Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi aciL İLAÇ dozlariYüklə 46,88 Kb.
tarix03.04.2017
ölçüsü46,88 Kb.

\\pc0962\paylaşim\saglik_bakanligi_logo-vektorel.jpg

T.C.


SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu

Ankara İli Kamu Hastaneleri Birliği 3. Bölge Genel Sekreterliği

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ACİL İLAÇ DOZLARI

ybu.png

Doküman No

ECZ.YD.007

Yayın Tarihi

13.04.2016

Rev. Tarihi


Rev. No

00


ADRENALİN:

Bronkospazm ve hipersensitivite reaksiyonları durumlarında dozaj:

Akut anafilaksi, ağır astım ve alerjik reaksiyonlarda büyükler için mutat başlangıç dozu 0.1-0.5 mg(0.4-2 ml) ADRENALİN olup, subkütan veya intramüsküler yolla verilir. Alerji nedeni deri altına veya kas içine yapılan bir ilaç ise absorbsiyonu geciktirmek ve azaltmak için ADRENALİN enjeksiyonu aynı yerlere yapılabilir. ADRENALİN'in başlangıç dozları küçük olmalıdır, gerekirse bunlar arttırılabilir. Ancak bir defada verilen doz 1 mg'ı geçmemelidir.

Anafilaktik şokta subkütan dozlar 10-15 dakikalık aralıklarla tekrarlanabilir. Ağır astım krizlerinde ise subkütan dozlar hastanın cevabına göre 20 dakika ile 4 saat aralıklarla tekrarlanabilir. Kronik obstrüktif akciğer hastalığında 0.3 mg (1.2 ml) adrenalin 20 dakika ara ile 3 kez verilir ve her 2 saatte bir bu şema tekrarlanabilir.

Ağır anafilaktik şokta ilacın dolaşıma girmesini sağlamak için intravenöz yol kullanılmalıdır. Bunun için 0.1-0.2 mg (0.4-0.8 ml) ADRENALİN 8-10 kısım enjeksiyonluk su ile dilüe edilir ve yavaş olarak intravenöz enjeksiyonla verilir. Gerekiyorsa bu her 5-15 dakikada bir tekrarlanabilir.

Kalp durması durumunda dozaj:

Büyüklerde kalp reanimasyonu için 0.5-1 mg (2-4 ml) ADRENALİN dilüe edilerek intravenöz veya intrakardiyak yolla enjekte edilir. Kalp masajını engellememek için intravenöz yol tercih edilir. 1-2 mg (4-8 ml) ADRENALİN 10 ml steril distile suya katılarak endotrakeal tüp aracılığıyla trakeaya instile edilir ya da ilk intravenöz enjeksiyondan sonra 0.3 mg (1.2 ml) ADRENALİN subkütan olarak yapılır veya intravenöz infüzyon şeklinde 1-4 g/dk hızıyla verilir.

ATROPİN:

Mutad erişkin dozu: IM, IV ya da SC yolla 0.4-0.6 mg (0.3 -1.2 mg) arasındadır..

Mutad çocuk dozu: IM, IV ya da SC yolla 0.01 mg/kg ya da 0.3 mg/m2 dir. (0.4 mg'ı aşmamalıdır). Gerektiğinde bu dozlar4-6 saatte bir tekrarlanır.

Premedikasyon amacıyla yetişkinler ile 20 kg'ın üzerindeki çocuklarda mutad doz 0.4 mg'dır. IM ya da SC uygulanır. Aynı amaçla 3 kg ağırlığındaki çocuklarda 0.1 mg, 7-9 kgarasında 0.2 mg, 12-16 kg arasında ise 0.3 mg olarak uygulanır. Organo fosfatlarla olan zehirlenmelerde; Yetişkinlerde başlangıç dozu, tercihen IV olarak 1-2 mg'dırTakiben IM veya IV olarak 2 mg'lık dozlar her 50-60 dakika içerisinde muskarinik etkiler kaybolana kadar tatbik edilir. Daha şiddetli vakalarda başlangıç dozu olarak IV yolla 2-6 mg uygulanabilir. İlk24 saat içerisinde 50 mg'a varan dozlara ihtiyaç olabilir. Çocuklarda IM veya IV olarak 0.05 mg/kg'lık dozlar her 10-30 dakikada bir muskarinik etkiler kaybolana kadar uygulanır.BELOC AMPUL:

Supraventriküler taşiaritmi:

İlk başta, 5 mg'a (= 5 ml) kadar metoprolol dakikada 1-2 mg hızında intravenöz yoldan uygulanır. Buuygulama, tatmin edici bir yanıt alınana kadar 5'er dakikalık aralıklarla tekrarlanabilir. Toplam 10-15 mg'lık bir doz genellikle yeterli olmaktadır (10-15 ml). Önerilen maksimum intravenöz doz 20mg'dır (=20 ml).

Şüphelenilen ya da tanısı konmuş miyokard enfaktüsünde ağrı, taşiaritmi ve miyokard iskemisinin profilaksi ve tedavisinde:

Akut: İntravenöz yoldan 5 mg (= 5 ml) uygulanır.. Doz, her 2 dakikada bir tekrarlanabilir, maksimumdoz 15 mg'dır (=15 ml). Son enjeksiyondan 15 dakika sonra oral yoldan 6 saatte bir 50 mg metoprololtartrat tableti verilir ve 48 saat boyunca devam edilir. Tedaviye Beloc Tablet veya Beloc Zok Kontrollü Salımlı Tablet ile oral yoldan devam edilmelidir.

DİGOKSİN AMPUL:

Yetişkinlerde

Uygulama sıklığı ve süresi

Hızlı dijitalizasyon (24-36 saat) acil durumda

İntravenöz olarak

0.5-1.0 mg (2-4 ml) yavaş i.v. enjeksiyonu takiben 4-6 saatlik aralarla 0.25-0.5 mg'lık (1-2 ml) dozlar.

Total ortalama doz:

1.0-1.5 mg (4-6 ml) i.v.AMİNOCARDOL AMPUL:

Akut vakalarda 1 ampul i.v. olarak yavaş şekilde (5 dakika) enjekte edilir; tercihen ilaç %5'lik 10-20 ml dekstroz veya %5'lik 100-200 ml glukoz veya serum fizyolojik ile sulandırılıp enjekte edilir.. Kronik obstrüktif akciğer hastalıklarında yükleme dozu yetişkinler ve çocuklar için 6 mg/kg'dır. İdame tedavisi olarak infüzyonlar tekrar edilir (veya devam edilir), 8-12 saatte bir, 4 mg/kg veya 8 mg/kg dozunda uygulanır.

Doz ayarlaması klinik iyileşme ve toksik etki kontrolu esas alınarak yapılmalıdır.

Uzun süreli tedavilerde ve profilakside tablet formu kullanılır.ARİTMAL AMPUL:

Ortalama dakikada 25-50 mg olacak şekilde, 50-100 mg i.v. yükleme dozu verilir. Alternatif olarak 1-1.5 mg/kg olarak da verilebilir. Yükleme dozu ile istenen cevap alınmaz ise ilk uygulamanın bitmesinden 5 dakika sonra, ikinci bir injeksiyon yapılabilir. 1 saat içinde 200-300 mg'dan fazla uygulanmamalıdır. Yaşlı hastalarda veya konjestif kalp yetersizliği veya kardiyojenik şokta daha düşük bolus dozları gerekebilir. İnfüzyon şeklinde uygulamak için serum fizyolojik veya %5 glukoz çözeltisi içine %0.2 veya %0.4'lükbir çözelti elde edilecek şekilde ARİTMAL eklenir.. Erişkinler için 20-50 mikrogram/kg/dakika (ortalama 70 kg bir erişkin için 1-4 mg/dakika) uygulanır. Bu infüzyon 24 saat stabilitesini korur. İnfüzyon tedavisini 24 saatten uzun sürdürmek genelde gereksizdir. İdame tedavisi şartsa oral bir antiaritmik ajan bunun için uygun olacaktır. Konjestif kalp yetersizliği veya karaciğer hastalığı bulunan hastalarda daha yavaş infüzyon verilmelidir; böbrek yetersizliği olan hastalarda herhangi bir doz değişikliği gerekmemektedir. Sürekli infüzyon sırasında aritmi görülürse, ilacın plazma konsantrasyonunu hızla arttırmak için küçük bir bolusdozu uygulanabilir; aynı zamanda infüzyon hızı da yükseltilir. Hastanın kardiyak ritmi stabilleştiğinde veya herhangi bir toksisite belirtisi görüldüğünde infüzyon sona erdirilmelidir. Lidokain ile tedavi sırasında sürekli EKG monitorizasyonu önerilir; ancak bu mümkün değil ise ve birventriküler aritmiden şüpheleniliyorsa, bradikardi olmadığı hallerde, i.m. tek doz uygulanabilir. İntramusküler uygulama için deltoid kası tercih edilmelidir.. Lidokainin i.m. dozu 70 kg'lık bir yetişkin için 300 mg veya yaklaşık 4.3 mg/kg'dır. İntramusküler enjeksiyon için %10'luk solüsyon kullanılmalıdır. Eğer gerekliyse ilk enjeksiyondan 60-90 dakika sonra ikinci bir doz uygulanabilir. İdame tedavisi gerekli olduğu takdirde lidokainin i.v. infüzyonu veya oral uygulaması tercih edilir. İnfüzyon halinde kullanıldığında, ekstrasistoller ve taşikardi geçtikten sonra 24 saat daha tedaviyedevam edilmelidir. Aşırı doz halinde PQ aralığı uzar ve QRS kompleksi genişler. Bu durumda doz azaltılmaldır.LASİX AMPUL:

İntravenöz furosemid yavaş enjeksiyon veya infüzyon yoluyla uygulanmalıdır; 4 mg/dakika hızı aşılmamalıdır. Şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda (serum kreatinin > 5 mg/dl), 2.5 mg/dakika infüzyon hızının aşılmaması önerilmektedir. Erişkinlerde, hem intravenöz hem oral uygulama için önerilen maksimum günlük furosemid dozu 1500 mg'dır.CORDARONE AMPUL:

Yükleme tedavisi

Ortalama doz, 250 ml %5 dekstroz çözeltisi içinde 5 mg/kg'dır. Bu doz, tercihen "electric syringe" (infüzyon pompası) kullanılarak, 20 dakika-2 saatlik bir zaman dilimi içinde uygulanır ve 24 saatte 2 veya 3 kez tekrarlanır. İdame tedavisi

Birkaç gün süreyle, 250 ml %5 dekstroz çözeltisi içinde 10-20 mg/kg/gün (ortalama 24saatte 600-800 mg, 24 saate en çok 1200 mg) olarak uygulanır.AVİL AMPUL:

Hastanın durumuna göre günde 1-2 defa 1/2-1 ampul yavaş yavaş (dakikada 1 ml) damar içine veya adaleiçine verilir.DİLTİZEM AMPUL:

Supraventriküler taşiaritmilerin tedavisinde önerilen doz, 0.25-0.30 mg/kg'dır.. Bu doz 1-2 dakikalık bir süre içinde doğrudan venöz sisteme uygulanır.

Koroner arter spazmına bağlı akut miyokard iskemilerinde 0.15 mg/kg'lık doz 1-2 dakika içinde intravenöz yoldan uygulanabilir.

Anjiyoplastik müdahalelerde 0.05-0.20 mg/kg (toplam doz) İ.V. infüzyon şeklinde uygulanabilir.

Supraventriküler taşiaritmilerin tedavisinde ilk doz uygulandıktan sonra normal sinüs ritmine dönüşüm görülmezse aynı miktar doz yarım saat sonra tekrarlanabilir.

DOBCARD AMPUL:

Normal doz 2,5-10 mikrogram/kg/dakika'dır. Bazen, 0,5 mikrogram/kg/dakika kadar düşük dozlar cevap meydana getirebilir. Nadiren, 40 mikrogram/kg/dakika'ya kadar bir doz gerekebilir. Uygulama hızı ve tedavi süresi kalp atış hızı, kan basıncı, idrar çıkışı ve eğer mümkünse kardiyak çıkışın ölçümü ile belirlenen hasta yanıtına göre ayarlanmalıdır. Dobcard 10 mikrogram/kg/dakika'dan daha düşük hızlarda uygulandığı zaman, doz ilişkili yan etkiler sık değildir. 40 mikrogram/kg/dakika kadar yüksek hızlarda bile bazen önemli yan etkiler olmaksızın kullanılmıştır. Uygulanan son hacim hastanın sıvı gereksinimleri ile belirlenmelidir. Kısıtlı sıvı alımı olan hastalarda 5.000 mikrogram/ml'a kadar yüksek dozlar kullanılmıştır. Dobcard'ın yüksek konsantrasyonları, tam dozajdan emin olmak için infüzyon pompasıyla verilmelidir.DOPAMİN:

Kalp gücü ve böbrek perfüzyonunun en küçük artışına cevap verme olasılığı olan hastalarda, dopamin hidroklorür solüsyonunun başlangıç dozu 2.5 mikrogram (mcg)/kg/dakikadır. Daha ciddi durumlarda, uygulamaya 5 mikrogram/kg/dakika oranında başlanabilir ve ihtiyaç duyuldukça, 5-10 mikrogram/kg/dakikalık aşamalı artışlarla 20-50 mikrogram/kg/dakikaya kadar doz arttırılabilir. Eğer 50 mikrogram/kg/dakikadan daha fazla doza gereksinim olursa, idrar çıkışının sıklıkla kontrol edilmesi önerilmektedir. Bu dozlara cevap vermeyen hastalarda yeterli kan basıncı, idrar akışı ve perfüzyon sağlanması için dopamin dozunda ilave artışlar yapılabilir.CALCİUM AMPUL:

Antihipokalsemik ve elektrolit yenileyici olarak

970 mg (94.7 mg kalsiyum iyonu) dakikada 5 ml'yi geçmeyen bir hızda (47.5 mg kalsiyum iyonu) intravenöz olarak yavaşça uygulanır. Bu doz, tetani kontrol altına alınıncaya kadar gerekirse yinelenir. Antihiperkalemik olarak

1 ila 2 gram (94.7 ila 189 mg kalsiyum iyonu) dakikada 5 ml yi geçmeyen birhızda (47.5 mg kalsiyum iyonu) intravenöz olarak yavaşça uygulanır.. Uygulama sırasında ECG nin değişimi sürekli izlenerek ayarlanır ve miktarı saptanır.

Antihipermagnesemik olarak

1 ila 2 gram (94.7 ila 189 mg kalsiyum iyonu) dakikada 5 ml yi geçmeyen bir hızda (47.5 mg kalsiyumiyonu) intravenöz olarak yavaşça uygulanır.

Yetişkin dozu limiti günde 15 gram (1.42 gram kalsiyum iyonu)'dır.

PREDNOL AMPUL:

Büyükler için günlük genel doz vakanın şiddetine göre 20-40 mg arasında değişir. Elde edilen sonuca göre bu doz günde 2-3 defa tekrarlanabilir.DEKORT AMPUL:

Genellikle 4-20 mg'lık dozlarda verilirse de günde 80 mg hiçbir zaman aşılmamalıdır.

Akut allerjik hastalıklarda aşağıdaki tatbik şekli tavsiye edilir.

Birinci gün: 1-2 ml DEKORT 8 mg/2 ml İ.M./İ.V. enjektabl solüsyon içeren ampul (intramüsküler olarak)

 İkinci gün: Günde 2 defa 2 DEKORT Tablet 0.75 mg

 Üçüncü gün: Günde 2 defa 2 DEKORT Tablet 0.75 mg

 Dördüncü gün: Günde 2 defa 1 DEKORT Tablet 0.75 mg

 Beşinci gün: Günde 1 defa 1 DEKORT Tablet 0.75 mg

 Altıncı gün: Günde 1 defa 1 DEKORT Tablet 0.75mg

 Yedinci gün: Tedavi kesilir.

 Sekizinci gün: Hekim ziyaret edilir.

Yaşamı tehdit eden akut durumlarda (örn. anaflaksi, şiddetli akut astım), büyük ölçüde daha yüksek dozlara ihtiyaç duyulabilir. Serebral ödem (yetişkinler): tatmin edici bir sonuç alınana kadar ilk doz 8-16 mg iv'nin ardından 6 saatte bir 5 mg iv veya im. Beyin ameliyatında, operasyonun üstünden birkaç gün geçene kadar bu dozlar gereklim olabilir. Sonrasında, dozların kademeli olarak azaltılarak sonlandırılması gerekir. Beyin tümörleriyle ilişkili intrakraniyal basıncın artışı, sürekli tedavi ile etkisiz hale getirilebilir.SODYUM BİKARBONAT AMPUL:

Yetişkinlerde; günlük doz, bir defada 0,3-2 g olarak günde bir kez tatbik edilir. Doktor tavsiyesinegöre hastanın yaşı ve genel durumu göz önüne alınarak kullanılmalıdır. İki yaş ve üzeri çocuklarda %4,2'lik solüsyonu 8 mEq/kg/gün olarak uygulanmalıdır.KOPARİN FLAKON:

Derin ventrombozu, pulmoner emboli ve arteryel tromboembolik olayların profilaksisi

Operasyondan 2 saat önce: 5000 ünite subkutan

Operasyonu takiben: Her 8-12 saatte bir 5000 ünite subkutan olarak 7-10 gün veya hasta en azından ayakta tedavi edilinceye kadar.

Laboratuar izleme, düşük doz heparin profilaksisi sırasında gerekli değildir.

Eğer izleme istenirse, Aktive edilmiş Kısmi Tromboplastin Zamanı (aPTT) anlamlı derecede uzamadığından, anti-Xa tayinleri kullanılmalıdır.

Laboratuar testleri günlük olarak yapılmalıdır. İdeali her gün aynı saate ve ilk numune tedavi başlangıcından 6 saat sonra, daha sonra her doz değişimini takiben4-6 saat içerisinde alınmalıdır. Heparinin tüm - doz tedavisi esnasında, günlük laboratuar izlemede, aktive edilmiş kısmi trombop lastin zamanının (aPTT değeri) normal aralığın orta noktasının 1.5-2. 5 katına veya kontrol değerine ayarlanması mutlaka gereklidir.

Derin ven trombozu, pulmoner emboli, stabil olmayan angina pektoris ve akut periferik arter oklüzyonun tedavisi

Yükleme dozu: 5 000 ünite intravenöz (şiddetli pulmoner embolide 10 000 ünite gerekebilir)..

İdame dozu: 1 000-2 000 ünite/saat intravenöz infüzyonla veya 12 saatte 10, 00-20 000 ünite subkutan veya 4saatte 5 000-10 000 intravenöz enjeksiyonla.

Miyokardiyal infarktüsü takiben mural trombozun profilaksisi

En az 10 gün, 12 saatte bir 12500 ünite subkutan.EFEDRİN AMPUL:

Efedrin, parenteral olarak ciddi, akut bronşiyal spazmların azaltılması için uygulandığında en düşük etkin doz genelde 12,5 – 25 mg'dır. İlave dozlara hastanın cevabına göre karar verilmelidir. Yetişkinler için subkütan veya i.m. doz genelde 25-50 mg'dır. (sınırlar : 10-50 mg).  Eğer  gerekirse  ikinci  bir  i.m.  doz olarak 50 mg veya i.v. doz olarak 25 mg verilebilir.  Doğrudan i.v. injeksiyonlarda 10-25 mg'lık doz çok yavaş olarak uygulanır. Gerekli cevabı alabilmek için 5-10 dakika içerisinde ilave i.v. dozlar da uygulanabilir. Yetişkinler için günlük parenteral doz 150 mg'ı geçmemelidir.EPİTOİN AMPUL:

Doz yetişkinlerde intravenöz olarak dakikada 50 mg'ı aşmamalıdır.

Status Epileptikus

Sürekli nöbet görülen hastalarda ve seri epilepsinin başlangıçtaki kontrolünde diazepam kullanımından sonra yetişkinlerde hızı dakikada 50 mg'ı geçmemek üzere (bu 70 kg'lık bir hastada yaklaşık 20 dakika sürecektir) 10-15 mg/kg'lık bir yükleme dozu intravenöz yolla yavaş verilir. Yükleme dozunu her 6-8 saatte bir, oral ya da intravenöz yolla verilen 100 mg'lık idame dozu izlemelidir.

Kardiyak aritmi

Vücut ağırlığına göre kg başına 3.5-5 mg, gerekirse bir kez tekrarlanır. Çözelti yavaşça, intravenöz olarak ve dakikada 1 ml'i (50 mg) geçmemesi gereken düzenli bir hızda enjekte edilmelidir.PERLİNGANİT AMPUL:

Perlinganit® Ampulün dozu 0.75 ile 8 mg. GTN/saat arasında değişmektedir; nadiren 10 mg. GTN/saat' ekadar çıkarılır.

Şiddetli angina pektoris sendromlu hastalar 2-8 mg GTN/saat (33-133 µg/dk.) dozuyla tedavi edilmelidirler. Akut sol ventrikül yetmezliğine sahip (pulmoner ödem) ve akut miyokard enfarktüslü hastalar için; öncelikle 1 mg GTN yavaş intravenöz enjeksiyonla 3 dakika uygulanır, ardından 1-2 gün süreyle 2-8 mg GTN/saat sürekli infüzyon yapılır.

Hipertansiyon krizine sahip hastalar için: Sürekli olarak kan basıncı ve kalp atışı izlenerek 2-8 mgGTN/saat infüzyon gerçekleştirilir.

Kontrollü hipotansiyon için: Kan basıncının ve ECG' nin sıkı şekilde izlenmesiyle, kullanılan anestetik işlemlere ve kan basıncındaki istenen kan basıncı düşmesinebağlı olarak 2-10 µg/kg. vücut ağırlık/dakika. bağlı olarak 2-10 µg/kg. vücut ağırlık/dakika.

JETOCAİN AMPUL:

Yetişkinlerde (Lidokain HCl)

Terminal anestezilerde: 1 ml ampul çözeltisi (20 mg) (20 mg)

 Rejyonel anestezilerde: 1.5 ila 2 ml ampul çözeltisi (30-40 mg)

 Cerrahi müdahalelerde: 3 ila 5 ml ampul çözeltisi (60-100 mg)

 Çocuklarda (6-12 yaş): Yetişkin dozunun yarısı

Total Maksimum Doz

Vücut ağırlığı üzerinden 3 mg/kg etken madde (lidokain hidroklorür)KONAKİON AMPUL:

Şiddetli veya hayatı tehdit edici hemoraji, örn. antikoagülan tedavi sırasında

Kumarin antikoagülan kesilmeli ve KONAKION MM i.v. enjeksiyonu yavaşça (en az 30 saniye içerisinde), 5-10 mg'lık dozda, taze dondurulmuş plazma (FFP) veya protrombin kompleks konsantresi (PCC) ile birlikte verilmelidir. K1 vitamin dozu gerekli oldukça tekrarlanabilir.

PROPOFOL AMPUL:

Erişkinlerde Yoğun Bakım Sedasyonu

Yoğun bakımda solunum cihazına bağlı hastalarda sedasyon sağlanması amacıyla kullanıldığında, sürekli infüzyon ile verilmesi önerilir.

Doz, gerekli sedasyon derinliğine göre ayarlanmalıdır. Yeterli sedasyon için çoğunlukla 0,3-4,0 mg.propofol/kg v.a./saat uygulama hızı yeterli olmaktadır. 4.0 mg.propofol/kg v.a./saat'ten daha hızlı infüzyon önerilmemektedir. PROPOFOL %1 FRESENIUS'un yoğun bakım ünitelerinde sedasyon amacı ile uygulanması sırasında TCI sisteminin kullanılması önerilmez.

16 yaş ve altındaki yoğun bakım hastalarına PROPOFOL %1 FRESENIUS uygulanmamalıdır.

TRANSAMİNE AMPUL:

Erişkinler

İntravenöz infüzyon yolu ile verildiğinde uygun bir sulandırıcı ile sulandırıldıktan sonra 25-50 mg/kg/gün dozunda uygulanabilir. Tedavi süresi genelde 3-5 gündür. Yalnızca herediter anjiyonörotik ödemde uzun süreli tedavi gerekmektedir.. Tedavi süresinin 3 günü aştığı durumlarda oral uygulamaya geçilmesi önerilir.

Hiperfibrinolize bağlı epistaksis

Traneksamik asit ampul içeriği emdirilmiş burun tamponu ile lokal tedavi uygulanır. Durdurulamayan veya rezidüel kanamalarda günde 3 kez 500-1000 mg kullanılır.,

Gastrointestinal kanamalar

Bir hafta süreyle oral veya parenteral yoldan günde 3 kez 1000 mg uygulanır.

Servikal konizasyon ameliyatı

Operasyon sonrasındaki ilk 1-2 hafta süresince günde 3 kez 500-1000 mg önerilir.

Herediter anjiyonörotik ödem

Aralıklı olarak atak belirtileri ilk ortaya çıktığında veya tedavi amacıyla sürekli olarak günde 3 kez 1000 mg dozda uygulanır.

Fibrinolitik sistem hakimiyeti olan dissemine intravasküler koagülasyonda tek doz 10 mL (1 gram) uygulanması kanamayı kontrol altına alır.

Trombolitik tedavinin nötralizasyonu amacı ile 10 mg/kg yavaş intravenöz enjeksiyon ile uygulanır.

MAGNEZYUM SÜLFAT AMPUL:

HipomagnezemiAğır magnezyum eksikliği

Vücut ağırlığının her kg'ı için 250 mg magnezyum sülfat (2 mEq= l mmol magnezyum) 4 saatte bir i.m. olarak yapılır.

İ.v. infüzyon olarak 5 g magnezyum sülfat (40 mEq= 20 mmol magnezyum) 1 litre %5 dekstroz veya %0.9 sodyum klorür ile dilüe edilerek 3 saatlik bir i.v.. infüzyonla verilir.

Hafif magnezyum eksikliği

1 g magnezyum sülfat (8 mEq= 4 mmol magnezyum) 6 saat ara ile 4 doz halinde (total 32.5 mEq) 24 saatte i.m. olarak yapılır.

Gebelik toksemisinde konvülsiyonların tedavisi

i.v. infüzyon 4-5 g magnezyum sülfat (32-40 mEq (=16-20 mmol) magnezyum) 250 ml %5 dekstroz veya %0. 9 sodyum klorür çözeltisi ile dilüe edilir ve 30 dakikada i.v. infüzyon şeklinde verilir.

Aynı anda i.m. olarak 10 g'a kadar (her iki gluteusa ayrı ayrı 5 g) magnezyum sülfat enjekte edilir veya %20'lik çözeltiden 20 ml (4 g magnezyum sülfat) 3-4 dakikada i.v. olarak enjekte edilir. aha sonra ihtiyaca göre her 4 saatte bir 4-5 g i.m.. olarak enjekte edilir veya ilk i.v. enjeksiyondan sonra saatte 1-2 g i.v. infüzyonla verilir.

Erken doğum

Başlangıç dozu

İ.v. 4-6 g magnezyum sülfat (32-48 mEq=16-24 mmol magnezyum) 20-30 dakikada i.v. infüzyonla verilir.

İdame dozu

İ.v. infüzyonda saatte 1-3 g magnezyum sülfat (8-24 mEq= 4-12 mmol magnezyum) uterus kontYetişkinler için doz sınırlarıGünde 40 g magnezyum sülfata (320 mEq=160 mmol magnezyum) kadar verilebilir.

HAZIRLAYAN


KONTROL EDEN


ONAYLAYANBAŞECZACI


KALİTE DİREKTÖRÜ

HASTANE YÖNETİCİSİ/Yüklə 46,88 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə