Adi zəfəran hansı fəsiləyə daxildirYüklə 104,94 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix01.06.2017
ölçüsü104,94 Kb.

1

Adi zəfəran hansı fəsiləyə daxildir: 

2

Acı badam Amygdalus communis hansı fəsiləyə aiddir?3

Tərkibində K,E,C,B,P vitaminləri , sidikqovucu , antidurektik xususiyyətə 

malik bitki hansıdır?

4

Pyrethrum coccinum bu hansı bitkinin latınca adıdır?5

Yarpaqları zəhərli alkoloidlərlə zəngindir, az miqdarda skopoalmin vardır, 

iflicin müalicəsində yarpaqlarından istifadə edilir. Bu hansi bitkidir?

6

Naxçıvan MR florasında erkək ayıdöşəyinin təbii ehtiyatı nə vəziyyətdədir: 7

Adi zəfəran hansı fəsiləyə daxildir: 

8

Adi zəfəranın erkəkciyi neçə ədəddir: 9

Adi zəfəranın kimyəvi tərkibində 0,34 % hansı maddədir: 

10

Xalq təbabətində göstərilən xəstəliklərin hansından adi zəfəranın dəmləməsindən istifadə olunur: 

11

Adi zirinc bitkisi hansı fəsiləyə aiddir: 12

Adi zirincin hühdürlüyü heçə metirdir: 

13

Şahtərəkimilər fəsiləsi göstərilənlərdən hansıdır: 14

Adi zirincin toxumu meyvəsinin neçə faizini təşkil edir: 

15

Adi zirincin kökündə nə qədər berberin alkoloidi vardır: 16

Səhləb seliyinin əsas tərkib hissəsi nədən təşkil olunub 

17

Dərman sahtərəsinin kimyəvi tərkibində aşkar olunmuş fumarin maddəsi necə faizdir: 

18

Dərman sahtərəsi xalq təbabətində qeyd olunanların hansı ikisində dərman vasitəsi kimi istifadə olunur: 

19

Dazıotukimilər fəsiləsinin elmi adını göstərin: 20

Zəif dazı otu növünün elmi adını göstərin:

21

Dərman məqsıdilə zəif dazı otu növünün yerüstü hissəsindən istifadə olunur. Latlnca verilmiş diaqnostik əlamətlərin hansı bunu ifadə edir: 

22

Zəif dazı otu növünün çiçəklərinin tərlibində flavonoidlərdən hiperozid neçə faiz təşkil edir:

23

Zəif dazı otundan alınmış antibakterial preparat hansıdır: 24

#VALUE!


25

Ikievli gicitkanın hündürlüyü heçə santimetr arasında dəyişir:26

İkievli gicitkanın yarpağının tərkibində K vitamininin miqdarı heçə faizdir: 

27

İkievli gicitkan əsasən hansı xəstəliyin müalicəsində tətbiq edilir: 28

İkievli gicitkanın güclü qankəsici xassəyə malik olması nə ilə əlaqədardır: 

29

Yer kürəsində istehsal olunan dərman preparatlarından necə faizi bitki mənşəlidir? 

30

Adi şamın tərkibində hansı maddə yoxdur? 31

Şamın efir yağında nə məqsədlər üçün istifadə edilir? 

32

Vişneviski məlhəmi hansı bitkinin efir yağından hazırlanır? 33

Tibbi məqsədlə Alman süsənini hansı orqanından istifadə olunur?

34

Adi dəlibəngin elmi adını göstərin:35

Zəfəranın dişiciyində olan qlikozid protokrotsin hansı maddələrə 

parçalanır?

36

Zəfəranın dişiciklərində hansı maddə vardır?37

Adi boymadərən hansı fəsiləyə daxildir?

38

Kəskin zəhərli bitkilərdən hansı dəri xəstəliklərinin müalicəsində istifadə olunur?

39

Boymadərənin cicəklərindən hazırlanan efir yağının müxtəlif rəngdə olması nədən asılıdır?

40

Adi dazının müalicəvi təsiri tərkibindəki hansı maddələrlə izah olunur?41

Dərman məqsədilə gözəl vaxtsızotunun hansı hissələrindən istifadə olunur 

?

1.soğanaqlı yumrularından 2. yarpaqlarından 

3.çiçəklərindən

4.toxumlarından 

42

Zəfəranın dişiciklərində hansı boyaq maddələri vardır ?43

Azərbaycan florasəna daxil olan bitkilərin neçə faizi müalicəvi 

əhəmiyyətlidir?

44

Gözəl vaxtsızotunun dərman məqsədilə hansı hissəsindən  istifadə olunur. 45

Tərkibində fellandren, tsinqiberen, borneol, cabinen, kurkumin birləşməsi 

olan bitki hansıdır? 

46

Plantaginaceae Juss. Hans; fəsilənin latınca adıdır. 47

 Betain qruplu alkaloidlər, staxidrin (leonurin) xolin, efir yağı (0,03-0,05%), 

aşı maddələri (2,14%), saponinlər, C vitamini, mineral duzlar hansı bitkinin 

tərkibində tapılan maddələrdir. 

48

Aşağıdakılardan hansı Zəncəfilkimilər - Zingiberaceae Lindl. fəsiləsinə aid cinsdir. 

49

Hansı dərman maddələri, ibtidai bitki qrupunda əmələ gələn ehtiyyat qida 

maddəsidir?

50

Bunlardan hansı dərman bitkilərinin latın dilində adıdır? 51

Müasir qıjıkimilərə aid səciyyəvi əlamətlər hansı bənddə düzgün verilib?: 

52

Mamırkimilər neçə sinfə bölünür və hansılardır?: 53

Aşağıdakılardan hansı qıjıkimilər şöbəsinin sinfinə aid deyil?: 

54

 Bütün qaymaqçiçəklilər  ....... ?  55

 Xoruzgülü otunun preparatları hansı xəstəlikdə istifadə edilmir?

56

Buğumlularda sporlar hansı budağın ucunda yerləşir?: 57

 İtburnukimilər yarımfəsiləsinə daxil olan aşağıdakı nümayəndələrdən 

hansı qədəhəbənzər çiçək yatağına malikdir?  

58

Çılpaqtoxumlular necə çoxalır?: 59

Qatırquyruğundakı yumrular nəyə xidmə edir?: 

60

Mamırkimilərdən fərqli olaraq qıjıkimilərin inkişaf dövründə hansı nəsil üstünlük təşkil edir?: 

61

İbtidai və ali bitkilər bir-birindən hansı xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir?: 62

Qatırquyruğunun kökümsovu necə çoxalır?: 

63

Psilofitlər hansı dövrdə məhv olmuşdur?: 64

 Süsənkimilərə aid olmayan xüsusiyyət hasıdır? 

65

 Hansı bitkinin cövhəri apteklərdə hazırlanan Bextereyev miksturasının tərkibinə daxil olan kardiotonik  dərmandır. 

66

 Süsən növlərinə misal :  67

Qatırquyruğunun yay budaqlar nə zaman inkişaf edib cücərir və nə zaman 

quruyur?: 

68

Çılpaqtoxumlular: 69

Süsənkimilərə aid olanları göstərin: 

70

Süsənkimilərin hansı fəsilə ilə əlaqədardır: 71

Bitkilərin ən yüksək sistematik kateqoriyası hansılardır 

72

Erkək qıjının sporlarının yarpağa bitişdiyi yer necə adlanır?  73

İlk dəfə yarpaq hansı sinifdə əmələ gəlmişdir? : 

74

Küsdümotu cinsi latınca necə adlanır? 75

Aşağıdakılardan hansıları erkək qıjıya aiddir ? : 1. Kökümsovlu bitkidir  2. 

Birillik bitkidir 3. Yarpaqları kökümsovun ucunda yerləşir. 4. Protalın 

diametri 10 sm-dır  5. Erkək qıjı vegetativ və sporlarla çoxalır  

76

Qaymaqçiçəklilər fəsiləsinin nümayəndələri: 77

Badımcançiçəklilər fəsiləsində meyvələrin qurluşu hansı tipdədir? 

78

Yetkin qıjı, spor, protal xromosom dəstlərini göstərin: 79

Qaymaqçiçəklilər hansı fəsilə ilə qohumdur ? 

80

Hansı fəsilənin növüdür ki, Abşeronda geniş becərilir? 81

Xaşxaşkimilər fəsiləsinə aid olan bitkilərin yarpaq altlıqları necə olur?: 

82

Vələmir, pişikquyruğu, buğda-ardıcıllığa görə hansı çiçək quruplarından yığılır?: 

83

Birləpəlilərə aid deyil:  84

Keçiqulağıkimilər fəsiləsinin hansı fəsilələrlə qohumluğu vardır. 

85

Aşağıdakılardan hansı zanbaqkimilərin çiçək düsturudur?: 86

Çiçəkləri sünbül, salxım qrupunda yığılıb, 200-ə qədər növündə öz-özünə 

tozlanma olduğu qeydə alınır, 2000-ə qədər növü var. Göstərilən 

əlamətlər hansı fəsiləyə aiddir?: 87

Mürəkkəbçiçəklilər fəsiləsinin çiçək tacının formaları 

88

Hansı taxıllarda çiçək qrupu süpürgədir? 89

Sıralar bilavasitə hansı irsi kateqoriyada birləşir? 

90

Azərbaycanda təbii halda şamlar fəsiləsinin hansı növləri bitir? 91

Çılpaqtoxumlu bitkilərin örtülütoxumlu bitkilərdən fərqi:  

92

Fəsiləsiləyə aid növlərin çiçəkləri ikicinsiyyətli, çiçəkyanlığı sadə və ya ikiqatdır, aktinomorf və ya ziqomorfdur, adətən spiralvari yerləşmiş 

çoxsaylı erkəkcik və dişicikləri vardır, nektarlıqları erkəkciklərlə 

çiçəkyanlığının arasında yerləşmişdir. Bu hansı fəsilədir.

93

Erkək ayıdöşəyi bitkisindən hansı xəstəlikdə istifadə olunur: 94

Adi zəfəranın kimyəvi tərkibində 0,34 % hansı maddədir: 

95

Plaun sırasının latınca adır?: 96

Zanbaqkimilərin nə qədər növü var?:  

97

Erkək qıjıya aid deyil: 98

Zanbaqkimilərdə dişicik necə əmələ gəlib?: 

99

Süsənkimilərin latınca adı : 100

Aşağıdakı xüsusiyyətlərdən hansı dəmirvotu bitkisinə aid deyil ?

101

Adi dazının müalicəvi təsiri tərkibindəki hansı maddələrlə izah olunur?102

Saçların möhkəmləndirilməsinə təsir edən bitki qarışıqları aşağıdakılardan 

hansıdır?

103


Kəskin zəhərli bitkilərdən hansı dəri xəstəliklərinin müalicəsində istifadə 

olunur?


104

Adi boymadərən hansı fəsiləyə daxildir?

105

Hansı maddə  dazı otunun  kimyəvi tərkibinə aid deyil?106

Dazı otunun ləçəklərinin əlamətlərinə aid deyil?

107

Azərbaycanda adi qıjılar fəiəlsindən neçə cins, neçə növ təsadüf olunur?: 108

Zəfəranın dişiciklərində hansı maddə vardır?

109

Hansı bitki hepatit,sarılıq xəstəliklərinin müalicəsində istifadə olunur?110

Hansı Qaymaqçiçəkkimilər (Ranunkulaceae Juss.) fəsiləsinə aid deyil?

111

Taxılların hansı nümayəndəsi bircinslidir?  112

Vələmirə aid deyil?  

113

 Taxıllar fəsiləsinin mədəni növləri hansılardır?  114

Buğdanın yetişmə mərhələsinin ardıcıllığı necədir? 1.cücərti   2. çiçəkləmə  

3. kollanma  4. üçyarpaq  5. sünbülləmə 6. yetişmə 7. boru əmələ gətirmə    

115


 Zanbaq fəsiləsindən olan daş lalədə çiçəklər necə yerləşir? 

116

Zanbaq fəsiləsindən olan bitkilərin çiçək düsturu: 

117

9. Hansı bitki yuxu gətirici xüsusiyyətə malikdir?118

Azərbaycan florasəna daxil olan bitkilərin neçə faizi müalicəvi 

əhəmiyyətlidir?

119


 Zanbaqkimilərə aid olan bitkilərdən hansı dərman bitkisi kimi istifadə 

olunur? 


120

Azərbaycanda zanbaqçiçəklilərdən becərilən şəkildə neçə növə təsadüf 

edilir? 

121


14. Hansı bitkinin yuyulmuş tütsüsü yaraların üzərinə tökülür?

122


Zəfəranın dişiciklərində hansı boyaq maddələri vardır?

123


Dərman məqsədilə gözəl vaxtsızotunun hansı hissələrindən istifadə olunur 

?

1.soğanaqlı yumrularından 2. yarpaqlarından 

3.çiçəklərindən

4.toxumlarından 

124


Yalançı meyvə əmələ gətirən gülçiçəklilər 

125


Hansı fəsilənin nümayəndələrində çiçək üzvləri çiçək yatağında 4 dairə 

üzrə  (K. C.A.G) yerləşmişlər?  

126

 Zəhərli bitkidir, onun yarpaqlarından ağrıkəsici dərman alınır. Bu hansı bitkidir? 

127


Hansı bitkidən alınana atropin alkolidi göz xəstəliklərinin müalicəsində 

istifadə olunur? 

128

 Mürəkkəbçiçəklilər üçün ən səciyəvi əlamət : 129

 Mürəkkəbçiçəklilərdə tac neçə tipdə olur?  

130

Zəfəranın dişiciyində olan qlikozid protokrotsin hansı maddələrə parçalanır?

131


Zəyərəkkimilər fəsiləsinin elmi adını müəyyən edin: 

132


Dövlət standartlarının tələbinə görə alkaloidin miqdarı necə faizdən aşağı 

olmamalıdır?

133

Adi zirincin hühdürlüyü heçə metirdir: 134

İkievli gicitkanın hündürlüyü heçə santimetr arasında dəyişir:

135

Adi zirincin toxumu meyvəsinin neçə faizini təşkil edir: 136

Adi zirincin kökündə nə qədər berberin alkoloidi vardır: 137

Səhləb seliyinin əsas tərkib hissəsi nədən təşkil olunub 
Yüklə 104,94 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə