Amaliy ishiYüklə 31,45 Kb.
tarix29.12.2021
ölçüsü31,45 Kb.
#48343
4-AMALIY ISHI


AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA KOMMUNIKATSIYALARINI RIVOJLANTIRISH VAZIRLIGI MUSO AL-XORAZMIY NOMIDAGI TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI

AMALIY ISHI


Mavzu: Konsentratorlar va ularning turlarini o`rganish?

Bajardi: 210/18-guruh talabasi

Abdualiyev Farxod.

Tekshirdi: .

TOSHKENT – 2021

Mavzu: Konsentratorlar va ularning turlarini o`rganish?

. I va II klass konsentratorlari


IEEE802.3 standarti repiterli konsentratorlarni ikkita 
klassga ajratadi, ular bir-biridan ishlatilish sohalari va baja-
radigan vazifalari bilan ajralib turadilar. Har bir konsentrator 
o‘z klassining belgisi bilan belgilab qo‘yiladi, ya’ni I va II rim 
raqamlaridan tegishlisini aylana ichiga olingan belgi bilan bel-
gilanadi. 
II klass konsentratorlari (repiterlari) – bular keng tarqal-
gan,
 taniqli konsentratorlar, Ethernet tarmog‘i ishlab chiqaril-
gandan beri ulardan foydalaniladi. Shuning uchun ham ular-
dan Fast Ethernet tarmog‘ida foydalanishga ruxsat etilgan. Bu 
konsentratorlar segmentdan kelgan signallarni aynan o‘zidek 
qilib, boshqa segmentga hech qanday o‘zgartirmasdan uzatishi 
bilan ajralib turadi (ya’ni tarmoq signallarini kodlash usulida 
o‘zgartirib bera olmaydilar). Shuning uchun bu konsentrator-
larga faqat bir turdagi signal ishlatuvchi segmentlarni ulash 
mumkin. Masalan, bu konsentratorlarga faqat 10BASE-T yoki 
100BASE-TX bir xil tarmoq segmentlarini ulash mumkin. 
To‘g‘ri, ularga turli masalan, 10BASE-T va 10BASE-FL yoki 
100BASE-TX va 100BASE-FX segmentlarini ham ulash mum-
kin, lekin ular bu holda bir xil uzatish kodidan foydalanish-
lari kerak. Ammo bu konsentratorlar turli kodlashtirish tizimli 
segmentlarni birlashtira olmaydilar, masalan, 100BASE-TX va 
100BASE-T4.
II klass konsentratorlarida signalni ushlanishi I klass kon-
sentratorlariga nisbatan kam. Standartga ko‘ra, signal ushla-
nishi 46 bit oraliq vaqtidan (100BASE-TX/FX uchun) 67 bit 
oraliq vaqtgacha bo‘ladi (100BASE-T4 uchun). Shu holatdan 
bu turdagi konsentratorlarda kengaytirish imkoniyat va ular-
ning portlar sonining chegarasi kelib chiqadi (odatda ular soni 
24 tadan oshmaydi). Lekin konsentratorlarning kam ushlanish 
vaqti uzun kabellardan foydalanish imkonini beradi, chunki 
tarmoq ish faoliyatiga tarmoqdagi umumiy ushlanish vaqti 
ta’sir qiladi (konsentratordagi va kabeldagi ushlanish).
II klass konsentratorlarini o‘zaro ulash uchun maxsus ken-
gaytirish portlari (UpLink port, ïîðò ðàñøèðåíèÿ) ishlatiladi. 
Buning uchun har bir konsentrator shu porti bilan boshqa bir 
konsentratorning oddiy portlaridan biriga ulanadi (7.5-rasm). 
II klass konsentratorlarni ishlab chiqarish I klass konsentrator-
lariga nisbatan ancha murakkab, chunki ularga vaqt bo‘yicha 
qo‘yilgan qattiq talablar mavjud. Shu bilan bir qatorda ular-
ning imkoniyatlari kam, shuning uchun ularni sekin-asta I 
klass konsentratorlari siqib chiqarmoqda.
7.5-rasm. Ikkita II klass konsentratorlarini ulash.
I klass konsentratorlari (repiterlari) – bu turdagi konsen-
tratorlar segmentga kelayotgan signallarni raqamli ko‘rinishga 
o‘zgartiradi, so‘ng boshqa segmentlarga uzatadi. II klass kon-
sentratorlaridan farqi, turli segmentlarda ishlatiladigan kod-
larni o‘zgartirish imkoni bor, shuning uchun ularga bir vaqtda 
turli xil segmentlarni ulash mumkin, masalan, 100BASE-TX, 
100BASE-T4 va 100BASE-G‘X turdagi segmentlarni. Lekin 
signalni o‘zgaritrish jarayoni vaqt talab qiladi, shuning uchun 
bu turdagi konsentratorlar sekin ishlaydi (standart bo‘yicha 
ulardagi ushlanish 140 bit oralig‘idan ko‘p bo‘lishi kerak 
emas).
I klass konsentratorlari ancha erkin, ular kengayish 
bo‘yicha ancha keng imkoniyatlarga ega. Aynan shulardan 
shassi asosidagi murakkab konsentratorlar hosil qilishda ish-
latiladi. Shuningdek, ulardagi ichki raqamli signallar shi-
nasi mavjud bo‘lganligi uchun masofaviy ish stansiyalaridan 
boshqarish imkoniyati hosil bo‘ladi. Ya’ni tarmoq yuklamasini 
va portlar holatini, tarmoqdagi xatoliklarni qaytarish chasto-
tasini nazorat qilish, shuningdek, nosoz segmentni avtomatik 
ra vishda o‘chirish ishlarini masofadan amalga oshirish mum-
kin bo‘ladi. Bu holda boshqarish stansiyasi bilan aloqa qilish 
uchun maxsus loyihalashtirilgan aloqa protokoli SNMP (Sim-
ple Network Management Protocol-prostoy protokol uprav-
leniya setyu) ishlatiladi. Bunday masofaviy boshqarilish im-
koniyati bor konsentratorni idrokli konsentrator deb ataladi 
(Intelligent Hub, èíòåëåêòóàëíûé, idrokli). 1988-yili IAB 
(Internet Activities Board) komissiyasi tomonidan SNMP 
protokoli taklif qilingan. U RFC1067, RFC1098, RFC1157 
hujjatlarida bayon qilingan. SNMP protokoli amaliy bosqichga 
tegishli bo‘lib, IP va IPX protokollari bilan ishlaydi. U tarmoq 
haqida axborot yig‘ishga imkoniyati bor, shuningdek, tarmoq 
qurilmalarini ham boshqarishi mumkin.
SNMP protokoli ASN1 formatida matn fayllari ko‘rinishida 
tarmoq qurilmalari haqidagi axborotni saqlaydi deb bilinadi, 
ulardan har biri MIB (Management Information Base, áàçà 
óïðàâëÿþùåé èíôàðìàöèè, boshqarish axborotlar bazasi) 
nomi bilan ataladi. Masalan, idrokli konsentratorlar bo‘lgan 
holda ulardan har bir portdan uzatilgan va qabul qilingan pa-
ketlar sonini o‘qish mumkin, shuningdek, har bir portni alo-
qadan uzib va yana ulash mumkin. Bular SNMP yordamida 
amalga oshirilishi mumkin bo‘lgan ishlarning hammasi emas.
Tarmoq qurilmalarini boshqarish uchun, bu qurilma kon-
trolleri SNMP agentining dasturini bajarishi kerak. Agent das-
turi, qo‘yilgan tizimdagi tarmoq haqidagi axborotni yig‘adi va 
bu tizim obyektlarini boshqaradi. Tarmoqni boshqaradigan 
ishchi stansiya (NMS-Network Management Station) – bu 
tarmoqqa ulangan komp’yuterlardan biri bo‘lib, bu komp’-
yuterga maxsus amaliy dastur paketi joylashtirilgan va qulay 
grafik ko‘rinishda tarmoq qurilmalarining holatini aks ettirib 
turadi hamda ularni boshqarish imkonini beradi.
SNMP protokoli uchta turdagi buyuruqlarni qo‘llaydi.
GET buyurug‘i erkin tartibda axborot obyektlarining 
 

qurilmasining qiymatlarini o‘qiydi (MIB dan);
GET NEXT buyurug‘i tartib bo‘yicha keyingi axborot 
 

obyektining qurilmasini qiymatlarini o‘qiydi;
SET buyurug‘i axborot obyekt qurilmasining qiymatini 
 

o‘zgartirish uchun ishlatiladi.
SNMP protokolining buyuruqlar deytogramma tarkibidagi 
(PDV-Protocol Data Unit) axborotlar moduli yordamida uza-
tiladi. Shuningdek, protokolda MIB kodlashtirish tipi haqidagi 
axborotni ham uzatishi ko‘zda tutilgan, shuning uchun turli 
qurilmalarda MIB turli formatga bog‘lanishi mumkin. Qator 
firma va standart MIB formatlari mavjud, tarmoq adapterlari 
uchun (MIB II), konsentratorlar, ko‘priklar va butun tarmoq 
uchun (RMON MIB), ularni SNMP qo‘llaydi.
7.3 Ulovchi konsentratorlar
Ulovchi konsentratorlar (Switched Hubs, êîììóòèðóþùèå 
êîíöåíòðàòîðû) – ularni yana ulovchilar ham deb ataladi va 
yana oddiy juda tezkor ko‘prik deb, ham qarash mumkin. Ular 
tarmoq uzunligini ixchamlashtirish uchun, yaxlit tarmoqni bir 
necha kichik tarmoqlarga ajratishda ishlatiladi yoki tarmoq-
ning alohida qismlaridagi yuklamani (trafika) kamaytirishda 
foydalaniladi.
Ulovchi konsentratorlar kelayotgan paketlarni qabul qil-
maydi, faqat uzatishga zarurat bo‘lganda ularni tarmoqning 
bir qismidan ikkinchi qismiga uzatadi. Ular bitlarni kelayot-
gan oqimini to‘xtatmay qabul qiluvchi qurilmaning manzilini 
aniqlab bu paketni jo‘natish haqida qaror qabul qiladi, agar pa-
ket jo‘natiladigan bo‘lsa kimgaligini ham aniqlaydi. Paketlarga 
hech qanday ishlov berilmaydi, shuning uchun konsentratorlar 
amalda tarmoqdagi axborot almashinuvini sekinlatmaydi, lekin 
ular paket va tarmoq protokollarining formatlarini o‘zgartira 
olmaydi. Chunki kommutatorlar kadr ichidagi axborotlar bilan 
ishlaydilar, ko‘pincha ular kadrlarni qayta tiklaydi.
Kolliziya holati kommutator tomonidan tarqatilmaydi, 
bu esa ancha sodda repiterli konsentratorga nisbatan afzal-
ligi yuqori ekanidan dalolat beradi. Kommutatorning mantiqiy 
tuzilishi ancha sodda (7.6-rasm). Ular o‘z tarkibiga chorraha 
matrisasini (crossbar matrix, ïåðåêðåñòíàÿ ìàòðèöà) oladi, 
matrisaning butun hamma kesishish nuqtalarida paket uza-
tish vaqtida aloqa o‘rnatish mumkin. Natijada, xohlagan bir 
segmentdan uzatilayotgan paket, xohlagan boshqa segmentga 
uzatilishi mumkin (7.6-rasm) yoki hamma segmentlarga bir 
vaqtning o‘zida uzatilishni tashkil qilish mumkin (7.7-rasm). 
7.6-rasm. Kommutatorning mantiqiy sxemasi.
Kommutatorlar turlicha portlar soniga mo‘ljallab ishlab 
chiqariladi. Ko‘pincha 6, 8, 12, 16 va 24 portli kommutatorlar

Keng miqyosda uzatiladigan paketni qayta tiklash.


 
uchrab turadi. Aytib o‘tish kerakki, ko‘priklar kam holda 4 ta-
dan ortiq portni qo‘llab tura oladi. Ba’zi bir kommutatorlarda 
portlarni guruhlash imkoniyati mavjud, ular bir-biriga bog‘liq 
bo‘lmagan holda ishlay oladi, ya’ni bir kommutatordan ikki va 
uchta kommutator kabi foydalanish imkonini beradi.
Kommutatorlarning ish unumdorligi ikkita ko‘rsatkichi bi-
lan xarakterlanadi: maksimal va jamlangan paketni qaytadan 
uzatish tezliklari. Qaytadan uzatishning maksimal tezligini pa-
ketlarni bir portdan ikkinchi portga uzatilganda o‘lchanadi, 
o‘lchash davrida qolgan hamma portlar o‘chgan bo‘lishi kerak. 
Jamlangan tezlikni hamma portlar aktiv ishlab turgan holda 
o‘lchanadi. Jamlangan tezlik maksimal tezlikdan kattadir, 
lekin maksimal tezlik hamma portlarda bir vaqtning o‘zida 
ta’minlana olmaydi, vaholanki kommutatorlar bir vaqtning 
o‘zida bir necha paketlarga ishlov bera oladi (ko‘priklarda 
bunday imkon yo‘q).
Tarmoqlarni qismlarga kommutator yordamida bo‘lishda 
amal qilinadigan eng asosiy qoida «80/20 qoida» deb nomla-
nadi. Faqat shu qoidaga rioya qilinganda kommutator unumli 
ishlaydi. Bu qoidaga binoan, tarmoqning bir qismidagi hamma 
uzatishlarning 80% bir segmentga to‘g‘ri kelishini ta’minlash 
kerak. Faqat hamma uzatishlarning 20% tarmoqning qolgan 
segmentlar o‘rtasida bo‘lishi kerak, ya’ni 20% uzatishlar kom-
mutator orqali o‘tadi. Amalda odatda server va u bilan aktiv 
ishlovchi ish stansiyalarini (mijoz) bitta segmentga joylashtirish 
orqali 80/20 qoidasi amalga oshiriladi. Bu qoidani ko‘priklarga 
ham qo‘llash mumkin.
Kommutatorlarni ikkita toifasi mavjud, ular bir-biridan in-
tellekt darajasi va ulash usuli bilan farqlanadi:
jamlovchi va qayta tiklovchi kommutatorlar (Store-
 

and-Forward, SAF);
sodda va tez ishlovchi kommutator (Cut-Trough).
 

Qisqacha ularni xususiyatini ko‘rib chiqamiz.
7.3.1. Kommutatorlar
Cut-Trough kommutotorlari
 – eng oddiy va tez ishlovchi 
bo‘lib, paketlarni buferlashtirmaydi va hech qachon tanlov 
olib bormaydi. Ular paketning faqat bosh qismidagi qabul 
qilish qurilmasining 6 baytli manzilini o‘qib va ulash haqi-
da qaror qabul qiladi. Bu ish uchun ba’zi bir kommutatorlar 
10 bit oralig‘idagi vaqt sarflaydilar. Natijada kommutatordagi 
ushlanish buferlashtirish vaqti, shuningdek, ulanish vaqti bilan 
birgalikda 150 bitli oraliqni tashkil qilish mumkin. Albatta bu 
vaqt repiterli konsentratorlar vaqtidan katta, lekin har qan-
day ko‘priklardagi  qayta tiklashdagi ushlanish vaqtidan ancha 
kamdir.
Bu turdagi kommutatorning kamchiligi har qanday paket ni 
qaytadan tiklab uzatib yuboradi, hattoki xato paketlarni ham 
uzatib yuboradi, bu esa tarmoq ish unumini kamaytiradi. Bir 
tarmoq qismidagi xatolik tarmoqning boshqa qismiga qayta 
tiklab uzatib yuboriladi. Yana bir kamchiligi tez yuklama 
oshishga olib keladi va yuklama oshgan holda qayta ishlov 
beri shni yomon olib boradi. Shuning  uchun Cut-Trough kom-
mutatorini sekin-asta ancha yuqori darajada ishlovchi Interim 

Cut-Trough Switching (ICS) kommutatorlarini siqib chiqar-


moqda. Bu turdagi kommutatorlar kichik (karlik) kadrlarini 
uzatmaslik imkoniyati mavjud, lekin Cut-Trough kommutato-
rining kamchiliklari bu kommutatorda ham saqlanib qolgan.
Store-and-Forward kommutatorlari eng qimmat, murak-
kab va bu turdagi qurilmalar orasida mukammalidir. Ular an-
cha mostlarga yaqin va Cut-Trough kommutatorlarida mavjud 
kamchiliklardan holidir. Ularning asosiy afzalliklari hamma 
qayta tiklanayotgan paketlarni ichki bufer xotira FIFO ga to‘liq 
saqlab qo‘yishdan iborat. Bu holda bufer o‘lchami paketning 
maksimal uzunligidan kam bo‘lmasligi kerak. Tabiiyki ulash 
vaqtining uzayishi sezilarli oshadi, u 12000 bit oralig‘idan kam 
bo‘lmaydi. Xato va kichik kadrlar bu turdagi kommutatorlarda 
filtrlanadi. Yuklanishlar esa kam hosil bo‘ladi. Xotira quril-
masining sig‘imi qancha katta bo‘lsa, kommutator yuklanish 
holatlarini shuncha yaxshi yenga oladi. Lekin xotira hajmi 
oshgan sari, qurilma narxi ham oshib boradi. Ba’zi hollarda 
kommutator tarkibida protsessor ham bo‘ladi, lekin ko‘pincha 
kommutatorni tezligi katta bo‘lgan maxsus integral sxemalarda 
hosil qilinadi. Ular faqat paketlarni ulash vazifasiga ixtisos-
lashtirilgan bo‘ladi.
SAF kommutatorlari boshqa kommutator turlariga nisba-
tan bir vaqtning o‘zida turli tezlikda uzatishni qo‘llashi mum-
kin (10 Mbit/s va 100 Mbit/s). Paketni to‘liq buferlashtirish 
uni qabul qilingan tezlikdan boshqa tezlikda uzatishga imkon 
beradi. Natijada kommutator portlarining bir qismi Ether-
net tarmog‘i bilan, qolgan ikkinchi qismi esa  Fast Ethernet 
tarmog‘i bilan ishlashi mumkin. Ba’zi bir kommutatorlar o‘z 
portlarini avtomatik ravishda portga ulangan segmentning uza-
tish tezligiga moslaydi. Shuning uchun SAF kommutatorlari 
Ethernet dan Fast Ethernet ga o‘tishni sezilarli ravishda yengil-
lashtiradi. Gigabit Ethernet bilan 1000 Mbit/s tezlikda aloqani 
tashkil qiluvchi kommutatorlar ham mavjud. Mostlardan farq-
li kommutatorlarda paket formati yo‘q, shuning uchun turli 
formatli tarmoqlarni ular yordamida birlashtirib bo‘lmaydi.
Shuningdek, moslashuvchi (àäàïòèâíûå yoki ãèáðèäíûå) 
deb nomlangan kommutatorlar ham ishlab chiqariladi, ular 
avtomatik ravishda Cut-Trough ish tartibidan SAF ish tarti-
biga va teskarisiga o‘ta oladi. Kam yuklama bo‘lgan holatida 
va xatoliklar darajasi kam bo‘lgan hollarda ular xuddi tez ish-
lovchi Cut-Trough kommutatorlaridek ishlaydi, tarmoqda xa-
toliklar ko‘p bo‘lib, katta yuklama bo‘lgan holatida ular sekin 
ishlash tartibiga o‘tib, SAF kommutatorlari singari sifatli ish 
bajaradi.
Repiterli kommutatorlarning yana bir muhim afzalligi 
shundan iboratki, ular aloqaning to‘liq dupliks ish tartibini 
qo‘llay oladi. Aytib o‘tilganidek, bu ish tartibida tarmoqda 
axborot almashinuvi keskin soddalashadi, uzatish tezligi esa 
ideal holda ikki hissaga oshadi (20 Mbit/s Ethernet uchun, 
200 Mbit/s Fast Ethernet uchun).
O‘ralgan juftlik va shisha tolali kabellar ishlatilgan segment-
da har qanday holda ham ikkita aloqa yo‘li ishlatilishi kerak, 
ulardan biri axborotni bir tarafga uzatsa, ikkinchisi boshqa 
tarafga uzatadi. (Bu 100 BASE-T4 segmentiga taalluqli emas, 
unda ikki tomonga yo‘nalgan o‘ralgan juftlik ikki tomonga 
navbat bilan axborot uzatadi). Lekin standartlashtirilgan yarim 
dupleksli ish tartibida axborot bu aloqa yo‘llaridan bir vaqt-
ning o‘zida amalga oshirilmaydi. Ammo bu aloqa yo‘li orqali 
ulangan adapter va kommutatorlar to‘liq dupleks ish tartibini 
qo‘llasa, u holda axborotni bir vaqtning o‘zida uzatish mum-
kin bo‘ladi. Tabiiyki adapter va kommutator apparaturasi bu 
holda tarmoqdan kelayotgan paketni qabul qilishni va o‘zining 
paketini bir vaqtning o‘zida uzatishini ta’minlashi kerak al-
batta.
To‘liq dupleksli ish tartibi har qanday kolliziya holatiga 
o‘rin qoldirmaydi va SCMA/CD murakkab almashinuvni 
boshqarish algoritmidan foydalanishga xojat qoldirmaydi. 
Abonentlardan har biri (adapter va kommutator) bu holat-
da xohlagan vaqtda tarmoqning bo‘shashini kutib turmasdan 
axborot uzatishi mumkin. Natijada tarmoq 100% yuklamaga 
yaqin bo‘lgan taqdirda ham o‘z vazifasini bemalol bajaradi 
(yarim dupleks ish tartibida-30-40 % dan ko‘p emas). Ayniqsa 
bu ish tartibi yuqori tezlikda ishlovchi server va yuqori unumli 
ish stansiyalari uchun qulay sharoit yaratadi.
Bundan tashqari SCMA/CD usulidan voz kechishlik av-
tomatik ravishda tarmoq o‘lchamiga qo‘yiladigan chegara-
lash shartlarini olib tashlaydi. Bu esa Fast Ethernet va Gigabit 
Ethernet tarmoqlar uchun muhimdir. To‘liq dupleks ish re-
jimida, axborot almashinuvi olib borishda, har qanday tar-
moq uzunligiga chegara qo‘yish faqat signalni aloqa muhitida 
so‘nishigagina bog‘liq bo‘ladi. Shuning uchun, masalan, Fast 
Ethernet va Gigabit Ethernet tarmoqlarida shisha tolali seg-
mentlarning uzunligi 2 km va undan ham ko‘p bo‘lishi mum-
kin. Standart yarim dupleks ish tartibida va SCMA/CD usu-
li qo‘llangan holda amaliy jihatdan bu ko‘rsatkichga erishib 
bo‘lmaydi, chunki signalni ikki hissa tarqalish vaqti Fast Eth-
ernet uchun 5,12 mks dan oshmasligi kerak, Gigabit Ethernet 
uchun esa 0,512 mks dan oshmasligi lozim (eng kam paket 
uzunligi holatida esa 512 bayt-4,096 mks).
To‘liq dupleks ish tartibini aktiv yulduz topologiyasiga ya-
qinlashishdek ko‘rish mumkin. Xuddi aktiv yulduzdagidek, bu 
holda ham konfliktlar bo‘lishi mumkin emas, lekin markazga 
bo‘lgan talab (tezligi va ishonchliligiga) nihoyatda qattiq. Xuddi 
aktiv yulduzdagi kabi, ko‘p abonentli tarmoq qurish masalasi 
ancha qiyin, chunki ko‘p markaz hosil qilish masalasi mavjud. 
Xuddi aktiv yulduzdagi kabi, qurilmalarning narxi ancha yuqo-
ridir, chunki tarmoq adapteri va ulash kabellaridan tashqari yana 
tez ishlovchi va qimmat kommutatorlar ham bo‘lishi kerak.
Shunday qilib, hozirgi vaqtda ulovchi konsentratorlar 
(kommutator) ana’naviy ko‘priklar bajaradigan vazifalarni 
ham ko‘proq bajarmoqda. Shuning uchun bir tarmoq doirasida 
yoki bir xil o‘lchamli paket ishlatiladigan bir turdagi tarmoq-
larda (Ethernet va Fast Ethernet) kommutatorlar ko‘pincha 
ko‘priklarni siqib chiqarmoqda, chunki ular ancha arzon va 
tezligi yuqoridir. Ko‘priklarning vazifasi faqat har xil turdagi 
tarmoqlarni ulashgina bo‘lib qolmoqda, bu hol ko‘p uchra-
maydi. Bunday tendensiya elektronikaning boshqa sohalarida 
ham ko‘rinmoqda: tor masalaga yo‘naltirilgan tezligi yuqori 
qurilmalar, tezligi kam lekin universal qurilmalarni siqib 
chiqarmoqda. Universal qurilmalar (komp’yuterlar, univer-
sal kontrollerlar) asosan murakkab ishlov berish algoritmli 
masalalarni va bu masalalar aniq obyektlarning shartlari asosi-
da o‘zgaradigan masalalarni hal qilishda saqlanib qolmoqda. 
Bu qurilmalarning yana muhim afzalliklari, masala o‘zgarishi 
bilan dasturiy moslashish va apparat moslashish imkoniyati 
yuqori darajada (san’at darajasida) bo‘lganligi uchun ichki 
qurilmalarida o‘zgartirishlar lozim emas.
Yüklə 31,45 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə