Ankara üNİversitesi tip faküLtesi İBNİ Sİna araştirma ve uygulama hastanesi TÜRKİye hastane afet plani ankara – 2015Yüklə 3,61 Mb.
səhifə20/35
tarix28.04.2017
ölçüsü3,61 Mb.
#15859
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   35

n) Hastaneler Komitesi, teşhis ve tedavi amaçlı kullanılan radyoaktif maddelerin uygun koşullarda uygulanması, korunması ve depolanmasının sağlanması, izolasyon gerektiren ve radyoaktif tedavi uygulanan hastaların taburcu edilme işlemleri sırasında hasta vücudundaki radyasyon dozunun TAEK’in belirlediği limitlerde yapılmasını, taburcu edilen ya da ayaktan tedavi amaçlı radyoaktif madde verilen hastaların, diğer kişilerle temas ve radyasyondan korunma konusunda yazılı olarak bilgilendirilip bilgilendirilmediğini denetler.

o) Komiteler, kalibrasyon, araştırma ve eğitim amaçlı kullanılan radyoizotop kaynaklarının ve radyasyon üreten ve yayan diğer cihazlarla çalışan kişilerin radyasyon sağlığını ve güvenliğini riske etmeyecek şekilde bilgilendirilme eğitimlerini aldıktan sonra gözetimli ve denetimli alanlara giriş/çıkışına izin verilip verilmediğini denetler.

p) Komiteler, Tesis Sorumlusu / Hastane Yönetimi işbirliği ile, gözetimli ve denetimli alanlarda çalışanlardan kimlerin günlük kaç saat süreyle bilfiil iyonlaştırıcı radyasyonla çalıştıklarının tespitini yapar.

r) Komiteler, radyasyon güvenliği ile ilgili olarak, birer ‘Radyasyon Güvenliği el kitabı hazırlarlar. Bu kitapçıklar Tesis Sorumlusu / Başhekimlik bilgisi dahilinde Radyasyon Güvenliği Kurulu’nun onayına sunulur. Bu kitapta/kılavuzda, istenilen değişiklik ve güncellemeler yine komiteler tarafından yapılır. Tesis Sorumlusu / Başhekimlik, ilgili bölümlere dağıtılmasından ve uygulanmasından sorumludur.

s) Komiteler, herhangi bir radyasyon kazasına karşı tehlike durum planlarının hazırlanması ve Başhekimliğin/Tesis Sorumlusunun bilgisine sunulmasını denetler.

Ölçüm ve Denetim

MADDE 16- Komiteler Hastanelerde/Tesislerde denetimli ve gözetimli alanlarda çalışma grupları aracılığı ile aşağıdaki ölçüm ve denetimlerin yapılmasını sağlar ve sonuçları değerlendirir:

a) Hizmet, eğitim, araştırma ve bilimsel çalışma amacıyla kullanılacak olan radyoaktif maddelerin kullanım yeri ve şeklinin radyasyon güvenliği standartlarına uygunluğunun denetlenmesi,

b) Daha önce ve halen zehirli kimyasal, biyolojik maddeler veya diğer tehlikeli koşullarda çalışan kişilerin radyasyon almalarına neden olabilecek görevlerde çalıştırılmalarının önlenmesi,

c) Radyasyonlu alanlarda yapılan işin niteliğine uygun giysi ve donanım (kurşun önlük, kurşun gözlük ve eldiven, gonad koruyucu, kurşun paravan, tiroit koruyucu vb.) kullanımının sağlanması ve bu malzemelerin standartlara uygun olup olmadığının denetlenmesi,

d) Hastanelerde/Tesislerde işe alınacak radyasyon görevlilerinin, sağlık durumlarının radyasyonla çalışmaya uygun olduğunu gösteren sağlık raporu alarak göreve başlamalarının ve çalıştıkları bölüm ve birimlerde yılda en az bir kez tıbbi muayenelerinin (hematolojik, dermatolojik, radyolojik, göz) yaptırılmasının sağlanması, izlenmesi, kayıtlarının tutulması, sağlık muayene sonuçlarının yılda bir kez Komiteye sunularak değerlendirilmesi,

e) İyonlaştırıcı radyasyon kaynaklarını bulundurup kullanan bölümlerde çalışanların radyasyon ölçümleri için uygun gereçleri, radyasyon monitörleri, sayaçları ve kişisel dozimetre (TLD/OSL, elektronik dozimetre, kalem, yüzük, bilezik veya film dozimetre v.b. ) kullanmalarının sağlanması ve denetlenmesi,

f) Radyasyonlu alanlarda çalışan personelin denetimli alanlarda çalışırken kullanmak zorunda oldukları kişisel dozimetrelerin (hangisi uygunsa) kontrolünün Komite tarafından yapılarak kayıtlarının ÜDKS içinde tutulması ve bu sonuçların Kurulda değerlendirilmek üzere raporlanması, anormal durumlar hakkında daha fazla bilgi ve inceleme yapılmasının sağlanması,

g) Öngörülen sınırların üzerinde radyasyon dozu alan personel için durum değerlendirilmesinin yapılması ve ilgili bölüme önerilerde bulunulmasıdır.

Bakım-Onarım ve Kalite KontrolMADDE 17- a) Komiteler, Hastanelerde/Tesislerde kullanılan radyasyon kaynaklarının bakım, onarım, montaj, demontaj, kaynak değişim işlemlerinin Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan lisans izni almış kişi veya kuruluşlar tarafından yapılmasının sağlanması ve denetlenmesi görevini yapar.

b) Komiteler, Hastanelerde / Tesislerde radyasyonla çalışılan birimlerde kullanılan radyasyon aygıtlarında kalite teminin sağlanması için, kalite temin ve kontrol programlarının oluşturulmasının sağlanmasına destek verir.

c) Komiteler, Hastanelerde / Tesislerde radyasyon aygıtlarında kalite temin ve kontrol programlarının uygulanması sürecinde, koruyucu periyodik bakım ve onarım işlemleri sonrası gerekli denetimleri yapar.

Depolama ve Kayıt

MADDE 18- Komiteler;

a) Radyasyon kaynaklarının sızıntı ve depolama yönünden düzenli olarak izlenmesi,

b) Radyoaktif atıkların toplanma, depolanma ve tasfiye işlemlerinin güvenli bir şekilde yapılmasının sağlanması,

c) Radyoaktif atıklara ilişkin kayıtların tutulmasının sağlanması,

d) Radyasyon kaynaklarının kullanılmasına ilişkin olarak alınan lisans belgelerinin tarih, sayı, kulanım amaçlarının belirtilmesi, lisans belgesi üzerinde bulunan radyasyon kaynaklarının cinsi ve radyoaktivite değerlerine ilişkin kayıtların tutulması,

e) Tüm bilgilerin ve belgelerin Kurul sekretaryasına bildirilmesinin sağlanmasından sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İşlevler ve Uygulamalar

İzlem

MADDE 19- Radyasyonlu alanlarda çalışan personelin çalıştığı sırada kullanmak zorunda oldukları kişisel dozimetrelere (TLD/OSL, elektronik, yüzük, bilezik, film ve / veya kalem dozimetrelerden -hangisi gerekliyse- ilgili bölüm tarafından tutulan kayıtlar Komite tarafından kontrol edilerek ÜDKS’de kaydı tutulur. Anormal sonuçlar Kurul tarafından değerlendirilir. Hastane/Tesis çalışanlarına dozimetre hizmeti sağlayan Kuruluşlardan doz kayıt bilgileri periyodik olarak elde edilir. Öngörülen sınırın üzerinde doz alan personel için durum değerlendirilmesi yapılır ve ilgili bölüme/birime tavsiyelerde bulunulur.

Lisans

MADDE 20- Komiteler, bölümlerin iyonlaştırıcı radyasyon yayan aygıtları için Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan almaları gereken lisans ve lisans vizesi işlemlerinin geçerlilik sürelerini denetler.

Atık SistemleriMADDE 21- Komiteler, nükleer tıpta teşhis ve tedavi amacıyla kullanılan radyoaktif madde atıklarının radyoaktivite miktarı; halka, çalışanlara, çevreye zarar vermeyecek düzeye ininceye kadar atık bekletme ünitelerinde tutulması, ilgili yönetmeliğe uygun olarak radyoaktivite miktarı TAEK tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde çöp alanlarına atılmasının sağlanmasını denetler. Diğer tesislerde, benzer şekilde Komite TAEK’in belirlediği kurallara uygun olarak, kullanım ömrünü tamamlamış radyoizotop kaynakları veya radyoaktif maddelerle ilgili hangi süreçlerin uygulandığını denetler.

Hasta Uygulamaları

MADDE 22- Hastaneler Komitesi, bölümlerin radyasyon uygulamaları ile ilgili hastaların bilgilendirilmesine yönelik kılavuzlar hazırlamasını sağlar ve denetler.

Araştırma ve Eğitim Uygulamaları

MADDE 23- Tesisler Komitesi, Tesislerde radyasyon uygulamaları ile ilgili araştırıcıların, öğrencilerin ve diğer çalışanlarının bilgilendirilmesine yönelik kılavuzlar hazırlamasını sağlar ve denetler.

Eğitim

MADDE 24- Komiteler, Temel radyasyon fiziği, radyasyonun biyolojik etkileri, nükleer tıp, radyoloji ve radyoterapi uygulamalarında radyasyon kaynakları ve cihazlar ve radyasyondan korunma fiziği ve temel zırhlama kuralları gibi konular hakkında eğitim vermek ve bu alandaki gelişmeleri izlemelerini sağlamak amacıyla en az üç kişilik bir ‘Eğitim Komisyonu’ kurar. Komiteler, doğrudan radyasyonla çalışanlar ve yardımcı personele farklı düzeylerde olmak üzere, içeriği Eğitim Komisyonu tarafından belirlenecek eğitimler verilmesini sağlar. Bu eğitimler yılda en az bir kez yapılır, gereksinim duyulması durumunda ikinci bir eğitim programı şeklinde açılabilir. İçeriği, kapsamı ve zamanı, eğitim alacak grubun gereksinim ve beklentileri doğrultusunda düzenlenir. Bu alanda üniversitenin ilgili diğer birimleri ile işbirliği yapılarak destek sağlanabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yürütme ve Yürürlük

Yürürlük

MADDE 25- Bu yönerge, Ankara Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26- Bu yönerge hükümlerini, Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.
17.10.2.3. DEKONTAMİNASYON
Dekontaminasyon, KBRN ajanlarına maruz kalan hasta, bina, alan ve araçlara, kontaminasyonun giderilmesi amacı ile yapılan fiziksel ve kimyasal temizleme işlemidir. Amaç; kimyasal olarak yıkımı sağlamak ve fiziksel engelleme ile zararları sınırlamaktır. Dekontaminasyon için mevcut durum ve var olan imkânlara göre farklı yöntemler kullanılabilir. Bunlar; yıkama, durulama, kurutma, absorban materyalle emdirme ve ısı ile uzaklaştırmadır.
İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin dekontaminasyon ünitesi, Acil Servis Ambulans Girişi’nde yer alır. Ünitenin iki kapısı bulunmaktadır. Giriş kapısı, kontamine olmuş hastaların, temiz hastalar ile karşılaşmaksızın üniteye girmesine olanak sağlamakta; çıkış kapısından doğrudan Acil Servis’in içine geçilebilmektedir.
Dekontaminasyon ünitesine giren hastalar kıyafetlerini çıkaracak, uygun şekilde dekontamine edildikten sonra yürüyebilen hastalar yan tarafta bulunan odaya alınacaklardır. Burada kendilerine temiz hasta önlüğü giydirilecektir. Sedyedeki hastaların ise üzerleri örtülecektir. Tüm hastalar triajları yapılarak bakımları için uygun alanlara yönlendirileceklerdir. Tüm bu işlemler esnasında hastaların mahremiyetinin korunması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasına özen gösterilecektir.
Hastaların kirli kıyafetleri ve havlular dekontaminasyon timi görevlileri tarafından kırmızı renkli tıbbi atık poşetine konulacak ve uygun şekilde ortamdan uzaklaştırılacaktır.
17.10.2.4.MALZEME LİSTESİ
KBRN C Tipi Koruyucu Kıyafet – Mevcut.

Yüz Maskesi ( N 95 ) – Mevcut.

Yüz Maskesi ( N 97 ) – Mevcut.

Hasta Önlüğü – Mevcut.

Eldiven – Mevcut.

Çizme – Mevcut.


17.10.3. İŞ AKIŞI
Hastane içerisinde kimyasal, biyolojik ve radyoaktif maddelerle çalışan personelin fiziki olarak zarar görmesini önlemek için alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesini ve KBRN ajanlarına maruz kalarak hastaneye başvuran hastaların en sistemli ve hızlı şekilde dekontamine edilerek tedavilerine başlanması için yapılacak düzenlemeleri belirlemek amacıyla Turuncu Kod prosedürü düzenlenmiştir.
TURUNCU KOD ( KBRN ) PROSEDÜRÜ
1.AMAÇ: Kitle imha silahlarının kullanımı veya kimyasal, biyolojik, nükleer ve radyolojik kazalar neticesinde kontamine olarak hastaneye başvuran hastaları en sistemli ve hızlı şekilde dekontamine etmek ve gerekli tıbbi desteği sağlamaktır.

2.KAPSAM: Bu prosedür, hastane içerisinde kimyasal, biyolojik ve radyoaktif maddelerle çalışan personelin fiziki olarak zarar görmesini önlemek için alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesini ve KBRN ajanlarına maruz kalarak hastaneye başvuran hastaların en sistemli ve hızlı şekilde dekontamine edilerek tedavilerine başlanması için yapılacak düzenlemeleri kapsar.

3.SORUMLULAR: Bu prosedürün uygulanmasından Hastane Afet Planı Başkanı ( Hastaneler Başhekimi ) ve Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı sorumludur.

5.PROSEDÜR AKIŞI:

5.1.ÖNLEMLER

5.1.1. Laboratuvar kazalarına karşı alınan korunma tedbirleri:

5.1.1.1.Laboratuvarlarda çalışma esnasında personelin yutma, soluma, direkt temas ve kesici – delicinin deriye geçişi ile kimyasal, biyolojik ve radyoaktif tehlikelere maruz kalması mümkündür. Bu tip laboratuvar kazalarından korunmak için alınacak önlemler ile personelin ve birim yetkililerinin sorumlulukları “İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Laboratuvar Kazaları Talimatı” ile düzenlenmiştir.

5.1.1.2.Laboratuvarlarda kimyasal, biyolojik ve radyoaktif maddelerin kullanımı esnasında ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı alınan korunma tedbirleri ile personel ve yüzey kontaminasyonu halinde yapılması gerekenler belirlenmiştir.

5.1.1.3.Düzenli olarak, laboratuvar güvenliği ve laboratuvarlarda kullanılan kimyasal, biyolojik ve radyoaktif maddelerin riskleri konusunda personel eğitimleri düzenlenmektedir.

5.1.2.KBRN ataklarına karşı alınan korunma tedbirleri:

5.1.2.1. KBRN atağı sonrası, hastanenin tüm girişleri kontrol altına alınır ve hastaneye başvuran tüm hastalar Acil Servis’e yönlendirilir.

5.1.2.2.KBRN atağının ardından Acil Servis’e başvuran hastalar dekontaminasyon işlemi yapılmadan kesinlikle Acil Servis içerisine alınmazlar.

5.1.2.3.Öncelikle Acil Servis personeli olmak üzere hastanede görev yapan tüm hekim, hemşire ve sağlık teknisyenlerine KBRN ajanları, bu ajanlara bağlı yaralanmalar, ajanların tanısı ve tedavileri ile ilgili eğitim verilir.

5.1.2.4.Eğitimler, periyodik olarak düzenlenen masa başı tatbikatlar ve fiili tatbikatlar ile desteklenir.

5.1.2.5.Antidot, antibiyotik ve ilaç stoku yapılır.

5.1.2.6. Uygun sınıfta koruyucu elbise, maske, eldiven vb. kişisel koruyucu malzemeler temin edilir.

5.1.2.7. Acil Servis’e ulaşan kontamine hastaların karşılanması ve dekontaminasyon işlemlerinin yapılmasında görev alacak bir KBRN Ekibi oluşturulur.

5.2.İŞLEYİŞ

5.2.1. KBRN atağının ardından HAP Başkanı, HAP Yönetim Kurulu’nu toplar, durum değerlendirmesi yapılır.( Kod Teyakkuz ).

5.2.2. HAP Başkanı tarafından içinde bulunulan duruma göre Hastane Afet Planı tamamen ya da kısmen aktive edilir.

5.2.3. HAP Başkanı tarafından Sarı Kod verilerek travma ünitesi ( Yetişkin Acil Servis ) aktif hale getirilir.

5.2.4. Kurumlararası Koordinasyon Sorumlusu ( İrtibat Direktörü ) ilgili kurumlar ile irtibata geçer. ( Ankara 112 – Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi İl Ambulans Servisi Başhekimliği, 114 – Ulusal Zehir Danışma Merkezi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Altındağ İlçe Belediyesi, Solmaz Kılıçtepe Polis Merkezi Amirliği, Kurtuluş İtfaiye İstasyonu, ASKİ Genel Müdürlüğü, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ).

5.2.5. Emniyet ve Güvenlik Direktörü sorumluluğunda tüm hastane girişleri kontrol altına alınır. Hastaneye başvuran tüm hastalar Acil Servis’e yönlendirilir.

5.2.6. Dekontaminasyon ( Arındırma ) ünitesi hazır hale getirilir. Dekontaminasyon ekibinde görevli tüm personel özel kıyafetlerini giyerek görev yerine gelir.

5.2.7. Hastalar yıkanarak dekontamine edilir. Arındırma işleminin ardından yapılan ölçüm neticeleri temizse hastalar kayıtları tutularak uygun görülüp boşaltılan bir kliniğe (Acil Cerrahi Kliniği) alınırlar.

5.2.8. Radyoaktif kontaminasyon söz konusuysa dekontamine edilen hastaların kıyafetleri kırmızı atık poşetine koyulup etiketlenerek polis nezaretinde Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’na ( TAEK ) gönderilir.

5.2.9. Kimyasal ve Biyolojik kontaminasyon söz konusuysa dekontamine edilen hastaların kıyafetleri kırmızı atık poşetine koyulup etiketlenerek polis nezaretinde Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’na gönderilir.

5.2.10. Olay yerinden 112 araçları ile temiz olarak gelen hastalar hastaneye alınırlar.

5.2.11. Temiz hastaları getiren 112 servis elemanlarının sağlık durumu kontrol edilir.

5.2.12. Hasta kabulünün sona ermesiyle dekontaminasyon ünitesi arındırılır.

5.2.13. Dekontaminasyon ekibinde yer alan personel arındırılarak, sağlık durumları izlenir.

5.2.14. İtfaiye ekipleri tarafından hastane bahçesinin arındırılması yapılır.

5.2.15. İrtibat direktörü Türkiye Halk Sağlığı Kurumu veya TAEK’i arayarak numune sonuçlarını öğrenir. Çıkan sonuca göre ya karantinaya devam edilir ya da HAP Başkanı’nın talimatı ile normale işleyişe geri dönülür.
17.11. GRİ KOD - HAP’ın Sonlandırılması
Hastaneyi etkileyen iç ve/veya dış afet durumlarında tamamen ya da kısmen aktive edilmiş olan Hastane Afet Planı, olağanüstü durumun ortadan kalkması ile birlikte sonlandırılır.
GRİ KOD PROSEDÜRÜ
1.AMAÇ: Hastaneyi etkileyen iç ve/veya dış afet durumlarında aktive edilen Hastane Afet Planı’nın, olağanüstü durumun ortadan kalkması halinde sonlandırılmasını amaçlar.

2.KAPSAM: Tamamen ya da kısmen aktif hale getirilmiş Hastane Afet Planı’nın sonlandırılmasını kapsar.

3.SORUMLULAR: Bu prosedürün uygulanmasından Hastane Afet Planı Başkanı ( Hastaneler Başhekimi ) sorumludur.

4.TANIMLAR:

4.1.Kod Gri: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde tamamen ya da kısmen aktive edilmiş Hastane Afet Planının sonlandırılmasıdır.

4.2.HAP Yönetim Kurulu: HAP Başkanı, HAP Koordinatörü, Basın ve Halkla İlişkiler Direktörü, İrtibat Direktörü, Emniyet ve Güvenlik Direktörü, Tıbbi Teknik Danışma Kurulu Direktörü, Lojistik Direktörü, Planlama Direktörü, Finans Direktörü ve Operasyon Direktörü’nden oluşan HAP Üst Yönetimidir.

5.PROSEDÜR AKIŞI:

5.1.Olağanüstü durumun ortadan kalması ile HAP Başkanı tarafından Afet Yönetiminin sonlandırılmasına karar verilir ve normal işleyişe dönüş için gerekli hazırlıklar başlatılır.

5.2.Karar tüm ilgililere duyurulur.

5.3.HAP Yönetim Kurulu olay sonrası genel bir değerlendirme toplantısı yaparak faaliyet raporu düzenler.

5.4.Gerekli hallerde basın toplantısı düzenlenerek kamuoyu bilgilendirilir.
18.TRİAJ PLANLAMASI
Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre triaj; çok sayıda hasta ve yaralının bulunduğu durumlarda, bunlardan öncelikli tedavi ve nakil edilmesi gerekenlerin tespiti amacıyla, olay yerinde ve bunların ulaştırıldığı her sağlık kuruluşunda yapılan hızlı seçme ve kodlama işlemidir.

“Triaj”, Fransızca’dan gelen ve “ayıklamak”, “ayırmak” anlamına gelen bir kelimedir. Triaj günümüzde, acil servislere başvuran hastaların aciliyetinin belirlenmesi amacıyla kullanılabildiği gibi; çok fazla kişinin etkilendiği ve afet olarak adlandırılan durumlarda daha etkili bakım vermek amacıyla, etkilenenlerin sınıflandırılması için de kullanılmaktadır.

Afetlerdeki triajda amaç, eldeki imkânları kullanarak mümkün olduğu kadar fazla sayıda hastaya yardımcı olmaktır.
18.1. AFETLERDE TRİAJ KATEGORİLERİ

Triaj için farklı yöntemler, algoritmalar kullanılmakla birlikte dünyada özellikle afetlerde en yaygın kullanılanı START ( Simple Triage and Rapid Treatment ) Protokolü’dür.

Bu yöntem; uygulamada araç - gereç gerektirmeden, kısa sürede üç yaşamsal işlev olan solunum, dolaşım ve bilinç düzeylerini değerlendirme esasına dayanmaktadır.

Bu yönteme göre triajı uygulayacak kişi önce sesli triaj yapar ve ortamdaki kişileri yanına çağırır. Yürüyebilenler hafif yaralı olarak değerlendirilir. Sonra triajı uygulayan kişi, en yakınındaki hasta veya yaralıdan başlayarak, sınıflandırma işlemini gerçekleştirir.

Kontamine hastalar dekontaminasyon işlemi tamamlanmadan triaj alanına alınmazlar.


START TRİAJ REHBERİ

Değerlendirme sonucunda kişiler, tedavi önceliklerine göre, farklı renklerle kodlanmış dört gruba ayrılarak etiketlenir:


1.Kırmızı etiket: Acil olarak operasyona ya da yoğun bakıma alınarak yaşamı kurtarılabilecek durumdaki hastalar bu gruba dahil edilir.

2.Sarı etiket: Bu grupta vital bulguları stabil, acil yaşam tehdidi altında olmayan bekleyebilecek olgular bulunur.

3.Yeşil etiket: Genel durumu iyi, hiçbir vital bozukluğu olmayan ve ayaktan tedavi edilebilecek hastalara uygulanır.

4.Siyah etiket: Ölmüş veya ölmek üzere olan olgular bu sınıftadır. Ölmüş olanlar en kısa zamanda morga gönderilir.


ÖNCELİK

YARDIM

Renk Şifresi

TANIMI

BİRİNCİ DERECE

İVEDİ /  ACİL

KIRMIZI

Yaşamını ya da uzvunu kurtarmak için acil müdahaleye gereksinimi var

İKİNCİ DERECE

GECİKTİRİLEBİLİR

SARI

Hastanın acil bakıma gereksinimi var ama hayati tehlike yok

ÜÇÜNCÜ DERECE

BEKLEYEBİLİR

YEŞİL

Kişilerin yaralanmaları çok hafif, kendileri gidebilirler

DÖRDÜNCÜ DERECE

ÖLMÜŞ VEYA KAYIP VAKA

SİYAH

Hastalar yapılacak her türlü müdahaleye rağmen hayatını kaybedecektir ya da yaşamsal bulguları alınamıyordur.

Triaj işlemi tamamlandıktan sonra hastalar, triaj kartları takılarak, tedavileri için ilgili alanlara yönlendirilir. Ancak; yapılan bu ilk sınıflandırmanın ardından, verilen tedavi neticesinde, önceliklerin değişebileceği dikkate alınarak, triaj uygun aralıklarla tekrarlanır.


18.2. AFET HALİNDE ACİL SERVİS’TE KURULACAK ALANLAR
HAP Başkanı tarafından Hastane Afet Planı’nın aktive edilmesinin hemen ardından Acil Ünitesi Sorumlusu tarafından Acil Servis’te aşağıdaki alanların oluşturulması sağlanır.


  1. Hasta Kabul – Kayıt Alanı

1. Afet halinde hasta kayıtları, hastanenin altyapısı etkilenmemişse bilgisayar üzerinden yapılır.

2. Hastane bilgi işlem sisteminin zarar görmüş olması halinde ise, tüm kayıtlar manuel olarak poliklinik kayıt kabul defterine yapılır; hasta ile ilgili tüm bilgiler ayrıntılı olarak kaydedilir.

3. Tutulan kayıtlarda; hastanın adı, soyadı, vatandaşlık numarası, cinsiyeti, yaşı, geldiği yer, hastayı kimin getirdiği, hastanın kaydının yapıldığı tarih ve saat, yaralanma özellikleri ve triaj düzeyleri mutlaka yer alır.

4. Olağanüstü hallerde hastaneye başvuran tüm hastalara triaj kartı takılır. Hastane kayıtları bu kart numarası ile yapılır. Alan triajı yapılarak hastanemize gelmiş hastalara ikinci bir kart verilmez, işlemleri mevcut triaj kartı numaraları ile gerçekleştirilir.

5. Kayıtların düzgün tutulması, adli ve finansal sorunları önler. Hasta kabulü esnasındaki kayıtlarının eksiksiz yapılması, Operasyon ekibinde yer alan Hasta Kayıt Sorumlusu’nun görevidir.

6. Hasta Kayıt Sorumlusu, hastaneye yaralı gelenleri tespit etmek, kaydetmek ve takip etmek için, “HAP 16. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yaralı Kayıt Formu”nu doldurur.

7. Acil Servis Sorumlusu, başvuran tüm yaralıları kaydetmek ve takip emek için, “HAP 11. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yaralı Kayıt Formu”nu doldurur.


Yüklə 3,61 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə