Aaa 2911y#01#Q16#01 eduman testinin sualları Fәnn : 2911y mikrobiologiya, sanitariya vә gigiyenaYüklə 17,22 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/8
tarix17.04.2017
ölçüsü17,22 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8
eyni bir mәnbәdәn yayılan infeksiya ilә çoxlu miqdarda adamların xәstәlәnmә halına
sәhv cavab yoxdur
hәr hansı bir yoluxucu xәstәlik müәyyәn bir әrazidә uzun müddәt davam etmәsinә

poradik hal
pandemiya
epidemiya
sәhv cavab yoxdur
endemiya


289
290
291
292
293
294
295
Serumların yeridilmәsi ilә aparılan immunizasiya necә adlanır?
İnfeksiya sözü latın sözü (infectio) olub, mәnası ­­­­­ demәkdir
Klinik әlamәtlәri aşkar nәzәrә çarpmayan infeksiya necә adlanır?
İmmunitet nәyә deyilir?
Tәrәvәz yarımfabrikatların daşınması üçün nәdәn istifadә olunur?
Tez xarab olan yeyinti mәhsulları harada saxlanılır?
İkinci xörәklәr bufetdә vә yemәkxanada nәyә doldurulur?
Vaksinlәrin parenterial yolla yeridilmәsinә
Keçirilәn xәstәlikdәn sonra әldә edilәn immunitetә
Serumların yeridilmәsinә

Sәhv cavab yoxdur
Düzgün cavab yoxdur
Fәal immunizasiya
Tәbii immunitet
Qeyri­fәal immunizasiya

Sәhv cavab yoxdur
Düzgün cavab yoxdur
Zәhәr, toksin
Yoluxdurma

Ölüm
Düzgün cavab yoxdur
Nәdәnsә azad olma
simptomsuz infeksiya

renfeksiya
xroniki infeksiya
qarışıq infeksiya
sadә infeksiya
Mikrobun vә ya onun hәyat fәaliyyәti mәhsullarına qarşı orqanizmin verdiyi mürәkkәb kompleks fizioloji
müdafiә reaksiyasına

patogen mikrobun xәstәlik törәtmә qabiliyyәtinin dәrәcәsi
mikroorqanizmlәr tәrәfindәn әtraf mühitә yaşadığı dövrdә ifraz olunan zülal tәbiәtli yüksәk zәhәrli maddәlәrә
sәhv cavab yoxdur
mikroorqanizmlәr öldükdәn vә hüceyrә parçalandıqdan sonra xaricә çıxan maddәlәr
flyaqa­mehitәrdә
plastmass vә ağac qutulardan
möhkәm bağlanan qapaqlı alüminium konteynerlәrdәn

çәnlәrdәn
polietilen kisәlәrdәn
açıq havada
1,5 metrdәn hündür olmayan quru vә qaranlıq otaqlarda
soyuducu kameralarda

sәhv cavab yoxdur
düz cavab yoxdur

296
297
298
299
300
301
әgәr pendir saxlanma zamanı kiflәnirsә vә ya seliklәnirsә, onda nә etmәk lazımdır?
Sulfitlәşmiş kartof nәdә daşınır ?
Birinci xörәklәr bufetdә vә yemәkxanada nәyә doldurulur?
Kartof vә tәrәvәz haradasaxlanılır?
Yağın daşınması üçün nәdәn istifadә olunur?
Aşağıda deyilәnlәrdәn hansı sәhvdir?
flyaqa­mehitәrә
plastmass vә ağac qutulara
ağzı möhkәm bağlanan qazanlara tökülür

yaxşı yuyulmuş vә qaynadılmış termosa
çәnlәrә
onu ultrabәnövşәyi şüa ilә dezinfeksiya etmәk lazımdır
onu 1%­li kalsiumlu soda mәhlulu ilә yumaq lazımdır
onu xlorlu әhәngin 1%­li mәhlulu ilә silmәk lazımdır
onu atmaq lazımdır
onu xörәk duzunun 8% mәhlulu ilә isladılmış tәmiz salfetlә silmәk

plastmass vә ağac qutularda
alüminium konteynerlәrdә
flyaqa­mehitәrdә
çәnlәrdә
polietilen kisәlәrdә

çәnlәrә
plastmass vә ağac qutulara
ağzı möhkәm bağlanan qazanlara tökülür
yaxşı yuyulmuş vә qaynadılmış termosa

flyaqa­mehitәrә
flyaqa­mehitәrdә
polietilen kisәlәrdә
yaxşı yuyulmuş vә qaynadılmış termosda
soyuducu kameralarda
1,5 metrdәn hündür olmayan quru vә qaranlıq otaqlarda

flyaqa­mehitәrdә
yeşikdәn vә yaxud çәnlәrdәn

möhkәm bağlanan qapaqlı alüminium konteynerlәrdәn
polietilen kisәlәrdәn
plastmass vә ağac qutulardan
flyaqa­mehitәrdәn
Balıq sexlәrindә adi balıq vә nәrә balıqları üçün iki texnoloji xәtt nәzәrdә tutulur.
Әt vә balıq mәhsullarının әt­balıq sexindә eyni xәtt ilә emalına icazә verilir.

Әt yarımfabrikatları istehsal edәn sexlәr adәtәn xammalın saxlanması üçün lazım olan kameranın yanında
planlaşdırılır.
İri vә orta güclü müәssisәlrdә toyuğun vә submәhsulların emalı üçün ayrı cәrgәdә iş stolu, stellajlar, vannalar
tәşkil edilir.
Balıq sexlәrindә balığın emalı vә yarım fabrikatların hazırlanması üçün iki texnoloji xәtt nәzәrdә tutulur.

302
303
304
305
306
307
308
Binaların ventilyasiyası nәyә xidmәt edir?
İaşә müәssisәlәrinin tikilmәsinә qoyulan әsas tәlәblәr.
Qәnnadı sexlәrinin yerlәşmәsindә әsas gigiyenik tәlәb nәdir?
Aşağıdakılardan hansı ticarәt obyektlәrinә aid deyildir?
Soyuq sexlәrdә havanın temperaturu vә nisbi rütubәt necә olmalıdır?
Qәnnadı sexlәrinә qoyulan gigiyenik tәlәblәrdәn hansı sәhvdir?
Qәnnadı mәmulatlarına bakteriyaların düşmәsi profilaktikasında әsas vәzifә:
Rütubәti azaldır
Temperaturu artırır
Temperaturu azaldır
Işıqlanmanı artırır
Iqlim şәraitini yaxşılaşdırır

yarımmәmulatların kәsişmәsi
xammal axınının kәsişmәsi
xammalın axın vә ardıcıllığının tәmini

tәmiz vә çirkli qabların kәsişmәsi
hazır mәhsulun kәsişmәsi
Düz cavab yoxdur
Onların digәr istehsal sexlәri binası ilә әlaqәdә olma
Onların digәr istehsal sexlәri binasından tamamilә tәcrid olunması

Sәhv cavab yoxdur
Zirzәmidә yerlәşdirilmәsi
Yarımmәmulatların satış zalı
Yemәkxana qablarının yuyulması zalı
Ticarәtzalı
Әt vә balıq sexlәri

Bufet
16°C ,40­60%

5°C , 40­60%
22°C, 70­80%
10°C, 20­30%
16°C, 10­20%
Sәhv cavab yoxdur

Burada kremin hazırlanmasına xüsusi yer ayrılır
Onların digәr istehsal sexlәri binasından tamamilә tәcrid olunması
Tez xarab olan mәhsulların saxlanması üçün soyuducu şkaf da qoyulur
Yuma yeri kremli mәmulatların hazırlanmasında işlәnәn inventarın sterilizasiyası üçün su hamamı ilә tәchiz
olunmalıdır
Dezinfeksiya edici maddәlәrin qatılması
Qәnnadı sexlәrinin digәr istehsal sexlәri binası ilә әlaqәdә olması
Texnoloji әmәliyyatların dәqiq ayrılması vә ardıcıllıqla hәyata keçirilmәsinә riayәt olunmasıdır

Sәhv cavab yoxdur
Düz cavab yoxdur

309
310
311
312
313
314
315
Yemәkxana vә mәtbәx qablarının yuyulması şöbәlәrinә göstәrilәn әsas gigiyenik tәlәb hansıdır?
Aşağıdakılardan hansı istehsal obyektlәrinә aid deyil?
İaşә müәssisәlәrindә anbarlar nә ilә tәmin olunmalıdırlar?
İaşә müәssisәlәrindә su tәchizatı necә olmalıdır?
Aşağıdakılardan hansı inzibati­mәişәt obyektlәrinә aid deyil?
Aşağıdakılardan hansı anbar obyektlәrinәaid deyil?
İaşә müәssisәlәrindә profilaktik tәdbirlәr hansı mәqsәdlә hәyata keçirilir?
Yemәkxana vә mәtbәx qablarının yuyulması şöbәlәri ayrıca layihәlәndirilir

Yemәkxana vә mәtbәx qablarının yuyulması şöbәlәri eyni layihәlәndirilir
Texnoloji әmәliyyatların dәqiq ayrılır
Sәhv cavab yoxdur
Düz cavab yoxdur
Tәrәvәz sexi
Yemәkxana qablarının yuyulması şöbәsi

Әt vә balıq sexlәri
Mәtbәx qablarının yuyulması şöbәsi
Soyuq vә isti sexlәr
Tәbii işıqlandırma ilә
Kanalizasiya sistemi ilә
Süni işıqlandırma ilә
Düzgün cavab yoxdur
Ventelyasiya sistemi ilә

Mәrkәzi su tәchizatı sisteminә qoşulmalıdır.

Gәtirilmә sulardan istifadә olunmalıdır.
Artizan quyulardan olmalıdır.
Düzgün cavab yoxdur.
Sadalananların hamısı vasitәsilә.
Mühasiblik
İşçı heyәt üçün paltarasılan
Direktorun kabineti
Mәtbәx qablarının yuyulması zonası

İşçı heyәt üçün ayaqyolu
Paltar vә avadanlıqlar üçün anbarlar
Tәrәvәz mәhsulları üçün anbar
Quru mәhsullar üçün anbar
Soyuducu kameralar
Tәrәvәz sexi

Hazır yemәklәrin vә qida mәhsullarının mikrobla çirklәnmәsinin qarşısını almaq mәqsәdi ilә

Hazır yemәklәrin estetik görünüşü mәqsәdi ilә
Qidanı dadlı etmәk mәqsәdi ilә
Düzgün cavab yoxdur.
Qida mәhsullarını uzun müddәt saxlamaq mәqsәdi ilә

316
317
318
319
320
321
322
süd mәhsullarına yaxşı qoxu verәn mikroorqanizm hansıdır?
Antibiotiki kәşf edәn alim?
Qida mәhsulları vә içkilәrin tәdqiqi üsulları vә Gigiyenanın әsasları dәrsliklәrinin müәllifi
kimdir?
Gigiyenanın әsasları dәrsliyinin müәllifi kimdir?
Xәbәrdaredici sanitar nәzarәtinin vәzifәsi hansı variantda düzgün göstәrilmişdir?
Virus termininin müәllifi kimdir?
Cari sanitar nәzarәti nәdir?
Pseudomonas
Streptococcus lactis

alcaligenes
sәhv cavab yoxdur
Bacillus
A. Fleminq

V. Beyerinq
L.Paster
Düzgün cavab yoxdur
V.N. Şapoşnikov
F.P .Dobroslavin
R.Kox
İ.P. Pavlov
L.Paster
Q.V. Xlopin

F.P .Dobroslavin
R.Kox
İ.P. Pavlov
L.Paster
Q.V. Xlopin

Mövcud müәssisәnin sanitar vәziyyәtinә nәzarәt;
Qida xәstәliklәrinin profilaktikası mәqsәdi ilә aparılan tәdbirlәrә nәzarәt;
Әrzaq mәhsullarının keyfiyyәtinә nәzarәt;
Yeni әrzaq mәhsullarının istehsalı zamanı gigiyena vә sanitariya qaydalarına nәzarәt.

Qida müәssisәlәrinin daşınması vә saxlanmasına, avadanlıqlara, taralara nәzarәt
L.Paster
V.N. Şapoşnikov
V. Beyerinq

Düzgün cavab yoxdur
İ.İ. Meçnikov
Yeni qida mәhsulu istehsalı zamanı tәdbiq olunan gigiyenik normalara vә sanitar qaydalara nәzarәt
İlin sonunda aparılan nәzarәt
Fәaliyyәtdә olan müәssisәlәrә gündәlik sanitariya nәzarәti

Әrazinin seçilmәsi üzәrindә nәzarәt

323
324
325
326
327
328
329
Qida qiqiyenası, fiziologiyası vә hәmçinin sanitariya elmlәrin inkişafında boyük rolu olan
fizioloq:
Cari sanitar nәzarәtinin vәzifәsi göstәrilәn variantı seçin.
Xәbәrdaredici sanitar nәzarәti nәdir?
Sanitar nәzarәtin formaları göstәrilәn variantı seçin.
Böyümә vә inkişaf nәzәriyyәsinin banisi kimdir?
Tәmiz kulturların alınmasında bәrk qidalı mühitlәrdәn istifadә etmәk ideyası hansı alimә
mәxsusdur?
Hüceyrә nәzәriyyәsinin müәllifi kimdir?
Yeni tikilәn obyektlәr üzәrindә nәzarәt
F.P .Dobroslavin
R.Kox
İ.P. Pavlov

L.Paster
Q.V. Xlopin
Mövcud müәssisәnin sanitar vәziyyәtinә nәzarәt;

Yeni texnologiyaların yaradılmasına nәzarәt;
Yeni әrzaq mәhsullarının istehsalı zamanı gigiyena vә sanitariya qaydalarına nәzarәt.
Mәmulatların reseptlәrinin dәyişilmәsinә nәzarәt.
Qida müәssisәlәrinin tikintisi üçün torpaq sahәlәrinin ayrılması üzәrindә nәzarәt;
Tibbi müayinәlәrin tәşkili üzәrindә sanitar nәzarәt
İş qabiliyyәtinin saxlanılması üzәrindә nәzarәt
Yeni qida mәhsulu istehsalı zamanı tәdbiq olunan gigiyenik normalara vә sanitar qaydalara nәzarәti

Deyilәnlәrin hamısı
Fәaliyyәtdә olan müәssisәlәrә gündәlik sanitariya nәzarәti
Planlı vә plansız sanitar nәzarәt

Fәrdi sanitar nәzarәt
Kütlәvi şәkildә hәyata keçirilәn sanitar nәzarәt
Düzgün cavab yoxdur
Planlı vә fәrdi sanitar nәzarәt
İerusalimskiy

Fleminq
Lister
Kox
Vinoqradskiy
Koxa

Fleminqә
Pasterә
Sәhv cavab yoxdur
Meçnikova
R.Huk

L.Paster

330
331
332
333
334
335
336
Mikroorqanizmlәrin rәnglәnmәsi üçün anilin boyalarından istifadә etmәyi ilk dәfә kim tәklif
etmişdir?
Torpaqdan anaerob azot toplayan bakteriya kim tәrәfindәn kәşf olunub?
Sterilizasiya ilk dәfә kim tәrәfindәn tәklif olunub?
Qida mәhsulları vә içkilәrin tәdqiqi üsulları dәrsliyinin müәllifi kimdir?
Xemotrof mikroorqanizlәr hansılardır?
Qeyri­üzvi maddәlәrdәn üzvi maddәlәr sintez edәn mikroorqanizmlәr necә adlanırlar?
Autotrof mikroorqanizlәr hansılardır?
V.Beyrinq
Klyuver
A.Fleminq
Paster
Kox

Levenhuq
Sәhv cavab yoxdur
Meçnikov
Paster
Baronin
Vinoqradskiy

Kox
Omelyanskiy
Kox tәrәfindәn
Şapoşnikov tәrәfindәn
Meçnikov tәrәfindәn
Paster tәrәfindәn

Sәhv cavab yoxdur
F.P .Dobroslavin
R.Kox
İ.P. Pavlov
L.Paster
Q.V. Xlopin

Düzgün cavab yoxdur
Kimyәvi reaksiyalardan әmәlә gәlәn enerjidәn istifadә edәn edәn mikroorqanizmlәr

Günәş enerjisindәn istifadә edәn mikroorqanizmlәr
Karbon mәnbәyi kimi qeyri­üzvi maddәlәrdәn istifadә edәn mikroorqanizmlәr
Karbon mәnbәyi kimi üzvi maddәlәrdәn istifadә edәn mikrooqanizmlәr
Aeroblar
Autotrof mikroorqanizlәr

Anaeroblar
Sәhv cavab yoxdur
Heterotrof mikroorqanizlәr
Karbon mәnbәyi kimi hazır üzvi maddәlәrdәn istifadә edәn mikrooqanizmlәr

337
338
339
340
341
342
343
Karbon mәnbәyi kimi hazır üzvi maddәlәrdәn istifadә edәn mikrooqanizmlәr
Heterotrof mikroorqanizlәr hansılardır?
Hansı orqanizmlәr üçün metabolizmdә karbon mәnbәyi rolunu üzvi birlәşmәlәr oynayırlar?
Hüceyrәnin bir ucunda olan topa halında qamçılara malik olanlar:
Hәr iki ucunda dәstә halında yerlәşәn qamçılara malik olanlar necә adlanırlar?
Hüceyrәni hәr tәrәfdәn әhatә edәn dövrә qamçılılar necә adlanırlar?
Hüceyrә divarı üçün xarakterik funksiyanı seçin:
Günәş enerjisindәn istifadә edәn mikroorqanizmlәr
Karbon mәnbәyi kimi qeyri­üzvi maddәlәrdәn istifadә edәn mikroorqanizmlәr

Düzgün cavab yoxdur
Kimyәvi reaksiyalardan әmәlә gәlәn enerjidәn istifadә edәn edәn mikroorqanizmlәr
Aeroblar
Autotrof mikroorqanizlәr
Sәhv cavab yoxdur
Heterotrof mikroorqanizlәr

Anaeroblar
Karbon mәnbәyi kimi qeyri­üzvi maddәlәrdәn istifadә edәn mikroorqanizmlәr
Oksigenli mühitdә yaşayan mikroorqanizmlәr
Oksigensiz mühitdә yaşayan mikroorqanizmlәr
Düzgün cavab yoxdur
Karbon mәnbәyi kimi hazır üzvi maddәlәrdәn istifadә edәn mikrooqanizmlәr

Anaeroblar üçün
Heterotroflar üçün

Avtotraflar üçün
Sәhv cavab yoxdur
Aeroblar üçün
Sәhv cavab yoxdur
Monotrixlәr
Lifotrixlәr

Düz cavab yoxdur
Amfitrixlәr
Peritrixlәr
Lifotrixlәr
Monotrixlәr
Sәhv cavab yoxdur
Amfitrixlәr

Peritrixlәr

Lifotrixlәr
Monotrixlәr
Sәhv cavab yoxdur
Amfitrixlәr
Genetik materialın daşıyıcısıdır


344
345
346
347
348
349
350
Qamçıların yerlәşmәsinә görә bakteriyalar bölünür:
Streptokokk termininin mәnası
Teyxua turşusuna harada rast gәlinir?
Cümlәni tamamlayın: Qamçılar kimyәvi tәrkibinә görә
Fototrof mikroorqanizmlәr hansılardır?
Hazır üzvi maddәlәr hesabına yaşayan mikroorqanizmlәr necә adlanırlar?
Yeganә enerji vә karbon mәnbәyi kimi karbon qazından istifadә edәn mikroorqanizmlәr necә
adlanırlar?
Әtraf mühitin әlverişsiz şәraitindәn müdafiә edir

Foqositozdan müdafiә edir
Hәrәkәt funksiyasını yerinә yetirir
Morfoloji funksiya (quruluş funksiyası) daşıyır
Diplokokklara
Aeroblara
Amfitrixlәrә

Sәhv cavab yoxdur
Avtotroflara
Paket şәklindә toplanmış dairәvi hüceyrәlәr
Zәncir şәklindә çöp şәkilli hüceyrәlәr
Üzüm salxımı şәklindә toplanmış dairәvi hüceyrәlәr
Әyilmiş hüceyrәlәr
Zәncir әmәlә gәtirәn dairәvi hüceyrәlәr

Hüceyrә divarında

Kapsulada
Selikli qişada
Qamçılarda
Sporda
peptidoqlukandan әmәlә gәlmişdir.
flaqellin zülalından әmәlә gәlmişdir.

lipopolisaxaridlәrdәn әmәlә gәlmişdir.
lipidlәrdәn әmәlә gәlmişdir.
fosfolipidlәrdәn әmәlә gәlmişdir.
Kimyәvi reaksiyalardan әmәlә gәlәn enerjidәn istifadә edәn edәn mikroorqanizmlәr
Karbon mәnbәyi kimi qeyri­üzvi maddәlәrdәn istifadә edәn mikroorqanizmlәr
Karbon mәnbәyi kimi üzvi maddәlәrdәn istifadә edәn mikrooqanizmlәr
Düzgün cavab yoxdur
Günәş enerjisindәn istifadә edәn mikroorqanizmlәr

Heterotroflar

Anaeroblar
Aeroblar
Termofillәr
Avtotroflar


351
352
353
354
355
356
Endofermentlәr nәdir?
Flaqelin zülalına harada rast gәlinir?
Fermentlәr­
Karbondan itifadә formasına görә mikroorqanizmlәr hansı qruplara ayrılırlar?
Zülal tәbiәtli bioloji katalizatorlar necә adlanırlar?
Hüceyrә üçün lazım olan bütün kamponentlәri karbon qazından istifadә edәrәk sintez edәn
orqanizmlәr necә adlanırlar?
Autotroflar

Parazitlәr
Halofillәr
Termofillәr
Heterotroflar
antibiotiklәrlәr
hüceyrәdәn xaricә ifraz olunan fermentlәr
hüceyrә daxilindә fәaliyyәt göstәrәn fermentlәr

yuxarıda deyilәnlәrin hamısı
yağlar
Hüceyrә divarında
Kapsulada
Selikli qişada
Qamçılarda

Sporda
biokimyәvi prosesdә iştirak edәn kimyәvi maddәlәrdir
tәnәffüs prosesindә iştirak edәn karbohidrat mәnşәli bioloji katalizatorlardır
biokimyәvi prosesdә iştirak edәn zülal tәbiәtli üzvi кatalizatorlardır

sәhv cavab yoxdur
qeyri­üzvi maddәlәrdәn üzvi maddәlәrin sintezi prosesi
Sәhv cavab yoxdur
Autotroflara, heterotroflara

Aeroblara, anaeroblara
Düzgün cavab yoxdur
Saprofitlәrә, parazitlәrә
yağlar
karbohidratlar
fermentlәr

yuxarıda deyilәnlәrin hamısı
antibiotiklәr
Aeroblar
Termofillәr
Heterotroflar
Anaeroblar
Avtotroflar


357
358
359
360
361
362
363
Günәş enerjisindәn istifadә edәn mikroorqanizmlәr necә adlanırlar?
Mikroorqanizmlәrin formasını, quruluşunu, hәrәkәt vә çoxalma üsullarını öyrәnәn elm necә
adlanır?
Biokimyәvi reaksiyalarda iştirak edәn zülal tәbiәtli üzvi katalizatorlar necә adlanırlar?
Bakteriaların sporları hansı funksiyanı yerinә yetitirirlәr?
Mikroorqanizmlәrin hәyat fәaliyyәti prosesslәrini, o cümlәdәn böyümәsini, inkişafını,
qidalanmasını vә çoxalmasını öyrәnәn elm?
Karbon mәnbәyi kimi qeyri­üzvi maddәlәrdәn istifadә edәn mikroorqanizmlәrnecә adlanır?
Kimyәvi reaksiyalardan әmәlә gәlәn enerjidәn istifadә edәn edәn mikroorqanizmlәr necә
adlanırlar?
xemotroflar
aeroblar
sәhv cavab yoxdur
fototroflar

anaeroblar
Sәhv cavab yoxdur
Genetika
Ekologiya
Fiziologiya
Morfologiya

karbohidratlar
antibiotiklәr
yuxarıda deyilәnlәrin hamısı
fermentlәr

yağlar
Foqositozdan müdafiә
Hәrәkәt
Әtraf mühitin әlverişsiz şәraitindәn müdafiә

Çoxalma
Tәnәffüs
Morfologiya
Fiziologiya

Genetika
Sәhv cavab yoxdur
Ekologiya
Aeroblar
Autotrof mikroorqanizlәr

Heterotrof mikroorqanizlәr
Sәhv cavab yoxdur
Anaeroblar
Anaeroblar
Aeroblar

364
365
366
367
368
369
370
Bakteriya kapsulunun funksiyası nәdir?
Çöp formalı bakteriyalar?
Spiral formalı bakteriyalar?
Qamçıların funksiyası:
әyilmiş formalı bakteriyalara aiddir:
Lifotrixlәrin xarakterik xüsusiyyәti
Monotrixlәrin xarakterik xüsusiyyәti
Sәhv cavab yoxdur
Xemotroflar

fototrof lar
Hüceyrәnin formasını saxlayır
Sәhv cavab yoxdur
Maddәlәr mübadilәsindә iştirak edir
Faqositozu çәtinlәşdirir

İşıqdan qoruyur
Spiroxetlәr
Batsillәr

Stafilokokklar
Sarsinlәr
Spirillәr
Sarsinlәr
Spirillәr

Stafilokokklar
Spiroxetlәr
Batsillәr
Foqositozdan müdafiә edir
Morfoloji funksiya (quruluş funksiyası) daşıyır
Genetik materialın daşıyıcısıdır
Hәrәkәt funksiyasını yerinә yetirir

Әtraf mühitin әlverişsiz şәraitindәn müdafiә edir
Kokklar
Çöplәr
Vibrionlar

Streptokokklar
Tetrakokklar
Bir qamçılıdırlar
Sәhv cavab yoxdur
Hüceyrәni hәr tәrәfdәn әhatә edәn dövrә qamçılaramalikdirlәr
Hüceyrәnin bir ucunda yerlәşәn topa halında qamçılara malikdirlәr

Hüceyrәnin hәr iki ucunda yerlәşәn dәstә halında qamçılara malikdirlәr
Hüceyrәnin hәr iki ucunda dәstә halında yerlәşәn qamçılara malikdirlәr
Bir qamçılıdırlar


371
372
373
374
375
376
377
Amfitirixilәrin xarakterik xüsusiyyәti
Peritrixlәr hansılardır?
Bir qamçılılar necә adlanır?
Spor üçün xarakterik olanı seçin:
Nukleoid üçün xarakterik olanı seçin:
Suda ftorun miqdarı artdiqda baş verәn xәstәlik necә adlanır?
Suda ftorun miqdarı azaldıqda baş verәn xәstәlik necә adlanır?

Sәhv cavab yoxdur
Hüceyrәni hәr tәrәfdәn әhatә edәn dövrә qamçılara malikdirlәr
Hüceyrәnin bir ucunda yerlәşәn topa halında qamçılara malikdirlәr
Hüceyrәni hәr tәrәfdәn әhatә edәn dövrә qamçılara malikdirlәr
Sәhv cavab yoxdur
Hüceyrәnin hәr iki ucunda yerlәşәn dәstә halında qamçılara malikdirlәr

Hüceyrәnin bir ucunda yerlәşәn topa halında qamçılara malikdirlәr
Bir qamçılıdırlar
Hüceyrәnin bir ucunda yerlәşәn topa halında qamçılara malik olanlar
Hüceyrәni hәr tәrәfdәn әhatә edәn dövrә qamçılılar

Sәhv cavab yoxdur
Hüceyrәnin hәr iki ucunda dәstә halında yerlәşәn qamçılara malik olanlar
Bir qamçılılar
Lifotrixlәr
Amfitrixlәr
Peritrixlәr
Sәhv cavab yoxdur
Monotrixlәr

Әtraf mühitin әlverişsiz şәraitindәn müdafiә edir

Foqositozdan müdafiә edir
Morfoloji funksiya (quruluş funksiyası) daşıyır
Hәrәkәt funksiyasını yerinә yetirir
Genetik materialın daşıyıcısıdır
Foqositozdan müdafiә edir
Hәrәkәt funksiyasını yerinә yetirir
Genetik materialın daşıyıcısıdır

Әtraf mühitin әlverişsiz şәraitindәn müdafiә edir
Morfoloji funksiya (quruluş funksiyası) daşıyır
flyuoroz

zәhәrlәnmә
deyilәnlәrin hamısı
karieys
Zob
karieys

deyilәnlәrin hamısı

378
379
380
381
382
383
384
Aşağıdakılardan hansı su kәmәrindә axan suyun keyfiyyәtini yaxşılaşdırmaq üçün istifadә olunan
metod deyil?
İçmәli suda koli­indeks necә olmalıdır?
Koli –titir nәdir?
Suda yod catışmadıqda baş verәn xәstәlik necә adlanır?
İşmәli suyun tәmizlәnmәsi üçün hansı maddәdәn istifadә olunur?
Syun keyfiiyyәt göstәricisi hansı bakteriyaların miqdarına görә tәyin edilir? Bağırsaq çöpü
bakteriyalarının miqdarına görә
Koli­ indeks nәdir?
flyuoroz
zәhәrlәnmә
zob
durultma
Deyilәnlәrdәn hamısı
zәrәrsizlәşdirmә
rәngsizlәşdirmә
buxarlandırma

3


Kataloq: application -> uploads -> 2015
2015 -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
2015 -> MİkrobiologiYA, sanitariya və GİGİyena fəNNİ azərbaycan böLMƏSİ
2015 -> Magistrantların dissertasiya mövzusunun yazılması, müzakirəsi və müdafiəsi üçün yaddaş qeydi Birinci tədris ILI üzrə
2015 -> AZƏrbaycan respublikasinin təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> План: Məqsəd auditoriyasının elementləri və mövqeləşdirmənin prinsipləri
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> MÖvzu giriş. Materiya. Kimya, yaranması, inkişaf tarixi, əsas kimya qanunları
2015 -> Bazarların cəlbediciliyi plan bazarın mütləq və cari potensialı
2015 -> İqtisad elminin tarixi və metodologiyasы “
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı

Yüklə 17,22 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə