A z ə r b a y c a nYüklə 7,74 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə36/36
tarix29.05.2017
ölçüsü7,74 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36

QƏBUL EDĠLMĠġ ĠXTĠSARLAR

 

AEAM -            Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının Məruzələri 

AEAX -           Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının Xəbərləri 

AEATĠEA      -        Azərbaycan  SSR  Elmlər  Akademiyası  Tarix  Ġnstitutunun  elmi 

arxivi 

AEATĠEƏ  -  Azərbaycan  SSR  Elmlər  Akademiyası  Tarix  Ġnstitutunun  elmi     əsərləri 

AMM        -     Azərbaycan maddi mədəniyyəti

 

ATMƏ      -    Azərbaycan Tarix Muzeyinin əsərləri 

ATDM      -    Azərbaycan tarixinə dair materiallar 

АЭС         -    Азерб. этнографический сборник 

ВЭК        -    Вопросы этнографии Кавказа 

ДАН  Азерб. ССР   -  Доклады Академии наук Азерб. ССР 

Изв. ААК -  Известия Азерб. археологической комиссии 

Изв. Азкомстарис - Известия Азерб. комитета по изучению памятников старины 

и искусства 

Изв. Аз.ФАН - Известия Азерб. филиала Академии наук СССР 

Изв. АН Азерб. ССР - Известия Академии наук Азерб. ССР 

Изв. КШС - Известия Кавказской шелководческой станции 

Изв. ООИА - Известия общества обследования и изучения Азербайджана 

КСИИМК - Краткие сообщения Института истории материальной культуры 

КСИЭ СССР - Краткие сообщения Института этнографии АН СССР 

КЭС  - Кавказский этнографический сборник 

МИЭБГКЗК  -  Материалы      для      изучения      экономического      быта 

государственных крестьян Закавказского края 

МИА СССР - Материалы и исследования по археологии СССР

 

МИЗ СССР - 

Материалы по истории земледелия СССР 

МКА -  Материальная культура Азербайджана 

МУКЛЗПИСК  -  Материалы  дта  устройства  казенных  летних  и  зимних 

пастбищ и для изучения скотоводства на Кавказе 

МИЭБКЗК  -  Материалы    ддя      изучения      экономического      быта   

государственных крестьян Закавказского края 

НАИИ АН Азерб. ССР - Научный архив Института истории Академии наук 

Азерб. ССР 

ОРВЗК - Обозрение Российских владений за Кавказом 

СА - Советская археология 

СМОМПК - Сборник материатов для описания местности и племен Кавказа 

Сообщ. Груз.ФАН СССР - Сообщения Грузинского филиала Академии Наук 

СССР 


ССКЦРК - Сборник сведений по культуре ценных растений на Кавказе 

СЭ -            Советская этнография 

ТИЗ АН Азерб. ССР - Труды Института земледелия Академии наук Азерб.

 


 

 

524 ССР 

ТИИФ АН Азерб. ССР - Труды Института истории и философии Академии 

наук Азерб. ССР 

  ТИИ  АН  Азерб.  ССР  -  Труды  Института  истории  Академии  наук  Азерб. 

ССР 

ТКОСХ - Труды Кавказского общества сельского хозяйства ТМИ А - Труды музея истории Азербайджана 

ТКШС - Труды Кавказской шелководческой сатнции 

ТЕИМ - Труды Естественно-исторического музея 

УЗИВ  АН  СССР  -  Ученые  записки  Института  востоковедения  Академии 

наук СССР 

ЦГИА – Центральный Государственный  Исторический Архив   

 

525 MÜNDƏRĠCAT 

Ön söz (Teymur Bünyadov)………………………………………………   

FƏSĠL I. COĞRAFĠ ġƏRAĠT (Teymur Bünyadov, Qəzənfər 

Rəcəbli)……………………………………………………………………………….   13 

FƏSĠL II. TARĠXĠ OÇERK (Teymur Bünyadov, İqrar Əliyev, Qabil 

Əliyev)………………………………………………………………………………..   21 

FƏSĠL III. ƏKĠNÇĠLĠK MƏDƏNĠYYƏTĠ 

Taxılçılıq (Teymur Bünyadov, Şahpələng Quliyev, Qəmərşah Cavadov).................................................................................................   67 

Çəltikçilik (Şahpələng Quliyev)..................................................112 

Bostançılıq və tərəvəzçilik (Teymur Bünyadov, Şahpə/əng Quliyev, Qəmərşah Cavadov)..........................................................................................130 

Suvarma (Şahpəbng Quliyev).....................................................138 

FƏSĠL IV. BAĞÇILIQ VƏ ÜZÜMÇÜLÜK 

Bağçılıq (Teymur Bünyadov, Qəmərşah Cavadov).................   171 

Üzümçülük (Teymur Bünyadov, Qəmərşah Cavadov)...............186 

FƏSĠL V. TEXNĠKĠ BĠTKĠLƏR VƏ ĠPƏKÇĠLĠK 

Texniki bitkilər (Teymur Bünyadov)..........................................201 

Ġpəkçilik (Tojiq Vəliyev, Şahpələng Quliyev).............................216 

FƏSĠL VI. MALDARLIQ TƏSƏRRÜFATIMaldarliq (Teymur 

Bünyadov)........................................................................................................231 

Qoyunçuluq (Teymur Bünyadov)..............................................237 

Qaramal (Teymur Bünyadov)....................................................257 

Atçılıq {Teymur Bünyadov)........................................................271 

Dəvəçilik (Teymur Bünyadov, Xaliəddin Xəlilov)290 

FƏSĠL VII. OVÇULUQ, BALIQÇILIQ VƏ ARIÇILIQ 

Ovçuluq (Şahpələng Quliyev, Qəmərşah Cavadov)..................305 

Balıqçılıq (Ətiqə İzmaydova).....................................................319 

Arıçılıq (Tofiq Babayev)............................................................329 

FƏSĠL VIII. SƏNƏTKARLIQ 

 

 

526 Ümumi məlumat (Arif Mustafayev)...............................................353 

DaĢiĢləmə (Arif Mustafayev).........................................................355 

Dulusçuluq (Sevil Ağamalıyeva)...................................................367 

AğaciĢləmə (Qəmərşah Cavadov).................................................384 

Misgərlik (Arif Mustqfayev)...........................................................391 

Dəmirçilik (Arif Mustafayev).........................................................402 

Zərgərlik (Arif Mustqfayev)...........................................................412 

Dabbağlıq (Arif Mustafayev)..........................................................426 

Papaqçılıq və kürkçülük (Arif Mustafayev).....................................436 

BaĢmaqçıhq və çəkməçilik (Arif Mustafayev)................................439 

Sərrachq (Arif Mustafayev).............................................................442 

Həsirçilik (ArifMustafayev)............................................................449 

ġalbaflıq (ArifMustafayev)..............................................................454 

Keçəçilik (Teymur Bünyadov, Solmaz Məhərramova)......................463 

Xalçaçılıq (Arif Mustafayev)............................................................469 

Bəzzazhq (Arif'Mustafayev).............................................................479 

ġərbafhq (Arif Mustafayev)...............................................................484 

Tikmə sənəti (Gülsüm Əliyeva)..........................................................496 İstifadə olunmuş ədəbiyyat və qeydlər................................................501 

PesiOMe (Teymur Bünyadov).................................................................. 534 

Summary (Teymur Bünyadov) ............................................................539 

Qəbul edilmiş ixtisarla).......................................................................541 

 

 

527 BuraxılıĢa məsul: Əziz Güləliyev 

Texniki redaktor: Rövşən Ağayev 

Kompyuter səhifələyicisi: Rəvan Mürsəlov 

Korrektor: Nadir Quliyev 

 

 

 Yığılmağa verilmiĢdir 14.03.2007. 

Çapa imzalanmıĢdır 01.08.2007. 

Formatı 70x90 V

]6

. Fiziki çap vərəqi 34. Ofset çap üsulu. 

Tirajı 25000. SifariĢ 197 

 

DÜST 5773-90, DÜST 4.482-87 Kitab "CBS-PP" 

 

MMC mətbəəsində çap olunmuĢdur. 

Bakı, ġərifzadə küçəsi, 3. 
Yüklə 7,74 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə