Allahın adı ilə !Yüklə 0,8 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/7
tarix03.07.2017
ölçüsü0,8 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

  Allahın adı ilə ! 

 

          

Dünyanın  özü  də  daxil olmaqla “mövcudluq” , “varlıq”  sözləri dəqiq ifadədir. 

“Yoxluq”, “fanilik” şərti sözlərdir , bu sözlərin ifadə etdiyi fikir yanlışdır.Çünki “varlıq” 

ifad

əsi ,”mövcudluq” sözü movcud olan təqdirdə  “yoxluq” və  “fanilikdən” söhbət ola 

bilm

əz !  

          

Allah  dünyanı  heç  də  heç nədən  yaratmadı  ,  “OL!”  deməklə  özünün mövcudluq 

durumundan 

əmələ gətirdi dünyanı. Deməli,mövcudiyyət Allahın özündən bir nişanədir,əsil 

movcudiyy

ət isə Allahın özüdür!  

          M

ənim dediklərimi dərk etmək  unutmaqda  olduğun  gözəl  bir  yuxunu  xatırlamağa 

ça

lışmaq qədər çətin olsa da – mümkündür. 

V

ə əgər Allah qədər qüdrətli bir movcudluq varsa , faniliyi ,yoxluğu necə qəbul etmək olar? 

Sad

əcə olaraq mövcudluğun mövcudluğu  var. “Mövcuddur” sözünün ali mənada heç bir 

antonimi q

əbul edilən deyil!  

          Dedilkl

ərimi təsəvvürə  gətirib dərk etmək üçün sadəcə  ,yaşadığimiz  nəhəng Yer 

kür

əsinin  ən uca bir nöqtəsində  özünü beynində  canlandır,sonra  da  üfüqə  nəzər sal , nə 

görürs

ən? Üfüq səma ilə birləşir,eləmi?  

Əslində  isə  Yer səma ilə  birləşmir,bu  sadəcə  gözün görə  bildiyi  bir  durumdur  .  İndi  isə 

qaranlıqda  –  yəni gecə  , ulduzlu kəhkəşana  göz  gəzdir . Gördüyün və  görə  bilmədiyin 

sonsuzluqla üz – üz

əsən. Görə bildiyin və görə bilmədiyin həqiqətlər var . Görə bilmədiyini 

inkar edir , ”yoxdur” ,deyirs

ən və  səhv də  elə  buradan  başlanır.  Bax  elə  buradaca 

dedikl

ərimin təsdiqi baş verir. “Yox” sözü şərti ,”mövcudluq” sözü isə əvvəl – axır sözlərini 

q

əbul etməyən bir anlamdır . Bu anlamın ümumi dərkində Allahın özüdür!  

       V

ə beləliklə,Allahın adı ilə,Allahın köməyi və icazəsi ilə ! 

       

Allahın rəhmi və amanı ilə !  

 

İlham İlhami                         

 

Diqq

ətli, ciddi, xeyirxah insan 

 

           Hörm

ətli oxucu, yəqin həyat təcrübənizdən  bilirsiniz  ki,  insanların  şəxsi xarakteri  onların 

f

əaliyyətlərində ən başlıca rol oynayan amildir.Başqa sözlə, xoş xasiyyət və müsbət enerji sarıdan kasadlıq çəkən daha ağır xasiyyət sahiblərinin fərqini izah etməyə ehtiyac yoxdur məncə...  

Ulu önd


ər Heydər Əliyevin layiqli davamçısı, hörmətli Prezidentimiz İlham Əliyevin uğurlu 

kadr siyas

ətinin təcəssümünü  Astara  İcra  hakimiyyətinin  başçısı  Mahir  müəllimin  simasında 

görmüşdük, bilirdik. Rayona yeni icra hakimiyyəti başçısı təyin edilən Taleh müəllimin necə adam 

olması haqda müsbət fikirlər eşidəndən, bir neçə kitab müəllifi kimi özümün də ədəbi səviyyədə 

kim olduğumu bir daha düşünəndən sonra əmin oldum ki, Taleh müəllimdən kitab çap etdirməkdən 

ötrü yardım istəmək müsbət nəticə verməlidir 

  

Rayon İcra hakimiyyəti başçısının qəbuluna xahişə və ya kimdənsə şikayətə gələnləri necə diqq

ətlə  və  həssaslıqla  dinlədiyini, layiqincə  yola  saldığını  görəndə  üzümün  əlli dörd illik 

cizgil

ərində  təbəssüm  yaranmağa  başlandı.  Doğrusu  iki  ay  əvvəl Taleh müəllimə  Təngərüd k

əndində  sakinlərlə  görüş  zamanı  şəxsən təqdim etdiyim məktubu  xatırlayacağına  çox da əmin  

deyildim. Fikirləşirdim  ki,  bu  boyda  rayonda  görüşlər keçiribdir, bəlkə  də  mənim ona verdiyim 

m

əktubun məzmununu unudubdur...  

Fikirl


əşdiyimi dilə gətirib ona deyəndə üzündə təbəssüm göründü, tez də ciddiləşdi:  

-

 Şair,  -  dedi, mənə  verdiyin məktubun məzmunu  yadımdadır,  narahat  olma.  Natiq  müəllimlə 

əlaqə saxlarsan, nə lazımsa o kömək edəcək.  

Bel

əliklə, bu ciddi və  diqqətli, bir neçə  rayonda icra hakimiyyəti  başçısı  işləmiş  təcrübəli insan Taleh mü

əllim öz müsbət enerjili xarakteri ilə məni onun haqqında bu səmimi sözləri yazmağa və 

ona ür

əkdən gələn minnətdarlıq bildirməyə vadar etdi.   

Sağ  olun  Taleh  müəllim,  Yardana  olan  etiqadınız  qədər  İlahidə  şəfqət və  mərhəmət 

gör

əsiniz! 


 

 

V

ətənpərvər Şair 

 

  İlham  İlhami  ilə  ilk dəfə  ulu öndər Heydər  Əliyevin prezidentliyə  namizədliyini irəli 

sürdüyümüz vaxtlarda, seçicil

ərlə  görüş  zamanı,  Təngərüd kəndində  tanış  olmuşam.  O  zaman 

m

əndən  xahiş  etdilər ki, bir nəfər  yerli  şair  ulu  öndərə  həsr  etdiyi  şeirləri oxumaq istəyir. Söz verdim.  Ilham  İlhami  bir  neçə  şeirini kütləyə  təqdim  etdi.  Güclü  alqışlarla  qarşılandı.  Onun 

oxuduğu ilk şeirin “Güclü rəhbərin” son bəndi belə idi : 

               “R

əhbər güclü olsa o xalq,  

Mill

ət xoşbəxt yaşayacaq, R

əhbər və xalq sıx birləşib 

Günd

ən-günə ucalacaq!”  

Bir q


ədər sonra İ.İlhaminin ilk kitabının ilk şeiri kimi çap olunmuş bu şeir şairin o zamanlar 

Az

ərbaycanın  çətin dövründə  ölkənin məhz kimin xilas edə  biləcəyi  düşüncəsinin uzaqgörənliyi h

ələ  sonrakı  şeirlərində  də  xarakterizə  edən mükəmməl, ötən zaman ərzində  öz təsdiqini tapan 

şeirlərindən  biridir.  Bu  şeirlərin  yazıldığı  vaxtdan  ötən zaman ərzində  ulu öndərimizin layiqli 

davamçısı  cənab  İlham  Əliyevin  rəhbərlik etdiyi Azərbaycanın  sürətli  inkişafı,  bütün  dünyada 

tanınması, saya salınması, hətta bir çox Avropa ölkələri üçün enerji sarıdan həyati əhəmiyyət kəsb 

etm


əsi göz qabağında deyilmi? 

I.İlham  İlhami  hər  şeydən  əvvəl vətənpərvər  şairdir.  Onun  vətənpərvərlik  mövzusunda  şeirləri 

çoxdur. Şair “İgidlər əsgər gedir” şeirində yazır: 

Bir oğlan əsgər gedir, 

Torpaqları almağa, 

Nankor, xain düşməni 

V

ətənindən qovmağa. Bilir bu m

ərd, bu qorxmaz 

“Yasin oxumaq ilə 

Donuz darıdan çıxmaz!” 

 

II. İlham İlhami təbiəti sevən şairdir. Onun ekologiya mövzusunda şeirləri, hətta poemaları vardır. “T

əbiət və insan” şeirindən son bənd:        

 

“Y

əqin bir gün ayılacaq, M

əhv edənlər dərk edəcək

T

əbitlə pis rəftarı Xasiyy

əti tərgidəcək!” 

 

“Faydalı ağac” şeirindən son bənd: Qış da ötdü, gəldi bahar, 

Pöhr


ələndi yenə ağac, 

Insanlara fayda verdi, 

Min bir d

ərdə etdi əlac! 

III.  İlham  İlhami  azərbaycan dilini sevən  şairdir.  O,  dilin  incəliklərindən istifadə  etməyə  çalışır, 

dilin qayda-

qanunlarına yad olan ifadələrdən qaçır. Azərbaycan dilini necə sevdiyini özü belə yazır: 

H

əm sənin, həm mənim nitqimdə dilin Saflığın qoruyaq dilin biz, gəlin. 

Dünyada üstünü yoxdur bu dilin, 

Xalqımın bu gözəl dilinə qurban! 

                            (Dilin

ə qurban) 

IV. İlham İlhami humanistdir - insanları sevən şairdir. Dostluq, xeyrixahlıq, sədaqət, ata – anaya və 

ya qadınlara qarşı sevgi kimi dəyərlər onun şeirlərinin əsas süjet xəttini təşkil edir. Ana haqqında 

şeirindən bir bənd: 

Dünyanın ən gözəl gülü-çiçəyi 

Ananın ətrinə tay ola bilməz! 

Balaya ananın ağuşu qədər 

N

ə versən qiymətli pay ola bilməz! V.  İlham  İlhami  saf,  ülvi  sevgini  təbliğ  və  mədh edən  şairdir.  Leyli  –  Məcnun sevgisi onun 

q

əzəllərində meyar götürülmüşdür. Bir qəzəlindən bircə beyt: Sevgilimin h

əsrətindən Məcnun kimi  

                                          

    s


əhralarda 

Yandıracaq hicran məni, cəhənnəm  

                              

 

    rüzgar olacaq! VI.  İlham  İlhami  uşaqları  çox  sevən  şairdir.  Bu  onun  yaradıcılığında  aydın  görünür.  Ən  çox 

diqq


ətlə, həssaslıqla yanaşdığı mövzular onun uşaqlara aid olan yaradıcılığındadır. “Top və toplan” 

şeirindən bir bənd:  

Hamı qışqırır: S

ənindir toplan, 

Cavid, al g

ətir,  


Topu toplandan! 

 

İ.İlhaminin uşaqlara yazdığı çoxlu nağılları, kiçik poemalar, hətta uşaq təmsilləri də vardır ki,  bu  şeirlər özlərində  bilik, təbiət  haqqında  məlumat  uşaq  dünyagörüşünü  genişləndirə  bilən 

informasiya yükü daşıyır. Onun uşaqlara yazdığı tapmaca  şeirlər, yanıltmac və hətta şeir poemaları 

maraq doğurur. “Bir balaca tulaydı” şeirindən üç misra: 

...Amma çağrılan pələng 

  

Bir balaca tulaydı,     R

əngi ala-bulaydı. 

VII.  İlham  İlhami  güclü  yumor  duyumuna  malik  olan  şairdir.  Bu  səbəbdəndir ki,  onun  şeir 

yaradıcılğında  təmsillər  əsaslı  yer  tutur.  Şairin  yaradıcılığında  şeirlərinin dörddə  bir hissəsini 

t

əmsillər təşkil edir: Ülgüc yaman küt idi, 

Pis idi yaşayışı,  

Qayışda itiləndi, 

Sonra k


əsdi qayışı

VIII. İlham İlhaminin şifahi xalaq yaradıcılığı nümunələrdən olan qoşma, gəraylı və ustadnamələri 

d

ə vardır ki, bu da onun bu janra böyük sevgisindən xəbər verir. “Yanan oldu” gəraylısından bir b

ənd: 


Sin

əsini döydü biri,  

M

ənəm, dedi, soz əsiri, Sözd

ə çıxdı kəm-kəsiri, 

Öz sözünü danan oldu. 

IX. İlham İlhaminin nəsr ədəbi nümunələrindən satirik hekayə və novellaları da vardır ki, müəllif bu 

yazılarda həyatın demək olar ki, bütün vacib güşələrinə toxunur. “Çətin sual” adlı satirik novellalar 

kitabı mətbəədə çap olunmaq ərəfəsindədir.  

 

Bel


əliklə İlham İlhami haqqında oxuculara qısa məlumat verməklə bildirmək istəyirəm ki, 

bizim bu şairimiz rayonumuzun ictimai-siyasi həyatında fəal iştirak edən ziyalılarımızdan biridir. 

Odur  ki,  Rayonun  İcra  hakimiyyəti  başçısı  hörmətli  Taleh  Qaraşov  cənablarının  göstərişi ilə 

t

ərəfimizdən dəstəklənir və  gələcək  yaradıcılığında  uğurlara  ruhlandırılır.  Şair  dostumuz  İlham İlhamiyə bir daha yaradıcılıq müvəffəqiyətləri və ona böyük oxucu sevgiləri arzulayırıq. 

 

                Natiq İbadov, 

YAP rayon t

əşkilatının sədri,    

Rayon  icra hakimiyy

əti başçısının müavini.  

  ŞAİRİN DÜŞÜNCƏLƏRİ 

(1-ci bölüm) 

 

       Yadaşlarda yer istə

dim...    

 

İnsanların yaddaşında azacıq   

İstədim ki,yer ayırım özümə,    

Bu dünyadan köç ed

əndən sonra mən,                                 

Toz qonmasın xatirəmə,izimə. 

 

Bax,odur ki,”Sözdən bina tikdim”mən,                               

Öz şerimlə xeyirxahlıq əkdim mən,   

Söz varımdan hər kəsə pay çəkdim mən, 

Rahat oldum,yuxu getdi gözüm

ə.                                        

 

Varlı olsam abidələr tikərdim,                                            

Yaxşılığın toxumunu əkərdim,                                           

Minbir yara sağaldardım,bükərdim, 

T

ən edərdim əməlimi sözümə.                                              

C

əh-cəlalı olmasa da İlhamın,                                              Ruhdan düşməz,xoş tutar öz məramın,                                 

Tamı şirin,rəngi qara haramın, 

Halallıqdan nur düşəndir üzümə   

                              21-08-2006  

 

Şair sözü

 

 

Şair sözü 

m

ə

lhə

m olar 


Milyon- milyon könull

ə

rə

Yaşar tarix yaddaşında H

əmrah olar min illərə. 

 

Şair sözü sülh yaradar, Mill

ət,xalqlar arasında.    

Misraları düzüm düzüm,                                                              

Sanki,


əsgər-sırasında. 

 

Şair sözü sanki,qılınc- H

əm qabağa,dala kəsər, 

Öz h

əddini aşanlara H

ədd göstərər,eylər əsər. 

 

Şair sözü xeyirxahdır-   Xeyir-b

ərəkət arzular, 

İlahiyə dua kimi   

Kağız,vərəqə yazilar. 

 

Şair sözü min bir qəlbin Fikrini ifad

ə

 eylə

r

,        

Tikan ç


əkər könüllərdən 

H

əqiqəti haqqı söylər.  

Şair sözü zərbül-məsəl- 

Əzbərlənər,dildə gəzər, 

N

əsil-nəsil,qərinələr, Sazla-sözl

ə eldə gəzər.  

  

Şair sözü fəlsəfədir- 

Arif olan yaxşı anlar, 

Yazıçılar,şairlərdir 

Xalq adindan danışanlar. 

 

Şair sözü işıq salar Zülm

ətlərə,qaranlığa, 

T

ənə eylər,irad tutar Naqisl

ərə,nadanlığa. 

 

Şair sözü elin sözü- Yet

əcək haqq dərgahina, 

İslah edən,ram edəndir, 

Çevrilmiş şer silahına. 

 

Şair sözü yadigardır    S

ələflərdən xələflərə,    

M

əna yükü daşıyandır    G

ələcək nəsl tərəflərə.    

 

Şair sözü ümman-ümman, Arzulari 

ətək-ətək,   

Şerdə şair amalını   

D

ərk eyləyən,duyan gərək!                           23.2.2005   

 

Nə

 vaxt kimə

n yoruluram

... 

 

Bir kims


ə

nin yaninda m

ə

n   


Ağlamaram

,

ağlamaram,   Sevinc ür

əkdən gəlmirsə 

Şadlanmaram,çağlamaram.   

 

Mən həmişə öz qəmimi   

İçərimə haylamışam,   

Sevincimi h

ər yetənə 

B

əxşiş edib paylamışam.  

Nikbinliyi bir çoxları 

M

əndə görüb dərk edibdir, Zaman m

ənə öz zülmünü 

Xoş gündən çox,bərk edibdir.   

 

Bitib zaman günlərində     

M

ən əkdiyim əzm,dözüm, İnanmışam həqiqətə    

Arayıbdır onu gözüm. 

 

Dözümümd


ən gül dərmişəm   

Saçaq-saçaq,qönç

ə-qönçə, 

Öz könlüm

ə qəm sıxanda 

Gül düzmüşəm bircə-bircə.   

 

Dözümüm


ə qibtə edir, 

Heyran olur,vuruluram,   

Dözüm m

ənə qüvvət verir    N

ə vaxt ki mən yoruluram... 

                         26-12-2005 


 

 İzsiz itmə

r

ə

m...   

 

Əqidəmi mən   

Pula satmaram, 

Öz halalıma                                                                             

Haram qatmaram.        

 

Sadiq yoldaşam,                                                                       Dost unutmaram,                                                                                                                                                          

Gülü ki,d

ərdim, 

Yer


ə atmaram.                                                                         

 

Könül sındırsam                                                                      

Rahat yatmaram,                                                                      

Günah işlədib                                                                           

Q

əmə batmaram                                

Quru üstün

ə  

Yaşı çatmaram, Aciz olanı  

M

ən alçaltmaram.  

Heç kim


ə heç vaxt 

Pislik etm

ərəm, 

Çağrılmasam bir Yer

ə getmərəm.  

 

Pakam, natəmiz 

Yerd


ə bitmərəm,

 

Qəlblərdə yerim- 

İzsiz itmərəm... 

             27-12-2005 

 

Bir gün zə

h

ər qatılacaq...

 

 

Meşələrin dərdinə mən Ağlayıram,ağlayıram, 

Ür

əyimdə min bir qubar                                           Bağlayıram,bağlayıram. 

 

Çəkmək çətindir,çəkirəm 

Bu d


ərdi mən,bu dərdi mən, 

Meşə qırılır,yerində  

Qalır kötük,yaşıl çəmən. 

 

İnsan oğlu necə qıyır Meşələrə ,ağaclara?  

Qaratikan kollar bitir 

B

ənövşəli yamaclara.  

İnsafmı yox insanlarda 

Düşüncəmi,ya səriştə, 

Niy


ə belə divan tutur  

Meşə adlı bir behiştə?! 

 

İnsan oğlu xal-xal edir Balta çalır,yara salır, 

Planetin”ağ ciyəri” 

Z

ərbə alır,zədə alır.  

 Heyif,heyif...t

əəssüf olsun 

T

əbiətin bu halına,     

Bir vaxt z

əhər qatilacaq 

İnsanların əhvalına... 

 

 

 Ey yaradan,s

ən rəhm eylə, 

X

əlq etdiyin insanlara, İnsaf  yetir qəlblərə ki,  

D

əyməsinlər ormanlara!                      28-12-2005 

 

Ucalardan uca Tanrı 

 

M

ədh etməyə tanrını mən  Çox düşündüm,çox daşındım,  

Öz-özüml


ə baş-başa mən 

Fikirl


ərdə çox yaşandım.    

 

Təsvir üçün,tərif üçün                  

İz tapmadım,söz tapmadım,         

Tapdımsa da nə tapdımsa        

Düşündüm ki,düz tapmadım.     

 

Bir d


ə axı...şeir yazmaq 

Xaliqi-hakim xilq

ətə?          

Qorxdum,h

əm də heyrət etdim                                                   

M

ən özümdə bu cürətə!     

Sonra...sonra düşündüm ki,  

Sözl

ə mümkünmüdür məgər    Yaradanı vəşf  eyləmək?-    

Söz bu yükü nec

ə çəkər?   

 

Odur ki,mən düşündüm ki,   

Nişanələr nişan verim     

Yaradandan,onda b

əlkə                                                                

H

əyat tapa mənim şerim...  

İlk nişanə-bu Günəşdir,     

Yer p

ərvanə,cazibədə. Ulduzlardır kəhkəşanda       

Bir-biril

ə rabitədə.               

 

Bir şeyə ki,bənd deyildir        Nec

ə durur onlar göydə?    

Çalış saya bilərsənmi                                                                    

Ulduzlari,neç

ə sayda?                                                                   

 

Bəs ulduzdan o tərəfə?-      

İmtəhasiz ,sonsuz-sonsuz,         

İnsan üçün sirli,mübhəm,  

Ora canlı,yoxsa cansız?..     

 

Suallar çox,həddindın çox,    

B

əs kim bilir, kimə agah? Bir yaradan,ona b

əlli      

Ucalardan uca allah!  

 


 

10 


Bax bel

əcə tanrıya mən       

Güv

ənərək səcdə etdim, Yaradanı öz ağlımla    

T

əqdimi-məqsudə yetdim.                                                                                12-01-2006 

 

 Cavan idim...    

            

 

Bığ yeri tərləyən bir gənc Cavan idim bir zaman m

ən,   


Sad

ə qəlbli,düzə öyrənc 

Cavan idim bir zaman m

ən.  


 

Yüngül idim,

lap quş kimi    

Yuxum ağır, bir daş kimi,           

Çox c

əld idim, göz-qaş kimi Cavan idim bir zaman m

ən    


 

Şaxta olsun ya yağsın qar, 

Soyuq m

ənə etməzdi kar,          Tutmazd

ım bir yerdə qərar- 

Cavan idim bir zaman m

ən. 


 

Ağrı bilməz idi canım             

Coşqun idi, qaynar qanım, 

Mac


əralı hər bir anım-     

Cavan idim bir zaman m

ən. 

 

Kitab idi həmsöhbətim,                                              

Yol göst


ərən,həmniyyətim.                         

Kitab dünya s

əyahətim-   

Cavan idim bir zaman m

ən.   

 

Bənzər olan qönçə gülə,         

Meyl salmışdım bir gözələ, 

Yan keçirdi gül

ə-gülə- 


Cavan idim bir zaman m

ən.          

 

Günl


ər keçdi fərəh ilə,                 

B

əzən kədər,qəm,ah ilə, Keçdi savab,günah il

ə-        

Cavan idim biz zaman m

ən.   


 

Qanrılıram, boylanıram,                  

Öt

ən günləri anıram,                Gah şad olur,gah yanıram-               

Cavan idim bir zaman m

ən...               

                     13-01-2006 

 Yüklə 0,8 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə