Aqrar elmin və təhsilin innovativ inkişafi: dünya təcrübəsi və müasir prioritetlərYüklə 10,38 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/100
tarix27.06.2017
ölçüsü10,38 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   100

 

Aqrar elmin və təhsilin innovativ inkişafi: dünya təcrübəsi və müasir prioritetlər

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________  

Innovative development of agricultural science and education: world experience and current priorities  

2

 

  

Aqrar elmin və təhsilin innovativ inkişafi: dünya təcrübəsi və müasir prioritetlər

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________  

Innovative development of agricultural science and education: world experience and current priorities  

3

 

  

 

AQRAR ELMĠN VƏ TƏHSĠLĠN ĠNNOVATĠV ĠNKĠġAFI: DÜNYA 

TƏCRÜBƏSĠ VƏ MÜASĠR PRĠORĠTETLƏR 

 

2015-ci ilin Azərbaycan Respublikasında “Kənd təsərrüfatı ili” elan edilməsinə həsr olunmuĢ

 

beynəlxalq elmi – praktik konfransın materialları  23 – 24 oktyabr 2015-ci il, Gəncə, Azərbaycan 

 

 

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL SCIENCE AND 

EDUCATION: WORLD EXPERIENCE AND CURRENT PRIORITIES 

 

Materials of the International Scientific Practical Conference,  

Dedicated to the announcement of 2015 as “The Year of Agriculture” in 

Azerbaijan, 23-24 october 2015, Ganja, Azerbaijan

 

 

 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ АГРАРНОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ: МИРОВАЯ ПРАКТИКА И СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРИОРИТЕТЫ 

 

Материалы

 

международной научно-практической конференции, 

 посвященной объявленному в 2015 г. «Году сельского хозяйства» в 

Азербайджане 

23 -24 октября 2015 г., Гянджа, Азербайджан  

 

 Aqrar elmin və təhsilin innovativ inkişafi: dünya təcrübəsi və müasir prioritetlər

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________  

Innovative development of agricultural science and education: world experience and current priorities  

4

 

 Redaksiya heyəti 

Nizami Seyidəliyev  

Anar Hətəmov 

Fuad Əliyev 

Muhamməd Babadoost 

Valerian Çanava  

 

Ali Kasap  

Haykan Gündöğmaz 

Kris Tomas 

 

Hrotko Karoly Rübail Allahverdiyev 

Məhərrəm Hüseynov 

 

Zaur Həsənov Bəhmən Əliyev 

Arif Hüseynov 

Qabil Məmmədov 

 

Ramiz Xəlilov  

Hasil Fətəliyev 

 

Mahir Bağırzadə Fariz Ələkbərov 

 

Vüqar BəĢirov Elmi iĢlər üzrə prorektor, a.e.d., dosent, sədr 

Tədris iĢləri üzrə prorektor, dosent 

AMEA Gəncə Bölməsinin sədri, akademik 

Ġllinoys Universiteti, professor (ABġ) 

Gürcüstan Çayçılıq və Subtropik Bitkilər  

Ġnstitutunun direktoru, akademik  

Türkiyə,  Tokat  Universiteti  (Qazi  Osman  PaĢa                   

adına), ziraat fakültəsinin dekanı, dok. professor 

Türkiyə, Ġğdır Universitetinin rektor yardımçısı 

Böyük  Britaniya  Aberistbis  Universiteti,  elmi  iĢlər  üzrə 

prorektor (ekoloq), professor 

Macarıstan Korvinius Universiteti, professor 

Yoluxmayan xəstəliklər kafedrasının professoru 

Maliyyə  və  iqtisadi  nəzəriyyə  kafedrasının  müdiri, 

professor                                              

Bağçılıq kafedrasının professoru 

Biologiya kafedrasının professoru 

TorpaqĢünaslıq  və  aqrokimya  kafedrasının  kafedra 

müdiri, dosent 

Kənd təsərrüfatı texnikası və yerüstü  nəqliyyat vasitələri 

kafedrasının professoru 

Həyat  fəaliyyətinin  təhlükəsizliyi  kafedrasının  müdiri, 

professor  

Qida  məhsulları  mühəndisliyi  və  ekspertiza  kafedrasının 

müdiri, professor; 

Elektrik mühəndisliyi kafedrasının müdiri, dosent 

Ümumi  əkinçilik,  genetika  və  seleksiya  kafedrasının 

dosent əvəzi                                       

Bitkiçilik  və  bitki  mühafizəsi  kafedrasının  dosent 

əvəzi


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aqrar elmin və təhsilin innovativ inkişafi: dünya təcrübəsi və müasir prioritetlər

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________  

Innovative development of agricultural science and education: world experience and current priorities  

5

 

  

MÜNDƏRĠCAT 

 

ÖN SÖZ İ.H.Cəfərov....................................................................................................................................... 

...........13 

 

 

DÜNYADA ƏRZAQ TƏHLÜKƏSĠZLĠYĠ: PROBLEMLƏR, HƏLLĠ YOLLARI 

 

FOOD SECURITY IN THE WORLD: CHALLENGES, SOLUTIONS

 

 

 

CHINA’S FOOD SAFETY: CHALLENGES, CAUSES AND POLICY  

IMPLICATION 

Changbai Xiu, Kurt Klein.............................................................................................................. 

.............16 AB’YE UYUM SÜRECĠNDE TÜRKĠYE’DE GIDA GÜVENLĠĞĠNĠN MEVCUT 

DURUMU 

Aydın Gürel.......................................................................................................................................

 

..........19 A NEW SOIL FERTILITY MANAGEMENT SYSTEM FOR WHEAT  

PRODUCTION IN DRYLANDS OF EAST GEORGIA 

T.S.Samadashvili, D.O.Bedoshvili, G.N.Chkhutiashvili, A.T.Tkhelidze, N.Katcharava.................. 

..........24 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ В УСЛОВИЯХ 

АЗЕРБАЙДЖАНА 

Т.О.Ревишвили, Р.Ф.Кулиев.......................................................................................................... 

..........28 MINIMALLY PROCESSED HIGH MOISTURE FRUIT 

Elisaveta Ion, Engineer Costis, Valentina Ion………………………………………………….  

..........32 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗЕРНА ТРИТИКАЛЕ НОВЫХ СОРТОВ 

 В.В.Любич, В.В.Новиков............................................................................................................ 

..........35 

ИССЛЕДОВАНИЕ МОРФOФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ  ПРИЗНАКОВ  

РАЗЛИЧНЫХ ГЕНОТИПОВ ПШЕНИЦЫ С РАЗЛИЧНЫМИ ПЕРИОДАМИ 

СПЕЛОСТИ ПОД ВЛИЯНИЕ ЗАСУХИ 

Т.Г.Тамразов, А.А.Заманов........................................................................................................ 

...........38 QĠSMƏT TRĠTĠKALE SORTUNUN BĠOLOJĠ VƏ TƏSƏRRÜFAT  

XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 

M.M. İsmayılov, F.H. Qurbanov...................................................................................................

.........43 NÖVARASI HĠBRĠDLƏġDĠRMƏ ÜSULU ĠLƏ ƏLDƏ OLUNMUġ F

1

 BUĞDA 

HĠBRĠDLƏRĠNĠN BĠOLOJĠ VƏ TƏSƏRRÜFAT XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 

A.Q.İbrahimov, F.H.Qurbanov, K.E.Babayeva............................................................................... 

..........46 КЛЮЧЕВАЯ РОЛЬ ПОЧВЫ В РАЗРЕШЕНИИ ПРОДОВОЛЬ- СТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

З.Г. Абдуллаева, С.А. Османова.................................................................................................

..........51 PAXLALI BĠTKĠLƏRĠN NÜMUNƏLƏRĠ TĠMSALINDA TOXUMLARIN   

CÜCƏRMƏ QABĠLĠYYƏTĠNƏ VƏ ĠRSĠ SABĠTLĠYĠNƏ OZONUN TƏSĠRĠ 

S.Ə.Məmmədova............................................................................................................................. 

..........56 MĠKROELEMENTLƏRĠN MÜXTƏLĠF DOZALARININ MAKRO- GÜBRƏLƏR 

FONUNDA BADAM BĠTKĠSĠNĠN  ĠNKĠġAFINA TƏSĠRĠNĠN ÖYRƏNĠLMƏSĠ 

T.S.Abbasov, Ə.B.Axundova........................................................................................................... 

..........59  

 

 


Aqrar elmin və təhsilin innovativ inkişafi: dünya təcrübəsi və müasir prioritetlər

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________  

Innovative development of agricultural science and education: world experience and current priorities  

6

 

 MÜXTƏLĠF TORPAQQORUYUCU AQROTEXNĠKĠ TƏDBĠRLƏRĠN 

PAYIZLIQ ARPANIN MƏHSULDARLIĞINA TƏSĠRĠ 

M.N.Məmmədova, Z.M.Abdullayeva............................................................................................. 

...........63 СОХРАНЕНИЕ И ИНТРОДУКЦИЯ ГЕНОФОНДА ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ 

АССОРТИМЕНТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

А.С. Рустамов, М.Э. Аманова, Б.А.Рустамов......................................................................... 

..........67 YUMġAQ  BUĞDA SELEKSĠYA MATERĠALLARININ DƏNĠN KEYFĠYYƏTĠNƏ 

GÖRƏ QĠYMƏTLƏNDĠRĠLMƏSĠ 

S.İ.Hüseynov..................................................................................................................................... 

..........71 QOBUSTAN RAYONUNDA ƏKĠLMĠġ ARPA GENOTĠPLƏRĠNĠN BƏZĠ 

BĠOKĠMYƏVĠ GÖSTƏRĠCĠLƏRĠ 

M.Y.Nəsrullayeva..........................................................................................................................

...........76 KĠMYALAġDIRMA, ġORAKƏT TORPAQLARIN MELĠORASĠYASININ 

SƏMƏRƏLĠLĠYĠNĠN ARTIRILMASININ YEGANƏ YOLUDUR 

S.K.İbrahimov............................................................................................................................... 

..........78 SÜFRƏ ÜZÜMÜNÜN KEYFĠYYƏTĠNƏ QĠDA MADDƏLƏRĠNĠN TƏSĠRĠNĠN 

TƏDQĠQĠ 

Ə.T.Rəsulov....................................................................................................................................  

..........84 BƏZĠ DƏNLĠ-PAXLALI BĠTKĠ NÜMUNƏLƏRĠNĠN KEYFĠYYƏT  

GÖSTƏRĠCĠLƏRĠ 

E.B.Rəfiyev, Q.Q.Qasımov, A.İ.Asadova......................................................................................

...........88 YUMġAQ BUĞDA (T.AESTİVUM L.) GENOTĠPLƏRĠNĠN GENETĠK 

MÜXTƏLĠFLĠYĠNĠN QLĠADĠN EHTĠYAT ZÜLALLARI ƏSASINDA  

ÖYRƏNĠLMƏSĠ 

S.B.Sadıqova, H.B.Sadıqov, G.Ə.Məmmədova.............................................................................

..........90 QĠDALANMA ġƏRAĠTĠNĠN VƏ BECƏRMƏ TEXNOLOGĠYASININ  PAYIZLIQ 

BUĞDA SORTLARININ ĠNKĠġAFINA TƏSĠRĠ 

Ş.H.Əhmədov.................................................................................................................................. 

...........93 BECƏRMƏ AMĠLLƏRĠNĠN QARĞIDALININ DƏN VƏ SĠLOSLUQ KÜTLƏ  

MƏHSULUNA TƏSĠRĠ 

P.M. Məmmədova, C.M. Təlai, Ş.H. Əhmədov, M.Y. Rzayev.......................................................... 

..........98 MƏRCĠMƏK GENOTĠPLƏRĠNDƏ BĠR SIRA BĠOMORFOLOJĠ  

GÖSTƏRĠCĠLƏRĠN TƏDQĠQĠ 

H.M.Şıxlinski, Ş.E.Məmmədova...................................................................................................... 

........103 IMPACT ASSESSMENT OF INNOVATIVE CONSUMER PRODUCTS WITH THE 

ADDITION OF PUMPKIN, AMARANTH AND JERUSALEM ARTICHOKE ON 

CONSUMERS PURCHASING BEHAVIOR AND MARKETING 

M.Jeznach, M.Gajewski, E.Czarniecka-Skubina, J.Radzanowska, M.Kosicka-Gębska, M.Jeżewska-

Zychowicz…………………………………………………………………………….……………………………….

 

.........106 SMALL-SCALE STORAGE OF HORTICULTURAL CROPS IN BANGLADESH 

Amrita Mukherjee, Ronald Voss & Michael Reid........................................................................... 

.........106 FIGURATIVE, LANDSCAPE OF THE METROPOLITANS 

Can Arlinda Sheqiri ………………………………………………………………………..…… 

......107 IN VITRO MICROPROPAGATION OF COMMERCIALLY IMPORTANT  GREEN 

BEAN {VIGNA RADIATA (L.) R. WILCZEK}  USING GA

3

 PRIMED SEEDS 

Mehmet Ugur Yildirim, Parisa Pourali Kahriz, Fethi Ahmet Ozdemir

Khalid Mahmood Khawar.............................................................................................................. 

...........108  

 


Aqrar elmin və təhsilin innovativ inkişafi: dünya təcrübəsi və müasir prioritetlər

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________  

Innovative development of agricultural science and education: world experience and current priorities  

7

 

 OPTIMIZATION OF AGROROBACTERIUM-MEDIATED TRANSFORMATION  

AND INVITRO REGENERATION OF TURKISH POTATO CULTIVAR 

Hussein Abdullah A. Ahmed, Mortaza Hajyzadeh, S. Fatih Ozcan, Güray Akdogan, 

Gulsum Aydin, Serkan Uranbey, Sebahattin Ozcan.................................................................... 

........109 DEVELOPMENT OF AN EFFICIENT REGENERATION AND AGROBACTERIUM 

TUMEFACIENS MEDIATED TRANSFORMATION OF CHICKPEA  

(Cicer arietinum L.)    

Mortaza Hajyzadeh*, Hussein Abdullah Ahmed Ahmed, Khalid Mahmood Khawar,  

Sancar Fatih Ozcan, Sebahattin Ozcan ....................................................................................... 

........110  

 

AÇIQ VƏ ÖRTÜLÜ TORPAQ TƏRƏVƏZÇĠLĠYĠNDƏ YENĠ TEXNOLOGIYALARIN TƏTBĠQĠ 

 

THE INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF VEGETABLE GROWING 

IN OPEN FIELDS AND GREENHOUSES

 

 

 

ОСМОТИЧЕСКОЕ ОБЕЗВОЖИВАНИЕ КЛУБНИКИ И ПОЛУЧЕНИЕ  

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ  ПРОДУКТОВ 

З.Г.Шапатава, Е.Дж.Кацитадзе, Д.Т.Чичуа...........................................................................  

........111 AZƏRBAYCANDA AQRAR SEKTORUN PERSPEKTĠV ĠNKĠġAFININ KOSMĠK 

ĠNFORMASĠYA TƏMĠNATI 

İ.H.Cəfərov, Z.M. Abbasov...........................................................................................................

..........115 ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА В УКРАИНЕ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕ- ННЫХ 

УГОДИЙ  

Н.Н.Сапич ............................................................................................................................................ 

........120 ARALIQ ƏKINLƏRĠN TORPAQ MÜNBĠTLĠYĠNƏ TƏSĠRĠ 

E.R. Allahverdiyev, F.T. Cəfərov, A.Q. İbrahimov........................................................................ 

..........125 NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLĠKASI FLORASINDA ASTERACEAE BERCHT.  

ET  J. PERSL FƏSĠLƏSĠNƏ AĠD OLAN YABANI TƏRƏVƏZ BĠTKĠLƏRĠ 

H.Z. Qasımov.................................................................................................................................. 

........128  

 

ĠNTEQRĠR BĠTKĠ MÜHAFĠZƏSĠ, ZƏRƏRVERƏN ORQANĠZMLƏRƏ  QARġI MÜBARĠZƏDƏ PESTĠSĠDLƏRĠN ĠDARƏ EDĠLMƏSĠ 

 

INTEGRATED PLANT PROTECTION, PESTS MANAGEMENT IN  

FIGHTING AGAINST HARMFUL ORGANISMS

 

 

 

POWDERY MILDEWS: IDENTIFICATION OF THE PATHOGENS AND 

MANAGEMENT OF THE DISEASES 

M. Babadoost, Y. Xiang ............................................................................................................... 

.......133 МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСЕМЕНЕННОСТЬ ОРЕХОВ JUGLANS REGIAL 

Сандулаки Елизавета, Рубцов Силвия, Костиш Валентина................................................. 

...........137 ВРЕДНЫЕ ОРГАНИЗМЫ КИТАЙСКОЙ АКТИНИДИИ (ACTINIDIA  

CHINENSIS PLANCH) В ЗАПАДНОЙ ГРУЗИИ 

А.А. Николашвили, Е.Ш.Джакели............................................................................................. 

...........140 Aqrar elmin və təhsilin innovativ inkişafi: dünya təcrübəsi və müasir prioritetlər

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________  

Innovative development of agricultural science and education: world experience and current priorities  

8

 

 ПРИМЕНЕНИЕ СЕВООБОРОТА В БИОЛОГИЧЕСКОЙ БОРЬБЕ С СОРНОЙ 

РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ  

Дж.А. Гаджиев, К.Ю. Мамедова..............................................................................................  

.........142 DIFFUSION OF REGULATORY POLICIES AND INNOVATIVE TECHNOLOGIES 

FOR INTEGRATED PEST MANAGEMENT IN TURKEY 

O.B. Kovanci, B. Pehlevan...........................................................................................................

........146 РОЛЬ ГРИБОВ САПРОФИТОВ В СНИЖЕНИИ СУХОЙ ФУЗАРИОЗНОЙ  

ГНИЛИ КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ В УЗБЕКИСТАНЕ 

У.Х.Рахимов, А.Ш.Шералиев.................................................................................................... 

.......150 EFFICIENCY OF INOCULATION OF THE MUCORRHIZA FUNGI WITH  

SOYBEAN  

B.R.Umarov…….……………………………………………….………………………………… 

1.......153 MĠL-QARABAĞ BÖLGƏSĠNĠN TAXIL ƏKĠNLƏRĠNDƏ  VƏ YONCA  

SAHƏLƏRĠNDƏ ÇÖL SĠÇANLARININ ĠNKĠġAFININ DƏQĠQLƏġ- DĠRĠLMƏSĠ. 

E.A.XəlilovN.Ş. Abbasova............................................................................................................... 

.......157 NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLĠKASI ġƏRAĠTĠNDƏ MEYVƏ AĞACLARININ 

ZƏRƏRVERĠCĠLƏRĠ VƏ ONLARIN ENTOMOFAQ- LARININ ÖYRƏNĠLMƏ 

DƏRƏCƏSĠ  

A.Qasımov.....................................................................................................................................

      .  

........160 

KƏLƏM ƏKĠNLƏRĠNDƏ ZƏRƏRVERĠCĠLƏRĠN NÖV TƏRKĠBĠNĠN 

DƏQĠQLƏġDĠRĠLMƏSĠVƏ ONLARA QARġI BĠOLOJĠ MÜBARĠZƏ 

Q.F.Bayramov.............................................................................................................................. 

........167 POMĠDOR  XƏSTƏLĠKLƏRĠNƏ  QARġI  EKOLOJĠ –TƏMĠZ  MÜBARĠZƏ  

C.T. Ağayev.................................................................................................................................. 

........171 
Yüklə 10,38 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   100
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə