Анотований список судинних рослин запроектованого регіонального ландшафтного парку ДолинаYüklə 298,06 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix26.05.2017
ölçüsü298,06 Kb.

Мойсієнко І.І., Шапошникова А.О. 

 

 292 

Анотований список судинних рослин запроектованого 

регіонального ландшафтного парку «Долина 

курганів» (Херсонська область, Україна)   

І

ВАН І

ВАНОВИЧ 


М

ОЙСІЄНКО 

 

А

НАСТАСІЯ О

ЛЕКСАНДРІВНА 

Ш

АПОШНИКОВА  

 

МОЙСІЄНКО 

І.І.,


 

Ш

АПОШНИКОВА А.О.

 

(2013). Анотований список судинних рослин    запроектованого  регіонального  ландшафтного  парку  «Долина  курганів» 

(Херсонська область, Україна). Чорноморськ. бот. ж., (2): 292-299. 

 

Урочище  "Долина  курганів"  розташоване  в  приморській  солончаковій  рівнині поблизу  Ягорлицької  затоки  Чорного  моря.  В  ньому  представлені  рідкісні  для 

України біотопи, які в Європі називають «saltmarsch». Це унікальне місце з цінною 

галофітною  рослинністю,  а  також  з  великою  кількістю  курганів.  Для  збереження 

урочища  пропонується  створити  тут  регіональний  ландшафтний  парк.  Анотований 

список  судинних  рослин  урочища  «Долина  курганів»  налічує  333  види  судинних 

рослин, що відносяться до 194 родів, 45 родин, 2 класів та 2 відділів. Серед них 16 

видів включені в різні Червоні списки. 

 

Ключові  слова:  флора,  судинні  рослини,  проектований  регіональний  ландшафтний парк «Долина курганів», анотований список 

 

M

OYSIYENKO I.І.,

 

SHAPOSHNIKOVA 

A.О.


 

 (2013). Annotated list of vascular plants the projected  regional  landscape  park  «Valley  of  kurgans»  (Kherson,  Ukraine). 

Chornomors’k bot. z.,  (2): 292-299. 

 

The  natural  landmark  "Valley  of  Kurgans"  is  situated  within  coastal  solonchak  plain formed near the Yagorlitsky  Bay of the Black Sea. In this area a rare habitat in Ukraine, 

which  in Europe  is  called  «saltmarsch»  is represented.  It is  an  unique  place  in  terms  of 

valuable  halophytic  vegetation  and  also  of  the  huge  number  of  kurgans  located  in  this 

area.  For  the  conservation  of  such  diversity  the  creation  of  regional  landscape  park  is 

proposed.  Тhе  annotated  list  of  the  vascular  plants  «Valley  of  Kurgans»  includes  333 

species of vascular plants belonging to 194 genera and 45 families, 2 classis, 2 divisions. 

Among them, 16 species are included to the different Red List. 

 

Keywords:  flora,  vascular  plants,  the  projected  regional  landscape  park  «Valley  of 

kurgans», an annotated list 

 

М

ОЙСИЕНКО И.И.,

 

ШАПОШНИКОВА 

А.А.


 

(2013).  Аннотированный  список сосудистых растений запроектированного регионального ландшафтного парка 

«Долина курганов» (Херсонская область, Украина). Черноморск. бот. ж., (2): 

292-299. 

 

Урочище  «Долина  курганов»  находится  в  приморской  солончаковой  равнине, которая  была  сформирована  вблизи  Ягорлицкого  залива  Черного  моря.  В  нем 

представлены  редкие  для  Украины  биотопы,  которые  в  Европе  называют 

«saltmarsch». Это уникальное место с ценной галофитной растительностью, а также 

с огромным количеством курганов. Для сохранения урочища предлагается создание 

регионального ландшафтного парка. Аннотированный список сосудистых растений 

«Долина курганов» насчитывает 333 вида сосудистых растений, относящихся к 194 

родам  и  45  семействам,  2  классам  и  2  отделам.  Среди  них  16  видов  занесены  в 

различные Красные списки. 

  

Ключевые  слова:  флора,  сосудистые  растения,  проектируемый  региональный 

ландшафтный парк «Долина курганов», аннотированный список 

                                                

 © І.І. Мойсієнко, А.О. Шапошникова Чорноморськ. бот. ж., Т. 9, № 2: 292-299. 

Чорноморський ботанічний журнал – том 9, № 2 (2013) 

 


Анотований список судинних рослин    запроектованого регіонального ландшафтного парку «Долина 

курганів» (Херсонська область, Україна) 

 

 293 

 

Комплексне  збереження  природних  та  історичних  пам’яток  та  розуміння 

ландшафту  як  цілісної  природно-культурної  системи  в  останні  десятиліття  досить 

активно  практикується  в  Європейських  країнах  [G

RODZYNSKIY

,

 T

YSHENKO


,

 

1998; 

P

RELIMINARY  DRAFT…,

 

1998; 

C

ONVENTION  CONCERNING…,

 

1972].  Одним  з  об’єктів  який має  високу  біоcозологічну  та  історичну  цінність  є  урочище  «Долина  курганів». 

Диференційоване  використання  природних  комплексів,  розташування  урочища  в 

безпосередній  близькості  до  таких  рекреаційних  об’єктів,  як  морська  затока  і  лісові 

масиви  та  значна  кількість  археологічних  пам’яток  в  його  регіоні,  є  вагомими 

аргументами  для  створення  тут  регіонального  ландшафтного  парку,  як  найбільш 

оптимальної категорії природно-заповідного фонду [M

OYSIYENKO

, 2006].  

 

Характеристика території дослідження 

Урочище  «Долина  курганів»  знаходиться  в  Голопристанському  районі 

Херсонської  області,  де  розташоване  між  селами  Іванівка  на  півночі  та  Очаківське, 

Вільна  Дружина,  Індустріальне,  Садове  та  Пам'ятне  на  півдні.  На  заході  межує  з 

Ягорлицькою  затокою,  на  півночі  та  сході  обмежене  Нижньодніпровськими  пісками 

(Іванівська  та  Збур’ївська  арени).  На  південь  від  урочища  знаходяться  розорані 

типчаково-ковилові степи.  

Згідно 


з 

фізико-географічним 

районуванням 

досліджувана 

територія 

знаходиться  на  південному  заході  Східно-Європейської  рівнини,  в  Степовій  зоні, 

Причорноморській  південностеповій  провінції,  Нижньодніпровській  сухостеповій 

області  Дніпровської  терасово-дельтової  рівнини,  Рибальчансько-Раденському  районі

 

[F

IZIKO-G

EOGRAFICHESKOE

…,1968].

 

 Урочище  «Долина  курганів»  є  унікальним  об’єктом  у  ландшафтному,  фіто-  та 

зоосозологічному  та  археологічному  відношеннях.  В  ландшафтному  відношенні 

урочище  є  приморською  солончаковою  рівниною,  яка  утворилась  на  місці  русла  пра-

Дніпра.  Західна  частина  урочища  і  зараз  регулярно  заливається  морською  водою  в 

результаті  вітрових  нагонів  (тобто,  є  рідкісним  в  Україні  біотопом,  який  в  Європі 

називають  “saltmarsch”).  Гідрографічна  сітка  представлена  солоними  озерами 

природного  походження.  Найбільше  гірко-солоне  озеро  −  Оджиголь.  Поряд 

розташовані два менших солоних озера − Півнів та Рибальчанське. 

Серед  рослинних  угруповань  домінують  солончаки  і  солонці,  також 

представлені  глікофітні  луки,  пустельностепові  угруповання  та  залишки  типчаково-

ковилових  степів  на  курганах.  Созологіну  цінність  даної  території  репрезентують  16 

видів,  які  занесені  до  списків  різного  рівня  –  від  місцевого  до  світового  –  та 

угруповання Зеленої книги України.  

В  історичному  та  археологічному  відношенні  цікавими  є  численні  кургани,  які 

відносять до раннього етапу ямної археологічної культури та до скіфської культури V-

III  століть  до  н.е.  Курганів  нараховувалось  більше  трьох  сотень  (на  жаль,  частина 

курганів  опинилась  серед  розораних  територій  і  була  розкопана  археологічною 

експедицією  або  знищена). Також  тут  розвідане  Іванівське  парне  ґрунтове  поховання, 

стоянка  білозерської  культури,  скіфська  стоянка,  скотарські  стоянки  ХІ-ХІІІ  століть 

біля  озера  Оджиголь  [O

LENKOVSKIY

,

 2010].  В  урочищі  збереглися  численні  кургани. 

Рослинний 

покрив 

курганів має 

комплексний 

характер: 

підніжжя 

зайняте 

угрупованнями  солончакової  рослинності,  тоді  як  на  схилах  та  верхівці  представлені 

рідкісні  в  регіоні  урочища  угруповання  степової  рослинності.  Степовий  рослинний 

покрив курганів суттєво контрастує з оточуючою їх галофітною рослинністю. В той час 

коли  споруджувалися  кургани  рівень  Чорного  моря  був  нижчий  від  сучасного 

[R

AZUMOV,

 

HASIN

,

 1991].  Тому,  ймовірно,  на  території  урочища  домінувала  степова 

рослинність,  яка  швидко  поширилась  і  на  кургани.  В  результаті  наступного  підняття Мойсієнко І.І., Шапошникова А.О. 

 

 294 

рівня Чорного моря степові угруповання були практично витіснені з рівнинних ділянок, 

тоді  як  вищих  частинах  курганів  вони  збереглися  до  тепер.  Таким  чином,  кургани  в 

урочищі є реугіумом степового рослинного покриву. 

У  запропонованому  нами  варіанті  загальна  площа  проектованого  РЛП  складає 

8687,4 


га. 

Зовнішня 

межа 

парку 


на 

півночі 


проходитиме 

вздовж 


межі 

Нижньодніпровських  пісків  (по  дорозі  на  с.  Іванівку),  західна  –  по  узбережжю 

Ягорлицької  затоки, межуючи з територією Чорноморського біосферного заповідника. 

У  південній  частині  межа  РЛП  пройде  вздовж  автодороги  Чулаківка  –  Очаківське. 

Загальна  довжина  зовнішніх  меж  парку  складає  75,5  км.  Проектований  РЛП 

знаходиться  на  території  двох  сільрад:  на  долю  Краснознам′янської  сільської  ради  

припадає 1228,6 га, Садівської – 7458,8 га

 

[MOYSIYENKO

,

 S

HAPOSHNIKOVA

,

 

2013].  

Матеріали та методи дослідження 

 

Спеціальні  дослідження  флори  запроектованого  регіонального  ландшафтного 

парку  «Долина  курганів»  проводились  протягом  2012–2013  років.  Особлива  увага 

приділялась  найбільш  цінним  природним  ділянкам  запроектованого  парку.  Частину  з 

них  заплановано  віднести  до  заповідної  зони  парку,  яка  включатиме  2  ділянки: 

«Ягорлицька» (смуга вздовж Ягорлицької затоки) та «Оджигольська» (навколо солоних 

озер  Оджиголь,  Півнів  та  Рибальчанське),.  Також  при  складанні  конспекту  флори 

використані  опубліковані  дані  досліджень,  проведених  першим  автором  (разом  з 

польськими  та  голандськими  колегами)  раніше,  в  ході  дослідження  флори  курганів 

пустельних  степів    [S

UDNIK

-W

ÓJCIKOWSKA,

 

MOYSIYENKO

,

 2006]  та  інвазії  Elaeagnus 

angustifolia  на  даній  території  [M

OYSIYENKO 

et  al.,

 

2009]  та  дані  інших  авторів [P

ACHOSKIY


, 1904]. 

Під  час  польових  досліджень  була  зібрана  гербарна  колекція  судинних  рослин, 

яка зберігається в гербарії Херсонського державного університету (KHER). 

У  результаті  проведених  досліджень  складено  анотований  список  судинних 

рослин  проектованого  регіонального  ландшафтного  парку  «Долина  курганів».  Назви 

видів  у  анотованому  списку  наводяться  за  Vascular  plants  of  Ukraine.  A  nomenclatural 

cheklist.  [M

OSYAKIN


,

 

FEDORONCHUK

,

 1999],  з  деякими  сучаними  змінами.  Також  нами 

прийнятий  аналогічний  до  чеклісту  порядок  розташування  таксонів.  Окрім  назв 

таксонів,  у  списку  наводиться  відносна  частота  трапляння  виду  на  території 

запроектованого  РЛП  за  п’ятибальною  шкалою:  р  –  рідко,  др  –  досить  рідко,  нр  –  не 

рідко, дч – досить часто, ч – часто. 

 

Результати дослідження  

Загалом в представленому варіанті анотованого списку для флори проектованого 

регіонального  ландшафтного  парку  «Долина  курганів»  наводиться  333 види  судинних 

рослин,  які  належать  до  194  родів  та  45  родин.  Провідними  родинами  флори  є Asteraceae  (57  видів),  Poaceae  (43),  Chenopodiaceae  (25),  Fabaceae  (27),  Brassicaceae 

(19),  та  Caryophyllaceae  (20).  В  тому  числі  для  території  запроектованого  парку 

наводиться  16  созофітів,  які  охороняються  на  цій  території,  оскільки  включені  до 

додатків Бернської (БЕРН) та Вашингтонської (CITES) конвенцій, Світового червоного 

списку (СЧС), Європейського червоного списку (ЄЧС), Червоної книги України (ЧКУ), 

Червоного  списку  Херсонської  області  [M

OSYAKIN

,

 1999;

 

BOIKO

,

 P

ODGAJNYI


,

 

2002; 

V

INICHENKO,

 

2006; 

C

HERVONA …,

 

1996, 

2009;


 

B

ILZ et  al.,

 

2012; 

C

ONVENTION  ON I

NTERNATIONAL 

T

RADE


…,

 

1979; 

C

ONVENTION  ON  THE C

ONSERVATION

…,

 

2009; 

T

HE IUCN

 

RED 

L

IST…,

 

2012]:  Allium  regelianum  (ЧКУ,  ЧС  МСОП,  ЄЧС,  БЕРН),  Anacamptis palustris  (ЧКУ,  CITES),  Anacamptis  picta  (ЧКУ,  CITES),  Astrodaucus  littoralis  (ЧКУ, 

Анотований список судинних рослин    запроектованого регіонального ландшафтного парку «Долина 

курганів» (Херсонська область, Україна) 

 

 295 

ЧСХО),  Centaurea  breviceps  (ЄЧС,  ЧС  МСОП,  ЧКУ,  ЧСХО),  Cerastium  ucrainicum 

(ЧСХО), Dianthus lanceolatus (ЄЧС, СЧС, ЧСХО), Jacobaea borysthenica (ЄЧС), Muscari 

neglectum  (ЧСХО,  ЧС  МСОП),  Lepidium  pumilum  (ЄЧС),  Linaria  biebersteinii    (СЧС), 

Otites  artemisetorum  (ЄЧС),  Stipa  capillata  (ЧКУ,  ЧСХО),  Stipa  borysthenica  (ЧКУ, 

ЧСХО), Tragopogon borystenicus (ЄЧС), Tulipa gesneriana (ЧКУ, ЧСХО). 

 

Анотований список видів судинних рослин проектованого  

регіонального ландшафтного парку «Долина курганів» 

 

MAGNOLIOPHYTA 

L

ILIOPSIDA 

 

A

LISMATACEAEA

LISMA

 plantago-aquatica L. – р.  

A

LLIACEAE:  A

LLIUM

  guttatum  Steven  –  р,  A.  paczoskianum  Tuzs.  −  р,  A. 

paniculatum L. – р, A. regelianum A. Becker ex Iljin − р;  

C

YPERACEAE:  B

OLBOSCHOENUS

 maritimus (L.) Palla − нр,

 

CAREX

 colchica J. Gay 

− р, C. distans L. − нр,  C.extensa Gooden. − р, C. melanostachya M.Bieb. ex Willd. − р, C.

 

praecox  Schreb.  −  др,  C.  stenophylla  Wahlenb.  −  др,  S

CHOENOPLECTUS

 

tabernaemontanii (C.C.Gmel.) Palla − др, S

CIRPOIDES

 holoschoenus (L.) Sojak − р;  

L

ILIACEAE:

 

GAGEA

  bohemica  (Zauschn.)  Schult.  et  Schult.f.  −  р,  G.  pusilla  (F.W. 

Schmidt) Schult. et Schult. f. − др, G. ucrainica Klokov − др, TULIPA

 gesneriana L. − р; 

P

OACEAE:  A

EGILOPS

  cylindrica  Host  −  др,  A.  littoralis  (Gouan)  Parl.  −  нр, 

A

GROSTIS

 gigantea Roth − др, A.

 

maeotica Klokov − др, A. stolonifera L. − р, A

NISANTHA

 

sterilis (L.) Nevski − р, А.

 

tectorum (L.) Nevski − ч, А

PERA

 interrupta (L.) P.Beauv. − др, 

А.

 

 maritima Klokov − не, B

ROMOPSIS

 inermis (Leys.) Holub − р, B

ROMUS

 mollis L. − нр, 

B. squarrosus L. − ч, B. wolgensis  Fisch. ex  Jacq. − р, C

YNODON

 dactylon (L.) Pers. − ч,  

C

RYPSIS

  aculeata  (L.)  Aiton − др,  E

CHINOCHLOA

  crusgalli  (L.)  P.Beauv. − р,  E

LYTRIGIA

 

obtusiflora (DC.) Tzvelev − ч, E. repens (L.) Nevski − нр, E

RAGROSTIS 

minor Host − др,  

E.  suaveolens  A.  Beck.  ex  Claus  −  р,  E

REMOPYRUM 

triticeum  (Gaertn.)  Nevski  −  р, 

F

ESTUCA

  rupicola  Heuff.  −  р,  F.

 

valesiaca  Guadin  −  др,  H

ORDEUM

  murinum  L.  −  нр, 

K

OELERIA 

cristata (L.) Pers. − др, L

OLIUM

 perenne L. − др, P

ANICUM

 miliaceum L. − р, 

P

HRAGMITES

 australis (Cav.) Trin. ex Steud. − нр, P

OA

 angustifolia L. − нр, P. bulbosa L. 

− ч, P. pratensis L. − р, PUCCINELLIA

 bilykiana Klokov − р, P. distans (Jacq.) Parl. − нр, 

P. fominii Bilyk − нр, P.

 

gigantea (Grossh.) Grossh. − дч, S

CHENODORUS 

interuptus (Desf.) 

Tzvelev  −  дч,  SCLEROCHLOA

  dura  (L.)  P.Beauv.  −  нр,  S

ETARIA 

pumila  (Poir.)  Roem.  et 

Schult. − р, S. 

viridis (L.) P.Beauv. − нр, S

TIPA

 cappilata L. − др, S.

 

borysthenica Klokov 

ex Prokudin − р, TRAGUS

 racemosus (L.) All. − др, V

ENTENATA

 dubia (Leers) Coss. − р;   

H

YACINTHACEAE:  M

USCARI

 neglectum Guss. − р, O

RNITHOGALUM

 kochii Parl. − р; 

I

RIDACEAE:

 

IRIS

 halophyla Pall. − нр,

 

I. 

pumila L. − др;  

J

UNCACEAEJ

UNCUS

 gerardii Loisel. − нр, J. maritimus Lam. − др;  

O

RCHIDACEAE:  A

NACAMPTIS

  palustris  (Jacq.)  R.M.  Bateman,  Pridgeon  et  M.W. 

Chase − р, A. PICTA

 (Loisel.) R.M. Bateman − др.  

M

AGNOLIOPSIDA

 

A

MARANTHACEAE:  A

MARANTHUS

  albus  L.  −  др,  A.  retroflexus  L.  −  др, 

P

OLYCNEMUM

 arvense L. − р, P. majus A.Braun − др;   

A

PIACEAE:  A

NTHRISCUS 

caucalis  M.Bieb.  −  р,  A

STRODAUCUS

  littoralis  (M.Bieb.) 

Drude  −  р,  BUPLEURUM

  marschallianum  C.A.Mey.  −  р,  D

AUCUS 

carota  L.  −  дч,  

E

RYNGIUM 

campestre  L.  −  нр,  E.  maritimum  L.  −  др,  F

ALCARIA

  vulgaris  Bernh.  −  нр,  

M

ACROSELINUM 

latifolium (M.Bieb.) Schur − др, M

ALABAILA

 graveolens (Spreng.) Hoffm. 

− р, SESELI

 tortuosum L.− нр:  

Мойсієнко І.І., Шапошникова А.О. 

 

 296 

A

STERACEAEA

CHILLEA

 euxina Klokov − др, A.

 

micrantha Willd. − р, A. nobilis L. 

−  р,  ACHILLEA

  pannonica  Scheele  −  р,  A.  setacea  Waldst.  et  Kit.  −  др,  A

NTHEMIS

 

ruthenica  M.Bieb  −  ч, 

ARCTIUM

  lappa  L.  −  р,  A

RTEMISIA

  austriaca  Jacq.  −  ч,  A. 

marschalliana  Spreng.  −  р,  А.  santonicа  L.  −  ч,  A.  vulgaris  L.  −  р,  C

ARDUUS

  uncinatus 

M.Bieb.  −  др,  CENTAUREA

  breviceps  Iljin  −  р,  C.  diffusa  Lam.  −  нр,  C

HARTOLEPIS

 

intermedia  Boiss.  −  др,  C

HONDRILLA

  juncea  L.  −  дч,  C.  latifolia  M.Bieb.  −  нр, 

C

ICHORIUM 

intybus L. − нр, C

IRSIUM 

alatum (S.G.Gmel.) Bobrov − нр, C.

 

vulgare (Savi) 

Ten. − др, CREPIS

 ramosissima D`Urv − дч, C. rhoeadifolia M.Bieb. − нр, C

YCLACHAENA

 

xanthifolia (Nutt.) Fresen − др, E

CHINOPS

 ruthenicus M.Bieb. − р,

 

ERIGERON

 canadensis 

L. − дч,


 

E. podolicus Besser − р,

 

FILAGO

 arvensis  L. − нр,

 

GRINDELIA

 squarrosa (Pursh) 

Dun. − р,

 

H

ELICHRYSUM

 corymbiforme Opperm. ex Katina − р,

  

INULA

 britannica L. − р,

 

JACOBAEA

  borysthenica  (DC.)  B.Nord.  et  Greuter  −  р,

 

LACTUCA

  saligna  L.  −  нр,

 

L. serriola  Torner  −  нр,

 

L.  tatarica  (L.)  C.A.  Mey  −  нр,

 

L

EPIDOTHECA 

suaveolens  (Pursh) 

Nutt.  −  р,

 

M

ATRICARIA

  recutita  L.  −  ч,

 

ONOPORDON

  acanthium  L.  −  нр,

 

PICRIS

 

hieracioides  L.  −  р,

 

PILOSELLA

  echioides  (Lumn.)  F.Schultz  et  Sch.  Bip.  −  р,

 

PULICARIA

 

vulgaris  Gaertn.  −  р,

 

SENECIO

  vernalis  Waldst.  et  Kit.  −  ч,  Sonchus  asper  (L.)  Hill.  −  др,

 

TANACETUM

  millefolium  (L.)  Tzvelev − р,

 

T.  vulgare  L. − р,

 

T

ARAXACUM

  bessarabicum 

(Hornem.)  Hand.-Mazz.  −  р,

 

T.  erytrospermum  Andrz  −  дч,

 

T.  officinale  Wigg.  −  др,

 

T

RAGOPOGON

  borysthenicus  Artemcz.  −  р,

 

T.  dubius  Scop.  −  нр,

 

T

RIPLEUROSPERMUM

 

inodorum  (L.)  Schultz  Bip.  −  р,

 

TRIPOLIUM

  vulgare  Nees  −  нр,

 

XANTHIUM

  albinum 

(Widd.)  H.Scholz  −  нр,

 

X.  californicum  Greene  −  р,

 

X.  spinosum  L.  −  р,

 

X

ERANTEMUM

 

annuum L. − др;  

B

ORAGINACEAE:

  

ASPERUGO

 procumbens L. − р,

 

BUGLOSSOIDES

 arvensis (L.) Johnst. 

–  дч,


 

C

YNOGLOSSUM

  officinale  L.  −  др,

 

ECHIUM

  vulgare  L.  −  др,

 

HELIOTROPIUM 

europaeum L. − др,

 

LAPPULA

 patula (Lehm.) Menyh. − нр,

 

MYOSOTIS

 micrantha Pall. ex 

Lehm. − дч, ONOSMA 

borysthenica Klokov − р,

 

O. tinctoria M.Bieb. − р;  

B

RASSICACEAE:

 

ALYSSUM

  desertorum  Stapf.  −  дч,

 

A.  hirsutum  M.Bieb.  −  нр, A

RABIDOPSIS 

thaliana  (L.)  Heynh.  −  дч,

 

BERTEROA

  incana  (L.)  DC.  −  др,

 

CAMELINA

 

microcarpa Andrz. − др,

  

CAPSELLA

 bursa-pastoris (L.) Medik − нр,

 

DESCURAINIA

 sophia 

(L.) Webb ex Prantl − нр,

 

D

RABA

  verna  L. − ч,

 

HORNUNGIA

  procumbens  (L.)  Hayek − ч,

 

LEPIDIUM

 draba L. − нр,

 

L. latifolium L. − дч,

 

L. perfoliatum L. − дч,

 

L. pumilum Boiss. 

et  Balansa  −  нр,

 

L.  ruderale  L.  −  нр,

 

M

ICROTHLASPI

  perfoliatum  (L.)  F.K.Meyer  −  нр,

 

SINAPIS

  arvensis  L.  −  др,

 

SYSIMBRIUM

  altissimum  L.  −  нр,

 

S.  loеselii  L.  −  дч,  S. 

polymorphum (Murray) Roth − р;  

C

ARYOPHYLLACEAE:

 

ALSINE

  media  (L.)  Vill.  −  др,

 

ARENARIA

  serpillifolia  L.  −  ч, 

C

ERASTIUM 

glutinosum  Fries  −  дч,

 

C.  syvaschicum  Kleopow  −  др,

 

D

IANTHUS

  guttatus 

M.Bieb  −  р,

 

D.  lanceolatus  Steven  −  р,  D

ICHODON  V

iscidum  (M.Bieb.)  Holub  −  нр,

 

GYPSOPHILLA

  perfoliata  L.  −  др,  H

ERNIARIA 

besseri  Fisch.  ex  Hornem.  −  р,

 

H.  euxina 

Klokov  −  др,

 

HOLOSTEUM

  umbellatum  L.  −  ч,

 

MELANDRIUM

  album  (Mill.)  Garcke  −  р,

 

MINUARTIA

  viscosa  (Schred.) Schinz  et Thell −  нр, M

YOSOTON 

aquaticum  (L.)  Moench − 

р,

 O

TITES

  artemisetorum  Klokov  −  нр,

 

PLECONAX

  subconica  (Friv.)  Šourkovà  −  др,

 

PSAMMOPHILIELLA

  muralis  (L.)  Ikonn.  −  нр,

 

SCLERANTHUS

  Verticillatus  Tausch  −  Дч,

 

SPERGULARIA

 media (L.) C.Presl − дч;  

G

ENTIANACEAE:

 

CENTAURIUM

 anatolicum (K.Koch) Tzvelev – р; 

C

HENOPODIACEAE:

 

ATRIPLEX

 micrantha C.A.Mey. − р,

 

A. oblongifolia Waldst. et Kit. 

−  др,

 

A.  pedunculata  L.  −  нр, 

A.  prostrata  Boucher.  −  нр,

 

A.  sagittata  Borkh  −  р,

 

A. 

tatarica L. − нр,

 

A. verrucifera M.Bieb. − ч,

 

B

ASSIA

 hirsuta (L.) Aschers − др,

 

B. sedoides 

(Pall.)  Aschers.  −  дч,

 

CAMPHOROSMA

    annua  Pall.  −  др,  C.

 

monspeliaca  L.  −  нр,

 

CHENOPODIUM

  album  L. − нр,

 

C.  opulifolium  Schrad.  ex  DC.  − р,

 

C.  strictum  Roth − р,

 

HALOCNEMUM

  strobilaceum  (Pall.)  M.Bieb  −  дч,

 

KALI

  australis  (  R.Br.  )  Akhani  et 

Roalson − др,

 

K

OCHIA

 laniflora (S.G.Gmel.) Borbás − р,

 

K. prostrata (L.) Schrad. − нр,

 

K. 


Анотований список судинних рослин    запроектованого регіонального ландшафтного парку «Долина 

курганів» (Херсонська область, Україна) 

 

 297 

scoparia (L.) Schrad. − р, P

ETROSIMONIA 

oppositifolia (Pall.) Litv. − дч,

 

P. triandra (Pall.) 

Simonk. − нр,  S

ALICORNIA 

prostrata  L. − ч,

 

SALSOLA

  soda  L. − нр,

 

SUAEDA

  acuminata 

(C.A.Mey.) Moq. − нр, S. 

salsa (L.) Pall. − ч;   

C

LUSIACEAE:

 

HYPERICUM

 perforatum L. − р; 

C

ONVOLVULACEAE:

 

CONVOLVULUS

 arvensis L. − дч,

 

C. lineatus L. − др; 

C

RASSULACEAE:

 

HYLOTELEPHIUM

 stepposum (Boriss.) Tzvelev – р; 

D

IPSACACEAE:

 

SCABIOSA UCRAINICA

 L. – р;  

E

UPHORBIACEAE:

 

EUPHORBIA

 seguierana Neck − нр,

 

E. virgata Waldst. et Kit. − др; 

E

LAEAGNACEAEE

LAEAGNUS 

angustifolia L. – ч; 

F

ABACEAE:

 

ASTRAGALUS

 sulcatus L. − нр,

 

A. varius S.G.G − р, 

L

OTUS 

corniculatus

 

L. − нр, 

M

EDICAGO

 falcata L. − р,

 

M. lupulina L. − др,

 

М.

 

minima (L.) Bartalini − нр,

 

M. rigidula Desr. − р,

 

M. sativa L. − р, MELILOTUS 

albus Medik. − р,

 

M. officinalis (L.) Pall. − 

р,

 

ONONIS 

arvensis  L.  −  р,

 

TRIFOLIUM

  arvense  L.  −  ч,  T.  borysthenicum  Grun.  −  др,

 

T. 

campestre Schreb. − дч,

 

T. diffusum Ehrh. − нр,

 

T. fragiferum L. − др,

 

T. pratense L. − р, T.

 

repens L. − р,

 

T. retusum L. − ч,

 

T

RIGONELLA

 caerulea (L.) Ser. − др, T.

 

monspeliaca 

L.  −  нр,

 

V

ICIA

  hirsuta  (L.)  S.F.  Gray  −  нр,

 

V.  lathyroides  L.−  дч,

 

V.  sativa  L.  −  нр,

 

V. tenuifolia Roth − р,

 

V. tetrasperma (L.) Schreb. − др,

 

V.

 

villosa

 

Roth − нр;   F

RANKENIACEAE

:

 

FRANKENIA

 hirsuta L. – нр;  

G

ERANIACEAE:

 

ERODIUM 

cicutarium (L.) L`Her. − дч,

 

GERANIUM

 collinum Stephan − 

др, G. 

pussilum L. −  др; 

L

AMIACEAE:

 

CHAITURUS

 marrubiastrum (L.) Spenn. − др,

 

LAMIUM

 amplexicaule L. 

− ч, LYCOPUS 

europaeus L. − р,

 

MARRUBIUM

 peregrinum L. − нр,

 

MENTHA

 aquatica L. − 

р, PHLOMIS 

pungens Willd. − р,

 

P. 

tuberosa L. − р,

 

SALVIA 

aethiopis L. − р,

 

S. 

nemorosa 

L. − р,


 

S

TACHYS

 germanica L. − р,

 

TEUCRIUM

 scordium L. − др;   

L

IMONIACEAE:

 

GONIOLIMON

  besserianum  (Schult.)  Kusn.  −  р,

 

LIMONIUM

 

bellidifolium (Gouan) Dumort. − дч,

 

L. gmelini (Willd.) O.Kuntze – ч; 

L

YTHRACEAE:

 

LYTHRUM

 melanospermum Săvul. et Zachar. − р,

 

L. salicaria L. − р;  

M

ALVACEAE


:

 

ALTHAEA

  officinalis  L.  −  нр,

 

LAVATERA 

thuringiaca  L.  −  р,

 

MALVA

 

pusilla Smith − др;  

O

NAGRACEAE:

 

EPILOBIUM 

tetragonum L. − р;  

O

ROBANCHACEAE:

 

ODONTITES

 vulgaris Moench subsp. salinus (Kotov) Tzvelev − нр, 

O

ROBANCHE

 elatior Sutton − р; 

P

LANTAGINACEAE:

  

PLANTAGO

 cornuti Gouan − др,

 

P. lanceolata L. − дч, P. major L. 

− р,

 

P. salsa Pall. − дч, 

P. tenuiflora Wald. et Kit. – р; 

P

OLYGONACEAE:

 

FALLOPIA

  convolvulus  (L.)  A.Löve  −  р,

 

PERSICARIA

  maculata 

S.F.Gray  −  р;  POLYGONUM 

arenarium  Waldst.  et  Kit.  −  р,

 

P.  arenastrum  Boreau.  −  дч,

                   

P.

 

aviculare  L.  s.str.  −  дч,

 

P.  neglectum  Besser  −  р,

 

P.  novoascaniucum  Klokov  −  нр,

 

RUMEX

 crispus L. − нр,

 

R. patientia L. − др,

 

R. stenophyllus Ledeb. − р; 

P

ORTULACACEAE:

 

PORTULACA 

oleracea L.  − р;   

P

RIMULACEAE:

 

ANAGALIS

 arvensis L. − р,

 

GLAUX 

maritima L. − нр,  

R

ANUNCULACEAE:

 

CERATOCEPHALA

  testiculata  (Crantz)  Besser  −  др,

 

CONSOLIDA

 

paniculata  (Host)  Schur.  −  нр,

 

MYOSURUS

  minimus  L.  −  др,

 

RANUNCULUS

  oxyspermus 

M.Bieb. − др,

 

T

HALICTRUM

 minus L. − р,

 

T. simplex L. − р;   

R

OSACEAE


:  A

GRIMONIA 

eupatoria  L.  −  р,

 

POTENTILLA

  anserina  L.  −  р,

                                P.  argentea  L.  −  нр,

 

P.  astracanica  Jacq.  −  р,

 

P.  recta  L.  −  р,

   


P.

 

reptans  L.  −  р,

 

PYRUS

 

communis L. − р; 

R

UBIACEAE:

 

CRUCIATA

  pedemontana  (Bellardi)  Ehrend.  −  р,

 

GALIUM

  aparine  L.  − 

нр,  G.  humifusum  M.Bieb.  −  р,

 

G.  ruthenicum  Willd.  −  р,

 

G.  spurium  L.  −  р,  G. tenuissimum M.Bieb. − р, G. verum L. − р;  

S

ALICACEAES

ALIX

 alba L. –  р;  

Мойсієнко І.І., Шапошникова А.О. 

 

 298 

S

CROPHULARIACEAE:  V

ERBASCUM

  banaticum  Schrad.  −  р,  V.  blattaria  L.  −  др,  V. 

phlomoides L. − р,  V. phoeniceum L. − р; 

S

OLANACEAEH

YOSCYAMUS

  niger  L. − др,  S

OLANUM

  dulcamara  L. − р,  S.  nigrum 

L. − др;  

V

ALERIANACEAEV

ALERIANA

 tuberosa L. − р, V

ALERIANELLA

 carinata Loisel. − дч;  

V

ERBENACEAE:

 

VERBENA

 officinalis L. − р; 

V

ERONICACEAE:  L

INARIA

  biebersteinii  Besser  −  р,  L.  genistifolia  (L.)  Mill.  −  р, 

V

ERONICA

 arvensis L. − дч, V.

 

dillenii Crantz. − р, V. hederifolia L. − др, V.

 

triphyllos L. 

− дч, V. verna L. − ч;  

V

IOLACEAE


:

 

VIOLA

 arvensis Murray − др, V. kitaibeliana Schult. − ч.  

 

References 

 

B

ILZ,

 

M., 

K

ELL,

 

S.P., 

M

AXTED,

 

N.  AND 

L

ANSDOWN,

 

R.V.  2011.  European  Red  List  of  Vascular  Plants. Luxembourg: Publications Office of the European Union. 

B

OIKO M.F.,

 

PODHAYNYY 

M.M. (2002). Chervonyy spysok Khersonskoyi oblasti. Kherson: Terra. 28 p. [Б

ОЙКО 

М.

 Ф.,

 

ПОДГАЙНИЙ 

М.

 М. (2002). Червоний список Херсонської області. Херсон: Терра. 28 c.] 

C

HERVONA Knyha  Ukrayiny.  Roslynnyy  svit  (1996).  Kyiv:  Ukr.  ents.  603  p.  [Ч

ЕРВОНА    КНИГА 

У

КРАЇНИ


.

 

Рослинний світ (1996). Київ: Укр. енц. 603 c.] C

HERVONA 


Knyha Ukrayiny: Roslynnyy svit (2009). Kyiv: Hlobalkonsaltynh. 912 p. [Ч

ЕРВОНА 


книга України: 

Рослинний світ (2009). Київ: Глобалконсалтинг. 912 c.] 

C

ONVENTION  CONCERNING  the  protection  of  the  world  cultural  and natural heritage  /  Adopted  by  the  General 

Conference 

UNESCO 

at 


its 

seventeenth 

session 

Paris, 


16 

november 

1972 

// 


http://whc.unesco.org/archive/convention-en.pdf

 

CONVENTION ON 

I

NTERNATIONAL T

RADE


 in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Signed at Washington, 

D.C., on 3 March 1973 Amended at Bonn, on 22 June 1979 / 

http://www.cites.org/eng/disc/E-Text.pdf

 

CONVENTION ON THE 

C

ONSERVATION of European Wildlife and Natural Heritage. Council of Europe,1979. Bern, 

Switzerland. Available at: 

http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/104.htm

 

FYZYKO

-G

EOHRAFYCHESKOE  Rayonyrovanye  Ukraynskoy  SSR  (1968).  Kyiv:  Yzd-vo  Kyev.  u-ta.  683  p. 

ИЗИКО-

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 

районирование Украинской ССР

 

(1968). Київ: Изд-во Киев. у-та. 683 с.] 

G

EOBOTANICHNE  rayonuvannya  Ukrayinskoy  RSR  (1977).  Kyiv:  Naukova  dumka.  306  p.  [Г

ЕОБОТАНІЧНЕ 

районування Української РСР (1977). Київ: Наукова думка. 306 c.] 

M

OSYAKIN S.L.  (1999).  Ukr.  botan.  zhurn.,  56  (1):  79-88.  [М

ОСЯКІН 


С.Л.  (1999).  Рослини  України  у 

Світовому Червоному списку. Укр. ботан. журн., 56 (1): 79-88] 

M

OSYAKIN 


S.L.,

 

FEDORONCHUK 

M.M. (1999). Vascular plants of Ukraine. A nomenclatural checklist. K.: 1-346.  

M

OYSIYENKO I.I.  (2006).  Zb.  tez  dop.  I-ho  vidkrytoho  zyizdu  fitobiolohiv  Prychornomorya  (Kherson,  6  april 

2006).  Kherson:  Aylant:  35-36.  [М

ОЙСІЄНКО 

І.І.  (2006).  Цінна  в  созологічному  відношенні 

Приморська солончакова рівнина «Долина курганів» (Херсонська область, Україна). Зб. тез доп. 

І-го  відкритого  з`їзду  фітобіологів  Причорномор’я  (Херсон,  6  квітня  2006  р.).  Херсон:  Айлант: 

35-36]  

M

OYSIYENKO I.I.,

 

SHAPOSHNYKOVA 

A.O.  (2013).  Zb.  tez  dop.  V  vidkrytoho  zyizdu  fitobiolohiv 

Prychornomorya (Kherson, 25 april 2013). Kherson: KhDU. 60. [М

ОЙСІЄНКО 

І.І.,

 

ШАПОШНИКОВА 

А.

 О.

 

(2013).  Попереднє  функціональне  зонування  проектованого  регіонального  ландшафтного парку «Долина курганів». Зб. тез доп. V відкритого з`їзду фітобіологів Причорномор’я (Херсон, 

25 квітня 2013 р.). Херсон: ХДУ. 60] 

M

OYSIYENKO I.I.,

 

SUDNIK

-W

ÓJCIKOWSKA B.,

 

SLIM 

P,

 M

ORACZEWSKI 

I.R.

 

(2009). 

Impact  оf  The  Invasive 

Species  Elaeagnus  Angustifolia  L.  on  Vegetation  іn  Pontic  Desert  Steppe  Zone  (Southern  Ukraine). 

Pol. J. Ecol., 58: 327−339.

 

 O

LENKOVSKIY 

N.P.  (2010).  Drevnosti  Yagorlyitskogo  kraya:  (unikalnaya  istoriya  na  fone  unikalnoy  prirody). 

Kherson:  [b.i.]:  1-21.  [О

ЛЕНКОВСКИЙ 

Н.П.


 

(2010).  Древности  Ягорлыцкого  края:  (уникальная 

история на фоне уникальной природы). Херсон: [б. и.]: 1-21] 

P

ACHOSKIY I.  (1904).  Zap.  Novoros.  o-va  estestvoispyit.,  (26):  1-159.  [П

АЧОСКИЙ 


И.    (1904).  Очерк 

растительности Днепровского уезда Таврической губернии. Зап. Новорос.  о-ва естествоиспыт., 

(26): 1-159] 

P

RELIMINARY  DRAFT European  Landscape  Convention  /  Council  of  Europe,  Parliamantary  Assembly.  Doc. 

8030., 26 Fabruary 1998. – P. 1-13.  

S

UDNIK


-W

ÓJCIKOWSKA 

B.,

 

MOYSIYENKO 

I.I. (2006). Чорноморськ. ботан. журн., (1): 14-44. Анотований список судинних рослин    запроектованого регіонального ландшафтного парку «Долина 

курганів» (Херсонська область, Україна) 

 

 299 

T

HE IUCN

 

RED 

L

IST of  Threatened  Species.  2012.  Version  2012.2.  IUCN  2012. 

Downloaded on 17 October 2012. 

V

INICHENKO T.S.  (2006). Roslyny  Ukrayiny pid okhoronoyu Bernskoyi konventsii. Kyiv: Khimdzhest. 176 p. 

ІНІЧЕНКО Т.С.    (2006).  Рослини  України  під  охороною  Бернської  конвенції.  Київ:  Хімджест. 

176 c.] 


 

Рекомендує до друку                                                                                                       Отримано 01.03.2013 р. 

Р.П. Мельник  

 

Адреса авторів: І.І. Мойсієнко, А.О. Шапошникова 

Херсонський державний університет 

вул. 40 років Жовтня, 27 

Херсон, 73000 

e-mail: vanvan@ksu.ks.ua 

Authors’  address: 

I.I. Moysienkо,  А.А Shaposhnikova 

Kherson State University 

27, 40 Rokiv Zhovtnia Str. 

Kherson, 73000 

e-mail: vanvan@ksu.ks.ua 

 


Yüklə 298,06 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə