Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat ubiversiteti ijtimoiy- iqtisodiyot fakultetiYüklə 0,56 Mb.
Pdf görüntüsü
tarix06.01.2020
ölçüsü0,56 Mb.

ALISHER NAVOIY NOMIDAGI SAMARQAND DAVLAT 

UBIVERSITETI 

 

IJTIMOIY- IQTISODIYOT FAKULTETI  

 

MILLIY G`OYA, MA`NAVIYAT ASOSLARI VA HUQUQ TA`LIMI 

ASOSLARI 

Fan: YOSH  FIZIOLOGIYASI  VA  GIGIENASI 

 

REFERAT 

Mavzu: KO’RISH VA ESHITISH ANALIZATORLARI. 

 

 

 

 

                                                    BAJARDI:     Ergashev M. 

                              TEKSHIRDI:   

                                                                         

ma`ruza: dots

Bozorov B.M. 

                                                                             

amaliyot: 

ass. Ruziyev F.A

. 

 

 

 

 

 

 

 

SAMARQAND-2013 

 

Mavzu:    KO’RISH VA ESHITISH ANALIZATORLARI. 

Reja: 

 

1.   Ko’rish analizatori 

 

 

a)  Ko’zning tuzilishi 

 

          b) Yaqindan va uzoqdan ko’rish 

                      s) Ko’ruv gigiyenasi va kasalliklari 

 

d) O’quv xonalarining yoritilishiga qo’yilgan gigiyenik talablar. 

 

   2.  Eshitish analizatori 

 

                      b)Tovush tebranishlarini qabul qilinishi                       a)Eshitish analizatori tuzilishi 

 

1 . Ko’rish analizatori 

 

Ko’rish  analizatori    tashqi  dunyodagi  narsalarning  hajmi,  rangi,  shakli, masofasi  haqida  tasavvur  hosil  qilishga  yordam  beradi.  Mehnat  faoliyatida  ko’rish 

analizatori  juda  muhim  rol  o’ynaydi.  Ko’zning  bevosita  ta’sirlovchisi  yorug’lik, 

binobarin,  yorug’lik  ko’z  retseptorlariga  ta’sir  etib,  ko’rish  sezgisini  hosil  qiladi. 

Ko’rish  organik  10-12  yoshgacha  morfologik  va  funksional  jihatdan  rivojlana 

boradi. 

 

a)Ko’zning tuzilishi. Ko’z soqqa va uni o’rab turgan yordamchi apparatdan tashkil  topgan.  Ko’z  soqqasi  yumaloq  bo’lib,  ko’z  kosasi  chuqurchasida 

joylashgan.  Uning  devori  uch  qavatdan:  tashqi-  oqsil  parda  (sklera),  o’rta-  tomirli 

parda  va  ichki  –to’r  pardadan  iborat. Oqsil qavat (sklera) ning rangi oq bo’lib, bir 

qismi  qovoqlar  ostidan  ko’rinib  turadi.  Skleraning  orqa  tomonidagi  qismi  teshik 

bo’lib,  ko’rish  nervi  shu  teshikdan  o’tadi.  Skleraning  oldingi  qismi  tiniq, 

qavariqroq  bo’lib,  shox  pardani  hosil  qiladi.  Tashqi  yoki  sklera  qavatning  1/5 

qismi  muguz  pardaga,  4/5  qismi  orqa  oqsil  pardaga  to’g’ri  keladi.  Shox  pardada 

qon tomirlar  bo’lmaydi. 

 O’rta  –tomirli  pardada  qon  tomirlar  va  pigment  ko’p.  Turli  kishilarda 

pigment  miqdori  har  xil  bo’ladi.  Ba’zi  odamlardla  ko’zning  o’rta  pardasi 

pigmentsiz  bo’lib,  qon  tomirlar  ko’rinib  turadi.  Shuning  uchun  ko’zi  qizg’ish 

bo’ladi.  

1-rasm. Ko’ruv analizatorining  markazlari.   

1-to’r  parda;  2-ko’ruv  asabi;  3-bosh  miya  yarim  sharlar  po’stlog’ining  ko’ruv 

mintaqasi;  4-to’r pardada obyektlarning  teskari tasviri. 

 

2-rasm. Odam ko’zining  tuzilishi. 1-ko’ruv asabi; 2-ko’ruv asabining  so’rg’ichi; 3-ko’z olmasining  tomirli  pardasi; 

4-sklera  (fibroz qavatning  orqa qismi) 5-to’r parda; 6-optik o’qi; 7-kiprikli 

o’simtalar;  8-kiprikli  tana; 9-ko’z olmasining  kamerasi  (bo’limi)  10-ko’z 

olmasining  oldingi  kamerasi  (bo’limi);  11-gavhar;  12-randor parda; 13-shox 

parda; 14-kon’yuktiva;  15-kiprikli  tana mushaki;  16-sinoval  boylami;  17-ko’rish 

o’qi; 18-shishasimon tana; 19-markaziy  chuqurcha; 20-sariq dog’. 

 


   Tomirli    parda  oldingi  –  rangdor  parda,  o’rta  –  kipriksimon  tana  va  orqa  – 

xususiy  tomirli  qismga  bo’linadi.    Rangdor    pardalar  ikki  xil:  radial  va  halqasimon 

shakldagi  silliq  muskullar  joylashgan  bo’lib,  halqasimon    muskullar  qisqarganda  

esa  qorachiq  kengayadi.  Rangdor  pardaning  o’rtasi  teshik  bo’lib,  u  qorachiq  deb 

ataladi.  Kipriksimon  tana  tomirli  pardaning  qalin  tortgan  o’rta  qismini  egallab 

turadi.  Kipriksimon  tananing  ichki  qismida  silliq  muskul  tolalardan  iborat 

kipriksimon  muskullar  bo’ladi.  Kipriksimon  muskullar,    kipriksmion  boylamlar 

yordamida gavharning  pay va xaltachasiga  birikadi. 

 

Ko’z  soqqasining  ichki  pardasi,  ya’ni  to’r  parda  murakkab  tuzilgan  bo’lib, rivojlanishiga  ko’ra  ko’rish  nervi  bilan  bir  butun  hisoblanadi.  To’r  parda  ko’zning 

butun  bo’shlig’ini  qoplab  turadi.  Turli  ta’sirni  qabul  qiluvchi 130 mln. ta tayoqcha  

va  7  mln.  kolbacha  shaklidagi  hujayralar  to’r  pardaning  retseptorlari  hisoblanadi. 

Ko’z  soqqasining  yadrosi  suyuq,  gavhar  va  shishasimon  tanadan  iborat.  Rangdor 

pardaning  orqasida  yasmiq  shaklidagi,  juda  tiniq,  ikki  tomoni qavariq linza- gavhar 

joylashgan.  Gavharning  orqa  tomoni  oldingi  tomonga  qaraganda  qavariqroq 

bo’ladi.  Gavhar  yarim  suyuq  bo’lib,  yupqa  tiniq  kapsula  ichida  joylashgan. 

Gavharda  qon  tomirlari  bo’lmaydi.  Uni  ko’z  kameralarini  to’ldirib  turadigan 

maxsus  suyuqlik  oziqlantiradi.  Shox  parda  bilan  rangdor  pardaning  o’rtasida 

kichkina    bo’shliq  bo’lib,  u  ko’zning  oldingi  kamerasi  deyiladi.  Rangdor  parda 

bilan  gavhar o’rtasida ham bo’shliq bo’lib, u ko’zning orqadagi kamerasi deyiladi. 

 

Har bir ko’rish nervida 1 mln.ga yaqin nerv tolalari bor. To’r pardada ko’rish nervining kirish joyi – ko’r dog’ va narsalarni yaxshiroq ko’radigan sariq dog’ bor, 

dog’ning  o’rtasida  chuqurcha  bo’lib,  u  markaziy  chuqurcha  deyiladi.  Ko’zning 

ayrim  qismlari:  shox  parda,  gavhar,  shishasimon  qism  o’zidan  o’tadigan  yorug’lik 

nurlarini  sindiradi.  Ko’zga  yorug’lik  nurlari  ta’sir  etganda  rodopsin  va  iodopsin 

parchalanib,  ximiyaviy  reaksiya  sodir  bo’ladi.  Ko’zning  nur  sindiruvchi  qismlariga 

shox  parda,  suvsimon  suyuqlik,  ko’zning  oldingi  kamerasi,  gavhar va shishasimon 

tana  kiradi.  Ko’zning  sindirish  kuchi  ko’proq  shox  parda  va  gavharning  nur 

sindirishiga  bog’liq  bo’ladi.  Nur  sindirish  dioptriy  bilan  o’lchanadi.  Bir  dioptriy deganda,  fokus  oralig’i  1  m  bo’lgan  linzaning  nur sindirish kuchi tushuniladi. Agar 

nur sindirish  kuchi oshsa, fokus oralig’i qisqaradi.  

 

Parallel  yorug’lik  nurlari  shox  parda  va  gavharda  singandan so’ng, markaziy chuqurlikning  bir  nuqtasida  to’planadi  va  markaziy  chuqurchada  narsaning  fokusi 

hosil bo’ladi. Shox parda, gavhar orqali sariq dog’ markaziga o’tgan chiziq ko’rish 

o’qi deb ataladi. 

 

Narsalar  tasviri  to’r  pardaga  kichkina  va  teskari  bo’lib  tushadi.  Narsa ko’zdan  qancha  narida  tursa,  to’r  pardadagi  tasvir  shuncha  kichik  bo’ladi  va 

aksincha, narsa ko’zga yaqin tursa, to’r pardadagi tasvir shuncha katta bo’ladi. 

 

Ko’z  akkomodasiyasi  (ko’zning  moslashishi)  turlicha  uzoqda  turgan 

narsalarni  aniq  ajratish  qobiliyatidir.    Ko’z  akkomodasiyasi      ko’z  soqqasini 

harakatga  keltiruvchi  nervning  parasimpatik  tolalari  bilan  ta’minlanmagan, 

kipriksimon  muskullarning  reflektor  qisqarishi  natijasida  gavhar  elastikligi 

o’zgarishidan  vujudga  keladi.  Muskullar  qisqarganda,  kipriksimon    bog’lamlar 

tonusi  oshib,  gavharning  bo’rtiqligi  ortadi  va  nur  sindirish  kuchi  ko’payadi.  Narsa 

ko’zga  juda  yaqinlashtirilganda  kipriksimon  muskullar  shu  xilda  qisqaradi. 

Kipriksimon  muskullar  bo’shashganda  kipriksimon  bog’lamlar  tortiladi  va 

gavharning  egriligi,  nur  sindirish  kuchi  kamayadi.  Uzoqdagi  narsaga  qaraganda 

shunday  bo’ladi.  Narsa  ko’zdan  65  sm  uzoqda  bo’lganda  kipriksimon  muskullar 

qisqaradi.  Odam  yaqindagi  narsalarga  qaraganda  gavhar  qavariqroq,  uzoqdagi 

narsalarga  qaraganda esa yassiroq bo’ladi. 

 

 b)Yaqindan  va  uzoqdan  ko’rish.  Yaqindan  va  uzoqdan  ko’rish  tug’ma 

bo’lishi,  shuningdek,  hayotda  orttirilgan  bo’lishi  mumkin.  Yaqindan  ko’radigan 

kishilarda  parallel  nurlar  markaziy  chuqurchaning  oldingi  tomonida  to’planadi, 

akkomodasiya  natijasida  kipriksimon  muskullar  doim  tarang  turadi.  Yaqindan 

ko’radigan  odamlarda,  tarqalgan  yorug’lik  nurlari    ko’zning    markaziy 

chuqurchasiga 

tushadi. 

Shuning 


uchun 

ham 


narsalarning 

tasviri 


aniq 

ko’rinmaydi.Uzoqdan  ko’rishda  ko’zining  uzun  o’qi  kalta  bo’lib  qoladi  va 

yorug’lik  nurlari  to’r  parda  orqasida  to’planadi.  Asosiy  fokus  pardaning  orqasiga 

to’g’ri kelganidan  narsa tasviri  ravshan bo’lmaydi. Ranglarni  sezish.  Ko’rinadigan  narsalarning  hammasi  rangli    bo’ladi. 

Narsalarning  turli  uzunlikdagi  yorug’lik  to’lqinlarini  yutishiga  yoki  aks  ettirishiga 

qarab,  rangini  sezamiz.  Spektrda  8  xil  rang  bo’lib,  ular  orasida  oraliq  ranglar  juda 

ko’p.  Bizning  ko’zimiz  200  ga  yaqin  oraliq  ranglarni  ajratadi.  Spektrdagi  barcha 

to’lqinlarning  aks  etishi  oq  rang  sezgisini  keltirib  chiqaradi,  narsa  hamma  ranglarni 

yutganda  esa  qora  bo’lib  ko’rinadi.  Kolbachalar  to’r  pardaning  rang  sezuvchi 

hujayralari  hisoblanadi.  Tayoqchalar  narsaning  rangini  sezmaydi.  Shuning  uchun 

ham  kechasi  hamma  narsa  bir  xilda  kul  rang  bo’lib  ko’rinadi.  Ba’zi  odamlar 

ranglarni  ajrata  olmaydi.  Bu  kasallikni  birinchi  marta  Dalton  aniqlagani  uchun 

uning  nomi bilan  daltonizm  deb ham ataladi. 

 

Ikkala  ko’z  bilan  ko’rish.  Ikkala ko’z bilan ko’rganda ko’z charchamaydi, 

chunki    narsaning  turli  nuqtalari  bir  guruh  retseptorlar  yordamida  ko’rinadi,  shu 

vaqtda  biokimyoviy  reaksiya  qaytadan  asli  holiga  keladi.  Narsalarni  ikkala  ko’z 

bilan  ko’rganda,  bitta  ko’z  bilan  ko’rgandagiga  qaraganda  ko’rish  maydoniga 

nisbatan  keng  bo’ladi.  Ikkala  ko’z  bilan  ko’rishda  ko’z  o’tkirligi  oshadi,  chunki 

narsaning  tasviri  har  bir  ko’zning    to’r  pardasiga  tushadi.  Ko’zning  ko’rish 

o’tkirligini  o’lchash uchun maxsus Golovin jadvalidan  foydalaniladi. 

Ko’rish analizatorlarining yoshga bog’liq xususiyatlari. Bolalarning ko’zi  

tuzilishiga  ko’ra  katta  odamning  ko’zidan  farq  qiladi.  Ularning  ko’z  kosasi 

chuqurligi va ko’z soqqasi katta yoshli odamlarnikiga qaraganda kattaroq   bo’ladi. 

Ko’z  soqqasi  bola  hayotining  birinchi  yilida  birmuncha  tez  o’sadi. Yangi tug’ilgan 

bolaning  ko’zi  qisqa  vaqt  ochilib,  keyin  yumilib  oladi.  Qovoqlari  birinchi  oydan 

boshlab  uyg’un  harakat  qila  boshlaydi.  2  oylikdan  ko’z  soqqasi turli narsalarga va 

yorug’likka    nisbatan  harakatlanadi.  Ko’zning  uyg’un  harakati  asosan mashq qilish 

tufayli  6  oylikdan  yoki  bir  yoshdan  boshlanadi.  Ko’rish  analizatorining  avval 

periferik,  so’ngra markaziy qismi  rivojlanadi. 

 

Yangi  tug’ilgan  bolada  ko’rish  nervining  tolalari  kam  tabaqalashgan  bo’ladi. Bu    nervning  miyelinlashuvi      bola  1-1,5  yashar  bo’lguncha  davom  etadi.  Yangi 

tug’ilgan  bola  ko’zining  nur  sindrish  qobiliyati  katta  kishilarnikidan  farq  qiladi. 

Ko’pincha  bog’cha  va  maktab  yoshidagi  bolalarda    ko’zning  gavhari  nihoyatda 


elastik  bo’lganidan  akkomodasiya  xususiyati  asta-sekin  rivojlanib  boradi.  Yosh 

ortishi bilan  gavharning  elastikligi  kamayib  boradi.  

Yaqindan  va  uzoqdan  yaxshi  ko’rmaslik  har  xil  sabablarga  bog’liq  bo’ladi. 

Maktabgacha  yoshdagi  bolalarda  uzoqdan  ko’rish  uchraydi.  Odatda,  maktab 

yoshidagi bolalarda yaqindan  ko’rish uchraydi. Yaqindan ko’rish yotib o’qish yoki 

juda  egilib  o’qish  tufayli  kelib  chiqadi,  chunki  doim  yotib  o’qiganda,  egilganda 

ko’zga  qon  to’lishi  ortadi,  bosimi ko’tariladi, natijada ko’z soqqasi kattalashadi va 

fokus oralig’i  o’zgaradi. 

 

3-rasm. Yaqindan va uzoqdan ko’rish refraksiyasi. 

 

 

Yorug’lik  yetarli  bo’lmaganda  ham  kipriksimon  muskullar  uzoq  vaqt davomida  qisqarib  turadi  va  gavharning  nur  sindirish  xossasi  ortadi.  Partalar,  sinf 

doskasi,  ish  joyi  yetarli  darajada  yoritilmaganda  esa  o’quvchilar  yaqindan 

ko’radigan  bo’lib  qoladi.  Ishlab  chiqarishda  mayda  detallarni  uzoq  muddat  qayta 

ishlash,  mayda  harflarni  terish  kipriksimon  muskullarni  qattiq  charchatadi  va 

yaqindan ko’rishga sabab bo’ladi. 

 

Yaqindan  ko’radigan  o’quvchilar  albatta  shifokor  maslahati  bilan  ko’zoynak taqishi  kerak.  Bog’cha  bolalari  avval  narsaning  shakliga,  o’lchamiga,  so’ngra 

rangiga  ahamiyat  beradi.  Ular  ranglarni  asta-sekin  ajrata  boradi.  Qiz  bolalarning 

rang ajratish  qobiliyati  o’g’il bolalarnikiga  qaraganda yaxshi rivojlangan  bo’ladi. 


Odam  ko’zining  o’tkirligi  yoshi  kattalashgan  sari  o’zgara  boradi.  Bolalar  va 

o’smirlar  ko’zining  o’tkirligi  kattalarnikiga  nisbatan  yuqori  bo’ladi.  Gigiyena  

talablariga  ko’ra,  o’qiyotgan  yoki  yozayotgan  vaqtda  xonaga  yorug’lik  chap 

tomondan  tushishi,  kitob  bilan  ko’zning  orasi  30-35-40  sm  dan  kam  bo’lmasligi 

kerak. Anna shunda ko’z charchamaydi va o’tkirligi  normal  saqlanadi. 

 

 4-rasm. To’r pardaning tuzilishi. 

1-pegmentli  qatlam;  2-tayoqchalar; 3-kolbachalar;  4-bipolyar neyronlar;  5-

gorizontal  hujayralar;  6-amakrinli  hujayralar;  7-gangleonar  hujayralar.  To’r parda 

qatlamlari  punktir  chiziq bilan  belgilangan.  

Ko’ruv  gigiyenasi.  Yaqindan  va  uzoqdan  yaxshi  ko’rmaslik  har  xil 

sabablarga  bog’liq  bo’ladi.  Maktabgacha  yoshdagi  bolalarda  uzoqdan  ko’rish 

uchraydi.  Odatda,  maktab  yoshidagi  bolalarda  yaqindan  ko’rish  ko’p  uchraydi. 

Yaqindan  ko’rish yotib o’qish yoki juda yegilib o’qish tufayli kelib chiqadi, chunki 

doim  yotib  o’qiganda,  yegilganda  ko’zga  qon  to’lishi  ortadi,  bosimi  ko’tariladi, 

natijada  ko’z  soqqasi  kattalashadi  va  fokus  oralig’i  o’zgaradi.  Yorug’lik  yetarli 

bo’lmaganda  ham  kipriksimon  muskullar  uzoq  vaqt  davomida  qisqarib  turadi  va 

gavharning  nur  sindirish  xossasi  ortadi.  Partalar,  sinf  doskasi,  ish  joyi  yetarli 

darajada  yoritilmaganda  esa  o’quvchilar  yaqindan  ko’radigan  bo’lib  qoladi.  Ishlab 

chiqarishda  mayda  detallarni  uzoq  muddat  qayta  ishlash,  mayda  harflarni  terish 

kipriksimon  muskullarni  qattiq charchatadi va yaqindan ko’rishga sabab bo’ladi. 


Yaqindan  ko’radigan  o’quvchilar  albatta  shifokor  maslahati  bilan ko’zoynak 

taqishi  kerak.  Bunday  bolalarni  yorug’lik  yaxshi  tushib  turadigan  oldingi 

partalarga  o’tqazish zarur. 

Gigiyena  talablariga  ko’ra,  o’qiyotgan  yoki  yozayotgan  vaqtda  xonaga 

yorug’lik  chap  tomondan  tushishi,  kitob  bilan  ko’zning  orasi  30,  35,  40  sm  dan 

kam  bo’lmasligi  kerak.  Ko’zning  zo’riqib  ishlashiga  aloqador  mashg’ulotlarda 

(rasm  chizish,  applikasiya)  ko’z  charchamasligi  uchun  bolalarni  vaqti-vaqti  bilan 

boshqa  ishga  chalg’itib  turish  kerak.  Ana  shunda  ko’z  charchamaydi  va  o’tkirligi 

normal  saqlanadi. 

Infeksion    bo’lmagan  ko’z  kasalliklarining  oldini  olish.  Infeksion 

bo’lmagan  ko’z  kasalliklari  jumlasiga  «shapko’rlik»  kiradi.  Bu  kasallikka  duchor 

bo’lgan  odamlar  qorong’i  tushishi  bilan deyarli hyech narsani ko’rmaydigan bo’lib 

qolganidan  noliydi.  Kunduzgi  va  yetarlicha  ravshan  sun’iy  yorug’likda  ular 

odatdagicha  ko’raveradi.  Kasallikning  sababi  ko’pincha  yetarlicha  to’yib 

ovqatlanmaslikda,  ayniqsa  ovqatda  vitamin  A  bo’lmasligidadir;  bunga  ba’zan  jigar 

kasalliklari,  bezgak ham sabab bo’ladi. 

«Shapko’rlik»ning  oldini  olish  ovqatda  yetarli  miqdorda  vitaminlar,  ayniqsa 

vitamin  A  bo’lishini  ta’minlashdan  iboratdir.  Ovqatni  vitaminlarga  boyitish  uchun 

baliq  moyi,  polivitaminlar,  moyda  dimlangan  yoki  sutda  pishirilgan  sabzi,  har  xil 

ko’kat,  salat,  ismaloq,  piyoz,  shovul  va  pomidor  ishlatiladi.  «Shapko’rlik»ning 

oldini  olish  uchun  ovqatni  yaxshilashdan  tashqari  kun  tartibiga  rioya  qilish,  ish 

joylarini  to’g’ri  va  yaxshi  yoritish,  maxsus  ko’zoynak  tutib  ravshan  yorug’likdan 

himoyalanish  zarur. Konyunktivit.  Bu  -  ko’z  shilliq  pardasining  o’tkir  yallig’lanishidir.  Ko’zga 

mikroblar,  viruslar  (gripp,  qizamiq  viruslari  va  boshqalar)  tushishi,  shuningdek, 

ko’zning  zaharli  moddalar,  chang,  haddan  tashqari  ravshan  yorug’lik  bilan 

ta’sirlanishi  shu  kasallikka  sabab  bo’ladi  va  hokazo.  Belgilari  -  ko’zning  qizarib 

achishishi,  yosh  oqishi,  qovoqlar  orasiga  yiring  to’planishi  (xususan  uyqudan 

keyin  va  boshqalar).  O’tkir  yallig’lanish  1-2  hafta,  noto’g’ri  davo  qilinganida  esa 

bundan  ham  ortiqroq  davom  yetadi.  Kasal  bo’lib  qolgan  kishi,  albatta  shifokorga 


borishi  kerak,  shifokor  davo  tayinlaydi.  Bu  kasallikning  oldini  olish  uchun  ko’zni 

changdan  ehtiyot  qilish  (chang  chiqadigan  ish  paytida  va  qum  bo’ronlari 

ko’tarilganida  ko’zoynak  taqib  olish),  iflos  qo’l  va  dastro’mol  bilan  ko’zni 

ishqalamaslik kerak. Ko’z qattiq og’riydigan bo’lsa (shifokorga borguncha) ko’zga 

sodali  suv  bilan  kompress  qilish  mumkin  (150-200  g  suvga  ichimlik sodasidan 0,5 

choy  qoshiq).  Ko’zga  cho’p  yoki  chivin  tushganida  ham  ko’zni  shu  eritma  bilan 

yuvib  tashlasa  bo’ladi  (tomizgichdan  foydalanib).  Ko’zga  tushgan  narsani  iflos 

dastro’molning  cheti  bilan,  til  solib  va  har  xil  tasodifiy  buyumlar  bilan  olib 

tashlash mutlaqo yaramaydi. 

Ko’zga  jarohatlaydigan  biror  narsa  (metall  qirindisi  bo’lagi  va  boshqalar) 

tushgan deb gumon qilinganida  shifokorga borish, albatta shart. 

Govmijja.  Bu  kasallik  halq  orasida-  teskan  ham  deb  yuritiladi,  mana  shu 

oddiy  nom  tilga  olinganida  ko’z  qovoqlari  chetidagi  yog’  bezining  yiringli 

yallig’lanishi  nazarda  tutiladi  –..  Govmijjaga  yiring  tug’diradigan  bakteriyalar 

sabab bo’ladi. 

Kasallik  zaiflashib  qolgan  bolalarda  tezroq  avj  oladi  va  ko’proq  uchraydi. 

Bu  kasallik  ko’z  qovog’ining  qizarishi  va  burtib  chiqishi,  og’rib  turishi, ba’zan bir 

necha kun mobaynida og’rishi bilan  namoyon bo’ladi. So’ngra yiringli  uch beradi. 

Moddalar  almashinuvi  buzilganida,  odam  darmoni  quriganida  kasallik 

ko’pincha takrorlanib  turadi, ba’zan ikkinchi  ko’zga o’tadi. 

Govmijjaning  oldini  olish-gigiyena  qoidalariga  amal  qilish  (qo’llar,  dastro’mollar, 

o’rin-ko’rpaning  toza  bo’lishi),  ochiq  havoda  sayr  qilish,  vitaminlarga,  ayniqsa 

vitamin  B

2

  ga  boy  ovqatlar  bilan  ovqatlanish,  mo’l-ko’l  sabzavot,  lekin  kamroq uglevodlar  yeyishdir. 

 

 d) O’quv xonalarining yoritilishiga qo’yilgan gigiyenik talablar 

 

Ko’zning  kurish  qobiliyatini  miyorida  saqlash    va  keksalik  davrida  ham yaxshi kurish  uchun ko’zga zo’r kelmaydigan  qo’lay sharoit yaratish  zarur. 

 Bolalar  va  o’smirlarning    o’qish  va  boshqa  ishlar  bilan  shug’ullanadigan 

joylari,  tik  tushadigan  yoki  miyorida  aks  etuvchi  quyosh  nurlari  (tabiiy  yorug’lik) 

bilan  yetarlicha  yoritiladi.  Ish  o’rnining  tabiiy  yorug’lik  bilan  nechogliq  yoritilishi, 

o’quv  binosining  joylanishiga,  qo’shni  binolargacha  bo’lgan  masofaning  katta-

kichikligiga,  tabiiy  yoritilganlik  koeffisiyenti  bilan  yorug’lik  koeffisiyentiga 

bog’liq.  O’quv  binosi  gorizontga  nisbatan  to’g’ri  joylashganda  to’rt  iqlim 

mintaqasida  bino  derazalari  janubga,  janubi-sharqqa  qaratib  qurilsa  maqsadga 

muvofiq bo’ladi. Shunda yorug’lik bolaning  chap tomonidan tushadigan bo’ladi. Tabiiy  yoritilganlik  koeffisiyenti  (T.Yo.K.)  lyukslar  bilan  o’lchanadigan 

bino  yorug’ligining  imoratga  yaqin  ochiq  yerdagi  yorug’likka  nisbatan  foiz 

hisobida  olingan  ifodasidir,  bu  koeffisiyent  bir  xil  tekis  yuzada  joylashgan  joylar 

va  bir  xil  vaqtda  (soatga)  nisbatan  olinadi.  Sinf  xonalari  uchun  t.yo.k.  ning  eng 

kam  deganda  1,5%  bo’lishiga  yo’l  qo’yiladigan  bo’lsa,  shimoliy  mintaqalarda sinf 

xonalari  uchun t.yo.k. undan ko’ra ko’proq, janubda kamroq bo’ladi. Yorug’lik  koeffisiyenti  (yo.k.)  -  oyna  qoplangan  derazalar  yuzasining,  pol 

yuzasiga  nisbatidir.  Sinf  xonalari  va  ustaxonalarda  yo.  k.  kamida  1:4  ni  tashkil 

qilishi  kerak.  Koridor-rekreasiyalar  va  fizkultura  zalida  u  1:5-1:6  gacha 

kamaytirilishi  mumkin;  yordamchi  xonalar  uchun  -  1:8  va  zinapoyalar  uchun  1:12 

teng.  Sinf  xonalari  va  boshqa  xonalarning  tabiiy  yorug’lik  bilan  yoritilganligi 

derazalarning  shakliga,  pastki  va  ustki  chetlarining  balandligiga  bog’liq  va  hokazo. 

Deraza  tokchasining  poldan  balandligi  80  sm,  derazalar  oralig’i  50  sm  bo’lishi 

kerak. 


Ustki  qismi  dumaloq  qilib  ishlangan  derazalar,  yorug’lik  bir  tomondan 

tushadigan  bo’lsa,  deraza  ustki  cheti  balandligining  xona  ichi  (eni)ga  nisbatini 

buzadi,  bu  nisbat  1:2  ni  tashkil  qilishi  kerak.  Buning  ma’nosi  shuki,  xonaning  eni 

derazaning  yorug’lik  tushadigan  ustki  chekkasidan  polgacha  bo’lgan  balandligidan 

yuqori  bo’lmasligi    zarur.  Modomiki  shunday  ekan,  derazaning  ustki  cheti 

nechog’lik  baland  bo’lsa,  sinf  xonasiga  tik  to’shadigan  nurlarni  kulami  shuncha 

kengroq  bo’ladi  va  osmonning  shuncha  kattaroq  qismi  derazadan  ko’rinib  turadi. 

Bu holda derazadan hisoblaganda uchinchi  qatordagi partalar  yaxshiroq yoritiladi.   Quyosh  nurlari  ko’zni  qamashtirmaydigan  va  xonalarni  qizdirib 

yubormaydigan  bo’lishi  uchun  oftobdan  pana  qiladigan  soyabonlar  va  boshqa 

himoya  qurilmalari  bilan  jihozlanishi  zarur. 

O’quv 


xonalarining 

yoritilganligi 

va 

qaytgan  nurlarning  ko’zni qamashtiruvchi  ta’siridan  saqlash,  shift  va  devorlarning  ichki  pardozi  bilan 

bo’yog’iga  bog’liq.  Shift  oq,  devorlar  esa  ochiq  rangli  bo’yoqlar bilan bo’yalgani 

maqsadga muvofiqdir. 

Maktab  xonalarining  yoritilganligiga  jihozlar  (partalar,  sinf  doskasi)ning 

rangi  ta’sir  qiladi.  Shu  munosabat  bilan  partalar  och  rangli  bo’yoqlarga  bo’yaladi. 

Sinf  doskalari  jigar  rang  yoki  to’q  yashil  rang  linoleum  yoki  plastmassa  bilan 

qoplanadi.  To’q  yashil  rangli  doskalarga  sariq  bo’r  bilan,  boshqa  hollarda  esa  oq 

bo’r bilan yozgan ma’qulroq. 

Sinf  derazalarining  peshtaxtalariga  tig’iz  yoki  baland  bo’yli  xonaki  gullar 

qo’yilsa,  derazalarning  oynasi  iflos  bo’lib  ketsa,  deraza  va  eshiklarga  pardalar 

osilgan  bo’lsa,  tabiiy  yorug’lik  kam  tushadi.  Deraza  oynalari,  ultrabinafsha 

nurlarning  90%  tutib  qoladi,  iflos  oyna  esa  ularni  mutloqo  o’tkazmaydi.  Shuning 

uchun deraza oynalarini  har oyda 1-3 marta yuvish  tavsiya etiladi. 

Sun’iy  yoritilish.  Keyingi  paytlarda  o’quv  xonalarini  yoritishda 

lyuminessent  lampalardan  foydalanilmoqda,  ular  yaxshi  yoritadi,  uncha  yaraqlab 

ketmaydi,  yorug’lik  bir  tekis  tarqaladi,  spektral  tarkibiga  ko’ra  kunduzgiga 

o’xshaydi.  Yorug’lik  manbai  o’rnida  quvvati  40  va  80  vt.  li  lyuminessent  «oq» 

yorug’lik  lampalari  (SB tipidagi  lampalar)dan  foydalangan  ma’qul. 

Tarqoq  yorug’lik  beradigan  lyuminessent  chiroqlar  poldan  hisoblaganda 

balandligi  3,3  m  ni  tashkil  etadigan  binolarga  o’rnatiladi.  Binolarning  balandligi 

3,3  m  dan  kam  bo’lsa,  shipga  o’rnatiladigan  chiroqlardan  foydalaniladi.  Binolarni 

yoritish  uchun  cho’g’lanish  lampalari  bilan  lyuminessent  lampalarini  baravar 

ishlatish  yaramaydi,  chunki  yorug’lik  oqimining  ravshanligi  va  rangi  bir-biriga 

to’g’ri  kelmaydi.  Lyumnnessent  lampa  chiroqlari  har  qatorga  uchtadan  qilib  3 

qator  joylashtiriladi.  Ayni  vaqtda  chiroqdagi  lampalar  soni  ularning  quvvatiga 

bog’liq bo’ladi.  


Tarqoq  yorug’lik  beradigan,  ekranlashtiruvchi  metall  panjalari  bor,  usti 

ochiq,  oq  emal  bilan  bo’yalgan,  ShOD-2-40  markali  chiroqlardan  foydalaniladigan 

bo’lsa,  bular  sinfning  bor  bo’yiga,  har  qatorda  6  ta  chiroqdan  ikki  qator  qilib 

joylashtiriladi,  sinf doskasi yoniga ShMZ markali  ikkita  chiroq o’rnatiladi.   

Sinf  xonasidagi  lyuminessent  lampalarning  umumiy  quvvati  1040  vt, 

cho’g’lanish  lampalarining  umumiy  quvvati  esa  2400  vt  bo’lsa,  ko’rsatilgan 

yorug’lik  normalariga  bemalol  amal  qilish  mumkin.  Bu  -lyuminessent  lampalar 

bilan  yoritilganda  130  vt.  li  8  ta  va  cho’g’lanish  lampalari  bilan  yoritilganida  300 

vt.  li  8  ta  chiroqni  tashkil  etadi.  Demak,  sinf  xonasi  sathining  har  bir  kvadrat 

metrga  to’g’ri  keladigan  yorug’lik  normasi  (solishtirma  quvvat)  vattlar  hisobida 

olganda  lyuminessent  lampalardan  foydalanganda  21-22  vt,  cho’g’lanish 

lamnalaridan  foydalanganda  48 vt bo’ladi.                                                           Yorug’likning  normal  bo’lishi  uchun  chiroqlarni  xonada  gigiyenik  jihatdan 

to’g’ri  joylashtirish,  ya’ni  qator-qator  qilib,  derazali  tashqi  devorlarga  parallel 

joylashtirish  muhim  ahamiyatga  egadir.  Chiroqlar  alohida-alohida  (har  bir  qatori 

alohida)  yoqib  o’chiriladigan  bo’ladi,  bu  ertalabki  mashg’ulotlar  vaqtida, 

derazadan  naridagi  joylarni  birinchi  navbatda  yoritishga  imkon  beradi.  Aralash 

yorug’lik  (tabiiy  va  sun’iy  yorug’lik)  ko’ruv-organlariga    salbiy  ta’sir  qilmasligi 

tadqiqotlar asosida tasdiqlangan. 

 

2 . Eshitish analizatori.  

a)Eshitish  analizatori  tuzilishi.Eshitish  organi  turli  tovushlarni  eshitish  va 

muvozanatni  saqlash  vazifasini  bajaradi.  Eshitish  organi  uch  qismga:  tashqi,  o’rta, 

ichki  quloqqa bo’linadi. Tashqi quloq suprasi tashqi eshitish yo’lidan iborat. 

 

Quloq  suprasi  tog’aydan  iborat  bo’lib,  muskullari  kam.  U  tovushni  tutishga va  uning  yo’nalishini  bilishga  xizmat  qiladi.  Quloq  suprasi  va  muskullari 

hayvonlarda  yaxshi  rivojlangan.  Tashqi  eshitish  yo’lining  uzunligi  2,5  sm.  eshitish 

yo’li  devorchalarining  yuzasi  tuklar      bilan qoplangan, maxsus bezchalar quloq kiri 

(sarig’i)  deb ataladigan  yopishqoq modda ishlab chiqaradi.  Tashqi  quloq bilan o’rta quloq o’rtasida nog’ora parda bor. U oval shaklida 

bo’lib,  qalinligi  0,1  mm  ni  tashkil  etadi. Nog’ora parda fibroz to’qimadan tuzilgan, 

elastik,  u  tovushni  o’rta  qo’loqqa  o’tkazadi.  O’rta  quloq    nog’ora  bo’shlig’idan, 

eshitish  suyakchalaridan  va  Yevstaxiy  nayidan  iborat  bo’lib,  maxsus  kanal 

yordamida burun-halqumga  tutashadi. 

 

 4-rasm. Odam qulog’ining tuzilish chizmasi. 

1-quloq suprasi; 2-tashqi eshituv yo’li; 3-quloqning nog’ora pardasi; 4-eshituv 

suyaklari; 5-ichki quloq. 

 

O’rta  quloq  ichida  eshitish  suyakchalari  –  bolg’acha,  sandon  va  uzangi  bo’ladi.  Bolg’acha  dastasi  bilan  nog’ora  pardaga  yopishib  turadi,  boshchasi  esa 

sandonning  asosi  bilan  birlashib, bo’g’im hosil qiladi. Sandonning o’siqlaridan biri 

uzangi  boshchasi  bilan  bo’g’im  hosil  qilib  tutashgan.  Uzangining  serbar  tomoni 

oval  darchaning  pardasiga  yopishgan.  Eshitish  suyakchalari  nog’ora  pardadagi 

hamma  tebranishlarni  takrorlab, kuchaytirib  oval pardaga o’tkazadi. 

 

O’rta  quloq  bo’shlig’idagi  bosim  tashqi  havo  bosimiga  teng  bo’lgandagina nog’ora  parda  yaxshi  tebranadi.  O’rta  quloq  bo’shlig’i  Yevstaxiy  nayi  orqali 

burun-halqumgaga  tutashgan,  shu  tufayli  nog’ora  pardaning  ikki tomonidagi bosim 

muvozanatlashib  turadi.  O’rta  quloq  bo’shlig’idagi  bosim  tashqi  havo  bosimidan 

farq qiladigan  bo’lsa, eshitish buziladi. 

 


 

5-rasm. Korti organining  chizmasi. 

1-qoplovchi plastinka;  2,3-tashqi(3,4-qatorlar)  va ichki  (1-qator) tukli  hujayralar; 

4- tayanch hujayralar;  5-chig’anoq nervi tolasi(ko’ndalang  kesilgan);  6-ichki  va 

tashqi ustunlar;  7-chig’anoq va nerv; 8-asosiy plastinka. 

  

 Nog’ora  pardaning  ikki  tomonidagi  bosim  haddan  tashqari  farq  qiladigan 

bo’lsa,  parda  yirtilib  ketishi  mumkin.  Ichki  quloq  labirintdan  iborat  bo’lib, 

yumaloq    darcha  bilan  o’rta  quloqqa  tutashadi.  Suyak  labirintning  ichida  parda 

labirint  bor.  Suyak  labirint  devorchalari  o’rtasida  kichik  bir  bo’shliq  bo’lib,  bu 

bo’shliq  perelimfa  degan  suyuqlik  bilan  to’ladi.  Parda  labirint  ichidagi  suyuqlik 

endolimfa  deb  ataladi.  Oval  darchaning  orqasida  ichki  quloq  labirinti  dahlizi, 

chig’anoq va yarim  doira kanallar  bor. 

 

b)Tovush  tebranishlarini  qabul  qilinishi.  Havo  to’lqinlarining  nog’ora 

pardaga  ta’siri  natijasida  quloq  eshitadi.  Havoning  tebranishi  tashqi  eshitish  yo’li 

orqali  nog’ora  pardani  tebratadi.  Nog’ora  pardaning  tebranishi eshitish suyaklarida 

takrorlanadi  va  uzangining  serbar  tomoni  orqali  ichki  quloqning  oval  darchasidagi 

pardaga  o’tadi.  Oval  darcha    pardasining  tebranishi  perelimfaga  o’tadi.  Perelimfa 

tebranib,  o’z  navbatida  endolimfaning  tebranishiga  sabab  bo’ladi.  Endolimfa 

tebranib,  Kortiyev  organidagi  tuklarni  tebrantiradi  va  shu    bilan  eshitish  nervining 

uchlarini  qo’zg’alish  impulsi  bosh  miya  yarimsharlari  po’stlog’iga  –  eshitish 

analizatorlarining  miyadagi  uchlariga  yetib  boradi,  natijada  eshitish  sezgisi  paydo 

bo’ladi.  Odam  qulog’ining  tovush  sezadigan  muayyan  chegarasi  bo’lib, sekundiga 

14  martadan  to  2000  martagacha  tebranishdagi  tovushlarni  sezadi.  Yosh ulg’ayishi bilan  quloqning  tovush  sezish  chegarasi  kamayib  boradi.  Odam  qulog’i  1000  dan 

4000 gacha gersdagi tovush to’lqinlarini  sezadi. 

 

Bola  tug’ilishi  bilan  eshitish  analizatori  ishlay  boshlaydi.  Eshitish analizatorining  funksional  rivojlanishi  6-7  yoshgacha  davom  etadi.  14-15  yoshda 

eshitish  sezgirligi  juda susayadi, so’ngra orta boradi. 

 

Eshitish  organi  sog’lom  bo’lishi  uchun  gigiyenaga  rioya  qilish  kerak. Quloqni  toza  tutish  shart.  Quloq  kirini  qattiq  narsa  bilan  tozalash, quloqni kovlash 

mumkin  emas,  chunki  uning  nog’ora  pardasini  teshib  qo’yish  yoki  quloqqa  turli 

infeksiya  kirishi  mumkin.  Qulog’i  yaxshi  eshitmaydigan  bolalarni  oldingi 

partalarga  o’tqazish  tavsiya  etiladi  va  bunday  bolalar  bilan  baland  tovushlarda 

gaplashishga  to’g’ri  keladi.  Quloq   og’riganda shifokor maslahatisiz o’z bilganicha 

davolanish  aslo mumkin  emas. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR. 

 

1.  Қодиров  У.З.,  Абдумажидов  А.А.,  Аскарянц  В.П.  Болалар 

физиологияси. Тошкент. «Ибн Сино». 1999. 

2.  Клемешева  Л.М.,  Алматов  К.Т.,      Матчонов  А.  Возрастная 

физиология. - Ташкент: НУУз., 2002. - 123с.  

3.  Қ.С.  Содиқов  Ўқувчилар  физиологияси  ва  гигиенаси.    Тошкент 

«Ўқитувчи» 1992. 

4.  Almatov  X.T.  Ulg’ayish  fiziologiyasi.  M.Ulug’bek  nomidagi  O’zMU 

bosmoxonasi. T. – 2004-y.  

5.  A.  Aripov,  N.  Shaxmurova.  Yosh  fiziologiyasi  va  gigienasi.  Toshkent. 

“Yangi  asr avlodi” 2009.  

6.  Sodiqov  B.,  Suchkarova  L.  Bolalar  va  o’smirlar  fiziolognyasi  va 

gigiеnasi.O’zbеkiston  milliy  entsiklopеdiyasi  davlat  nashriyoti.  T.  -  2005-

y. 


7.  Nurmuxamеdova 

M.X.,  Nazarova  X.A.  Gigiyеna.  “ЎzR  Fanlar 

akadеmiyasi”  nashriyoti.  Toshkеnt, 2007 y. 

8.  Solixo’jaеv  S.S.,  Iskandarova  Sh.T.,  Do’stjanov  B.D.  Umimiy  gigiyеna. 

Toshkеnt, 2003 y. 

9.  Махмудов  Е.  Возрастная  физиология  и  основи  гигиени.  Изд.  Лит. 

Фонда союза писателей Республики Узбекистан. Т. – 2006-г. 

10. Саркисянц  Е.Е.  Гигиена  билан  соғлиқни  сақлашни  ташкил  қилиш 

асослари. Тошкент, 1998 й. 

11.  Тухтаев 

Ф, 

Жабборов Р, 

Деҳқонов 

Ш. 

Ўсмирлар физиологияси.(услубий қўлланма) Самарқанд. 2007 

 

 Yüklə 0,56 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə