.30 

0.51 ± 0.19 

0.19 

0.25 

0.15 

0.28 

0.10 

0.19 ± 0.07 

2.6 

2.9 

2.3 

2.3 

3.0 

2.62 ± 0.32 x ± S.D. 

2.39 

3.21 

1.72 

1.98 

2.74 

2.40 ± 0.59 

0.85 

1.80 

0.80 

0.94 

2.30 

1.33 ± 0.67 

2.8 

1.7 

2.1 

2.1 

1.1 

1.96 ± 0.62 

Tabloa3. İlaç verilen kişilerde saptanan testosteron ve epitestosteron miktarları (µg/100 

ml) ve testosteron/epitestosteron oranlan 

T/E 

2.59 

0.84 

3.08 

6.12 

0.94 

6.80 

5.22 

1.21 

4.30 

4.18 

1.02 

4.09 

4.18 

1.02 

4.09 

8.65 

1.10 

7.86 

4.04 

1.21 

3.34 

10.80 

2.29 

4.71 

x = 5.94 ± 87 (S.D.) 

x = 1.23±0.48 (S.D.)  x =  4 . 8 8 ± 1 . 7 8 (S.D.) 

cm 

15 


10 Dakika 

Şekil 2. Erkek idrarından elde edilen ekstraktın gaz-sıvı kromatografisindeki kromatog-

g r a m ı l - Metiltestosteron 2- Epitestosteron asetat 3- Testosteron asetat 

Testosteron türevi ilaç (Sustanon 250) kullanan hastalardan alı-

nan örneklerde saptanan T /E oranları ise tablo-3'de yer almaktadır. 

Şekil-3'de de ilaç kullanan bir erkek idrarından elde edilen ekstraktın 

gaz sıvı kromatografisindeki kromatogramı yer almaktadır. Bu ora-

nın normal insanlardaki T /E oranına göre dışardan testosteron alın-10 Şekil 3. İlaç kullanan bir erkek idrarından elde edilen ekstraktın gaz-sıvı kromatografi-

sindeki kromatogramı 1- Metiltestosteron 2- Epitestosteron asetat 3- Testosteron 

asetat 

Dakika 

10 
10 
c m 

15 


masıyla arttığı görülmektedir. Bu yüzden Uluslararası Olimpiyat Ko-

mitesi (IOC) bu oranı 6 olarak belirlemiştir. Dışardan testosteron tü-

revi bir ilaç alan sporcunun idrarında T /E oranı 6'nın üzerinde çık-

tığında IOC bu sporcuyu dopingli olarak kabul etmekte ve yarışma-

lardan diskalifiye ederek ceza uygulamasına geçmektedir (12, 17). 

Normal erkek ve ilaç almış erkek idrarlarındaki testosteron, epi-

testosteron ve T/E oranları istatistik açıdan karşılaştırıldığında, her 

iki grup arasında epitestosteron atılımında fark olmadığı halde, tes-

tosteron ve T /E oranları ilaç alanlarda anlamlı yüksek bulunmuştur. 

İdrarla atılan testosteron ve epitestosteronun ince tabaka kroma-

tografisi kullanılarak kantitatif tayininin yapıldığı bu metod, spesifik 

ve güvenilir olması yanında ekonomik, hızlı ve nispeten basit bir me-

toddur. Ayrıca yalnız sporculardaki testosteron/epitestosteron oranı-

nın saptanması dışında endokrin bozukluklarının sebep olduğu has-talıklarda laboratuvar testi olarak da uygulanabilir. 

LİTERATÜR 

1. Haupt, H.A., Rovere, G.D., Anabolic-Steroids: A review of the literature, The Am. J. 

Sports Med., 12, 469-84 (1984). 

2. Zurer, P.S., Diugs in Spoit, Chem. Eng. News, 30, 69-78 (1984) 

3. Naeim, F., Copper, P.H., Peliosis Hepatis: Possible Etiologic Role of Anabolic Stero-

ids, Arch. Pathol., 95, 284-5 (1973). 

4. Faik, H., Thomas, L.B., Popper, H., Hepatic angiosarcome associated with androgenic-

anabolicsteroids, Lancet, 2, 1120-21 (1979). 

5. Johnson, F.L.. Feagler, J.R., Association of Androgenic-Anabolic Steroid Therapy 

With Development of Hepatocellular Carcinoma, Lancet, 2, 1273-76 (3972). 

6. Hoima, P.K., Effect of anabolic steroid on spermatogenesis, Contraception, 15,151-

62 (1977). 

7. Hagerman. F.C., Jones-Witters, P., The effects of anabolic steroid ingestion on serum 

enzyme and urine 17-ketosteroid levels, J. Sport. Med., 15, 287-795 (1975). 

8. Akgün, Necati, Olimpiyatlarda Doping Kontrolunda Prensip ve Özel Problemler, 

Spor Hekimliği Dergisi, 14, 15-25 (1979). 

9. Goodman, L.S., Gillman, A., The Pharmacological Basis of Therapeutics, 5 th ed., New 

York, Macmillan Publishing (1975). 

10. Wagner, J.C., Substance-abuse Policies and Guidelines in Amateur and Proffessional 

Athletics, Am. J. Hosp. Pharm., 44,305-10 (1987). 

11. Leinonen, A., Kuoppasalmi. M., Dopinganeiden Laboratoria-analyysit, Kemia-Kemi, 

12, 407-12 (1985). 

12. Oseid, S., Doping and Athletes-Prevention and Counseling, J., Allergy Clin. Immunol, 

73, 735-739 (1984).) 

13. Brooks, R.V., Jeremiah, G., Detection of Anabolic Steroid Administration to Athletes, 

J. Steroid Bioehem.,  1 1 , 913-17 (1979). 

14. Watson, J.T., A Simplified Determination of Urinary Testosterone Utilizing Column 

and Gas-Liquid Chromatography, J. Chromatogr., 43, 339-49 (1969). 

15. Luisi, M., Fassorra, C, Levanti, C, Determination of Testosterone in Human Urine 

by Means of Horizontal Thin-Layer and Gas - Liquid Chromatography, J. Chroma-

atogr., 58, 213-226 (1971). 

16. Cartoni, G.P., Girarusso, A., Ciard, M., Capillary Gas Chromatography and Mass 

Spectrometry Detection of Anabolic Steroids II, Journal of High Resolution Chro-

matography - Chromatography Communications, 8, 539-543 (1985). 

17. Donike, M., List of Doping Classes and Methods, Beauftragter Fur Dopinganalytik 

Des Bundesinstituts Fur Sportwissenschaft, (1986). 

18. Goto, H., Takenaka, I., Estimation of Testosterone in Human Urine, I. Analysis of 

Urinary Testosterone by Gas-Liquid Chromatography with Hydrolysis Using 

Acid in Normal Adult Men, Nishi Nippon Hinyokika, 37, 53-58 (1975). 

19. Feher, T., Testosterone in Human Urine as Determined by Gas-Liquid Chromatog-

graphy, Endocrinologia Experimentalis, 10, 201-209 (1976). 

20. Bodrogi, L., Hollosi, I., Pucsok, J., Feher, T., Isolation, Quantitative Determination 

of Anabolics in Human Urine by GC-FID or GC-ECD, and their Identification 

by GC-MS, Profc. of the Symp. on the Analysis of Steroids, Szeged, Hungary, 287-

293, (1984). 

21. Ibayashi, H., Nakamura, M., The Determination of Urinary Testosterone Using 

Thin-Layer Chromatography and Gas Chromatography, Steroids, 3, 559-568 (1964). 

22. Uralets, V.P., Semenova, V.A., Analysis of Anabolic Steroids in Body Fluids by 

Capillary Gas Chromatography with Two-Channel Detection System and a Compu-

ter, J. Chromagtogr., 279, 695-707 (19823). 

23. Charransonl, G., Bobas-Masson, F., Determination of Urinary Androstanediol and 

Testosterone in Normal Men by Gas-Liquid Chromatography, J. Chromatogr., 66, 

55-61 (1972). 

24. Pinelli, A., Nair, P.P., Gas-Liquid Chromatographic Seperation of Steroids and Their 

Derivatives on a Duel Component Column of High thermal Stability, J. Chromatogr., 

43, 3223-8 (1969). 


Yüklə 79,83 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə