Aaa 1204y#01#Q16#01 eduman testinin sualları Fәnn : 1204y biologiyaYüklə 1,28 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/4
tarix26.05.2017
ölçüsü1,28 Mb.
  1   2   3   4

1
2
3
4
5
6
7
AAA_1204y#01#Q16#01 eduman testinin sualları
Fәnn : 1204Y Biologiya(canlı orqanizmlәrdә enerji)
Mülayim işıqlanma qurşağının bitkilәri:
Mülayim işıqlanma qurşağının bitkilәri:
Mülayim işıqlanma qurşağının bitkilәri:
Mülayim işıqlanma qurşağının bitkilәri:
Mülayim işıqlanma qurşağının bitkilәri:
Mülayim işıqlanma qurşağının bitkilәri:
Mülayim işıqlanma qurşağının bitkilәri:
baobab
palma
çәtirli akasiya
banan
dәvәtikanı

manqo
banan
baobab
daş palıd

evkalipt
küsdüm
brazil
heveya
manqo
mantar palıdı

kakao
bambuk
palma
saksaul

heveya
kofe
butulka ağacı
qaratikan

yemiş ağacı
seyba
küknar

kameliya
baobab
heveya
fikus

8
9
10
11
12
13
14
Mülayim işıqlanma qurşağının bitkilәri:
Mülayim işıqlanma qurşağının bitkilәri:
Mülayim işıqlanma qurşağının bitkilәri:
Mülayim işıqlanma qurşağının bitkilәri:
Mülayim işıqlanma qurşağının bitkilәri:
Mülayim işıqlanma qurşağının bitkilәri:
Mülayim işıqlanma qurşağının bitkilәri:
evkalipt
baobab
yağ palması
manqo
şoranotu

şam

maqnoliya
bambuk
baobab
kameliya
kofe
kakao
ağşam

brazil
manqo
fikus
kakao
qaraşam

brazil
manqo
manqo
sidr

bambuk
brazil
fikus
kazuarin
Eldar şamı

palma
fikus
baobab
kazuarin
evkalipt
manqo
fıstıq

brazil

15
16
17
18
19
20
21
Mülayim işıqlanma qurşağının bitkilәri:
Mülayim işıqlanma qurşağının bitkilәri:
Mülayim işıqlanma qurşağıın bitkilәri:
Mülayim işıqlanma qurşağının bitkilәri:
Mülayim işıqlanma qurşağının bitkilәri:
Mülayim işıqlanma qurşağının bitkilәri:
Mülayim işıqlanma qurşağının bitkilәri:
bambuk
vәlәs

palma
fikus
seyba
palma
cökә

heveya
heveya
bambuk
palma
palıd

kazuarin
heveya
fikus
bambuk
fikus
şabalıd

evkalipt
maqnoliya
kazuarin
ağcaqayın

seyba
evkalipt
fikus
baobab
yemiş ağacı
küsdüm
Eldar şamı

palma
brazil
bambuk
zoğal

fikus
butulka ağacı

22
23
24
25
26
27
28
Mülayim işıqlanma qurşağının bitkilәri:
Mülayim işıqlanma qurşağının bitkilәri:
Mülayim işıqlanma qurşağının bitkilәri:
Mülayim işıqlanma qurşağının bitkilәri:
Mülayim işıqlanma qurşağının bitkilәri:
Mülayim işıqlanma qurşağının bitkilәri:
Mülayim işıqlanma qurşağının bitkilәri:
banan
palma
kazuarin
manqo
göyrüş

tozağacı

maqnoliya
kameliya
brazil
bambuk
kakao
banan
nar

küsdüm
kofe
manqo
banan

alma
küsdüm
kofe
evkalipt
baobab
maqnoliya
heveya
әncir

söyüd

heveya
banan
kameliya
kazuarin
tik ağacı
kinә ağacı
sal ağacı
xarı bülbül

küsdüm


29
30
31
32
33
34
35
Mülayim işıqlanma qurşağının bitkilәri:
Mülayim işıqlanma qurşağının bitkilәri:
Mülayim işıqlanma qurşağının bitkilәri:
Quru çöl bitkisidir:
Quru çöl bitkisidir:
Quru çöl bitkisidir:
Quru çöl bitkisidir:
dәfnә

manqo
bambuk
palma
banan
oleandr

banan
manqo
velviçiya
kameliya
kaktus
palma
zeytun

banan
kebraço
kameliya
sitrus

sal ağacı
bambuk
maqnoliya
itburnu

qoz
tut
alma
fıstıq
vәlәs
badam

zoğal
palıd
armud
limon
zoğal
armud
qaratikan

tut


36
37
38
39
40
41
42
Tuqay meşәlәrindә bitir:
Dağ meşәlәrindә bitir:
Dağ meşәlәrindә bitir:
Dağ meşәlәrindә bitir:
Sәhra bitkisidir:
Sәhra bitkisidir:
Sәhra bitkisidir:
kserofitlәr

alma
zoğal
әzgil
armud
qarağac

zoğal
üzüm
şabalıd
palıd
vәlәmir
otlar
palıd

çay
limon
naringi
yulğun
zeytun
şabalıd

çay
sarımsaq
nar
ardıc

limon
tut
zoğal
üzüm
әncir
qışotu

naringi
üzüm
palıd
qaraşoran

vәlәs
söyüd

43
44
45
46
47
48
49
Sәhra bitkisidir:
Yarımsәhra bitkisidir:
Yarımsәhra bitkisidir:
Yarımsәhra bitkisidir:
Yarımsәhra bitkisidir:
Yarımsәhra bitkisidir:
Yarımsәhra bitkisidir:
sarımsaq
sarıbaş

noxud
armud
alça
dәmirağac
şabalıd
qızılağac
şahsevdi
şahsevdi

efemer

limon
çay
feyxoa
naringi
limon
qarağan
qarağan

armud
palıd
üzüm
kәngiz

fındıq
alma
çay
armud
şabalıd
palıd
limon
çәrәn

limon
gavalı
alça
sirkan

tut


50
51
52
53
54
55
56
Yarımsәhra bitkisidir:
Yarımsәhra bitkisidir:
Quru çöl bitkisidir:
Tuqay meşәlәrindә bitir:
Tuqay meşәlәrindә bitir:
Tuqay meşәlәrindә bitir:
Dağ meşәlәrindә bitir:
yovşan

azat
dәmirağac
lalә
yasәmәn
tut
limon
qırtıc

әzgil
naringi
tut
yapon tonqalotu

fındıq
alça
qızılgül
vәlәs
cökә
palıd
tut
yemişan

zoğal
fındıq
uzunsaplaq palıd

naringi
fıstıq
buğda
ağyarpaq qovaq

arpa
yulaf
qarabaşaq
gavalı
şabalıd
noxud
qәrәnfil
iydә


57
58
59
60
61
62
63
Dağ meşәlәrindә bitir:
Dağ meşәlәrindә bitir:
Dağ meşәlәrindә bitir
Dağ meşәlәrindә bitir:
Tuqay meşәlәrindә bitir:
Tuqay meşәlәrindә bitir:
Dağ meşәlәrindә bitir:
yulğun
fıstıq

zeytun
qızılgül
qәrәnfil
yulğun
çay
qoz

püstә
zeytun
püstә
göyrüş

soğan
pomidor
sarımsaq
pomidor
badımcan
xiyar
bibәr
alça

soğan
yulğun
zeytun
zoğal

kәklikotu
noxud
feyxoa
çay
yemişan

portağal
yulğun

çay
zeytun
püstә
badam

64
65
66
67
68
69
70
Dağ meşәlәrindә bitir:
Sәhra bitkisidir:
Akkumalyasiya nәdir?
Abraziya nәyin fәaliyyәtidir?
Deflyasiya nәyin fәaliyyәtidir?
Ekzarasiya nәyin fәaliyyәtidir?
Aşınma nәdir?
nar
naringi
zeytun
yulğun
vәlәs

tut
limon
çay
böyürtkan

pomidor
çoğan

zeytun
alma
fındıq
üzüm
yuyulma
çökdürülmә

daşınma
parçalanma
aşınma
külәyin
torpağın
buzlağın
insanın
dalğanın

buzlağın
dalğanın
torpağın
külәyin

suyun
külәyin
torpağın
buzlağın

meşәnin
suyun


71
72
73
74
75
76
77
Fiziki aşınmada әsas rolu nә oynayır?
Kimyәvi aşınma әn çox harada olur?
Üzvi aşınma әn çox harada olur?
Kimyәvi aşınmada әsas rolu nә oynayır?
Üzvi aşınmada әsas rolu nә oynayır?
Fiziki aşınma әn çox harada olur?
Bitkilәrin bir­birinә tәzyiqi necә adlanır?
dәyişilmә

daşınma
çökdürülmә
udulma
daşınma
su
temperatur

külәk
meşә
buzlaq
dağda
sәhrada
meşәdә

şoranlıqda
çöldә
çәmәndә
sәhrada
suda
torpaqda

şoranlıqda
torpaq
meşә
torpaq
buzlaq
su

su
buzlaq
külәk
canlılar

insan
sәhrada

bataqlıqda
meşәdә
çәmәndә
dağda

78
79
80
81
82
83
84
Azәrbaycanda әn çox hansı meşәlәr mәhv edilmişdir?
Yeni bitki sortlarının yaradılması adlanır:
Eroziya nәdir?
Amazoniya meşәsi hansı materikdәdir?
Transamazon şossesinin çәkilişi zamanı әn çox meşәlәr hansı ölkәdә qırılmışdır?
Denudasiya nәdir?
Fitosenozda әsas rolu oynayır:
amensalizm
mexaniki

simbioz
antaqonizm
amensalizm
Böyük Qafqaz
Talış
Tuqay

Naxçıvan
Kiçik Qafqaz
parenximoz
mәdәni fitosenoz

zoosenoz
geosenoz
biosenoz
aşınma
daşınma
yuyulma

parçalanma
çökdürülmә
Şimali Amerika
Avrasiya
Afrika
Cәnubi Amrerika

Antarktida
Braziliya

Peru
Kolumbiya
Venesuela
Çili
daşınma

çökdürülmә
yuyulma
eroziya
aşınma

85
86
87
88
89
90
91
Yeni bitki sortlarının yaradılması necә adlanır?
Amazoniya meşәlәri necә adlanır?
Dağ yamaclarında güclü yağışdan sonra nә әmәlә gәlir?
Yarğan böyüyәrәk nәyә çevrilir?
Fitosenoz nәdir?
2 bitki növünün bir­birini inkar etmәsi nәdir?
Bir orqanizmin başqasının hesabına yaşaması nәdir?
heyvanlar
hәşәratlar
qurdlar
bitkilәr

balıqlar
geosenoz
zoosenoz
biosenoz
biogeosenoz
aqrofitosenoz

lyanos
paramos
kampos
pampa
selvas

dәrә
yarğan

qobu
tәpә
tәpә
tәpәyә
dağa
qobuya

çay dәrәsinә
terrikona
göbәlәklәrin cәmi
mamırların cәmi
bitkilәrlә әtraf mühitin cәmi

ağacların cәmi
şibyәlәrin cәmi
kommensalizm
antaqonizm

amensalizm
parazitlik
simbioz

92
93
94
95
96
97
98
Bitkilәrin birtәrәfli mühit yaratması nәdir?
Meşәlәrin qırılması nәyә sәbәb olur?
Biotik amil hansıdır?
Trofik sәviyyә nәdir?
1­ci trofik sәviyyә:
2­ci trofik sәviyyә:
Redusentlәrә aiddir:
simbioz
antaqonizm
komensalizm
amensalizm
paraztlik

parazitlik
amensalizm

yırtıcılıq
simbioz
antaqonizm
eroziyaya

denudasiyaya
akkumulyasiyaya
ekzarasiyaya
abraziyaya
külәk
su
süxur
simbiozluq

relyef
torpağın dәrinliyi
qida zәncirindә hәlqәnin yeri

heyvanın doyması
suyun sәviyyәsi
süxurların sәviyyәsi
simbioz
produsent

kommensal
yırtıcı
parazit
parazit
yırtıcı
konsument

kommensal
simbioz

99
100
101
102
103
104
105
Biotop nәdir?
Biogeosenoz nәdir?
Ekosistem nәdir?
Biosenoz nәdir?
Biotik amil hansıdır?
Abiotik amil hansıdır?
Abiotik amil hansıdır?
qarışqa
fil
pәlәng
bakteriya

ayı
bitkilәr
bitki vә heyvanların yaşadığı yer

heyvanlar
yosunlar
torpaq
mamırlar
yosunlar
biosenozla xarici amillәrin cәmi

heyvanlar
torpaq
biosenoz
biogeosenoz
heyvanlar
biosenozla biotopun cәmi

biotop
yalnız bitkilәr
yalnız heyvanlar
torpaq
onurğasızlar
bitki vә heyvanların cәmi

yırtıcılıq

temperatur
su
süxur
külәk
bitki
mamır
yosun
su

heyvan

106
107
108
109
110
111
112
Abiotik amil hansıdır?
Abiotik amil hansıdır?
Abiotik amil hansıdır?
Biotik amil hansıdır?
Abiotik amil hansıdır?
Abiotik amil hansıdır?
Abiotik amil hansıdır?
göbәlәk
heyvan
relyef

mamır
bitki
göbәlәklәr
bitkilәr
temperatur

mamırlar
heyvanlar
torpaq

bitki
ayı
yosun
mamır
mamır
heyvan
yosun
süxur

bitki
temperatur
su
heyvan

relyef
torpaq
yosun
oksigen

göbәlәk
hәşәrat
mamır
qarışqa
bitki
heyvan
ayı
duzluluq


113
114
115
116
117
118
119
Abiotik amil hansıdır?
Abiotik amil hansıdır?
Biotik amil hansıdır?
Biotik amil hansıdır?
Biotik amil hansıdır?
Biotik amil hansıdır?
Biotik amil hansıdır?
şibyә
işıq

bitki
heyvan
yosun
şibyә
mamır
heyvan
şibyә
rütubәt

külәk

bitki
Abiotik amil hansıdır?
yosun
heyvan
süxur
kommensalizm

külәk
temperatur
su
külәk
su
temperatur
süxur
amensalizm

temperatur
su
relyef
külәk
parazitlik

süxur
bitki

torpaq
süxur
su

120
121
122
123
124
125
126
Biotik amil hansıdır?
Biotik amil hansıdır?
Biotik amil hansıdır?
Suksessiya nәdir?
Oksilofitlәr hansı bitkilәrdir?
Psixrofitlәr hansı bitkilәrdir?
Hallofitlәr hansı bitkilәrdir?
temperatur
su
süxur
torpaq
neytralizm

rәqabәt

su
torpaq
külәk
duzluluq
külәk
torpaq
su
mutalizm

relyef
su
süxur
protokoperasiya

relyef
temperatur
ekosistem
biosenoz
biotop
bir biogeosenozun digәri ilә әvәz edilmәsi

biogeosenoz
kölgәsevәn
bataqlıq bitkilәri

işıqsevәn
şıranlıqsevәn
qaranlıqsevәn
yağışsevәn
kölgәsevәn
rütubәtsevәn
qaranlıqsevәn
külәksevәn127
128
129
130
131
132
133
Psammofitlәr hansı bitkilәrdir?
Edafik amilә nә aiddir?
Torpağın rütubәtliyi nә ilә ölçülür?
Antropogen amil nәdir?
Sumofitlәr hansı bitkilәrdir?
Redusentlәrә aiddir:
Heliofitlәr hansı bitkilәrdir?
şoranlıqsevәnlәr

rütubәtsevәnlәr
külәksevәnlәr
istisevәnlәr
işıqsevәnlәr
şoransevәnlәr
istisevәnlәr
külәksevәnlәr
qumluqsevәnlәr

soyuqsevәnlәr
relyef
su
torpaq

süxurlar
şoranlıq
kiloqramla
faizlә

qramla
promillә
tonla
heyvan
yosun
insan

bitki
göbәlәk
kölgәsevәn

qaranlıqsevәn
işıqsevәn
rütubәtsevәn
şoranlıqsevәn
itlәr
yosunlar
göbәlәklәr

pişiklәr
mamırlar

134
135
136
137
138
139
140
Fakultativ heliofitlәr hansı bitkilәrdir?
Hidrofitlәr hansı bitkilәrdir?
Kserofitlәr hansı bitkilәrdir?
Atmosfer havasında azotun miqdarı neçә %­dir?
Atmosfer havasında bunlardan hansı yoxdur?
Atmosfer havasında bunlardan hansı yoxdur?
Atmosfer havasında bunlardan hansı yoxdur?
şoranlıqsevәn
işıqsevәn

kölgәsevәn
quraqlıqsevәn
qaranlıqsevәn
kölgәsevәn
işıqsevәn
qaralıqsevәn
rütubәtsevәn
kölgәyәdavamlı

kölgәsevәn
qaranlıqsevәn
şoransevәn
rütubәtsevәn

işıqsevәn
qaranlıqsevәn
rütubәtsevәn
quraqlıqsevәn

kölgәsevәn
işıqsevәn
78

38
26
85
52
arqon
gümüş

helium
azot
neon
neon
oksigen
arqon
arqon
silisium141
142
143
144
145
146
147
Atmosfer havasında bunlardan hansı yoxdur?
Bunalardan hansı atmosferdә var?
Bunlardan hansı atmosferdә var?
Atmosfer havasında bunlardan hası var?
Atmosferdә oksigenin miqdarı neçә %­dir?
Atmosferin hansı qatında su buxarı olur?
Atmosferin hansı qatında ozon tәbәqәsi var?
natrium

heon
arqon
azot
helium
azot
karbon qazı
arsen

helium
oksigen
xlor
mis
helium

kobalt
mis
redium
neon

kalium
fosfor
plümbüm
xrom
natrium
mis
azot

xlor
22
20
19
23
21

termosfer
troposfer

stratosfer
mezosfer
ekzosfer

148
149
150
151
152
153
154
Atmosferdәki ozon qatının qalınlığı neçә km­dir?
Atmosferin hansı qatında buludlar yaranır?
Ozon qatı hansı şüaları tutub saxlayır?
Atmosferin hansı qatında ion tәbәqәsi var?
Atmosfer havasında bunlardan hansı yoxdur?
Atmosfer havasında bunlardan hansı yoxdur?
Ozon qatı hansı materik üzәrindә pozulmuşdur?
termosfer
mezosfer
troposfer
stratosfer

ekzosfer
25
20

15
10
2
stratosfer

termosfer
mezosfer
ekzosfer
stratosfer
yaşıl
sarı
infraqırmızı
ultrabәnövşәyi

göy
ekzosfer
troposfer
mezosfer
stratosfer
termosfer

azot
karbon qazı
helium
mis

oksigen
arqon
oksigen
dәmir

helium
azot

155
156
157
158
159
160
161
Havanın temperaturu yuxarıya doğru hәr 100 m­dәn bir neçә dәrәcә aşağı düşür?
Normal atmosfer tәzyiqi neçә mm­dir?
Atmosferdә karbon qazının miqdarı neçә %­dir%
Bunlardan hansı atmosferdә var?
Atmosfer tәzyiqi yuxarıya doğru hәr 10 m­dәn bir neçә mm aşağı düşür?
Ozon deşiklәri harada yaranmışdır?
Normal atmosfer tәzyiqi neçә dәrәcә temperaturda müşahidә olunur?
Afrika
Antarktida

Avstraliya
Avrasiya
Şimali Amerika
0,5
0,3
0,2
0,6

0,4
710
720
730
750
760

3,5
2
0,5
1

5
neon

qızıl
natrium
arsen
gümüş
2
4
5
3
1

Asiya
Avropa
Antarktida

Afrika
Amerika


162
163
164
165
166
167
168
Normal atmosfer tәzyiqi hansı hündürlükdә müşahidә olunur
Bunlardan hansı havanın elementidir?
Bunlardan hansı atmosferdә var?
Atmosferin hansı qatında qütb parıltısı yaranır?
Bunlardan hansı havanın elementidir?
Bunlardan hansı havanın elementidir?
Bunlardan hansı havanın elementidir?
0

30
20
10
25
200
0

100
2000
1500
ildırım
göy gurultusu
tornado
tәzyiq

külәk
plümbüm
arqon

kobalt
redium
platin
mezosfer
stratosfer
termosfer

ekzosfer
troposfer
göy qurşağı
şimşәk
külәk
temperatur

ildırım
tornado
qütb parıltısı
tәzyiq

tayfun
külәk

169
170
171
172
173
174
175
Qütb işәqlanma zonasının bitkilәri:
Qütb işıqlanma qurşağının bitkilәri:
Qütb işqlanma qurşağına aiddir:
Qütb işıqlanma qurşağına aiddir:
Qütb işәqlanma qurşağına aiddir:
Qütb işıqlanma qurşağına aiddir:
Qütb işıqlanma qurşağına aiddir:
briz
rütubәt

ildırım
göy gurultusu
tornado
liana
mamır

alma
brazil
liana
zәfәran
kofe
kakao
armud
şibyә

arktik sәhralar

meşәlәr
Afrika
yarımsәhra
çöl
ekvatorial meşәlәr
savanna
tayqa
Antarktik sәhralar

çöl
sәhra
tayqa
tundra

şoranlıq
savanna
pampa
meşә­tundra

tayqa
selvas
preriya

176
177
178
179
180
181
182
Qütb işıqlanma qurşağına aiddir:
Qütb işıqlanma qurşağına aiddir:
Qütb işıqlanma qurşağına aiddir:
Qütb işıqlanma qurşağına aiddir:
Qütb işıqlanma qurşağına aiddir:
Qütb işıqlanma qurşağına aiddir:
Qütb işıqlanma qurşağına aiddir:
Hindistan
Liviya
Saxara
Filippin
Kanada arxipelaqı

Şpitsbergen

Madaqaskar
Saxalin
Şri­Lanka
Yeni Qvineya
Әrәbistan
Avstraliya
Yeni Qvineya
Çukotka

Madaqaskar
Pireney

Kataloq: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı

Yüklə 1,28 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə