Амеа akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu «Qurunun hidrologiyası, su ehtiyatları» şöbəsinin aparıcı elmi işçisiYüklə 67,5 Kb.
tarix31.01.2017
ölçüsü67,5 Kb.
АМЕА akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

«Qurunun hidrologiyası, su ehtiyatları» şöbəsinin aparıcı elmi işçisi,

c.е.n. Abduyev Məhəmməd Abdu oğlunun elmi əsərlərinin
SİYAHISI
Elmi əsərlərin adı

Nəşriyyat (jurnal, adı, ili)

Həcmi

Müəlliflərin soyadı

1.


Azərbaycanın dağ çaylarının kimyəvi axımının dəyişməsinin ekoloji aspektləri

Azərbaycan Cofrafiya cəmiyyətinin əsərləri, XII cild, Bakı-2008,s.253-257

0,4


Məhəmməd Abduyev

2.

Gursululuq dövründə çay sularının minerallaşması və kimyəvi tərkibi(Azərbaycan respublikası daxilində)

Azərbaycan Coğrafiya cəmiyyətinin əsərləri,XIII cild, Bakı-2008,s.299-304

0,4

Məhəmməd Abduyev

3.


Çay sularının qıtsulu dövrdə minerallaşması və kimyəvi tərkibi

Prof. M.Ə.Məmmədovun anadan olmasının 70 illiyinə həsr olunmuş Elmi konfransın mat-rı,Bakı-2008,s.26-29

0,3


Məhəmməd Abduyev

4.

Azərbaycanın dağ çaylarının mikroelementlər axımının qiymətləndirilməsi

AMEA-nın Xəbərləri, №3,2008,s.68-740,5Məhəmməd Abduyev

5.


Изменение гидрохимического режима горных рек Азербайджана под воздействием антропогенных факторов

III Международная научная конференция «Восстановление нарушенных природных экосистем» Донецк-2008, стр. 30-33

0,3


Məhəmməd Abduyev

6.


Сравнительный анализ механической и химической денудации в горных областях Азербайджана

Институт Географии НАНРК. Вопросы географии и геоэкологии. Алматы-2008. №2,стр. 64-67

0,5


Məhəmməd Abduyev

7.


Исследование ионного стока горных рек Азербайджана.

Известия РГО. Санкт-Петербург-2009. т. 141. вып. 1. стр. 72-76

0,5


Məhəmməd Abduyev

8.


Çay sularının qaz rejimi (Azərbaycan Respublikası daxilində)

Azərbaycanın müasir ekocoğrafi şəraitinin dəyişməsində antropogen amilin rolu. BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Coğrafiya cəmiyyətinin BDU filialının əsərləri. II cild. 2009. s. 476-483

0,6


Məhəmməd Abduyev

9.


Azərbaycanın dağ çaylarında orqanik maddələr axımının çoxillik dəyişməsi

Təbii-təsərrüfat sistemlərinin ekoloji təhlükəsizliyinin təminatının coğrafi problemləri. Azərbaycan Coğrafiya cəmiyyətinin əsərləri. XIV cild. Bakı-2009. s. 325-328

0,4


Məhəmməd Abduyev

10.


Исследование гидро-логических и гидро-химических особен-ностейЮго-восточной Ширванской равнины с целью проведения ландшафтного планирования

Azərbaycan Coğrafiya cəmiyyətinin əsərləri. XIV cild. Bakı-2009, s. 316-320

0,5

Məhəmməd Abduyev R.M.Məmmədov

11.


Охрана от загрязнения трансграничных водных ресурсов Азербайджана

Материалы V Международная конференция «Стратегия качества в промышленности и образовании». 6-13 июня 2009. Варна, Болгария. с. 9-12

0,3


Məhəmməd Abduyev

12.


Azərbaycanın dağ çaylarında illik ion axımı tərəddüdlərinin tədqiqi və qiymətləndirilməsi

AMEA-nın xəbərləri, yer elmləri, №2, 2009. s. 59-64

0,5


Məhəmməd Abduyev

13.


Azərbaycanın transsərhəd çaylarının hidrokimyəvi problemləri

Xəzər dənizi və ətraf regionların ekosistemləri: təhlükə və risklər. Azərbaycan Coğrafiya cəmiyyətinin əsərləri. XV cild. Bakı, 2010. s. 209-211

0,4

Məhəmməd Abduyev

14.


Загрязненность речных вод аридных территорий Азербайджана

Проблемы освоения пустынь. Ашхабад, 2008, №4, с. 9-11

0,4

Məhəmməd Abduyev

15

Azərbaycanın dağ çaylarının duz axımı

BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfransın materialları (Təbiət elmləri). Bakı – 2009, s.545-547

0,3

Məhəmməd Abduyev

16

Azərbaycanın dağ çaylarının biogen elementlər axımı

Torpaqşünaslar cəmiyyətinin əsərlər toplusu. XI cild, II hissə, Bakı. “Elm”, 2010. s.397-404

0,5

Məhəmməd Abduyev

17

ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ МИНЕРАЛИЗАЦИИ ВОДЫ РЕК АЗЕРБАЙДЖАНА ПОД ВЛИЯНИЕМ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


Материалы VI Международная конференция «Стратегия качества в промышленности и образовании». 4-11 июня 2010. Варна, Болгария. с. 29-31

0,3

Məhəmməd Abduyev

18

ЭКОЛОГО-ГИДРОХИМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ РЕЧНЫХ ВОД АЗЕРБАЙДЖАНА


Материалы VI Международная конференция «Стратегия качества в промышленности и образовании». 4-11 июня 2010. Варна, Болгария. с. 32-34

0,3

Məhəmməd Abduyev

19

О роли рек в засолении почв равнин Азербайджана

Материалы Республиканской научно-практической конференции, посвящен-ной «Году развития и благоустройства села» 23 декабря 2009 года. Ташкент-2009. с. 16-19

0,4

Məhəmməd Abduyev

20

Химический состав речных вод Азербайджана

Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. Москва-2010, №8, т.1, с.410-413

0,5

Məhəmməd Abduyev

21

Оценка экологического состояния речных бассейнов Азербайджана по антропогенной нагрузке

Материалы III Международной научно-практической конференции «Молодёжь и наука: Реальность и будущее» том V, естественные и прикладные науки. Невинномысск-2010, с. 145-147

0,3

Məhəmməd Abduyev

22

Исследование гидрохимических особенностей горных рек Азербайджана.


Материалы VII Международной научной конференции «Устойчивое развитие горных территорий в условиях глобальных изменений», Владикавказ,

(электронный ресурс), 20100,3

Məhəmməd Abduyev

23

Рекогносцировочная оценка состояния речных бассейнов Азербайджана по антропогенной нагрузке. . .

Гидрометеорология и экология, №2(57), Алматы-2010, с. 55-62

0,5

Məhəmməd Abduyev

24

Антропогенные изменения гидрохимического режима рек Азербайджана.


Материалы Республиканской научно-практической конференции «Эффективное использование водных ресурсов в сельском хозяйстве и актуальные проблемы улучшения мелиоративного состояния земель» 10 ноября 2010 года. Ташкент-2010. с.49-52

0,3

Məhəmməd Abduyev

25

Azərbaycanın dağ çaylarının əsas anionlar axımı

Akademik Şəfaət Mehdiyevin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Geologiyanın aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 21-22 dekabr, 2010, səh.151-154

0,3

Məhəmməd Abduyev

26

Quba-Xaçmaz kurort-rekrasiya regionu çaylarının hidrokimyası

“Turizm və rekreasiya: problemlər və perspektivlər” üçüncü Respublika elmi-praktiki konfransının materialları. Bakı, 2010, səh. 40-45

0,4

Məhəmməd Abduyev M.Ə.Teymurov

27

Связь гидрохимического режима с водным режимом рек Большого Кавказа (в пределах Азербайджанской Республики

Молодой учёный. ежемесячный научный журнал, №2(25), том I, Чита, 2011, с.76-80

0,5

Məhəmməd Abduyev

28

Методические вопросы расчёта среднемноголетнего ионного стока горных рек (на примере Азербайджана)

Метеорология и гидрология. №4. Москва-2011. с.96-103

0,8

Məhəmməd Abduyev

29

Современные изменения гидрохимического режима рек Азербайджана

Вестник КРАУНЦ, Науки о Земле,2011, № 1, выпуск 17, с.147-156


1,0


Məhəmməd Abduyev

30

Вынос сульфатов характерными реками Азербайджана

Материалы IV Международной научно-практической конференции «Молодёжь и наука: Реальность и будущее» том IV, естественные и прикладные науки. Невинномысск-2011, с. 391-393

0,3

Məhəmməd Abduyev

31


Многолетние изменения гидрохимического режима и ионного стока рек Азербайджана

Материалы IV школы – конференции с международном участием 26-28 августа 2011, Петрозаводски. с.55-59

0,5

Məhəmməd Abduyev


Yüklə 67,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə