Akut appendisit s›k görülen ve akut abdominal cerrahi patolojilerin büyük bir k›sm›n› oluflturan hastal›kt›rYüklə 122,6 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix09.02.2017
ölçüsü122,6 Kb.
#8238

&

Hastal›klar› Dergisi

ÖZET

Akut appendisit s›k görülen ve akut abdominal cerrahipatolojilerin büyük bir k›sm›n› oluflturan hastal›kt›r.

Subhepatik appendisit nadir olarak bildirilen ve tan›

konmas› güç olan bir antitedir. Subhepatik appendisit

ilk defa 1955 y›l›nda King taraf›ndan tan›mlanm›fl ve

tan›daki gecikme perforasyonla sonuçlanm›flt›r. Kar›n

a¤r›s› lokalizasyonu atipik olsa bile, karakteristik bulgular

ve semptomlar oldu¤u zaman akut appendisit

düflünülmelidir. Bu çal›flmadaki amac›m›z; subhepatik

yerleflimli apendiksin farkl› klinik ve fizik muayene

bulgular›yla karfl›m›za ç›kabilece¤i ve tan›daki gecikmeye

ba¤l› geliflebilecek komplikasyonlara dikkat çekmektir.

Anahtar kelimeler: 

Akut appendisit, Subhepatik

appendisit, Zor tan›.

ABSTRACT

Acute appendicitis occurs frequently and is a major

indication for urgent abdominal surgery. Subhepatic

appendicitis has rarely been reported and is more difficult

to diagnose. Subhepatic appendicitis was first described

in 1955 by King, and includes a case of delayed diagnosis

leading to perforation. Appendicitis should be considered

when characteristic signs and symptoms are present,

even if the location of abdominal pain is atypical. The

aim of is to note that subhepatic appendicitis may present

with various clinical symptoms and findings, and delay

in treatment may cause complications.

Key words: 

Acute appendicitis, Subhepatic appendicitis,

Diagnostic difficulty

Subhepatik AppendisitSubhepatic Appendicitis

HAKAN BULUfi, AL‹ COfiKUN

Keçiören E¤itim Araflt›rma Hastanesi Genel Cerrahi Klinik fiefli¤i, Ankara

© TKRCD 2010

OLGU SUNUMU

Baflvuru Tarihi: 06.09.2009, Kabul Tarihi: 03.12.2009

 Dr. Hakan Bulufl

Ba¤labafl› Mah Goncagül Sk 6-8

Keçiören Ankara-Türkiye

Tel: 0312.3802393, 0532.6335052

e-mail: hakan_bulus6@hotmail.com

Kolon Rektum Hast Derg 2010;20:29-32


Girifl

Akut appendisit, appendiks vermiformisin bir bölümünde

veya tümünde görülen akut bir inflamasyonudur. Akut

appendisit, genellikle klinik anamnez, fizik muayene ve

basit laboratuvar bulgular› ile tan› konan ve acil müdahale

gerektiren bir hastal›kt›r. Appendiks vermiformisin

uzunlu¤u de¤iflmekle birlikte ortalama 7.7- 10 cm'dir.

1

Bu çal›flmada biz 23 cm uzunlu¤unda farkl› klinik vefizik muayene bulgular› ile karfl›m›za ç›kan, subhepatik

yerleflimli bir akut appendisit olgusunu sunduk.

Olgu

Otuz yafl›nda erkek hasta, 32 saat önce sa¤ üst kadrandaani bafllayan kar›n a¤r›s› ile acil servise baflvurmufltur.

Hastan›n hikayesinde bulant›, kusma, diyare ve atefli

yoktu. Ancak dizüri ve tam idrar tetkikinde piyüri

mevcuttu. Kar›n a¤r›s› s›rta yans›makta ve sürekli

tarzdayd›. Kar›n muayenesinde kostavertabral aç›

hassasiyeti pozitif ve sa¤ üst kadranda hassasiyeti

mevcuttu. Direkt ve indirekt rebound yoktu. Rektal

muayenesinde herhangi bir özellik yoktu. Laboratuvar

tetkiklerinde beyaz küre say›s› 12.600 mm

3

/l ve karaci¤erfonksiyonlar› normal olarak de¤erlendirildi. Ayakta

direkt kar›n grafisinde sa¤ kolon lokalizasyonunda gaz

gölgesi d›fl›nda özellik gözlemlenmedi. Kar›n

ultrasonografisi gaz artefakt› nedeniyle de¤erlen-

dirilemedi. Hastaya bilgisayarl› abdominal tomografik

de¤erlendirme yap›ld› ve appendiksin subhepatik

lokalizasyonu izlendi (Resim 1). Kar›n muayenesinde

hassasiyetinin, tam kan tetkikinde beyaz küresinin artmas›

nedeniyle hasta opere edildi. Eksplorasyonda ileoçekal

bölgeden subhepatik bölgeye do¤ru uzanan 23 cm

uzunlu¤unda retroçekal yerleflimli apendiks gözlemlendi.

(Resim 2).  Hastaya appendektomi yap›ld› ve post operatif

3. gününde komplikasyon geliflmeyen hasta taburcu

edildi. Spesimenin histopatolojik incelenmesi sonucu

ödematöz appendisit olarak de¤erlendirildi.

Tart›flma


‹nsanlarda yaflam boyu appendisit görülme riski ortalama

%7'dir (erkeklerde % 8.6, kad›nlarda %6.7).

2

 Akut


appendisitin günümüzde dahi negatif laparatomi oranlar›

%8-20 aras›nda de¤iflen oranlarda bildirilmektedir.

3

 Bu


negatif laparatomi oranlar›n›n azalt›lmas› için baz›

hekimler ameliyat öncesi takip sürelerini uzun

tutmaktad›r. Fakat bu sürenin uzat›lmas› da özellikle;

diyabeti, kalp yetmezli¤i, immün yetmezli¤i olanlar ile

Resim 1.

 Abdominal bilgisayarl› tomografide apendiksin

nadir görülen subhepatik lokalizasyonu izlenmekte.

Resim 2.


 23 cm uzunlu¤undaki appendiks vermiformisin

makroskopik görünümü.

çocuklar, gebe ve yafll› hastalarda tan›daki gecikme, akut

appendisitin komplikasyonu olan perforasyon ve peri-

tonite gidifl riskini art›rmakta, morbidite ve mortaliteyi

art›rmaktad›r.

Akut appendisitin tan›s›, hastalar›n yaklafl›k %60'›nda

hikaye, fizik muayene ve yard›mc› laboratuvar bulgular›

ile do¤ru olarak konulabilmektedir. Ancak klinik

bulgular›n flüpheli oldu¤u hastalarda kesin tan› koymak

oldukça zordur. Retroçekal appendisit ve appendiks

vermiformisin anormal lokalizasyonlar›nda tipik anamnez

ve fizik muayene bulgular›n›n olmamas› tan›y› daha da

güçlefltirmektedir.

4-5

30

Vol. 20, No.1SUBHEPAT‹K APPEND‹S‹T

© TKRCD 2010

BULUfi ve COfiKUN

Kolon Rektum Hast Derg, Mart 2010

31

© TKRCD 2010

Apendiksin anatomik yerleflim varyasyonlar› a¤r›n›n

somatik faz›nda de¤iflikliklere yol açabilir. Örne¤in;

enflame ucu sol alt kadranda olan uzun bir apendiksin

varl›¤›nda a¤r› o alanda, retroçekal appendisitte s›rtta,

pelvik appendisitte suprapubik bölgede ve retroileal

appendisitte ise testiküler bölgede a¤r› olabilir.

Malrotasyon da kar›fl›k a¤r› paternlerine yol açabilir.

Visseral komponent normal lokalizasyondad›r, ama

somatik komponent çekumun rotasyonda oldu¤u bölgede

hissedilir.

6-7

Subhepatik appendisit, appendiks vermiformisin nadirgörülen bir yerleflim varyant›d›r. 65 yafl üzeri ve

çocuklarda appendisitin atipik lokalizasyonu cerrahi akut

kar›n hastal›klar›n tan›s›n› zorlaflt›rmaktad›r. Yafll›

hastalarda akut kar›n patolojilerinin tan›s›n›n

konulmas›ndaki problemler gecikmeye neden olmaktad›r.

Bunun sonucu olarak da morbidite ve mortalitenin

görülme s›kl›¤› genç hastalardan daha fazla oranda

olmaktad›r.

6-8

 Bizim olgumuz mevcut serilerdebildirilenlerin aksine 30 yafl›ndayd›.

Akut appendisitin tan›s›nda abdominal ultrasonografi

yayg›n olarak kullan›lmaktad›r. Ancak yappen kifliye

ba¤l› olmas›, kolonik gaz gölgesinden etkilenmesi gibi

dez avantajlar› bulunmaktad›r. Bu sebepten dolay› biz

abdominal ultrasonografik de¤erlendirme ile appendisitin

lokalizasyonu de¤erlendiremedik.

9

Normal anatomik varyasyonlar›n bilinmesi yanl›fl tan›ve cerrahi komplikasyonlar›n önlenmesi aç›s›ndan

önemlidir. Bilgisayarl› tomografi (BT) ve di¤er kesitsel

inceleme yöntemleri anatomik varyasyonlar hakk›nda

yeni ve detayl› bilgiler vermektedir. Biz de klinik,

laboratuvar ve ultrasonografik de¤erlendirmenin tan›da

yard›mc› olmamas› üzerine abdominal bilgisayarl›

tomografik görüntüleme yöntemi planlad›k. Abdominal

bilgisayarl› tomografik de¤erlendirmede appendiks

vermiformisin kolon arkas›ndan subhepatik bölgeye

do¤ru ilerledi¤i izlendi. Literatürde 296 hastan›n

de¤erlendirildi¤i bir çal›flmada sadece bir hastada

subhepatik yerleflimli appendiks bulunmufltur.

10

‹leri yafl grubunda akut appendisitin ay›r›c› tan›s›ndaakut kolesistit baflta olmak üzere, üriner sistem ve

jinekolojik abdominal patolojiler düflünülmelidir.

10-12

Olgumuzun tan›s›n› koymadan önce ay›r›c› tan›da belirtilenhastal›klara yönelik de¤erlendirmelerimizi yapt›k ve

daha sonra cerrahi tedavimizi belirledik.

Sonuç olarak akut appendisitin geliflimsel ve adezyonel

lokalizasyonunun anomalileri olabilir. Bu lokalizasyon

anomalilerinden çok nadir olarak görülen bir formu da

subhepatik yerleflimli akut appendisittir. Bu nadir

lokalizasyon varl›¤›nda klinik ve laboratuvar yöntemleri

tan› koymada bize yard›mc› olamamaktad›r. Bu durumda

görüntüleme yöntemleri, ay›r›c› tan›da ve akut

appendisitin lokalizasyonun belirlenmesinde bize

yard›mc› olmaktad›r.

Kaynaklar

1. Bilgin N. Akut apandisit. Sayek (ed). Temel Cerrahi.

Günefl Kitapevi, Ankara 1991,766-80.

2. Basaklar AC. Kar›n Agr›s› ve Akut Apandisit.

Basaklar AC (ed), Bebek ve çocuklar›n Cerrahi ve

Ürolojik Hastal›klar›, Palme Yay›nc›l›k, Ankara

2006,991-1013.

3. Shakhatreh HS. The accuracy of C-reactive protein

in the diagnosis of acute appendicitis compared with

that of clinical diagnosis. Med Arh 2000;54:109-110.

4. Yaoce ME, Jeffery RB. Sonography of appandicitis

and diverticulitis. Rad Clin N Am 1994;32:899-912.

5. Ramachandran P, Sivit js, Newman KD, Schwarts

MZ. Ultrasonography as an adjunct in the diagnosis

of acute apendicitis: a 4 year experience. J Ped Surg

1996;31:164-69.

6. Lau WY, Fan ST, Yiu TF, Chu KW, Lee JM. Acute

appendicitis in the elderly. Surg Gynecol Obstet

1985;161:157-61.

7. Jones PE. Active observation acute abdominal pain

in childhood. BMJ 1976;55:1-3.

8. Olsen JB, Myren CJ, Haahr PE. Randomized study

of the value of laparoscopy before appendectomy.

Br J Surg 1993;80:822-923.


32

Vol. 20, No.1SUBHEPAT‹K APPEND‹S‹T

© TKRCD 2010

9. Berry J Jr, Malt RA. Appendicitis near it is centenary.

AnnSurg 1986;200:567-75.

10. Ünal B, Kara S, Aktafl, A. Kolonun BT'de saptanan

anatomik varyasyonlar›. 2004;10,304-08.

11. Kraemer M, Franke C, Ohmann C, Yang Q. Acute

appendicitis in late adulthood:incidence, presentation,

and outcome. Results of a prospective multicentre

acute abdominal pain study and a review of the

literature. Langenbecks Arch Surg 2000;385:470-81.

12. Ates M, Sevil S, Bulbul M. Routine use of

laparoscopy in patients with clinically doubtful

diagnosis of appendicitis. J Laparoendosc Adv Surg

Tech A 2008;18:189-93.Yüklə 122,6 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə