Akif ƏLİ İdrak ( fikirlər, düşüncələr, deyimlər )Yüklə 1,12 Mb.
səhifə1/10
tarix19.06.2017
ölçüsü1,12 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10Akif ƏLİ

İDRAK

( fikirlər, düşüncələr, deyimlər...)


Bakı-2007
Akif ƏLİ, İDRAK, Bakı, 2007.

Yazıçı-publisist Akif ƏLİ-nin yeni kitabı müəllifin həyata və insanlara özəl münasibətini əks etdirən müxtəlif düşüncələrdən, deyimlərdən, müşahidələrdən ibarət topludur. İlk gənclik illərindən ədəbi-bədii yaradıcılığa meyl göstərən müəllif klassik söz ustadlarının qiymətli əsərlərini oxuyub öyrənməklə yanaşı, özü də ədəbiyyat sahəsində qələmini sınamışdır. Kitabda toplanmış qeydlər, ideyalar, mövzular, süjet və dialoqlar məhz həmin illərin yaradıcılıq axtarışlarının təzahürüdür. Dünyanı öyrənməyə, tanımağa və dərk etməyə çalışan gənc bir yazarın idrak prosesində gəldiyi qənaətlər, müxtəlif fikir-düşüncələr oxucu marağına səbəb olacaqdır.Qələmə və onun yazdıqlarına and olsun!

(“Qurani-Kərim”)

Müxtəlif illərdə ayrı-ayrı kağız parçaları-na yazılıb ən qiymətli sərvət kimi “sandığa” yığılan bu ədəbi qeydlər, fikir-düşüncələr, deyimlər, müşahidələr nə zamansa yazıla-caq iri əsərlər üçün mövzu fraqmentləri ola-raq saxlanılıb. Belə qələm eksperimentləri yəqin ki, hər bir yazıçının arxivində olur. Ancaq həyatın axarı heç də həmişə təfəkkür axarında qurduğumuz xəyallara uyğun gəl-mədiyindən onlar çox vaxt elə “sandıqlar-da” yatıb qalır. Həm vaxt bizi gözləmir, həm də yazı-pozuya inam, yaradıcılığa imkan həmişə qalmır. Gənclikdən sonacan bizə sadiq qalan təkcə ümid olur...


Bu kitabda bir yerə toplanmış xırda-para qeydlərin əlyazma şəklində uzun illər istifa-dəsiz yatıb qalmasına, mövzuların işlənmə-məsinə, ideyaların inkişaf etdirilməməsinə bir səbəb vaxt və imkan məhdudluğu olub-sa, başqa (bəlkə də başlıca) səbəb, təəssüf ki, son illərdə kitaba, mütaliəyə, yazıçı pe-şəsinə marağın sönməsi, ədəbiyyat işinin az qala mənasız bir məşğuliyyət halına gətiril-məsi olub.

Əslində xalqın, ictimai şüurun inkişa-fında mədəniyyətin əhəmiyyətini dərk edən hər bir kəs ən xırda istedad, bacarıq, qabi-liyyət işartısına belə dayaq durmalı, onu qo-rumalı, stimullaşdırmalı, daha da parlama-sına təkan verməlidir (əlbəttə, əgər xalqın inkişafını istəyirsə və mədəni tərəqqinin mahiyyətini dərk edirsə!)...


Amma biz nələr gördük: hətta dövlətin qoruyub saxladığı, qayğı göstərdiyi yaradıcı qurumların, ədəbi-mədəni təşkilatların bağlı qapıları arasından gəncliyin üzərinə qayğı əvəzinə laqeydlik, biganəlik, soyuqluq axdı...

Əvəzində isə öz ətraflarında əhəmiyyət-siz, boz-bulanıq, anti ədəbi-mədəni kon-yuktur mühit formalaşdıran canlı “klassik-lər” həm yaradıcı insanlarda, həm də ümu-mən cəmiyyətdə bu sferaya marağı sön-dürdülər...


Ancaq nə etməli, pislər öz pisliyindən əl çəkmirsə, yaxşılar nədən öz yaxşı əməllə-rindən qalmalıdırlar?! Bu müdrik amala və müqəddəs qələmə sadiq olan istedadlılar hər nə çətinlik çəksələr də, öz yollarını davam etdiriblər... və etdirirlər. Bu da yurdumuzun bir gözəlliyidir!
...Onsuz da qar yolları kəssə də, şaxta yeri sarsa da, çovğun tüğyan etsə də, dün-yanı don vursa da vaxtı çatanda yaz günəşi doğulur, ilıq bahar nəsimi əsir, yolların do-nu, bağ-bağatın gül-çiçəyi açılır və Tanrının nəfəs verdiyi əbədi həyat ağacı öz barını yetirir. Milyon ildir belədi, milyon il də belə olacaq...
Mən bu kitaba müxtəlif vaxtlarda, müx-təlif şəraitlərdə meydana çıxan ən müxtəlif fikirlərin, ideyaların, mövzu, epizod, süjet, dialoq, monoloq və müşahidələrin, bitkin və yarımçıq bədii parçaların, miniatürlərin yal-nız gənclik illərinə aid olan bir qismini za-man ardıcıllığı ilə topladım. Dünyanı dərk yolunda, dar macalda, at üstündə doğulan ala-çiy fikirlərin itib batmaması, məhv ol-maması üçün illər uzunu yaranan və yaran-dıqca da “yaxasından tutulub vərəqə salı-nan” bu düşüncə işartılarını, qələm eksperi-mentlərini seçib-sonaladım, bir səfə düzdüm, - heyifdi dedim.

İllər boyu saxlanan “idrak xəzinəsində-ki” köhnə əlyazmaları çıxarıb çapa vermək-də bir niyyətim onların bəlkə kimisə maraq-landıra biləcəyi, kiməsə gərəkli ola biləcəyi fikrinə əsaslanırsa, bir məqsədim də təkra-rən onu xatırlatmaqdır ki, Yaradıcı natura-nın mövcudluğunu kim nə qədər inkar etsə də, örtməyə, gizlətməyə çalışsa da, onun yaratdıqlarını heç kim heç vaxt ört-basdır edib gizlədə bilməz. Çünki Yaradanın yaz-dığı, yazdırdığı nurlu Sözü öldürməyə kim-sənin gücü çatmaz... Yoxdan var olan mü-qəddəs Söz bu dünyada həqiqətən bir əbədi yadigardır... Və həqiqətən bu fani dünyada əlyazmaların heç vaxt yanmaması idraka bir təsəllidir...

Müəllif

25 dekabr 20061971

1. Təbiət

Təbiət – çox müdrikdir. Təbiət - ən dəqiq və incə mexanizmdir. Təbiətdə hər şey var. İnsan beynində olmayanlar təbiətin bətnin-də var. İnsanın yaşaması, inkişaf edə bilmə-si üçün təbiətdə hər zərurət mövcuddur. Ancaq bu mövcudatın sirrini tapmaq, onu açmaq, görmək və öyrənmək lazımdır.

Təbiət elə bir nəhəng sirrdir ki, onunla ünsiyyətə girən - xoşbəxtliyə çatar.

2. “Molodes Napoleon!”

19-cu əsrdə Rus ədəbiyyatı tarixini “qə-dimləşdirmək” məqsədilə bir bənzətmə qoş-dular: “İqor polku haqqında dastan”. Ancaq saxtakarlığı ört-basdır edə bilmək üçün əl-yazma qədim olmalı idi. Bəs hanı? Çıxış yolunu 1812-ci ildəki Moskva yanğınla-rında gördülər. Dedilər “İqor polku”nun orijinal əlyazması Moskvada yanıb. Odur ki əsas nüsxə əldə yoxdur. Qalanı bircə üzünün köçürülmüş variantıdır...

Amma qəribə oldu: “İqor polku” dasta-nının guya “yarandığı” uzaq 12-ci əsrdən bizim əsrədək çarın bütün qramotaları, ukazları, sonra Dəli Petronun qazetaları və s. yazılar qalmışdı. Hətta qədim “Ostromi-rovo Evanqelie” də dəhşətli yanğından sala-mat çıxmışdı. Təkcə milli iftixar nümunəsi olan “İqor polku haqqında dastan”ın orijinal mətni “yanıb”! Guya ona görə də bu gün ortalıqda əlyazmanın orijinalı yoxdur.

Pah!..
1973

3. Söz snayperi olmaq

İnsanlıq ölçüsü, mənəvi sima – şüurun ifadəsi olan hər sözü yerli-yerində işlədə bilmək bacarığıdır. Lazımi anlarda lazımi sözləri deyə bilmək yetginlik əlamətidir. Lazımsız sözü hamı hər zaman hər yerdə deyə bilər, amma bu gülüş, ya qəzəb do-ğurar və adamın səviyyəsizliyini göstərər.

Söz – güllə kimidir. Hələ tətiyi çəkil-məyibsə – sənindir. Çəkildiyi an güllə kimi gedəcək. Hədəfə dəyə də bilər, boşa çıxa da bilər. Elə-belə havaya da ata bilərsən. Hər şey öz niyyətindən asılıdır...

Sözü sərrast deyənlər – söz snay-perləridir.4. Qadın

Qadınlar həsəd aparılmalı varlıqdır. On-lar bir belə enerjini, gücü, qüvvəni, tempe-ramenti hardan alırlar ki, həm bu qədər işləyir və həm də bu qədər danışırlar?!5. Həyatın məqsədi

Hər insanın həyatda bir məqsədi olur və bütün məqsədlər bir nöqtədə kəsişir: məqsə-din kökündə sevgi dayanır. Kiməsə, nəyəsə sevgi! Müxtəlif hadisələrə, anlayışlara sev-gi, insana, peşəyə sevgi və s. Məsələn, kim-sə həyatının məqsədini hansısa qadının sev-gisini qazanmaqda görür, kimsə hansısa ki-şinin. Kimsə vətənə xidmət eşqi ilə yaşayır, kimsə bütün bəşəriyyətə. Biri hansısa peşəyə nail olmaq uğrunda çalışır, müəllim, həkim, rejissor olmaq istəyir, bir başqası digər sənəti seçir. Biri pulu sevir, biri elmi. Biri sözü, biri əməli. Həyatda məqsədlərin mənası, tutumu müxtəlifdir. Biri az əhə-miyyətlidir, biri çox. Adam var sadəcə şofer olmağı, maşına qulluq etməyi həyatının mənası sayır, adam var ömrünü vətənə qulluğa həsr etmək istəyir...

Hər halda insan həyatının başlıca məq-sədi bir kriteriya ilə ölçülməlidir: vətənə, xalqa, millətə xidmət! (Bakı - Moskva təyyarəsi)

6. Özüm kimi

Deyirlər çox boylanma, hamı necə, sən də elə. Palaza bürün elnən sürün! Amma mən “hamıya” oxşamaq istəməzdim. Nə bürünmək, nə sürünməklə... Nə oluramsa-olum, özüm olum.7. Qəmli mənzərə

Küçə. Axşam. Yağış yağır.

Qoca qadın yağışın altında dizi üstə du-rub yerə dağılmış alma, limon, çay və digər şeyləri zənbilinə yığır.

Görünür yıxılıbmış...8. Köhnə kitab

Köhnə, vərəqləri üzülmüş kitabı adam nədənsə daha həvəslə oxuyur, nəinki qatı açılmamış təzə kitabı.9. Traktovka

Hamlet əlində qələm “Olum, ya ölüm!” monoloqunu yazır. O, kağızda monoloqun mətnini yaza-yaza səhnədə o baş-bu başa gedir, gəzinir, arada ucadan teksti öz-özünə təkrar edir. Hərdən əlindəki vərəqə düzəliş-lər edir, nəyisə pozub yenidən yazır, sonra yenə gəzinə-gəzinə oxuyur...10. Yaşamaq budurmu

Hər adam öz qızıl vaxtının müəyyən his-səsini başqa adamlara ayırmağa məcburdur (yaxud məhkumdur)...11. Yuxu nədir?

Yuxuda gördüm ki, balaca Cəmiş yıxılıb üzü qanayıb... Səhər xəbər çıxdı ki, Cəmil kənddə yıxılıb qaşı partlayıb...12. Yeni dərslər

Ali məktəblərdə yeni kurslar tətbiq et-mək lazımdır: “SSRİ xalqlarının tarixi”, “Dünyanın qısa tarixi”, “Dünya incəsənə-tinin tarixi” (kino, teatr, musiqi, rəssamlıq və s.).Yoxsa biz dünyanı heç tanımırıq.13. Dilşünaslıq

F. Sosyur və digər dilşünas alimlər dil-dəki işarələrin tam təsadüfi olduğunu hesab edirlər. Yəni məsələn, “futbol”a “karandaş”, “alma”ya – “sünbül” deyilə bilərmiş və s.

Amma ağlabatan deyil. Təbiət çox sərt və amansızdır. O təsadüflərə imkan verməz. O cümlədən dilin də təbiətində çox güman ki, əşyanın mahiyyəti ilə yanaşı, hər millə-tin öz xüsusiyyəti, psixologiyası, dünyaya baxışı, ruhu əsas rol oynayıb. (APRDƏİ)__14._Kimdir_haqlı'>(APRDƏİ)

14. Kimdir haqlı?

Bütün zamanlarda eyni cür olub: kasıblar varlıları bəyənməyib, varlılar da kasıbları.15. Versiya

Bəlkə nə zamansa bütün planetlər fəzada böyük bir cism kimi dolaşırmış? Sonra nə olubsa kənar bir təsirdən parçalanıb pərən-pərən düşüblər?...16. Xarakter

Raskolnikov – “məcburi eqoizm”.17. Poetik uçuş

Buludlardan yuxarı mavi səmadır,

Orda ay, ulduz, günəş...-sonsuz ənginlik.

Buludlardan aşağı bizim dünyadır,

Orda insan, həyat, sevgi... eyni zənginlik!

(Moskva - Bakı təyyarəsi)

18. Elm və Sənət

Alim və Sənətkar – hər ikisi tədqiqatçı-dır. Alim real aləmdə, Sənətkar irreal aləm-də tədqiqat aparırlar. Hərəsi öz sahəsində kəşflər edir, dünyanı öyrənir, izahını verir və nə isə yaradırlar.

“Ədəbiyyat nəzəriyyəsi”ndən mühazirə deyən dosent xanım Diyarova bunu inkar etsə də, ancaq memarlıq əsərində də ideya var. Mütləq var! Memarlıq təkcə formadan ibarət deyil.

Ümumiyyətlə, həm İncəsənət əsərində, həm də Elmdə obraz vardır. Həyatın, təbiə-tin obrazı. Elmin hər nailiyyəti bəşərin, kainatın, gerçəkliyin obrazı üçün bir ştrix, detal artırır. Beləliklə, Elm və İncəsənət bir-likdə müxtəlif obrazlar vasitəsi ilə bu dün-yanı izah edirlər. (APRDƏİ)

1974

19. Cin Günəşin dedikləri

Cin Günəş gündüzlər kəndi dolaşar, onun-bunun qapısında çörək yeyər, gecə-lərsə kənddən çıxıb yaxınlıqdakı qəbristan-lığa gedər və oradakı köhnə uçuq qalaçada yatardı. Bir gün kəndin arvadları Cin Günə-şi tutub Yetərin evinə apardılar. Evin orta-sında palazın üstündə oturdub qabağına mis camda su qoydular. Başına qırmızı şal atdı-lar. “Günəş, Günəş, bax gör nə görürsən?” – dedilər. Cin Günəş cəld əlini atıb Yetərin yaxasındakı iynəni çıxartdı, qaba atdı. Bir cında istədi. Qırmızı şalın altında yavaş-ya-vaş öz-özünə nəsə pıçıldadı. Sonra mis ca-mın üstünə əyilib susdu. Hövsələsiz arvad-lar “Az noldu?” deyə-deyə onu tələsdirir-dilər. Bir azdan Günəş titrəməyə başladı, sonra qəflətən inildədi, qışqırdı. Arvadlar yenə gülə-gülə “Az noldu, ay qancıq, nə gö-rürsən?”- soruşdular. Cin Günəş cavab vermədi. Bir azdan o coşub-daşmağa baş-ladı, əvvəlcə böyürdü, sonra öyüdü... qor-xunc səslər çıxardı... və birdən: “Qara görü-nür, qara görünür... – deyə qışqırdı. – Cana-za gəlir... Kastelli gəlir...” – deyə-deyə ba-yıldı. Arvadlar onun üzünə su şiləyib ayılt-dılar, sürüyüb evdən bayıra çıxartdılar. Son-ra da qapaz vura-vura Yetərin həyətindən qovdular. Çörək istədi çörək vermədilər, su istədi su vermədilər...

Və o gündən sonra Cin Günəş daha bu kənddə görünmədi.

Aradan xeyli vaxt keçdi...

Yay gələndə xəbər çıxdı ki, müharibə başlayıb. Kəndin bütün kişilərini yığıb “ne-meslə” döyüşə apardılar. Aylar-illər ötdük-cə kəndə neçə-neçə qara kağız gəldi, neçə adam şikəst olub qayıtdı. Yetərin əri də ax-saya-axsaya, qoltuq ağacına söykənə-söy-kənə gəlib çıxdı. Onun da bir qılçını dizdən aşağı mərmi üzmüşdü...

20. O da insan, bu da insan

Sahibin məzarını açdılar. Rütubətli idi. Varlı sahibi qara münbit torpağa basdır-mışdılar. O dünyada da firavanlıq içində ol-sun deyə yanına bir küp buğda qoymuşdu-lar. Qızıl qab-qacaq, bəzək əşyaları düz-müşdülər. Ayağının alt tərəfində isə bir in-san skeleti var idi. Сkeletin ayaqları zən-cirlə bir-birinə qandallanmışdı. Demək, adam bu məzarda yatan sahibin köləsi imiş və o öləndə köləni də digər əşyaları kimi diri-diri məzara gömmüşdülər...21. Din və dövlət

Din insanların psixikasına, hissiyyat alə-minə təsir edir. Ona görə də uğur qazanır. Min ildir var.

Dövlət aparatı adamların beyninə, təfək-kürünə, şüuruna təsir göstərməyə çalışır. Ona görə də davamlı uğur qazana bilmir.

Ruh, hiss, duyğu – ibtidadan var, əbədi-dir və hamıda eynidir. Şüursa – ali qazanc-dır, müvəqqətidir və hərədə bir cürdür.

Möhkəm olması üçün dövlətə Din lazım-dır. İnsanlar nəyəsə tapınmalı, hansısa qey-ri-adi qüvvəyə inanmalıdırlar. Adamlara “qorxu” səbəbi lazımdır. Kimdənsə, nədən-sə qorxu olmasa cəmiyyət pozular.

22. Etiraz

Necə yəni: “Həyat mürəkkəbdir”?

Həyat heç mürəkkəb-zad deyil.

Həyat sadə və müdrikdir.

Adamlar özləridir mürəkkəb. Və öz qə-lizliklərini yıxırlar anlamadıqları həyatın üstünə...

23. Maksimalizm

Əgər sevgin gündən-günə artmırsa və sevdiyinə hər gün heyran olmursansa – bu sevgi deyil.

Əgər arvadına hər gün çimmək üçün on litr süd ala bilməyəcəksənsə, heç evlənmə!

24. Aforizm

Gözlərim uzağı zəif görsə də, uzaqgörənlikdən şikayətim yox.25. Gecələr

Gecələr qorxuncdur, qorunun ondan!

Ölüm, itim, oğurluq, zorakılıq, hücum, basqın...

İnsanlığa zidd olan nə varsa, hamısı gecənin qaranlığında baş verir.

Gecənin qaranlığını yalnız yarasalar, krısalar və natəmiz adamlar sevər.

Qaranlığı gur işıqla məhv edin, insanlar, ey insanlar!26. Yaradan lazımdır

İndi də Romeo və Cülyettalar var həyat-da. Lakin Şekspir yoxdur indi.

Eynən Leyli-Məcnunlar da hər zaman olur. Nizamilər hər zaman yetişmir...

27. Eşqin dərmanı

Azərbaycanın xalq mahnıları, el havaları və muğamları – sevənlər üçün dərmandır.28. İdarə

Ailə - mikro dövlətdir. İdarə edə biləcək-sənmi?29. Xəstəliyin üstünlükləri

Xəstə adam daha hissiyyatlı, humanist, zərif olur. Xəstə insanın hissləri incəlir, ürəyi kövrəlir.

Sevən adam da mülayim olur, ürəyiyum-şaq olur, kövrək olur. Sevgi də xəstəliyin bir növüdür...

30. Kredo

Özünü həyatda sevib, sənətdə bəyənmə-yən Yaradıcı adam. Sənətdə romantikanı, həyatda realizmi sevir.

Onun rəqibi isə həyatda romantikanı, sənətdə realizmi sevirdi.

31. Qələbə və qadın

Qələbə də qadın kimidir: daim özünə diqqət tələb edir. Kim onun uğrunda ölümə belə getməyə hazır olursa, ona çatır.32. Sirr

Axşamtərəfi idi. Günəş öz işini görüb qurtarmışdı və dincəlməyə gedirdi. Qarşı-dan uzun bir gecə gəlirdi.

Günəş gedəndən sonra Gündüz də yor-ğanını başına çəkib yatdı. O səhər tezdən oyanmalıydı. Çünki Günəş sübh tezdən qayıdacaqdı. Milyon il əvvəl başladığı işi sabah da davam etdirmək üçün gələcəkdi...

33. Funksiya

Bıçaq gərək iti olsun. Ya itiləmək, ya da atmaq lazımdır korş bıçağı.34. Pedaqoqika

Kim necə gəlibsə - elədir. Kimin qanında nə varsa - odur. Tərbiyə - boş xülyadır. (APRDƏİ)'>(APRDƏİ)35. Perpetuum mobile

Əbədi günəş sistemi.

Daim genişlənən qalaktika.

Fasiləsiz materiya-hüceyrə-atom-elek-tron -proton qaynaşması.36. Kumir

Leonardo da Vinçi. O hərtərəfli dahi in-san olub! Elmdə də, texnikada da, incəsə-nətdə də böyük kəşflər edib. Qeyri-adi İn-san olub.37. Musiqi

Musiqi – bəşəriyyətin ən yetgin uğuru-dur. Kamil musiqi əsəri incəsənətin zirvəsi-dir. Onu sevməmək mümkün deyil. Kamil musiqi ilə qovuşuqda yaşaya bilmək böyük nemətdir.38. Rəqs

Milli rəqs havalarımız – valehedicidir. Onların harmonikliyi, ürəyəyatımlığı, rit-mikliyi, şən əhvalı, lirikliyi... bütün bunlar dahiyanədir! Ən yüksək səviyyədədir.39. Yazıq dahi

Mirzə Ələkbər Sabirin məsləki ilə məişə-ti, amalı ilə həyatı arasındakı təzadı düşün-dükdə, onun obrazına girib onun kimi yaşa-mağa başladıqda adamı dəhşət bürüyür. İn-sanlar arasındakı tənhalığına, özü dünyanı dərk etsə də balaca bir şəhərdə anlaşılma-masına, mədəni fağırlığına adamın ürəyi ağ-rıyır. Ağlamaq tutur adamı. Qəlbinin və dərdinin böyüklüyünə heyrətlənirsən... Ya-zıq Sabir! Yazıq dahi!40. İdrak

İdrak, təfəkkür, düşüncə – bu da bir duy-ğu orqanıdır. Həmin orqandan məhrum olanlar anormal hərəkətlərə yol verir, dəlilik edir...

Kor adam dünyanın gözəlliklərini gör-mədiyi kimi, kar adam dünyanın ecazkar səslərini eşitmədiyi kimi, düşüncədən məh-rum adamlar da dünyanın kamilliyini dərk edə bilmir. Və özünü tanımır. Həyatı anlaya bilmir. Mənasız bir ömür sürür sürünə-sürünə...

41. Mərhələli ölüm

İnsan üç etapda ölür:

I - İnsanın uşaqlığı ölür;

II - İnsanın gəncliyi ölür;

III - İnsanın qocalığı ölür.

...Və beləliklə İnsan bütövlükdə tədricən yox olub itir.42. İş planı

1) İfratdan və təfərrüatdan qaçmaq. Təs-viri və mədhiyyəni maksimum azaltmaq. Həcmcə kiçik, lakonik, lakin mənalı əsərlər yazmaq.

2) Xatirələrlə, məktublarla zəngin yarı ssenari, yarı esse şəklində məsləhətlərlə, monoloqlarla, dialoqlarla, səbəb-nəticə əla-qələrinə dair misallarla dolu əsər yaratmaq.

43. İntibah

İnkvizisiyanın hökm sürdüyü “Orta Əsr-lər” epoxası bir böyük şar idi. Şişdi, şişdi və... partladı. Şar partlayandan sonra onun içərisində sıxılanlar bayıra püskürdü. Bu püskürmədən “İntibah” doğuldu. İncəsənətə sərbəstlik, asudəlik, ruh yüksəkliyi gəldi. Sənətkarlar böyük həvəs və ehtirasla bu asudəlik, ruh yüksəkliyi zəminində yeni şe-devrlər yaratdılar.

Bütün partlayışlar sürətli inkişafa zə-mindir.

Bir də nə zaman yeni şar şişə, partlaya, püskürə... eee...44. Mühit problemi

Mühitin İnsana təsir dərəcəsi insanın özündən asılıdır. Mühitlə İnsanın əlaqəsi in-sanın özünə necə mühit seçməsinə bağlıdır. Mühiti dərk edib ondan uzaqlaşmaqmı, yoxsa ona daxil olmaqmı? Bu əsasdır.

Hər kəs öz mühitini axtarır, tapır. Da-xilən uyğun olmayanlar eyni mühitdə çox qala bilməzlər. Hərənin öz yeri – öz mühiti var. Alim – nadan mühitində, arif - cahil mühitində, yaradan – yırtan mühitində dözə bilməz...

Sənin olmayan mühitdən uzaqlaşmaq üçün güc lazımdır. İradə gücü!

Heç vaxt yad mühitdə qalmayın. Uzaq-laşın. Əzab çəkər, peşman olarsınız. Bunu bacarsanız – “mühit problemi”niz olmaz.

45. Bakı bulvarı

Dənizkənarı park.

Sevimli bulvar.

Sübh günəşi.

Gənclərin görüşü.

Əbədi qalan vida öpüşü...

Bakı bulvarı...

Gözəldir!46. Üslub

Yaradıcı şəxsin fərdi keyfiyyətlərinin səciyyəvi əlamətlərinin cəmi – onun üslu-budur.

Yazıçının üslubu onun dünyagörüşün-dən, inkişaf səviyyəsindən, anandangəlmə qabiliyyətindən, xasiyyətindən, intellektin-dən, iradəsindən, istedadının dərəcəsindən asılıdır.

47. Yerin kəşfi

Yer planeti hələ layiq və qadir olduğu qədər öyrənilməyib. Yerdə kəşf olunmalı çox imkanlar var. İnsanlar öz həyat yaşa-yışlarını daha da yaxşılaşdırmaq və nizam-lamaq üçün daim bu sirləri açmağa çalışmalıdırlar.48. İncəsənət

İncəsənət – reallığa əsaslanan fantazi-yadır.

İncəsənət – həqiqət uğrunda mübari-zədir.

İncəsənət – azad olmaqdır.

İdeal cəmiyyət o cəmiyyət olar ki, orada incəsənətin təntənəsi mümkün ola və insan-ların ürəyi yalnız sənət əsərlərinin təsi-rindən titrəyə.

İncəsənət insan həyatını dəyişmək, yet-ginləşdirmək, zənginləşdirmək qüdrətinə malikdir.

İncəsənət insanlara təsir edərək onların qəlbinin ən zərif tellərini dilləndirir.

İnsanlar incəsənət əsərinin təqdim etdiyi estetik ideallardan ruhlanaraq daha böyük enerji, güc və entuziazmla öz həyati işlə-rini qururlar. Bu işlər kompleks halda cə-miyyətin inkişafına təkan verir.

Demək – incəsənət cəmiyyəti inkişaf etdirir.

49. Nəsiminin qanı

Filosof Nəsiminin cəsarətindən heyrətə gələn zahidlərin qanı donmuşdu. Onlara indi Nəsiminin qaynar qanı gərək idi ki, donları açılsın. Odur ki, şairi şərləyib dəri-sini soydular, isti axar qan fəvvarəsi altında çimişdilər, sevindilər, güldülər...

Amma donları açılmadı. Çünki din dəl-lalları bilmirdi ki, filosofun dühasının hey-rətamiz qüdrəti onun yerdəki cismində de-yildi, göydəki ruhunda idi.

50. Makarenko

S.Makarenkonun “Pedaqoji poema”sı 20-30-cu illər Rus Sovet ədəbiyyatının ən güclü əsəridir. Bu əsər Sovet klassikası sa-yılan “Artomonovların işi”, bütün M.Qorki yaradıcılığı, “Darmadağın”, “Sement”, “Əzablı yollarla”, “Dirçəldilmiş torpaq” kimi tərifli əsərlərdən daha maraqlı, daha ibrətamiz və daha dəyərlidir. (APRDƏİ)51. Əhval-ruhiyyə

Stravinskinin “Zümrüd quşu”na qulaq asmaq istədim, bacarmadım. Hətta musiqi mənə mane olmağa, başımı ağrıtmağa baş-ladı.

Çaldıranı söndürüb valı dəyişdim. Şu-bertin “Skripka və fortepiano üçün duet”ini qoşdum. Birdən-birə hər şey dəyişdi. Necə rahat dinlənildi! Qəlbimi əvvəlki musiqi ki-mi qıcıqlandırmadı... Ruhuma necə bol həzz doldu! Təəccüblüdür!

Musiqi dinləyəndə insanın əhval-ruhiy-yəsi ilə o musiqi arasında uyğunluq olmalı-dır. Hər musiqini dinləməyə xüsusi əhval lazımdır.

Ümumiyyətlə, həyatdakı uca gözəllikləri duymaq və görə bilmək üçün uyğun da yük-sək əhval-ruhiyyə lazımdır. Əhval-ruhiyyəsi pis olan adam gözəlliyə də biganə qalar, ko-budluq edər. Estetik həzz ala bilmək üçün zəruri yüksək emosional vəziyyət olma-dıqda, insanda düşgün “rasional” münasi-bət yaranır.

52. Köçürmə

Ən zəhləm gedən şey köçürmədir. İstər dərsi, istər yazını, istər kitabı, istərsə də sə-nət əsərini köçürmə. Harda “köçürmə” var-sa, orda mən yoxam. Mən orijinallıq tərəf-darıyam, yeniliyi, kəşfi sevirəm.53. Şərq-Qərb

Qərbin ağıllı eqoizmi Şərqin müdrikanə təvazökarlığını tədricən məhv etmədədir.54. Dünyaya baxış

Dünya kamil olmadığı üçün yer üzündə nə qədər “artıq” peşələr var:

siyasətçi, hərbçi, anbardar, satıcı, qaro-vulçu... və s. İnsanlar lazımi mədəni səviy-yəyədək inkişaf etmədiklərindən bu peşələ-rə ehtiyac qalır.Yəni:

Nə qədər ki insanlar didişir – siyasətçilər olacaq.

Nə qədər ki, adamlar bir-birinə qənimdir – hərbçilər olacaq.

Nə qədər ki oğru var – qarovulçu olacaq...

Amma əslində İnsanın məşğuliyyəti Gözəllik... Sənət... Estetik həzz... olmalıdır!

55. Təəssüf

Hər bir tələbə institut illərində müəllim-lərin auditoriyaya məhz onun üçün gətirdiyi biliklərin yalnız dörddə birini ala bilir. Qalanı tökülüb qalır sinifdə, it-bata düşür. Heyf... (APRDƏİ)56. Fikir

“Fikir” nədir? İnsan beyninin fəaliyyəti nəticəsində yaranan məhsul - fikirdir. Fikir insan beynində doğulur. Amma hər insan fi-kirləşə bilmir. Bilik, erudisiya, intellekt, in-formasiyalılıq – bunlar hələ heç də “fikir-ləşə bilmək” demək deyil. Normal yaddaşı olan hər kəsin biliyi, məlumatı ola bilər. Amma fikir məhsulu verə bilmək üçün baş-qa qabiliyyət olmalıdır. Bu da tanrının bir töhfəsidir - kimdə var, kimdə yox.
Yüklə 1,12 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə