Allahın adı ilə !Yüklə 0,8 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/7
tarix03.07.2017
ölçüsü0,8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

M

ərd yaşa!

              

 

 “Zaman” adlanan dəyirmanda biz,     

Ovulur d


ən kimi hər an ömrümüz. 

 

Fələyin çarxıdır çönən dəyirman,          

H

ələ bir kimsəyə verməmiş aman.              

Acizi, m


əzlumu çox çəkir bərkə, 

 

11 


Üyüdür yaxşını,pisi də birgə. 

 

Mərd gərək mərd çıxa bu əzhaəzdən,                                                    

Pis yoldan 

əl çəkə, yapışa düzdən. 

 

Düz yolda olanın izi qalacaq, Dünyada yadigar sözü qalacaq. 

 

 Yaxşılıq eyləsə hər kim dünyada ,                                                               

Q

əlblərdə quracaq əbədi yuva.   

                              23-03-2006 

 

  

Narahatlıq... 

 

Ay oğul, təəssüf ki, qocalanda sən,  M

ən sənin yaninda olmayacağam. 

Köç etmiş olaram o vaxt dünyadan, 

H

ər anda qadanı almayacağam.  

Əgər ki,ağrısa bir yerin sənin               

Kim söyl

ər o zaman sənə”Can bala!”   

Göyl

ərə üz tutar,Allahdan dilər-   “S

ən saxla balamı,Allah-taala!”   

 

Doğrumu olacaq verdiyin qərar,      Ç

ətinə düşəndə görəsən,oğul, 

Zirv

əyə aparıb çixaracaqmı,   Müst

əqil seçdiyin həyatdakı yol?! 

 

Ömrümün payızı,qarlı qışında Rahatlıq tapmıram ay oğul, bir an.   

S

əninçün yamanca narahatam mən,                                                Özümd

ən daha çox,daha çox,inan!                                                 

                                     30-03-2006 

 

İmtahan        

 

Zaman çox sür

ətli,o verməz aman

Qısaca bir ömür yaşayar insan... 

Budaqdan budağa quş uçan kimi 

Uşaqlıq yaşamı ötər an kimi. 

Ömürd

ə cavanlıq sanki, bahar, yaz      Cavan ki h

əyatda vaxtı sanamaz?! 

Bahar da yay il

ə olunar əvəz , 

Cavanlıq bir daha gerıyə dönməz! 

...Sonra da özünü yetir

ər payız , 

Saçlara d

ən düşər,eynək taxar göz.   

Qarşıda qarlı qış - titrəyər ürək. 

Köç günün d

ərk edər o,kövrək kövrək.                                           

Gözl

ərdə görünməz dünyanın varı, Düşünər,”Bir izim qalaydı barı!” 

Pisl


əri zəmanə silər tər - təmiz,   

Yaxşılıq etməklə qoymaq olar iz. 

Bel

əcə insanı eylər imtahan,                                                           H

əyatda yaşadar onu Yaradan! 

                                  02-03-2006 

 

Hə

yat cövh

ə

ri     

 

12 


      (

M

ənsur şeir)     

Küsdümü gör

ən?..      

Yarpaq üstünd

ən   

Sürüşdü düşdü                                                                                 Kiçik bir damla                                                                               

Hopdu torpağa. 

 

 

Yarpaq solurkən    

Dözm


ədi damla   

Kökl


ərlə yenə       

Üzü yuxarı  

Qalxdı yarpağa...      

                  28-05-2006  

 

İnsan və

 ekologiya 

Kim n

ə etsə özünə edər! 

(kiçik poema)  

Köpükl


ənir,axmaqdadır   

D

əliqanlı dağ çayı,  Axıtdığı daşların                                                                               

Yox hesabı,yox sayı.   

 

Onu güclü çay edən 

Bu yerl


ər – dağlar olmuş, 

Çay dağlar sinəsinə  

Çalın-çarpaz dağ olmuş.       

 

Dağları başdan-başa       Ört

ən talış meşəsi      

S

ərinlik yaradardı,       O bir c

ənnət guşəsi.     

 

Meşə sıx olduğundan Gün yandırıb yaxmazdı, 

Əvvəllər çay bu qədər 

Sur

ət ilə axmazdı.  

L

əngidirdi meşələr  Leysanları, yağışı,

  

Sel uçura bilmirdi                      

Dağı,torpağı,daşı. 

 

Buludlar çimdirirdi                                                       Dağı başdan ayağa, 

Yer


ə hopan damlalar     

Çevrilirdi bulağa. 

 

Bulaqlar da axaraq  Bu çaya birl

əşirdi, 


Çay coşaraq daha da 

Hirs il


ə kürləşirdi. 

 

Burularaq gah sağa, Gah sola meyl edir çay. 

Dağ belinə dolaşır, 

İllərdir yol gedir çay. 

 

Çay yumuş son zamanlar  

13 


Dağın ayaq yerini, 

H

ətta uçurtmuşdur da Qayalardan birini  

 

Çünki dağın üstündən Seyr

əlmişdir meşələr, 

Boynu bükük qalmışdır 

Yamacda b

ənövşələr. 

 

  

Yam-


yaşıl ağacları 

İnsan qırıb çatmışdır, 

Qışda qızınmaq üçün 

Sobalara atmışdır. 

 

F

əlakətli bir həyat Yaşamaqda dağ indi, 

Sin


əsində şırımlar 

D

ərələrtək dərindir.   

B

əlkə də ucalığı Başına olmuş bəla, 

Dağın yaratdıği çay 

Salmış onu pis hala. 

 

Həmdə ki, çay nə qanır? 

Dağ uçacaq ,qoy uçsun!      

T

əki onun suları                                                   Quş kimi qanad açsın.                                          

 

Sonsuz deyil hər kimə 

Veril


ən ömür payı.                                               

İnsan dərk etməyirsə                                            

Nec

ə qansın dağ çayı?!  

Bitki yoxsa – yox h

əyat!                                      

Dağ yoxsa – yox dağ çayı! 

S

əbəkar olanların Ucalacaq ah-

vayı... 


 

Meşəni qıranlar da,  

Dağ-daşı uçuran da,       

T

əbiətdən cəzanı Alaca

qdır dünyada!     

                   04-08-2006         

 

Ey və

t

ə

n!  

 

S

ən mənə qol-qanad,həyat vermisən     Yolunda qurbandır canım, ey vətən! 

Cismimd


ə dövr edən qan ki,vermisən 

Yolunda axsın da qanım ey vətən!   

 

Adınla ucalır hər yerdə səsim,  S

əninlə bir gedir,gəlir nəfəsim,                                              

Anaya,övlada hissim,h

əvəsim,   

Cahanda şöhrətim,şanım ey vətən!  

 

“Azəribaycan”dır,çağrılır adın,  

Koroğlu,Babəkdir,igid övladın,   

14 


H

ər oğlun bir oxdur gözünə yadın, 

Adındır həm adım,sanım ey vətən!                                          

 

Vurulmuş hüsnünə divanə kimi, Sevir

əm mən səni bir ana kimi,   

Eşqindən şəmidə pərvanə kimi     

İstərəm hər zaman yanım,ey vətən!  

 

 

Qərib bir ölkədə olsa padişah   

İlhamın ürəyi gülməz heç,vallah. 

Canını vətəndə al onun Allah!    

Son günüm,saniy

əm,anım,ey vətən!   

                       21-08-2006       

 

Yaradana şükr eylə

!                                                                                                                       

    

(Bütün insanlara) 

 

“Çalış adın gələndə rəhmət oxunsun sənə,                               

Dünyada s

əndən qalan axırda bir ad olar!” 

                         M

əmmədhüseyn Şəhriyar 

 

...Dünyada  s

əndən sonra qalan bircə ad olar,      

Yaxşı ad qoymuş olsan eşidən dilşad olar.                                 

 

Sərmayən bir addırsa təkəbbürlü olma sən, 

Xeyirxah ol,

adına söyləsinlər qoy “əhsən!” 

 

Özünü sev

ən qədər hər insana eşq yetir,                                                                            

Davranışın gül kimi ətrafa yaysın ətir.  

T

ək özünü düşünmə bəzən çətin məqamda, Unutma ki,Allahın eşqi var hər adamda. 

 

Gözl


ərini tox eylə bu dunyanın malından, 

Qazancını əldə et kamillik amalından.  

Əbədilik axtarma yaradanın işində, 

Çünki,bir ita

ət var fələyin gərdişində.  

Gör kiml


ər yaşamış yaşadığın dünyada 

Daimi deyil s

ənin yaşadığın dünya da. 

 

Bir halda ki,kainat özü deyil 

əbədi, 

Bir Allaha bəllidir həyatının mabədi. 

 

Odur ki,yaradana günd

ə min yol zikr eylə, 

Yaşa,yaxşı insan ol,ibadət et,şükr eylə!.. 

                                    17-09-2006 

 

Göz

ə

lliyin t

əzadı

                 

(Düşüncə qanadında)           

                                            

Eşidilir uzaqdan                                                      

Şəlalənin gur səsi,                                                      

Özü d

ə heyran edir                                                                Onu gör

ən hər kəsi.                                                               

 

Amma eşidilməyir                                                                    Bülbüll

ər təranəsi,                                                                                    

15 


Yarpaqların küləkdən                                                                 

Xışıltılı nəfəsi.  

                                                                  

Şəlalənin səsindən                                                              

Daralır hövsələsi,                                                                    

İnsanın itir burda                                                                   

Durub baxmaq h

əvəsi...               

 

 

Gözəllik gözəlliyə                                                                                                                                                                                                                                                  

Mane olsa da burda,                                                                                                                                                                                                    

Qayıtmaq istəyirsən                                      

Bu yer


ə birdə,..birdə...                                                               

                       18-09-2006                                                      

 

Görünüş və

 h

ə

qiq

ə

t                                                  

 

Düz x


ətt düzdür,deyrlər,                                                           

Yer üzünd

ə üfüqtək... 

El

ə isə onda Yer Gird

ə olmasın gərək.... 

 

Mütl


əq bir düzlük yoxdur 

N

ə üfüqün özündə- Sevimli Yer üzünd

ə                       

N

ə çölündə,düzündə.     

G

ərəkdir həqiqəti   Tanrıda axtaraq biz,                                                            

Tanrı ilə düz olsun 

Rabit

əmiz,qəlbimiz.                                                             

Mütl


əq düzlük qəlblərdə 

G

ərəkdir tutsun qərar,   N

ə qədər ki, insanın 

Can-cismind

ə nəfəs var! 

                       12-10-2006 

 

Qadın       

("8 Mart" qadınlar günü münasibətilə) 

 

Qadındır dünyanın gözəl-göyçəyi,                                         Qadındır güllərin ətir çiçəyi. 

 

Qadınır həm ana,həm də yar bizə, Sevgisi od salar q

əlblərimizə.                                                 

 

H

əkimdir,müəllim,bənnadır qadın,                                         Ür

əyi şam kimi yanandır qadın.                                              

 

Mehriban,əlləri şəfalı qadın,                                                    

H

əyatda qayğıkeş,cəfalı qadın.                                                 

Ad

əmin sevgili Həvvası qadın    Dilind

ə sülhün xoş nəvası qadın.                                                                     

 

Peyğəmbər,dahilər anası qadın, Müq

əddəs kəlamlar mənası qadın 

 

İnsanı yaratmaq vergisi onda,  

16 


İlahi nəfəsi, haqq səsi onda.   

 

Qadin bir günəşdir bəşəriyyətə,    

Banidir h

əyata,əbədiyyətə. 

 

Qadınsız hər evin sönər çırağı, C

əhənnəm görünər cənnətin bağı. 

 

 

Qadındır hər kimə sevimli anaFatehl

ər,dahilər baş əyər ona. 

 

Qadındır balaya yanan pərvvanə, Qadındır sevgisi bənzər ümmana. 

 

Qadın müqəddəsdir,qadın bir mələk, Qadınla həmişə şad olar ürək. 

 

“8 mart” beynəlxalq bu bayram günü,

 

T

əbriklər oxşayır qadın ömrünü.  

Gül-çiç


ək içində itər qadınlar, 

Min t


ərif , xoş sözə yetər qadınlar. 

 

Məsləkdaş,sirdaşdır bizə qadınlar, 

H

əyatda şad , xoşbəxt yaşasın onlar.                                       08-03-2007 

 

   Bahar g

ə

ldi 

Göz

əllər gözəli bahar fəslinə) 

 

Ətir yaydı hər gül,çiçək, 

Novruzgülü l

əçək-ləçək, 

B

ənövşədən gözəl-göyçək, Don geyindi,bahar g

əldi.   


 

İl dəyişdi,gün dəyişdi, 

H

ər saat,hər an dəyişdi, İnsanda ruh, qan dəyişdi,      

Q

əlb sevindi bahar gəldi.        

 

Gül eşqindən bülbül coşdu, 

C

əh-cəh etdi,nəğmə qoşdu,  Qayalıqdan kəklik uçdu, 

Yer


ə sindi,bahar gəldi.  

 

Yaşıllaşdı dağ,dərə,düz, T

ən bölündü gecə-gündüz     

T

əm-təraqla qədim novruz Gül büründü,bahar g

əldi. 


 

İlham gəldi İlhamiyə,                                          

T

əbrik dedi o,hamıya, Şer,qəzəl deyə-deyə,       

Güldü,dindi,bahar d

əldi...      

                    23-03-2007 

 

 

  

 


 

17 


Toy axşamı

 

(Bütün evlənənlərə həsr edirəm)            

                                                 

Şirni dolu,başda gələr xonçalar 

Şərbət ilə dolar güllü dolçalar 

Kim oynayar,kimi ona 

əl çalar      

Qohum-

qardaş,bayram edər el,hamı  Tar-

kamanla başlanar toy axşamı 

 

 

  

İki ürək intizarla döyünər,     

B

əy gəlinlə,galin bəylə öyünər,     Qız-gəlinlər al qumaşa bürünər,      

Yanar evin çilçırağı,al şamı,   

Tar-

kamanla başlanar toy axşamı.  

Sufr


ələrə min bir nemət düzülər,   

Bad


ələrə şərab,şərbət süzülər,      

Qızılgüldən bir qönçə gül üzülər, 

Hicran öt

ər,yetər vüsal məqamı, 

Tar-

kamanla başlanar toy axşamı.                                        

Allah tale,ömür yazar insana,                                              

Qism

ət eylər bir qızı bir oğlana. Yaradana dua eyl

ər hər ana :  

“Ulu tanrı ,xoşbəxt eylə balamı!” 

Tar-


kamanla başlanar toy axşamı.   

 

Sevənləri sevgi və hörmət ilə,                                             

T

əbrik eylər şair məhəbbət iləSöyl

ər çatsın ömürləri yüz ilə,   

Min bir arzu kövr

ək eylər İlhamı,   

Tar-

kamanla başlanar toy axşamı,                                      12-04-2007 

 

Yol gedirik    

M

inib ömür qatarına       Qocalığa yol gedirik,     

Müdrik h


əyat zirvəsinə –    

Ucalığa yol gedirik. 

 

Keçib g


əldiyimiz yollar 

H

ər an bizdən uzaq olur,   Gözümüzd

ə nur azalır                                                         

Üzümüzün r

əngi solur.                                                       

 

İki ayaq”üçə”dönür, Yaş ötdükcə baxmır sözə. 

İlahiyə yalvarırıq, 

Qüvv

ət versin dizimizə.  

“Genimizi daşıyacaq!” – 

T

əsəllimiz oğul , nəvə 

Ötürrük həyatı biz    

Övladlara sev

ə-sevə   

 

Ömrün sürət qatarında                                                      

 

18 


Qocalığa yol gedirik

,                                                           

B

əyazlaşır,ağarır baş  – Ucalığa yol gedirik...    

                       09-05-2007   Ür

ə(M

ənsur şeir) 

H

əyat  – ürəyin işləmə müddətidir.  

Özünü f


əda etmək – ürəyin adətidir. 

Bir ömür yaşatmaq – ürəyin səadətidir. 

Sev

ən kəsdən sevilənə hədiyyədir, əmanətdir Sadiqlikd

ə axirətə o, zamindir – zəmanətdir    

İman varsa İlahiyə – demək həm də ibadətdir.. 

– Sevin


ər, fərəhdən çağlayar ürək,   

B

əzən də kövrələr,ağlayar ürək. H

əsrətdən qovrular , dağlanar ürək,  

Dünyaya sevgiyl

ə bağlanar ürək  

                                  10-06-2007 

 

Bə

r

ə

kallah

 

Yanar İbrahimdən mesaj gəldi: 

 

Q

ələm dostum İ.İlhamiyə: 

– Bismillah gücü var h

ər kəlamında ,  

Sözünd


ən hürküşər “cin”bərəkallah! 

Qılınc nifrətin var başkəsənlərə, 

Din

əndə bax belə din,bərəkallah!  

X

əbis ürəklərə salıb traktor şumla xəbisliyi,

 

Xoş abadlıq qur , Yanar İbrahımın amalı budur 

İlham İlhamiyə min bərəkallah! 

                                     

Yanar İbrahim 

                                      10-07-2007 

                                       saat: 24:10 

 

Cavab yazdım:  “Yer

ə dəyməz kürəyimiz!” 

Şair dostum Yanar İbrahimə 

S

ənintək dostlarım var olsa əgər X

əbislər mənə güc gələrmi məgər?                       

Xain k

əs dilindən töksə də zəhər  Şairin hər şeri şəkərdir,şəkər!  

 

Bircə yox,min olsa Yanar İbrahim, 

F

əxr ilə döyünər hər an qəlbimiz. Saf q

əlbli insanlar nə qədər ki ,var ,  

Güclüyük , “Yer

ə dəyməz kürəyimiz!”                                   

                               

İlham İlhami 

                              10-07-2007 

                               saat: 24:30 

 (“Yerə dəyməz kürəyimiz”Yanar 

 

İbrahimin şerlər kitabıdır) 

 

Bu dünya bir yuxudur... 

 

Ruh tənimdən uçdu gördüm yuxudayam yuxuda mən, 

Yaradandan sual etdim,hardayam ey  Xuda m

ən?! 

Qorxu sardı yaman məni ,heç bilmədim nədən, nədən,   T

ərk eylədi ayrı düşdü uzaqlaşdı məndən bədən

Bir yuxunu yuxusunda neç

ə-neçə il

 

yaşadım , Bir yuxunun yuxusunda sanki ,bir ömür da

şıdım. 


 

19 


Bir yuxunun yuxusunda ömür bitdi yuxu kimi, 

Anlamadım bir ömr bitdi,necə bitdi, çoxu kimi.   

O yuxudan geri döndüm , bu yuxuda tutdum q

ərar, 


Yarıdadır, gördüm hələ, yaşamağa ömürüm var. 

“H

əyat”adlı öz yuxuma döndüm sonra bir daha mən   Son yuxuyçün 

şükür etdim,dua  etdim Allaha mən

Anladım ki,bu dünyanın əvvəli də axırıtək, 

Yuxulardır ,əvəz edir bir-birini – budur gercək!           14-08-2007 

                                                    

 Yüklə 0,8 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə